Italiaanse priesters vragen opheffing van het celibaat T uniekbroekpakken grootste modetroef Meeste politicologiestudenten weten niet wat zij met studie moeten doen De Gaulle vreest bloedige chaos' in Midden-Oosten Bejaarde kreeg verloren oor terug NOG MEER CHARLESTONSTUL ,VREDESPIL00T' ABI NATHAN LANCEERT MIDDEN-OOSTEN-PLAN KERKELIJKE MUTATIES Ophanging 9 joden in Irak wekt indruk van racisme VELEN NIET ACTIEF IN POLITIEK Vroven in Spaans parlement over rnnh-Care) Hugo DONDERDAG 30 JANUARI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT II OSSERVATORE VEROORDEELD .OFFENSIEF' ^LISSINGEN De celibaatskwestie, die in Nederland het duide lijkst wordt gesteld, gaat ook Italië zelf niet voorbij. Negen priesters in Casala Monferrato tussen Milaan en Turijn heeft in een open bare verklaring de r-k kerk van Italië gevraagd het trouwverbod voor priesters op te heffen. Zij zijn daarmee de eerste groep Italiaanse priesters, die openlijk een standpunt innemen tégen de encycliek .Celi baat van de priester' vanpaus Paulus uit 1967. gelegenheid zijn het overleg met de bis- Jezuïetenleiding doet beroep op studentenpastors van Amsterdam Tezelfdertijd heeft de provinciaal van de Jezuïeten in Nederland een beroep ge daan op de Amsterdamse studentenpas- tores niet te breken met hun kerk Zoals bekend hebben drie van de vier Amsterdamse studentenpastores, Ooster huis, Van Kilsdonk en Van der Stap zich solidair verklaard met de verloofde priester Jos Vrijburg en een Ultimatum aan hun bisschop Zwart kruis gesteld dat 1 maart afloopt. Intussen heeft kardinaal Feliel In de Osservatore Romano het huidige .offensief' tegen het priestercelibaat veroordeeld. Felici was secretaris generaal van hei concilie en is thans voorzitter van de pauselijke com missie voor interpretatie van de con ciliedecreten. De negen Italiaanse priesters hebben een document uitgegeven, waarin zij zeggen, dat het niet langer houdbaar ls het huwelijk te verbieden aan de hebben geleid. De geestelijken van tegenwoordig kun nen als volwassen mensen worden be schouwd en dienen deze zaak persoon lijk tè kunnen beslissen. Het celibaat zou voorschrift kunnen blijven voor de kloostergemeenschappen, voor de ande re geestelijken zou het vrij moeten staan Le huwen of niet, aldus deze pries ters. Concilie Italië weten we het wel. Er zal dus niet veel uitkomen, denk ik'. ,Het benauwt ons dat er zoveel capa bele priesters weggaan, omdat ze wil- len trouwen. Voor de toekomstige pries ters is er geen perspectief. Ze leven in een impasse'. .Wij hebben heel wat bezwaren tegen de preek van kardinaal Alfrink in Utrecht. Daarin hield hij een pleidooi voor het celibaat. Maar het gaat om de loskoppeling van ambt en celibaat. Hij ging niet in op de vragen die bij de schop opnieuw te openen en daarbij basis leven. Hij onderschatte het pu- tevens van een bredere basis uit' te bliek. Hij is zo weinig pastoraal. Bo- gaan vendien heeft hij exegetisch enige fou ten gemaakt.' ,Als het bisschoppensym- IJtrorhf Posium 'n Chur nu niets uithaalt, wat Uiretlll dan? Dan moeten we de zaak van on deraf openbreken. Waarschijnlijk moet .De kwestie rond net celibaat is een liet conflict dan gesteld worden. Dan symptoom van dieper liggende proble- zullen we ons waarschijnlijk niet meer men. De tijd die we hieraan besteden, aan het verbod van de bisschoppen is verloren. Laten we de kwestie dus houden en zal Jeroen Gooskcns toch snel