Kamercommissie: lof kritiek en plan-Mansholt 17 vlees eten is verantwoord eten... iC. ,Hulp overwogen voor zeevisserij' Amsterdamse effectenbeurs !u Mini-overschot op handelsbalans VS Lardinois prijst meest excellente voorganger' Een bouwende belegging Waar zijn onze schepen Ned^Aand wil autnfahrieken vit JaPon DONDERDAG 30 JANUARI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ADVERTENTIE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vaste commissie voor landbouw en visserij uit de tweede kamer heeft woensdag in haar openbare vergadering lof en kritiek laten horen op het EEG-landbouwplan 1980, dat de naam draagt van dr S. L. Mansholt, de vice-voorzitter van de Europese tommissie. De meeste landen van de kamercommissie stelden zich po sitief op tegenover het plan. De kritiek betrof vooral het prijsbeleid, dat volgens het plan .voorzichtig' zal moeten worden gevoerd, een ter minologie, die volgens vele kamerleden-een moeilijk verteerbare .be vriezing van het prijsniveau betekent. plan inhoudt, zou volgens drs. Dijkstra weinig kans maken. De heer P. Jongeling' (gpv) kritiseerde liet ontbreken van alternatieven in het Elan. Voor hem was het de vraag of et nodig is, dat zoveel boeren moeten verdwijnen. Daarentegen prees de socialistische heer Sake van der Ploeg het plan, dat naar zijn mefiing de producenten voldoende alternatieven biedt. Het plan redeneert vanuit het producentenbelang, was de opvatting van *e heer A. G. van der Spek i'psp). Over de wijze van presen tatie waren de heren Jongeling en T. Tolman (chu) niet bijzonder gelukkig. Drs R. Zijlstra (ar) miste een inbouw in het plan van de structuurpolitiek. Evenals mr Brouwer was ook de heer Zijlstra van oordeel dat een prijsverla ging in de huidige situatie niet rede lijk zou zijn. Prijsmechanisme Minister Lardinois merkte in zijn antwoord op, dat men het prijsme chanisme niet voldoende heeft la ten werken. Vandaar, dat de Euro pese commissie thans met een nieinv mechanisme is gekomen, namelyk de structuur. De minister verklaar de twijfels te hebben over de wer king van de structuurpolitiek ten aanzien \an de produktïe. Het prijs- De liberaal mr J G. H Minister Lardinois /.ei eveneens kritiek te hebben, maar hij wilde toch met alle nadruk stellen, dat naar zijn mening de heer Mansholt na bijna 24 jaar zien te hebben beziggehouden met de Ne derlandse en Europese landbouwpoli tiek, zijn meest excellente voorganger' is. Het. was minister Lardinois een eer te verklaren, dat er geen levende Ne derlander is, die zoveel verdiensten voor de landbouw heeft als de heer Mans holt. De minister zei bijzonder gaarne deze hulde aan de heer Mansholt te brengen. Ten aanzien van de uitspraak van zijn oollega. minister Witteveen, die dinsdag in Brussel het plan-Mansholt om finan ciële redenen afgewezen had, merkte minister Lardinois op. dat uitvoering van de voorstellen zou betekenen, dat het landbouwegalisatiefonds een ander half tot twee miljard gulden zou moe ten opbrengen tegen nu een drie tot vierhonderd miljoen. Achter de uitspraak van de minister van finan ciën moet niet alleen diens bezorgdheid worden gezien ten opzichte van de ont wikkeling van de landbouw, maar ook bezorgdheid voor de ruimte, die hij in de koinende jaren moet vinden voor an dere begrotingen, aldus minister Lardi nois. De begroting van het landbouw egalisatiefonds zou alle