PZEM-waterfabriek weer K'Slï dichter bij voltooiing ■AGENDte VAN IERSEL 39.- 289- 198.- 389.- VAN IERSEL NOORD-ZEELAND Goes: 200 boeken van opbrengst zomerzegels MARKTBERICHTEN VOOR HET INRICHTEN VAN UW WONING Dr C. G. Ramselaar neemt afscheid als geneesheer-directeur in Sluiskil IN DE PRINS VAN ORANJE'TE GOES PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN: PROVINCIALE STUDIEMIDDAG Auto reed tegen bietenrooier op: bestuurder gewond DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 WISSEL SCHOUWl PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT POMPEN VOOR INLAATGEMAAL GEPLAATST TERNEUZEN Vijf miljoen liter zeewater per uur levert de elektrische pompinstallatie, die straks de zoetwaterfabriek van de PZEM in Terneuzen gaat voe den. Woensdagmorgen vroeg werden de beide pompen die de ze enorme slok aankunnen, met behulp van een drijvende bok geplaatst in het buitendijks voor de Nieuw-Neuzenpolder gelegen ,innaniestation'. Voor de bou wers van de waterfabriek bete kende het weer een stuk specta culair precisiewerk het zo veelste sinds het eerste verdam- pervat op zijn plaats werd ge manoeuvreerd. De zoetwaterfabriek van de PZEM voorlopig- nog de grootste ter we reld zal vermoedelijk nog dit jaar proef)draaien. De streefdatum is half december. Het innamestation voor de zeedijk, waarin gisteren de beide 6 ton wegende pompen wer den geplaatst, is met de waterfa briek zelf verbonden door een 1200 meter lang ondergronds buizensys teem. Voordat het zeewater in "de verdampers komt. passeert het eerst nog een filterbassin, waarin het wordt gezuiverd van zand en andere vaste deeltjes. Zoals bekend, zullen de bei de verdamperstraten (een .straat' is een keten van achter elkaar geplaat ste verdampervaten) iedere dag 29.000 m3 gedestilleerd water leve ren. Het ligt in de bedoeling dit wa ter te verkopen aan de chemische bedrijven in de kanaalzone. Fot*: Voor de dijk van de Nieuw- Neuzenpolder zijn momenteel twee ïnlaatgemalen in aanbouw. Het grootste (voorgrond) is voor DOW. het andere is het innamestation van de waterfabriek. Zeeuwse griffier op aanbevelingslijst voor rechter Utrecht DEN HAAG Mr. A. Nou wen. grif fier van de kantongerechten in Middel burg, Oostburg. Terneuzen en Zierikzee, «taal op de lijst van aanbeveling van het ministerie van justitie voor het vervullen van één van de twee vacatu res van rechter in de arrondissements rechtbank te Utrecht. Op het ogenblik is mr, Nouwen in de kantons, waar hij griffier is, tevens kantonrechter-plaats- vervanger. Donderdag 7 november MIDDELBURG Lange Jan. 12—13 uur: «rillonconcert. Gasthuis. 19.*5—M.45 uur: uitzending zie kenomroep Radio Walcheren. Schouwburg. 20 uur: He* Nieuw Rotter dams Toneel met .De prijs'. OCWERKFRK - Café Vijverberg. 20 uur: vergadering VW. souburg Zaal Rehoboth. 10 45 uur: Mm over reumabestrijding met causerie. VEERE Raadhulstoren. 1510 uur: ca- rillonconceri VLISSINGEN Britannia. 14 uur: bridge en «anaata voor Nederlandse vereniging van huisvrouwen. Britannia. 19.30 uur: jtibileumbrldge-drive Nederlandse vereniging van huisvrouwen zterik7.EE -- De Lichtboei, 16 en 20 uur: vertoning jeugdfilm .Het leger sloeg op stel- Raad Duiveland STAVENISSE onderwijs. a Nassau. 20 u vergadering Volks- m C" °Penl>are leeszaal en bibliotheek, lo—12.30 uur: tentoonstelling recente boek werken provinciale bibliotheek. HULST Boekhandel Van Cieyt 9—12 en 13—18 uur: tentoonstelling werken van Ne derlandse en Belgische kunstenaars MIDDELBURG - Rijksarchief Zeeland Mnt-Pieterstraat 38 9 30—12 30 en 13 30- 1".30 uur: tentoonstelling Vliedbergen in Zeeland" Openbare leeszaal en blblloiheek 10-12 en 14 17.30 uur: tentoonstelling werken Kinderboekenweek. VLISSINGEN Aula lts, 19.30—21.30 uur: beroepententoonstelling. BERGEN OP ZOOM Roxy. 20 uur: Red een huwelijk en verknoei je leven, 14 jaar. MIDDELBURG Oily. 20 uur. Ontembare Angellque. 