ZWEDEN ERKENT NOORD-VIETNAM PvdA, PSP en PPR in Progressief Akkoord' Randstad-Zeelandroute half 1969 klaar Denen volgen nog niet Irene naar Madrid n GEÏRRITEERDE REACTIE VAN WASHINGTON NEDERLANDS LEUKSTE TIENER KOMT UIT LEIDERDORP Vandaag in de krant... HEMA IN BOXMEER IN BRAND Berging opgegeven op Boa Vista Carlistenweer moed Werkers van het laalste uur N". BERAAD OVER STEMBUS AF SPRAAK WERKGROEP AAN DE SLAG Vragen Den Uyl over Frans wapenembargo TUNNEL OUDE MAAS HALF JAAR EERDER GEREED 212e jaargang no. 9 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE.VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 11 januari 1969 Belgische posterijen krijgen drukwerk Pagina 2 DlrtclU N V Ml|. m<<CV Provincial. Xa.uww Coui Ins.n, Walatraat 56-60, tal. 5144 (Ml I. 334*. «dm. tal. 3094 0 Adv. .rl|a 37 c «'ia 1.10 par waak. t 1 immara 3» cant (Incl. 44» btw) LEIDERDORP (GPD) Het Leiderdorpse meisje Mignon-A*- krid Graafland is door een jury waarin ex-miss world Corin Spier-Rottschaefer zitting lekozen tot de leukste tiener van federland. Dat betekent dat zij eind maart naar Hollywood vliegt ge Nt om ons land daar te vertegen woordigen bij de internationale miss teenage-verkiezingen. Mignon-Astrid zit in de vierde klas van het St. Agneslyceum in Leiden. Ze is pas zestien jaar, maar bijzonder rap van tong. Ze heeft een (blonde) paardéstaart en gaat vlot, niet buitensporig hip gekleed. Ze woont samen met haar moeder in een smaakvol iw- «erichte flat in Leiderdorp Jk eb vier aetrouwde zusters' en krijgt het ene telefoontje na het andere. Gelukwensen van vriendinnen en aanbiedingen van firma's. Mignon vat het allemaal noqal laconiek op. Naar Hollywood, ja wel, maar ik maak toch eerst m'n mms af. Ze wil graag ste wardess worden. Haar liefhebbe rijen T Reizen veel naar Spanje Chinees eten en waterskiën. Of ze in Hollywood eerste zal worden T Ach, ik houd'er in elk geval een f ijne belevenis aan over. Twee slachtoffers OP rfjksiveg 58 vielen gisteravond twee slachtoffers. Bij het overste ken werd een bromfietser gegre- Klopjacht ALMELO heeft gisteren de nodige sensatie beleefd tijdens een klop jacht van PTT-ambtenaren op etherpiraten. Een grote verzame ling clandestien zendmaterlaal werd buitgemaakt, maar ook de piraten lieten zich niet onbetuigd en pleegden flink verzet, tpag. 3). Tuchtwet MINISTER POLAK wil de medi sche tuchtwet op de helling zet ten. Het doel ls het onbehagen bij het publiek weg te nemen dat thans bestaat met betrekking tot de ondoorzichtigheid van de klachtenprocedure. (pag. 8). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 8 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 4, 5 en 6 Sport: pagina's 6 en 7 Financieel nieuws: pagina 11 Radio en tv: pagina 9 En in het Pag. is. Kruistocht door Engels merengebied, een reportage van een onzer redacteuren, die enkele dagen door dit unieke vakantie- gebied trok Pag. tB: letterkundige kroniek door Hans WarrenLondonderry, florlog' tussen protestanten en katholieken. Pag. n. Op de pagina voor de vrouw een interview met mej. Z. Evertse,Mw onlangs afscheid nam van de kankerbestrijding in Zee land. Ze komt nog graag een keer op dit werk terug. Pag. ui; Kerk en Maatschappij thet .Een Ledeboeriaans stand punt en Stemmen uit de kerken over christenen Pag. ui: dammen, schaken, brid ge, puzzelen en prijsplaaï. BOXMEER (ANP) Om 11 uur gisteravond is in de Herna in de Steenstraat te Boxmeer brand uit gebroken. Het gebouw stond om half twaalf in lichterlaaie. Het vuur werd bestreden door de brandweren van Boxmeer, Vier lingsbeek en Mill. Met man en macht werd getracht de omliggen de panden te behouden. ROTTERDAM (GPD) —Na vier we ken hard werken hebben de bergers van Van den Tak moeten besluiten de ber ging van het op het Kaap Verdische eiland Boa Vista gestrande Spaanse vrachtschip Coba Santa Maria op te geven. stand hebBen besproken waarin liet schip verkeert. Gezien het feit dat ook in de