Zeeuwse bakkers sturen aan minister request frites GOES: ENQUETE OVER WOONWENS Goese polder IAALDEROP 7 Onmondigen Noodkreet C. HOEK: .LAATSTE WOORD NIET AAN DE GROTE ONDERNEMINGEN' zeeuws HTS BEGON OPENINGSFEESTEN MET INTERSCHOLAIRE SPORTDAG FRANSE JONGEMANNEN VERGATEN OP SCHIJVEN TE SCHIETEN... Publikatie over dichte beplanting in de fruitteelt Mm ,ral,h„ Dorothé MAXIMUM- GELIJK AAN MINIMUMPRIJS DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GOES Vanmorgen donder- dac zal een request aan minis- lor De Block van economische zaken «orden overhandigd. «aar- In J30 Zeeuuse- en Westbrabant se hakkers vragen de niaximum- broodprijs levens te laten gelden als minimumprijs. Dal is het re sultaat van een prolestvergadc- ring, legen de stuntprysmoge- lijklieden die de bakkers woens dagavond in .Het Mot Ostende in Goes hebben gehouden. De sub- sidiare vraag, die «oordvoerder J den Bleker uit Etten-Leur. aan vankelijk in liet request wilde neerleggen, om de maximumprijs met. één cent te verhogen en de minimumprijs hoogstens zes cent beneden de dan geldende maxi mumprijs te laten gelden, werd weggestreept- De bakkers waren van mening, dat het request zou verzwakken, l it de zaal kwamen na een uitvoerige uiteenzetting van de heer Den Bleker reacties als: .We moeten niet te week zijn' en ,AIs je protesteert, dan moet je goed protesteren, dat is toch logisch'. De vraag, die nu aan de minister zal worden overgebracht kwam er pas uit na een wat verwarde dis cussie na afloop van de inleiding van de heer Den Bleker. Er wa ren zes stemmen nodig voor goed duidelijk was, wat men wilde. Aan vankelijk verdedigde de heer Den Bleker de subsidiar gestelde vraag. Toen men alleen op het eerste punt in het request mee- vvilde, vroeg hfj of men dan ook tot het uiterste, wilde gaan en als eén man achter hem staan. Wei nig aanwezigen bleken tot het ui terste te willen gaan. tot de heer Den Bleker stelde, dat dat uiter ste een landelijke protestvergade- nng zou betekenen, eventueel in Den Haag. Toen bleek een over grote meerderheid er voor te voe len de maximumprijs gelijk te doen stellen aan de minimumprijs en dat als een .dringende smeek bede' aan de minister in het re quest te formuleren. Zoals gezgd: de protestvergade ring werd belegd om stuntprijzen met brood onmogelijk te doen ma ken. De lieer Den Bleker, bedrijfs economisch adviseur van een aan tal bakkers in Zeeland en secre taris van de .Vrije Zeeuwse Bak kers' gaf in zijn inleiding aan, waarom. ,Ge wordt behandeld als onmondigen. We digen promo ver e door radicaliteit. ,En v klaar om de consument van dienst te zijn. In feite betekent de maxi mumprijs echter voor de bakkers de minimumprijs om een bedrijf te kunnen voortzetten' Zeer kritisch stelde de heer Den Bleker zich op tegenover de or ganisaties van bakkers en de bak- kerijstichting. Hij was van me ning. dat de Nederlandse Bakkerij Stichting ten volle in gebreke is gebleven bij de onderhandelingen óver de broodprijzen en verweet haar tevens van een tekortschie ten bij het behartigen van public relations. Zeer fel ging de heer Den Bleker tekeer over de huidige situatie. .De maximumprijs laat geen en kele ruimte voor speelruimte. Sinds in januari van dit jaar de broodverkoop vrij werd is de bak kerij een open vesting: onbe schermd. Wij zijn blootgesteld aan moordende concurrentie'. De sec retaris van de vrije bakkers ver geleek de toestand met een kan kergezwel, waarbij