Delta kandidaat voor Europa's grootste industriecomplex' ,Hoeksewaardkanaal is noodzakelijk' Harrisrapport een poging correctie van groene boekje' van de Velde uw drukker 7 Spoed met subsidie voor de delta SANDETTIEHARING NAAR OOSTENDE BIJ ONTBREKEN INFRASTRUCTUUR CHAOS IN GOUDEN DELTA JAARDAG 14 DECEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RAPPORT OVER ONTWIKKELING VAN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED kiezen van het goede TIJDSTIP IS ZEER KRITIEK GEWORDEN' Van onze correspondent ROTTERDAM Het zuidweste lijk deel van Nederland - Investeringen rest van de della hun beslag krij- finaderijen (inclusief olieopslag en gen. veninrichting) hebben 2140 ha nc De behoefte aan nieuwe induStrieter- reinen in de .Gouden Delta' tot hetn«h 2?^«L™6.1 r%teLd, Z jaar 2000 is Indrukwekkend: 43.96 ha.InlrlaarbedrLen miljoen Verreweg de meeste ruimte is nodigp J ed ag voor terreinen aan diep water (4850 ha, m 20001 en voor bedrijven, .i.e. naast terreinen aan diep water liggen .terreinen aan diep water moeten liggen 1(4600 ha). Van de geraamde benodigd-i i 'lf- -itp in 20(10 zullen chemische in-' - de CirOU- dustrieën met 6570 ha het grootste deel; r. it„ u voor hun rekening nemen Daarna den Delta heelt dooi haar llg-,volgt de staalindustrie met 5350 ha Raf- gnabij het Rotterdamse haven- gebied de mogelijkheid een nieuw industriecomplex te ontwikkelen, ha-:om deze bijdrage te kunnen leveren, dig-i worden tot 1980 geschat op 3.5 miljard van gulden, bij een jaarlijks uitgavenpeil ha-1van 300-350 miljoen gulden Tn deze be ton, dragen zijn de kosten van woningbouw i en stadsontwikkeling begrepen. Reorganisatie IN JAAR 2000 OVERSLAG VAN 828 MILJOEN TON De industriële expansie in het del- Het rapport doel ook een aanlal sngges- tagebied gedurende de komende der- tics aan de hand voor reorganisatie- de t'.g jaar vraagt astronomische inves- oprichting van een haven-industrie ont- teringen. tegen het jaar 1980 27-32 wikkelingsbureau voor het noorde- mïljard gulden, tegen 1990 41-49 mil- lijk deltagebied (dertig km ten zuid- jard en tegen 2000 53-63 miljard gul- oosten, zuiden en westen van Pernis- den. Botlet) binnpn de Invloedssfeer van het ministerie van economische zaken. Als lS" Wtto daarop <1,. van wonit- de "M. "™r POTOOMlwy „en EefnleEreer,le orp.nl»nlle«tn,5tU.1r ROTTERDAM Een of andere subsidiepolitiek voor liet delta gebied kan niet tijdig genoeg wor den uitgevoerd! Subsidies kun nen. vooral in een land als Ne derland, waar de industrie in op komst Is, het begin van de ont wikkeling aanmoedigen De twee Amerikaanse bureaus, die de toekomstige economische ont wikkeling van de Rotterdamse haven hebben Ijestlldeerd, komen tot deze conclusies bij hun be schouwing van de concurrentie- nosïtïe. Het rapport voegt er echter aan toe. dat het fundamentele, op lange termijn werkzame concur rentievoordeel van de delta is en blijft de aan diep water liggende faciliteiten. waaraan kracht moet worden bijgezet door adequate infrastructuur en bekwaam per soneel Tn Amerika la geble ken dat op lange termijn subsi-he ssen wijziging brengen in de nei ging van industrieën zich te ves tigen in die gebieden waar zij hel beste tegen concurrentie zijn op gewassen. dat in grootte elk reeds bestaand complex elders in Europa naar de kroon kan steken. Deze conclusie staat in een rap- ROTTERDAM kamingen nort, dat Frederic F. Harris (Hol- dr goederenoverslag in de komen-1™ r dp dprtic -jaar o-ovpr» orrnfo «Hierin- tad) NT en Associated Industrial de derti? 