SOJOEZ-5 VLIEGT ALLEEN VERDER Geen verbod NPD Zevibel 20:feest van en voor verleden" Na behouden landing Sojoez-4 Wolynov weer op tv ïzszzzzz. Sis=Mï« Rt JSSTSCHE RIJIMTEV A ART1 KAN VS OVERVLEUGELEN Binnen 2 maanden bestand mogelijk in Vietnam Frankrijk: gesprek grote 4 THel ongeschokt gelooi as"«rffpSSTtrewss tsaa^ Vandaag in de krant... Nasa-directeur: gebrek aan geld Laffe overval op 2 bejaarde dames LANDELIJK ONDERZOEK NAAR DE LUCHTVERVUILING DOOR AUTO'S Beraad in Saigon DRUKBEZOCHTE ONTVANGST EN FEESTAVOND IN VLISSINGEN Geschenken voor drie jubilarissen Niet geluwd 212e jaargang - no. 15 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 18 januari 1969 West-Duitsland Op een verbod van de reclits-radi- cale Nationaal-Democratisehe Par tij Duitsland (NPD) MOSKOU (DPA/TASS) Na de behouden landing, vrijdagmorgen, van het Russische ruimteschip Sojoez-4 is de Sojoez-5 met Boris Wo- lynov aan boord alleen om de aarde blijven cirkelen. 3 avonds pen baan den zag die voor de lancering in Bai- konoer afscheid van u hadden geno men?- antwoordde Sjatalov: Om te be ginnen was er geen sprake van .op eens'. Ik had immers 24 uur op hen gewacht. Ik hoorde hun stemmen toen de Sojoez-5 in de omloopbaan kwam Niettemin kwam er een grenzeloze vreugde over mij. toen ik .het geklop op de deur' hoerde. Kort voor hun komst krabbelde ik nog gauw .harte lijk welkom' op een papier'. De Sojoez-4 landde vrijdagmorgen 40 km ten noordwesten van Karaganda in Kazachstan. De drie ruimtevaarders T yndon L zich g JOHNSON WAARSCHUWT CONGRES: Wolynoy verrichtte 's correctie die het oorspronkelijk door9taPten voordat zij de remraketten in drie kosmonauten bemande ruimtevaar- f7it> clnl tino 9 Unl 9 tuig wat dichter bij de aarde bracht. 1 ^le SL°l pQg' J ROl' Seen hoogte die varieerde van 201 tot km, met een omlooptijd van 88.6 minuten en een baanhoek van 51 gra- Valt voorlo- den en 110 minuten. Er was ophieuw een televisie-uitzending vanuit het ruimte- se parlementair staatssecretaris de beelden van de aarde. Am. Ve'A AAJ Am m-/ A_L T A A fi J T 1. VI A Am A van binnenlandse zaken, Heinrich Köppler, vrijdagavond deed in een televisieprogramma. Köppler verklaarde dat de menin; Johnson maakt gereed het Witte Huls Ite verlaten: een omstre- r^yV den en vermoeid man. over wiens presidentschap het voor- lopig uiterst moeilijk zal zijn een oordeel te formuleren. Hij werd tot het hoge ambt geroepen zoals ongeveer een eeuw tevoren eveneens een Johnson: de president werd vermoord en als vice-president volgde hij hem au tomatisch op. De Johnson (Andrew), die in 1865 Lincoln verving, werd deze wijze van opvolging zelfs verweten. Zijn tegenstanders zeiden van hem. dat hij .door een lafhartige moord tot het pre sidentschap was gekomen, door een moordenaar tot het hoge ambt was uit verkoren'. Met Lyndon B. Johnson la het anders gegaan: toen zijn vervangen de termijn eindigde en hij zich kandi daat stelde voor een eigen periode ver sloeg hij zijn tegenstander Barry Gold- water met een overweldigende meer derheid uniek in de historie van de VS: Johnson bewees daarmee toen het vertrouwen te bezitten van de Ameri kaanse natie. De weg naar een succes rijk presidentschap lag voor hem open en hijzelf was vastbesloten die weg te betreden Hij wilde als een 'groot pre sident de geschiedenis i MOSKOU De Russische ruim tevaarders (vlnrj A. Jelisejev, V. Sjatalov en E. Chroenov na te rugkeer op aarde met de Sojoes-4. intussen nauwkeu- De commandant van de Sojoez-5 en de drie intussen gelande kosmonauten