18 jaar. VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: Het naakte vlees. 18 Jaar OPCAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC VlISSINGEN - TEL. 01184-5144 TOESTEL 43 over garantie bejaardenwoningen NIEUWERKERK De gemeenteraad van Duiveland zal in de vergadering van morgen, vrijdag, onder meer een voorstel behandelen een hogere garan tie te geven voor de geldlening, die de .Stichting woningen en woongebouwen voor bejaarden op Schouwen-Duiveland' moet aangaan voor de bouw van be jaardenwoningen in de gemeente Dui veland. De raad heeft eerder garantie •'erleend tot 1.032.787 Dat was :6 hejaardenwoningen. maar nu dat al is verhoogd tot 50 wordt gevraagd de garantie te verhogen met f 465.250. Verder werdt voorgesteld mevrouw J. J. Heule-Klp vast aan te stellen als onderwijzeres aan de openbare lagere school in Sirjansland. Voor verbetering van de straatverlichting vragen b en w een bedrag van 2.860. Het college stelt verder voor de Kerkstraat te Oos- terland aan de kant van het Torenplein in de richting naar de Markt gesloten te verklaren voor voertuigen, die met inbegrip van de lading langer dan 10 meter zijn. SINT-PHILIPSLAND Raad St-Philipsland over verlichting SINT-IPHILIPSLAND B en w van Sint-Philipsland komen in de vergade ring van 13 november met een voorstel bij de raad 5.000 te voteren voor ver betering van de straatverlichting op een aantal punten. Er zullen als de raad akkoord gaat, masten worden bijge plaatst op de Kerkring voor de pastorie van de Nederlands hervormde kerk. op I de Zuiddijk, waar vroeger de woning Zuiddijk 3 stond, op de Zuiddijk ver der voor de panden van de heren Quist en Wolse, in de Achterstraat voor het pand van mevrouw Van T.eeuwen, in de Deldonsestraat., in de Korte Schoolstraat op de Zuiddijk tussen de Deldense- straat en de Hengelosestraat, op de Zuiddijk voor het pand Van de heer Den Braber, in de Emmastraat voor het pand van mevrouw Timmer mans en op de Oostdijk voor het pand van de heer Rijstenbil. Naast enkele voorstellen voor grond transacties is er een voorstel het bestemmingsplan ,St- Philipsland 1968' in voorbereiding te verklaren. Verder zal een voorstel wor den behandeld, nu de Oostdijk geheel Is gereconstrueerd, het parkeerverbod voor beide zijden van die weg in te trekken en daarvoor in de plaats vanaf de „oprit van de Oostdijk tot aan de Emmastraat een stopverbod in te stel len voor de westkant van de straat, zodat vrije doorgang wordt gewaar borgd. De raadsvergadering begint om half acht. ZIERIKZEE P. J. Noordermeer bij Beatrixschool in Zierikzee ZIERIKZEE De Zierikzeese gemeen teraad heeft dinsdagavond de heer P. J. Noordermeer aangesteld als onder wijzer in vaste dienst, aan de Beatrix school. De heer Noordermeer was on derwijzer in tijdelijke dienst aan die school. OOSTERLAND Bouwactiviteiten Hebben de bouwactiviteiten zich de laat ste jaren in Oosterland bijna uitsluitend geconcentreerd in de kom van het dorp. thans heeft het bouwbedrijf Boogert aan de Hoge Zandweg bij de hofstede ,'t Is niet anders' van de heer A. F. Schoof een bungalow gebouwd ten behoeve van de heer Jac. Schoof. Verder wordt mo menteel op de hoek van de Abeele- straat-Burgemeester Van der Havestr. door 't