het nodig is zo snel mogelijk in te grijpen-' De bakker zwoegt. Hij is een keiharde werker van de vroege ochtend tot de late avond. Een nijvere, hardwerkende ambachts man is hij. Ik ben ervan over tuigd, dat de consument de be zorging hogelijk waardeert en dat die bezorging ook niet zal verdwij nen. Het is een voorrecht voor moeder de huisvrouw, dat ze het brood aan huis krijgt bezorgd. En toch zijn er huisvrouwen die zeg gen. dat de bakker het wel voor minder geld kan doen. Men vindt die tien cent of meer prijsverschil bij stuntprijzen gehanteerd wel aantrekkelijk. Maar de huis moeders reageren zo uit onwe tendheid. De Nederlandse Bakke rij Stichting heeft wat betreft de voorlichting voor de volle 100 pet. tekort geschoten'. De heer Den Bleker stelde, dat hij op de mededelingen over de pro^ testvergadering in Goes al was .overspoeld met adhesiebetuigingen uit den lande'. Hij ging in op een twee en een half jaar geleden in Middelburg gehouden protestver gadering. die .tot resultaat had. dat de broodprijzen met drie cent omhoog gingen, terwijl de NBS geen anderhalve cent hoger had kunnen krijgen'. Oxer de situatie van enkele we ken geleden in Breda zei de heer Den Bleker, dat toen «Ie bakker* .een noodkreet lieten horen, nadat de kruidenierswinkels en super markets met stuntprijzen waren begonnen, de staatssecretaris on verwijld naar Breda «as eekomen om de prUzen wat op te schroeven. .Toen schopte de vakpers tegen de schenen van de staatssecreta ris', aldus de heer Den Bleker, die tevens leden van de organisatie erxxeet onrechtvaardige beschul digingen aan zjjn adres te hebben geuit. ,De organisaties hadden xvel gewenst, dat deze vergadering zou mislukken', meende de heer Den Bleker. En hij hield de ver gadering xerder x-oor: .Zijn wij dan Voor de inleiding van de heer Den Bleker riep de voorzitter van de vergadering, de heer M. Steketee uit 's-Heer Arendskerke, de bak kers op strijdbaar te zijn. .We moeten de volle realiteit laten zien aam de cliënt. Het gaat om recht en eerijjkheid', aldus de heer Steketee. .Het gaat om de rechten voor ons bedrijf, voor onze toe komst en die van onze kinderen en verder'. De heer Steketee, hield de aanwezigen voor. dat men niet moet denken .het zal mijn tijd wel duren'. .Als men nu niet schreeuxvt is het te laat, onherroepelijk. Het gaat om het belang van de con sument en van de bedrijven'. De door de vrije bakkers in een advertentie aangekondigde .Nette, door de grondxvet toegestane (dus legale) protestx ergadering, welke niet gericht is tegen de bakkery- •tiehting, maar tegen hel beleid van de minister van economische za ken, een beleid, dat het mogelijk maakt, dat kruideniers kunnen stunten met brood ten koste van uxv broodomzot en dus uxx winst'. De zo aangekondigde vergadering kreeg als reactie van de afdeling Middelburg van de Nederlandse Bakkersbond, per advertentie: ,De protestvergadering op 6 novem ber in liet ,Slot Ostende' te Goes, gaat niet uit van de Nederlandse akkersbond'. In het request aan de minister verzekeren de protes terende bakkers, .dat alle bak kers. alhier bijeen, nette en fat soenlijke mensen zyn, en ergens een hekel hebben aan het woordje .eisen'. NVV-\ader over Delta-ontwikkeling Bijeenkomsten Nota in vier Zeeuwse steden GOES ,We willen met onze kader- h(jeenI(om»ten aansluiten op het werk bezoek van do bestuurders der vakcen trales aan Zeeland en ook in deze regio roorlicliting oxer