heb- ben de titel .ereburger van Kaloega' gekregen, zo meldde Tass. In deze oude stad ten zuidwesten van Moskou heeft de .grondlegger van de ruimtevaart', Konstantin Ziolkowski (1875-1935). ge woond. Vrijdagavond waxen er nog geen aan- niet van z.chVzetten dathet Stel .e^penmenten - voor aangewezen middel was. een partij met een kern van oud-nazi's met een gre wettelijk vonnis weg te vegen. Mi ter van binnenlandse zaken Ersnt Ben- da en zijn medewerkers hadden het be schikbare materiaal zeer grondig bestu deerd en aanvankelijk gemeend dat ze een verbod eerder grondig bestudeerd en aanvankelijk gemeend dat ze een verbod eerder moesten aanbevelen dan afraden. Een stel politieke overwegin- Sen had hen van mening doen veran- eren. Köppler zei dat het materiaal juridisch gezien wel voldoende zou zijn voor een verbod, maar dat er bij een pro ces toch een risico bestond ;j licht voor n _._r lopig nog in de ruimte blijft. Ruimtevaart PRESIDENT Johnson heeft het Amerikaanse 1 congres gewuar- schuwd <lat de Russische ruimte vaart thans in staat de Ameri kaanse te overvleugelen, (pag. 1) Onderhoud HET ONDERHOUD van de ont watering en van de wegbermen op Schouwen-Duiveland laat nog al wat te wensen over. aldus dijkgraaf A. M. Geluk. (pag. 2) Arrestaties IN GOES arresteerde de politie vier bewoners van het woonwa genkamp. Zij hadden ruiten inge gooid en verzetten zich hevig bij hun aanhouding, (pag. 2) Stakingen DE ENGELSE Labour-regering wil een eind maken aan de wilde stakingen, waardoor de Engelse economie thans veelvuldig wordt getroffen, (pag. 3) Zevibel DE ZEVIBEL vierde gisteren het twintigjarig bestaan, (pag. I, 4) Katholieken DE Osservatore Romano heeft gisteren de Nederlandse katho lieken geprezen, (pag. 11) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3. en 7. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5, en 6. Radiofen tv: pag. 21. Sport: pag. 9 en 19. Financieel nieuws: pag. 23. zaterdagnummer Pag. 13: ,Kom nou, we sit.ten goed', zegt de Flakkeeër als hem de vraag wordt voorgelegd of Goeree-Overjlalckee soms bij Zee land moet worden gevoegd. Pag letterkundige kromde door Hans Warren. Veertig jaar geleden verging reddingboot .Prins der Nederlanden' tijdens een reddingspoging op see. De acht opvarenden kwamen om het leven. Pag. 15: Ondersoek pennatale sterfte in Zeeland thans gesubsi dieerd. In Nederland geen ver pleegsterstekort wel groot ge brek aan stafpersoneel. Pag. 17: Typografisch project voor £80 miljoen analfabeten. Stemmen uit de kerken met .Boeiende tegenstelling in de r-k kerk'. Pag. 19: dammen, schaken, brid ge. puzzel en pnjsplaat. Pag. Zl. radio- en televisiepro gramma voor het weekend. Pag. 23: financieel Bessensap De ruimtevaarders Sjatalov. Jelise- jew en Chroenov vertelden vrijdag na hun landing op een persconferen tie dat ze hun ontmoeting in de kos mos donderdag met drie tubes bes sensap hadden gevierd. Jelisejew en Chroenov, di'e uit de Sójoez-5 in de Sojoez-4 waren overgestapt, hadden voor de commandant van laatstge noemd ruimteschip de laatste post van de basis Baikonoer en de Praw- da van de vorige dag meegebracht. Op de vraag: ,Wat voelde u toen de deur openging en u opeens uw vrien- WASHINGTON (DPA) - De Russen zijn nu in staat de Amerikaanse ruimte vaart te overvleugelen, zo waarschuwde president Johnson vrijdag in zijn voor het congres bestemde eind rapport over de ruimte vaart. Het document was nog voor de jongste Russi sche vluchten met de So joez-4 en Sojoez-5 opge steld. Naar verwacht bevatte Johnsons