'a4r ',e7" ?rote sti®" gen te zien. Verleden jaar bedroe; naar krachten van bedrijven, de terreinen volbouwen: 10.000 man. [Uitgaande van een jaarlijkse Industriële igroeisnelheid van vijf procent en een' produktiviteitsstijging van twee pro-- can cent zijn de personeelsbehoeften in 1990' 2000 respectievelijk 135.000 en .000 man. Consultants Nederland in „„dracht get ^tioiaie 5 SSSTpAXSt „n het gemeentebestuur van Rot- port over zee 141 miljoen ton. De lerdam hebben samengesteld over schattingen voor 1980, 1990 en hun onderzoek naar de economi-i 2000 bedragen respectievelijk 430. vhe ontwikkeling van de haven 614 e? 828. miljoen ton. Vooral de u overslag van olie zaJ sterk toene- „hethavenbeheer. raen. 79 tQn jn lg67 Het is echter van groot belang, dat tot 545 miljoen ton in 2000 industrialisatieplannen met spoed worden uitgevoerd: .Het kiezen van De verwachting is. dat in 1980 zestig hot goede tijdstip is zeer kritiek procent van de stukgoederen in eontai- reivorden en in vele gevallen is snel ners wordt vervoerd en in 2000 tach-: Handelen essentieel*. Het rapport .J'g Pr°cenl Voor de behandeling van, dringt er daarom op aan, dal Neder-!aadkisten zijn tegen 1980 veertien land tijdig de nodige slaopen onder- nieuwe aanlegplaatsen voor container- neemt, die noodzakelijk zijn voor het schepen nodig, bv in Rijnpoort, De diepe: maximaal benutten van 'de voorde- vaarwegen naar Rotterdam - voor olie-, len, die e.-n haven met diep water tankers en voor wachtschepen voor biedt. droge massagoederen maken de Maasstad, en daarmee geheel Neder- In dc huidige situatie is binnen de land, tot het brandpunt van de ruwe haven van Rotterdam geen ruimte grondstoffen, die moeten worden inge-, meer beschikbaar voor verdere uit- voerd door het. aan natuurlijkw hulp- hreiding van de industrie. Toekom- bronnen arme geindustrialiseerde noord- stige ontwikkelingen moeten in de westelijk deel van Europa. AMERIKAAN G. E. BERGH: Burgemeester Thomassen: tracé in rapport slechts als een symbool zien' De notentiële bijdrage van de industrieën] in de .Gouden Delta' tot het totale bru- Nederland zal BB procent zijn.j De kosten van de infrastructuur, nodig j (Van onze correspondent) ROTTERDAM Een kanaal door de Hoekse Waard voor schepen De heer Bergh baseert zijn conclu-, sie op de interviews met 17 verte-; genwoordigers van Industrieën (goed voor tachtig procent van de investeringen in het Waterwegge bied) in verband met het onder zoek. Grote bedrijven, die hun uit breidingen in de Hoekse-Waard tot stand willen brengen, hebben vol gens hem de aanleg van een kanaal voor grote vrachtschepen als uit drukkelijke voorwaarde gesteld- Op de ldeeënschets. die btj het ultvoe-! Tan 60.000 tot 80.000 ton is abso-rige rapport is gevoegd, is het kanaal hut essentieel voor de verdere ont- a'nlnSKek?