de ontxvikkeling in de delta geven en discussie uitlokken', zegt de Zeeuwse NVV-districtsliestuurder C. Hoek bjj de toelichting op het cursus programma van het Zeeuwse NVV voor dit seizoen. ,We willen de mensen mee laten denken over de ontwikkeling en proberen daar als vakbeweging invloed op uit te oefenen. Zo willen we onze in vloed richten op een poliHek, waarbij bijvoorbeeld niet Shell of andere grote ondernemers het laatste woord krijgen In de ontxvikkeling van Zuidwest-Neder land, ninar de overheid, die daarbij het oog gericht houdt op welvaart en xvel- *ïjn, op het algemeen belang', aldus de heer Hoek. Hij wees in dit verband op het ontwerp van wet voor het havenschap Vllsslngen: ,De vakcentrales hebben destijds hun mentng daarover kenbaar gemaakt, en getracht hun invloed vla bestuursorga nen aan te wenden. In dit wetsontwerp is nu imperatief voorgeschreven dat er bij het havenschap een adviescommissie van het bedrijfsleven moet zijn. waar door ook indirect de vakbeweging weer haar stem kan laten klinken'. Het district Zeeland van het NW heeft voorts dit seizoen een viertal kaderdagen belegd, waar de ontwikkeling van het deltagebied en de taak die de vakbewe ging daarbij heeft, zal worden behan deld. Dra Th J. Westerhout, oud-staats secretaris en lid van de tweede ka- mor, zal op alle bijeenkomsten een inleiding houden over .Verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens in Zuidwest-Neder land'. De voorzitter van het NW- Cbntactorgaan Zuidwest-Nederland, de heer J. Witteveen, zal spreken nver' .Plaats en taak van de vakbe weging in het deltagebied'. De bij- «nkomsten zullen onder leiding »taan van de heer C. Hoek. distrlcts- bestuurder voor Zeeland Aan de deelnemers is een discussienota '"'gereikt, xvaarin in grote lijnen wordt MBgehtakt bij .het groep e boekje'. Zo wordt in de discussienota gewezen op het streven van Rotterdam san de Nieuwe Waterweg verdere mogelijkhe den tot industrialisatie te creëren, en op de gunstige ligging van het Waterweg gebied in Europa. Voor verdergaande economische groei en xvelvaartsvergro- ting kan de zeehavenindustrie een we zenlijke bijdrage leveren, aldus de nota, die verder x\-ijst op de noodzaak van samenwerking tussen de havenbeheer ders op nationaal niveau. Onder venvjjzing naar het rapport .Ver kenningen zeehavens deltagebied' wordt In de nota verder gesteld, dat de daarin neergelegde grondgedachten zich niet alleen richten op Industrialisatie, maar ook op een goed evenwicht tussen wer ken, wonen en recreatie, .Voorxvaarde voor het slagen van de in dustrialisatie is het voeren van een slagvaardig beleid', merkt men ook ln VOORGEBAKKEN PATATES GRAM VAN 89 VOOR SLECHTS kwaliteits DIEPVRIES de nota op. Tot slot wordt gesteld dat grote stedelijke concentraties aantrek kelijk zijn voor de industriële ontwikke ling van het zuidwestelijk deel van het deltagebied, evenals een vaste oeverver binding tussen de belde Schelde-oevers. De toenemende xrraag naar hoogge schoolde arbeidskrachten dwingt tot bij zondere aandacht voor gevarieerde on derwijsmogelijkheden en goed uitgeruste centra voor vakopleiding. De kaderbijeenkomsten zullen worden gehouden zaterdag 9 november in Ter- neuzen (hotel Rotterdam), 16 noxember in Middelburg (Gouden Poorte), 2S no vember in Goes (Prins van Oranje) en 30 november in Zierikzee (Huls van Nassau). Behalve aan de Zeeuwse ontxvikkeling zal het NW dit seizoen ook aandacht