ruimte voor de komende jaren opsouperen. Kritiek Schlmgemann t geen enkele - prodiiktie zich zal gaan richten op de vraag in 1980. In net hole memorandum miste hij de vi sie waar de produktie naar toe moet, VoorLs zijn niet alle gedachten uit het plain nieuw. Mr. Schlingemann meende, dat Nederland op verschillend gebied al ver op weg was. Mr. T. Brouwer (kvp) verklaarde, dat een voorzichtig prijsbeleid gelet op de kostenstijgingen, moeilijk verteerbaar is. Hij bestreed de opvatting van dr. Mansholt. dat tot nu toe geen economisch, maar een soci aal prijsbeleid is gevoerd. Mr. Brouwer wees erop, dat m verschillende EEG- landen door nationale discriminerende subsidies een grote uitbreiding van produktie is gekomen. In tegenstelling met minister Lardi nois. die met pessimistisch was ge stemd ten aanzien van de afvloei ing van mensen uit de landbouw lussen 1970 en 1980. was er bij mr. Brouwer hierover twijfel. Ook kon hij moeilijk geloven, dat over tien jaar het oversohottenprobleem zal zijn opgelost. Voor ons is het plan-Mansholt moeilijk te aanvaarden, zei de staatkundig-gere formeerde afgevaardigde ir H. van Ros- sunv Hij prees het in dr Mansholt, dat deze thans toegeeft in het verleden fou ten te hebben gemaakt. Het leek Van Rossum echter wel wat al te veel van het goede een man in alles tot 1980 te volgen, die zich in het verleden heeft vergist Drs. M Dijkstra D'66 verklaarde, dat de hoofdlijnen van het plan hem aanspreken. Hij betreur de liet, dat de structuurpolitiek een zaak van de nationale regering wordt geacht. De produktiebepe.rking, die het Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam (ANP) Londen 8.658.65%: New York 3.81 fj—3.62 AMontreal 3.37%— 3.37%: Parijs 73.12%—73.17%; Brus sel 7,22—7.221/2; Frankfort 90.34— 90.39; Stockholm 69.98—70.03: Zü- rlch 83.08—83.73; Milaan 57.97%— 58.0214 Kopenhagen 48.17—48,22; Oslo 50 59'/,—50 64%; Wenen 13.97% —13.98%: Lissabon 12.71—12.72%. MINISTER LARDINOIS Nu de Europese commissie haar prijs voorstellen neeft ingetrokken en de nieuwe voorstellen bij de plenaire be handeling van de landbouwbegroting be handeld kunnen worden, werden zij thans op verzoek van de minister van de agenda afgevoerd. De botersituatie was wel wat verbe terd. vond de minister. De heer Van der Ploeg had de minister gevraagd of hij met "zijn vrouw voor de NCRV-tv zou willen optreden ,om boter aan te smeren'. De minister dacht, dat. op de ze wijze diit voor hem in Brussel moei lijkheden zou kunnen opleveren. ,U kunt het uw vrouw toch laten doen', inter rumpeerde de heer Van der Ploeg, waar op de minister liet volgen: ,mijn vrouw blijft voor mij disponibel een opmer king die wat vrolijkheid bracht in het droge EEG-debat. Vandaag (donderdag) gaat de commissie met haar agenda ver der. (ADVERTENTIE) Bij reumatische pijnen, spit, neusverkoudheid, verstuikingen en winterhanden. MINISTER LARDINOIS: EEG-visserijbeleid Teruggang geen gevolg concurrentie vervalsende maatregelen DEN HAAG (GPD) Minister Lardinois van landbouw en visserij overweegt hulp te verlenen aan de zeevisserij ,die in moeilijkheden is gekomen doordat de Noordzee niet meer dezelfde grote visgrond is als voorheen. De minister gaat na of door middel van een combinatie van sanering van een deel van de oude visservloot gekoppeld aan een nieuwbouwprogramma van trei- lers, een deel van de gezonde be drijven