CRACKFREE Kijks. Wateen fantastisch mooie pop Bij de 0QQQ voel je je thuis! Mevrouw van Galen overtuigde haar schoonmoeder margarine; MALSBRAAD 378 TOP TUIN 198 prei 29 witlof 79 biefstuk 268 runderlappen riblappen 329 varkenslappen 139 varkenslever 110 4 pakjes THEEZAKJES ,85 DROPTOFFEES 89 THEE KOKOSKOEKENj ,89! Spar-Euiop ananas 190 varkens vlees 200 gram zelfglans- was 5oo cc 225 zure haring 4 stuks 89 JSÏÏSSm KRAT PILS ^4^^/ 24 flesjes 7.50! zakje delicaatjes 69 pepminta 4 rol 89 pot appelstroop .,65 2 gezinsf lessen tonic 125 blik tomatensoep 89 ,00K STUDIELESSEN MOETEN ZIJN GERICHT OP DE LEERRESULTATEN' UIT ONZE SUPERMARKT SPRINGLEVEND MIDDELBURG-ZUID WIL KLEIN DIERENPARK H|i en dat is een hele prestatie. Maar voor schoonmoeder staat nu vast, dat mevrouw van Galen een zeer toege wijde en voor haar taak berekende echtgenote is. Me vrouw van Galen besteedt even dat beetje extra aan dacht aan haar gezin. Zij gebruikt Crackfree edelappret spray, voor de overhemden van haar man, voor de blouses van haar dochters en voor de shirts van haar zoon. Geweldige vrouw, mevrouw van Galen. Vraag het haar schoonmoeder. NU MET GRATIS KNIPPATROON MODELLEN EN... f2,-KORTING OP EEN Dankzij het Filarski sys teem kunt u nu met één basis-knippatroon een on beperkt aantal modellen maken. Op het etiket van elke bus Crackfree edel appret spray vindt u telkens een nieuw knippa troon-model, dat u'gemak- kelijk zelf kunt maken met behulp van het Filarski systeem. Dit unieke sy- FILARSKI KNIPPATROON. steem is verkrijgbaar door opzending van slechts 1 merkje uit het Crackfree spray bus etiket en beta ling van f 3.75. Normale prijs patroon f 3,-, com pleet in mapje met ca. 35 modellen en toelichting f2,75. Samen f5,75. DAT IS DUS TWEE GUL DEN KORTING VOOR U! CRACKFREE EEN 0K0 PRODUKT VAN N.V. "ONDER ONS" DE KRIM (0). Giorgina heet ze. En Sinterklaas heeft haar bij de Spar gekocht. Hij moest er toch zijn voor pepernoten, chocoladeletters en marsepein. Giorgina nam hij direkt mee. Voor maar f 9.50 Maar liefst vele guldens minder dan de normale prijs voor zo'n pop met slaapogen. U moet vandaag of morgen toch ook naar de Spar? Giorgina wil V-. graag met u mee. 176 nü doosje 95 nul zak 200 gram 98 nul pakje roodmerk Doe mee aan de Spar 9 margarine-wedstrijd. Qg py Prijzen: pak 98 nü< 404 gram pot 2 maal f500,- - -10% -10% l -10% -1°% VANDAAG 500 GRAM PANKLARE Drs Kleekamp over aspect mammoetwet Overdracht kennis blijf bepalend MIDDELBURG Tijdens de algemene vergadering van de oudervereniging van de rijksscholengemeenschap te Middel burg heeft drs B. Kleekamp medewer ker van prof. Rita Vuyk (psycholo gisch laboratorium van de gemeentelij- ke universiteit Amsterdam) dinsdag avond de betekenis van de studielessen in het kader van het bmgjaar nader uiteengezet. De heer Kleekamp ging daarbij uit vani jaar tngesteia. ue selectie onjrt acn-j de situatie die diende voor de inwer-1 terwege, men kan nu spreken van eeni kingtreding van de mammoetwet. Lan delijk gezien haalde 25 pet van de leer lingen het einddiploma van scholen voor voortgezet onderwijs zonder doublures Nog eens 25 pet haalde 3c eindstreep met doublures en de overige oO pet viel il In du weinig hoopgevende en niet van veel rentabiliteit getuigende toe- -land trachtte inw ve< Ivoudig veran dering te brengen dooi hei toepassen van allerlei select{«-systemen die ge baseerd op wetenschappelijk onderzoek of niet geen enkel resultaat in posi tieve zin opleverden De mammoetwet" aldus drs Kleekamp, .heeft een brug- i jaar Ingesteld. De selectie blijft acf VRIJDAG s 500 GRAM Prt|swi|zigmge« voo-befceySt* VANDAAG 250 GRAM MALSE VRIJDAG EN ZATERDAG 500 GRAM MAGERE VRIJDAG EN ZATERDAG 500 GRAM MAANDAG 300 GRAM DOORREGEN MAANDAG 250 GRAM ZATERDAG COMPLETE MAALTIJD ZAK VOORGEBAKKEN FRITES -f JAMPOT APPELMOES 4 POT YORKERS (knakworst) SAMEN SLECHTS determinatieperiode. Ls rle leerling in de richting gezet en blijkt hij die rich ting toch minder goed te kunnen vol gen, dan kan Mij binnen de verant woordelijkheid van dezelfde scholenge meenschap naar een andere afdeling overstappen. De doorstromlngsmogelijk- heid is aanwezig. Alleen zullen we moe ten bedenken dat een doorstroming haast altijd van boven naar onder plaats vindt en niet gauw De mammoetwet voorziet - Eerste paal voor twaalf woningen Burgemeester C. H. v. d, Linde heeft de eerste paal geslagen voor de 12 wo ningen in plan West te Bruinisse. De woningen, die In opdracht van de chris telijke woningbouwvereniging .Schou-| wen-Duiveland worden gebouwd, wor- alaats vindt De mammo'- kend In maximaal vier minimaalden door de gezamenlijke aannemers uit-1 twee studielessen per week De inhoudj gevoerd De toegangswegen tot deze) en een