besteden aan onderwerpen als .gelijke kansen in het onderwijs' en .ruimtelijke ordening en xverkgelegenheid'. Ook zul len er cursussen worden gexvijd aan ,het waagstuk van ontwikkelingshulp' en .gedrag bij ontslag'. Slot van pagina 1 het college heeft bij de inspectie van het lager onderwijs afgifte bepleit j x-an urgentieverklaringen voor in to taal 32 schoollokalen. Van die kant| is toegezegd in het kader van een j x-ijfjarenplan voor de scholenbouxv de g; urgentie aan te vragen voor vier 2 maal acht lokalen. B en xv zijn er 2 van uitgegaan, dat in 1969 de eerste 2 voorzieningen van de grond moeten]2 komen: zoals dat ook in Zuid is ge- 5 beurd, ziet men er geen bezwaar S in om de eerste scholen in de Goese g Polder als opvangscholen te beschou- g wen. Naar de mening x-an directeur g gemeentewerken W. A. van Bock- 5 hove is de Goese Polder een aan-2 t rekkelijk plan, .hoewel elk plan J|]| het resultaat is xan concessies aan de verschillende elementen'. Hij heeft met name ook veel verwachting van de verschillende woonvormen, die in het plan zijn Ingebracht cn van de royale groenvoorzieningen met hier en daar een waterpartij. GOES Voor de tentoonstelling op xvereldstedcndag x-an vrij dag 8 november tot en met zater dag 16 noxember heeft Goes een actueel voorbeeld bij de hand om de inwoners duidelijk te ma ken, hoe een bestemmingsplan tot stand komt. De gemeente zit middenin de voorbereidingen om het Goese Polder van de grond te krijgen. Een belangrijk onderdeel x-an de tentoonstelling in 't voor malige xveeshnis aan de Singel- straat is dan ook toegespitst np dit bestemmingsplan. Men kan er een indruk krijgen van de rechts positie van de burger ten aanzien van de bestemmingsplannen en men kan de ontwikkeling xan het plan volgen x-an welland tot xvoonwijk. Eén van de attractieve punten op de Goese tentoonstelling is daar bij, dat de gemeente een enquête wil houden onder de bezoekers om meer aan de weet te komen over de woonwensen van de inwo ners. Dit onderdeel is eveneens opgezet tegen de achtergrond van liet plan Goese Polder. Architec tenbureau irs Rothuizen en 't Hooft en de dienst gemeentewer ken hebben vier woonwijken in wonen tegenover elkaar met kaart gebracht, die evenzovele woonsituaties geven Aan de hand xran een kaart met de woonsitua tie en een toelichting wordt de bezoekers gevraagd hun voor keur aan te tekenen. Dat zijn xrier mogelijkheden, die in beeld xvorden gebracht: speel mogelijkheid op straat of xvoonpaa: grote speelterreinen op korte afstand van de wo ning: afwisselende groepering van de rijtjes woningen, waar bij de woonkamers niet tegen over elkaar liggen; geen par- keermogelijkheia langs het trottoir, maar aan de overkant van de straat of stalling in autoboxen op enige afstand: korte afstand tot de centraal gelegen groenstrook, die het mogelijk maakt zonder veel oversteken school en centrum te berdken: een xvoonsituatie. waarbij de straat langs de achterkant van de woning loopt; de auto kan op eigen terrein ln een garage of tuin geparkeerd worden; speelterreJntjes ln de groen stroken. die het ex-eneens mo gelijk maken zonder veel over steken naar school en centrum te gaan; i xx-onen aan een drukke doorlo pende straat: geen speelmo- gelijkheid op straat: centrale parkeer- en stallinggelegen heid voor auto; x-eel vrij uit zicht op weg of plantsoen: speelplaats op binnenterrein voor kleine kinderen: korte af stand tot parkstrook