PZEM-waterfabriek weer dichter bij voltooiing dlGENDAa Jeugdbibliotheek Goes: 200 boeken van opbrengst zomerzegels MARKTBERICHTEN IN DE PRINS VAN ORANJE'TE GOES PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN: PROVINCIALE STUDIEMIDDAG WALCHEREN »■- L2ir™ïï ssaarssss ffixr-jSKSs! st Nut gaf in kader van de kinderboekenweek Postagentschap vindt onderdak in nieuwe supermarkt W. Vader Dr C. G. Ramselaar neemt afscheid als geneesheer-directeur in Sluiskil Auto reed tegen bietenrooier op: bestuurder gewond DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 GOES De Goese openbare leeszaal en bibliotheek heeft er sinds woensdag een kleine 200 boeken voor de jeugd bij: geschenk van het conilté zomerzegels, dat de bibliotheek van de opbrengst van zomerzegels, die dit jaar werden ver kocht. een bedrag van f 1.000 gaf. De voorzitster van het comité, mevrouw •J. C. de Graaf-Zijlstra, overhandigde aan de voorzitter van de Goese bibliotheek i ir. P. van der Zaken woensdag symbo lisch dat geschenk. Zij gaf hem voor de jeugdbibliotheek de .Sprookjes van moe der De Gans'. j De collectie boeken, die men heeft ge kocht voor de 1.000 zijn voor kinderen van zo jong als ze interesse hebben tot ongeveer 15 jaar. Er is een verzameling ovêr auto's, vliegtuigen, schepen en alles waar maar verder interesse voor kan zijn, er zijn fraai geïllustreerde sprook jesboeken, er is een serie bijbelse ver tellingen en er zijn romans voor kin deren. Aanvankelijk werd gedacht aan aan schaf van poefs ter verdere inrichting van de bibliotheek. Uiteindelijk heeft men toch besloten het bedrag te beste den voor boeken. Mevrouw De Graaf toonde zich in een kort toespraakje heel ingenomen met die keus. Lezing in Goes over infectieziekten De afdeling Zeeland van de vereniging tot bevordering der homoeopathie ir Nederland houdt op vrijdag 8 novem ber aanstaande haar jaarlijkse leden vergadering in het Goese Schuttershof. Spreker op deze jaarvergadering is H. P. J. A. Maas, arts te Utrecht. Hij zal1 spreken over .acute infectieziekten, be- POMPEN VOOR 1NLAATGEMAAL GEPLAATST TERNEUZEN Vijf miljoen liter zeewater per uur levert de elektrische pompinstallatie, die; straks de zoetwaterfabriek van de PZEM in Terneuzen gaat voe-| den. Woensdagmorgen vroeg werden de beide pompen die de ze enorme slok aankunnen, met behulp van een drijvende bok geplaatst in het buitendijks voor de Nieuw-Neuzenpolder gelegen innamestation'. Voor de bou wers van de vvaterfabriek bete kende het weer een stuk specta culair precisiewerk het zo veelste sinds het eerste verdam- pervat op zijn plaats werd ge manoeuvreerd. De zoetwaterfabriek van de PZEM voorlopig nog de grootste ter we reld zal vermoedelijk nog dit jaar (proef)draaien. De streefdatum is half december. Het innamestation voor de zeedijk, waarin gisteren de beide 6 ton wegende pompen wer den geplaatst, is met de waterfa- briek zelf verbonden door een 1200 meter lang ondergronds buizensys teem. Voordat het zeewater in "de verdampers komt, passeert het eerst nog een filterbassin, waarin het wordt gezuiverd van zand en andere vaste deeltjes. Zoals bekend, zullen de bei de verdamperstraten (een .straat' is1 gmnen. een keten van achter elkaar geplaat ste verdampervaten) iedere dag 29.000 m3 gedestilleerd water leve- Goese Heils-combo in tv-uitzending VLISSINGEN De Goese Leger des Hcils-combo .The Crusaders' zal zondag middag 24 november op liet televisie scherm te zien zijn. Deze uit jeugdige Zeeuwse heilsoldaten bestaande ritrne- VI8MIJN COLWNSPLAAT Exportlanden 3582 kg. 3.02-4.40: 245 kg schar; *5 kg kabeljauw. 78 kg bot: 1138 kg wijting; 70 kg schol: 562 kg tong. 110 kg pa ling. 8 kg griet: 99 kg herder; 373 kg «pie ring: 137 kg ongesorteerde vla. ZPWB neemt afscheid voorzitter Unie van Waterschapsbonden in de Rotterdamse Congreszaal, g-r televisie wordt uitgezonden. eze dienst zal onder leiding staan van AXEITijdens de vergadering van de Heijnsdijk.