(BHD PANDA en de meester-luchtvaartkundige l 1 televisie radio BRASSBAND GEEN CONCURRENT VAN HARMONIE EN FANFARE Omdat kinderen ook buiten blijven spelen als het regent. Gijs Stappershoef over omroep en democratie op ,Hedenesse' Dichterstelefoon kreeg navolging in New York 248.- TOT aai.- NVSH-directeur neemt ontslag de man die een ander werd DINSDAG 21 JANUARI 19Ó9 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 (ADVERTENTIE) NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 11.00 uur: VERKENNEN EN ONTDEKKEN (NTS-NOT) Deel 8: Vliegen als vogels. 11.25 uur: ACHTERGRONDEN VAN DE BIJBEL Deel 5: De herder laat zijn schapen nooit :n de steelt, 11.50 uur: SLUITING 18.50 uur: DE FABELTJESKRANT (NTS) 19.00 uur: NTS-JOURNAAL 19.07 uur: KENMERK (CVK-IKOR-KRO-RKK) Wekelijkse rubriek over kerk en samenleving. 19.32 uur: NICHOLAS NICKLEBY (VARA) Televisiespel in dertien delen naar het gelijknamige boek van Charles Dickens. 20.00 uur: NTS-JOURNAAL 20.20 uur: ACHTER HET NIEUWS 20.45 uur: NOOIT EEN ONVERTOGEN WOORD Televisiespel over .gelukkig' huwelijk. 21.25 uur: VERKENNING IN WETENSCHAP Programma over de automatisering, waarin de mens heid niet worden uitgesloten. 22.20 uur: HADIMASSA Lekker gekke toestand voor bijna iedereen met Ne derlandse sterren als Yoka Berretty, Ton van Duin hoven en Dimitri Frenkel Frank. 22.55 uru: NTS-JOURNAAL 23.00 uur: NOTEN EN TONEN (TELEAC) 3>s 17. 23.30 uur: SLUITING BELGIË-NED. KANAAL 2/10 NEDERLAND-2 18.50 uur: DE FABELTJESKRANT (NTS) 19.00 uur: NTS-JOURNAAL 19.03 uur: DE VRMBUITERS Televisieserie voor de jeugd, deel 3. ,Het geheime document'. 19.28 uur: SCALA Nieuwsrubriek. 20.00 uur NTS-JOURNAAL 20.20 uur: DUBBELGANGER Deel 15: Klaus speelt hoog spel'. DINSDAG 21 JANUARI Middag: 12.00 Komt vrienden in het ronde: programma rondom het volkslied. 12.26 Mededelingen tbv land- en tuinbouw: overheidsvoorlichting. 12.29 Uitzending voor de landbouw. AVRO: 12.39 Sportrevue. 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal. NRU: 13.30 Spiegel van België: muziek en nieuws van onze zuiderburen. 14.00 Rostrum of composers 1968: moderne muziek. 14.30 Jazz uit het historisch archief (opn.). AVRO15.00 Stereo: de we reld van de operaDie Soldaten, ope ra van Zimmerman, met commen taar. 16.00 Nieuws. 16.02 Cariba: muziek uit Suriname en de Neder landse Antillen. 16.30 Land der Mu zen: kunstkroniek. 17.00 Stereo: Big Band Beat: The Skymasters. 17.25 Jazz Speotrum. 17.55 Mededelingen Avond: 18.00 Nieuws. 18.16 Radiojournaal. 38.25 Zingen geblazen: liedjespro gramma. 18.50 Paris vous parle. 18.55 Voor de kinderen. 19.00 Tref punt: discussierubriek voor actuele zaken. 19.30 Nieuws. 19.35 Van avond: gevarieerd programma 22.30 Nieuws. 22.40 Radiojournaal. NRU- 22.55 Muziek van deze eeuw: moderne muziek (opn. 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen VARA: 7.00 Nieuws en ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Stereo: Lichte grammofoonmu- ziek, (7.30-7.35 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws en actualiteiten. 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw). 9.00 Stereo: Semi- klassieke orkestwerken (gr). 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte grammofoonmuziek. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de vrouw. 11.40 Stereo: londens Symfonie-orkest: populair klassieke muziek (gr). (ADVERTENTIE) eidsvoorlichting. 17.00 KRO" Avond: 18.00 Stereo: in de volksmond: volks- licdjesprogramma. 18.19 Uitzending van D '66. 18.30 Nieuws. 18.46 Actua liteiten. 19.05 Licht ensemble en so listen. 19.40 Conciliepostbus. 