en naar school en centrum, i xvoonsituatie met huizen uit sluitend tegenover elkaar aan lusvormlge straatjes: door parkeerverbod beperkte epel- mogelijkheld op straat; parke ren op de koppen van de woonblokken of stalling ln op enige afstand gelegen auto boxen; sp eelterreintj ea op eni ge afstand; om school en cen trum te bereiken meer straten ox-ersteken. "ACOR" ANTI-CONDENSDOEK 1/2 JAAR GARANTIE tegen beslaan van autoruiten Bejaarde man uit Oudelande spoorloos OUDELANDE Sinds de IS-Jarige An- neus Zoer uit Oudelande woensdagmor gen per Simplex-fiets van zijn woning aan de Schoolstraat 42 vertrok, heeft men taal noch teken meer van de be jaarde man gehoord of gezien. Inmid dels is een politionele oproep tot op sporing uitgegaan, aangezien men voor een ongeval vreest. Het signalement van de man luidt: lengte 1.80 meter, mager postuur, scherp gezicht, gekleed in grijze regenjas en pet. Vermoedelijk draagt de heer Zoer een pyjamabroek onder zijn pantalon. Twaalf scholen namen deel VLISSINGEN Het nieuxve gebouw van de hts te Viissingen aan de Prins Hendrikweg wordt vandaag (donder dag) officieel in gebruik genomen. Voor de hts-ers is dit natuurlijk aanleiding om feest te vieren. Zoals bij de techni- I ei in spé gebruikelijk, is één avond niet voldoende en dus xverden de festi- I viteiten uitgesmeerd over drie dagen Woensdag xverd begonnen met een ,in- lerscholair sporttoernooi'. De twaalf deelnemende scholen bestreden elkaar op een sportieve wijze met voetbal, I basketbal, volleybal, tafeltennis, scha lken. dammen en atletiek (cross). De sportcommissie, met aan het hoofd Rob MIDDELBURG .Het. is miin I opliep Wilde de officier en kantonrechter rekening houden bij het beoalen van do gewoonte orn hechtenisstraffen op strafmaat. Mr Mouton vorderde een i. [geldboete van 10 en de kantonrechter te leggen ter afschrikking van de maakte er zelfs 3 boete van. De Berge- naar B. van B. reed op een bromfiets die verschillende gebreken vertoonde. Als het aan de officier had gelegen was de jongeman zijn ploffertjé kwijt ge- j- -leeman kon het nog itropers omdat de stroperij hand over hand toeneemt. In dit geval wil ik echter niet zover gaan', zei woensdag kantonrechter mr A. Veenhoven. Voor hem stonden 2 Franse jongemannen, die in de pol ders van Rilland-Bath waren be trapt bij het schieten op wild. Er werden vreemde excuses aangevoerd. De jongemannen xxisten niet eens dat ze In Nederland waren en voorts had den ze karabijnen hij zich om. naar zij verklaarden, op schietschijven, die ze bij zich hadden, te mikken. Enig overste kend wild had hen x-oor de xerleiding doen bezwijken. De eis van de officier was niet mis. Hy zei: ,Het komt steeds meer voor dat men met auto's gaat stro pen'. Mr C. W. Mouton eiste de verbeurd verklaring van de inbeslaggenomen auto, de xvabens en het wud, voorts txvee weken hechtenis onvoorwaarde lijk en daar bovenop nog eens twee geldboete® van totaal 200. De kan tonrechter was beduidend milder in zijn vonnis, waarbij hij volstond met een geldboete: namelijk een van to taal 250. De hechtenisstraf werd achterwege gelaten en de auto gaat naar de rechtmatige eigenaar terug. Alleen: naar de wapens kunnen die twee nu wel fluiten J. vanO. uit "s-Heer Arendskerke ver oorzaakte op de Zuidxveg te Nisse met zijn bromfiets een aanrijding met een auto door niet voldoende rechts te hou den. Omdat hii bij de aanrijding letsel de kantonrechter. Dat had wei