zich zal kunnen instellen op verder gelegen visgi'onden. De bewindsman deelde dit woensdag middag mede tijdens de openbare ver gadering van de vaste commissie voor landbouw en visserij uit de tweede ka- Weinig hoop had de minister, dat we dit jaar het EEG-vissenjbeleid rond zul len hebben. ,Ik zeg niet. dat het onmo gelijk is. maar we zitten met een moei lijke problematiek, die gelijk is aan de regeling voor groente en fruit'. De mi nister ging niet verder in op deze pro blematiek. Wel verklaarde hij, dat men druk bezig is met onderhandelingen over de principes van het visserijbeleid. De minister zal t' van belang vinden als hij hierover te zijner tijd met de commis sie een gesprek zou kunnen hebben. Over de toekomst van de IJsselmeer- vissers was er in de kamercommissie enige bezorgdheid. Benieuwd was men hoe het stond met de afvloeiingsrege ling. De heer Van Bennekom vond de sanering van het IJsselmeer bijzonder urgent. De moeilijkheden van de Zuid- derzeesteunwet mogen zich niet herha len. aldus de AR-afgevaardigde. KON. OLIE FLAUW Uit de openingskoersen van de Internationale waarden is woensdag gebleken, dat Kon. Olie zich niet heeft kunnen herstellen van de flauwe stemming op dinsdag. Wederom moest dit aandeel een gevoelig koersverlies toestaan met een openingskoers op 186. Daarna zakte de prijs nog verder in tot 184.90. Dit door gering aanbod ln een vrijwel lege markt. Kon. Olie sloot dinsdag in Wall- street een halve dollar lager, hetgeen ln Amsterdam gisteren van Invloed was op de koers van dit aandeel. De overige hoofd fondsen hielden zich bij de opening zeer goed. AKU was praktisch onveranderd op 129.70. Voor Philips bestond wat lokale vraag waardoor twee dubbeltjes hoger werd inge-1 zet op 163.10. Unilever was goed prijshoudend op 129. Hoewel de beurs een gereserveerde j houding aanneemt ten aanzien van het wel! of niet doorgaan van de aangekondigde fusie I Unilever met het Engelse concern Allied Breweries, bracht dit toch, na de flauwe, stemming van dinsdag, niet opnieuw aanbod ln de Unileverhoek. Hoogovens steeg van t 110.20 (109.50). De koersdaling van dinsdag van Hoogovens Is blijkbaar wat te geweest. De handel In de Internatio-j nale waarden had bitter weinig te betekenen. Later zakte AKU in tot. 129,30 en Philips; tot 162.80. Kon. Olie kon zich een weinig herstellen De .handel van dinsdag in Wallstreet is.! evenals die van maandag, kalm geweest. De koersmutaties naar beide richtingen tale-1 ven er binnen nauwe grenzen. De markt sloot prijshoudend. De cultures waren verdeeld. Van de sefceep- vaartwaarden was Rott. Lloxd 3 punten lager op 161 Overigens vlei de stemming ln deze let tegen. Kon Boot. Maatschappij Nederland en Holland Amerika Lijn gingen iets omhoog. De staatsfondsenmarkt was wederom gemakkelijker met zeer weinig zaken. Deli Mij was een dubbeltje lager op 82 KZ-Organon moest bijna een gulden prijs geven op 198.20. Heineken.was goed prijs houdend op 175,90. KLM herstelde zich van de flauwe stemming van dinsdag met een koers van 252 (245,50). Alleen ln de Kon. Olie werd de handel ln de tweede periode zeer levendig door ruim aanbod van lokale ziide. waardoor de koers inzakte tot 184.10. ofwel de laagste koers van de dag. AKU verliet de markt op 129.40. Hoogovens 109.90. Philips 163.20 en Unilever op circa 329. In de beleggingsmaatschappijen Unltas en Interlinie werd. evenals