aannemingsbedrijf Capelle-Stou- ten een bungalow gebouwd voor reke ning van de familie Rooze-Stouten. Openbare verkoping Op verzoek van de erven van wijlen mevrouw M. Stoutjesdijk-Luyk werd dinsdagavond in café Smits te Stavenis- se door notaris W. L. Blindenbach uit Sint-Maartensdijk, publiekelijk verkocht het woonhuis met toebehoren, groot 1.02, are staand in de Wilhelminastraat 12 tej Stavcnisse. Koper werd de heer A. Hen- drikse voor de prijs van 5000,-. GOES Dp Goose openbare leeszaal en bibliotheek heeft er sinds woensdag een kleine 200 boeken voor de jeugd bij: geschenk van het comité zomerzegels, dat de bibliotheek van de opbrengst van zomerzegels, die dit jaar werden ver kocht een bedratr van f 1.000 gaf. De voorzitster van het comité, mevrouw •J. C. de Granf-Zijlstra, overhandigde de voorzitter van de Goese bibliotheek ir. I'. van der Zaken woensdag sy Iiseli dat geschenk. Zij gaf hem vo< jeugdbibliotheek de .Sprookjes van moe der De Gans'. De collectie boeken, die men heeft ge kocht voor de 1.000 zijn voor kinderen van zo jong als ze interesse hebben tot ongeveer 15 jaar. Er is een verzameling over auto's, vliegtuigen, schepen en alles waar maar verder interesse voor kan zijn. er zijn fraai geïllustreerde sprook jesboeken. er is een serie bijbelse ver tellingen en er zijn romans voor kin deren. Aanvankelijk werd gedacht aan aan schaf van poefs ter verdere inrichting van de bibliotheek. Uiteindelijk heeft men toch besloten het bedrag te beste den voor boeken. Mevrouw De Graaf toonde zich in een kort toespraakje heel ingenomen met die keus. Beenbreuk bij aanrijding op Vlissings fietspad VLISSINGEN Doordat zowel brom fietser W. B. uit Vlissingen ais fietser M. M. C. E. uit Vlissingen waarschijn lijk niet voldoende rechts hielden op het fietspad langs de Nieuwe Vlissingseweg te Vlissingen, ontstond woensdagavond omstreeks half zeven een aanrijding, tussen beide voertuigen, waarbij duo passagier T. B. uit Vlissingen van de bromfiets zijn rechteronaerbeen brak. E liep door dc val een lichte hersenschud ding op. Dokter Van Dijk uit Vlissingen verleende eerste hulp en bracht E. per auto naar Huis. B. moest per ambulan ce naar het Bethesdaziekenhuis te Vlis singen worden vervoerd. VISMIJN COLIJN9PLAAT Exportgarnalen 3582 kg. 8.02-4,40: 245 kg schar: M5 kg kabeljauw. 78 kg bot. 1139 kg wijting; 70 kg schol: 552 kg tong; 110 kg pa ling. 3 kg gr-.e-,C<9 kg herder: 373 kg spie ring; 137 kg ongesorteerde vla. Burgerlijke stand ZIERIKZEE Geboren: Hendrik M. z v N. v 't Veer en M. Haze; Rober-Alexander z v R v. Oudheusden en S. Verhoef. Getrouwd: L. Hendrikse 23 j en J. v Beveren 20 j. Overleden: K. Stouten 58 j wedn v Quist; T. Broere 73 j e v I. Polder mans; K. Evertse 88 j wedn v J. v d Berg. SINT-MAARTENSDIJK Geboren: Cornelia d v M. Ponse en P Oudesluijs; Marinus C. z v J. Stoutjes- dijk en M. de Weijze; Janna C. M. d v M. van Hemert eh H. Rijnberg: Ernest G. W. z v W. Donker en M. Boone; Jo- sina H. M. d v I. van Haaften en W. Deurloo. Overleden: P. van Iwaarden 78 j e Langejan; A, van der Werf 85 j wedn van J. de Zwarte. Ondertrouwd: J. Verwaal 25 j en van der Meer 16 j; M. van Houte 20 j en B. Slager 20 j; M. Dourlein 25 j en M. Zeedijk. Getrouwd: M. van Houte 20 j en B. Slager 20 j; M. Dourlein 25 j en M. Zeedijk: A. van Prooijen 20 en M. Bazen 22 j. Collecte een bedrag opgebracht, van 541. natuurlijk naar Enkele KEIHARDE FABRIEKSPRIJZEN Nylon VLOERBEDEKKING Kamerbreed UW FABRIEKSPRIJS SLECHTS Modern BANKSTEL in skai-C losse kussens UW FABRIEKSPRIJS SLECHTS Teak EETKAMER 