Initiatief 7 oliemijen in strijd tegen water en kustverontreiniging Iglo maakt nü verschil tussen andijvie! andijvie HSïiB a la crème JAMIN Lichte stijging van de werkloosheid Richard Nixonenige die zichzelf niet afschreef 3 Compensatie van kosten die regeringen moeten maken Snel optreden bii ongelukken met tankschepen vervolg kantlijn Fenomeen televisie KVP STELT PARTIJRAAD UIT Eerste Russische hartoverplanting ONDERWIJS EN OUDERS VRAGEN OM KLEINERE SCHOOLKLASSEN ONVERMOEIBARE HORDENLOPER IN AMERIKAANSE POLITIEK Nieuwe president vaardig in vaagheden Zo spoedig mogelijk rapport sloopregeling binnenvaart DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DEN HAAG (ANP) Zeven be langrijke oliemaatschappijen heb benwoensdag het voorstel bekend gemaakt voor een vrijwillig plan dat de compensatie moet regelen voor de kosten die nationale re geringen moeten maken ter bestrij ding van verontreiniging van kust gebieden door olievlekken. Het be treft hier verontreiniging door on gelukken met tankschepen, die te wijten zijn aan een fout van het schip. Snelle actie Het plan, dat moet worden opeenomen in een overeenkomst onder de naam .Tovalop' (.tankei' owners voluntary agreement concerning liability for oil pollution') zal ook een snelle actie van de zijde van de reder bevorderen in ge val van een ongeluk. Het is bedoeld om rederij en overheid in staat stellen op effectiever wijze de strijd aan te binden, zowel tegen verontreinigingen op kleine schaal als tegen rampen van het .Torrey Canvon'-type. De zeven maatschappijen, die het plan hebben opgesteld zijn: Bri tish Petroleum Company Ltd., Gulf Oil Corporation, Mobil Oil Corporation. Shell International Marine Ltd., Standard Oil Compamy of California. Standard Oil Company (New Jersey) en Texaco Inc. Zij vertegenwoordigen ongeveer dertig procent van de particuliere, tankschip tonnage in de wereld. Iedere andere vloot van tankschepen, In particuliere handen of in die van de overheid, kan aan het project deel nemen. Het plan zal pas in werking treden als het wordt ondersteund door In totaal 50 pet. van de particu liere wereld- tank sch i ptonn age. Iedere maatschappij zal toel lid van de federation, waarvan het bu reau onder leiding zal staan van een algemeen directeur. De andere organi satie .The International Tanker Indem nity Association Ltd", in Bermuda, ver zekert de rederijen tegen hun aanspra kelijkheid binnen het raam van de over eenkomst. Op grond van de voorgestelde overeen komst zal een rederij verantwoordelijk zijn voor het opruimen vasi alle olie, die de kust bedreigt of vervuilt als ge volg van een scheepsongeluk. dat te wijten is aan de seheepseigenaor. Indien in een restitutie van de kosten die voor het reinigen door de betreffende rege ring redelijkerwijs zijn gemaakt. In elk van beide gevallen zal de terugbetaling beperkt zijn tot een maximum van 10Ö dollar per bruto register ton van het schip of tot 10 miljoen dollar waarbij het laagste van de twee bedragen wordt aangehouden. De uitkering door dé as sociatie geschiedt In beide gevallen aan de betreffende rederij. In geval van betwisting van de oorzaak van de verontreiniging, zal de scheeps eigenaar onschuld moeten bewijzen. Zijn schuld behoeft niet te worden aange toond door de betreffende regering. Als het project eenmaal gestart I», zal het gedurende minimaal vijf jaar van kracht blijven, waarna steeds voor perloden van twee jaar zal worden verlengd. Het zal evenwel worden geannuleerd na twee .inar indien het tegen die tijd niet door 80 pet. van wereldtonnage wordt ge steund. Aanmoediging Volgens de oliemaatschappijen vormt de overeenkomst voor de tankredertj een aanmoediging om snel tot activiteiten over te gaan in geval van water- en kustverontreiniging door olie. Zij vormt tevens een garantie voor de financiële middelen daartoe. De overeenkomst zal anderzijds de regeringen in staat stellen aanspraken te doen gelden zelfs inge val er geen internationale of nationale rechtsgrond bestaat voor een verplich ting tot verwijdering van uitgestroomde olie en ingeval