rapport geen aanbevelingen voor nieuwe programma's. Daarover moet de nieuwe president, Richard Nixon, beslissen. Vastgesteld werd dat de Russen vorig jaar 81 ruimteschepen en kunstmanen hadden gelanceerd tegen de Ame rikanen slechts 64. De totale ba lans over de afgelopen elf jaar geeft 606 Amerikaanse lancerin gen tegen 358 Russische aan. In de eerder door Johnson Ingediende ontwerp-begroting voor 1969-'70 is voor de ruimtevaart slechts 3,9 miljard dollar uitgetrokken, een laagterecord Dr George Müller, directeur van de afdeling bemande ruimtevaart van het lucht en ruimtevaartbureau Nasa, wees donderdagavond op het gevaar dat Amerika bij ge brek aan financiële middelen binnen afzienbare tijd tot een onbeduidend niveau in de ruimtevaart zal afzakken. ONDERHANDELAAR CABOT LODGE: ENSCHEDE (ANP) Binnenkort wordt ge start met een en kek- jaren durend landelijk wetenschappelijk on derzoek naar de moge lijkheden die een oplos sing moet brengen in de toenemende lucht vervuiling door auto mobielen. Het onderzoek, waar van men hoopt dat het tot een oplossing zal leiden om verdere ENSCHEDE (GPD) Beschermd door het nachtelijk duister, zijn vrijdagoch tend twee mannen, van «ie een vaag signalement bekend is, de woning van twee bejaarde dames In Enschede bin nengedrongen. Ze ontzagen zich niet de beide dames uit hun bedden te sleu ren en hen te dwingen hun geld af te geven. Hierna maakten z(j zich met hun buit 103 gulden uit de voeten. De slachtoffers. Lina (72) en haar oude re zuster Gezina (79) Roossink. lagen tijdens de overval te slapen op de eerste WASHINGTON-S AIGON (AFP/API Henry Cabot Lodge, die bin- woonden en kenden de situatie ter nenkort de Amerikaanse delegatie bij de Vietnamese vredesbespre- j nylonkous 1 oveThun hoofd"getrokken) kingen in Parijs zal leiden, is van oordeel, dat het heel wel mogelijk is. dat binnen twee maanden een bestand in Vietnam tot stand komt, waardoor een begin gemaakt zou kunnen worden met het terugtrek ken van Amerikaanse troepen. De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Bonn is vrijdag verhoord door de Amerikaanse senaatscommissie voor buitenlandse zaken. Na afloop van de bijeenkomst verklaarde senator Sparkman, die de bijeenkomst leidde, dat Lodge teruggekomen scheen te zijn van zijn vorige standpunt, volgens hetwelk de Verenigde Staten In staat zijn een militaire overwinning te behalen in Vietnam. Volgens Sparkman heeft Lodge gezegd, dat als de Parijse onderhandelingen zouden leiden tot een wapenstilstand, het dan mogelijk zou zijn te beginnen met een eerste terugtrekking van ongeveer 65.000 Amerikaanse militairen. Lodge zei tydens zijn verklaring, dat hij noch een havik noch een duif was, maar een realist. Lodge legde er echter de nadruk op, alleen voor zichzelf te spreken en niet namens het nieuwe Amerikaanse bewind. Door TNO en TH Twente luchtverontrein iging tegen te gaan. wordt ondernomen door het instituut TNO wat be treft de motorische as pecten, en een team van de technische ho geschool onder leiding van ir H. Peters, lec tor in de chemische ge zondheidstechniek en chemisch technoloog, zal de chemische fac toren van het onder zoek voor zijn rekening nemen. Het zijn vooral Westeuropese auto's die bij het onderzoek worden betrokken, want men heeft reeds de nodige gegevens uit onderzoeken in de Ver. Staten wat betreft ln Amerika gefabriceerde auto's. Het zal moge lijk zijn de luchtvervui ling door auto's in ons land met 80 pot te re duceren, indien in de wagens speciale appa ratuur wordt aange