„dd\1-fin- wikkeling; van het deltagebied. van zijn industriegebieden geprojec teerd. Van het eilandje Tien Gemeten] lis op de kaart niets terug te vinden.! Dit is de mening van de Amerikaan Burgeim-ester \v Thomassen haastte zich vrijdagmorgen tijdens de toelich- i. E. Bergh, een van de topmensen ring op hei rapport te zeggen, dat bet van de beide bureaus die een studie aangeReven travee van het kanaal al, een .symbool' moet worden gezi.en. Hij hebben gemaakt van (Ie èconomi- voegde er met nadruk aan toe. dat een r, eventuele vaarweg door de Hoekse-1 »che groei van de Rotterdamse «aard niet speciaal voor het industrie- haren en het havenbedrijf. gjf ""rrdiit „nr.lt ...v ROTTERDAM ,0P HET EIJF GESCHREVEN' The Greater Delta Regim is bij na een jaar verschenen na de publicatie van het groene boek je, kortweg getiteld Verkennin gen voor Zuidwest-Nederland. Het is een duidelijk contrastuk. Het had voor de hand gelegen zulk een stuk in te brengen in de Verkenningen, nu is het een een poging tot correctie. De synthese was er eerst, zij het dat deze synthese tegelijk het Zeeuwse en Noordbrabantse standpunt vertolkte. De vraag is of de verkenningen weerlegd zijn. Dat is moeilijk je zeggen. De verkenningen geven een economische analyse van het natio nale groeiproces, de'studie van Har- ris Holland c.s. gaan voornamelijk uit van interviews. De uitkomst is zeer verschillend. Hier volgt een staatje van de geaccumuleerde ter reinprognoses, in hectares, ook die uit de zeehavennota van de rege ring. voor zover zij gelden voor Z.- W.-Nederla.nd. Zeehavennota: in 1980: 5000 ha. Verkenningen: in 1980: 7000 ha: in 2000: 30.000 ha. Delta Region: in 1970: 2200 ha: in 1980: 22.500 ha: in 1990: 34.500 ha: in 2000: 44.000 ha. Er zijn twee grote verschillen. Delta Region komt in het jaar 2000 ander half maal zo hoog ulj als de verken ningen. Bovendien is in Delta Region de ontwikkeling in de tijd gelijkma tig gespreid. Verkenningen daaren tegen geven een langzame aanloop te zien: 7000 ha in de eerste periode, plus 23.000 ha in de tweede. Als men ziet dat de tweede periode bijna twee maal zo lang is als de eerste is de uitkomst van Delta Region wel merkwaardig. In Verkenningen' vindt men een beweging die wefts-1 waar versneld is. maar waarvan de versnellingsgraad geleidelijk daalt Tn Delta Region is er een eenjarig! versnelde groei aangenomen Voor Rotterdam is «leze laatsle uitkomst zeer gunstig. Immers in het groene boekje was er zeker tot 1980 geen plaats voor ont-j wikkelingen bij Rotterdam he-! halve op dc Maasvlakte, en wel voor zeer grote schepen. Hoe am bitieuzer de prognose, hoe min der er een selectieve ruimtelijke; ordening aan te pas komt. Er is een tweede reden waarom Del ta Règion Rotterdam op het lijf is geschreven, de allerhoogste urgentie! daarin is namelijk die voor Rotter dam. Het is moeilijk uit te maken welk deel van de 44.000 ha van de directe omgeving van Rotterdam, met uitdrukkelijk er btj ingesloten de Moerdjjk, is toegeschreven. Er zijn( hier drie criteria: de genoemde eco-j nomische activiteiten (staalfabrie-j ken b.v.), afstandsbepalingen (b.v.j 30 km maximaal: genoemd worden Voorne en z.o. van Europoort) en, de Maasvlakte I, II en Hl Wij kunnen het niet anders zien dan dat. 1400 ha bruto aan de Westerschelde en Reimerswaal (nergens genoemd) is toegedacht, tegenover 14.500 ha minstens en 20.500 ha maximaal In het groene boekje. De hoge urgentie voor het .Rotterdamse complex"; blijkt uit het pleidooi binnen zes maanden essentiële beslissingen te, nemen De Westerscheldehavens j daarentegen wordt ondergebracht In: de naaste toekomst', en dan nog al leen geconcretiseerd In een pijplei ding naar Vlissingen. Enkele opval lende bijzonderheden zijn nog de moeite van het noemen waard Dej grote urgentie voor Rotterdam vloeit voort uit het feit, dat de bedrijven; anders naar het buitenland zullen] gaan. Men treft geen woord aan over de