DE BREE ■riGENDAn Misschien meevaller van f 7000,- voor Sas van Gent Waarom moet raad waterleidingfusie in de krant lezen Vrijdag 31 januari heropening van Doe-het-zelf-centrum 5 BIJDRAGE KOSTEN VERVANGING GEMALEN WELLICHT 70 PROCENT MARKTBERICHTEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Burgemeester: raad informeerde er niet naar Bedrijfscompetitie volleybal KIJKAVOND donderdag 30 januari 1969 Wissel Zesuws-Vlaanderen provinciale zeeuwse courant I ADVERTENTIE) BIJDRAGE ZIEKENHUIS KOMT TE VERVALLEN SAS VAN GENT Als de informaties van het raadslid J. M. C. de Rijk (kath) Juist zijn, hoeft Sas van Gent over 1969 Keen bijdrage te geven in de exploita tiekosten van het Sluiskilse Sint- Elisabethzlekenhuis. Voor de gemeente zou dat een belangrijke financiële mee valler betekenen: de post staat voor J 7.000 op de begroting. Tijdens de raadsvergadering van dins dagavond vertelde de heer De Rijk, te hebben gehoord dat de raad van Zuid- dorpe over het komend jaar geen sub sidie aan het ziekenhuis had toege kend. Dat gebeurde nadat burgemeester G. H. E. M. van Waes, tevens onder voorzitter van het ziekenhuisbestuur, had gezegd. da,t een bijdrage niet meer noodzakelijk was. De heer De Rijk verzocht b en w nader naar deze zaak te informeren. Hij zou er bij de be grotingsbehandeling in februari nog op terugkomen. Wethouder W. H. M. Col- sen die de raadsvergadering leidde ging in eerste instantie akkoord met de suggesties van het raadslid. De raad besloot verder unaniem om een brief te schrijven aan h,et ministerie van economische zaken, waarin het ge meentebestuur zijn ongerustheid uit spreekt over het feit dat Sas van Gent formeel niet in aanmerking komt voor een bijdrage in het kader van het ont- werp-meerjarenprogram 1969-1972 voor infrastructuur. De gemeente wil met dit Gs delen nu mee, dat hiervoor binnen het meerjarenplan geen ruimte Ir, al wilden zij overwegen Sas van Gent tegen 1970 eventueel voor een bijdrage in aanmerking te laten komen. Ala be- j zwaar geldt echter dat de gemeente; geen ontwikkelingskern I». HULSTER AMBACHT Brief donderdag 30 januari 1969 AXEL Stadsherberg: ledenvergadering KOB. Bejaardenlokaal. 19.30 uur: jaarvergadering r-k vrouwengilde. GOES Vrije evangelische kerk, 14.30 en 19.30 uur: jaarlijkse conferentie. HAAMSTEDE Gymlokaal, 20 uur: vetera- nen-mlcrokorfbalwedstrijd. HULST De Blaauwe Hoeve, toneelvoorstel ling. MIDDELBURG De Schakel. 19.30 uur: le denvergadering socialistische jeugd. Schouwburg, 20 uur: toneelvoorstelling .Be schuit met muisjes' door Theater- Gouden Poorte. 20 uur: lezing EHBO Gasthuis, 19.45-20.45 uur: uitzending radto- Walcheren. Suisse, 20 uur: vergadering wegtransport Walcheren. RETRANCllliMENT Dorpshuis: jaarver gadering ZLM. SINT-ANNALAND Dorpshuls" ouderavond openbare lagere school. SINT-PHILIPSL AND De Druiventros, 20 uur: ledenvergadering motor en autoclub. SLUISKIL De Sport: filmavond duiven- houders. SOUBURG De Zwaan. 14 en 19 uur: vei ling. IJZENDTJKE Verenigingsgebouw: uitvoe ring Zanglust. ZIERIKZEE Huis van Nassau, 14 uur: ver gadering ZLM. HULST Boekhandel Van Geyt, 9-12 en J3-18 uur: tentoonstelling werken Pieter de Bodt. Stadhuis: tentoonstelling werken Antwerpse kunstenaars. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland. St- Pieterstraat 38, 9.30-12.30 en 13.30-17.30 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken'. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, 9-18 uur: tentoonstelling werken Jacques Siegers en Franclen Timmers. BERGEN OP ZOOM Roxy, 1 chantage, 18 jaar. MIDDELBURG City, 20 uur: hjke overwinning, 14 jaar VLISSINGEN Alhambra, 20 u der van de liefde, 18jaar. als eerste met het voorstel om namens de gemeente een brief te sturen. Hij herinnerde .sprekend over de ontwik kelingskernen, aan een uitspraak van NW-voorzitter Kloos, die van mening was dat niet uitsluitend plaatsen maar ook gebieden voor ontwikkelingsfacili teiten in aanmerking moeten komen. De heer De Groff zag in dit verband Sas van Gent als onderdeel van de to tale kanaalzone. De raad ging akkoord met een voor stel om de firma E. S. de Smit op te dragen 6 woningen (aan ondermeer de Kleine Markt) te slopen. De heer De Groff vroeg zich daarbij af, waarom hier al eerder op gewezen. De gemeen te moet op die manier extra kosten maken'. Wethouder Colsen stelde, dat deze boerderij met grond voor een jaar was verpacht. Volgens de heer De Groff. die het pachtcontract citeerde, gold dit echter alleen voor de grond. Zijn ver onderstelling bleek inderdaad juist, Waarop de heer Colsen toezegde te zullen bezien hoe deze zaak formeel gin gemaakt, anders zal de ge- meente 1800 aan registratierechten moeten betalen. Het was de heer L. F.1 S. de Meijer (gb) die naar deze zaak informeerde. Een aantal verzoekschrif- j ten om voorkeursrecht op bouwgrond, j een voorstel om een kippenhok te ver- j kopen en enkele verzoekschriften om ge meentegrond in erfpacht gingen onder de hamer door. De raad vernieuwde tevens de .doorstromings-verordening'. j Bij de rondvraag drong de heer De Groff erop aan om de aanbestedingen openbaar te doen. Wethouder Colsen ging daarmee in principe akkoord. Burgemeester Van Waes: uitlatingen raadslid juist WESTDORPE Burgemeester G. H. E. M. van Waes van West- dorpe, tevens ondervoorzitter van het bestuur van het Sint-Elisa- bethziekenhuis in Sluiskil, heeft gezegd dat de uitlatingen van de heer J. C. M. de Rijk, dinsdag avond in de raad Sas van Gent, juist zijn. Volgens de heer Van Waes is de situatie in het ziek enhuis momenteel van die aard, dat het zich zelf moet kunnen be druipen. De gemeenten betaalden 1.- per dag voor patiënten uit die betreffende plaats. De laatste jaren zijn de sociale voorziening en echter aanzienlijk verbeterd en verder is ook de tariefsbewaking door het ministerie van economi sche zaken soepeler geworden. Niet dat dit in Sluiskil tot exces sieve verhogingen heeft geleid, maar men kreeg toch wat meer Volgens de heer Van Waes werd het geld van de diverse gemeen ten gebruikt voor aanschaf van apparaten. Daarvoor was een apart fonds gevormd. Momenteel zijn er -door bijvoorbeeld samen werking met andere ziekenhui zen- ook op dat gebied meer mo gelijkheden. ,Het streven is er de laatste tijd op gericht om niet m'eer tegen gemeente aan te leu nen,' aldus de heer Van Waes. Personeel van technische dienst uitgebreid HULST Het waterschap .Hul ster Ambacht' krijgt waarschijnlijk een rijksbijdrage