naaste en verre toekomst niet verwacht kan worden dat het schip meei water onder de kiel kan krijgen, moest de conclusie luiden dat voortgaan met de bergingspogingen geen zin had. Zoals bekend hadden voordien reeds drie berglngsmaatschappijen vergeefs ge tracht de Cabo Santa Maria vlot te brengen. STOCKHOLM (AFP, REUTER) Zweden heeft vrijdag als eerstei westerse staat Noord-Vietnam er kend. Het besluit om dit land te er kennen is genomen op een kabi netsbijeenkomst die werd bijge woond door koning Gustaaf Adolf. Minister van buitenlandse zaken Torsten Nilsson zond zijn Noord- vietnamese collega Ngoejen Doey Trinh vrijdagmorgen een telegram met het voorstel diplomatieke be trekkingen tussen beide landen aan te knopen. Blijkens- een com muniqué van het Zweedse minis terie van. buitenlandse zaken heeft minister Torsten Nilsson verklaard dat de tijd voor het aan knopen van diplomatieke betrek kingen met Noord-Vietnam rijp is, daar ,de onderhandelingen in Pa rijs nu in een stadium komen, dat naar men hoopt, beslissend zal zijn voor de vrede in Vietnam'. De Noordvletnamese onderhandelings delegatie in Parijs verwelkomde het Zweedse besluit als ,goed nieuws'. Het is een stap In de goede richting, die naar verwachting door andere landen zal worden gevolgd, aldus een Noord- vietnamese functionaris. Een woordvoerder voor het Bevrjjdings- front zei verheugd te zijn over het Zweedse besluit. ,Wi1 vertrouwen er op dat deze stap zal bijdragen aan ver sterking van de solidariteit en de Het ministerie van buitenlandse zaken in Kopenhagen heeft meegedeeld, dat de Deense regering niet de bedoeling heeft het voorbeeld van Zweden te volgen. Het juiste tijdstip voor een dergelijke stap is nog niet aangebroken, zo werd meegedeeld. De Denen willen eerst de ontwikkeling van het overleg in Parijs afwachten. (Van onze correspondent) MADRID (GPD. RG) Prinses Irene is gisteren naar Spanje te ruggekeerd waar in verschillende koningsgezinde kringen grote ac tiviteit en opwinding heerst. De Juanisten bazuinen luid him hoop uit dat generaal Franco binnen kort prins Juan Carlos tot zijn of ficiële opvolger zal benoemen en er gaan zelfs geruchten dat Fran co de vergaderingen van de minis terraad zal bijwonen. Wat de Carlisten betreft, zij sjh'Jr.enl weer nieuwe moed te hebben geDut uit de terugkeer van pr nses Irene. V.er volksvertegenwoordigers vs.*k-aarden gisteren cut zij hoopten dat nun aan vraag om .,i het parlement een inter pellatie te mogen indienen over de uit wijzing van prins Carios Hugo en zijn ouders, aanvaard zal werden. ,Z'j verklaarden dat hun interpellatie, gegronovesl op prins Carlos Hugo e aan vraag om erkenning van zijn Spaanse nationalite t, zowel oo< tiek ais juridisch geen tegenspraak duidt. Van andere rijde verneemt men do', de Carbsten in Barcelona deze zondag na afloop van een mis een protestbetoging zullen nouden wegens de uitwijzing van pr.ns Carlos Hugo. De nat.onale .eid.r.g van de Carlistenpartij gaat echter meer voorz chtig te werk en naar net schijnt wil zij eerst overleg plegen nii pi.tt- se; Irere, die enkele dagen in Madrid denkt te bi.jven. waar zij nu voor de Carlisle r de hele Bourbon-Parma- d /n istie vertegenwoordigt. fantlijK Reactie VS Van de zijde van het ministerie van buitenlandse zaken in Washington werd meegedeeld, dat de Amerikaan se regering van mening is, dat het Zweedse besluit om Noord-Vietnam te erkennen niet zal bijdragen aan de zaak van de vrede in Zuidoost- Azië'. Vorig jaar ontstond er een gespan nen sfeer tussen Zweden en de VS in verband met Vietnam. De Zweed se minister van onderwijs. Olof Pal- me. een felle tegenstander van het optreden van de VS in Vietnam, leid de toen een anti-Amerikaanse beto ging van rond 5000 mensen. In het voorjaar was de Amerikaanse ambassadeur in Stockholm, William Heath, ruim een maand lang niet op "n post. In Washington werd toen be- (Zie slot pag. 8 kol. 7) (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM Vertegenwoor digers uit de partijbesturen van PvdA, PSP, en PPR hebben gister avond besloten tot de instelling van een werkgroep, die op korte termijn vorm en inhoud moet ge ven aan een progressieve concen tratie. De werkgroep, waarvoor de drie par tijen elk twee vertegenwoordigers zullen aanwijzen en die ook openstaat voor an deren. zoals AR, Radicalen en leden van D'66, is .Progressief Akkoord ge doopt of kortweg PAK. Afgesproken ls, dat de deelnemers, die nog moeten worden aangewezen. In eerste instantie voor eigen verant woordelijkheid optreden. Zij krijgen tot taak binnen enkele weken een aantal politieke kernpunten op te stellen, die moeten dienen als issues voor een stembusakkoord. De werk groep zal daarna aan deze kernpun ten concrete inhoud moeten geven en zich op de techniek van een even tueel stembusakkoord moeten bera den. plaatselijke afdelingen van de drie par-i tijen voor een lnbre'ng van onderaf. Hetj is de bedoeling dat daar de discussie] openstaat voor iedereen, die, zoals In hun gisteravond uitgegeven communi qué werd uitgedrukt, ,het belang van een progressieve concentratie inziet', ge streefd wordt naar een wisselwerking tussen de gesprekken in de afdelingen en in de werkgroep. De partijbesturen willen In juli bekijken of de dan bereik- NS-personeel krijgt 5 procent UTRECHT (ANP) De maandlonen van het spoorwegpersoneel (rond 27.000 mannen en vrouwen) zjjn met ingang van 1 januari met vijf procent verhoogd. In de nieuwe salaristabellen is eerst de 1,19 procent nacalculatie van 1968 en vervolgens de vjjf procent verwerkt. Deze tabellen zijn voorlopig. De parti- taire onderhandelingen over het regle ment dienstvoorwaarden en de cao als geheel worden voortgezet. PVDA-voorzitter Tans, die de vergade ring van gisteravond leidde, onderstreep- na afloop het vrijblijvende karakter van het beraad in de werkgroep. De partij besturen willen geheel aan de werk groep overlaten wie bij het gesprek wordt betrokken en hoe men zal gaan werken. Er zijn gisteravond geen af spraken gemaakt over de punten die in de werkgroep aan de orde moeten komen. AMSTERDAM In het Amster damse Americainhotel heeft vrij dagavond een gesprek over een progressieve concentratie plaats gevonden tussen de PvdA, de PSP en de PPR. Op de foto, voor de aanvang van het gesprek v l n r de heren H. Wiebenga (psp), J. Tans fpvda) en E Jvrgen» fpr>r'- DEN HAAG (ANP) De voorzitter van de PvdA-fractie ln de tweede ka mer. drs J. M. den l"yl, heeft de mi nisters van buitenlandse zaken en van defensie schriftelijke vragen gesteld over het recente embargo van Frank rijk op de I'ranse wapen leveringen aan Israël. Drs Den Uyl vraagt of de regering niet ran oordeel is, ast dit embargo en het blokkeren van de door Israël voor af betaalde geldbedragen strijdig zijn met de regels die, ook waar het leve ring van wapens betreft, in acht die nen te worden genomen. Acht de regering het, gezien deze hou ding van de Franse regering, niet ge wenst aldus drs Den Uyl met het oog op het plaatsen van orders bij de Franse industrie zich ervan te verge wissen dat een dergelijke handelwijze niet ook op andere handelspartners wordt toegepast NIEUWE BURGEMEESTER IN HEERENVEEN BENOEMD HEERENVEEN (GPD) Met ingang van 1 februari is tot burgemeester van Heerenveen benoemd de heer H. Hel- linga, sinds 1962 burgemeester van de Friese gemeente Leeuwarderadeel. Hij volgt burgemeester H. Huisman op, die op 1 december jongstleden met pensi oen is gegaan. De neer Hellinga is 46 jaar oud. gehuwd en vader van twee kinderen van respectievelijk 21 en 13 jaar. Hij is Nederlands hervormd en evenals zijn voorganger lid van de Pvda. u de kamerbehandeling van Zeeuws-Vlaamse ge meentelijke herindeling dich- terbij komt neemt de activiteit van sommige gemeentebestuur- lz ders hand over hand toe. Er komt blijkbaar een soort ,nu- of-nooit'-stemming bij bepaalde vroede vaderen, zij brengen althans