4 stoelen bekleed mfet skai-C royale tafel UVV FABRIEKSPRIJS SLAAPKAMER mahonie (iets moois best uit: ledikant 2 nachtkastjes en 3-deurs kast UW FABRIEKSPRIJS SLECHTS Onthou'dt fiet goed: 7t rè Van lersel die 't 'm doet! MEUBELFABRIEK EN TOONZALEN HALSTERSEWEG 265 - 267 <v/h .De Koperen Doos TEL. 01640-3544 BERGEN OP ZOOM TERNEUZEN In het Terneuzense Concertgebouw heeft de zuidelijke to- Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond op neelgroep .Globe' woensdagavond voor 16 november te Axel zal voor wat be- een goedgevulde zaal een opvoering ver- treft de Zeeuwse Polder- en Water- zorgd van .Het leven van Bertold schapsbond, afscheid worden genomen Brecht'. Deze als .muzikale documentai-j van mr. dr Th. F. J. A Dolk. directeur re revue' in de aankondiging omschreven I van de Unie van Waterschapsbonden, opvoering stond onder auspiciën van de j De heer Dolk zal met het oog op zijn samenwerkende culturele instellingen in gevorderde leeftijd begm volgend jaar Terneuzen. i deze functie neerleggen. ZPWB neemt afscheid voorzitter Unie van Waterschapsbonden AXEL Tijdens de vergadering van de Pleidooi voor gelijkwaardigheid van de vrouw GOES ,De veranderingen in huwelijk en gezin' was het onder werp van de provinciale studie middag van de Nederlandse plat telandsvrouwenbond. Dr B. S. Wit te uit Woudenberg, directeur van het Nederlands instituut voor sek sueel onderzoek, sprak over de ontwikkelingen in het gezin, de veranderde positie van de vrouw en de man-vrouw relatie. Brief over verdiensten geneeskundig inspecteur dokter J. R. van den Borgh VLISSINGEN De geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dokter R. Drion, heeft zich in ver band met de pensionering van dokter j. R. van der Borgh als geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid voor Zeeland met een rondschrijven gericht tot allen met wie de lieer v. d. Borgh gedurende z\jn ambtsperiode heeft samengewerkt. Dit omdat het in band met de gezondheidstoestand van de heer Van der Borgh niet mogelijk was in het openbaar afscheid van hem lemen en zijn verdiensten te onder schrijven. De heer Drion merkt in zijn brief op, dat de aanstelling van dokter Van der Borgh in april 1946 als inspecteur van de volksgezondheid tevens de oprichting van de inspectie Zeeland betekende. Daarvoor was er een gecombineerde in spectie Noord-Brabant en Zeeland. .Tengevolge van de oorlogsomstandighe den verkeerde deze gecombineerde in spectie in een desolate toestand. Het is de grote verdienste geweest van de heer Van der Borgh, dat hij in korte de inspectie Zeeland van de grond ïeeft weten op te bouwen tot een hecht en goed functionerend apparaat. Hoe noodzakelijk dit was bleek in 1953 toen de watersnood nieuwe rampspoed over Zeeland bracht. De heer Van der Borgh heeft zich toen volledig ingezet bij de organisatie van de medische hulp verlening', aldus de heer Drion. .Ook bij een volgende calamiteit, te we ten de poliomyelitis-epidemie in 1956, zien we het daadkrachtige optreden van de heer Van der Borgh. Hij heeft toen in de kortste tijd een goede regeling tot stand gebracht door de organisatie van het vervoer van ernstige polioslacht offers die naar een beademingscentrum moesten worden gebracht. Samen met de toenmalige directeur-generaal van de volksgezondheid, dr. Van den Berg, heeft hij de eerste samenwerking met België tot stand weten te brengen, waar poliopatiënten uit Zeeuwsch-Vlaanderen konden worden vervoerd naar het beade- mingscentum te Gent', aldus dokter Drion in zijn brief die is gestuurd naar onder