dinsdag, niet gehan deld. Er werd slechts volstaan met bied- ANP-CBS BEL HSINDICES Industrie Scheepv. Bank- en Handel ei Algemeen 104.9 126.0 125.0 KON. ZOUT LEENT VAN EUR. INVESTERINGSBANK i-2 1 Ned '66- Ned 68 6% Ned '68 6% Ned '«7 6% Ned '65-3 5% Ned 64-1 5% Ned '58 4% Ned '59 4% Ned '60-1 4% Ned '61 4% N Staff '47 3'-. N'ed '54-3-2 3% Ned '55-1 3% Ned '37 3 Croat boek '46 3 N DoU '47 3 BvNG '57 O >5 BvNG 58-'59 4% 83% BvNG '66-1 7 !00« BvNG '67-1-2 6% 93% BvNG 68-1-2 6% 98'. BvNG '65-1 5% 91 BvNG '58 5% 91 A BvNG '64 5% 88', Hypothcekbauke Fr. Gr. DW 6 90% Fr. Gr. DU 4% 83% West NO 3'/. 71% Handel, industrie ei BP '68 7% 101 KZK '65 6 95 N. GafiU'66 6% :0!'i Pgem '57 6 95 Pgem '64 6 94', R.rijn ptjpl. 514 93% KLM '68 7 KLM 4% 95% Converteerbare obligaties Geld.Z. 4% 92 W'i Wyere '66 6% vr. :o«% Meelfaor. 8% 88% 39 Sc holt Hon. 4% 101% :o:% ACTIEVE AANDELEN Amst. Rubb. 63% 6: HVA-mijen ver ioo% :o; AKU 129.70 120 Dell Ml) e Helneken Hoogovens c Kon Zout Ors Philips gem.bez Unilever c Dordt Petr idem pref. Kon. Petr HAL KLM KNSM Ned. S'.v. Ommeren c Rott. Llojd Scheepv Unie 175.50 173.20 109.30 109.50 199 198.40 NIET-ACTIEVE AANDELEN Bclegglngsmljeo 1233 Alg. Fonds oez 1235 Converto 1049 1050 Holland Fund 635 638 Interunle !80bt Nefo 106 50 1 06.50 Robeco 230.50 237.50 Premlclenlngen Alkmaar A'dam '51 A'dam '56-1 Dordr '56 Eindhoven '54 D. Haag '52-1 D. Haag '52-2 R'dara '52-1 R'dam '52-2 R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl '59 Verklaring: •- Rol! n co 230.5< Utlllco 122.21 Europafonds 522 Eurunion 133.70 Valeurop Bank-, krediet- i Alg. Bank Ned AMEV Amrobank 64.40 Delta verz,groep 350 Nat. Ned. 845 Ned. Midstb 109.90 Slavenburg 204 Handel. Industrie i Alb. Heljn 249.30 350.80 Amst- Ballast '.9 ::9 8Q Amst. Droogd 98 Bensdorp Int. 224 221 Berghen Jurgen* .95% '.95 Berkel Pat. 192% 192 Blijdenst. w. Bols Bora Webry Bredero'a b Buhna T Bijenkorf e Calve c Carps garen Cent Suiker Cur. Hand. Ml) Elsevier Fokker Ford Ned. Fjjrness Gazelle rt)w Geld v. pap. Geld Tielen» Gist Brocade* Grinten v. d Gruyter 8 cpr Hero Cons Hoek"» Mach Holec HolL Beton Gr Homburg Hoogenboech Hoogenstr, Indola Internatlo Kemo Corset Kempen en Beg KN Papier KV Tapijt Lindeteves Lljempf Lijm en Gei Nleelfab. NB c Mees Bouw Mosa Muller Co ob Naarden Ned Exp papier Ned. Kabel Van Nelle Norit Nutrlcla Nijverd--ten Cate 97 ')verz. Gas Pakl.oed H Pal the Philips gem.De Pietersen Co Pont hout Ruhaafc Co Rijn-Schelde Rijn-Schelde 6 Sch. Exp Ml) Sch. Exp Mij 66 29 Schokbeton 224 Sc holt Honis 66 Simon de Wh «'5 Stokvis 63 St. ap. Twente Tb. Marijnen Thorn. Dr. VerbJ Tricotbest Udenhout Unlkap Unilever 6 cp Veotoo Ver. Machine Ver. Touw Vihamlj Vredeet. R Wereldhaven t Wessanen Wyers tnd BI II'.ton 2e c 51% 460% 10 29.20 BUITENL CERTIFICATEN Can. Pac. 81% (□land Nat. Ga» Int. Nickel - Shell OH 30% VERENIGDE STATEN American Eruta 34 i American Motors 12% Am. Tel en Tel 54% Anaconda 60% Atchla Top 34% Bethl. Steel 32% Chryaler 55% Cltlea Service 73% Colgate 48% Columbia Ga» Consol. Eectr. 42 bt Dow Chetn. 82 Eastman Kodak Ford Motor 33% Gen. Elec. 78% Gen. Motors 78% Int. Tel en Tel 57% Kennecott Nat. Dlsiull. 