vele soor ten geschut ln stelling. Dat geschut 1b echter niet altijd met scherp geladen, hoewel er wel een flinke knal uitkomt, ook al blijkt de lading uit een losse flod der te bestaan. Een voorbeeld daarvan lflkt ons de overigens typografisch voortreffelijk uitgevoerde brochure van Sas van Gent. Philippine en West- dorpe. een drukwerk vol emoties. Er komen woorden in voor als .een ramp voor Zuld-Zeeuwsch-Vlaanderen', .schreeuwende onrechtvaardigheid', .randgebieden van een stad-ver-weg', alsmede een aantal retorische vragen, waarbij dan wordt genoteerd: .Dit zijn allerminst retorlBche vragen'. Alsof met een dergelijke opmerking de retoriek verdwijnt; integendeel, ze krijgt er een zwaarder accent door. Een brochu re als deze lykt ons geen zakelijke bij drage tot de discussie over de herinde ling van Zeeuwsch-Vlaanderen.maar misschien denken sommige kamerleden anders over. Dat zal wel blijken. Er Is In leder geval activiteit bij de gemeentebestuurders, van brochu res tot enquêtes toe: elders ln deze krant een en ander een overzicht ge geven. De bedrijvigheid rond de herinde ling van de laatste weken is voor ons aanleiding geweest het wetsontwerp nog eena voor de dag te halen. Het is tenslotte al weer tweeëneenhalf jaar oud, zodat de scherpe kantjes in de herinnering wat afgesleten raken. Wel nu, we moeten zeggen dat de hernieuw de kennisneming ons allerminst heeft teleurgesteld. Het ls een goed ontwerp: gedurfd en op de toe komst gericht, het geeft on-Zeeuwse for maten, maar die zijn nog niet verwerpelijk. Bovendien is de presentatie van het ontwerp uit muntend: er wordt een helder Inzicht gegeven ln de overwegingen, waarop het is gebaseerd, het ls goed geargumen teerd. Ook al zou men het niet met het ontwerp eens zijn, dan nog zal men moe ten erkennen, dat het hier om een goed doortimmerd werkstuk gaat. Er zijn wel slechtere voorstellen voor Zeeuwse gebieden in de kamer behandeld... en aangenomen. Aanvaarding van dit wets ontwerp zou waarlijk geen slechte wet geving betekenen. wennen aan de grote we zeiden het reeds: on-Zeeuwse formaten van een eventuele nieuwe Indeling van het ge meentelijk grondgebied. En om hun af schuw daarvan kenbaar te maken moe ten blijkbaar woorden worden gebruikt als .ramp' en .monstergemeente'. In het bedrijfsleven is men minder schrikach tig. Vandaar, dat men in industriële kring in Zeeuwsch-Vlaanderen niet on gunstig over het wetsontwerp oordeelt! men kent daar de moeilijkheden met grenzen, hoe minder er zijn hoe beter het is. In ander verband heeft onlangs drs P. A. Neeteson, tot voor kort direc teur van de Glasfabriek envandeZuid- Chemie, in Sas van Gent een aantal op merkingen gemaakt over de landsgrens van Zeeuwsch-Vlaanderen. Over de re latie tussen de Gentse kanaalzone en de voortzetting daarvan op Nederlands go- bied zei hij. dat de landsgrens .een bij zonder effectieve hinderpaal' voor de ontwikkeling van de Nederlandse ka naalzone is gebleken. Een Juiste opmer king. Misschien zou men het door drs Neeteson gesignaleerde effect wat kun nen verzwakken door aan Nederlandse kant de gemeentelijke Indeling doel treffend te reorganiseren, zodat een bekwaam en slagvaardig beleid kan worden gevoerd binnen één gemeente. Maar als men sommige gemeentebestu ren de zin geeft, dan moet de situatie nog weer eens worden gecompliceerd door drie gemeentegrenzen. Enfin, er heerst bedrijvigheid in be paalde gemeenten: de .werkers van het laatste uur' zijn alsnog aan de slag gegaan. Straks slaat op het Binnenhof de klok twaalf. We hopen dat na de laatste slag minister Beernink zijn zin zal hebben gekregen. Dat zou name lijk betekenen, dat Zeeuwsch-Vlaande ren een gemeentelijke indeling zou krij gen, waarmee het voorlopig vooruit kan. Dddrom gaat het. om de eisen van morgen en niet om die van gisteren. Het ontwerp, dat nu op tafel ligt, is op morgen berekend. Het is een goed en doordacht stuk, het is het waard dat het wordt