anderen alle artsen, districtsart sen. kruisverenigingen en verpleeg- en rusthuizen. Goese Heils-combo in tv-uitzending Presidente mevrouw E J. A. de Koeyer- Doeleman sprak in haar openingswoord over het plan om het provinciaal be stuur te reorganiseren. Tot nog toe heeft Zeeland 33 afdelingen (met 2562 leden) die elk een kandidate voor het provinci aal bestuur stelt. De verkiezingen tij dens de provinciale voorjaarsvergade ring zijn een wassen neus geworden omdat elke afdeling maar één kandidate stelt. De bezwaren zijn nu dat het hui dige bestuur te groot is. Om financiële redenen kan men hoog stens vier maal per jaar vergaderen; het dagelijks bestuur heeft zélf geen besluitkracht. Men hoopt een nieuw be stuur samen te kunnen stellen door de provincie in zes kringen te verdelen, uit elke kring een provinciaal bestuurs lid te kiezen plus een extra lid. Het aan tal stemhebbende leden bedraagt dan zeven, met de vijf vaste leden bestaat het provinciaal bestuur dan uit 12 le den. Het reorganisatieplan zal op de afdelingen worden besproken en stemming gebracht Het gezin nu Dr. Witte ging het vervolgens hebben over een stukje toekomst, de ge zinnen kleiner zijn, de grootouders net huis uit, de ouders jonger zijn en als ze vijftig zqn nog een groot aantal jaren samen voor de boeg hebben, moet dat wel grote invloed op het gezinsleven hebben. In de toekomst komen de werk sferen van de diverse gezinsleden steeds verder uit elkaar te liggen en het gezin krijgt de functie om de affectieve be hoefte van de mens te .bevredigen'. Uitgebreid ging dr. Witte in op de positie van de vrouw. .Onze samen- lering is typisch mannelijk geïnspi reerd. de vrouwen zijn nog lang niet gelijkwaardig aan de mannen. Dat die situatie natuurlijk zou zijn, staat helemaal niet vast. Ik kan niet ont kennen dat een vrouw kinderen baart, maar waarom moet zij daar auto matisch voor zorgen?; dat zou de man net zo goed kunnen doen'. Een opmerking die heel wat hilariteit in de zaal veroorzaakte. Maar dr. Witte ging verder, haalde aan dat er culturen zijn waar de rollen in derdaad zijn omgekeerd, en vroeg zich af waarom de vrouw met dezelfde .rech ten' van voorechtelijk geslachtsverkeer als de man zou mogen hebben. ,In Amerika is men bezig de posit van de vrouw in de maatschappij te ve stevigen door onderzoekingen en expe rimenten die de vrouw van de maande lijks menstruatie afhelpen en zelfs van de zwangerschap. Als die ontwikkelin gen doorgaan kan een bevrucht eitje plaats van in de moederbuik. ook een couveuse groeien. Wat bluft er dan nog over van die biologische kluis ters van de vrouw'' Het grote probleem is: de vrouwen willen niet, ze keren zich terug van die harde maatschappij'. Dr. Witte dacht dat het misschien te wijten was aan de verkeerde opzet van de vrouwenemancipatie: de vrouw moet niet gelijk worden aan de man, maar wel gelijkwaardig'. Over de relatie man-vrouw zei hij dat men gelukkig nu tot de conclusie kwam dat de man en de vrouw ook in seksueel opzicht gelijkwaardig zijn. Onder invloed van onze cultuur gaat men sex met lief de. en dat dan samen als huwelijk zien. ,In feite hebben die twee niets met elkaar te maken. Overigens voegde hij ;r aan toe: .Wat nu gezegd wordt werd ,'ioeger verzwegen.' Na de pauze beantwoordde hij vragen over emancipatie, seksualiteit en homo filie. ,Zie Zeeland' dat men op te Rotterdam heeft opgevoerd. In de pauze was er een tentoonstelling van de inzendingen van de brei-en haak- wedstrijd, er werden kaarten en kaarsen voor de Unicef en eigen bondsartikelen verkocht. Na afloop