er geen middelen van rechtswege zijn om de kosten van rei niging te verhalen. De overeenkomst wil «rveneenB de problemen van jurisdictie en terugvordering, die in het huidige maritieme recht en gebruik bestaan, vermijden. Tuiee organisaties Het plan voorziet in de oprichting van twee organisaties. De ene ,The Inter national Tanker Owers Pollution Fe deration Ltd' te Londen zal het alge- CAO-OVERLEG HOOGOVENS AFGEBROKEN DEN HAAG (GPD) Het overleg tus sen de vertegenwoordigers van de vak bonden en Hoogovens IJmuiden over een nieuwe 3-jarige cao per 1 januari 1969 is woensdagmiddag voortijdig afgebro ken, zo deelde de afdeling voorlichting van de Hoogovens mee. De gedachten vam partijen betreffende de omvang der verbeteringen op het ge bied dor materiële arbeidsvoorwaarden lagen zover uiteen, dat de vakbonden geen basis meer meenden te zien voor verdere onderhandelingen, aldus de Hoogovens. Vakbonden vroegen naast constante loonsverhogingen van respectievelijk 6,5 en 5 pet. voor de Jaren 1989, 1970 en 1971 nog een bijsturingspercentage van 2 pet. voor elk der contractjaren, alsook een pakket verbeteringen op het gebied van arbeidstijdverkorting, vakantie-ver- jing enz. Het totaal der arbeidskos ten bij Hoogovens zou daarvoor over de Tenocmde drie jaar stijgen met ruim 19 pet. hetgeen neerkomt op 11,6 elk 80EPIK, SOEPIE In het Londense East End wordt een soepie. gebrouwen van een olifant van een ton Het gebal semde dier behoort aan het Passmore Edwards museum en is in een stalen deze olifant, die afkomstig is uit Tan zania, twee jaar geleden gekregen er. sindsdien geprobeerd een methode de bedenken om het geraamte eruit te krijgen, dat het voor het publiek wil tentoonstellen. De huid is steenhard en het dier is geconserveerd door middel van een ouderwets balsemproces. Laporte Chemical Industries heeft ten slotte de geweldige taak op zich geno den, de olifant terug te brengen tot het verbleekte skelet, dat de directeur van het museum wil hebben. Tenslotte de wijze, waarop de Ameri- I kaanse verkiezingen tol ons zijn ge komen Gewoon grandioos.' Dank zij de satelliet Early Bird, dank zij de Neder landse televisie, inclusief alle zuilen, aank zy het technisch vernuft van de Amerikanen en dank zy de voortref fe- ipo begeleiding dooi een legertje van kundige commentatoren weiden deze verkiezingen voor iedere Nederlander, die de moed opbracht er een lange nachtwake van te maken, lot eén van de boeiendste en meest fascinerende pro gramma's. Wat ons vooral trof was de wijze, waarop het nieuws over de ver kiezingen werd gepresenteerd en meteen van commentaar werd voorzien Een ty pisch staaltje van efficiënte Amerika ui.se aanpak. Bijzonder verhelderend! De niv Birc3"u't2ending haalde net niet de finish, want op het moment, dat de over winning van Nixon zich begon af te te kenen, ging zij uit de lucht. Dat heeft echter niets afgedaan aan de presenta bel 13 uren lang een boeiend tv-pro- grainma. Ad Interim. r ADVERTENTIE) niet duur we/ heerlijk (ADVERTENTIE) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het partijbestuur van de KVP heeft besloten de vergadering van de partijraad, die dit najaar zou worden gehouden om de resultaten van de chris ten-democratische samenwerking te he spreken, uit te stellen tot volgend jaar maart. De oorzaak van het uitstel is ge legen In de omstandigheid dat het over leg met ARP en CHl! niet voldoende is gevorderd. Vorig jaar december nam de partijraad in Arnhem een resolutie aan, waarin werd uitgesproken dat, zolang een al gemeen christelijke volkspartij niet laalbaar zou blijken te zijn, naar ver- lergaande samenwerking met ARP en JHtT gestreefd zou moeten worden. In de resolutie werd echter de restrictie opgenomen dat in het najaar 1968 .in het licht van de dan bereikte resulta ten' zou worden nagegaan of het stre ven naar samenwerking of federatie met de beide protestantse partijen moet worden voortgezet. Het partijbestuur ziet echter weinig re den de partijraad nu bijeen te roepen. De partijraad heeft zich namelijk nog in mei in een tussentijdse