19.45 Zoekend geloven, godsdienstige le zing. 20.00 Stereo: Collage 7: een poppenspel m. muziek en tekst. 21.15 Gesprek van drie mannen onder weg, hoorspel. 22.30 Nieuws. 22.38 Parlement. 22.45 Overweging. 22.50 De zingende kerk, muzikale lezing. 23.05 Kontekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat. 23.30 Nightwatch: jazzmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende Sterke aanhang bij Zeeuwse musici (ADVERTENTIE) 20.45 uur: BRAZILIë IN BEWEGING Film over de Zuidamerikaanse samenleving. 21.35 uur: IK VIND. DAT... Een programma waarin Nederlanders ronduit voor hun mening opkomen. 22.00 uur: VERBINDING MET Deens Radio Symfonie Orkest o.l.v. Herbert Blom- stedt voert het pianoconcert no. 26 in D. grote T, .The Coronation', van W. A. Mozart uit. 22.25 uur: NTS-JOURNAAL 22.30 uur: SLUITING (Van een onzer redacteuren) UTRECHT De Brassband Club Ne derland, de BBCN, wil geen concurrent I zyn van de landelijke federalies van l harmonie- en fanfaregezolsohapupen. Dit j is zaterdag duidelijk gesteld tijdens de I eerste jaanergadering van de BBC'N in I Utrecht door de vice-voorzitter van deze organisatie, de heer J. Holtkamp. De BBCN is 'n propaganda en voorlich tingsinstituut voor de Engelse Brass-: bandmuziek. De Nederlandse brass band club - die verbindingen heeft met de National brassband club of Great Brittain kent alleen individuele leden en organiseert geen orkesten. De vergadering nam een voorstel aan, waarin de figuur van gewestelijk con tactmannen het bestuur van de BBCN, dat zijn landelijk secretariaat, in Utrecht heeft, vertegenwoordigen. Naast hun taak als propagandist zullen zi; advie zen kunnen geven aan muziekkorpsen, die brassbandmuziek willen spelen. De BBCN heeft al contactmannen in Friesland, Groningen. Noord-Holland. Zuid-Holland. Noord-Brabant en Zee-! land. De BBCN. die de sterkste aanhang j heeft in het noorden van het land. Zee-; land en de randstad, telt verder leden in! alle prorincies. 14.05 uur: SCHOOLTELEVISIE 17.55 uur: SCHOOLTELEVISIE 18.55 uur: ZANDMANNETJE 19.00 uur: TIENERKLANKEN 19.25 uur: ALLEDAG Familierubriek. 19.50 uur: KEURIG FRANS 19.52 uur: ZOEKLICHT 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur: GASPAR VARRE WIL GERECHTIGHEID Televisiespel van de Hongaarse auteur Julius Hay. BELGIë-FRANS KANAAL 8 EN 8 13.50, 14.20. 15.05 Schooltelevisie. 17.40 Berichte». 17.45 Schooltelevisie. 18.10 Ping Pong, 18.25 Schoolte levisie, 18.50 Mededelingen, 18.55 Katholiek-godsdien stige uitzending. 19.25 Bonhommet en Tilapin. 19.30 Les aventures de Tom Sawyer. Feuilleton naar Mark Twain. 19.55 Mededelingen. 20.00 Journaal. 20.30 La chanson du siècle, 22.00 l'Homme ft. la valise. Feuille ton. Waarom Nolan doden? 22.50 Journaal. FRANKRLJK-RTJSSEL (LILLE) KANAAL 18 12.30 Midi-magazine. 13.00 Journaal. 13.25 Beursbe richten. 13.00-14.00 Je voudrais savoir. De beroeps ziekten. 18.20 Actualiteiten. 18.21 Contact. Actualitei tenprogramma. 18.30 Teuf Teuf. 18.45 Les quatre saisons. Actualiteitenprogramma. 19.15 Voor de kleu ters. 19.20 Regionale actualiteiten. 19.35 Mededelingen. 19.40 l'Homme du Picardie. Feuilleton. 19.55 Mede delingen. 20.00 Journaal. 20.25 Une histoire d'amour. Film -uit de serie: Voir et revoir. 21.15 Wereldkam pioenschappen boksen. Fainechon-Legra. 22.15 Un quart d'heure avec... 22.30 La pollution des eux. Uitzen ding van Jean Lallier. 23.25-23.40 Journaal. Daarom, daarom, daarom: Davitamon 10. Elke dag. Allemaal. Oaviiamon 10. hel complete drageetje dat zorgt voor extra weerstand en woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actuali teiten. TROS: 8.00 Nieuws. 