bracht. Een Amerikaans-Zuidvietnamese conferentie op topniveau ln Saigon gaf vrijdag nieuw voedsel aan de toespelingen op een op handen zijnde vermindering van de Amerikaanse troepen, President Ngoeyen Van Thieu was bijna twee uur bijeen met de Amerikaanse ambassadeur Ellsworth Bunker en generaal Creighton Abrams, de Amerikaanse militaire commandant in Vietnam, in het onafhar.kciljkheidspaleis van Thieu. Van goed ingelichte Amerikaanse z(jde werd meegedeeld, dat een terugtrekking van troepen een centraal punt was van de besprekingen die zij een .algemeen overzicht' noemden van de politieke en militaire toestand met het oog op de vredesbesprekingen die vandaag in Parijs beginnen. f^Antltl K Op dit ogenblik, kort voor het over dragen van de wacht aan de repu blikein Nixon, ziet het er echter niet naar uit, dat de historie Johnson onmiddellijk onder de groten zal rang schikken. Het is hem niet gelukt de .Great society' te verwezenlijken, de door hem aan zijn landgenoten ln uit zicht gestelde .grootse samenleving'. Integendeel, zijn ambtsperiode heeft vele troebelen opgeleverd die de tekor ten van de Amerikaanse maatschappij onbarmhartig aantoonden. Op die te korten werd en wordt zelfs zozeer de aandacht gevestigd, dat er haast niet meer wordt gesproken over de vele goede binnenlandse maatregelen van de regering-Johnson. Van de resultaten dezer maatregelen gaat Nlxon nu pro fiteren. Johnsons Vietnamese politiek vooral maakte hem tot een omstreden figuur, het heeft hem in ieder geval de po pulariteit in eigen land gekost. Opinie onderzoekingen toon den de afgelopen ja ren bij herhaling aan, dat hij het ver trouwen van de Amerikanen begon te verliezen, een proces dat zich ook voor deed binnen zijn eigen partij. Bij de De mocraten stonden felle critici op, som migen behorend tot de groep die met Kennedy had samengewerkt, en anderen erleg met secretaris-generaal die zich eigener beweging van de presV- Thant zouden zij moeten nagaan op wel- dentlële politiek afkeerden. Wanneer ke wijze hun regeringen kunnen bijdra- jjohnson terugblikt op de afgelopen vier gen tot de vestiging van een rechtvaar- mo|t hem eetf?evoel van STbS.'«Sr. Mtfntrfl», bekruipen. SS?"* "k"' "»k™d5e- ~,eleurstemng? Ja nML W€ hebbe„ 1 de volledige De verklaring van het ministerie luid de: .de Franse regering is van oordeel dat de crisis ln het Midden-Oosten, verre van de gewenste ontspanning, een zorg wekkende verslechtering vertoont. Zo als zij kortgeleden nog herhaalde, zou den de Ver. Staten, Frankrijk, Groot- Britannlë en de Sowjet-Unie die een Eermanente zetel bezetten in de Veilig- eidsraad overeenstemfnlng moeten bereiken om toepassing van de op 22 november 1967 goedgekeurde resolutie te bevorderen. Aan deze overeenstem ming van de vier moeten logischerwijze onderhandelingen en discussies vooraf gaan. Doel daarvan moet zijn de weg te openen naar een regeling waarbij de belanghebbende partijen nauw behoren te worden betrokken'. Over Midden-Oosten PARIJS (AFP) Frankrijk heeft een bijeenkomst van de vertegen woordigers van de grote vier* bij de Veiligheidsraad voorgesteld ter bespreking van de crisis in het Midden-Oosten. IN FRANKRIJK Meer sympathie voor Israël dan voor Arabieren de volledige tekst van zijn laatst® boodschap aan het congres uit gesproken op 14 januari jl er op na gelezen en we moeten erkennen, dat de president tot op het laatste moment een brok idealisme en een oprecht geloof vertegenwoordigt. Misschien Is dat juist één van die merkwaardige tegenstrijdig heden. die in