het ge volg dat de gevorderde geldboetes van 40 werden opgetrokken tot 60, maar Van B. kon nu in ieder geval zijn brom fiets terugkrijgen, behoudens dan de onderdelen waarmee wat aan de hand was. De hijsinrichting van B. P. uit Breskens voldeed niet helemaal aan de voorschriften en daarom kreeg hij geld boetes van totaal 25 opgelegd. Con form de eis. (ADVERTENTIE) station x dorp is een publicatie verschenen, xvaar-j in de actuele intensiex'e beplantingen in de fruitteelt de aandacht krijgen. Het fraai verzorgde boekje heeft de titel 4>e opkweek van de slanke ronde spil' en is samengesteld door ir. S. J. Wert- de Vries, had hiervoor de beschikkingVoor vrijdag staat ei echter een punt Viissingen en 3 christelijkekweek- over de gemeentelijk sporthal, de sport-1 op het feestprogramma waar de Mis- school Middelburg. 'ml van de zeevaartschool en dc sport- sfngse bevolking meer xan zul merken.Tafeltennis. 1 mts Terneuzen. 2 chris- elden aan de Baskenburgsexx'eg. De diverse afdelingen van «Ie hts voe-teliike kweekschool. mts Viissingen hts bij basketbal, een tweede plaats; wor<l,'n beemdigd. 12 htsi3 Astra^es.i njk^cholengfr- 8tatlon samengesteld üi nauwe samen- bij volleybal (de hts werd met een Voor dat men zover is zullen enkel. "phoolvHssinéèTenfiri^ I "'«"hing „iet de rijkstuinbonwvoorlieh- Kiem verschil verslagen door de chris- groepen in de stad zelf .stunten'. He 'X°k'01 !,s?"S l^i (14 punten en een derde plaats bij gemeenten in Zeeland pamfletten zal nasium Middelburg. 8 zeevaartschool en rationale produktie van appelen. Het uitxvernen ten reken dat het "'™we!JanseniuglyceHm Hulst. is een zaak. die in de fruitteeltsector De persoonlijke prijzen gingen naar; :n het middelpunt van de belangstel- Brutjne (hts). het dammen. üitxverpen ten reken dat het In het Scheldekwartler reikte de direc- 8ebo,m' officieel is geopend: teur. Ir C. J. A. Bax. de winnaars rijkskweek 's avonds dc prijzen uit. Rob Hoeke's Uitslagen Dammen: 1 rijkskxveekschoo. 2 mts Vlis- rhythm en blues band verzorgde deze' 3 singen. 3 hts Viissingen. 4 rhbs Mid- avond de muziek. Vandaag (donderdag) Voetbal 1 mts Terneuzen 2 rijks- delburg, 5 mts Terneuzen, 6 zeevaart- Is de officiële opening, die door de com- kxx'eekschool Middelburg en 3 detail han- school en 7 Janseniuslyeeum De per- mlssaris der koninglng, mr J. van Aart-delsvakschool Middelburg. Isoonlijke prijs ging naar Liere (mts sen. wordt verricht. Basketbal; X hta Viissingen, 2 mtsViissingen). 'I in lin ling staat, omdat zo de kweek van 1700 tot 3000 appelbomen per ha mo gelijk wordt gemaakt. In deze publlca-i tie wordt zowel in xvoord ala in beeld een indruk gegeven van deze intensieve! beplantingen en de verschillende bewer-l kingen. I De e Dorothé is de handigste theepot die er bestaat. U hoeft alleen maar kokend water op de thee te schenken en verder niets. Trekken ea warmhoudea doet de Dorothé zelf omdat-ie dubbel wandig is. Alleen de binnenkant blijft heet, de buitenkant hoog stens handwarm. Een theemuts, theebenrs of thee lichtje hebt u niet meer nodig. Dat is handig theezetten met 'n pot die een sieraad voor het oog is en die u overal kunt neerzetten. Dat mag ook wel, want als u 'm koopt (f33,50) of krijgt (f 0,00) dan hebt u 'm voor jaren. Breken kan hij niet en barsten evenmin. Er is 'n Dorothé voor 10 en voor 5 kopjes. U kunt kiezen: 'n glanzend of mat verchroomde

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 7