8.11 Als dat zou kunnen: verzoekplatenpro- gramma. (8.30-8.32 Nieuws; 9.00-9.10 Gymnastien voor de huisvrouw). 9.40 Middag: Voor de kleuters. 9.55 Stereo: Amu- KRO- 12 00 Van twaalf tnt twee- somentsmuztek. (gr). 10.30 Voor de gevarieerd Droeramnuu i 12 22 Wii vrouw' n* Nieuwfl' 1102 Discogram: SThS"MT**!?VrtSlnïS U.« Act»»- tbv land- en tuinbouw; 12.30 Nws. 'tenen. 12.41 Actualiteiten. 13.00 Raden maar). 14.00 Conciliepostbus. 14.05 Schoolradio. 14.30 Pizzicato: muzi- Middag: 12,00 Nieuws. 12.03 Zorro: program ma voor tieners. 13.00 Nieuws. 13.03 Ekspres: gevarieerd platenprogram- ma. (14.00 Nieuws). 15.00 Nieuws. 15.03 Er - Jee - Em - Drie. 16.00 Nieuws. 16.03-18.00 Mix: licht pla- tenprogramma. (17.00-17.02 Nws.). WOENSDAG Morgen: NCRV: 9.00 Nieuws, 9.02 Zing, zing, zing: lichte vokale muziekjes. 10.00 Nieuws. 10.03 Mengelmuze: nieuwe langspeelplaten, met commentaar. 10.30 Big Band- en Soft Swing uit do USA. NRU: 11.00 Nieuws. 11.03 Muziek-lezen: het laatste internatio nale nieuws op het gebied va nde lichte muziek. CADZAND Gijs Stappershoef, be kend televisiedeskundige.zal op het vormingscentrum .Hedenesse' te Cad- rand een inleiding houden over het huidige omroepbestel en de democra tie. De heer Stappershoef is momen teel gastdocent aan de school voor de journalistiek, de filmacademie en de! toneelschool en werkte daarvoor on der meer b\j de VARA-televisie en' aan de NTS-opleidingscursus. De heer Stappershoef is één van de sprekers tijdens het tweede weekeind! voor jong-volwassenen (20-35 jaar); op.Hedenesse', op 15 en 16 februari! aanstaande. Het weekend heeft alsi onderwerp binnenlandse democratie, j De andere inleider is drs M. Beine- ma, AR-radicaal uit Middelburg. Hij liet onder ander van zich spreken door zijn openlijke kritiek op het te weinige weerwerk, dat de leden van provinciale staten geven ten aanzien van het bestuursbeleid ra Zeeland. De heer Beinema spreekt over democratie in de Nederlandse samenleving nu. De deelnemers aan het weekeinde zullen de feiten en mogelijkheden van democratisering toetsen ann de hand van krantenknipsels. Prominente figuren uit de muziekwereld' dirigenten en bestuursleden vormen naast brassband-fans nu nog de hoofd moot. van het ledenbestand, .maar', zo zei de heer Holtkamp. .wij willen duide lijk een vereniging zijn voor iedereen, die de Engelse brassbandmuziek een goed hart toedraagt'. Tot de activiteiten van de brassband club behoort ook het stimuleren van de komst van Engelse orkesten naar Ne derland. De Wingates temperance band. uit Yorkshire. Engeland zal dit voorjaar ons land bezoeken. Dit is een Engelse band van top-klasse. Vanuit Engeland is een uitnodiging ont vangen om enkele Nederlandse brass bands te laten deelnemen aan het Br.!- se nationale concours in oktober, een evenement, waar sinds 1968 ook de we reldkampioen wordt aangewezen. De eerste jaarvergadering van de BBCN werd opgeluisterd door het optreden van de gevu-brassband .Electra' uit Utrecht en de brassband Concordia' uit Vinkeveen. Beide bands concerteerden gezamenlijk na afloop van de vergade ring onder leiding van de dirigenten Jan Brons, majoor William F. Palstra en Ben Zaal. In november 1967 werd de BBCN opge richt na een initiatief van de heer S Bijlsma in Assen, die via het aan de Engelse fanfaremuziek gewijde gram- mofoonplatenprogramma van de VARA daartoe een oproep had doen uitgaan. Men was ter vergadering over het alge meen wel te spreken over de aandacht van de omroepverenigingen voor da; brassbandmuziek, maar men achtte het1 onbegrijpelijk dat