VIVO I FA. VAN HONGERDOODGEREDDE KINDEREN DREIGEN AAN ZIEKTEN TE BEZWIJKEN Dordrecht leverde materiaal voor zwarte paspoortenhandel 1 iam I f 2 rozenbottel- 1 beker honing r roomfondant kabeljauw 14 mandarijnen LAKENTJES, LYSOL EN BROEKJES GEVRAAGD LIEVER EXPERIMENTEREN DAN ZOEKEN NAAR DE IDEALE STAD' Studentenprotesten tegen numerus fixus' Charles Munct overleden POLITIECHEF: .We zitten MET DEZE AFFAIRE IN ONZE MAAG' KAARTJES IN BADHUIZEN TWEEMAAL VERKOCHT 0 s~ PROVINCIALE Z E E U WS E C O U R AN T DONDERDAG 7 N0VEM6E! NOODKREET VAN TWEE MEISJES UIT LIBREVILLE pelaan Spruijt heeft bovendien arts ingeschakeld om het gevraagde .eenvoudige laboratorium' samen te stellen en hij zal proberen het bij elk aar te harken. Maar. zegt hij, het moet erg vlug. Kapelaan Spruijt in Den Haag is hun achterban; in Den Haag hebben deze meisjes zoals gemeld op eigen houtje een fi nanciële actie gevoerd om een eerste ruggesteun te hebben voor hun werk. De toe-z'j werken voor pater Pinus, de man Idie samen met prinses Irene en prinses stand IS hier onbeschrijfelijk. In I Cecilia de Bourbon de taak heeft voor ij iSöO van de 1100 Biafraanse kinderen in i anang Gabon te zorgen. Geld is hun grootste DEN HAAG (GPD) een kerk die in Nederland afgebroken zou zijn. zo vies en oud en bouwvallig, liggen 86 doodzieke kinderen. De hele ruimte staat vol bedjes, met een smal gangetje om te lopen. Er ligt een meisje met open tbc, twee kinderen zijn polio- patientjes de rest heeft van al les en nog wat, maar allemaal heb ben ze dysenterie en schurft. Er zijn geen lakens. Er is geen lysol of andere desinfectant. Voor twee kinderen (in deze toestand) heb ben we maar één toiletpapiertje. Het is verschrikkelijk om deze kin deren, die gered worden van de hongerdood, nu bij gebrek aan alles te zien sterven aan allerlei ziekten'. Dit Is de eerste kreet van de twee Ne derlandse meisjes, Nelleke van den Ak ker en Maria de Graaf, die onlangs uil Nederland naar Gabon zijn gegaan om i daar pater Pinus te helpen Biafraanse! kinderen in leven te houden. Hun eerste brief en zij schrijven: helpt u ons alstu blieft en daaronder trekken zij twee zware strepen. Toen wij onlangs hun vertrek uit Ne derland beschreven, hadden zij geen idee wat zij in Gabon zouden aantref fen. Zij hebben dat nu. Hun eerste da gen in Libreville zijn zwaar geweest al was het alleen maar omdat zij ervoor hebben moeten vechten hun ba gage uitgeladen en ingeklaard te krij gen1700 kilo hulpgoederen. Zij hadden kleren en dat soort dingen mee. Maar, zo schrijven zij. er is veel meer nodig. Zij voegen een lijst bij van de allerhoogstnodïge zaken; veel ly sol In plastic flessen, cetavlon in plas tic flessen, spuitflacons tegen de in- sekten (zij schrijven: we hebben er per nacht vier nodig en de laatste doos van tien stuks is aangebroken. Zij hebben een zij het eenvoudig iaboratoT rium nodig (voor het eenvoudigste uri- neonderzoek moet men naar het hospi taal en daar een week wachten op ant woord...). Zij vragen 500 witte onder broekjes voor jongens van 2 tot 10 jaar en evenveel voor meisjes (en al wat er meer is, is welkom). Zij vragen on middellijk duizend lakens van lichte katoen, 1,50 meter lang, voor de kinder bedjes en 500 eenpersoons gewone la kens. Geen grote zaken, realiseerden zij zich, maar wel: 't moet nu meteen ko men, via de Secours Catholique van mgr Rodhain. 