van 70 procent in de vervangingskosten van de ge malen in de Van Alsteinpolder en De vergadering voteerde een krediet voor de uitbreiding van de personeels formatie van de technische dienst. Bij de personeelsuitbreiding wordt volstaan mei een medewerker in de rang van ambtenaar le klas. De dienst wordt aJs volgt georganiseerdonder het hoofd van de technische dienst zai naast een afdeling .districten', waarbij 2 ambte naren werken in de rang van respec tievelijk technisch hoofdambtenaar le klas en technisch ambtenaar le klas. n afdeling .algemeen* worden gevormd In deze vacature wordt voorzien door het aanstellen van een ambtenaar in algemene dienst in de rang van ambte- naar le klas. Deze functionaris wordt de Melopolder met bijkomende belast met werkzaamheden van alge- werken Hiermee is in tntial nn«e mene aard' zoaJs opbouwwerk en zaken wernen. tiiermee is in totaal onge- die het hele waterschap aangaan veer 4 miljoen gemoeid. De dijk- Voorstellen om wegen over te dragen aan Hulst. Vogelwaarde. Hontenisse en graat van het Hulster Ambacht', Graauw gingen onder de hamer door. u,iv r> t e* ii ii Datzelfde gold voor een voorstel de heer WP. J. staal heeft woens-1 om de begroting '69 te wijzigen en sa- dagmiddag mededelingen over de- larismaatre&e]en vast te stellen. ze zaak gedaan op de algemene' vergadering van het waterschap in ,De Koning van Engeland' te Hulst. VEILING ZWIJNDRECHT Andijvie 10-25; uien etateol ola Andijvie 112 kg. uien 10-25; pret 67- 71; groenekool 46-52; wittekool 28; spruiten A 69-86; B 74-82; D 47-87; wit lof AI 110-118; All 53-93; Bil 53-70; veldsla 220-320; knolselderij 10-45; sla AI 24-30; Cl 12-39; selderij 24-29; pe terselie 25-28, .sterkers 0,25-0.26. Doynné du Cornice 35-56; Conference 22-35; Golden Dellc. 36-53; Goudreinette 30-69; Winston 70-86. VEILING BERGEN OP ZOOM 29 jan. Sla 12-37; spruiten 50-1.92; wit lof 67-1.01; rode kool 24-37; witte kool 31-38; gele kool 20-25; sav. kool 18-57; uien 11-24; breekpeen 15-26, waspeen 23-29; prei 3 5-62; knolselderij 27-34; koolrapen 17-25; boerenkool 66-89: ra barber 1.93; Golden Delicious 15-39; Jo nathan 12-41; Winston 18-86; Saint P-e- my 15-30; Conference 19. EXPOBTVEILfNG BERGEN OP ZOOM 29 Jan. Export sla aan\o«*r 17.000 stuks van 11-13 kg 0.20-0.25; van 14-19 kg 0.20-0.37. VEILING GOES Groenten; per stuk- kropsla I 25-27; Cl 20-21; knolselderij rn»-t groen 22-33; per kg aardappelen 10-12; witlof 75- 102. afw. 29; spruiten All 50-69. Bil 27-50; rode kool 29-31: witte kool 19; gr. sav kool 21-24; prei 56-58; uien 17-20; breekpeen 33-35; andijvie 65; stoofsla 51-54; veldsla 170-180 VISMIJN COLIJNSPLAAT Exportgamalen 1285 kg 3.97-2.55; pel- lenjgarnaien 271 kg 2.00-2.12; schar 465 kg. bot 81 kg: schol 147 kg; kabdjouw 244 kg; wijting 446 kg; tong 6 kg. on gesorteerde vis 4 kg. Ontspanningsmiddag voor bejaarden Het comité bejaardenzorg te Zaamslag houdt de tweede ontspanningsmiddag in het seizoen 1968-1969 op woensdag 29 januari aanstaande om 2 uur in .De Poort'. Hiervoor is de heer Colsen uit Hulst uitgenodigd om te komen vertel len over Vlaamse gebruiken uit vroeger dagen, terwijl op deze samenkomst ook plannen zullen worden gemaakt om de derde ontspanningsmiddag zoveel