42', Pennsylv. Rrd. 70% Pepslco 3'. Radio Corp. 45% Republic Steel 50 Shell OU 7:% Sperry Rand «0% Standard Brands t'. Studebaker sk% Sunr. Mid 5' Texas Instr. !01 3 Un. Pac. Rr. 50 US Steel 4-.S West in gh. Elec. Woolwocth 33A i bieden: tgedaan bieden; I—laten; d— 21.52 1 89-59 gr 21-22.23; 4 ADVERTENTIE Colombo J POSTBUS 978 ROTTERDAM r TEL (010)-284719 Even puzzelen LUXEMBURG (RTR) De Europese Investeringsbank heeft de nv Konink lijke Nederlandsche Zoutïndustie In Hen- De minister verklaarde, dat de gehele "p1"' 5^1 VfïlJ zaak in studie is. Op het ogenblik wordt der Koninklijke Zout-Organon n\ in overleg gevoerd met het ministerie van Arnhem, pen lening tan 36.2 miljoen verkeer en waterstaat, waaronder ook de s K" !|pn 't,pn niiljoen rekeneenheden of Zuiderzeesteunvvet valt. alsmede met de!,doll<P>. verstrekt, zo heeft de bank be- afdehng domeinen van het ministerie kendgemaakt. van financiën, dat in verband met het J* '«W- die een ,vrf"' pachtreoht een belangrijke rol vervult, twaalf jaar en een rente draagt.van J 6V2 procent, is bestemd voor de gedeel- Vermoedelijk zal de regeling in de eer-ltelijke financiering van de bouw van ste maanden van 1969 op het ministe-1 drie fabrieken in Delfzijl, die chloor.! rie van landbouw en visserij gereedko-1 gechloreerde koolwaterstoffen en me mel'. De minister, d.e op dit ogenblik men. maar - zo verklaarde de minis- thyl-aminen zullen produceren. Het ge- over zijn voornemen niets meer kon zeg-1 ter ook andere ministeries zijn bijl hele project kost naar schatting 96 mil- f.C A. vaisei landen. .We hebben juist een voorbeel- nadruk wees de bewindsman erop dat ject zullen tweehonderd arbeidsplaatsen <1 ge EEG-regering voor investeringenjde Zuiderzeesteunwet niet zal vervallen, n het ontwikkelingscentrum Delfzijl ;n vissersschepen', merkte de minister ondanks de afvloeiingsregeling ontstaan r- r - ti. li *A''0 r w - i 20 r 2 25 53" |~r J3® IT - j IÏÏ 35 VS T Horizontaal 1 denkbeeld: 5 hefboom: j KLEINSTE SEDERT 1937 Overal waar warmte helpt, helpt de geneeskrachtige warmte van Philips Infraphil beier. ■Cr in-fragsihiBS geneeskrachtige warmte die diep doordringt 45.- f PHILIPS TOKIO (RTR) Di» Nederlandse eco nomische missie, die thans een bezoek brengt aan Japan, beeft de Japanse au tomobielindustrie gevraagd in Nederland dochterbedrijven te stichten, zo heeft een woordvoerder \:in hel verbond der Japanse automobielindustrie woensdag medegedeeld. Enkele autofabrieken hebben belangstel ling voor het voorstel getoond, maar de woordvoerder weigerde te zeggen welke j bedrijven dat waren. Hij zei dat ver-j tegen woo rdigërs van acht Japanse au-j lofabrieken. waarbij Toyota en Nissan. WASHINGTON (RTR) De' handelsbalans van de Verenigde, de missie, naar de woordvoerder zei, de Staten over 1968 wijst een over- au:naen in schot van 726 miljoen dollar aan. de vorm van algehele dochteronderne-, ,no- mingen boven gemengde bedrijven De Dat IS het kleinste sedert 19.3 1. Ill egering zou bereid zijn welk jaar het overschot slechts ABBEKERK 27 n Karachi ACHILLES 27 1000 m O v Bermuda n Hamburg ACILA 28 te Leixoes ACMAEA 28 430 m o v Recife n Singapore ADARA 27 te Montevideo ADRASTUS 28 530 rr. zw v Gibraltar n Amsterdam AEGIS 29 te Le Havre ALGORAB p 23 Fernando Noronha n Santos ALIOTH 28 t a Santo* ALNITAK 27 200 m no V Durban n Kaapstad AMELAND 28 te Acajutla A.MERSKERK 28 210 rr. v no Mauritius n Colombo AMMON 28 40 m z v Flnisterre n Rotterdam AMSTELDIEP 27 400 m nno v Recife n Rio Plata AMSTELLAND 28 v Sao Francisco do Sul n AMSTELMOLEN 27 v Nagoya n Mojl AXCO