^ De teiritoriaal^com-j Zeeuwse Polder- en VVaterschapsbond op mandant voor Nederland, Kaare Wester-' jg november te Axel zal voor wat be- 80 37- gaard, zal spreken. Jongeren zullen een trelt de zeeuv.se Polder- en Water- bijbeleedeelte declameren. schapsbond. afscheid worden genomen Aan deze tv-bijeenkomst wordt verder van mr dr Th F j A_ Dolki directeur muzikale medewerking verleend door van de Unie van Waterschapsbonden. het stafmuziekkorps onder leiding van De heer Dolk zal rnet het 00g op zijn majoor W. F. Palstra, het jeugdkoor en gevorderde leeftijd begin volgend een tamboerijngroep van het korps Rot- deze functie neerleggen. VEILING ZL'ID-HOLL. EILANDEN. 5 november. Bintje» 11—14: eigenheimer» 12—15: andijvie 42—63 bloemkool 6 la 111—128 8 M la 68—103 tO st la 57-62 at 2 a 7999. 8 at 2a 69-9: :r> i-. 2a W—51: kas dubbele bonen 3»; dubbele bonen 2a 140—230: boerenkool 17—X>: gele kool 23— 35; groene kool 22 - 33; rode kool 20— 28; kroten 17—20: grote peen 19—23; peterselie 2630prei 34—45: selderij 17-24; sla la 1928. 1 c 9II: «pruiten Ia 75—97 lb 83. Ie 23—36 ld 87-164: uien geschoond 28 —33: uien 15—24: witlof la 146-170 2a 191 —134 2b 109—127: paprika 13-32: tomaten Ia 690. lb 740. Ie 515; Black Alicante ISO— 269; Golden Delicious 80-85 35—SS. 75-80 37— 55. 70-75 32-51. 65-79 32—43. 69-65 27-32: Cox» Orange Pippin 80-85 5374 75-80 68 —79. 70-75 50—76 85-70 40—58 fO-65 32—51; Goudrenet 80-85 47—69. 75-80 42—56 79-75 235—41; Glorie van Holland 80-85 38—40. 75- 11. 70-75 35—39 SS-70 25— 31. Jona than 80-85 23—41. 75-80 21—38. 70-75 96-37. 63-70 22—28; Do du Cornice »-8S 62—64. 75-80 62—68. 70-75 56—73. 65-70 63-66. Totale aanvoer fruit 110 ton. terdam-C. Z. Pleidooi voor gelijkwaardigheid van de vrouw GOES Presidente mevrouw E. J. A. de Koeyer- Doeleman sprak in haar openingswoord over het plan om het provinciaal be stuur te reorganiseren. Tot nog toe heeft Zeeland 33 afdelingen (met 2562 leden) die elk een kandidate voor het provinci aal bestuur stelt. De verkiezingen tij den» de provinciale voorjaarsvergade- T-. - I ring zijn een wassen neus geworden 'De erandenngen in omdat elke afdeling maar één kandidate «f-"' handeld door een homoeopathisch arts'. De bijeenkomst begint voor de leden om half acht ter behandeling van de jaarverslagen, terwijl de lezing van dok ter Maas rond kwart over acht zal be ren. Het ligt m de bedoelinj ter te verkopen dit v lemische bedrijven in de kanaalzone. Fotr: Voor de dijk van de Nieuw-Ij INLEG OKTOBER BIJ RAIFFEISENBANK GOES I de coöp. raiffeisenbank .Goes,' met de waterfabriek. MIDDELBURG Inleg bij Nutsspaarbank gestegen Zeeuwse griffier op aanbevelingslijst voor rechter Utrecht MIDDELBURG Bij de Middelburgse Nutsspaarband is gedurende oktober een bedrag van 3.366.229,64 ingelegd. Er werd in oktober 3.172.237,55 terug betaald, zodat het tegoed in oktober mét 193.992.09 steeg tot 42.007.825.05. Eind oktober vorig jaar was het tegoed 34.747.352.14. Het aantal rekeningen bij de Middel- Burgse Nutsspaarband is in oktober ge stegen met 151 tot 21.979. Konijnenfokkers uit Middelburg in de prijzen singen woi Op de Intershow van pluimvee en pels- dieren te 's-Hertogenbosch behaalde de heer L. Adriaanse met Cavia's gladhaar DEN HAAG Mr. A. Nouwen, grif- wit en crème 4 x ZZG, 1 x ZG. en 3 x fier van de kantongerechten in Middel- GG alsmede 6 ereprijzen waaronder de burg, Oostburg, Tcfneu/.en en Zierikzee, hoofdereprijs voor de mooiste cavia. Qp maandag 11 november houden de Neuzenpolder zijn momenteel twee haar bijkantoren te 's-Heer-Arendsker- mlaatgemalen in aanbouw. Het ;ke Kloetinge en Goes-Z. en haar zit- grootste i voorgrondis voor DOvVtingen te Heinkenszand, Nieuwdorp. iet andere is het innamestation van Wolphaartsdijk en Wilhelminadorp, werd in de maand oktober aan spaar geld 1.704.815,02 gestort, terwijl een bedrag van 1.096.034,74 werd opge nomen, hetgeen een stijging te zien geeft van 608.780.28. Het totaal aan spaargelden bedraagt thans voordracM over: .Kind en beroep' Hier-!mensen! die hun sa- SP. AS» rfp;ilarls of pensioen bij onze bank lieten de overmaken. Hierdoor kwam het totaal school de