79 49 è^Sjiollo Machtsstrijd in CDU in alle hevigheid ontbrand US 2?8 J| kilo vlee^Jaanbiedingeit Biefstuk Klapstuk Gekookte Worst Leverkaas Spaanse Bloedsinaasappelen „Sanguinas" [±2 kilo2?8 A. STRAATVEGERS B. BAKKENLADERS RI0LISTEN L0UISSE - MIDDELBURG NV DE PZC GRAAG GELEZEN Vijf arrestaties wegens diefstal auto-onderdelen Pool krijgt twee jaar voor doden van landgenoot ALM-VLUCHTEN NAAR CUBA Prof. Hallstein dingt actief naar functie VARA KREEG 30 Nog een conditie BEDANKJES NAV UITZENDINGEN INDONESIË Socialisten uit Luxemburgse redering PERSONEEL VAN .DE TURK' MAG BLIJVEN £SSS.'t£Sii Po? "rii.1.™™ j'i -x:.YA« T"zï.«s Brandkast na overval uit haven gevist v,n PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 Bj vleos, vleeswaren, groenlen, fruit, bloemen e.d., die immers voor be weeglijke marktprijzen worden ingekocht kan begrijpelijkerwijze niet gespro ken v/orden van „de" oude en „de" nieuwe prijs. Om die reden blijlt b deze artikelen e°" >-• irijsvergelijking achterwege. per 100 gram Heerlijk bij bulspot! per S00 gram Rosbief/Contrefilet Varkensrollette Varkenslever 'Hamburgers 3 'Gelderse Schijven 3 'Geldig t/m woensdag 5 februari 498 per 500 gram 2?8 per 500 gram A* 158 per 500 gram stuks (samen-240 gram) sluks (sameni240 gram) 118 98 stukje 250 gram 99 per 100 gram 59 Speciale aanbieding uit onze afdeling DELICATESSEN (In de meeste SuperMarts en in een aantal Zelfbedieningszaken) Salami per 100 gram 9(> 85 per 100 gram .7-9" 69 Zo geheten naai de sclill-mel-het-blosje on het rood-geaderd vruchtvlees. Lekker zoete sinaasappel met fijn aroma én weinig pitten. Heerlijk als dessert maar ook geschikt om te petsert (veel sap'), Prachtige Witlof Tulpen 950 kleuren 10 stuks M. Trosnarcissen in stevige pot HillNiilillllUli.'l' Ctl Wattenstaafjes e vmttentlps voor babyver zorging. make up of manicure- Vol maakt. veilig door elastisch* splin- 50 uics 1.- Cfl i.vtvui Haarkrullers In een win een prima kapsel. Krul lers 15 min. verwarmen in kokend water. 10 min. in 't haar. daarna luchtig opkammen - klaar' I—. veilige krullers. inirprlt- 10 sluks V} Cfl Spits tandenborstel Vers vlees, groente en fruit in alle SuperMarts en li Zelfbedieningszaken (prijzen gelden 1/m zaterdag) AANBIEDING VAN DE MAAND WATTENBOLLEX in droogtas 0,95 ACOSV BLOEMENTALK van f 2.75 NU 1,95 EX... GRATIS BANKZEGELS Walstraat 90 VLISSINGEN GEMEENTE VLISSINGEN Bij de gemeentelijke reinigingsdienst kun nen worden geplaatst Salaris bij 25-jarige leeftijd en ouder 751,45 per maand, maxi mumleeftijd 45 jaar. Salaris bij 25-jarïge leeftijd en ouder 751.45 per maand, ver meerderd met een tariefdervings- toeslag. Leeftijd beneden 30 jaar. Boven de vermelde salarissen wordt een vakantietoelage genoten van 6c'c. De pre mie aow/aww komt voor rekening der ge meente. Voor gehuwden is het verhuis- kostenbesluit van toepassing. De gemeen te Vlissingen is aangesloten bij het IZA- Zeeland. Sollicitaties binnen 8 dagen na het ver schijnen van dit blad te richten aan bur gemeester en wethouders, p/a afdeling personeelszaken. Stadhuisplein 2. wat heeft u er zó aan Delco General wintcrprodukten zijn geen speelgoed. Voor het kegelspel en voor bowling zijn meer geolgende attributen ontworpen, al zijn die misschien minder fraai gedecoreerd. Delco General winterprodukten zijn speciaal ontwikkeld om !e voorkomen, dat er in het verkeer met U gekegeld zou Beslagen ruiten, bevroren koelwater, verroest chroom, dal zijn gevaren die U en uw auto 's winters bedreigen Maar bij General Motors weet men er raad op. Delco General winterproducten: antivries, de-icer e, chroom protector helpen de auto en de automobilist de winter door. Gortstraat 60-62 - Telefoon (01180) 5851 Delco General Q Distributed by General Motors GEMEENTE WAARDE. De burgemeester der ge meente Waarde maakt be kend. dat, ter voldoening aan artikel 15 der onteige ningswet, een afdruk van hel m de Nederlandse Staatscourant van 12 de cember 1968, nr. 243. gepu bliceerde koninklijk besluit van 29 november 1968. nr. 21, houdende aanwijzing van percelen tot onteigening ten algemenen nutte ten be hoeve van de aanleg van het gedeelte van de weg Bergen op Zoom-Korteven-Kruinin- grn-Goes-'s-Heer-Arendsker- ke-Nieuvvland-Vlissingen- Breskens-Draaïhrt!g-S!u:3- K' ens i Rljkswegenpian 1958. no, 58), tussen km 9500 en km 21 000. met bijkomende werken, in de gemeenten Rilland-Ba th. Krabbendijke. Waarde en Krulnlngèn van 3 februari 1969 tot en met 21 februari 1969 ter inzage van een ieder is nedergelcgd ter secretarie van de ge meente. Waarde. 28 januari 1969 J. D. de Kam. De burgemeeste- jHAARLEM (Gl'l)) De politie heeft vijf Haarlemmers aangehouden. 3 auto monteurs. I autoplaalbewerker en I an ion jschoolhnuder Behalve de aiitorij- siliooUiouder hebben zij bekend In de! nacht van 2.3 op 24 november van liet vorig jaar bij een inbraak in een gara gebedrijf in Maarden voor een bedrug van 125.000 gulden aan auto-onderde len te hebben gestolen. Leden van het complot hebben zich te- vens schuldig gemaakt aan diefstal van lvijf personenauto's in Haarlem, Zand-! 'voort en Umuidcn, Tevens hebben enige van de gearresteerden bekend auto-on-! derdelen op het circuit in Zandvoorl, lei hebben gestolen. Het vijftal variërend 1 in leeftijd van 21 tot 27 jaar is' laan de officier van justitie voorgeleid.; OM OPVOLGING GERSTENMAIER (Van onze correspondent) BONN Nog is tot 1 febru ari Westduitslands parlement»- voorzitter Eugen Gerstenmaier j formeel in functie. De strijd om zijn opvolging is echter in alle he vigheid ontbrand. De CDU, als grootste partij, moet ook in deze Daar had men hem nog het sterkst n herinnering als staatssecretaris van Adenauer cn als peetvader van de be ruchte Hallstein-doctr.rie. die het aan knopen van diplomatieke betrekkingen met communistische landen moest te gengaan. Het is Hallstein weliswaar niet gelukt, de kandidatuur van de CDU oor de opvolging van bondspresident Heinrich Ltlbke tc veroveren 'die g.rg dus naar Schroder), doch hij slaagde er zonder moeite in het absoluut safe CDU-dJstrict rond zijn nieuwe woonstee op zijn hand te krijgen en men ziet in! hem nu niet slechts een ervaren voor-i zitter, maar bovendien nog een mam waarmee Bonn representatief naar bui-1 ten kan opereren (behalve .dan bij pre-; sidont De Gaulle, die Hallsteins meest; verklaarde vijand Is SIDNEY POIT1ER BESTBETAALDE De Amerikaanse negeracteur Sidney Pottier is de best betaalde acteur van de wereld geworden. Daarmee i« hij mensen als Richard Burton en Eliza beth Taylor die elk per film een mil joen dollar \erdienen. voorbijge streefd. Richard Burton krijgt wc! een hoger percentage van zijn films ais die een maal in roulatie zijn maar Poitier ook en die heeft het geluk dat zijn films over het algemeen meer opbrengen. Zo was .To sir with love' een fiLm die voor weinig geld gemaakt kon wor den maar die het in de bioscoop uit stekend heeft gedaan. In totaal heeft Poitier aan die film twee en een kwart miljoen dollar verdiend. dus verwacht, dat ze tussen de maiers ambt inderdaad tc mogen over- nemen. Jongere CDl -ers kanten zich eerste post in de staat (bondspre- echter even fervent tegen nat zij noe- sident Heinrich Liihkc) en de hier- men •et'n noodoplossing, die slechts zou siaeni neinncn DUDKei en ae nier- |,e„ jj/en (lilt opa-s CDL n(lg )ang nir.t archïSCh als derde geklasseerdedood Terwijl zo het