moge- hjk met .eigen werk' te vulien. Deel name en vervoer wordt door het comi té op de bekende wijze geregeld. Prijsschieting in Aardenburg OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A j PZC-VLISSINGEN -TEL.01184-5M4. Tweemaal proloog* in concertgebouw te Terneuzen TERNEUZEN De toneelgroep .Pro loog' gaf woensdagmorgen in het Con certgebouw te Terneuzen een opvoering van het toneelspel ,Een geboren leuge naar' "(Billy Liar) van Keith Waterhou- se en Willis Hall (vertaling Paul Ro- denko). Deze schoolvoorstelling was be stemd voor de leerlingen van de hoog ste klassen van het voortgezet onder wijs. Ongeveer 250 jongens en meisjes woonden de voorstelling bij. Van de ve le medewerkenden aan het toneelstuk noemen we Edgar Danz, Ilona van Wijk, Fien Bergheggc en Ton van Otterloo. De regie was in handen van Leo Beyers. Woensdagavond bracht .Proloog' het stuk nogmaals op de planken van het concertgebouw. De belangstelling hier voor was goed. De voorstellingen gingen uit van de ZVU. .Highway' draaide film De Sluiskilse jeugdsoos .Highway', draaide dezer dagen een film voor be zoekers van 16 jaar en ouder. Afgelo pen zondag boekte de soos een record aantal bezoekers. Aanstaande zaterdag is er een dansavond in gebouw ,De Ark' Medewerking verleent ae .Group Sas'. ,Pop-eye' met .Hoetenenny' Voor de jeugdsoos Pop-Eye' in de kel der van ,De Halle' te Axel treedt za terdagavond een Nederlandse skiffle- en volksdansgroep op: .Hoete.nenny' Verder staat er discobar op het pro gramma. LAMSWAARDE NKV-kaarting Aan de NKV-kaarting te Lamswaarde| namen 28 liefhebbers deel. De uitslag; luidde: 1 E. Hulshout - E. Warrens: 2 G. Baert - H. de Cock; 3 Th. Vershu-| ren - J. Adriaansens: 4 J. van Water-j schoot - Th. v. Swaal: 5. P. Hoogstrate| - P. v. Puyselde. De handboogschuttersmij Sint-Sebas- tiaan hield in hotel 's Lands Welvaren een prijsschieting op de liggende wip. De uitslag was: hoogvogel en le zij- vogel: H. van Iwaarden. Pnjsvogels werden geschoten door: Jul. de Rijcke. H. van Damme, Iz. Puyenbroek, J. van Iwaarden en H. de Rijcke. Tevens werd vogel Simone van Ecke Eeklo (Be); zijvogel P. Lippens Aardenburg. De be ker werd gewonnen door H. de Rijcke Aardenburg. Prijsvogels werden gescho ten door: Ed. Hogerwerf Maldegem (Be): Iz. Puyenbroek Aardenburg en Simone van Ecke Eeklo Be Brandweermedaille De heer P. Blommaert was dezer da gen twaalf en een half jaar bij de vrij willige brandweer te Sint-Jansteen. Ter gelegenheid van dit jubileum reikte bur gemeester mr J. I. M. Reuser aan hem de bronzen medaille van de brandweer commandanten in Nederland uit. Bibliotheek De bibliotheek te St-Jansteen is overge plaatst van het verenigingsgebouw aan de Wilhelminastraat naar het Wit-Gele Kruisgebouw aan de Hoofdstraat. De openingstijden zijn nu; maandag en wijdag van 16-17 uur voor kinderen en vrijdag van 19-20.30 uur voor vol wassenen. Collectes De collecte in de r-k praochiekerk te St-Jansteen gehouden voor de missie van pater J. d'e Theyne, die op de Sa lomonseilanden gelegen is, bracht de som van 699,34 op. Carnavalsbal in Westdorpe Op zaterdag. 