aangenomen. (Van onze correspondent) ROTTERDAM (GPD) Over een half jaar zal een auto nog maar een uur nodig hebben om van Vlis- singen naar Rotterdam te rijden. Halverwege dit jaar zal de laatste schakel in de verbinding tussen Walcheren en de randstad Holland gereed zijn. Voor vijftig miljoen gulden zal zeshonderd meter tun nel de laatste barrière, de Baren- drechtse brug, werkloos maken. De tunnel ligt onder de Oude Maas. Een naam voor het bouw sel bestaat nog niet. Gemeenten aan weerszijden van de rivier, Bnrendrccht en Heinenoord, ma ken er onderling nog ruzie over. Rijkswaterstaat houdt zich op de vlakte. Voor de ambtenaren is het ,de tunnel onder de Oude Maas.' De ruzie over de naam gaat echter over de hoofden van de bouw eis heen. Zij storen zich er niet aan. IJs en weder dienende is de tunnel een half jaar te vroeg Klaar. Dat spaart honderdduizenden guldens. ,Het :s al lemaal heel gladjes gegaan. We heb ben geen stagnatie gehad. Alle win ters zijn de laatste tijd zonder al te lange vorstperiode, voorbijgegaan. Misschien komt het ook wel doordat de hele uitvoering van het werk ,n één hand gehouden is. Alles is dooi de Nestum gedaan', zegt technisch hoofdambtenaar D. Cuiper. die de directie over de bouw heelt. De Nes tum is een combinatie van een aan tal grote aannemers. Ze hebben sa men ook de Velzer tunnel, de sluis ln het Haringvliet bij Hellevoetsluis en de Beneiuxtunnel tussen Rotter dam en Vlaardingen gemaakt. ,D e mannen weten wat het werk is. Bo vendien werken er een heleboel ar beiders d;e van Goeree »n Overflak- kee afkomstig zijn. Deze arbe;ders hebben vroeger op het land ge7 er Het z(jn harde werkers. d>e bui zijn met een goed betaalde vaste baan.' zegt de man van waterstaat. Door de tunnel jaagt de koude wmterwind. In één van de bu - zen ligt een strook beton onder een plastic deken met hete iuch' te harden. Deze week is een ploeg mannen begonnen op de ruwe tun: nelvloer een rijbaan te leggen Het wordt een weg van wit beton. De strepen die de rijbanen moeten markeren, zullen waarschijnlijk zwart moeten zijn. De inrijbuizen zullen niet als zwarte gaten voor het verkeer opdoemen. Over meer dan honderd meter zijn de we gen overdekt met een zonwerend rooster. Op de wintermorgen spreekt het probleem de arbeiders nog niet erg aan. Voor hen is de tunnel een moo: stuk werkgelegenheid dat halverwe ge he" jaar zal wegvallen Seder: het werk in november 1965 begon hebben er maximaal zo'n driehon derd mannen gewerkt. .Kijk, dat maakt het minder prettig dat zo'n werk klaar komt.' zegt de heer Cu.- per. ,Na drie jaar ken je alle men sen persoonlijk. Dan is het ineens afgelopen. Kom je een week later nog eens terug, dan voel je je te gast Dan ben je zelf niet meer de gastheer. Misschien moet ik weer verhuizen. Ik woon nu sedert drie ^\r ut Barendrecht.' zegt de tunne'.- uwer van waterstaat. (Zie slot pag. 2 kol. 7) WEER BRAND IN BERGEN OP ZOOM BERGEN OH ZOOM (GPD) Kort na dat het vuur in drukkerij ,De Zoom' aan de Bosstraat in Bergen op Zoom was geblust en de bewaking was opgeheven, is vrydaguvond omstreeks huif zes. op nieuw brand uitgebroken. Het vuur woedde nu in de kunsthandel van de I firma P. \an den Hurk. gelegen naast de drukkerij. Hier was donderdag reeds zware waterschade bij de blussing van .De Zoom' ontstaan. De twee bovenverdiepingen, die dienst deden als magazijn, brandden geheel uit en de benedenverdieping werd zo zwaar getroffen door het neerstromende water dat het gehele pand als verloren kan worden beschouwd. Er bestond gevaar dat de brand zou overslaan naar de naast de kunsthandel gelegen grote stof- zaak van de firma Stoppelman, maar de i brandweer slaagde erin het vuur te lo- caliseren. De schade van deze brand, waarbij de gehele voorraad en inventa- I ris in vlammen opgingen, zal zeker ook I enige tonnen bedragen. Omstreeks tien uur gisteravond was de I brand onder controle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1