SPRAY 28 450 m ozo v Sydney n Melbourne ANNE CHRISTINA 28 te Casablanca ARCA 29 v Le Havre n Piraeus ABISTOTELES p 28 Terceira n Georgetown ARLEMIS 27 te Adam ARNEB 27 10 m z v Maior- ca n New York ASMIDISKE 29 rede Las Palmas ATYS 28 35 m OZO v Sabang n Singapore BALI 28 650 m z v Ceylo» n Penang BAWEAN 28 100 m o v Sandakan n Hongkong BALLATRIX 28 180 n, nno v St-Paul'a Rock n Bah ia Blanca BENGHALIS 28 t a Dammam BINTANG 29 v Hamburg n Le Havre BORNEO 28 550 m on o v Ascension n Barcelona BOVENKERK 28 v Antwerpen n R'dam CALAMARES 27 180 m wz-.v v St- Maarten n Cristbal CALTEX ARNHEM 28 1000 m no v Barbados n Trinidad CALTEX Nederland 23 440 m ono v Mogadiscio n Kaapstad CAMITIA 27 600 m v Bermuda n Stanlow CANDIDE 28 50 m nw v Cuba n Port Kalser CERES 27 v Curacao n r-uropa CHEVRON AMSTERDAM 29 te Ras Tanura CHEVRON NAPELS 28 210 m o v Beira n Hahê CHEVRON LEIDEN 28 410 m zzw v Socotra n Bahrein CHEVRON ROTTERDAM Curacao 27 COLETTE 27 v rede Mar- gate n Londen CRANIA 28 v Valparaiso t GLORIA MARIS 28 200 m zw v Ouessant n Napels GROTEDIJK 28 te Le Havre GP.OOTEKERK 30 te Durban verw. GULF HANSA 27 800 m O v New York n Escravo* GULF ITALIAN 27 500 m O v St-Heiena n Ravenna GULF SWEDE 28 70 m zo v Llttlequoln n Whangarel HEEMSKERK 23 v Marseille n Bahrein HERCULES 28 v San Jo*6 de Guatemala n Amapala HERMES 27 845 m o v Bermuda HOLLANDSBURCHT 28 980 m zw v Sabang n Singapore HOLLANDSDUIN 29 te Colombo HOOGKERK Ï8 v Bremen n Hamburg ILIAS 28 40 m zo v Kp St-Vlncent n R'dam INCA 27 650 m wzvr v Flore* n Shoreham JASON 27 390 m xer t Azoren n R'dam KAMPERDIJK 27 v Vancouver n Harmae KARIMUN 4 te Kaapstad KATENDRECHT pass 29 Las Palmas n Kaasstad KATWIJK 27 600 m w v Lands End KEIZERSWAARD 27 (e KENIA 28 te Pettt Couronne KERKEDIJK 28 te Buenos Aires KINDERDIJK 28 te Recife KLOOSTERKERK 27 410 m no St-Helena n Barcelona KORENDIJK 28 400 m zo v Kp Race KREBSIA 29 v Whltegate n Dublin KREON 27 120 m ono v Virgin ell. na St-Crolx KRYPTOS 27 750 m z v Azoren n Curacao LADON 27 913 m no v Paramaribo n Para- LAÊRTES 27 350 m z v Saigon n Hongkong LELYKERK 28 te Londen LIBERIAKUST 27 280 m nw v Pointe Nolre LOIRELLOYD 29 te Le PHILIPPIA 28 T Pto Miranda n Portland PRINS DER NEDERLAN DEN 27 380 m z v Bermuda n Kingston PRINSES MARGRIET 28 5 m o v Flanboroogb n Cherbourg PURMEF.END 29 te Bahrein ROCK A3 23 v lie de Bas n Rotterdam ROTTE 27 180 m zw v Panama n San Francisco ROTTI 29 t« Singapore ROTTERDAM 27 210 m n r Natal n Rio de Janeiro RIJN 23 800 m nw v Guam n Gladstone RIJNDAM X» te Loe Angeles SCHELDELLOYD 27 BJ0 ra nno Honoloeloe SCHELPWIJK 23 v Stan low n Thame-haven SCHERPEND RECHT 27 n Leith SCHIEKERK 28 40 m z v Kaaosted n Rotterdam SEINELLOYD 27 1100 rr. zw v Galapagos Archipel n Cristobal 8ENEGALKUST pes* 28 Cherbourg n Dakar SEPIA 27 130 rr. ozo v Madeira n Bonnv SLIEDRSCHT 27 te R'dam SLOTERKERK 28 270 m nno v Las Palmas n 80CRATES 27 560 m nw v Azoren n St-Maarten SPAARNEKERK 29 te Kobe STATENDAM 28 r Aruba n Carthagena steven 28 te Amsterdam straat Accra 29 t« Lourenco Marques STRAAT ADELAIDE 28 1000 m ozo v Mauritius n Port Louis STRAAT CHATHAM pass 28 Floret na Port Swet- tenham STRAAT COLOMBO 28 v Devon port n Port Plrle STRAAT FIJI 29 te Nagoya straat franklin 23 250 rr. w v Java STRAAT FREETOWN 30 r r Tahr Callcao DALLIA 28 500 m w v Sabang n Singapore DAPHNE 28 130 m zw v Gibraltar