deze president zo opvallen. Destijds had hij alle troeven ln handen om bekwaam politiek spel te leveren: hij was vakman tot in de vingertoppen, van jongsaf geschoold ln de politiek, hij had de steun bij zijn ambtsaanvaarding van vrijwel de gehele natie, hij zag kans een taal te spreken die recht tot het Amerikaanse hart ging, een mengeling zakelijkheid en vaderlandslievend® emoties. Toch verspeelde hij die troeven. Maar thans, op het moment, waarop ie dereen eigenlijk denkt dat hij als een bitter en teleurgesteld man afscheid zal blijkt daarvan heel weinig en weet h(J opnieuw het Amerikaanse ideaal en geloof te verwoorden. Inder daad, een stuk tegenstrijdigheid, maar het Is een trek van Johnsons karakter PARIJS (BTR) - Volgens een onder- dle, »eh reject Inboezemt: bp heelt zoek van het Franse instituut voor opl-;h6t behouden ondanks mer ]aar niepeiling. zijn er meer Fransen dieslopende eenzaamheid in het Witte Huis. svmpatliiseren met Israël dan met de t Arabische landen, niettegenstaande een 7'ehier enkele citaten uit Johnsons meerderheid der Fransen de Israëlische laatste boodschap. .Mijn hele aanval op het vliegveld van Beiroet af keurt. 35 procent van de ondervraagde Fran sen sympathiseert met Israël. In sep tember 1967 was het percentage 68 en in juni 1967, ten tijde van de Arabisch- Israëlische oorlog van zes dagen, 56. Thans sympathiseert 7 procent met de Arabische landen, tegen 6 procent sep tember 1967 en 2 procent juni 1967. Bij het jongste onderzoek had 19 pro cent geen voorkeur en 39 procent geen Wat de aanval op het vliegveld van Bei roet aangaat: 19 procent is het er mee eens. 53 procent keurt de aanval af j en 28 procent heeft geen oordeel. VLISSINGEN .Twintig jaar och daar valt men niet van achterover, maar toch: 20 jaar bundeling in de Zeeuwse visse rij is een feit, dat aanspreekt en waarbij men echt wel even in een feeststemming mag stil staan'. ZEVTBEL-voorzitter A. L. S. Lockcfeer zei dat vrijdag avond in het Vlissingse Schel- dekwartier, waar honderden Zeeuwse vissers en hun echtge noten en genodigden, er een feest van maakten, waar drie jubilarissen werden gehuldigd en waar de heer Lockefeer twintig jaar ZEVIBEL in zijn herdenkingsrede karakteriseer de als ,een feest van en voor het verleden'. De ZEVIBEL-voorzitter zei ener zijds: Vandaag werken we niet, bij ten we niet, %erl>ijteii we niet, treu ren we niet, ballen we de vuisten niet. willen we de ogen sluiten voor onheilspellende wolken'. En hy zei ook: .Natuurlijk voelen we allen, dat deze feestviering plaats heeft in een tragisch perspectief, in het vooruit zicht van de beëindiging van ons vis- serQbestaan in Zeeland. Dat past dan schijnbaar ook in de gehele verande ring van het Image van deze provin cie. Maar iedere verandering is geen verbetering. De tjjd zal moeten leren of Zeeland beter zal zijn, als hier vele en grote historisch gegroeide waarden opgeofferd zullen zijn'. Bij het twintigjarig bestaan van de overkoepelende organisatie van de Zeeuwse vissers constateerde de heer Lockefeer. dat velen Zeeland .door de voortbrenging en aanvoer van him hoogwaardige en gerennomeerde produkten meer naam en klank, tot ver over de nationale grenzen' gege ven hebben. En hij liep met de hon derden bezoekers naast de anek dotes de hoogtepunten uit het be staan na: de confrontatie, spoedig na de op richting, met de desastreuze ge volgen van de mosselparasiet in de Zeeuwse wateren, .waardoor de Zeeuwse mosselcultuur als het ware in een failliete staat ver keerde, de uitgifte van