3 stuks^j^ 79 !1 diepvries lage prijzen maar nooit ten koste van afwasmiddel de kwaliteit belegen kaas veilig voordeel HALVE PRIJS /ompïa'gm 55 vissticks pak Ug Adverteer in de PZC IFA ENGELS DROP nylons farinet naadloos 30 demier 10 SINAAS 149 famil post pils,*.79 MARS REPEN IFA JAM aardbeien 'S-HEER-ABTSKERKE STAK ERG VEEL GELD IN RESTAURATIE KERK Nieuwjaarsrede van burgemeester Groede KI» SCHOONMAAKSTER ASSISTENT(E) MACHINIST Loonbedrijf JDE FEIJTER ACTIEF PERSOON 16 PR O Y WC! A LI ZEEUWSE CO «RAMT DONoeaoAO so mmmm imp afwas middel elke tweede flacon bij de IFA koopt u VEILIG en VOORDELIG originele import kwaliteit 250 GR 1 paar kop en schotel IFA sparen voor waardevolle artikelen Raad stelde urgentie vast Js-HEER-ABTSKERKE De raad van 's-Heer-Ahtskerke kreeg dinsdagavond de begroting voor 1969 aangeboden. De ze sluit niet een post onvoorzien van ca ƒ20.000. Opgemerkt werd daarbij echter dat in de begroting nog niet is verwerkt de rente voor de nieuw aan gegane kasgeldlening terwijl evenmin de lasten van kapitaalswerken in de ra ming werden betrokken. De gemeenteraad heeft bij deze aan bieding een gemeentelijk .testament' op gemaakt waarin de urgentie van diver se objecten is opgenomen. Op de lijst van dringende wensen staat: de afbraak van het oude schoolge bouw met woonhuizen, de aanleg van een straat nabij het nieuwe schoolge bouw en het bouwrijp maken van gron den aldaar; de verbouwing van het dorpshuis Irene': realisering van het uitbreidingsplan nabij het dorpshuis alsmede herstrating van de aangrenzende Polderweg; een doorsteek nabij de bejaardenwo ningen. Voor wat de verbouwing van het dorps huis betreft wil het gemeentebestuur trachten ter plaatse een geldlening te sluiten. De verandering in de centrale financiering biedt hiertoe ruimte. Voor de andere plannen deed de raad een ming te verkrijgen voor het aangaan van vaste geldleningen. Als belangrijk ste argument voerde men aan, dat het gemeentebestuur ruim twee ton heeft uitgegeven voor de restauratie van de prachtige kerk, waardoor deze voor het nageslacht behouden is gebleven. P gelden komen over een periode var jaar aan de gemeente terug, want de gemeenschap 's-H.-Abtskerke kan hier over dan niet meer zelf beschikken. Vooral deze restauratie is er de oor zaak van dat men krap in de financiën is komen te zitten. Burgemeester jhr mr L. P. Quarles van Ufford spra.k de hoop uit in de volgende vergadering nadere mededelingen te kunnen doen. nv Bank voor Nederlandse Gemeenten 75.000. Deze lening is nodig voor ver der financiering van de bouw van de nieuwe school. Tot slot besloot de raad aan de Polderweg bij de woning van de heer M. G. Braam een straatlan taarn te laten plaatsen. GROEDE Burgemeester J. C. Everaars bracht in zijn nieuw jaarsrede dinsdagavond in de ge meenteraad van Groede onder meer de gemeentelijke herindeling in Zeeuwsch-Vlaanderen ter spra ke. Hij meende, dat een definitieve be slissing veel te lang op zich laat wachten en dat dit afbreuk doet aan de bestuurskracht van ver schillende gemeenten in de streek. De stijging van het Inwonertal noem de hij een gelukkige factor. Niette min hebben de drie bestaande lagere scholen te kampen met een leerlingen- tekort en de vraag dringt zich op of de tijd niet gekomen is de 3 scholen om te zetten in één lagere school waar én dominee én pastoor voor godsdienst onderwijs van harte welkom zijn- De verschillende kapitaalwerken kun nen en konden worden uitgevoerd zon der dat het noodzakelijk was om het gemeentelijke belastingplafond te ver hogen. Van het ministerie van onder wijs en wetenschappen was bericht ont vangen dait het rijk de kosten voor het salaris van een 2de leerkracht aan de openbare kleuterschool voor zijn reke ning neemt. De raad hield een verzoek om een ge meentelijke bijdrage van 2,42 per In woner voor een streekbibliotheek aan omdat men van mening was dat eerst onderzocht diende te worden of de in gezetenen een efficiënt gebruik zullen maken van deze instelling. De heemkundige kring West Zeeuwsch- Vlaanderen krijgt een subsidie van 4 cent per inwoner en de raad ging ak koord met een voorstel de fruitteelt- school te Philippine een subsidie van 100 toe te kennen omdat één leer ling uit Groede afkomstig is. Nu het nieuwe parkeerterrein bij de r-k kerk klaar Is wordt aan de oost zijde van de Schuitvlotstraat een par keerverbod van kracht. De gemeente rekening over 1969 werd Voorlopig vastgesteld met een nadelig saldo van 225,30 