106 Rue du Bac in Pa rijs. met een briefje erbij dat het voor pater Pinus is, van de Egllse Ste. Ma rie In Libreville (sous couvert de l'am- bassade de France aldaar). Hun kreet hebben zij ook doorgege ven aan kapelaan A. Spruijt, aalmoe zenier van het Haags jongerencon tact, St-LIduinaparochie, Schenkka- de 117, Den Haag (telefoon 070- 859408). Deze kapelaan is al bezig om de gevraagde spullen bij elkaar te brengen en geld over te maken voor wikkeMakens, waarom de meis jes eveneens hebben gevraagd. Ka- zorg. Er moet ooit geld gekomen zijn, maai- dat is volgens de meisjes bij het Gabonese Rode Kruis binnengevallen - en misschien nog wel ergens anders, want de nood is onvoorstelbaar en ve len willen wat doen, maar er zit weinig organisatie en samenwerking in. AiZes ontbreekt Met organisatie en samenwerking heb ben Maria de Graaf en Nelleke van den Akker niet veel te doen. Zij staan in hun bouwvallige kerk, naar de stank en de hitte onbeschrijflijk zijn om dat er geen toiletten zijn en de dysen-; teriekïndertjes de hier en daar neerge- zette potjes (altijd vol niet tijdig kunnen bereiken. En waar het tot dus ver aan alles ontbreekt. HILVERSUM Overzicht in Studio I van de NTS in de nacht van dinsdag op woensdag, Neder lands centrum voor het schakel- programma naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkie zingen. Minister Schut: DEN HAAG (GPD) Minister Schut 'volkshuisvesting en ruim telijke ordening) vindt dat de ontwerpers beter kunnen experimen teren met nieuwe benaderingswijzen dan dat zij zoeken naar ,de oplossing' voor buurten, wijken of gehele steden. De veelvormige stad is volgens hem te verkiezen boven de zuivere vormen van con centrische uitbouw, een vingerstad, de krans van satellietsteden en de bandstad. De bewindsman sprak woensdagmiddag op het gouden jubileumcongres van het Nederlands christelijk ondernemers verbond. Hij meent dat de zuivere vorm van een van die stedebouwkundige oplossingen in uns land toch niet is te bereiken, alleen al omdat er overal al de aanzet is geweest tot uit breidingen. Maar bovendien zou geen stadsbestuur een standaardstadsvorm willen overnemen. De verschillende stadspatronen zullen, meent minister Schut, onvermijdelijk blijven. Maar al sluit dit de onvolmaaktheid in, het zijn vaak de bijzondere elementen die de stad zijn aantrekkelijkheid geven. Volgens minister Schut moet de marsroute van de stedebouw worden ge markeerd door rehabilitatie (aanpassing van het bestaande aan het nieuwe), reconstructie (nieuwe taken en functies en een betere toegankelijkheid voor bestaande kernen). Integratie (binding van wonen en werken en zoveel mogelijk verzorgingsfuncties zowel in de stadskern als in de wijk), diver siteit (rijke schakering van wijk- en buurtpatronen), en samenwerking (overheidsinstanties, beleggers, bouwwereld en dienstensector). Nationale collecte bedreigde jeugd' DEN HAAG, GRONINGEN (GPD- ANP) Zeshonderd studenten heb- ,ben gistermiddag met een mars door Den Haag en een demonstratie op het j Binnenhof geprotesteerd tegen de in- voering van do numerus Fixus voor j medische studenten. Een groepje van vier werd in het ka- I niergebouw toegelaten en werd ontvan- I gen door drs G. M. Nederhorst en latei- door minister Veinga van onderwijs enr 1 wetenschappen. De deputatie eiste dat de regering de studentenstop zal ver- bieden, dat er een achtste medische fa- 1 culteit zal worden gesticht en dat er hoogleraren zullen worden aan- AMSTERDAM (GPD) .Hulp vast voor de bedreigde jeugd' dit motto wordt van 18 tot 23 ber voor het eerst een nationale col- Wt, paondra voor ,1,- Jtunteorc. Do ,rokk - zodat un!vcraUeit„ loUovte wordt a, „rjtao.w-vrd door do ho„,cno,en studenten zullen kun- ^lohting Nationaal .1 raudzorgfonds. n(.