van deze studiemiddag werd mevrouw L. N. Huisman-Griep, die een belangrijk aandeel in de totstandkoming van .Zie Zeeland' had, in de bloemetjes gezet. YLISSINGEN De Goese Leger des Hcils-comho ,The Crusaders' zal zondag middag 24 november op het. televisie scherm te zien zijn. Deze uit jeugdige Zeeuwse heilsoldaten bestaande ritme- groep treedt dan op in een Leger .des Heils-samenkomst, die wordt gehouden in de Rotterilamse Congreszaal, en die per televisie wordt uitgezonden. Deze dienst zal onder leiding staan van majoor Heijnsdijk. De territoriaal com mandant voor Nederland, Kaare Wester- gaard, zal spreken. Jongeren zullen een bijbelgedeelte declameren. Aan deze tv-bijeenkomst wordt verder muzikale medewerking verleend door het stafmuziekkorps onder leiding van majoor w. F. Palstra, het jeugdkoor en Delingsdijk te Serooskerke (S.), een tamboerijngroep van het korps Rot terdam-C. Z. VEILING ZL'ID-HOLL. EILANDEN. 5 november. Bintje* 11-14: eigenheimer* 1Z—15: andijvie 43-63; bloemkool 6 »t la 111128. 8 la 86—103 10 la 57—<2. 8 M 2 a 79-99 S st 2a 89-91. 10 2a 34-51; kn-j dubbele bonen 300: dubbele bonen 2a 140—230: boerenkool 17—35: gele kool 23— 35: groene kool 2233; rode kool 2028; kroten 17—20; grote peen 19—23. peterselie 26—30. prei 3415; selderij 17—21; «la 1a 19—28. 1 c 9—11: spruiten la 75—97 1b 83. lc 2536. ld 87-101; uien gev-hoond 26 33: uien 15—31: wttlof Ia 146—170. 2a 10! —131 2b 103—127: paprika 15—32. tomaten la 890. lb 740. Ie 515. Black Alicante 160— 260. Golden Delicious 80 85 35—65. 75-30 37— 55. 70-76 3251. 65-70 32—43. 60-05 27 - 32; Ooxs Orange Pippin 80-88 5374. 75-80 68 —79. 70-75 50—76. 85.70 40—53 60-65 32—51; Goudrenet 80 85 47—69. 75-80 42—70-75 28il Glorie van Holland 90-85 38—40. 75- 80 37—41. 70-75 35—39 65-70 25—31 Jona than 80-85 2341. 75-30 21—38, 70-75 37. 65-70 3228; Do du Cornice 80-65 6264. 75-80 62—63. 70-75 56—73. 65-70 63—66. Totale aanvoer fruit 110 ton. aardappeltermuvmarkt Consumptieaardappelen, bintje, klei 40 mm opw laten nov 1140. april 3450. bieden oov. 1110. april 1480. «lot nov 1110. april 1480. Operu-taande posities nov 77 4 nov april 2537 5 nov: 77. april 2571 Gedane zaken: ochtend caH: 36 x 1450 dag-omzet nov april 49. middag- caH2 x april 1470, 11 x april 1460 Stemming nov kalm en april goed prijshoudend. VEILING GOES Druiven: TI 141-210: groenten: per stuk: kropsla I 25. bloemkool 19-80 en D knolsel derij 16-28: komk 22-31. per bos: selderij 24; peterselie 22; per kg: aardappelen 10-11: to maten AT 100: All 70-89: BI 108: ClI 50-51; rode kool 16-19; gr sav kool 30-34. afw 7-19: witte kool 17. boerenkool 24-32. andijvie 32- 51; Uien 17. witlof II 130-187: afw 112; prei 36- 39: spruiten I 60-66. II 35-57 en D: snijbonen II 209-260: afw 121: spinazie 71-73. Met ingang van deze week fruitveiling alleen op dinsdag en donderdag. VEILING BERGEN OP ZOOM Tomaten AI 7 32; BI 8.18: CT 4,76: CCI centr: sla. aanvoer 20 000 stuks, van 15-23 kg 11-24: van 19/op van 8-10. Sla 8-24. spruiten 25-1.77; witlof 1.40-1.76: rode kool 18-27; witte kool 12-23: sav kool 9-44: uien 5-23; breekpeen 10. 17: waspeen 24-41: prei 20-47; andijvie 12-45: bloemkool 19-1.44: snijbonen 2.10-2J10; prinas bonen 1,80-2.11; komk 33-38: radijs 15; spina zie 47-63: boerenkool 11-21: goudrenet 40-47; Jonathan 18-38: oox o 21-79; golden del 15-45: gl van hol! 23-21; gieser wildeman 16-61: pondspeer 8-24. VEILING TERNEUZEN Per stuk: glaasla n 8-24. bloemkool AU 32- 87; B 41-44: Bil 20-64; CII 15-24: Dn 18; afw 15-33; gr komk 15-82; knoselderij 12-19; per bos: selderij petersejie 13-2S; per kg: bintjes 10; andijvie 29-62; boerenkool 21; ör eek peen 17; kroten 5-17T: knolselderij 89- 113: prei a27-45: prlnas bonen 237-287: rapen 14: sav kool 12-24: rode kool 13-20: spruiten 70-$: uien 2-23; waspeen 42; witlof AH 58- 122; B 109-136; Bil 91-123; afw 29-90; appelen cox n 80. 