n Lavera DELTADRECHT 28 60 m Kaap n Albany Betalingsbalans zal waarschijnlijk overschot hebben hoofde hulpverlening in de cijfers wi an economische en militaire aan het buitenland niet1 aren opgenomen. Hij gaf te kennen dat het onver- verwacht kleine overschot niet veel. invloed 7.al hebben op de Amerikaan se betalingsbalans over J!)68. De cij-j fors daarvan zullen half februari; worden bekendgemaakt. (Ftinctiona-j rissen in Washington hebben enige tijd geleden de vent achting uitge-1 sproken dal de Amerikaanse beta lingsbalans over 1968 een overschot tan ongeveer 150 miljoen dollar zal aanwijzen. In 1967 was er een te kort tan 3.571 miljoen dollar). Verticaal: 1 elk: '2 namelijk; 3 reeds; 4 prijzen; 5 hij. die in het gestolene deelt; 6 eerste termijn; 7 boom; 8 slin gerplant; 11 schamele woning; 15 af gerond; 16 sirih: 17 met veter dicht maken: 18 het voortdurend tikken; 20 mede; 22 straks; 25 insluiting van een diadema 28 271 stad: 26 nonsens: 27 keukengerei: 28 D1^0a,p.fl\Jllma herstellen v. netten: 31 meisjesnaam: f®_3®° 35 pers. ra».; 36 janenoot: 3? ten af- aS scheid: 38 uit m'n ogen!. dinteldijk 28 v Huil Rotterdam De oplossing van de vorige puzzel is: dione 28 uu al Ahmadt DOMBURGH 27 te R'dam DORESTAD te Stanlow DOSINA p 28 Comoren n Perz. Golf ECHO 28 90 m w v Freetown n Ma tad) EOS pass. 28 Str van Messina n Piraeus FALCON 23 v Kentish Knock Is n Great Nederlandse dergelijke ondernemingen te helpen het zoeken van arbeidskrachten. De of- 26( miljoen dollar bedroeg, ficiële Nederlandse economische missie leden iaar leverde de buitenlandse uitvoer 11 het afgel0Pen Jaal' met on" van drie man maakt een reis van zes-l ,J T ot', „!Sev'eer ne9en Procent toegenomen tot t:en dagen naar Japan om ondernemin- handel van de Verenigde otaten:33,840,3 miljoen dollar (zonder milita.- I gen van dat land over te halen tot ves- een batig saldo van 4.122 miljoen re schenkingen en niet gecorrigeerd j cigiing van bedrijven -n Nederland Hollo». voor het seizoen). De invoer nam daar- I aoiiar op. entegen met ongeveer 23 pet. toe tot 1 133.114 miljoen dollar. Het Amerikaanse ministerie van han-i DEN HAAG (ANP) De Zuidafri-del deelde verder mee dat de handels- Onderminister I kaanse uitvoer in 1968 vertoont in ver- balans over december een tekort vanj de resultaten i %«UJkinE „,,t 1967 „Ij,!», nog dat december beïnvloed vergeleken zijn door de havenstaking die op 20 i a met een overschot van 171 miljoen dol-'december aan de oostkust van de Ver miljoen gulden, terwijl de invoer met<jar jn november De Amerikaanse on-lenigde Staten en de Golf van Mexico 167 miljoen gulden terugliep. Dit blijkt!derminister van handel. Chartener. zei1 is begonnen. Op een vraag of de cijfers uit de voorlopige handelsstatistieken woensdagavond op een persconferentie over 1968 een stimulans zullen beteke- n Washington dat de handelsbalans: nen voor de voorstanders van proteetio- van het Zuidafnkannse departement over J9gg .riv.etwijfeld' een klein te- nisme in het Amerikaans congres ant ivan invoerrechten en accijnzen. kort zou vertonen als de leveranties uit vvoordde hij: ,Ik twijfel er niet aan'. FARMSUM 27 450 m w I v Dakar FOREST LAKE 28 v Pto La Cruz n Curacao GAASTERDIJK 28 ta i rede Savannah GAASTERKERK 28 400 m nno v Mauritius n Rotterdam I GAASTEBLAND 27 480 m n I v St-Pauls Rock n I Santos C.ANYMEDES 29 te Curagao AMSTERDAM