« opncmcn De minis,„ anUvoordde de studenten wel te kunnen begrijpen >tichting Nationaal jeugdzorgfonds. Plaatselijke collectes zijn met deze na tionale eolleete van de baan. In de stichting Nationaal Jeugdzorg- fonds werken de acht ook bij de sectie I jeugdzorg van de Nederlandse Jeugd- I gemeenschap aangesloten organisaties j.samen die in honderd gemeenten in ons land een kleine 600 club-, buurt- en wijkhuizen hebben. De voorzitter van de stichting dr S. A. C. Begeer, zegt dat het doel van de stichting is de bij dragen van particulieren aan h-et jeugd- zorgvverk te versterken. De laatste ja- |ren is het aantal club-, buurt- en wijk- I huizen sterk gestegen. De overheidsbij dragen hebben met deze stijging gelijke tred gehouden. De bijdragen van par ticulieren echter niet. Volgend jaar zal 'het jeugdzorgwerk een bedrag van bij na <0 miljoen gulden vergen. Hiervan moet ruim 12,5 miljoen gulden uit par- SI' Sio'koi0," riste h'J «1° plOtZOlink tetort on^veer 4 van het rijwielpad de rijbaaS opreed. hij liet doorschemeren dat hij de vrijheid van studiekeuze ziet als een groot goed. De deputatie overhandigde èen nakket met meer dan tweeduizend handtekeningen. Ook de studenten van de medische fa culteit der Groningse rijksuniversiteit hebben geprotesteerd tegen de invoe ring van de numerus fixus voor de me dische studenten in het tweede jaar. Een demonstratieve tocht door de stad werd besloten met een bijeenkomst in hot gebouw van de rijksuniversiteit. ROTTERDAM (ANP) Op de Sta- tenweg in Rotterdam is woensdag de 31- jarige PTT-employé J. A L. Steentjes uit Berkel en Rodenrijs om het leven gekomen. ■erd overreden door een vracht- iiging vat meldingsplicht voor werken DEN HAAG (ANP) De min*, volkshuisvesting en ruimtéUbl ning. ir. \V. E. Schut, heeft aani vincialc besturen meegedeeld di|, meeutebcsluren hem kunnen vny de meldingsplicht voor het Ul|,, van werken te beëindigen, indienb bied waarvoor een meldingsplldn door een rechtsgeldig bestemml» wordt bestreken en dit plnn nuari l!)(i!) is vastgesteld. Volgens de overgangswet ordening en volkshuisvesting gemeentebesturen voor l augu, de meldingsgebieden in een mingsplan op te nemen, opdat, langen waarvoor de melding het uitvoeren van werken legd ook na die datum bescl ven. De minister heeft de tot beëindiging van een opD dingsplicht on een vroegere dan" 1 augustus 1970 geopenj hij ter zake het advies had uL nen van de rijksplanologische ctc sie en overleg had gepleegd njl betrokken ambtgenoten. WASHINGTON (AFP) De R orkestleider Charles Muiieli is hl mond (Virginia) overleden. )|q. woensdagmorgen overleden nac volgen van een hartaanval. Hg 2 avond tevoren nog als ondenM een tournee van het .Orkest nr| rijs' een concert gedirigeerd la L (Noord-Carolina INTERNATIONALE ORGANISATIE ACTIEF?- DORDRECHT (GPD) Een kraak in Dordrecht heeft volop mate riaal voor de illegale paspoortenhandel in Nederland en in het buiten- Wel meent de hoofdinspecteur dat de gestolen paspoorten niet terecht komen land opgeleverd. Dit is vrijwel de enige zekerheid die de politie tot nu ia'Lbnó™ge™Be?lmt?Jf tigoèa hebben toe heeft over de inbraak in het bureau bevolking aan het Beverwiick- van vvie.het paspoort is ingenomen. J De paspoorten zijn naar de mening van plein in Dordrecht in de nacht van donderdag op vrijdag jl. Zoals wij de heer Van