de omroepverenigin gen tot nu toe niet hadden gereageerd op hft aanbod een BBC-documentaire over brassbandmuziek op het televi- vlsiescherm te brengen, LEEUWARDEN (GPD) Sinds za terdag is erg duidelijk via het nummer (05100) 31313 van .operaesje fers' te Leeuwarden de Newyorkse dich terstelefoon ,dial-a-poem' te horen. D« dichteres Anna Waldman draagt haar gedicht .things to go away and come hack again' voor. ,Dial-a-poem' is vori ge week van start gegaan. De dichters van .operaesje fers' hebben zaterdag ochtend om drie nur verbinding met New York kunnen krijgen en opnamen van hun collega's gemaakt. Dichter Josse de Haan van .operaesje fers' heeft bekendgemaakt dat zij con tact met de dichters van .dial-a-poem' zuilen zoeken. Zij willen proberen een van hen naar Nederland te krijgen. Het is waarschijnlijk dat het idee voor de Newyorkse poëzie-telefoon recht streeks afkomstig is van .operaesje fers'. In het Engelstalige maandblad .Holland Herald' heeft een stuk gestaan over het Friese initiatief onder de kop .d.ial-a-poem'. Medewerkers zijn Allen Ginsburg met zijn gedicht .Cannabilis' Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. Bij aankoop van een Pfaff zigzag-machine kan immers in de meeste gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merk, worden ingeruild! Bespreek deze mogelijkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOFFER PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN NV Bergen op Zoom: Kortemeestraat 17, telef. 01640-5878 Terneuzen: Nieuwediepstraat 23, telefoon 01150-2294 Breda: Lange Brugstraat 30, telefoon 01600-31745 Eindhoven: Willemstraat 21, telefoon 040-22570 Roosendaal: Nieuwe Markt 48, telefoon 01650-35546 Verder verkrijgbaar bij: A. C. Bastiaanse, Papegaaistraat 4, Goes G. Hemelaar, Nieuwendflk 29, Vlissingfcn G. Hemelaar, Langeviele 52, Middelburg H. A. de Breuck, B. F. van Waesberghestraat 16, Hulst Vernon Duke stierf in Los Angeles LOS ANGELES .(AFP) De 66-Jarige Vernon Duke. componist van liedjes als April in Parijs' en .Herfst in New- York' is in Los Angeles overleden. Hij was ook componist van klassieke stuk ken, onder zijn werkelijke naam: Vla dimir Dukelsky. Van geboorte Rus, be gon hij op zesjarige leeftijd te compo- g' was ook dichter en zelfs schrijver van een autobiografische roman: .Paspoort en Hindi-gezang. David Henderson, Le wis Warsch, Ron Padgett en John Gior- no. De poezietelefoon, die zes lijnen heeft, wordt gefinancierd door het Newyork se architectenverbond. Het nummer (212 628-0400 la dag en nacht be reikbaar. DEN HAAG (ANP) Mr N. C. van Zeist heeft met ingang van 1 mei onG slag gevraagd als directeur van de Ne derlandse Vereniging voor Sexuele Her vorming (nvsh) en de Nederlandse Stichting Consultatiebureans voor Hu welijks- en Geslachtsleven. Hij acht zich niet. langer in staat de verantwoor delijkheid te aanvaarden voor de wijze waarop beide organisaties thans nood gedwongen moeten functioneren. Duidelijk is ook gebleken, dat de aan vaarding van de professionalisering de werkzaamheden in concreto aan lijk meer moeilijkheden oplevert dan aanvankelijk werd verwacht- Mr Van Zeist vindt dat splitsing van beide or ganisaties voorwaarde is voor profes- spraken. De structuurwijziging gaat met veel tijd en moeke gepaard. Het is moeilijk te voorspellen wanneer deze wijziging tot stand zal komen. 