oplossen en overgaan op wezenlij- preken', ker dingen, zoals oorlog en vrede, de derde wereld, eenzaamheid, huwelijks- nood, betrouwbaarheid'. Zo meent de Utrechtse studentenpastoor dr J. H Kamphuis. .Schisma? Nee. Deze Amsterdamse men sen horen er volledig bij. En wel op grond van hetgeen zij op basis van het evangelie voorstaan. Zij blijven er bij, alleen ,in een vrijere opstelling', zoals ze zelf zeggen. Op het punt van het celibaat kunnen ze de officiële kerk niet volgen. Maar dat gebeurt hier in onze studentenparochie toch ook?' ,Op allerlei punten houden we ons niet aan de lijn van de officiële kerk. Kijk haar de pastorale begeleiding, naar de gemengde huwelijken. Iedereen kan ir onze diensten meedoen aan de com munie, katholiek of niet. Soms gaat er een predikant in de eucharistie voor. hij deelt dan de communie uit. Eigen lijk hypocriet. Binnenkort gaat er weer een .getrouw de' dominee in de eucharistie voor, ter wijl de priester zoiets niet mag. om dat hij heeft aangekondigd te zullen trouwen'. Slot van pag. 1 flictsituabie van kwaad tot erger wordt. Eerst was het een dreigende spanning, daarna verovering, vervolgens kwam het verzet, daarna vergeldingsmaatrege- I len, daarna werd de haat ontketend. I Deze escalatie brengt het Midden-Oos- i ten naar een bloedige chaos en de we- reld naar een splitsing". Proces STAPHORST (GPD) De 80-jarige A. T Hofstede uit Staphorst is dinsdag eenU" lrak 2x1 Proces worden gevoerd oor kwiiter-raakt bii een verkeersonve- gen eea &roeP 016 wordt beschuldigd oor kwijtgeraakt bij een verkeersonge- j van activite:t ten g,Jns.e van _het val. Later te het oor er ln het diacones-penalisme en de Amerik.ianse Inllchtln- senhute ln Meppel weer aangenaaid. gendienst'. Dit heeft rie voorzitter van het revoltutionaire hof. kolonel Ali Ha- De bejaarde man werd, toeD hij de Pa rallelweg overstak gegrepen door een auto. Een te hulp geschoten dokter raap te het oor. dat op straat gevallen was op en bracht het samen met de eigenaar naar het ziekenhuis. Daar naaide men het oor weer aan het hoofd van de heer Hofstede vast. De bejaarde man man keerde verder niets. Pessimistisch In do Osservatore Romano staat een zeer uitvoerig artikel over deze kwes tie van kardinaal Pericle Felici. .Bij het offensief tegen Ivet celibaat, dat in de laatste tijd wordt ontketend, wordt thans beweerd, dat de inhoud van de door Paulus de zesde gepubliceerde en- cycliek over het celibaat niet in over-land zijn gegevi eenstemming zou zijn met de doctrine *-A van het tweede Vaticaanse concilie. Het te moeilijk te geloven aan een dergelij ke bewering', schrijft de kardinaal. ,daar het concilie uiterst duidelijke en nauwkeurige woorden heeft gesproken, die er geen enkele twijfel over laten inzake de intenties van de conciliezaal'. De pauselijke encycliek is, naar de me ning van de kardinaal, niet anders dan een afstraling van beweringen van het concilie, aldus meldt onze Romeinse cor respondent. In Utrecht hebben studenten en pas tores nog geen beslissing genomen. Ze wachten op het bisschoppensymposium te Chur in juli. Dat uitstel is niet prin cipieel, maar tactisch. .Pater Jeroen Gooskens gaat niet direct trouwen. En zo moet het katholieke volk begrijpen dat wij de bisschoppen de kans geven om breedvoerig te overleggen'. ,Wij zouden graag willen dat de bis- scho|)|ien, ai vóór Chur, concrete ge-woensdagmorgen een brief gevens uitwisselden. Tot