vergadering. aanta, privé-rekeningen op 567. VLISSINGEN De geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dokter R. Drion, heeft zich in ver band met de pensionering van dokter J. R. van der Borgh als geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid voor Zeeland met een rondschrijven gericht tot allen met wie de heer v. d. Borgh gedurende zyn ambtsperiode heeft VLISSINGEN Doordat zowel brom-, lil \_lOQSm/-illlQ. samengewerkt. Dit omdat het in ver fietser W. B. uit Vlissingen als fietser, hand met de gezondheidstoestand van de M. M. C. E. uit Vlissingen waarschijn-' GOES In het stuk over de enquête,; heer Van der Borgh niet mogelijk was lijk niet voldoende rechts hielden op het die deze week in Goes-Zuid zal worden om in het openbaar afscheid van hem Beenbreuk bij aanrijding op Vlissings fietspad Kerk-wijkgebouw wél mogelijk in Goes-Zuid huwelijk en gezin' was het onder- J* tot b" werp van de provinciale studie middag van de Nederlandse plat telandsvrouwenbond. Dr B. S. Wit te uit Woudenberg, directeur van het Nederlands instituut voor sek sueel onderzoek, sprak over de ontwikkelingen in het gezin, de veranderde positie van de vrouw en de man-vrouw relatie. Brief over verdiensten geneeskundig inspecteur dokter J. R. van den Borgh Iks fietspad langs de Nieuwe Vlissingseweg gehouden om de behoefte aan een wijk- j te tspi Vlissingen, ontstond woensdagavondjgebouw te peilen staat de zin; omstreeks half zeven een aanrijding, i combinatie kerkgebouw-wijkgebouw zal, tussen beide voertuigen, waarbij duo-1 naar wordt aangenomen wel niet van passagier T. B. uit Vlissingen van de de grond kunnen komen. Dat moet bromfiets zijn rechteronaerbeen brak. E. zijn: .De combinatie kerk gebouw-wijk- liep door de val een lichte hersenschud- gebouw zal. naar wordt aangenomen, ding op. Dokter Van Dijk uit Vlissingen wél van de grond kunnen komen'. Geen verleende eerste hulp en bracht E. per mogelijkheden zag men voor de bouw auto naar Huis. B. moest per ambulan- van een wijkgebouw zonder meer. ce naar het Bethesdaziekenhuis te Vlis- •den vervoerd. Optocht kleuters Burgerlijke stand MARÏEKERKK verdiensten te onder en zijn schrijven. De heer Drion merkt in zijn brief op, dat de aanstelling van dokter Van der Borgh in april 1946 als inspecteur van de volksgezondheid tevens de oprichting van de inspectie Zeeland betekende. Daarvoor was er een gecombineerde in spectie Noord-Brabant en Zeeland. .Tengevolge van de oorlogsomstandighe den verkeerde deze gecombineerde in spectie in een desolate toestand. Het is de grote verdienste geweest van de heer Van der Borgh. dat hij in korte tijd de inspectie Zeeland van de grond af heeft weten op te bouwen tot Om financiële redenen kan men hoog stens vier maal per jaar vergaderen; het dagelijks bestuur heeft zelf geen besluitkracht. Men hoopt een nieuw be stuur samen te kunnen stellen door de provincie in zes kringen te verdelen, uit elke kring een provinciaal bestuurs lid te kiezen plus een extra lid. Het aan tal stemhebbende leden bedraagt dan zeven, met de vijf vaste leden bestaat het provinciaal bestuur dan uit 12 le den. Het reorganisatieplan zal op de afdelingen worden besproken en in stemming gebracht- Het gezin nu Dr. Witte ging het vervolgens hebben over een stukje toekomst. ,Nu de ge zinnen kleiner zijn. de grootouders net huis uit, de ouders jonger zijn en als ze vijftig zyn nog een groot aantal jaren samen voor de boeg hebben, moet dat wel grote invloed op het gezinsleven hebben. In de toekomst komen de werk sferen van de diverse gezinsleden steeds verder uit elkaar te liggen en het gezin krijgt de functie om de affectieve be hoefte van de mens te .bevredigen'. Uitgebreid ging dr. Witte in op de Ïiositie van de vrouw. .Onze samen- eving is typisch mannelijk geïnspi reerd. de vrouwen zijn nog lang niet gelijkwaardig aan de mannen. Dat die situatie natuurlijk zou zijn. staat helemaal niet vast Ik kan niet ont kennen dat een vrouw kinderen baart, maar waarom moet zij daar auto matisch voor zorgen?: dat zou de man net