Crackfree Kjjk's. Wateen fantastisch mooie pop! 1591 Bij de mm voel je je thuis! Mevrouw van Galen overtuigde haar schoonmoeder MALSBRAAD 378 TOP TUIN 198 MARGARINE! 1 biefstuk 268 runderlappen riblappen 329 varkenslappen 139 prei 29 witlof 79 varkenslever 110 4 pakjes A THEEZAKJES 85 THEE 75 DROPTOFFEES 891 KOKOSKOEKENi 89 1 KRAT PILS 7.50 Spar-Europ ananas 190 varkens vlees 200 gram zelfglans- was 5oo cc 225 zure haring 4 stuks 89 zakje delicaatjes 69 pepminta 4 rol 89 pot appelstroop .,65 2 gezinsflessen tonic 125 blik tomatensoep 89 UIT ONZE SUPERMARKT ,00K STUDIELESSEN MOETEN ZIJN GERICHT OP DE LEERRESULTATEN' SPRINGLEVEND MIDDELBURG-ZUID WIL KLEIN DIERENPARK 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COU RANT DONDERDAG 7 NOVEMBER 1945 en dat is een hele prestatie. Maar voor schoonmoeder staat nu vast, dat mevrouw van Galen een zeer toege wijde en voor haar taak berekende echtgenote is. Me vrouw van Galen besteedt even dat beetje extra aan dacht aan haar gezin. Zij gebruikt Crackfree edelappret spray, voor de overhemden van haar man, voor de blouses van haar dochters en voor de shirts van haar zoon. Geweldige vrouw, mevrouw van Galen. Vraag het haar schoonmoeder. NU MET GRATIS KNIPPATROON MODELLEN EN... f2,- KORTING OP EEN Dankzij het Filarski sys teem kunt u nu met één basis-knippatroon een on beperkt aantal modellen maken. Op het etiket van elke bus Crackfree edel appret spray vindt u telkens een nieuw knippa troon-model, dat u gemak kelijk zelf kunt maken met behulp van het Filarski systeem. Dit unieke sy- FILARSKI KNIPPATROON. steem is verkrijgbaar door opzending van slechts 1 merkje uit het Crackfree spray bus etiket en beta ling van f 3,75. Normale prijs patroon f 3,—, com pleet in mapje met ca. 35 modellen en toelichting f 2,75. Samen f 5,75. DAT IS DUS TWEE GUL DEN KORTING VOOR U! CRACKFREE EEN 0K0 PRODUKT VAN N.V. "ONDER ONS" DE KRIM (0). Giorgina heet ze. En Sinterklaas heeft haar bij de Spar gekocht. Hij moest er toch zijn voor pepernoten, chocoladeletters en marsepein. Giorgina nam hij direkt mee. Voor maar f 9.50 Maar liefst vele guldens minder dan de normale prijs voor zo'n pop met •Jjr slaapogen. U moet vandaag of morgen toch ook naar de Spar? Giorgina wil M graag met u mee. 176 nul ij B doosje 95 nüM pakje roodmerk 86 nu i zak 200 gram 98 nul pak 98 nu* 24 flesjes 404 gram 10 blik bus pot P -10% -10% 1 -10% ji -10% J VANDAAG 250 GRAM MALSE VRIJDAG EN ZATERDAG 500 GRAM MAGERE VRIJDAG EN ZATERDAG 500 GRAM MAANDAG 300 GRAM DOORREGEN MAANDAG 250 GRAM VANDAAG 500 GRAM PANKLARE VRIJDAG 500 GRAM ZATERDAG COMPLETE MAALTIJD ZAK VOORGEBAKKEN FRITES -f JAMPOT APPELMOES POT YORKERS (knakworst) SAMEN SLECHTS P.c)*wjrigirvg«n voorbehoudt* Drs Kleekamp over aspect mammoetwet Overdracht kennis blijf bepalend determinatieperiode. is de leerling de richting gesset en blijkt hij die rich ting toch minder goed te kunnen vol gen. dan kan nij binnen de verant woordelijkheid van dezelfde scholenge meenschap naar een andere afdeling overstappen. De doorstromingsmogelijk heid is aanwezig. Alleen zullen we moe ten bedenken dat een doorstroming haast altijd van boven naar onder plaats vindt en niet gauw ongekeerd'. De mammoetwet voorziet zoals be kend in maximaal vier minimaal twee studielessen per week De inhoud en een karakterbepaling van die lessen is niet in de wet geregeld en komt voor rekening van elke school apart. Vaardigheid Kleekamp tot MIDDELBURG Tijdens de algemene vergadering van de oudervereniging van de rijksscholengemeenschap te iliddcl- htirg heeft drs B. Kleekamp medewer ker van prof. Kita Vuvk (psycholo gisch lahoratorlum van de gemeentelij ke universiteit Amsterdam) dinsdag avond de betekenis van de studielessen in het kader van het brug jaar nader uiteengezet. De heer Kleekamp ging daarbij uit van de situatie die diende voor de inwer kingtreding van de mammoetwet. Lan delijk gezien haalde 25 pet van de leer lingen het einddiploma van scholen voor voortgezet onderwijs zonder doublures Nog eens 25 pet haalde 3c eindstreep met doublures en de overige JO pet viel it In dir weinig hoopgevende en niet var, veel "-entabllltelt getuigende toe -laud (raihtie mei %-ilvoudig veran dering te brengen dooi het toepassen van allerlei selecticsystemer. 