dusver is het waarin gedeputeerde staten dat in West-Europa alleen Neder- ijssel nadere Inlichting. ibficeert'. gaa AMSTERDAM (GPD) De Israëlische vredespiloot Abi Nathan zal binnenkort een plan lanceren dat volgens hem kan leiden tot vrede in het Midden-Oosten. De inhoud van het plan zal eind februari bekend gemaakt worden. Abi Nathan zei woensdgmorgen in Amsterdam dat het onder meer gaat om een federatie van Jordanië, Israël en een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Hij was even in Amsterdam op weg van New York naar Sao Tome. Daar zal hij op 5 februari de aankomst van het kerstschip voor Biafra bijwonen dat in december uit Nederland vertrok. Het kerstschip is volgeladen met 3500 ton voedsel en medicamenten op het ogenblik op weg van New York naar Sao Tome. Volgens Abi Nathan zullen binnenkort twee Amerikaanse senatoren een bezoek brengen aan Biafra ,De aandacht van de regering-Nixon voor Biafra is groot. Na Vietnam is Biafra voor haar het belangrijkste punt'. dl bekendgemaakt. Óver de namen van de beklaagden en hun aantal werd niets leegedeeld. De belangrijkste getuige charge zal de 67-jarige advocaat Abdel Ha- di Bachari zijn. Hij is met veertien anderen, die inmiddels zijn opgehan gen, door het hof ter dood veroor deeld. Uit officiële bron wordt ver nomen dat zijn executie alleen in uitgesteld omdat hij nog moet ge- tulgen. Levenslang In Jeruzalem heeft woensdag een mi litaire openbare aanklager levenslange gevangenisstraf geëist tegen zeven jon ge Arabieren, die hij schuldig achtte aan het plaatsen van verscheidene gra naten in vuilnisemmers in het joodse deel van de stad. Bij deze acties, op 18 augustus van het vorig jaar, liepen negen personen verwondingen op. De zeven verdachten, wier leeftijden va riëren van 19 tot 21 jaar, behoorden tot het .Volksfront voor de Bevrijding avn Palestina'. De openbare aanklager ver klaarde niet de doodstraf te eisen, om dat dit niet de veiligheid van het land zou dienen en omdat levenslange gevan genisstraffen ook voldoende afschrik wekkend zouden zijn. De uitspraken vol gen op 9 februari. GEMEENTESECRETARIS KREEG GRATIFICATIE Vietcong: bestand van zeven dagen De Israëlische minister van defensie, ge neraal Dajan, heeft woensdag verklaard, dat Israël niets moet doen dat het le ven van de ongeveer 3000 joden ln Irak in gevaar zou kannen brengen. ,Wij moeten de Iraakse leiders geen voor wendsel geven voor nieuwe terechtstel lingen of bloedbaden', aldus de minis ter. Hij sprak op een bijeenkomst van de arbeidspartij. ENSCHEDE (GPD) Burgemeester; SAIGON (REUTER) De Vietkong wethouders van Oldenzaal hebben I heeft woensdag een gevechtspauze ter de uitbetaling gekregen van Over- agen over an 4.000 gulden gritift- land heeft al minder positief gerea- len gedeputeerde steten de niotiev. geerd. Bisschop De Smet uit België ook. ten die tot hel graüficatiebeslult heb- Het Franse episcopaat geeft eveneens l>en geleid, geen hoopvolle verklaringen uit. En Amsterdam derland heeft een beroep gedaan op de vier Amsterdamse studenteimastores niet te breken met de kerk. .Laat uw monden in een breuk waardoor uw in zet geen vrucht meer zal dragen', zegt pater J. Hermans. ,Ik hoop terug te mogen komen op een compromisvoorstel, eventueel enigszins gewijzigd, dat ik reeds met kardinaal Alfrink besprak en dat hierop neerkwam, dat ln drie studentenparochies, waar kerkbe stuur en de overgrote meerderheid der gelovigen