zo goed kunnen doen'. Een opmerking die heel wat hilariteit in de zaal veroorzaakte. Maar dr. Witte ging verder, haalde aan dat er culturen zijn waar de rollen in derdaad zijn omgekeerd, en vroeg zich af waarom de vrouw met dezelfde .rech ten' van voorechtelijk geslachtsverkeer als de man zou mogen hebben. .In Amerika is men bezig de positie van de vrouw in de maatschappij te ver stevigen door onderzoekingen en expe rimenten die de vrouw van de maande lijks menstruatie afhelpen en zelfs van de zwangerschap. Als die ontwikkelin gen doorgaan kan een bevrucht eitje in plaats van in de moederbuik, ook in een couveuse groeien. Wat blijft er dan nog over van die biologische klu AARD APPELTKRMIJVMARKT Con*umpUeaardapp?l»T5. blnijp. klei 4" mm opw. laren now 1140. april 1499 bieden nor. pril 1480. slot nov 1110. april :4W. Openslaande positie»nov 77 4 now: april 2537 5 nov: 77. april 2571 Gedane taken: ochtend caH' 35 x 1450. dag-omzet nov april 49 mlddag-call: 2 x april 1470. 11 x april 1480 Stemming nov kalm en april goed prijshoudend. VEILING GOES Druiven: tl 141-210. groenten: per stuk: kropsla I 25 bloemkool 19-» en D knolsel derij 16-28: komk 22-31: per bos' selderij 24; peterselie 22: per kg' aardappelen 10-11: to maten AI 100: ATI 70-89: BI 108, CTI 50-51: rode kool 16-19; gr sav kool 30-34. afw 7-19; witte kool 17 boerenkool 24-32. andijvie 32- uien 17: witlof IT 130-137 afw 112: prei 36- spruiten I 60-86 II 35 57 en D snijbonen n 209-360. afw 121; spinazie 71-73. Met Ingang deze week fruitveiling alleen op dinsdag donderdag. VEILING BERGEN OP'ZOOM Tomaten AI 7 32: BI 8.18. Cl 4.76: CCI centr: sla. aanvoer 20 000 stuks, van 15-23 kg 11-24: van 19''op van 8-10. Sla 8-24. spruiten 25-1.77: witlof 1,40-1.76: rode kool 18-27; witte kool 12-23: sav kool 9-44: uier. 5-23: breekpeen 10. 17: waspeen 24-41: prei 20-47; andijvie 12-45; bloemkool 19-1.44: sntjbonen 2.10-2.80: prins» bonen 1.80-2.11: komk 33-38: radijs 15; spina zie 47-63: boerenkool 11-21: goudrenet 40-47: Jonathan 18-33: cox o 21-79: golden del 15-45: el -.-an holl 23-24: gieser wildeman 16-61: pond speer 8-34. van die biologische kluis-170' 5^ VEILING TERNEUZEN Per stuk: glasela II 8-24; bloemkool An 52- 37; B 41-44: Bil 20-64; CD 15-24; Dn 18; afw 15-33; gr komk 15-82: knoselderlj 12-19: per bos: selderij 9-29: peterselie 13-25. per kg: bintjes 10; andijvie 29-62; boerenkool 21: breekpeen 17: kroten 5-17T: knolselderij 39- 113: prei a27-45: prinss bonen 237-267. rapen 14: sav kool 12-34: rode kool 13-20: spruiten 70-85: uien 2-23: waspeen 42: witlof An 33- 122: B 109-136: Bil 84-123; afw 29-»: appelen COX n 80. 48-63; 75. 57-67; 70, 52-69: 65. 47-70; 60, 37-43: 55. 15-25 50. 13-21; III 70-49 60. 25-42: 50. 15; m grof 21-39: fijn 15: goudrenet II 95, 38-39: 85. 37-50 75 36-53: ÜD 18-25: I! 65. 35-39: in 90. 33. III 80. 39: TT1 grof 22-29: fijn 15: golden de! II 90 38-4185 34: 80. 37- 30; 75. 39-40: 70. 39: 65. 27-29: 60. 15: III grof 15-26: Jonathan n 80. 24-30 75. 27 32 70. 24- 32 65, 15-22 60. 10-15: ni grof 11-16: peren: st remy II 75 28-32 65. 27-32 60. 23-24: D 55, 16-24; TU grof 22; m fijn 6-18. d du com n 80. 68 75. 76: 70. 75-79; 65. 72 60. 59; UI grof 48; m fijn 33. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE Kroetappels va! wit 13-15: kroet Jonathan 13: val Jonathan 7.5: tomaten p krat v 8 kg IA 735-745; IB 754: IC 503; ICC 247: IBB 402; IIA 251-367. IIB 363-369: IIC dd: lonathan I 80. 32; 75. 37; 70. 37-33: 65. 28-32 60. 24: IIA 20 25: 70A 21-25.70: H80A 22: 65A 23: 60A 22: 55A 12: 80 B 13-14;! 75B 12-14; 70B 13-16: 65B 12- 17; 60B 12-14. 55B 11-12: grof A 13.90-13 50. f:jn 12-13: golden de! I 85 A 33: MA 41-42: 75A 45: 70A 46; 65A 39. «5B 53: 80B 35-36 73B 37-39: 70B 37; 65B 34; 60B 24. B5A 30: 80A 33- 35 73A 35-39 70A 34-38: 65A 30-32; 60A 19-24; 55A 15: 8SB 25: BOB 27-23. 75B 28-32: 70B 25- 28 65B 24-29. 60B 18-23: JÓB 15: grof A 19-34: B 16-13: f'.tn 16: goudrenet I 95. 40-43: 83. 44- 45.90: 75. 44-46.70 65. 44: II 85. 43: 75. 43: 65. 38-41: 55. 