karakterbepaling van die lessen woningen zijn door de fa v. d. Velde te is niet in de wet geregeld en komt j Bruinisse aangelegd voor rekening van elke school apart. Vaardigheid een van de vele .vulsystemen' ontwor pen, die zich niet bezighoudt met bij lessen aan slechte meekomers en ook geen aanvulling geeft op de zogeheten moeilijke vakken. De methode poogt veeleer alle leerlingen een aantal vaar digheden eigen te maken die te gebrui ken ziln bij alle vakken Drs Kleekamp noemde als onderwerpen: een verbetering van het taalgebruik (taalbegrip en taalbeheersing) door de leerlingen zelf aan het woord te laten: dielessen als een eerste vereiste blijft zien ,De methode moet gericht zijn en Is dat ook op de leerresultaten'. Ouders, die een werkzaam aandeeltje in die studieresultaten willen bijdragen en door noest huiswerk het minnetje van zoon en dochter in een plusje wil len laten veranderen, worden in deze methode teleurgesteld. Zo komen name lijk zonder functie en moeten het werk aan de jongelieden zelf overlaten Voor de heer Kleekamp aan zijn le zing begon, werd in ijltempo het huis houdelijk deel van de algemene het aanleren van verschillende denk-'dering afgewerkt. Mevrouw Van Thiel, methoden- het (eren studeren, het be- die uit het bestuur trad. werd hierbij palen van een vooi Ie leerling ge-! onder aanbieding van een geschenkje schikte .werkhouding' en het gebruik dank gebracht voor haar werkzaamhe- van de agenda en woordenboeken Dej den De zes overige leden zullen met; heer Kleekamp legde de nadruk op de de rector en één leraar voortaan del omstandigheid dat de gu-methode de gedegen naam oudercommissie voor hun I overdracht van kennis ook voor de atu-! samenzijn mogen gebruiken. Wijkvereniging na drie jaar goed voor bijna 600 leden Eigen plan voor kinderboerderij MIDDELBURG Geen mens zal het durven wagen om te zeggen (Int er in Middelburg-Zuid geen leven In de brou werij' is. In drie Jaar tijd» groeide dc wijkvereniging van een handjevol leden uit tot een aantal, dat nu al aardig dicht de 600 nadert. Naast alle activi teiten op verenigingsgehied wil men ook nog wat dierlijke bedrijvigheid bren gen in deze nieuwe stad aan de andere kant van het kanaal. Op het verlanglijstje van het oestuur staat nog altijd de verwezenlijking van de plannen tot stichting van een" kin- al een koppeltje lenden en ganzen rond derboerderij. Daar is onlangs al een be- schelden begin meegemaakt. Er loopt tel heeft iaten weten dat er geen fi nanciële steun valt te verwachten op het punt van de kinderboerderijplannen omdat er in Toorenviiedt een derge lijk project van de grond komt is er het plan ontstaan, dat men per straat een beest of diertje wil laten adopte ren. Zo hoopt men te komen tot door gemeentewerkman Abrahamse ge koesterd als een kostbaar bezit), maari daar zou men graag enige uitbreiding aan willen geven. Nu het gemeentebe stuur bij monde van wethouder Wat-j vulling kunnen zijn bij de volière die op het meiveld zal komen en bij do hoenders en konijnen, waarmee een af gezette ruimte op het meiveld zal wor den bevolkt. Op een bijeenkomst onder leiding van voorzitter F. H. Kuypers werden dinsdag de plannen voor de komende maanden uiteengezet. Op 16 novem ber zorgen kinderen uit de wijk .zuid' voor een natuurlijk decor tij dens de door de tv in kleuren uit te zenden intocht van de sint in Vee- re. Op 30 november is er een puzzelriti voor automobilisten, scooterrijders en motorrijders. Op het meiveld komtl straks een knaap van een kerstbooa te staan. Op 2 januari is er een mi' sale kerstboomverbranding. En natuur- lijk is er nu al in het brein van de vb* eniging een reeks ideeën ontstaan vod de viering van carnaval- De bewonen van Dauwendaele worden ook in de tiviteiten betrokken. Naar aanleidltl van de problemen met de wijkverwW ming en de discussies die daarowl zijn ontstaan, is er nu als resultaat bt- reikt, dat alle woningen in Keurhort zullen worden voorzien van tochtstrlp pen. De klachten over de slechte ver warming bleken veel verband te hou den met de tocht. Andere planiMJjl schaatswedstrijden, een lampionoptodA een voorlichtingsavond voor tuinannlefi tuinkeuring, straatvoetbaltoemooi, nog meer andere zaken Regelmati? wordt er aan volleybal gedaan, er is ea kindercrèche, een jeugdatelier, er wor den tieneravonden gehouden en sin» kort .draait' er een verkecrscurss .pech onderweg". Volgens de bestuur ders van de wijkvereniging zal het wen- selijk zijn, dat er een voetgangerstffl- nel komt wanneer straks de Schrce weg zal worden doorgetrokken naar (f- rijksweg. Een actuele wens is een tele fooncel ten behoeve van de nieuwe be woners van Dauwendaele. DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 30