bijeenkomst over het interimrapport van de achttien gebogen. Sindsdien zijn er in het over leg tussen de drie christelijke partijen nauwelijks nieuwe resultaten geboekt. Naar bekend heeft het uittreden van de radlkalen het overleg bijna met een half jaar vertraagd. Eerst was er spinazie. En toen, ineens, was er Iglo spinazie la crème. Tot nu toe was er ook lekkere andijvie. En nu u raadt het al! Iglo maakt van gewone andijvie exclusieve andijvie Ia crème! Helemaal nieuw voor Nederland. En ongelooflijk lekker. Andijvie, vers van het land, gewassen, gesneden en bereid met een romig sausje. Het zit zo, kant-en-klaar in het pak. Zó klaar! Waarschijnlijk wordt dit nèt zo beroemd als spinazie h la crème. Dat hangt helemaal van uw goede smaak af prijs: 450 gram 1.60 )en dergelijke arbeidskostenstijging zou echter gezien de gevolgen voor de rentabiliteit en op den duur ook voor de groei van de onderneming en daardoor weer voor de werkgelegenheid onaan vaardbaar zijn. Hoogovens bood de vakbonden een pak ket arbeidsvooi-waarden, waarbij de to tale arbeidskosten per jaar met 7,8 pet. zouden stijgen. Dit komt neer op een totale stijging van de arbeidskosten met 25 pet. in drie jaar. Daarenboven ver klaarde Hoogovens zich nog bereid in de bestaande pensioenregeling alsmede in de reeds ingegane pensioenen bepaal de verbeteringen aan te brengen. On danks het afbreken van de besprekingen werd besloten een reeds eerder overeen gekomen datum in de tweede helft van november voor verdere besprekingen te handhaven, aldus de mededeling van de afdeling voorlichting van de Hoogovens. MOSKOU (AFP-RTR) In de Sow- jet-Unle is een eerste harttransplanta tie uitgevoerd, meldt het blad van het ministerie van defensie, Rode Ster. De operatie is maandag in Leningrad ver richt door een groep militaire chirur gen onder leiding van prof. Alexander YVitsjnevsky. Een vrouw van 25 jaar kreeg een nieuw hart. Haar overle vingskansen worden niet groot geacht, gezien haar slechte toestand voor de: operatie. Henrv Taylor, een 45-jarige emigrant uit Guyana die een week geleden in. Toronto het hart van een ander had| gekregen, is dinsdagavond overleden. UTRECHT Voor het. eerst na de geboorte van haar ticeede soon verscheen prinses Beatrix in het openbaar, namelijk tijdens de ver gadering van het genootschap van burgemeesters in Utrecht. Naast haar jhr mr C. J. A. de Ranits, burgemeester van Utrecht. Koningin, prins en prinselijk paar naar Ethiopië DEN HAAG (ANP) De koningin en prins Bernhard zullen zich, vergezeld van prinses Beatrix en prins Claus op uitnodiging van de keizer van Ethiopië van 23 - 30 januari 1969 naar Ethiopië begeven, teneinde het staatsbezoek dat de keizer van Ethiopië aan Nederland bracht, te beantwoorden. De dood op de weg DRUNEN («ANP) Doordat de be stuurder van een van de wagens geen voorrang verleende, ontstond woensdag morgen omstreeks tien uur op een kruispunt in Druncn een botsing tussen twee personenauto's. Hierbjj kwam de 19-jarige M. van Oers uit Drunen om liet leven. •HEERLEN (ANP) Onder de ge meente Nederweert vond woensdag avond omstreeks 18.15 uur op de rijks weg Weert-Roermond achter de Kel- perbrug een botsing plaats tussen een met bieten beladen vrachtwagen, die uit een zijweg komend de voorrangs- weg opreed en een trekker met opleg- fer. die met 20 ton papier beladen was. ij deze botsing werd de bestuurder van de vrachtwagen, de 53-jarige Th. Simons uit Beesel op slag gedood. Even later botsten nog twee andere perso nenauto's op de vrachtwagens, waarbij een van de bestuurders, de 24-jarige j Pfennig uit Sittard, licht gewond werd. Hy werd naar het ziekenhuis in Weert overgebracht. Ter plaatse ontstond een grote ravage en een vrij langdurige M. van Oers uit Drunen, bestuurder van een personenauto, is woensdagmorgen verongelukt toen hij in de bebouwde kom van Drunen geen voorrang gaf aan een bestelwagen. Het slachtoffer was op slag dood. IN OKTOBER 1800 MANNEN MEER Percentage het hoogst in Limburg DEN HAAG (ANP) Eind ok- tober 1968 waren 45.400 mannen werkloos, aldus