voor de gewone dienst en een nadelig saldo van 51.229,84 op de ka- pitaaldienst. Het eindbedrag was 1.588.489,12. Op een vraag' van de heer J. Vermeulen (pvda) of "het gemeentebestuur van Breskens al geantwoord heeft op vragen van het gemeentebestuur van Groede over opmerkingen van het Breskense raadslid Kareis over het toezicht op de gemeenschappelijke vuilnisbelt, beloof de b en w nogmaals op antwoord aan te dringen. Botsingen met veel schade in Oostburg Drie botsingen veroorzaakten deze week in Oostburg veel schade. Dinsdag avond botsten op de kruising Zuidzand- sestraat - Walstraat twee personenwa gens tegen elkaar. De over de Zuidzand- sestraat rijdende E. A. van D. uit Zuid- zande verleende geen voorrang aan de van rechts uit de Walstraat komende auto van A. G. uit IJzendiJke. Veel schade aan beide auto's. In de nacht van dinsdag op woensdag raakte de Belgische mejuffrouw J. de Smet (Brugge) door verblinding door een tegenligger in een flauwe bocht van de Bredestraat van de weg. In de berm kraakte zij een boompje. Haar auto werd beschadigd, zelf werd zij met hoofdklachten naar Brugge overge bracht. Woensdagochtend botsten bij de voet gangersoversteekplaats in de Burcht straat twee personenwagens tegen elk aar. De auto van G. G. M. uit Aarden burg, die in de richting Schoondijke reed, werd door de auto van F. R. de P. uit Breskens, die de voorrangsweg opreed, gegrepen. Ook hier nogal wat 3chade. Brouwershavense raad: grondverkoop voor woningbouw DREISCHOR De gemeenteraad van Brouwershaven behandelt maandag 3 fe- bniari een voorstel om grond te verko pen aan de woningbouwvereniging .Be ter Wonen' te Zierikzee voor de bouw van 9 woningwetwoningen en 12 premie woningen in het bestemmingsplan .Brou wershaven West', Voorgesteld wordt de grond voor de woningwetwoningen te verkopen voor 36.000,1799 m2 en die voor de premiewoningen voor 48.000,2344 m2 B en w maken duidelijk, dat men daardoor ongeveer 2,- beneden de kostprijs moet gaan. Dat is, omdat volgens de minister de grond niet duurder mag zijn dan 4000,- per huis. Aan de raad wordt verder ge vraagd garantie te geven voor rente en aflossing van een geldlening, die .Beter Wonen" moet afsluiten voor de bouw van Districtswedstrijd EHBO De jaarlijkse districtswedstrijden van de EHBO'zullen dit jaar worden gehou den op 8 maart aan staande in het ver- -nigingsgobouw van de stichting Con- Raad Ellewoutsdijk over schoolhoofd ELLEWOUTSDIJK B en w van Elle woutsdijk hebben de raad voor de ver gadering van vandaag- donderdag- een voordracht gedaan inzake de benoeming van een hoofdonderwijzer voor de open bare lagere school. Als eerste op de voordracht staat de heer P van den Berg uit Goedereede. de 12 premiewoningen. Het gaat om een bedrag van 406.363,64. Verder komen voorstellen aan de orde eervol ontslag te verlenen aan de heer S. M. W. de Korte te Brouwershaven ais hoofd va.n de dienst gemeentewerken, eervol ontslag te verlenen aan de heer C. J, Oreel te Dreischor als technisch amb tenaar en om mej. C. G. de Moor te be noemen tot leidster aan de gemeentelijke kleuterschool in Zonnemaire. De verga dering begint om half acht Dames, DESERT ELOWER heeft niet aileen hand en body lotions, maar ook een complete huidverzor ging en make up serie, en Levens prima haarverf. Burgemeester en wethouders van Zuidzande roepen ge gadigden op voor de betrekking va.n van de openbare lagere school te Zuidzande (3 lokalen). Het salaris wordt overeenkomstig de rijksregeling vast gesteld en bedraagt momenteel 1765,- per jaar. Sollicitaties kunnen bij de burgemeester van Zuidzande ingediend worden, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad. Accountantskantoor Labrujère Spanjaardstraat 70, Middelburg VRAAGT met praktijkdiploma boekhouden of daarvoor studerend. I Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht. Gevraagd een voor Atlas 1200 Langeherenstraat 9 - SCHOONDIJKE - TeL 01173-337 voor bestaande incassowijk gedurende enkele dagen per week. Blijvende bijverdienste van 60,- per maand, welke door steun van inspecteur belangrijk kan worden yerhoogd. Leeftijd tot 55 jaar. j Uitvoerige brieven onder letter L 97, bureau PZC, Vlis- singen. Parfumerie Ketelaars Segeersstraat, 10 - Middelburg - Tel. 01180-3401 De zaak waar u prettig winkelt, steeds voordeelaanbiedingen heeft en ZILVERZEGELS ontvangt. (Uitgezonderd BOMEE-artlkelen). 's MAANDAGS GESLOTEN. LV-W MIJ vraagt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 16