rfoodzaak in Vlissingen en] Terneuzen snel een agglomeratie tot stand te brengen, waarmee Neder land evengoed kan concurreren- BRANDJE IN .SINT-ELOY' TE OOSTBURG 'OOSTBI RG Door tot nu toe onbe kende oorzaak ontstond vrijdagmiddag, omstreeks één uur brand in de dames garderobe van de katholieke scholenge- j meenschap .St-EIo.v' aan de Niemvstraat te Oostburg. Twee leden van de Oost- burgse brandweer die spoedig ter plaat se was hadden voorzien van perslucht- maskers - door de sterke rookontwikke ling kon men zonder masker de kelder ruimte niet binnenkomen - rnet behulp an sneeuwblussers de brand snel on der controle Enkele damesmantels verbrandden ter wijl een groter aantal schade opliep. De leerlingen kregen vrijaf en werden met] extra bussen naar huis vervoerd Er be- staat het vermoeden dat de brand is ont staan door het wegstoppen van een niet voldoende gedoofde sigarettepeuk in een jaszak- Tijdig maatregelen nemen ROTTERDAM Om het volledige industriële potentieel van de Gouden Delta tot ontplooiing te kunnen brengen moeten infrastructurele maatrl<-n iri.üg worden genomen. .De eerstvolgende zes tot twaalf maanden zijn kritiek mei het oog op het nemen san beslissingen.' aldus het rapport van tie twee Amerikaan se bureaus over de ontwikkeling van de Rotterdamse haven, als niet mis t. ver stane waarschuwing voegt het eraan toe: .Als de benodigde Infrastructuur niet op ti)d gereed is. zul In het deltagebied een chaos worden veroorzaakt en /ull"n industrieën zich in bet buitenland gaan vestigen, hetgeen tol een financieel ver lies vooi Nederland /.al lelden.' De infrastructurele voorzieningen zijn even kostbaar als talrijk een uitge breid nieuw wegennet binnen de delta en wegen naar het achterland, hoge bruggen en tunnels, uitbreiding van her spoorwegnet voor vra>-ht- ■■■**»- gier-vervoer, vaarwegen voor de binnenscheepvaart. Het deltagebu -i heeft ,-ol- gens het rapport .behoefte aan een erote luchthaven toe: vra-htvrvo"! r - m- binatie met een verzamel- en distributiecentrum voor containers en daarnaast aan een net van betrekkelijk kleine, voor algemeen luchtverkeer geschikte vliegvelden. Met nadruk maken de Amerikaanse adviseurs een opmerking ovr dc prijs van r.et water. d:e zo hoog wordt, dat industrieën met vee! waterverbruik worden afgeschrikt van een vestiging in het Rotterdam:- havengebied of el ders :n de delta Een studie van de verlaging van het watertarief verdient aanbeveling," aldus het rapport. De invloed van het regeringsbeleid is belangrijk bij de verdere industriële ont wikkeling van Zuidwest-Nederland Volgens de be de onderzoeking-bureaus zijn de lopende plannen van de overheid enigszins in strijd met die van :r.du.-tr eën en houden zij bovendien niet voldoende rekening met de infrastructuur. Het rapport adviseert daarom ook een heroverweging van het regeringsbeleid. rtlei lördlneerd i De planning van nieuwe steden en dorpen i verwachten industriële ontwikkeling voor wat betreft ligging, nmtnug e schema van uitvoering. Industriële vestiging is ni«'t onvrenigha.ir mei grenzende woongebieden, als er passende verordeningen voor dc ruimt'li i dening worden vastgesteld. Belangrijk zyn ook de faciliteii'-n voor de r, tie. Als die ontbreken, is niet te verwachten, dat de bedrijven voldoend soneel kunnen aantrekken Politie Sluis loste twee misdrijven op SLUIS De rijkspolitie te Sluis heeft twee misdrijven opgelost De diefstal van