concessie- percelen in de Waddenzee als compensatie; de zware slag voor de vissers, die Veere als thuishaven hadden, als gevolg van de deltawerken en het op verzoek van Zevibel uitge brachte rapport van verkeer en waterstaat, waarin tegemoet werd gekomen aan de nood van de het .Middelburgse congres' van 1963, .waarin een krachtig appél werd gedaan op regering en volk om te voorkomen dat de Zeeuwse vissery geheel ten offer zou val len aan de deltawerken en om te bereiken dat afdoende maatrege len werden getroffen in "die ge vallen, waarin schade onvermij delijk zon blijken'. de strijd om het behoud van een zoute Oosterschelde. ,die fel Is ge voerd en nog niet is geluwd.' ,W® zijn hiermede ai jaren bezig, ten spijt van kleinering en ridiculise ring, die vooral in eigen provincie ons deel is geweest. Onze nakome lingen zullen ons niet mogen ver wijten, dat «ij die tot leiding en verantwoordelijkheid in dit tijdsge wricht geroepen «aren. niet het ui terste gedaan hebben om het on gunstige tij te keren' het gevecht, dat geleverd «ordt tegen sociale wetten ,die 't grote goed van de visserij in maatschap onder graven'. De heer Lockefeer maakte gewag van besprekingen met vissers bond en stichting van de visserij .alles op alles te zetten om maat schapvisser,s buiten de wet te houden, die een verhouding werkgever-werk nemer schept instede een verhouding in maatschap'. De Zevibel-voorzitter attendeerde op de ontwikkelingen in de visserij in de afgelopen t«'intig jaar en noem- (Zie slot pag. 4 kol. 1) ambtsperiode door heb ik mij ge steund geweten door mijn geloof in d® vertegenwoordigende democratie, een geloof dat mij in het parlementsgebouw was bijgebracht, eerst als volksverte genwoordiger. later als senator. Ik ge loot ln de doelstellingen van onze natie, zoals die in constitutie zijn omschreven, doelstellingen die gestaald zijn door de geschiedenis, die gestalte kregen ln vooruitstrevende wetten en die tot le ven werden gebracht door afgevaardig den, door mannen en vrouwen gekozen om hun medeburgers te dienen', aldus jde president. Aan het slot dankte John son een aantal van zijn adviseurs met name. mannen uit beide partijen die .op de meest genereuze wijze' met hem had den samenge«-erkt En hij voegde er aan .Geen president zou meer hebben mogen vragen, weinigen zijn met zoveel gezegend'. En na een beroep op de volksvertegenwoordiging om zijn opvol ger met begrip tegemoet te treden, zet Johnson te hopen, dat over honderd jaar gezegd zal mogen worden: ,dat wij sa men ons land hielpen rechtvaardiger te maken voor allen die er in wonen en dat wij de zegeningen van de vrijheid hebben zeker gesteld voor ons nage slacht. Ik geloof, dat men zal zeggen dat wij het hebben geprobeerd". Wij schreven hierboven: het ziet er on dit ogenblik niet naar uit dat de historie Johnson onmiddellijk onder de groten zal rangschikken, al thans- die opvatting is te verdedigen. Maar tevens moet op dit moment «-or den gezegd, dat Johnson tot het laatste uur van zijn presidentschap karakter heeft getoond door zijn ongeschokt ge loof in ,the American dream'. de droom van Amerika. Voor menigeen is deze droom een stuk retoriek, een reeks fra sen die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en het ook «-el nooit zullen worden. Johnson daarente gen gelooft er vurig In het Is ook deze week weer gebleken. Als zodanig lijkt hii vermoedelijk meer op de ge middelde Amerikaan dan zijn ergste critici (ook in de VS) willen toegeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1