hele terrein van de binnenlandse politiek bij het zoeken man (bondskanselier Kurt Georgj naar een opvolger voor de al bijna ver- Kiesinger), nu ook het tweede *^Jt ambt, dat van plaatsvervangend- Kiesinger nog een conditie aangemeld: 0 de nieuwe tweede man in de staat moet staatshoofd om ZO te zeggen, weer wel heioven. de derde niet het vuur te: opvult. Op doze wijze is de West- i' 'w>- duitse troika vast bij de christen democraten verankerd. Tegelijker tijd moet er partij-intern echter aan zoveel voorwaarden worden voldaan, dat ieder van het half-do- zijn diadoehen meent het monopo- mii.aan (Ktri —Dinsdag zijn twee lie van o-esehiktheid te hevïtten handgranaten geworpen naar het bureau ue van gescniKUieia ie Deziuen. van de communistische partij in Milaan. Het gebouw werd licht beschadigd. Mie- I j De 48-jarige Will Rasner heeft zichzelf j mand werd gewond. Spanningen tussen linkse en rechtse extremisten Italië opgeworpen als kandidaat van de jon-1 In Rome groeide dinsdag de spanning I gere garde. Hij is als dagelijks secre- tussen de Italiaanse rechtse en linkse, tarls van de parlementsfractie van de! extremisten, In de universiteit van Ro-1 CDU echter reeds een oude Da riemen- me braken gevechten uit tussen rivals- j taire rot en bovendien een wat louche serende groepen. Rechtse studenten be-; figuur, die zeer geschikt kan worden i 'oogden tegen de Russische bezetting geacht het de laatste tijd toch al zo'van Tsjechoslowak-.je sterk aangetaste image van de CDUIn Ascoli Pioeno, 85 kilometer van Ro- nog verder afbreuk te doen. Men zegt. me- braken gevechten uit toen 200 com- dat hij wordt gesteund door fractielei- munisten. onder wie parlementsleden.' der Rainer Barzel. maar men weet dat een neo-fascist srhe bijeenkomst ver- Earze! er als de dood voor is Rasner stoorden. ai teveel macht in handen te "even Ir' net naburige Fermo liepen versehei- Kai-Uwe von Hassel. de tweeëneenhalfd?ne schoolkinderen verwondingen op jaar geleden als verantwoorde! jk voor loen rechtse extremisten een optocht, de Starfighter-misère van defensie Vcr- ttT ere van Jdn Pa'ach belemmerden.; jaagde minister voor het vluchtelingen-!dan id0° J°den hebben .n Rome wezen, is gegadigde namens de Noord-IM de lraakaa ambassade een protest-- duitse protestanten een groepering'bctogmg gehouden tegen de executies' *-".in-obri toS 'n Irak Toen een Arabische jongeman u ,eil. Toen een Arabische jongem achter gesteld"voêft. ofschoon zij in Ger- mei die c.k.kj- - til, n. s, el,,riovn 1,1-11 i.,!.. h-uL*,, binnen de CDU. die zich voortdurend ten j hardt Schroder nu ooK a, een kind-daal JJJg&gf"*» '""5™ - -- orrieinirnmien int, waaraan de politic - In Lu* voor het ambt van bondspresident be zit. Von Hasse! beschikt bovendien over het voordeel, dat zijn geografische en confessionele anti-poden. de Beierse christen-democraten, hem reactionair ge voeg" vinden" om hem hiin steun te ge-' ven. Een eigen favoriet, oud-minister Richard Jager, bekend 'wegens zijn plei dooien voor het herinvoeren van de dood- straf en een corporatief staatsbestel in Spaans-Portugese trant, zien zij wegens het buiten Beieren omtrent waarden als •T&WcfStöSr* IKTRI -I„ Luxemburg wcn al kansloos- zijn christen-socialen en liberalen r,. j maandagavond overeengekomen een Uitvalsbasis Zl,ZVX'ZVWS? Een vrouw staat eveneens op de nomi- Sften^oSn 'en i,™^!de natie: de grijze oud-m.nister voor de Se£ZZsZn was tién da" 1 haüofne Schwarz- 'K,.