Kqk's.Wateen fantastisch mooie pop 159 Bij de 00QQ voel je je thuis! Mevrouw van Galen overtuigde haar schoonmoeder Crackfree 89! 89 MALSBRAAD 268 TOP TUIN 198 as biefstuk runderlappen 378 riblappen 329 varkenslappen 139 prei 29 witlof 79 varkenslever 110 4 pakjes MARGARINE theezakjes 75 droptoffees kokoskoeken jj 1 krat PILS 750 Spar-Europ ananas 190 varkens vlees 200 gram zelfglans- was 5oo cc 225 zure haring 4 stuks 89 zakje delicaatjes pepminta 4 rol 89 pot appelstroop ..65| 2 gezinsflessen tonic 1251 blik tomatensoep 89 UIT ONZE SUPERMARKT ,00K STUDIELESSEN MOETEN ZIJN GERICHT OP DE LEERRESULTATEN' SPRINGLEVEND MIDDELBURG-ZUID WIL KLEIN DIERENPARK PROVINCIALE ZEEUW5E COURANT DONDERDAG 7 NOVEMBER lfyg en dat is een hele prestatie. Maar voor schoonmoeder staat nu vast, dat mevrouw van Galen een zeer toege wijde en voor haar taak berekende echtgenote is. Me vrouw van Galen besteedt even dat beetje extra aan dacht aan haar gezin. Zij gebruikt Crackfree edelappret spray, voor de overhemden van haar man, voor de blouses van haar dochters en voor de shirts van haar zoon. Geweldige vrouw, mevrouw van Galen. Vraag het haar schoonmoeder. NU MET GRATIS KNIPPATROON MODELLEN EN... $$88858&^8S888$ f2,- KORTING OP EEN Dankzij het Filarski sys teem kunt u nu met één basis-knippatroon een on beperkt aantal modellen maken. Op het etiket van elke bus Crackfree edel appret spray vindt u telkens een nieuw knippa- troon-mpdel, dat u gemak kelijk zelf kunt maken met behulp van het Filarski systeem. Dit unieke sy- CRACKFREE EEN 0K0 PRODUKT VAN N.V. "ONDER ONS" DE KRIM (0). G3-68 FILARSKI KNIPPATROON. steem is verkrijgbaar door opzending van slechts 1 merkje uit het Crackfree spray bus etiket en beta ling van f 3,75. Normale prijs patroon f 3,—, com pleet in mapje met ca. 35 modellen en toelichting f2,75. Samen f5,75. DAT IS DUS TWEE GUL DEN KORTING VOOR U! Giorgina heet ze. En Sinterklaas heeft haar bij de Spar gekocht. Hij moest er toch zijn voor pepernoten, chocoladeletters en marsepein. Giorgina nam hij direkt mee. Voor maar f 9.50 Maar liefst vele guldens minder dan de normale prijs jfe voor zo'n pop met M slaapogen. U moet vandaag of morgen toch ook naar de Spar? Giorgina wil ^0' graag met u mee. 176 nul doosje 95 nul pakje roodmerk Ithee 86 nü zak 200 gram 98 nul pak 98 nü' 24 flesjes 404 gram 10% blik bus -10% pot -10% I -10% 1 -10% -10% VANDAAG 250 GRAM MALSE VRIJDAG EN ZATERDAG 500 GRAM MAGERE VRIJDAG EN ZATERDAG 500 GRAM MAANDAG 300 GRAM DOORREGEN MAANDAG 250 GRAM VANDAAG 500 GRAM PANKLARE VRIJDAG 500 GRAM ZATERDAG COMPLETE MAALTIJD ZAK VOORGEBAKKEN FRITES JAMPOT APPELMOES -f POT YORKERS (knakworst) SAMEN SLECHTS 'i|ftgingen voortwOinurtefl. Eerste paal voor twaalf woningen Drs Kleekamp over aspect mammoetwet Overdracht kennis blijf bepalend MIDDELBURG Tijdens de algemene vergadering van de ondervereniging van de rijksscholengemeenschap te diddfl- burg heeft drs B, Kleekamp medewer ker van prol. Itita Vn.vk (psycholo gisch laboratorium van de gemeentelij ke universiteit \msterdam) dinsdag avond d>- betekenis van de studielessen in het kader van hei hrugjaai nader uiteengezet. De heer Kleekamp ging daarbij uil van de situatie die diende voor de inwer kingtreding van de mammoetwet Lan delijk gezien haalde 25 pet van de leer lingen het einddiploma van scholen voor voortgezet onderwijs zonder doublures Nog eens 25 pel haalde Je eindstreep mcf doublures en de overige pet viel il In dl' weinig hoopgevende en niet' var< veel --enlahilllpll getuigende toe- luid trachtte mor vi Ivoudig veran dering te brengen dooi hel toepassen van allerlei selectiesystemer. :lie ge-, baseerd op wetenschappelijk onderzoek of niet geen enkel i esultaat In posi tieve zm opleverden De mammoetwet' aldus drs Kleekamp. .heeft een brug-, jaar Ingesteld. De selectie blijft ach terwege. men kan nu spreken van een: determinatieperiode. Is de leerling In I de richting gezet en blijkt hij die rlch-J ting toch minder goed te kunnen vol-j gen. dan kan hij binnen de verant woordelijkheid van dezelfde Rcholenge-' meenschap naar een andere afdeling overstappen. De doorstromingsmogelijk-1 Burgemeester C H v. d Linde heeft; heid is aanwezig. Alleen zullen we moe-' de eerste paal geslagen voor de 12 wo-j »n bedenken dat een doorstroming' ningen in plan West te Bruinisse. De; naar ondert woningen, die in opdracht van de ehris-, telljke woningbouwvereniging .Schou-1 van boven De mammoetwet voorziet zoals be kend in maximaal vier minimaal twee studielessen per week. De inhoud en een karakterbepaling van die lessen' is niet in de wet geregeld en komt voor reke.ning van elke school apart, Vaardigheid haar medewerkers mag rekenen, heeft een van de vele .vulsyslemen' ontwor pen, die zich niet bezighoudt met bij lessen aan slechte meekom ern en ook geen aanvulling geeft op de zogeheten wen-Duiveland worden geb den door de gezamenlijke aannemers uit-j gevoerd De toegangswegen tot dezej woningen zijn door de fa v, d. Velde te Bvufnisse aangelegd dlelessen als een eerste vereiste blijft zien .De methode moet gericht zijn en is dat ook op de leerresultaten'. Ouders, die een werkzaam aandeeltje in die studieresultaten willen bijdragen en door noest huiswerk het minnetje .