het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid. Een maand tevoren was dit aantal 43.600. In oktober trad dus een toeneming op met 1800. Eind ok tober vorig jaar was het aantal werkloze mannen 60.800. Dit aan tal daalde sindsdien dus met 15.400 Het aantal werkloze mannen aan het eind van oktober komt overeen met 1,6 pet. van de afhankelijke mannelijke be roepsbevolking. Eind oktober 1968 ren 8800 vrouwen tegen 8400 e tevoren en 8500 een jaar terui Limburg De werkloosheid van mannen uitgedrukt als percentage van de afhankelijke man nelijke beroepsbevolking was eind okto ber jl. het hoogst ln de provincie Lim burg (3,5 pet). Daarna volgden de pro- PETITIE AANGEBODEN OP BINNENHOF (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een delegatie van de Algemene Nederlandse Onderwijzers- Federatie heeft woensdagmorgen de vaste tweede kamercommissie voor onderwijs en wetenschappen een petitie aangeboden waarin wordt gevraagd om kleinere klassen bij het lager- en kleuteronderwijs, te bereiken door ver laging van de leerlingeiischalen. In de petitie, die vergezeld ging van ruim 670.000 handtekeningen, wordt gevraagd om een extra uitgaaf voor dit doel op de onderwijsbegroting van 25 miljoen gulden. De petitie werd ln ontvangst genomen door de derde kamervoorzitter, de heer Zegering Hadders, die de openbare vergadering van de onderwijscommissie over de begroting van minister Veringa, presi deert. De heer Zegering Hadders ontving woensdagmorgen ook een landelijke af vaardiging van vormingsinstituten voor de werkende jeugd, die kwamen protesteren tegen het besluit van staatssecretaris Grosheide om he+ vormings werk voor jongeren boven de 18 jaar niet langer te subsidiëren. Volgens hun petitie, die vergezeld ging van 2300 handtekeningen, worden door deze maatregel 3000 werkende jongeren van het vormingswerk afgehouden. De jongeren, die ook op het Binnenhof demonstreerden, boden alle commissie leden papiere nbloemen aan als vredelievend protest tegen het uitblijven van de subsidie. Zij waren uit alle delen van het land met bussen voor deze demonstratie naar Den Haag gekomen. <2.1 pet), bant 'elk 2 pet.). Belangrijke stijgingen of dalingen van dit werkloosheidsper centage vergeleken met de overeenkom stige percentages aan het eind van ds vorige maand deden zich niet voor. In vergelijking met eind oktober 1967 daalde het aantal werkloze mannen, uitgedrukt in een percentage van ds afhankelijke mannelijke beroepsbe volking, van 2.1 tot 1.6. ofwel met 0,5 pet. Relatief sterkere dalingen traden op in Drenthe 2,0 pet.), Groningen 1,3 pet.), Limburg 1.2 pet.) en in Overijssel en Nra- Brabant (elk 1 pet.). Van het totaal aantal werkloze mannen aan het einde van oktober waren er 2800 jonger dan 19 jaar. van wie er 1500 kor ter dan één maand stonden ingeschre ven- Een maand geleden waren 3100 jongens beneden de 19 Jaar werkloos en een iaar terug 5400. Eind oktober Jl. waren 17.700 mannen drie maanden of langer werkloos. Van hen waren er 11.400 reeds zes maanden of langer geregistreerd en 5800 reeds langer dan één Jaar. De stijging van het aantal werkloze mannen ln oktober trad niet in alle be roepsgroepen op. Een toeneming van het aantal werkloze mannen wordt ge vonden bij het horecapersoneel 1100), de bouwvakarbeiders b.- en u. (r 600) de bouwvakarbeiders wsw (-5- 300). i daling deed zich voor bij de land arbeiders t200) en de metaalbewer kers (—300). Aan het einde van oktober waren alle zieningsobjecten, er 11.900 als werkzoe- d geregistreerd bh de arbeidsbure- De geregistreerde arbeidsreserve, zowel deze categorie personen (Van onze correspondent in Washington) Diehard Milhous Nixon, die op 20 januari 1969 geïnstalleerd zal worden ais de 37ste president van de Verenigde Staten, is alleen in sommige opzichten het schoolvoor beeld te noemen van de Amerikaanse legende, waarin de arme jongen, die in de blokhut werd geboren, het tot het hoogste ambt van het land brengt. Want hoewel hij in povere omstandigheden werd grootgebracht, is Nixon* carrière geen succesverhaal. Het is eerder hei verslag