27; grof 27-32; fijn 24-26; laxton superbe I! 80. 27 75 27-29 70. 24 65. 16-18: 60. 16 55. 16 50. 16: grof 16: fijn 16: zoete ermgaard I 70, 74: 85. 64-68 60. 56-65 55, 33- 36; n 60 53-60: 55, 29-33; 30. 15-27; grof 15. glorie van holl II 75. 23-Z5 65. 18-22: 55. 16; cox o p I 80. 61-64: r 69: i i. 44-60: 60 staat op de lijst van aanbeveling van De heer J. Dommisse behaalde met kleuters van de kleuterschool .Hummel- Geboren: Joost z v W. de Korte en M. hecht en goed functionerend apparaat, ters van de vrouw? Het grote probleem r-of -5.3! het ministerie van justitie voor het vervullen van één van de twee vacatu res van rechter in de arrondissements rechtbank te Utrecht. Op het bgenblik is mr. Nouwen in de kantons, waar hij griffier is. tevens kantonrechter-plaats' vervanger. Black and Tan 1 x GG met Klein Zil-jhonk' op .De Molenberg' te Oost-Sou- Westerbeke: Wichard z v L. Riemens! Hoe noodzakelijk dit was bleek in 1953 ver 1 x ZG, met kleurdwergen brum mar-|burg een optocht door het dorp in ver- en J. Pouwer; Maria d v G. Davidse enl toen de watersnood nieuwe rampspoed ter 2 x ZG en met Cavia Gladhaar Goud band met Sint-Maarten. Het vertrek p. Dommisse: Harmen z v J. Franckei over Zeeland bracht. De heer Van der agouti 1 x ZZG 1 ereprijs. vanaf de school is om 17.00 uur. De'en E. Nanning; Monica d v J. Dekker' Borgh heeft zich toen volledig ingezet De heer M. E V. Qiust behaalde met r0ute is als volgt: Ritlhemsestraat. Mo- en Z. Maranus: Rudy z v S. Boogaard bij de organisatie van de medische hulp- Donderdag 7 november MIDDELBURG Lange Jan. 1213 uur: öfiDoneoncer' GuUiins, 19 4.5—20.45 uur uitzending zie kenomroep Rad,o Walcheren Schouwburg, 20 uur- Het Nieuw Rotter dam» Toneel met .De pn.fs'. p li WERKER K Café Vijverberg 20 uur- vergadering VVV SOUBURG - Zaal Rrhoboih. 19.45 uur film over reumabestrijding met causerie. VEEBE Raadhuistoren. 15—16 uur: ca rillonconcert VLISSINGEN - Britannia, H uur- bridge canasta voor Nederlandse vereniging v 'laamse reuzen 2 3 ringer I x ZG. De fokkers zjjn lid van .Nut en Sport' te Middelburg. Op deze tentoonstelling waren ongeveer 2600 dieren ingezonden waaronder 250 van buitenlandse inzen ders. ZG en met Lotha-leiuveg. Burgemeester Stemerdinglaan. en P. PoldermanJohannes z Irenestraat, Nagelenburgsingel. Middel- Provoost en P. de Korte. J. Wis j wedn Scheepvaartberichten VLISSINGEN straat, Zeelandiaplein, van Doornlust- straat naai- eindpunt .Bachtenpoorte' (ongeveer 18.00 uur). Bij .Bachtenpoor te" zullen de kinderen enkele Sint-Maar- Gepasseerd naar Antwerpen 5-11: Corona itenliedjes zingen voor de bewoners. I van Liverpool: An hol: van Waierford-Ger.:. waarna de heer F. Leenhouts de kleu- Annenkerk van Le Havre; Eos van Herakli- kmdershow terS Zal t0Cspreken en trakteren. ons; Sylvia 1!I: Silvref-a van Rotterdam: Ilifvnpnnff STFf I GentBrenda: 6-ii: Gre van Rotterdam-1 heeft hij" de eerste samenwerking met UUIUClllIg DILiG Gent, Geertje K van zee-Gent: BUlltoo van België tot stand weten te brengen, waar Het Souburgs toneel- en cabaretgezel-zee-Gent. poliopatiënten uit Zeeuwsch-Vla anderen schap ,STEC' geeft zaterdag. 9 novem-1 Gepaeeeerd naar Antwerpen 5-1!: Wolier- konden worden vervoerd naar het bea.de- *■-- in de concertzaal .De Zwaan' te sum; Menje: Vhesiroom: Alcetas naar Rot-1 mingscentum te Gent' de vrouwen willen niet. ze keren zich terug van die harde maatschappij' Dr. Witte dacht dat het misschien te wijten was aan de verkeerde opzet van de vrouwenemancipatie: de vrouw moet •erlening'. aldus de heer Dnon. niet gelijk worden aan de man, maar .Ook bij een volgende calamiteit, te we-wel gelijkwaardig'. ten de poliomyelitis-epidemie in 1956. Over"de relatie man-vrouw zei hij dat zien we het daadkrachtige optreden van, men gelukkig nu tot de conclusie kwam de heer Van der Borgh. Hij heeft toen I dat de man en de vrouw ook in seksueel in de kortste tijd een goede regeling! opzicht gelijkwaardig zijn. Onder invloed tot stand gebracht door de organisatie; van onze cultuur gaat men sex met lief van het vervoer