- van zoon en dochtei in een plusje wil- ...MlUlke vakk.-n IV »ordé, ,n veeleer alk leerl.nSe„ .-„ aantal vaar- «leurgeateld Ze kone n nam- dl,Men eigen Ie maken -lie Ie gebral- k zonder (u^,,c cn mocu,n w„k ken «Un bij alle vakken „in de longelleden nelf overlalnn Drs Kleekamp noemde als onderwerpen: een verbetering van het taalgebruik Vooi de heer Kleekamp aan zijn ie- _r taalbegrip en taalbeheersing i aoor de-zing begon, werd In ijltempo liet huis- staat nog Wijkvereniging na drie jaar goed voor bijna 600 leden Eigen plan voor kinderboerderij fff! Él' MIDDELBURG Geen mens zal het durven wagen om te zeggen dat er in Middelburg-Zuid geen .leven in de brou werij' i.s. In drie jnar tijds groeide do wijkverenigfng van een handjevol leden uit tot een aantal, dat nu al aardig dicht tie 000 nadert. Naast alle activi teiten op erenigingsgebied wil men ook nog wnt dierlijke bedrijvigheid bren gen in deze nieuwe stad aan de andere kant van het kanaal. Op het verlanglijstje van net Destuur| tel heeft laten weten dat er geen fi nanciële steun valt te verwachten op het punt van de kinderboerderijplannen omdat er in Toorenvliedt een derge lijk project van de grond komt is er het plan ontstaan, dat men per straat een beest of diertje wil laten adopte ren. Zo hoopt men te komen tot een waard leling Is. Da •at z dan een aardige wezenlijking v op het meiveld zal komen en bij de hoenders cn konijnen, waarmee een af gezette ruimte op het meiveld zal wor den bevolkt. Op een bijeenkomst onder leiding van voorzitter F. H. Kuypers werden i dinsdag de plannen voor de komende' maanden uiteengezet. Op 10 novem ber zorgen kinderen uit de wijk ,zuid' voor een natuurlijk decor tij- leerlingen zelf aan hel woord te laten, houdelijk deel van de algemene verga- de plannen tot stichting van "een" kin- het aanleren van verschillende denk-1 daring afgewerkt, Mevrouw Van Thiel,derboerderij. Daar is onlangs al een be- methoden' bel leren studeren: hel be-1 die uit het bestuur trad, werd hierbijI schelden begin meegemaakt. Er loopt palen van een vooi de leerling ge- onder aanbieding van een geschenkje! al een koppeltje jenden en ganzen rond schikte .werkhouding' en het gebruik dank gebracht voor haar werkzaamhe- (door gemeentewerkman Abrahamse ge-1 van de agenda en woordenboeken Dei den De zes overige leden zullen met koesterd als een kostbaar bezit), maart re- heei Kleekamp legde de nadruk op dei de rector en één leraar voortaan dej daar zou men graag enige uitbreidingI Op 30 november is er een puzzelrit omstandigheid dat de gu-methode de I gedegen naam oudercommissie voor hunaan willen geven. Nu het gemeentebe- voor automobilisten, scooterrljders en1 overdracht van kennis ook voor de stu-i samenzijn mogen gebruiken. 'stuur bij monde van wethouder Wat-1 motorrijders. Op het meiveld komtl straks een knaap van een kerstfcr: te staan. Op 2 januari is er een ns> sale kerstboomverbranding. En nak- lijk is er nu al in het brein van de\r eniging een reeks ideeën ontstaan vw de viering van carnaval. De bewoW van Dauwendaele worden ook in dc f' tivlteiten betrokken. Naar aanleid»! van de problemen met de wljkver# ming en de discussies die daarow' zijn ontstaan, is er nu als resultaat k reikt, dat alle woningen in KcurW zullen worden voorzien van tochtstb? pen. De klachten over dc slechte wjj warming bleken veel verband te den met de tocht Andere plano® schaatswedstrijden, een lampionoptoe- een voorlichtingsavond voor tuinaard? tuinkeuring, .straatvoetbaltoernooi, nop meer andere zaken Regelma- wordt er aan volleybal gedaan, er Is f5 kindercrèche, een jeugdatelier, er wo-- den tlencravonden gehouden en sir,!1 kort .draait' ei een verkeerscursfljl ,pech onderweg'. Volgens de bestuur1 ders van de wijkverenFging zal het w® selljk zijn. dat er een voetgangerstu»j nel komt wanneer straks de Schrtf weg zal worden doorgetrokken naar rijksweg. Een actuele wens is een ttf fooncel ten behoeve van de nieuw# k| woners van Dauwendaele.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 6