enkele weken geleden, waarmee, ongeveer 1000,- was gemoeid, bleek; te zijn gepleegd door mevrouw F. ust Sluis. De persoon, die het afgelopen weekein de een spiegelruit van het café ,Geil- man' te Sluis heeft ingegooid, werd op gespoord in samenwerking met de rijks wacht van Knokke. De dader bleek een zekere R. uit Knokke te zijn, die de ruit uit wraak vernielde. TECHNISCH MANKEMENT AAN BOOT .CHRISTINA' KRUININGEN - De dubbeldeksveerboot Prinses Christina" heeft vrijdagavond op de dienst Kruiningen-Perkpolder een reis verstek moeten laten gaan vanwege een mankement in de machinekamer. De auto's, die al aan boord waren ge gaan voor de reis van tien voor zeven naar KruinSngen, reden er weer af en wachtten tot de andere boot op deze route, de .Prins Bernhard' hen kon mee nemen. Na een uur was het technische euvel aan de .Christina' verholpen. Het schip draaide toen weer mee ln de dienst. De voltrekking van het hu welijk van K BES PLEIJTE .JOKE BLAAKMAN te Vlissingen op 17 decem ber 1968. is wegens familie omstandigheden tot nader order uitgesteld. Heden nam de Here tot Zich, onze geliefde zus ter en tante op de leeftyd van 70 jaar. Kapelle: C. J. Wilsing- Maartense Winnipeg (Canada): K. C. Maartense D. Maartense- de Gruijter Neven en nichten De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 17 december om 15.00 uur op de al gemene begraafplaats te Goes. Kapelle Goes, 13 december 1968 .Schild en Hof',- Voorstad 80 Tot onze diepe droef heid is plotseling van ons weggenomen, onze innig geliefde en zorg zame moeder ADRIAN A KLEIN EPIEK geb. Gabrïëlse, weduwe van Chrlstiaan Kleinepier, op de leeftijd van 53 jaar. Matthëus 5:5. Bergen op Zoom: Ria Westkapelle: Adrie en Rina Westkapelle, 12 dec. 1968. 't Hout 2. De begrafenis zal plaatshebben op dins dag 17 december 1968 om 12.00 uur, Enige en algemene kennisgeving. Hiermede geven wfj kennis van het nog vrij onverwachts overlijden van onze beste man en vader JAN SINKE ex-employé Holland-Amerikaljjn. Mede namens de familie: N. Sinke-Ponjée Theo Jan Souburg, 12 dec. 1968 Middenhofsingel 12. De teraardebestelling zal plaatshebben op maandag 16 december, vertrek Middenhofsin gel 12, des namiddags 14.30 uur. Heden werd plotseling van ons weggenomen onze geliefde schoon zuster ADKIANA KLEINEPIER- GABRÏÊLSE op de leeftijd van 53 jaar. Uit aller naam. Fam. Kleinepier. Zoutelande, 12 dec. '68. Wy vroegen aan drs M. C. Ver burg, directeur van liet E.T.I. voor Zeeland, om zyn visie over het rapport ,The greater delta region'. Zyn commentaar is hiernevens af gedrukt. Slut uau pagina 1 vijf uur nnnder varen dan van de visgronden naar Breskens. Heen en terug betekent dat een verschil van bijna een halve dag en dat is door slaggevend. Pas op de tweede plaats komt de prljsverwachtlng. Het Is immers zo, dat prijsverschil len tussen de verschillende vismij nen in een ommezien worden geni velleerd, doordat bij grote prijs verschillen het aanbod aan de vis mijn met de hoge prijzen ogenblik kelijk toeneemt cn de "prijs daardoor daalt' Ook de vissers zijn deze mening toegedaan het tijdverlies door het werken in een tijhaven zoals Breskens weegt niet op te- Sen dc tijd. die nodig is om van ostende naar Breskens te varen In de .toptijd' van de Breskense haring waren het vooral de Urkers, die voor de grote aanvoeren zorg den. Maar zoals dat wel vaker hel geval was. bleken de vissers uit deze plaats de eersten te zijn, die