1 februari zal in het café het Oud Raedthuys te Westdorpe een carnavalsbal worden gehouden van de plaatselijke vereniging ,de poldermui- In het kader van de verzwaring van de zeedijken is het nodig dat de gema len in de Van Alstein- en de Melopol der verdwijnen. De vervangingskosten krijgen een bestemming in de totale kosten van het nieuwe gemaal te Paal. Over het overblijvend bedrag wordt een subsidie verstrekt door de cultuurtech nische dienst (binnen het raam van de A-2-werken) van maximaal 60 proeent. De totale subsidie zal naar wordt ver wacht echter 70 procent bedragen. De algemene vergadering ging verder akkoord met het voorstel om gs een no ta te sturen met correcties op de be sluiten van dit college ten aanzien van de voor- en achterstand in openbar? werken van de opgeheven polders. Be paald door gs aangemerkte achterstand zal niet door het waterschap kunnen worden uitgevoerd, in andere gevallen heeft intussen al uitgevoerde achter stand minder gekost dan door het col lege vastgestelde bedragen. De sommen van de niet uit te voeren achterstand en het verschil van de niet betaalde aohterstand zullen a.Ls correctie op de door gs vastgestelde bedragen in min dering moeten worden gebracht zodra deze ruilverkaveling een aanvang neemt. Er volgt dan ook een terugbetaling aan eigenaren in het ruilverkavelings- gebied van inmiddels ingevorderde be dragen. Het dagelijks bestuur van het waterschap verwacht dat over de ruil verkaveling Kielarecht in de loop van dit jaar zal worden gestemd. Koewacht is al in uitvoering. In verband met het *xfi rit «*»n df ter"g. J. PielemM (pvd.) ol'de nl,, lm. ïoedkeurtnVPdll^n „„ïhoüdrï. tijdig geïnformeerd had kunnen wordrJ J over de fusieplannen van de Zeeuw AXELS RAADSLID: Bij een voorste.! tot begrotingswijziging kreeg de heer Oggel van college-zijde te horen, dat de stedebouwkundige een deelplan zal maken in verband met een goede stedebouwkundige afsluiting ten noorden van de bebouwde kom. H<-t uit breidingsplan Noord I dat daar is ge projecteerd, gaat voorlopig niet door. Burgemeester Van Dijke zei te verwach- raag van de heer ten dat gs aan het betreffende plan betaling van het dijkgeschot over Sn sast#!» al toe 'te'passe'n 61 T p I duidelijke discussie voortgekomen. Het zat de heer Dieleman een beetje dwars, dat hij de fusieplannen in de krant had moeten lezen, terwijl de gemeente aandeelhouder is van één van de daar bij betrokken maatschappijen. CL1NGE Sanering dorpskom Het in het dorp Clinge, nabij het kerk gebouw gelegen oude patronaatsgebouw, wordt afgebroken. Het gebouw heeft in de tientallen jaren dat het bestaan heeft, tot velerlei dingen gediend. Het was kleuterschool, patronaatsgebouw, verenigingsgebouw. Wit-Gele-Kruisge- bouw, toneelgebouw, lokaal voor stem mingen voor leden van gemeenteraad, provincie en tweede kamer. Door het bouwen van het gemeenschapshuis aan de Sportlaan was het overcompleet ge worden en wordt het nu gesloopt, iets wat de sanering van de dorpskom ten goede komt. Districtskampioenschappen biljarten Zws-VlaanAeren In de strijd om het kampioenschap tweede klas driebanden van het district Zeewsch-Vlaanderen waarvoor in café De Kroon te Hulst wordt gestreden, heeft Van Waesberghe uit Koewacht de meeste kans op de titel. Hij heeft na de vijfde ronde de leiding genomen met twee punten voorsprong op