der Hagen bestemd voor - - - - landen achter het ijzeren gordijn. Dit betekent dat deze zaak niet alleen als een lucratief handeltje moet worden be schouwd, maar dat er waarschijnlijk ook j politieke en spionage-aspecten aan kle- In Rotterdam ROTTERDAM (GPD) De re cherche heeft woensdag opnieuw vijf suppoosten van de gemeentelij ke badinrichtingen aangehouden op verdenking van fraude. Het aantal arrestanten is daarmee tot twaalf opgelopen. De gemeentelijke badinrichtingen hebben in totaal veertien suppoosten in dienst. Ze ven eerder aangehouden suppoos ten zijn al voor de officier van jus titie geleid. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de suppoosten, van wie de meesten heb ben toegegeven bij de fraude betrok ken te zijn geweest, de gemeente over een groot aantal jaren voor naar schat ting 150.000 gulden benadeeld. Dit ge beurde door middel van onregelmatig-1 heden bij de verkoop van kaartjes Volgens depolitie betrof het een al ve- le. jaren ingewortelde gewoonte het geld voor kaartjes, die niet aan het publiek w werden afgegeven, in eigen zak te ste- sprake van dat fle moeder van de jon->zitten overal in Nederland', zegt hoofd- De politie ken. Veel bezoekers van de badinrich- hoi«t. i. tingen plegen na het entreegeld te heb ben betaald door te lopen, zonder een terpol Ingeschakeld is. Gelooft de heer iVan der Hagen in een grote, internatio- nale organisatie I ,Daat laat ik me niet over uit'. IJzeren gordijn reeds meldden, werden uit een kast in het kantoor 46 blanco en vier beschreven paspoorten, een bewijs van Nederlanderschap, een grote en een kleine stempel met het gemeentewapen van Dordrecht, een stempel om paspoorten te verlengen, een hoeveelheid koperen ringe tjes om pasfoto's te bevestigen en een tang gestolen. Het feit dat beatjeugd met de paspoort- j handel betrokken is. verklaart de heer Van der Hagen: .Deze jongens zijn |vaak gelukzoekers. Zij komen met hun Deze spullen lagen niet, zoals bij dei hier dat de gestolen paspoorten op de bandjes overal en hebben veel contac- meeste hevolkingsbureaus gebruikelijk I zwarte markt zeker 50.000 lot 60.000 j ten. Velen van hen hebben geen vast (in ieder geval met paspoorten) in een zullen opbrengen. werk en hebben wel zin en tijd, er drie kluis. Hierdoor en door het feit dat in-j.Begrijp me goed, ik hoe niet van ste-(maanden tussenuit te trekken en een breken in liet Dordtse bureau van be- Ien', begint er een. ,Maar je kunt beter I paar centen bij te verdienen, volking via een achterraam en een ko-Ivoor 50 mille paspoorten jatten dan I lenhok nipt veel moeite kost, was het]voor twee ton juwelen. Met die juwe-i voor de dieven een koud kunstje hun len loop je veel meer in de gaten. Hoe- zwarte handelswaar te pakken te brij- wel: het kost je natuurlijk een hele gen. I tijd de paspoorten te verkopen'. hoofdinspecteur zegt, liet Dordtse r\ bevolkingsbnreau geen verwijten te wil- Enkele maanden geleden kwam dor- I IvprvJlI 'en nraken over het feit dat de paspoor- drecht ook al in het nieuws in verband rai tf,n nifiJ |,eter waren opgeborgen, met de illegale paspoorthandel. Een Het feit dat Dordrecht de laatste tijd en- .Men kan achteraf gemakkelijk zeggen: jeugdige Dortenaar. een beatmuziKant, jje]e keren in het nieuws is geweest die dingen hadden in een kluis moéten werd in Roemenie opgepakt met een jD verband met de illegale paspoorten- liggen', aldus de heer A an der Hagen', ■•als paspoort. Hij mocht voorlopig m handel, betekent helemaal nog niet dat Maar daar kom je niet verder (.Hl,..» V.