naar nieuwe mogelijkheden gingen zoeken. Dit blijkt ooi: uit het feit. dat een aantal Breskense- vissers nu varen met schepen, die ze van Urkers hebben overgenomen. De Urker vloot bestaat nu voor een belangrijk deel uit schepen met mo toren van meer dan duizend paar- dekrachten. Over de vangsten van de sandat- tieharing is men over het alge meen niet optimistisch. In de loop der jaren zijn deze terugge lopen. Over de oorzaken tast men voorlopig nog in het duis ter. Het is niet zeker of de af name van het aantal haringen zijn oorzaak vindt in overbe- vissing of dat deze op natuur lijke wijze tot stand is gekomen Dertig Burgemeester Eekhout vertelde, dat er omstreeks 1960 op topdagen zo n dertig spannen in de Breskense ha ven lagen. In die tijd werkte men met speciale losploegen. In tegen stelling tot andere havens was het OOSTENDE De ris mijn, waar Nederlandse vissers de Snndetti-, haring aanvoeren. (Foto PZC) in Breskens toegestaan de haring los in speciale vrachtwagens te storten, waardoor de lostijd aan zienlijk werd bekort. In Oostende worden de haringen in kisten ge pakt. .Toch hebben we toen ai gezegd, dal Breskens een zware dobber zou hebben, als de EEG eenmaal beter ging functioneren. Toen wa ren we er al van overtuigd, dat de \Issers dan de voorkeur zouden geven aan Oostende'. De invloed van het wegblijven van] de haringvissers uit Breskens overigens beperkt gebleven. De om zet bleef stijgen en in dit verband is het tekenend, dat vorige week de; bouw van een koelcel en de ver-; bouwing van de kantine en de vis-; hal werden aanbesteed. Bovendien is op de bijgevoegde kaart het terrein ten zuiden van Rotterdam aangegeven ln een orde, van een zesde van de scheldeha- ven tezamen. Wie geen Ijjd tot ie-! zen heeft schrikt dan ook aanmerke lijk minder. Van de terreinen die op korfe termijn ter beschikking moeten komen zijn alleen Tiengemeten en liet huidige Sloecomplex aangeduid. Im Zeeuwsch-Vlaanderen daarentegen j niets, zelfs voor Duw Chemical niet. Wat ook opvalt is dat wanneer het] over de zuidelijke Delta gaat het rapport zeer vaag wordt. Zo is een kernenergiecentrale, die alleen in; Zeeland kan komen, niet genoemd.; Zelfs worden de kansen op alumini-j umfabrieken gering geacht door de1 hoge stroomprijzen. De vaste Wes- terscheldeverblnding is evenmin ver meld. Ook was wanneer men over baten en kosten spreekt de aanbe veling van een agglomeratie-onder zoek op haar plaats geweest. Daar staat tegenover dat van een nieuwe, Waterweg of haveningang bij Rot terdam een studie wordt aanbevo len. Hoe zit het dan met een moge lijk grotere diepgang van de Wester schelde? En waarom heeft een zo onafhankelijk bureau het BaaLhoek- plan zelfs niet genoemd? Dan is erj nog de suggestie om bij aLle coör dinatie in de Delta het Europoort-! complex toch enigszins apart te houaen Er zijn natuurlijk positieve punten. Zo wordt gepleit voor een regerings programmering en strategie op havengebied. Ook de opzet van de! verschillende organen, waaronder een financieel toporgaan, is for meel goed doordacht Alles bij elkaar echter is ons de aanpak van het groene boekje veel geloofwaardiger en beter na te re kenen dan de interviewmethode. Tot nader Inzien houden wy het dan ook op de bescheidener prognose in de Verkenningen. Dat wil zeggen op de prioriteit van de Westerschelde, die donderdag ook in de tweede ka mer door de regering nog eens is bevestigd. Drs