dit kunnen aanvaar den en vragen dat een pastor, die zijn voornemen te kennen heeft ge geven in het huwelijk te treden, mag blijven voorgaan, voorlopig al leen in de prediking', aldus pater Hermans. fWij willen geen breuk, afscheiding of Bchisina, hoewel deze woorden ten on rechte herhaaldelijk door de publiciteits media worden gebruikt als er over ons wordt gesproken. Dat geeft een ver keerde voorstelling van zaken' zo werd door een van de sprekers opgemerkt tijdens een hearing over de problemen binnen de Amsterdamse studendënparo- chie, in net Ignatius-college aldaar. Hutlb Oosterhuls een der drie stu dentenpastores die na I maart hun diensten zullen staken als dan geen geen oplossing is gevonden voor de im passe, waarin Jos Vrijburg door zijn voorgenomen huwelijk zich bevindt verduidelijkte, dat de studenten-1 Sarochie eigen wegen wil keizen innen het kerkgebeuren Tijdens deze eerste hearing zegden vee! leden van de studentenparochie steun aan hun pastores toe om voorl te gaan op de weg die zondag is ingeslagen. In het algemeen werd niet verwacht, dat deze hiërarchie dit zou beantwoor den met harde stappen. Onder meer werd naar voren gebracht, dat afschei ding nog sterker de nadruk zou leggen op de verdeeldheid binnen de kerk. Om deze reden stelden enkele leden van de studentenparochie voor de door de pas tores gestelde datum van 1 maart op te schorten naar een later tijdstip in de loop van dit jaar. Dan zou er wellicht NED. HERV. KERK Beroepen te Jutphaas: E. F. Verbaas te Fijnaart; te Amersfoort: E. H. Kalk man te Maassluis. Aangenomen naai- Ede: P. Landweer te Nigtevecht. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Schoonebeek: P. Visser te Tilburg. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Hoek: kandidaat D. T. Vreugdenhil te Zwolle. Aan de VU te Amsterdam slaagde voor het kandidaatsexamen theologie, de heer P. Dekker, Schoolstraat 2 te Kam pen, voorheen student: aan de theologi sche hogeschool te Kampen. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Enkhuizen-Andijk en te Haarlem- L Blok. kandidaat te Zeist CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Ameide: M S Roos te El- burg. gelegenheid van het Chinese nieuwjaar aangekondigd. Het bestand zal van 15 tot 22 februari van kracht zijn. Zuid-Vietnam zal een besluit over een' gevechtspauze aan deze kant nog even uitstellen. Een woordvoerder herinnerde aan de ondervindingen van vorig jaar. toen de Noordvietnamezen en de Viet kong het nieuwjaarsbestand met een grootscheepse aanval op Saigon en an dere steden en dorpen schonden. SAMENWERKING FRIESE CONFESSIONELE JONGEREN LEEUWARDEN (ANP) De bestu ren van Arjos. CHJO en KVPJG in Friesland, welke op 28 januari jongstle den in Leeuwarden bijeen waren, heb ben zich beraden over het communiqué van Arjos-CHJO in Friesland van 7 ju ni 1967, waarin zij, uitgaande van het feit dat het onaanvaardbaar is om als christelijke politieke partijen nog lan ger gescheiden op te treden, tot een vorm van samenwerking zijn gekomen. Deze samenwerking heeft tot de volgen de resultaten geleid: twee leden hebben zitting in de wederzijdse besturen; drie gezamenlijke avonden zijn gehou den: er ziljn plaatselijke clubs die met eikaar vergaderen en bovendien zijn nieuwe gezamenlijke clubs opgericht; er ls gezamenlijk met de KVPJG een politiek program opgesteld voor de pro vinciale statenverkiezinj aangeboden aan de APJ in