48-63: 75. 57-67 70, 52-69; 65. 47-70; 60. 37-43; 55. 15-25, 50. 18-21; III 70-49 60. 25-42: 50, 15; UI grof 21-39: fijn 15; goudrenet n 95, 33-33 35. 37-60: 75 36-53: HD !6-2S: 11 65. $-39: in 90. 33: Hl 80. 30: m grof 22-29; fijn 15: golden del II 90, 36-4185 34 80. 37- 39. 75. 30-40: 70. 39; 65. 27-29; 60. IS; III grof 15-26; Jonathan H 80. 34-30; 75. 27 32 70. 24- 32; 65, 15-22; 60, 10-15; III grof 11-16; peren: st remy n 75. 28-32: 65. 27-32; 60. 23-24; D 55. 16-24; III grof 22: III fijn 6-18: d du com H 80. 68 75 76 70. 75-79; 65. 72 60, 59; UI grof 48; 1U fijn 33. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE Kroetappels val wit 13-15: kroet jonathan 13; val jonathan 7.5: tomaten p krat v 6 kg IA 735-745; IB 754: IC 503: ICC 247; IBB 402: IIA 251-267. IIB 363-369: IIC dd; Jonathan I 80. 32: 75. 37 70. 37-38 65. 28-32; 60, 34; I1A 20.25: 70A 23-25.70: II80A 22: 65A 23; 60A 22: 55A !2; 80 3 13-14:1 73B 12-14. 70B 13-16. 65B 12- 17; 80B 12-14: SSB 11-12; grof A 13 60-13.40: fijn 12-13: eolden del I 85 A 38: 80A 41-42: 75A 45: T0A 46: 66A 39: 35B 33: S0B $-35; 75B 37-39; 70B 37. 65B 34; 60B 24. B5A 30 80A 33- 35; 75A 35-39; 70A 34-38 65A 30-32; 60A 19-24; 55A 15: 85B 25 80B 27-23 75B 23-32; 70B 25- 28: 65B 24-29 60B t6-23: »B 15; grof A 19-24; B 16-18: fijn 16 goudrenet I 95. 40-43: 95. 44- 75. 44-46.70; 65. 44: II 85. 43: 75. 43: 65. 38-41; 55. 27; grof 27-32: fijn 24-26: laxtoa superbe II 30. 27 75. 27-29 70, 24: 65. 16-18: 16: 55. 16: 50. 16: grof 16: fijn 16: zoete ermgaard I 70, 74 65. 64-68 60, 56-65 55. 33- 36; n 60. 53-60 55 29-33; 50 15-27; grof 15: glorie van hoU II 75, 23-25 65. 18-22 55, 16; o p I 80. 61-64 75. 66-72 70, 68-79 65 62- 50. 45-5!: 55. 16-28; U 80. 59-62; 75. 53-65; 70. 5-4-65; 65. 44-60 60. 39-48 55. 16-23; 50. 16; grof 19-31: fijn 16; wmston I 80. 24 75. 30: 70. 0 69. 21. 56. 6.3; grof 11: fijn 6.5: sterappel I 60. 63; 55. 44-45; II 65. 56 60. 38-43; fijn 6; goudrenet geel I 85. 51-59, 7.5. 49-65: 65, 43; grof 32-35: II 85. 42; 75. 42: spencer I 80. 53 70. 60: n 80. 36 75. 38". 65. 31; zoete kroon I 60. 19; zoete campagne II 60. 44; 55. 18; 50. 15; st remy I 70. 34 60. 25-35; 50. 12-15: n 70. 36-27 60. 21; 50. 8.5-9: grof 11- -ntesse de paris I 70. 13: 60, 13-14; d du 9J. 70-73 75. 83-34 70, 86-39: 65 81: 60. 80. 64 75, 66 70. 67 65. 61; 60. 47; 55. 12; grof 39-67; beuire alex lucas I 80, 22 75, 30; 70. 32; 65. 28; gieser wildeman I 60. 57; 43; 50. 20; II 65, 66; 60. 55; 55. 38; 50. 23; 10-14; grof 16-21: fijn 6; conference U 60. 33; 55. 24 50. 10-13; legipont I 70. 41: 65. 39: 33.10 55. 18; grof 23: noz I 70. 33 65. 38; 31: 55. 19; beurre hardy U 70. 40 65. 38; 33; grof 20; nouveau poiteau I 65. 6: bra- ..n per dooe I 45-50; TT 33-43: mispels per kg I 72-80: II 50.; pompoenen per kg 17-18; aard appelen II 6.5-6.5: groenten: kropsla 8-14.80: prei 32-35; uien 9-14: sav kool 30-31: rode kool 16; bloemkool 16-80: knolselderij 6-7. VEILING ZWIJND RECHT Andijvie 35-60: spmazie 105; uien 10-15; prei 30-48; spitskool 35; gr kool 22-33: boerenkool chin kool 24-27; gele kool 28: rode kool aardappelen 14; spruiten A 63-100: B 75-94; D 56-102. witlof All 88-157; Bil 60-133: veldsla 300-430: knolselderij 6-30: bloemkool A 88-106: B 47-75: C 34-53; sla AI 12-25; Cl 8-13: komk 75. 