van erristige polioslacht-l de en dat dan samen als huwelijk zien. offers die naar een beademingscentrum in feite hebben die twee niets met moesten worden gebracht. Samen met elkaar te maken. Overigens voegde hij de toenmalige directeur-generaal van er aan toe: .Wat nu gezégd wordt werd de volksgezondheid, dr. Van den Berg/vroeger verzwegen." j. i.i•- i>ra de pauze beantwoordde h(j vragen over emancipatie, seksualiteit en homo- IMenje: Vliestroom: Alce! Oost-Souburg een toneeluitvoering. Voor I Ubw.as naar Amsterdam: Ulysses het voetlicht wordt gebracht .Het blond- Ladon: 6-11- Gre:-.na Kolwerda naar zee- VLISSINGEN De vraag .Willen jol- je uit het Kurhotel' een klucht door R. Gen:: Gasse':? naar Lor.aen lie een feest' werd woensdagmiddag in Feenstra. De aanvang is 20.00 uur. I VH*«« aangekomen op 5-it- korendijk Britannia te Vlissingen door honderden Na afloop is er gezellig samenzijn metvaT1 proefvaren-Sloehaven. 6-11 Lifana kinderstemmen luidkeels met ja beant- ,De Jabo's'. woord. I In samenwerking met de Vlissingsej Antwerpen lublleumbrldge-drtve huljvr ouwen Britannia. 19.30 Nederlandse vere ZIERIKZEi: De Lichtboei. 16 en 20 uur: Woning jeugdfilm .Het leger sloeg op stel- n Nars 20 u vergadering Volks- - Openbare leeszaal en ol 19-1? 30 uur: tentoonitelling rece: provinciale bibliotheek. HCLst - Boekhandel Van Geyt. '•M8 uur: tentoonstelling werken derUndse en Belgische kunstenaar MIDDELBURG - RHksarchief Slat-Pleterstraat 38 9 30-12 30 en 13 30- 1'-» our: tentoonstelling Vliedbergen in Zeeland' Gpealure leeszaal en otbliotheek 1012 en 14—17.30 uur: tentoonstelling werken Kinderboekenweek. yUBSINGEN - Aula Ito. 19 30—21.30 uur: ™d*pententoonstelIing BERGEN op zoom - Roxy, 20 'huwelijk en verknoei )e leven. MIDDELBURG - City, 20 uur Oi KflWllquc. 18 jaar VXJSSIM.EN - Mh.inbra 20 naakte vlees, jg laa: OPGAVEN voor of inlichtingen ovêr deze rubriek, c. van oorschot P/a pzc - vlissingen - tel 01184.5144toestel 45 jeugdbibliotheek en de Vlissingse boek handel hield het Nut op deze middag een feest ter ere van de kinderboeken week. Het gezelschap van Coos van de Velde (ome Koos voor de kinderen) verzorgde voor het jeugdige en enthou siaste publiek een vrolijke kindershow onder het motto ,Zet m' op, Ozo'. De kinderen zetten inderdaad iets op, hun kelen namelijk. Het was zo nu en dan een herrie van jewelste. Vlissings woonhuis voor f15.000,- in openbaar verkocht Van onze adverteerders Wethouder Baars opende zaak ivatte toen hij veertij aldus dokter Drióri in zijn brief die is gestuurd naar onder anderen alle artsen, distrietsart- sen. kruisverenigingen en verpleeg- en rusthuizen. SLUISKIL Met een receptie ral dr. C. G. Kamselaar op vrijdag 15 novem ber officieel afscheid nemen als genees- heer-directeur van het Sint-Elizabeth- luiskil. Hij gaat met in- ivember aanstaande metj fille. Vervolgens bracht men het programma ,Zie Zeeland' dat men op de bondsbeurs te Rotterdam heeft opgevoerd. In de pauze was er een tentoonstelling van de inzendingen van de brei- en haak- wedstrrjd. er werden kaarten en kaarsen voor de Unicef en eigen bondsartikelen verkocht. Na afloop van deze studiemiddag werd mevrouw L. N. Huisman-Griep. die een belangrijk aandeel in de totstandkoming van .Zie Zeeland' had, in de bloemetjes gezet. xi 80. 24: 75. 30: "0. 5: grof II: fijn 6.3: sterappel I 60 63: 55. 44-45: II 65. 56; 60. 38-43; 33. 12-32: fijn 6". goudrenet geel I 85. 51-59: 7.5. 49-55 65. 48: grof 32-35: II 85. 42: 75. 42: spencer I 80. 53 70. 60: II 80. 35; 75. 33: 65. 31: zoete kroon I 60. 19; zoete campagne II 60. 14: 55. '8: 50 15: st remy I 70 34 60 25-26: 50. 12-15; II 70. 36-27 60. 2!; 50. 85-9: grof -I- 13: cotriteese de paris I 70. !3: 60. 13-24: d du com I 30. 70-73; 75 33-84: 70. 86-89; 65. 81: 60. 64; n 80. 64; 75. 66: 70. 67: 65. 61: 60. 47; 55. 12; grof 39-67: beurre alex lucas I 80. 22 75. 30 70. 32: 65. 28: gieser wildeman I 60 57 55. 43; 50. 20: tl 65. 66: 60. 55: 55. 38: 50. 27'. 45 10-14: grof 16-21: fijn 6: conference II 67. 33 55. 24 50. 