Friesland. BH's VOOR BIAFRA ALMELO (GPD) - Ver pleeg ster a van het Almelose Prinaes Irene- xiekenhuis zijn begonnen met het inzamelen van (overtollige) bh'a ten behoeve van de verpleegsters en de vrouwelijke bevolking van Biafra. Bij 'n winkelier hebben ne al tOO exemplaren kunnen krij gen. Deze ongebruikelijke inzame ling te een onderdeel wan een bliksemactie voor de noodlijden de bevolking wan Biafra, die in Twente is opgezet door Jaap Zuidema uit Enschede. PAUS PAULUS: HUIDIGE GISTING NIET ALLEEN GROEI. MAAR OOK GELOOFSCRISIS CHU e'^AvP'VATICA'VNSTAD 'RTRl P*°" F""- WI IDF PI IPFN maakte van metalen, zeer lange ea VYlJDt i IJl Lil zeer korte Jurken, een soort mecano- spel. Afgezien van al dit ijzerwerk, b»- dadttcj r->„ ja dacht Rabanne, dat japonnen van door- PARIJS De vierde dag van de zichtige plastic pailletten ook best aar- Pariise mode-marathon leverde een kunnen ziJn- vandaar de striptease J waarop Montmartre jaloers zou moetea complete overwinning voor de zijn. De excentrieke couturier zocht met zijn creaties het midden tussen kruisvaarderspakken en bedoelnea- drachten. Buiten zijn uiterst vul gaire, hooggesloten palllettenjurken met alleen twee gaatjes voor ds Bunijes van de boezems, Janceerds abanne echter toch ook een aar dige vondst, die bestond uit een van broekpakken en overall's met zeer wijduitlopende pantalonprjpen. Vo gue's ruim 60-jarige hoofdredac trice Diana Freeland en Elle's tien jaar jongere Helene Lazareff zijn zo gecharmeerd van deze wat jon gensachtige dracht, dat ze alleen nog maar in zwarte tuniekbroek- i 0.1071 pakcreaties op de shows verschij- nen. Aangezien deze twee haute er vol juftte,. klok- couture-coryfeeën bijna voor de rokjes, verlaagde tailles en schuin over J het middel gedragen brede witte cedn- hele wereld uitmaken wat mode tuurs. Patou s ontwerper Michel Gom* mus rau- jis trouwens dit voorjaar helemaal dol lus heeft woensdag op z^jn wekelijkse niet, zal de Neder- op ceintuurs. Hij liet stermannequin Ve- digt zijden lint gebreide avondjurk, moet maar op het idee komen. Patou kwam gisteren met een grotere collectie dan ooit voor de dag. Het was jurkje min over Paus Paulus VI: wt ,enge\ alleen als een groei, maar ook als een t langrijke plaats in. Hele robes. pakken geloofscrisis gezien moet worden. zwart» tumekbroekpak moeten Wa- en jassen zijn ervan gemaakt. ,i,I crpn Na achten begint ook bil Gomt R"™.» 15 tOMtand m Sen' JHeore du ,^,ir„„Kh. Vooral de bij. StiüÜÏ ""t 1?ter S™Sl3en "IA" ronde, Orielnele. trapplke. eo W.XY broi Er waren gisteren hij Lanvm, Pnco Ra- kpn mpf ~,tpn overal en «.Itiirl van banne en Patou meer nauwelijks ver- u?J?_ ®_n van toch getracht heeft de kerkelijke instel lingen en het kerkelijke beleid in over- ",lecr nauwelijks ver- heup tot aan enkel, hadden veel succes. I. li I, "«"J'' z'i" I"'"""" dl'P' ilPColloW, tot half je in de Folies Bergere. Toch heeft de X, navpl ~ujipn mPni<re vrouw tof doorkijkmode weinig kans om .in' te „mni hoo^ev^s beroken Bl Jm raken. Elle's hoofdredactrice Helene La- het dieptepunt t« van de tijd zet tegen het gezag, zo'n sterk verval, VATIKAANSTAD (AP) Paus Pau-i Van de kerkelijke normen? Waarom zijnjareff vertelde, dat ze in haar volgen- mpt een roos lus VI heeft woensdag gezegd dat het I !LfOVeel P°&ngen secularisatie en de nummer haar veto over het naakt- markPrPn. ophangen van negen Iraakse ioden de' m zove®! vermetelheid wij- lopen in flinterdunne confectie zal uit- verdenkinc onwekt dat racisme een rol v.