97 60. 91: 50. 35 40. 71-74 35. 58-61; 30. 40: krom 132-133: stek 36: tomaten A 7.30-7.35; B 7.45-7.60; C 5.40-6,55; CC 2.45- ,65: selderij 19-29; peterselie 20-39; cox's o p 40-69; golden del 20-34; d du com 62-74; bre- derode 20-26. SEROOSKERKE <S.) Bij een ;ecompliceerde aanrijding op de VEILING MIDDELBURG Tomaten per 6 kg AH 486-558; BH 330- 438: CII 336-384; aardappelen furore, grote 14; koopm blauwe, grote 17-18; driel 10; druiven 233; appelen en peren: cox o p 75, 70; 70, 68-75; 65. 56-63; 60, 46-49; 55, 31-39; III grof 32; fijn 19-28; golden del 80, 50-60 75, 54-58 70, 45; 65, 41-48; 60. 35-37; IID 21; Hl grof 17- fijn 20; goudrenet 85, 50; 75, 42; 65. 37-39; HD 28; m grof 25-33; fijn 22; zoete ermgaard 55, 51; IH fijn 19-23; jo nathan 80. 35; 75. 37-39; 70, 33-38; 65, 15-30; 60, 15-21; Hl grof 15-25: lom- barts calville 80. 26; 70. 30; 60. 21; in- grid marie 75. 43; 70. 42-45; 65. 39; Hl grof 24; gl v holl 75. 33-35 65. 21-32; Een personenauto, bestuurd door de iid 15. IH fijn 15: gieser wüdem 60. 38- heer J. V uit Renesse kwam in aan- 52; 55 48; 50. 33; HD 46; m fijn 7; con- rijding met een tractor met bietenrooi- Rk 1S lq -= in.14. rrD 6. in machine die uit tegenovergestelde nch-^"® r„' i ting kwam. De auto reed tegen het ge- flJn 6"13, st remy 111 o«of 20-2o, fijn 8- deelte van de bietenrooier dat breder -15; ba lucas 65.^10-16; groenten: sla Op de Intershovv van pluimvee en pels- was dan de tractor. De auto werd in 8-2S; andijvie 17-37: spinazie 36-73; wil dieren te 's-Hertogenbosch behaalde de elkaar gedrukt en zeer zwaar bescha- lof B 99-131: afw 61-75: stek 40-77; was- heer L. Adriaanse met Cavia's gladhaar digd. De zogenaamde bladlader die aan peen 29-51: boskroten 8-13; kroten p kg wit en crème 4 x ZZG. 1 x ZG, en 3 x de bietenrooimachine was gemonteerd ig-22, rode kool 10-23; witte kool 9-15; Konijnenfokkers uit Middelburg in de prijzen -.voenbdagavond omstreeks zes uur raakte één persoon gewond en werden alle betrokken voertuigen iwaar beschadigd. GG alsmede 6 ereprijzen waaronder de hoofdereprys voor de mooiste cavia. De heer J. Dommisse behaalde met Black and Tan 1 x GG met Klein Zil ver 1 x ZG. met kleurdwergen bruin mar ter 2 x ZG en met Cavia Gladhaar Goud agouti 1 x ZZG 1 ereprijs. De heer M. E. V. Quist behaalde met Vlaamse reuzen 2 x ZG en met Lotha- ringer 1 x ZG. De fokkers zijn lid van ,Nut en Sport' te Middelburg. Op deze tentoonstelling waren ongeveer 260Ó dieren ingezonden waaronder 250 van buitenlandse inzen ders. werd afgerukt dijk te liggen. Toen de bestuurder kwam dwars de sav kool 16-31; boerenkool 6-15; prei 2i>- de tractor naar *5: uien 10-24; spruiten ongesch A 73- de auto toeliep om te kijken of hij de B 36-65, C 31; D 54; herfstrapen bestuurder hulp kon bieden, reed een 15-25: veldsla 172-178: kassnijbonen 183- tweede personenauto, bestuurd door 219; kasprinss bonen 225-244: stokprinss W. D. uit Haamstede tegen de bladla- bonen 109; ramenas 5-22: dubb bonen der aan 125-205; peterselie p kst 15-151; selde- De heer V, was ,mj ernstig gewond aan „J p kg 19.46; knolselderij 5-18; spnji- hoofd en armen en werd naar het Rode- r_JL_h A 10S. k ri -fi Kruisziekenhuis te Zierikzee vervoerd, hfi.A fï"'®' de andere bestuurder kwam met de Jfi™' 41"01, 25-30' 36-41, schrik vrij 15-26; 31-36, 15-16; krom per kg 17-39: Alle voertuigen moesten worden wegge- stek P kk 15: bloemkool 4, 57-101; 6. sleept. 42-84; 8. 19-44; 10, 15-21; 12, 21; 15, 16.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 29