i.ANP) De raad van commissarissen van de Nederlandsche Fondsen Maatschappij Nefo nv heeft be sloten aan de jaarlijkse algemene ver gadering van aandeelhouders, die in maart zal worden gehouden, voor te stellen het dividend over 1968 op de gewone aandelen vast te stellen op 7V» pet 3.7d per aandeel i. waarvan reeds 4 pet. 2 per aandeel) als interim- divideiFi werd betaald in juni 1968 en een uitkering te doen ,n gewone aan delen van 2"-2 pet ten laste van de agio- reserve. zo deelt Nefo mede. Over 1967! werd uitgekeerd 6Ji pet 3,25 per aandeel) en 2% pet :n aandelen. GAROET 23 28 Kp Arulhus n R'dam GEESTLAND 28 1000 m v Azoren n Preston GEESTSTAR 28 v Preston n Barbados Havrt MACOMA 28 140 m wnw n Tobroek MADISONLLOYD 29 te Miri MAINLLOYD 28 te Bremen MARATHON 28 v R'dam n Antwerpen MARIAN MARIA 28 133 m ozo v Irakllon n Marseille MARON 28 te Matlat de Galvez MAYA 28 250 m z v Monrovia n Dakar MEDITERRANEN SPRIN TER 28 180 m zw v Casablanca n Marseille MEDON 28 rede Treepor; MERCURIUS 27 100 m n 1 Azoren n Barbados MERSEY LLOYD 27 110 m nw v Lissabon n Kaapstad MERWELLOYD 29 te Port Elizabeth MINOS 28 v Cadiz n Portugal MUNTTOREN 29 te Singapore MIJDRECHT 29 te Port Kembla NA ESS COURIER 28 165 zzw v Rasalhadd NEDER EEMS 27 600 m a v Hawaii n Cristobal NEDER ELBE 28 te Los Angeles NEDER LEK 28 te Lvtielton NEDER WAAL 27 250 m v Kp. de Goede Hoop n I-as Palmas NEDER LINGE 28 3500 m n v Paaseiland n Papeete. NEVEHITA 28 180 m nno v Socotra n Rotterdam NISO 27 v Rotterdam n Gftteborg NOORDWIJK 28 260 m ozo v Saigon n Dalren NUKERK 28 te San Pedro OCEAN SPRINTER 20 ta rede Odessa OLDEKERK 27 50 m zzw v Abidjan n Kp Palmas ONDINA 28 te Portland Maine OOSTKERK 28 rede Doha OSSENDRECHT 30 te Chimbote verw OVERIJSEL 28 400 m z v Kp Palmas n Kaapstad ORANJE NASSAU 27 210 m o v Bermuda n Southampton PAI.AMEDES 23 300 rr. no v Paramaribo n Delfzijl PAPEXDRECHT 28 v Nassau n Tampa PERICLES 29 te Mataranl .1 Osaka STRAAT FDTAMI 28 «v» m r. v Ceylon n Hongkong STP.AAT HOBART 29 te Durban STRAAT HONGKONG 28 te Montevideo STRAAT JOHORE 28 1500 m nw v Flores n Suba STRAAT LOMBOK 28 te Basrah STRAAT MAGELHAEN 29 te Dakar STRAAT TORRES pass 28 Comoren n Beira STP.AAT TOW A 28 te Nagoya STRAAT VAN DIEMFN 23 v Kobe n Shanghai STREEFKERK 28 v A'darn TAHAMA 23 te I.: ;abon THUREDRECHT 27 690 ra w v Fayal Azoren TJILUWAH 28 1180 m o v Brisbane n Brisbane TJINEGARA 28 v Whangarei n Napier TJIPONDOK 27 270 rn zw v Anderhalf gr a ad rkanasl n Penang TOGOKUST 28 Le Havre n Rotterdam VASCM 29 te Baiboa VIANA 23 te Perihsrrbery VITREA 27 v Rotterdam n Petit Couronne VrVTPARA 28 570 m txw v Mexico-city n Nagasaki WAALSKERK 25 v R'dam n Antwerpen WESTERTOREN 23 75 m O x' Muscat n Perzische Golf WILLEMSKERK 23 v R'dam WONOGIRI 2'i ZAFRA 28 230 i Socotra n Ban» ZARIA 29 - n Mena al A ZONNEKERK 28 n Amsterdam ZUIDERKER v Kp Blanc ZWIJNDRE CH7 ZO v L^s P. Venetië SLEEPX X 3ARENTZ - - Kaapstad n R MISSISSIPPI v Brunei Bor OOSTZEE 23 SCHELDE 2? le WITTE ZEE 27 HOOG EN LAAG WATER 31 januari Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge uur meter 0.32 161 1.02 180 2.01 120 1.34 194 2.25 146 uur meter 12.58 172 13.30 189 14.22 129 14.04 203 14.43 156 NAP uur meter uur meter 7 04 169 19.24 165 7 02 183 19.53 179 7.58 147 20.12 142 8.04 196 20.24 192 8.03 168 20.20 164

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 17