van een onvermoeibare hordenloper in de Amerikaanse politiek die de eindstreep haalt, omdat hij de enige was die zichzelf niel had afgeschreven. Richard Nixon (zijn tweede voornaam was de fa milienaam van zijn moeder) wordt op 9 januari 56 jaar Hij werd geboren in het gehucht Yorbs Linda, een 35 kilometer ten oosten van Los Ange les, in een huis dat door zijn vader werd ge bouwd. Hij was de tweede zoon. Van zijn drie broers is alleen de één jaar jongere Donald nog in leven. Van zijn moeder erfde hij de gelaats trekken die het werk van de satirische politieke tekenaars zo vergemakkelijken: de brede kaken en zware wangen, de grote wipneus, het hoge voorhoofd. Zijn achterovergekamd krullend haar verbergt een groot litteken, dat over zijn sche del naar zijn nek loopt, het gevolg van een on geluk met een rijtuig dat door zijn moeder werd gemend, toen het omkantelde. Een wiel beland de daarbij op zijn schedel. Hij was toen drie jaar oud. Twee herinneringen markeren zijn vroegste jaren. De een was de trein die op een tiental meters het Nlxon-huis passeerde. Zoals menige ander jongen wilde Nixon tot zijn twaalfde jaar machinist worden. De ander was de keuze van zijn vader uit twee piaatsen waai hy een benzinepompstation wilde opzetten. Op de plaats die hij niet koos, werd kort daarna olie aangeboord. De bron die 25 drums per dag opleverde, maakte van de eigenaar een miljonair. Rijkdom was voor de Nixons niet weggelegd. Richard Nixon werkte het gebruikelijke reper toire van werkzaamheden af. waarmee Ameri- K&ans jongens een cent in het huishouden bij dragen. Hij hielp zijn vader in de kruideniers winkel, lokte kermisganger8 naar een kraam met aandacht trekkende kreten, was conciërge in een zwembad, plukte bonen in het veld. Op dc middelbare school ln Whi'ttler blonk hij uit als ?en debating-kampioen Met een beurs studeer- 1e hij rechten aan Duke University in Noord- Carolina .Na het behalen van zijn graad sollici teerde hij bij het FBI, het federale bureau van de veiligheidsdienst, maar werd niet aangeno men, omdat de malaise van de Jaren dertig de beschikbare fondsen had besnoeid. Toen hij ei niet in slaagde in New York als advocaat aan de slag te komen, keerde hij terug naar Califor- nlë. en werd gekozen als lid van het congres. Hij was toen 33 jaar. Vier jaar later was hij sena tor, en op zijn 39ste was hij vice-president. Wei nigen zullen zo vaak zo dicht bij de hoogste Amerikaanse politieke prijs zijn gekomen als de ze zoon uit een Quaker-gezin, en nog minder zullen er zolang ln hebben volhard om hem te be halen. In 1955, toen president Eisenhower over woog zich na zijn eerste hartaanval terug te trekken, leek het presidentschap binnen zijn vingerbereik te liggen. In 1960 werd hij met een 115.000 stemmen op een totaal van ruim 68 miljoen voor het leiderschap van de natie door John Kennedy verslagen. Toen hij twee jaar la ter roemloos onderging in de verkiezing voor net gouverneurschap van Californië, was Richard Nixon volgens alle politieke wetten uitgerangeerd en afgeschreven. En het leek er op dat hij die wetten zou gehoorzamen. Hij hervatte de advo catuur, werd firmant in een advocatenkantoor 'n New York dat .nieuw bloed' nodig had en WERELDGEBEUREN fiij verhuisde van zijn net-gekochle huis, vlaji bij Beverly Hills in Californië, naar een comfor tabele flat aan 5th Avenue in Manhattan. Vooi net eerst in twintig jaar was Richard Nixon een ambtloos burger. Hij ontdekte dat hij in zijr, praktijk meer kon verdienen dan in alle jarer die hij in de politiek had doorgebracht. Zijr vermogen bedraagt nu ongeveer een half mil joen dollar. Wat deed hem besluiten opnieuw het land tt bestormen, honderden redevoeringen te hou den. naar ongewenste adviezen .e luisteren, dui zenden hande nte schudden, zijn gezin bloot te stellen aan kritiek, er het risico te lopen van de pijn van een derde nederlaag? Eén reden was het vacuum dat was ontstaan in de leiding van de republikeinse partij na de brokstukken, achtergelaten door de catastrofa le campagne van senator Barry Goldwater ln de