zijn concur rent R. van de Meirsch uit IJzendijke. Onderaan de ranglijst heeft L. Breepoel uit Hoek het zoet van de overwinning nog niet mogen smaken. Hij kwam nog niet tot punt en winst. De laatste partij en worden gespeeld óp zaterdag 1 febru ari, waarbij de finale-partij omstreeks half zeven tussen Van Waesberghe en Vermeirsch een hoogtepunt zal worden, daar beiden nog kansen op de titel heb- j ben. De stand op dit moment is: 1 Fr.' van Waesberghe. Koewacht: 2 R. v. d. Meirsch. IJzendijke: 3 L. de Wil de, Hulst; 4 R van Alem. Sluiskil: 5 H. van Waesberghe Koewacht: 6 J. de Bot. Hulst: 7 D. Hamelink. Hoek, 8 L. Bree poel, Hoek. Burgemeester M. K. van Dijke meende uit de vraag te moeten afleiden, dat de heer Dieleman voor de raad inspraak wenste bij belangrijke beslissingen. Dat bleek echter niet het geval. .Het gaat me zuiver om de informatie', zei de heer Dieleman, die daar aan toevoegde dat het initiatief om die te verstrek ken bij bepaalde gelegenheden moet uit gaan van het college of van de gemeen telijk vertegenwoordiger in het bestuur van de waterleidingsmaatschappij. Op dit punt bleek hij van mening te ver schillen met burgemeester Van Dijke, die betoogde dat de raad iedere ge wenste inlichting kan krijgen mits er om wordt gevraagd. Ook het raadslid D. J. Oggel, die namens de gemeente zitting heeft in de raad van aandeelhou ders, bleek op dit standpunt te staan. ,Ik heb me in de voorbije maanden diver se malen voorbereid op vragen uit de raad', zei hij, ,maar die zijn nooit ge komen'. De door de protestants-christelijke frac tie in de vorige raadsvergadering ge vraagde post fractiehulp is voorlopig van de baan. De heer Oggel ze: hei als woordvoerder van deze fractie eens te zijn met de redenering van b en w, op grond waarvan zij een post frac tiehulp afwijzen. Het college voelt er. zoals oekend, niets voor de normale in verband met het raadslidmaatschap te maken kosten voor rekening van de ge meente te laten komen. Het is iets an ders, aldus het college, als het gaai om bijzondere kosten die voortvloeien uit bijzondere acties. Deze kosten kun nen bij de gemeente in rekening wor den gebracht, zonder dat er vaste nor men worden gesteld. De raad ging tenslotte akkoord met een groot aantal voorstellen tot ver koop van bouwgrond. Bij een voor stel op het Industrieterrein grond te verkopen aan een reinigingsbednjf. kreeg de heer Dieleman "desgevraagd de verzekering dat er deugdelijke voorwaarden zullen worden gesteld Bij de rondvraag informeerde de heer Oggel naar de mogelijkheden om plas tic-zakken te gebruiken voor het op halen van huisvuil. Hij kreeg van wet houder M. L. M. IJsebaert te horen dat experimenten daarmee in andere ge meenten tot dusver niet tot volle te vredenheid verlopen. ,Het is wel prak tisch, maar ook erg duur. Bovendien blijft het plastic ten eeuwige dage op dc vuilnisbelt achter', aldus de heer IJsebaert. In de bedrijfsvolleybaJcompetitie te Hulst wisten beide koplopers in de eer ste afdeling van de heren, Ambulo tn BOL (bond oud-leerlingen van het Jan- senius lyceum), hun wedstrijden te win nen. De Ambulo versloeg Morres A en de Ol-.tex. terwijl de BOL in het spoor van de leiders bleef en de leraren van het lyceum geen