38-101 Panda had in de gereedschapskist een zaagje gevonden, en daarmee maakte hij een gat ra de wand zodat hH naar buiten kon klimmen. Ge lukkig voor hem was de monteur juist aan de andere kant aan het rondkijken, zodat hij ongezien de hangar uit kon hollen. .Vreemd', mompelde de technicus intussen'. Daarnet deed die kast nog of hij op springen stond. en nu zit er geen beweging meer in. Het is een raar soort hoog oktaan, als je...' Verder kwam hij niet want nu ontdekte hij het gat dat Panda had gezaagd. ,H-het is ontsnapt!' riep hij geschrokken. ,D-dat spul heeft zich natuurlijk een weg naar buiten gebeten! Ik moet meneer Aviaar waarschuwen!' Met die woorden draafde hij naar het reu zen-vliegtuig toe en vertelde Joris neke is ontsnapt... Nu kan hij mij Ik zal mij moeten reppen met die wel eens in moeilijkheden brengen... miljoenen. CAROL DAY KUK- PIT 15 HET ATRIK. IET NIET OP PE E0MMEI, IC HH EK PAS INGEIKOWm ZE6MAAE CAEOLi JE MA6N06VAN6E- LÜC5PEECEM, PAT IN CHELSEA IEISHE5T Feuilleton door G. M. Glaskin ,Ja, meneer', zei ze, nu kennelijk ge heel gerustgesteld; en nadat ik nog enige bankrekeningen van cliënten had opgesomd om haar nog vaster te overtuigen, drukte ze nogmaals haar hoop uit dat ik gauw beter zou wor den en drong erop aan dat ik me geen zorgen zou maken over kantoor; iedereen was best in staat zijn werk voort te zetten. .Daar hen ik zeker van.' zei ik, de verbinding verbrekend. Tot zover ging alles tenminste goed. maar ik kon niet voor onbepaalde tijd van kantoor wegblijven. Er moesten papieren en documenten on dertekend worden, aan het eind van iedere week bovendien de salaris- cheques. cliënten moesten worden ontvangen. Neen, ik moest nog steeds een uitweg bedenken. Wie weet zou zich echter mettertijd vanzelf een op lossing aan mij voordoen of door de omstandigheden zoals die zich ont wikkelden geforceerd worden. Intus sen was het een opluchting te weten dat deze moeilijkheid voorlopig ten minste uit de weg was geruimd, zo dat ik mij bezig kon houden met mijn minder belangrijke, maar toch even zeer noodzakelijke persoonlijke be hoeften. Toen ik even na tien uur de straat opwandelde stroomden de trottoirs en de winkels al over van de mensen. Het verkeer snorde en raasde door de nauwe straat. Toen ik mij naar de rand van het trottoir begaf viel het zonlicht krachtig en warm op mijn gezicht, zo tastbaar als de aanraking van iemands huid.- Toch was er nog een kilte in de lucht die in de longen sneed en mijn vingers en oorlelletjes deed tintelen. Eerder die ochtend moest het geregend hebben want het wegdek toonde hier en daar donkere vochtplekken, en nu en dan liepen er smerige stroompjes water door de goten, waar verfrommelde stukken papier in dieven. Het deed nte goed buiten te zijn. Sterker, het was een nieuw avontuur. Want dit was de eerste keer dat ik in mijn nieuwe lichaam anoniem in de menigte op ging. niet anders of opvallender dan een ander: geen van mijn drie iden titeiten bestond hier nog. Voor het eerst hoefde :k nu niet. zoals tevoren, onophoudelijk waakzaam te zijn bij ieder woord dat ik sprak, iedere be weging die ik maakte. Ik voelde nu ontspannen, bevrijd. En deze ver lichting was zo geweldig dat ik had kunnen zingen. En in feite duurde het niet lang ot ik merkte dat ik aan het fluiten was. een gewoonte die ik vroeger niet eens bij andere getolereerd had, laat staan dat ik er zelf ooit aan had toegege ven. Voor het ogenblik leken ntijn zorgen zo onbetekenend dat ik ge durende deze korte poos. hun bestaan bijna geheel vergat. Ik vond het eigenlijk nogal plezierig zulke atletische schreden te "doei eh langer te zijn dan vroeger, zodat ik van heel wat meer mensen dan voor heen de kruinen of hoeden kon zien, en het kon me nu niets meer schelen ais er eens iemand tegen me opbot ste. Daarnaast vond ik het vermake lijk