presidentsverkiezingen van 1964. Een tweede re den is het aloude politieke adagium, dat de poli tiek gevaarlijk maar onvergelijkbaar opwindend is. Een derde reden verschafte Nixon zelf, in een gesprek enkele maanden voor het partijcon gres in Miami: ,Ik geloof dat zij, die zich op het hoogste niveau in de politiek bevinden, niet hun eigen weg kiezen. Ze kunnen het proberen zoveel als ze willen, maar wanneer tijd en plaats er niet rijp voor zijn, zullen ze niet ver komen. Wanneer iemand in de politiek Is geweest, wan neer dat zijn leven is. zal hij er altijd naar te rug keren wanneer de mensen dat wensen'. Dit ls de visie van iemand die zich geroepen voelt, zoals een predikant die beroepen wordt. Inderdaad ontkomen weinigen, die Richard Nixon van nabij hebben meegemaakt, aan de indruk van zakelijk evangelisme die zijn optre den wekt, zoals ook de massabijeenkomsten die hij toesprak de sfeer hadden van politieke ge wijdheid. Het zijn deze aspecten die Nixon het mikpunt hebben gemaakt van kritiek, twijfel, .en zelfs afkeer. De politici, ook zijn naaste mede werkers, weten vaak niet wat zij aan hem heb ben. Toehoorders die willen weten wat hij pre cies over dit of dat onderwerp denkt, worden te leurgesteld door zijn vaardigheid in het hanteren .•an vaagheden. De verkiezingscampagne van 1968 heeft op vele vragen en twijfels rond de figuur van Nixon geen antwoord gegeven. De voortreffelijke schrij ver Norman Mailer beslist geen Nixon-liefheb- oer. meende in een fabuleus essay over het con gres in Miami, dat de republikeinse kandidaat gelouterd bleek door zijn nederlagen. Maar ook h(J noteerde een gevoel van onzekerheid over Ni xons echtheid als mens. Het presidentschap, hoewel velen dat denken, zal op deze vragen ook geen antwoord geven. Het zal op zijr, best bewijzen dat Richard Milhous Nixon een kundiger president is dan zijn critici voorspellen. En op zijn slechtst dat hy niet erger faalt dan deze zelfde critici verwachten. eind oktober mannen. Het aantal vrouwen dat op die datum tot de geregistreerde arbeidsre serve behoorde, bedroeg 9600, nameiyk op sociale werkvoorzieningsobjecten 8800 werklozen. Het aantal by de arbeidsbureaus g streerde vacatures bedroeg eind okt jl. 55.900 voor mannen en 26.400 voor vrouwen. Zowel voor mannen als vrou wen trad in oktober een lichte daling van de geregistreerde openstaande vraag op. deelt als antwoord op vragen van bet socialistische tweede-kamerlid drs E. van Thljn mee, te willen bevorderen, dat het rapport van de studiecommissie sloopregeling voor de binnenvaart zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd. standpunt over deze materie, dat mede rekening zal moeten houden met de uitkomsten van het internationale over- publiek West-Duitsland. Aangezien. volgens staatssecretaris Kevzer. die internationale besprekin gen nog gaande zijn kan nog geen de finitieve uitspraak worden gedaan be treffende de aan te houden termijn. BRITISH EAGLE IN LIQUIDATIE Slot van pagina 1 dracht van dit kantoor in Rotter dam een uit 19 zeelieden bestaande scheepsbemanning aan boord nemen, die naar Mombasa ln Kenia moest worden gevlogen om daar de huidige bemanning van de sleepboot 3a- rendszee' van L. Smit en Co te Rot terdam af te lossen. Deze sleepboot, die Juist een sleepopdracht heeft be ëindigd. moet vandaag van Kenia rond de Kaap naar Nigeria koers zet ten voor een nieuwe sleepopdracht aldaar. Nadat bii Amsterdam Air' als een don derslag bij heldere hemel het be richt van de onverwachte liquidatie en het annuleren van de vlucht met de BAC 1-11 per laconieke te lex-boodschap uit Engeland was ge arriveerd. schakelden deze lucht vaartmakelaars ljling op een andere mogelijkheid over. die echter wegens het spoedeisende karakter vele dui zenden guldens extra zal kosten: een OC-7C van Martinair Holland. het laatste moment werden de 19 zeelleden gewaarschuwd, dat zij als gevolg van de onverwachte wijzi ging naar Schiphol moesten komen om daar ln het holst van de nacht met de DC-7 naar Kenia te vertrek ken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 3