schijn van kans gaf. Ook Milock maakte geen fout door een goede overwinning op de leraren van het lyceum. Uitslagen Ambulo A - Morres A 4-0, Ambulo - Chtex 4-0. BOL - KPJ A 1-3. Milock - Ler ly ceum 3-1, Clitex - KPJ A 4-0, BOL - Ler. lyceum 4-0 Stand in de eerste klas van de heren afdeling: Ambulo 9 8 1 BOL 9 5 2 Milock 8 5 1 Clitex 8 3 1 KPJ 9 2 1 Morres A 7 11 Ler. lyceum 8 1 1 6 3 7-25 In de tweede afdeling van de heren won koploper ABC met 4-0 van de KPJ B De Clemavo bleef goed volgen door een mooie zege op het derde ge- 8laatste VCV uit Clinge. Uitslagen: Torres B - Ambulo 0-4. CVC - Clemavo 1-3. CVC - MLS 4-0. ABC - KPJ 4-0. Stand op dit moment: ABC 8 7 1 Clemavo 7 6 1 CVC 8 3 2 Ambulo B 7 3 1 KPJ B 7 12 MLS 8 I 1 Morres B 7 0 2 ïn de dames-afdeling omzeilde koploper Wilking de Milock klip, terwijl de Mu lo met 4-0 het lyceum versloeg. De Da geraad. dat nog steeds onderaan ver toeft. kwam nog niet tot puntenwinsc. De KPJ. dat op de derde plaats huist, won verdiend met 4-0 van Neckermann. De uitslagen: Scholencombinatie - Da geraad 4-0. KPJ - Neckermann 4-0. Wilking - Milock 4-0. Bondia - Clitex 3-1, Mulo - Lyceum 4-0. Walk: ng - Da geraad 3-1. Scholencomb. - KPJ 2-2, Milock - Morres 1-3. Olmulo - Neckir- mann 3-1. Stand: 0 17 32- 4 2 12 25-11 2 11 24- 8 4 7 14-18 6 5 7-29 5 3 7-23 0 15 26- 6 0 13 23- 5 3 8 17-15 3 7 15-13 4 4 8-20 6 3 8-23 7-21 Wilking Mulo KPJ Olmulo Morres Scholencmb. Bondia Neckermann Clitex Milock Dageraad 12 11 0 1 22 38-10 10 7 1 2 15 27-13 12 7 3 2 17 33-15 11 8 0 3 16 26-18 31 6 3 2 15 29-15 12 6 3 3 15 29-19 11 3 1 7 7 15-29 12 3 1 8 7 19-29 11 2 2 7 6 17-27 i 12 2 2 8 6 35-33 12 0 0 12 0 4-44 Heden behaagde het de Here, na een kortstondig lijden uit ons midden weg te nemen, onze geliefde en zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder ADRIANA SARA VAN HOEVE weduwe van Willem de Feyter in de ouderdom van 75 jaar. De Here sterke ons in dit zware verlies. Sluiskil: C. Tollenaar-de Feijter P. Tollenaar Emmeloord: S. C. van Hoeve-de Feijter en kinderen Schoondijke: A. L. van Hoeve-de Feijter Axel: F. de Feijter J. M. de Feijter-van Fraaijenhoven en kinderen Axel: J. J. Dieleman-de Feijter J. L. Dieleman en kinderen Axel: N. S. Dekker-de Feijter P. Dekker en kinderen Hoek: M. Murre-de Feijter en kinderen Hoek, 29 januari 1969. E 7. De teraardebestelling zal plaatshebben DV op za terdag 1 februari, op de algemene begraafplaats te Hoek, om 14 30 uur. De rouwdienst wordt gehouden in gebouw ,De Ark'. Louisastraat te Shriskil, aanvangende te 13.30 uur. Gelegenheid om te condoleren na de teraardebe stelling, bij aankomst in gebouw .De Ark'. Geen bloemen. \f/y. Ter gelegenheid hieiwan houden wij receptie van 2 tot 5 uur 's mid dags. Zaterdag 7 februari begint de verkoop met wel zeer speciale aanbiedingen voor iedereen, van 7 tot 10 uur 's avonds. Mocht u tijd en gelegenheid hebben, dan zullen wij ook uw aanwezigheid zeer op prijs stellen. I II Op alle bouwpakketten Plakplastic van 2,40 5 korting voor 2,- per meter Deze aanbiedingen gelden van 1 tot en met 8 februari 7 969 III Een Stanley-mes van 4,75 voor 3,95 TERNEUZEN Verl. van Steenbergenlaan 5 - Tel. 2971

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 21