„ geleden Sliücgelopen op de soel^ i A a ?d dezc 68" Hstische eis dat vakhondsvertegenwoor- I j°4dge dame gaan ei ecnLer van uit, digers zetels kreeen in ile raden van tot zij d, leidfng van hel federale par- Si^rSen (t™ Jl°e i emer.t na de verkiezingen in septem- Here bedrijven ber van dit jaar onmiddellijk zal over- De meu'.ve rigenng hestaai, u;: drage-i aan de dan me. aan zeker.ieid vier chr sten-socialen en dr •- tberaie" i grenzende waarschijnlijkheid j-.d gewor- De demissionaire minister van buiten- den en nog .twee jaar oudere prof. Wal- ,ndsc- zaken Pierre Gregoire moet zijn .er Hallstein De oud-Euromarktvoor- portefeuille afstaan aan een libe-aa z.tter heeft namel.jk ,n het Westerwa't naar venvacht wordt Gaston Tnom. de aen de Rijn tussen Bonn en Koblenz, leider van de liberal-"' partii e" oud- - onner Bad-Hoenningen een huis laten voorzitter van het Europese parlement bouwen, dat hij de atgelopen maanden. De vorige maand gehouden algemene! na zhn terugkeer uit Brussel, heeft be- verkiezingen bezorgen de enristen-soei-i nut ais uitvalsbasis voor hernieuwde ac-, alen en liberalen rest '..vitelten op het binnenlands-bondsrepu-1 \'oornamel(jk telefonisch hebben der tig VARA-Ieden hun omroepvereni ging gemeld geen prijs meer le stellen op hun lidmaatschap van de VARA naar aanleiding van de Ach- ter-liet-nieuws-uitzendingen over In- dië van de laatste weken, /.ij konden zich niet verenigen met de «trekking van de uitzendingen. Overigens wordt de soep vaak niet zo heet gegeten als zij wordt opge diend. Men moet namelijk zijn lid maatschap schriftelijk opzeggen en de ervaring heeft geleerd dat men het laat bij zijn eerste telefonische reactie en niet meer schrijft Gezien het opzien dat de uitzendin gen hebben gebaard, is het aantal van dertig kleine te noemen. In de tijd van bijvoorbeeld de uitzendin gen van ,Zo is het' was het aantal opzeggingen veel groter. Jonge tonelisten in ICC-concours Vrijdag 25 en zaterdag 26 april zal :n hef nieuwe De ia Marthe.v.er in Amsterdam het vijfde ICC concours voor jonge Xederiandse tonelisten worden gehouden. De jury bestaat uit Caro van Eijk. Elise Hoomans. 5?:- gr.d Koetse. Ank van der Moer. Ida Wasserman. Joris D:elc. Bob de Lan ge Egbert van Paridon. Gerard Rekers. Jan Retél en Jan Teuüngs. De deelnemers moeten minstens een jaar professioneel zijn opgetre den en mogen niet ouder zijn dan 28 jaar ziin De prijzen bestaan uit ƒ1000.- 600- en 400.-. Mutaties Nieuw Rotterdams Toneel Dp directie van het Nieuw Rotter dams Toneel heeft meegedeeld dat bij het M'RT enige mutatie* zullen plaatsvinden. Aan de artistieke lei ding zullen worden toegevoegd Jules Rooyaards cn John mui de Rest. Vast verhonden aan het gezelschap wordt Frank Raven voor de artis tieke vormgeving, muziekadviseur wordt Edo de Waart. Bij het gezelschap zullen vertrek ken: Petra Verbeek, Eli Blom, Jan Kruyk. Frans Kokshoorn. Pim Os kam. Dries Smits en Roberts Sobels. Geëngageerd zijn voor he: aan staande seizoen: Liesbeth Strup- ?ert. Wim van den Heuvel. Max roiset I uitgeleend door toneelgroep Theater voor een half Jaar). Ad Hoeymans, Peter Aryans er. Huib Broos I blikeinse terrein. communisten hebben DEM HAAG (GPD) De Antilliaanse luchtvaartmaatschappij AI.M zal waar schijnlijk toestemming krijgen van de Cubaanse regering regelmatig Hjnvluch- Jciiop Havanna uit tc voeren. Een An- ROTTERDAM (GPD) Het uit on- tdlinanse uchtvaartde cgatle die af ge- gPV(M,r yecrti man ^staande r*rsoneel lopen week onderhandelingen in Cuba van D(1 TlIrU-, die drie horecabedrijven heeft gevoerd bestudeert thans de mo- in Rotterdam exploiteert, wordt In zijn gelijkheden voor. het opzetten van de geheel overgenomen door de nieuwe ei- lijnv luchten. genaresse. Tot nu toe vloog de KLM vrij vaak' tussen Curacao en Cuba voor charter- ÜS füSSiïiJgSf vervoer. Voor if mg verleend. De Cubaanse" re- Scènes in Belfast Paisley na gevecht met politie