me erin te vermeien welke reactie er zou komen wanneer ik een van de ze honderden mensen om mij heen aan zou houden en zou zeggen: .Par don, hebt u wel eens uw lichaam met iemand anders uitgewisseld? Ik en een vriend van me hebben lat eer gisteren gedaan. Moet u ook eens pro beren!' O, ik was bepaald heel lucht hartig gestemd'. Daarna begon ik enkele mensen om mij heen eens op te nemen. En als vanzelf kwam de gedachte bij me op hoeveel minder wenselijk het zou zijn met een van hen van lichaam te ver anderen dan met Roger. Daar had je bijvoorbeeld die vette blozende man met een buikje, even ontsierend als een zwangerschap. Of die magere sprinkhaan met zijn manke been en zijn akelige slappe snorretje. Hier een lang, naargeestig gezicht met klagende ogen van een buldog. Die daar met zijn bolle voorhoofd en ziin hazelip. Of gindse verhitte dikzak, helemaal kaal. En deze nozem met zijn gepommadeerde krullen en zijn wondje van het scheren. Het fijnbe- sneden gelaat met de nerveus-be weeglijke mond en de ogen die zo heel. heel ver voor zich uit staren De oude man. als een vraagteken over zijn stok gebogen. De kranten jongen die daar het nieuws uitgilt. De tramconducteur, uitkijkend van zijn balkon, met èén hand in de geld tas graaiend die om zijn nek hangt, een buideldier met ieuk. De Griek achter zijn tapkast. Verwissel met een van hen van plaats dacht ik. en je bent in een andere wereld, even ver en vreemd als wan neer je plotseling tussen bewoners van een andere planeet werd gewor- Sen. Het was een boeiende gedachte, a. ik besefte nu mijn geluk dat de verwisseling tenminste met iemand als Roger had plaats gevonden, al verschilden we dan erg van elkaar. Want ik had er heel wat slechter aan toe kunnen zijn even slecht als hij bijvoorbeeld. Dit leidde mij tot overpeinzingen over de on- 3en treden als ik bijvoorbeeld met iemand van een ander ras van plaats was verwisseld. Laten we zeggen een Chinees terwijl ik alleen Engels spreek, en dat dan nog met een Aus tralisch accent. Of een langharige Sikh met een tulband. Een volbloed neger. Of een Hindoe. Een Papoea. Of een Indiaan. Elk van deze geval len vertegenwoordigde een wereld van mogel.jkheden. Ik bedacht zelfs dat het had kunnen gebeuren met .emand van het andere geslacht, zodat ik dan dus plotseling een jong meisje was geweest, of een volwassen vrouw, misschien zelfs iemands echtgenote! O, wat kon ik me ongebonden laten gaan met de ze wilde voorstellingen, die nu toch zo voor de hand liggend waren, en het gaf me voldoening dat ik mij zo los kon maken van mijn eigen uitzichtloze toestand dat ik me met deze fantastische mogelijkheden kon vermaken Ik had zelfs, overwoog ik nog. die dikke, morsige oude vrouw kunnen zijn met haar boodschappen mand en -tas en haar ontzagwekken- uit deze m:;menngen op doordat een zware hand op mijn schouder neer kwam en een al even zware stem in mijn oor bulderde: Ha, Roger! Waar mot je heen, jo?' Het was natuurlijk een wildvreemde kereld, slordig en armoedig gekleed, met zijn hoed achter op zijn hoofd, zodat een vettige, vormeloze haardos en een bezweet voorhoofd zichtbaar werden: zijn adem stonk, zelfs op dit vroege uur, naar verschaald bier, en om zijn mond zat nog schuim. Ik was zo geschrokken dat ik niets uit kon brengen tegen mijn onverwachte vriend. Maar gelukkig stond deze ka meraad van Roger ér kennelijk op het woord helemaal alleen te doen. Om me heen zwalkend, zodat ik zijn stinkende adem niet kon ontwijken, ging hij voort: .De vrouw is van nacht eindelijk bevallen. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11