Ü V,oa „tal I ,Geen verwijten' een hotel blijven, maar hij had wel huis- jg Merwedestead als centrum van de- Trouwens, wie komt i arrest. Een paar weken geleden was er ze handel beschouwd moet worden .Ze er paspoorten gestolen kui sprake van dat de moeder van de Jon-lzitten overal in Nederland', zegt hoofd- De politie zoekt, zo vertel gen haar zoon uit Roemenie kon halen,1 mspecteur L. N. van der Hagen van specteur. in de eerste plaat; ide Dordtse recherche een beetje moede- .zwakke schakel'. Die is nog niet ge- idee dal ■orden', rtclt de hoofdin- betalingsbewijs in ontvangst te De gearresteerde suppoosten hadden er) een gewoonte van gemaakt deze kaart jes later opnieuw: te verkopen en het. geld in eigen zak te steken. Ook is het; voorgekomen dat suppoosten de bezoe kers wel een kaartje nabrachten, maar! een .laat-maar-zitten' te horen kregen en het kaartje gebruikten om het voor; de tweede keer te verkopen. Dat reeds I verkochte entreebewijzen werden glad-| gestreken en voor de tweede keer wer den uitgereikt, is eveneens voorgeko-j men. Volgens de politie zijn sommige suppoosten door deze manipulaties in staat geweest er per week ongeveer hondera gulden extra bij te verdienen, PSP-afdelingen IJmond fuseren ÏJMOND (GPD) De PSP-afdelingen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen rijn gefuseerd tot één afdeling welke de naam IJmoiden draagt. De afdeling I.Jmuiden omvat de woongebieden Sant poort, Driehuis. I.Jmuiden, Velsen-Noord, Beverwijk. Wijk aan Zee, Heemskerk. Castricum en Uitgeest. npvaiKJPnK loosEr over deze zaak contact meti vonden. De heer Van der Hagen .Wij zit- 5^ alle overheidsinstanties'. ten met deze zaak een beetje Hier kwam echter niets van. Vol- gens de laatste berichten is de jeug dige Dordtenaar officieel in arrest ji genomen en zit hij in de gevange nis. Wel dubbel onfortuinlijk voor de jongeman Is het feit dat hij eigen lijk ais .invaller' optrad. Degene die eerst het paspoort naar Roemenië zou brengen, ook een gitarist in een j Dordtse pop-band. was verhinderd omdat hij plotseling moest spelen. I ,Dat kost hem in Roemenië minstens drie jaar', zeggen mensen die me nen dat zij het kunnen weten, Deze mensen zij hoofdzakelijk figuren uit het kleurrijke en heftige Dordtse .underground'-wereldje. i Dit betekent dat onder andere ook In-1 maag Zestig mille In een Café in de Dordtse binnenstad, waar de beatjeugd Iedere dag te vin den is. waar. zoals een hippe vogel het uitdrukte, de hasjish af en toe over het biljart vliegt' en waar een levendige han del in gouden .klokkies' aanstekers en vulpennen bloeit, is de paspoortenkraak het gesprek van de dag. Men oppert Na een kortstondige ziekte is nog onver wacht van ons heenge gaan m(jn lieve man. jnze lieve vader, be- nuwd- en grootvader WILLEM CORNELIS CARKLS m de ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam, M. S. Carels- WillemseD Breskens, 3 nov. 1968. Dorpsstraat 87C. Naar wens van de over- edene heeft de crema- le in stilte plaatsgehad Geen bezoek. Heden overleed, op de leeftijd van 66 j geliefde man. onze zorgzame vader DANIEL ADRIAAN ROUW Goes: W. Rouw - Flikweert Arnhem: D. J. Rouw Leidschendam: J. M. Rouw Goes: J. Rouw M. W. Rouw De begrafenis zal plaatshebhen op zaterdag 9 no vember om 11.00 uur, op de algemene begraaf plaats, Geldig tot en niet 9 november 200 GRAM I 1 PAK a 400 GRAM i VAN 174 VOOR IN NETJE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 4