naar het ziekenhuis LONDEN, BELFAST (GPD. RTR) De militante dominee lar, Paislej. lei der van het verzet tegen toenadering tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland, is dinsdag vrij ernstig aan hand en arm gewond geraakt, toen hij drie politiemannen, die hem in zijn woning e<en arrestatiebevel wilden over handigen, weigerde toe te laten. Er ontstond een vechtpartij, waarbij het glas van een deur aan diggelen ging en waarbij Paisley door glasscherven gewond werd. Hij moest voor behan deling naar een ziekenhuis worden over gebracht. Toen Paisley later terugkeerde ver klaarde hij triomfantelijk aan een me- '.e volgelingen, dat ei .twaalf hech- nodig waren geweest, waarop een persconferentie od straat te rn van opgewonden scènes, 'n felle tirade tegen het rechterlijke gezag hield. Vandaag Iwoensdagzou Paisley op- 1 j het gehele personeel kan in dienst "tre-h'andelenJ 'den van de nieuwe eigenaars. Het sten- Hoewel Pmclev eer« t-an n'a^ -,-ac icil waarop de personeelsleden zich ak- .n hoger bero4p te gaan t^en het vmn- I koord moesten verklaren met het ent-nis waarbii l^i maSe slag. kan dus ais vervallen worden be- schouwd Wel heeft do XV Dp TurL- T *aT1 Arniagn fcas u--ge:open, irprp colpc'-o nf 7ft men tt-ii ono— nff! De2ii„strar w?rü veroordeeld, werd dins- kit «oS VoLKoe™ HM ifSJ'bef: g»t'£S,"rt *>i lmrover ffisrjsss-Assf 2= doelmatige inrichting van de drie .Tur- 1TRECHT (AMP) Dp M'\ Meder- landse Buurtvervoei' Maatschappij, ccn \an de grote slrpckvcrvoeronderne- nilngpu, gaat <lc tarieven op de lokale I cn interlolcale lijnen niet ingang van I februari herzien. De larïefsierhoging! "e manJtlee(' °P 21 - 1 ïflflr fndene een vo DEM BOSCH V.MI») Het gerechts hof te 's-Herlogenbosch heeft de 44-ja rige Poolse fabrieksarbeider W. I.. uil Eijsden veroordeeld lot twee jaar ge vangenisstraf mei aftrek van voorar rest en voorwaardelijke terhescliikking- de regering niet een proef de i ng jaar. geschotei DEM' HAAG (GPD) Brandw politie van Den Ilaag hebben 'insdag-| £pn' morgen uit de Seheveningse i* -n een oude bestelauto inet een leg. brand- kast uit hel water getakeld. De brand-1 kast werd gestolen tijdens het spitsuur op donderdag 16 januari, uit het kan- automobilisten voorbijreed, kruiden 2 toor van Lisonne Lindeman NV op de nog onbekende mannen de ouderwetse hoek van de Anna ï'alownastraat en brandkast met inhoud op een steek- de Laan mui Meerdervoort. Er zat toen j wagentje het kantoor uit, naar een ou- '°or bijna dertigduizend gulden aan tra- de, donkergroene Amgl.a bestelwagen. hui" Auto en brandkast kwamen dinsdag haven water, maar lc dert-g mille en! ,jl die donderdagui.Jd •>.- - Je 1 v-s z.jn noe zfa de kast. g- Jtekcrd s een onafgebroken stroom i e s een g gat gebrand gereldheden opgesteld, die geweldda den tussen rooms-katholieken en pro testanten moeten tegengaan. Op grond van de nieuwe maatregelen' is het een misdrijf op straat te gaan! zitten of op onwettige wijze openbare: gebouwen, zoals scholen of universitei ten. te bezetten. Voorts worden para militaire organisaties verboden. Verbo den is ook het dragen van offensieve wapens in het openbaar en het moles teren van mensen, die deelnemen aan vreedzame betogingen. De nieuwe maatregelen moeten nog! orden door het parlement WARSCHAU 'le Mno-tjriep' ia nu ook zijn opmars begonnen in Polen, waar alleen al in Warschau 200.000 mensen ziek ï(j/t en in Loc/s meer dan 109.000. Overal wordt vaccin ter beschikking ge steld. maar de griep zet zijn op mars onweerstaanbaar mort. Zelfs in de hoofdstedelijk' dieren tuin moeten de zakdoeken eraan te pas komen..... van Noord-Ierland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 19