10-13: legipoot'l 70. 41: 65. 39: 6a 33.!0: 55. 18. grof 23: noz I 70. 33: 65. 38; 60. 31: 55. 19: beurre hardy II 70. 40; 65. 38; 60. 33: grof 20; nouveau pciteau I 85. 6; bra men per doos I 43-50; II 33-43: mispels per kg I 72-80: II 50.; pompoenen per kg 17-18; aard appelen II 6.5-9.5: groenten: kropsla 8-14.80: prei 32-35: uien 9-14: sav kool 30-31: rode kool 16: bloemkool 16-80; knolselderij 6-7. VEILING ZWIJNDRECHT Andijvie 35-60; spinazie 105: uien 10-16: prei 30 48: spitskool 35; gr kool 22-33: boerenkool 18-39: chin kool 24-27; gele kool 28. rode kool 15-29; aardappelen 14; spruiten A 63-100; B 75-94: D 56-102. witlof AH 88-157: Bil 60-133; veldsla 300-430: knolselderij 6-20: bloemkool A 83-106. B 47-75; C 34-53; sla AI 22-25: Cl 8-23. komk 75. 97; 91: 50. 85 40. 72-74 35. 38-61: 30. 40: krom 232-233; stek 36; tomaten A 7.30-7,85: B 7.45-7.60; C 5.40-6.55; CC 2.45- 265: selderij 19-29. peterselie 20-39: cox's o p 40-69: golden del 20-34: d du com 62-74; bre- derode 20-26. VEILING MIDDELBURG Tomaten per 6 kg AH 486-558; BH 330- 438; CU 336-384; aardappelen furore, grote 14; koopm blauwe, grote 17-18; driel 10; druiven 233; appelen en peren: o p 75, 70: 70. 68-75: 65, 56-63; f" MIDDELBURG Aan de Langexiele- weg in Middelburg kan men vanaf lie den de meest uiteenlopende soorten le vensmiddelen inslaan en tegelijkertijd' SnciSbS te^vTSS°ffld«s"d°el! ""t "W*ti*l ae vorm van ae rs v .viaivv. te v nssin n,.n.|1Ilr„1,n,<l(.c»<,r i> ,i Kaars: VLISSINGEN - Alleen het dubbel woonhuis aan de Kasteelstraat 82 te Vlissingen heeft woensdagavond gen. Het pand van 15.000 van de nand. De verkoping van de vier overige Vlissingse woonhui-; zen werd door te lage biedingen opge houden. Het betrof: 1. winkel niet boven woning aan de Sint-Jacobsstraat 4, 2. twee maisonnettes aan de Paul Kruger- straat. plaatselijke genummerd 113 en 149, 3. dubbel woonhuis aan de Coosjc Buskenstraat 150-152. Ouderavond J. Catsschool wethouder Baars wenste niet alleen pensioen. Er 1. nog: geen opvolger aan- SEROOSKERKE <S.) Bij een IHI: 55. 31-39: al grof'32: fijn 19-28; de familie Vader, maar ook de bewo-. gewezen. _Aij«n a.i cp gn en- 75 ^4-4^' 70 44- ners van de .wijk met de Anton- Dr. Ramselaar die 67 jaar is. was ln Gecompliceerde aanrijding op de J?«n rCl?ttt?''n m'ornf f' Pieckhuizen' geluk met deze moderne het begin van de dertiger jaren de eer- «J48- TTD 21, ni grof 1,- accommodatie Wij zijn dagelijks met ste specialist die zich in Zeeuwsch-Vlaan Deltngsdijk te Serooskerke (S.),|20; fijn 20; goudrenet Sd. 50; io. 42: de uitbreiding van de stad bezig, deren vestigde. Hij heeft zich ir. dit Pc-j daeavond omstreeks 7es uur 65' 37"39; 110 2"; ni 87-01 25'33: fljn 22; Maar bij deze uitbreiding van de stad bied, vooral voor de oorlog, ingezet voor woeu- uu„d,vouq omsireeKS zes uur zoe£e ermgaard 55 51; m flin 10.33jo- is de aanwezigheid van centrale voor- de uitbreiding en verbetering van de raakte één persoon gewond en nathan 80, 35; 75. 37-39; 7(L 33-38; 65, zieningen van het grootste belang'. ziekenhuisaccommodatie. Op 1 januari! 15-30' 60. 15-21: Hl grof 15-25: lom- gcH-r 1950 werd dr. Ramselaar benoemd tot werden alle betrokken voertuigenen on. -n 90 an 91 m V ;viai\vi ie vnssin- T «1 i> 1 Kan ril De loeo-burgemeester sprak tevens zijn oeneesheer-direeteur van het Sint-Eliza- naris canine au -o. <u, au. du, -1, ui- g voor een bedrog JgSSYSST-rb«n"lifhfld uit tegenover de PTT. fSSSSSSS^SSt bij reeds ols beschadigd. grid m.ne 75. 43 70. 42-43: 65. 39; III hand. De verkoping h Ioontj(1 van dc h^pr die met de stichting van een agentschapchirurg verbonden was. Bij de viering' h grof 24. gl v holl 75. 33-3o; 60. 21-32; Vader <fè sleutel van de voordeur had een bijdrage leverde aan het creeren van zijn 25-iarig jubileum als specialist pn personenauto, bestuurd door de nD 15: III f(jn 15. gieser wildem 60. 38- A,werd hJ.. onders^lden met het officier- heer 1 V uit Renesse kwam. m aan- 52; 55. 48; 50. 