3ie ge baseerd op wetenschappelijk onderzoek of niet geen enkel lesultaat in posi tieve zin opleverden De mammoetwet' aldus drs Kleekamp, .heeft een brug- jaar Ingesteld. De selectie blijft acfi-jo; I terwege. men kan nu spreken van een een van de vele .vulsystemen' ontwor pen, die zich niet bezighoudt; met bij lessen aan slechte meekomers en ook geen aanvulling geeft op de. zogeheten moeilijke vakken. De methode poogt veeleer alle leerlingen «ten aantal vaar digheden eigen te maken die te gebrui ken zijn bij alle vakken Drs Kleekamp noemde als onderwerpen: een verbetering van het taalgebruik, (taalbegrip en taalbeheersingi door de leerlingen zelf aan bet woord te laten, het aanleren van verschillende denk methoden- het leren studeren, het be palen van een voor de kerlmg ge schikte .werkhouding" en hel gebruik van de agenda en woordenboeken. De i heei Kleekamp legde de nadruk op de' Eerste paal voor twaalf woningen Burgemeester C. H v. d Linde heeft, de eerste paal geslagen voor de 12 wo ningen In plan West te Bruinisse. De woningen, die in opdracht van de chris telijke woningbouwvereniging .Schou- wen-Duiveland worden gebouwd, wor den door de gezamenlijke aannemers uit gevoerd De toegangswegen tot deze woningen zijn door de fa v. d. Velde te Bruinisse aangelegd i kennis ook voor de stu dielessen als een eerste vereiste blijft zien ,De methode moet gericht zijn en is dat ook op de leerresultaten' Ouders, die een werkzaam aandeeltje in die studieresultaten willen bijdragen en door noest huiswerk het minnetje van zoon en dochter in een plusje wil len laten veranderen worden in deze methode teleurgesteld Zn komen name lijk zonder functie en moeten het werk aan de jongelieden zelf overlaten Vooi de heer Kleekamp aan zijn le zing begon, werd ln ijltempo het huis houdelijk deel van de algemene verga dering afgewerkt. Mevrouw Van Thiel. die uit het bestuur trad. werd hierbij onder aanbieding van een geschenkje dank gebracht voor haai werkzaamhe den De zes overige leden zullen met de rector en één leraar voortaan de. gedegen n8am oudercommissie voor hun I samenzijn mogen gebruiken. Wijkfiereniging na drie jaar goed Voor bijna 600 leden Eigen plan voor kinderboerderij MIDDELBURG ticc» mens zal het durven wagen om te zeggen dat er in Middelburg-Zuid geen .levert in dc brou werij' is. In drie jaar tijds groeide de wi.jhvcroniging van een handjevol leden uit lot een aantal, dut nu al aardig dicht de 600 nadert. Naast alle activi teiten op verenigingsgebied wil men oo nog wat dierlijke bedrijvigheid bren gen in deze nieuwe stad ann de andere leant van het kanaal. Op bet verlanglijstje van het oestuur staat nog altijd dc verwezenlijking van de plannen tot stichting van een kin derboerderij. Daar is onlangs al een be tdoor gemeentewerkman Abrahamse ge koesterd als een kostbaar bezit), maar daar zou men graag enige uitbreiding aan willen geven. Nu het gemcentebe-| stuur bij monde van wethouder Wat-] tel heeft laten weten dat er geen fi nanciële steun valt te verwachten op het punt van de kinderboerderijplannen omdat er in Toorenvlledt een derge lijk project van de grond komt is er het plan ontstaan, dat men per straat een beest of diertje wil laten adopte ren. Zo hoopt men te komen tot een verzameling die het aankijken aardig waard is. Dat zou dan een aardige aan vulling kunnen zijn bij de volière die op het meiveld zal komen en bij de hoenders cn konijnen, waarmee een af gezette ruimte op het meiveld zal wor den bevolkt. Op een bijeenkomst onder leiding van voorzitter F H. Kuypers werden dinsdag de plannen voor de komende maanden uiteengezet. Op 16 novem ber zorgen kinderen uit de wijk .zuid' voor een natuurlijk decor tij- pi voor automobilisten, scooterrijders motorrijders. Op het meiveld komtl straks een knaap van een kei te staan. Op 2 januari is er m sale kerstboomverbranding. En lijk is er nu al in het brein van d? eniging een reeks ideeën ontstaan' de viering van carnaval Dc be*5 van Dauwendaele worden ook in tiviteiten betrokken. Naar aai" van de problemen met de wijkt ming en de discussies die di zijn ontstaan, Is er nu als resultaatt reikt, dat, - alle woningen in KeurW zullen worden voorzien van tochtig pen. De klachten over de slechte vf' warming bleken veel verband tc den met: de tocht. Andere plat®! schaatswedstrijden, een lamplonopM een voorlichtingsavond voor tiiinaaiï tuinkeuring. slraalvoetbal toernooi, nog meer andere zaken HegelroV wordt er aan volleybal gedaan, er is' kindercrèche, een jeugdatelier, er den tieneravonden gehouden en s kort .draait' ei oen verkeersas .pech onderweg". Volgens de beS- ders van de wijkvereniging zal het* selijk zijn. dat er een voetganger^ nel komt wanneer straks de Sctf weg zal worden doorgetrokken nat' rijksweg. Een actuele wens is een U' foonoel ten behoeve van de nieuw* woners van Dauwendaele.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 28