°°r, de kerkelijke struc-spreken Het is misschien aardig voor Bij de foto: Tuniekbroekpakken vaa >-• tuurEn tenslotte, waarom hecht men een intiem studentenfeestje', zei ze, Scherrer zoveel meer geloof aan sociologische dan .maar de couturiers moeten niet ileii- aan theologische of geestelijke overwe- ken, dat ze de vrouw van vandaag al- gingen. les voor kunnen schrijv OEN HAAG: Een door Max Koot vervaardigd portret van prinses Beatrix ter gelegenheid van haar 31ste verjaardag vrijdag. Opname: Max Koot. verdenking opv heeft gespeeld bij de tcrechtsteHinV De paus betreurde de executies in het openbaar, die door meer dan 5000 men sen waren bijgewoond. Het was het eerste directe commentaar van de kant van de paus op de te rechtstelling van 14 mensen in Irak, die veroordeeld waren wegens spionna- ge voor Israël. De paus vertelde dat de terechtstel lingen .ontzetting en afschuw in de wereld' hadden veroorzaakt en hij voeg de daaraan toe dat het feit dat onder de gehangenen negen mensen waren .van joodse afkomst de verdenking heeft opgewekt dat hier motieven van racis- I me bij betrokken waren'. I De paus zei dat het niet ln zijn bedoe- ling lag zich te bemoeien met de bin- nenlandse aangelegenheden van Irak. maar hij zei bijzonder door de terecht stellingen te zijn geschokt omdat hij I de regering in Bagdad van tevoren I had verzocht clementie te tonen. ging t gepaard met een groot wil de hervormingen, voor paus De beste collectie van de dag was cLel Lanvin. Ontwerper Jules Francois I De geloofscrisis, verder, geduld. 0 gesteld door het Vaticaanse concilie, on middellijk invoeren zonder daarbij reke ning te houden met de historische ach tergrond en logische samenhang. En de ze nouding van ongeduld wordt soms onvoorzichtigheid en tendeert naar het verlangen naar vernieuwing om de ver nieuwing en naar het stellen van een opzettelijke daad van ongehoorzaam heid. Maar, aldus de paus, wjj weten dat het hier om verschijnselen van be perkte aard gaat, zelfs als zij echt en niet onbelangrijk zijn. Wij weten dat dashort-ensembles de kerk in haar geheel thans een bui- Shantung-overali's PATER PIRE IS ERNSTIG ZIEK was ln een Charleston-stemming. Zijn pnrc,,ri bezoeksters, onder wie vrijwel alle Fran-l 5e se chansonnières, waren wild-enthousi-1 r' E. T i>at''r die internationale ast over zijn pastelkleurige jurken met bekendheid geniet door zijn na-ooriog- aangerimpelde rokken De zoom zeker"TI'',nf, van y'ufhtelingen, een handbreedte bóven de knie. Lanvinjf ,T, K e werd tien dagen koos voor de vakantie en wat meer for-l °n hw-ft nad,;n ee" melere cocktailpart .es lange, wijd ge- hartaan% al gehad, zo is woensdag te plisseerde pantalons en daar overheen1 'Belgie) \ernomen. alleen lange, openhangende vesten, zon-1Pater Pire, die 58 jaar is. kreeg in 1958 der sluiting. Dan waren er nog Bermu- de Nobelprijs voor de vrede. Hij was pastelkleurige tijdens de oorlog aalmoezenier van het met vier battle Belgische geheime leger. Na de oorlog tengewone vitaliteit laat zien.' Onge- dress-zakken er. een brede ceintuur ontwikkelde h;j acties voor hulp twijfeld bezit onze kerk een enorme re-1 Paco Rabanne de Parijse ontwerper, vpchte: r.gen. d.e onder meer ie:dde tot serve aan goodwill en een enorme re-1 die drie jaar geleden nog zijn boter- stichting van Europese dorpenk waar serve aan liefde.' Iham