M. C. Verburg I Enige algemene kennisgeving. Heden overleed na een kortstondige ziekte on ze geliefde vader, be huwd- en grootvader in de ouderdom van ruim 85 jaar. Den Haag: C. Moerdijk J. H. Moerdijk-Moes Rotterdam: C. A. Bom-Moerdijk M. Bom Den Haag" J. H. Moerdijk en verloofde Goes, 13 dec. 1968 Bejaardentehuis Rehoboth Jasmijnstraat 2 De begrafenis zal plaatshebben DV op maandag 16 december om 1460 uur te Oude- lande. Op uitdrukkelijk ver zoek van de overledene geen bloemen. Heden overleed plotse ling onze innig gelief de en zorgzame doch ter. zuster, behuwd zuster en tante ADRIAN A KLEINEPIER- GABRIËLSE wed. van Chrlstiaan Kleinepier, op de leeftijd van bijna 54 jaar. De Heer sterke ons in dit zware verlies. Matthëus 5:9 Westkapelle: Wed. Gabriëlse- Louwerse Wed, Gabriëlse- Roelse Domburg: C. Boo gaard- Gabrïëlse C. Boogaard Westkapelle- St. Gabrïëlse E. J. Gabriëlse- Verbage Neven en nichten. Westkapelle. 12 dec. 1968. 't Hout 2. Hij mag nu eeuwig zin gen van Gods goeder tierenheid. Na een lang durig, gedragen HJden, werd van ons weggeno men, onze Innig gelief de man, vader en groot vader, de heer FRANS TAZELAAK op de leeftyd van btjna 51 jaar. IJzendijke: C. Tazelaar- Hamelink Kinderen en klein kinderen IJzendijke post Water landkerkje), 13 dec. '68 Gouden Polder D 5 De begrafenis zal plaatsvinden op maan dag 16 december te Waterlandkerkje om 1500 uur, voorafge gaan door een rouw dienst in de geref. kerk te Oostburg. Aanvang 14.00 uur. Gelegenheid tot condo leren na afloop in ge bouw .Pro-Rege' te Oostburg. Het heeft God behaagd na een smartelijk, doch geduldig gedragen lij den tot Zich te nemen, onze geliefde broeder, zwager en oom. de heer FRANS TAZELAAK op de leeftijd van bijna 51 jaar. Matthëus 25 23 .Over weinig zijt gJJ trouw geweest, over veel zal ik u stellen, ga ln tot het feest van uw Heeri. Oostburg: S. Leenhouts- Tazelaar A. J. Leenhouts Colijnsplaat: M. Tazelaar M. Tazelaar-Jansen Oostburg: L W. Verdutjn- Tazelaar A. J. Verduijn Colijnsplaat: H. Tazelaar M. Tazelaar-Smit En kinderen Oostburg, 13 dec. 1968 Heden overleed vrij plotseling, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, onze lieve zuster, tante, oudtante en nicht JERINA FLIPSE op de leeftijd van 73 jaar. Haar diepbedroefde zusters, broers en verdere familie. Uit aller naam, C- B. Flipse Middelburg. 13 december 1968 De Ruijterstraat 48 De teraardebestelling zal plaatsvinden op dinsdag 17 december 1968 op de algemene begraafplaats te Middelburg, om 13.00 uur. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het Gasthuis. Bezoek dagelijks van 10.00 tot 31.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Heden werd geheel onverwachts van ons wegge nomen, mijn lieve man en onze vader en opa JAN JAXSE op de leeftijd van 68 jaar. C. Janse-de Rijcke H. Janse J. Janse-van Solingen I. Janse C Janse-de Hamer C. Janse J. Janse-van der Linde A. Janse C. N. Janse-Blok C. M, v. d. Guchte-Janse \L v. d. Guchte P. Janse J. Janse-ae Jonge P. Saaman-Janse S. K. Saaman S. Nagelkerke-Janse G. Nagelkerke N. Louwerse-Janse W. Louwerse J. Janse NL Janse-Geerlings W. Louwerse-Janse A. Louwerse J. Janse I. Janse-de Jonge M. Koolwijk-Janse P. Koolwijk En kleinkinderen s-Heer-Arendskerke, 13 december 1968 Slotstraat 5 De begrafenis zal plaatshebben DV op dinsdag 17 deceiyber 1968 des middags om 12 uur vanuit het Trefpunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 7