33; UD 46; m 7. con. schap in de orde van Oranje-Nas*au. DejnJd,"g mel een tractor met bietenrooi- ference 60 xs.jg; 55. io-i4; IID 6; III afscheidsreceptie - in het restaurant1e .utef reeffSin heTat 1 f*Jn 6"13: st ronl>' "I Z™f 20-25: fijn 8- van hot ziekenhu.s - beg.nl om half de Kenïïotï ïat breferl'15: b. lucas 65. 10-16: groenten: sla was dan de tractor. De auto werd in 8-28. andijvie 17-37: spinazie 36-73; wit- elkaar gedrukt en zeer zwaar bescha- lof B 99-131: afw 61-75: stek 40-77: was- digd. De zogenaamde bladlader die aan peen 29-51; boskroten 8-13; kroten p kg de bietenrooimachine was gemonteerd ig-22; rode kool 10-23: witte kool 9-15; I werd argenikt en kwam dwars over de a 'an een goed woonklimaat. Adjunct-di recteur Van Schuttershof van het PTT- district wees op het streven dat er op gericht is om het kantoor dichter bij de klanten te breneen. Dat gebeurde on langs ook in Zuid. Alle geldhandelingen zijn mogelijk in het kantoor in dê supermarkt. .En de geheimhouding is op dit postkantoor op dezelfde wijze gewaarborgd'. De opening van het agentschap werd een feit met de ondertekening van de zuivelprodukten en andere overeenkomst. Wethouder Baars kocht De Jacob Catsschool hield dezer dagen artikelen is gereserveerd. En dan is er even later de eerste postzegels aan het de jaarlijkse ouderavond in 't Anker te ook als nieuwe afdeling bijgekomen de loket. Vlissingen. Nadat de voorzitster, me- groente- en fruitafdeling met panklare Gesproken werd verder door de heer vrouw Veldkamp, de vergadering had! artikelen. Deze keer was het een kleine H. J. Burger van het TIP-rayon Zuid- geopend. sprak het hoofd der school, de' verhuizing van de firma Vader. Voor- west-Nederland (de zaak van de heer heer P. H. Cornells. Hij memoreerde het heen was deze zaak met een in Middel-: Vader valt onder de TJP-organisatie)*en vertrek van de heer Oosterling en de burg bekende naam gevestigd aan de door de heer J. A. Kok. Ook de heer reorganisatie in school. Voorts sprak hij] Nieuwe Vlissingseweg. de Winterstraat Vader sr en de heer Vader jr voerden over verschillende belangrijke kwesties en de Vlasmarkt. Het feest van de of- het woord. in en om het schoolleven. ficièlc opening vormt min of meer ook! Aannemer is de firma Post uit Vlissin- Bij de bestuursverkiezing werden dc he-i een bekroning van het werk dat de' gen. aangereikt. De nieuwe zaak staat op enkele pas sen afstand van de oude. Met de over stap van oud naar nieuw gaat de zaak nu van bediening naar zelfbediening over. De verkoopruimte groeide van 35 vierkante meter uit tot honderdvjjftig. Opvallend bij de grote uitbreiding van het assortiment die door vergroting van de bedrijfsruimte mogelijk is geworden, de ruimte welke voor koeling van vijf. GLOBE SPEELDE .HET LEVEN VAN BERTOLD BRECHT' IN TERNEUZEN ,sav kool 16-31; boerenkool 6-15: prei 26- Toen de bestuurder van de tractor naar sp™it0D 'S' dc auto toeliep om te kijken of hij del10®1 36-6o: C 31; D 54: herfstrapen bestuurder hulp kon bieden, reed een L5-25; veldsla 172-1 iS: kassnijbonen 1S3- TERNEUZEN In het Temeuzense tweede personenauto, bestuurd door j219: kasprinss boneD 225-244: stokprin=* Concertgebouw heeft de zuidelijke to- W. D uit Haamstede tegen de bladla- boneD 109: ramenas 5-22: dubb bonen neelgroep .Globe' woensdagavond voorder aan. een goedgevulde zaal eer opvoering ver-, De heer V. was vrij ernstig gewond aan r zorgd van .Het leven van Bertold hoofd en armen en werd naar het Rode- t Brecht'. Deze als .muzikale documentai-1 Kruiszielcenhuis te Zierikzee vervoerd.- re revue'in de aankondiging omschreven, de andere bestuurder kwam met de!: opvoering stond onder auspiciën van de schrik vrij samenwerkende culturele instellingen in Alle voertuigen moesten worden wegge- Terneuzen. i sleept. 125-205; peterselie p kst 15-151: selde rij p kg 19-46: knolselderij 5-18: sprui ten gesch A 108; komk groen: 61-76, 38-44; 51-61- 30-36; 41-51, 25-30; 36-41, 15-26: 31-36, 15-16; krom per kg 17-39; stek p kk 15: bloemkool 4. 57-101; 6, 42-84; 8. 29-44; 10, 15-21; 12. 21; 15, 16.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 5