als* garagemonteur verdiende, onder een Anna-Frank-dorp in Noorw»- gen. voor vluchtelingen. Tass over zelfmoorden ,Dood Jan Palach was slechts een politieke moord' MOSKOU (AFP-RTIt) In een lange beschouwing over de golf van zelfmoor- j den in Tsjeeho-Slownkije, onder het I hoofd ,dc provocateurs en hun slacht offers', zegt het. Russische persbureau Tass, dat de dood van Jan Palach in werkelijkheid slechts een .politieke moord' is en dat het gebaar van de jonge student hem is bevolen door .ele menten, die de onrust in het land wil len handhaven'. .De westelijke propaganda doet alles om de gebeurtenissen ln Tsjecho-Slo- wakije op te blazen, teneinde een span- ning te scheppen en de antl-socialis- j I tische krachten in dat land aan te zet- l Bedankt voor Deventer: J. Westerink te ten tot sabotage van de normalisatie Haamstede/Kerkwerve. van het politieke en economische leven'. |j ONTHUTSEND RESULTAAT AMSTERDAMSE ENQUETE AMSTERDAM (GPD) Achtenvijftig procent van al le eerstejaarsstudenten in de politieke wetenschappen in Amsterdam weet niet wat ze met hun studie moeten aan vangen. Dit is een van de ge gevens uit een enquête die in de afgelopen maanden werd gehouden. De toekomstige politicologen wil len voor ruim twintig procent na hun studie m de journalistiek, acht procent wil in de politiek, vijf procent wil bij internationale instellingen werken: S3 procent degenen die wel lid zijn van een partij, is 30 procent aangesloten bij D'66. In het lijstje van partij en komen de AR, de CHU en de KVP helemaal niet voor. Veruit de meeste studenten ontplooien zelfs geen enkele politieke activi teit: 93 procent. Geen verbetering Op de vraag naar hun aspiraties, antwoordde 84,5 procent van de studenten dat ze hun doctoraal ooit hoopten te behalen Meer dan 73 procent van de studenten is niet tevreden met de indeling hun subfaculteit. procent vakken naast politicologie geven veruit de meeste studenten de voorkeur aan geschiedenis, econo mie en sociologie. Men is alge meen van mening dat specialisa tie moet plaatshebben na het kandidaatsexamen, zo bleek uit 63 procent van de antwoorden. De laatste vraag van de enquête luid de: denkt u dat de wetenschapoe- lijke staf van onze faculteit daad werkelijk bezig is om de faculteit te verbeteren? Het antwoord was onthutsend, 63.4 procent vulde in: .Mogelijk, maar dat hebben we nog niet bemerkt (Van onze correspondent) MADRID De voorzitter van he< Spaanse parlement heeft een verzoek aangenomen van vier cariLstische ka merleden tot het stellen van vragen over de recente uitwijzing van prinses Irene* echtgenoot en schoonfamilie, de carlte- tische troonpretendenten van Spanje. De eerste ondertekenaar van het ver zoek, don José Angel Zubiaur kon over de inhoud ervan niet uitwijden: ,u be grijpt dat wil in de huidige toestand ae preciese inhoud niet kunnen onthul len. Daarvoor bestaat een heel simpele reden. Deze zaak zal zeker niet van een leien dakje gaan en dus moeten wij ui termate goed oppassen. Een fout. zo als het verbreiden van de inhoud voor dat de geadresseerde de regering hiervan officieel nota van heeft genomen zou ons veel kwaad kunnen doen. Wat :k u we! kan zeggen is dat ons ver zoek niet alleen betrekking heeft op het voorval van de uitwijzing'van don "Car los Hugo, zijn ouders en zijn zusters, maar ook op het gehele politieks pro- I bieern rond hun situatie'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11