PZEM-waterfabriek weer dichter bij voltooiing AGENDA a MARKTBERICHTEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN IN DE PRINS VAN ORANJE'TE GOES PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN: PROVINCIALE STUDIEMIDDAG VISITE KAARTJES DE SCHELDE' VOLKSONDERWIJS VERGADERDE OVER ACTUELE ONDERWERPEN Dr C. G. Ramselaar neemt afscheid als geneesheer-directeur in Sluiskil Auto reed tegen bietenrooier op: bestuurder gewond DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Mutaties bij AMRO-bank ITERNEUZEN De heer W. de Vries is met ingang van november aan staande benoemd tot bijzondere procu ratiehouder van de AMRO-bank te Ter- neuzen. Verder is de heer Chr. Haas- broek, onderdirecteur van de AMRO- [bank te Terneuzen, met ingang van 18 november in dezelfde functie Tjenoemd bij het kantoor Zeist van genoemde bank. Theo Verschueren in de Gentse zesdaagse I Van 18 tot 23 november aanstaande zal te Gent een Zesdaagse gehouden wor den, waaraan onder anderen de be roepsrenner Th Verschueren uit St Jansteen zal deelnemen. Zijn koppel- genoot zal zijn de bekende Belgische renner Em Severeijns Goese Heils-combo in tv-uitzending VLISSEN'GEN' De Goese Leger des Heils-combo .The Crusaders' zal zondag middag 24 november op het televisie scherm te zien zijn. Deze uit jeugdige Zeeuwse heilsoldaten bestaande ritme- groep treedt dan op in een Leger des Heils-samenkomst, die wordt gehouden in de Rotterdamse Congreszaal, en die per televisie wordt uitgezonden. VISMIJN COLIJNSPLAAT malen $82 kg. 802-4.W. Ui kg <g kabeljauw. 78 kg bot: 113» kg '0 schol. 86! kg toog. 110 kg pa- e griet, r, <g herder. 373 kg spie- ZPWB neemt afscheid voorzitter Unie van Waterschapsbonden - Tijdens de vergadering v Kinderboekenweek enigde openbare leeszaal en bibliotheekterdam-C. Z. te Terneuzen een feestmiddag Deze dienst zal onder leiding staan van AXEL Zeeuwse Poféte^'Waterschapsbond op mandant voor Nederland. Kaare Wester- 16 november te Ax<?, za, voof wat be-;» 77—t;. 71-75 f?"* 7fa ?Pr®ke"- Jon?eren zullen een treft de Zeeuwse Polder- en Water- 80-85 js-m. bijbelgedeelte declameren. schapsbond, afscheid worden genomen «.70 22—28: Do Aan deze tv-bljeenkomst wordt verder van mr dr Th F j A Dolk directeur Iïs-to 62-68. 70-75 muzikale medewerking verleend door van de j-nje van Waterschapsbonden. Totale ^wffwU^ekoi),r?8 °Sdfr. le'^,n" van De heer Dolk zal met het oog op zijn majoor W. F. Palstra. het jeugdkoor en gevorderde leeftijd begin volgend jaar; een tarnboerijngroep van het korps Rot- |eze functie neerleggen VEILING ZL'ID-HOLL. EILANDEN. 5 november. Bintjes 11 14; eigenheimer* 111-!». 8 la 68—103 10 «t la 57-62 6 st 2 a 79—09. 8 st 2a e»—91. 10 st 2a 34—51: kat dubbele bonen 300: dubbele bonen 2a 140—230: boerenkool 17-35. gele kool 23— 35; groene kool 22— 33; rode kool 20—28: kroten 17—20; grote peen 19—23: peterselie 26—39. prei 54—45 selderij 17—21; sla la I 13— 38. 1 c 9—11: spruiten la 75—97. 1b 83. 1c 25—36. ld 87—101; ulefi geschoond 26 —33. ijlen 15—34; witlof la 146—170. 2a 101 —131. 2b 103—127: pêprika 15—32; tomaten la 690, 1b 740. lc 515. Blark Alicante 160— 200: Golden Delicious 80 8S 35 —55. 75-80 37— 55. 70-75 32—51. 65-70 32—43. 60-65 27-32; Ooxs Orange Pippin 80-85 33—74. 75-80 50—76. «5-70 40-58. 63-85 32—51: SO-85 47—60. 75-80 42—58. 70-75 -79 70-75 I Goudrenet HoDl 75-80 21—38. 70-75 28 -37. du Com! re 80-85 62—64, 56-73. 65-70 63—65. fruit 110 ton. POMPEN VOOR INLAATGEMAAL GEPLAATST TERNEUZEN Vijf miljoen liter zeewater per uur levert de elektrische pompinstallatie, die straks de zoetwaterfabriek van de PZEM in Terneuzen gaat voe den. Woensdagmorgen \Toeg werden de beide pompen die de- j ze enorme slok aankunnen, met. behulp van een drijvende bok. geplaatst in het buitendijks voor1 de Nieuw-Neuzenpolder gelegen i .innamestation'. Voor de bou wers van de waterfabriek bete- kende het weer een stuk specta- coJair precisiewerk het zo veelste sinds het eerste verdam- pervat op zijn plaats werd ge manoeuvreerd. De zoetwaterfabriek van de PZEM voorlopig nog de grootste ter we reld zal vermoedelijk nog dit jaar (proef)draaien. De streefdatum is half december. Het innamestation voor de zeedijk, waarin gisteren de beide 6 ton wegende pompen wer den geplaatst, is met de waterfa briek zelf verbonden door een 1200 verdampers komt, passeert het eerst nog een filterbassin, waarin het wordt gezuiverd van zand en andere vaste deeltjes. Zoals bekend, zullen de bei de verdamperstraten (een .straat' is een keten van achter elkaar geplaat ste verdampervaten) iedere dag 29.000 m3 gedestilleerd water leve ren. Het ligt in de bedoeling dit wa ter te verkopen aan de chemische bedrijven in de kanaalzone. Fole: Voor de dijk van de Nieuw- Neuzenpolder zijn momenteel twee inlaatgemalen in aanbouw. Het grootste (voorgrond) is voor DOW. het andere is het innamestation van de waterfabriek. Hontenisse garant voor sporthal onder voorwaarden KLOOSTERZAXDE Geen der raads leden van de gemeente Hontenisse had er tijdens de woensdagmiddag gehouden raadsvergadering bezwaar tegen dat er in Hulst een sporthal zal worden ge bouwd en dat de gemeente Hontenisse zich (mede met de gemeenten aange sloten bij het rechtspersoonlijkheid bezit tend lichaam .ontwikkeling Oost toe geëigende instanties. Burgemeester Van Hootegem beloofde er werk van te zullen maken en zich desnoods recht streeks tot Den Haag te zullen wenden. VOGELWAARDE Werk jeugdgroep in Vogelwaarde voorlopig stilgelegd alle schoolkinderen tot twaalf jaar. Deze middag wordt gehouden op dins-, dag 12 november in het Patronaatsge bouw, Korte Kerkstraat te Terneuzen.! Op het programma staat onder andere een quiz, voordragen en goochelen. De winnaars van de voorleeswedstrijd. Car- la Verdurme, Marion de Groot en Jan Joost Janse zullen een gedeelte uit hun lievelingsboek voor te lezen. Verder worden de prijzen van de voor-j leeswedstrijd en de wedstrijd .Duik in een boek en doe er iets mee' uitgereikt. Dinsdag 19 november wordt in net fili-i aal aan de Bosjesweg te Sluiskil nog) een feestmiddag gehouden. Beide bijeen komsten beginnen om vier uur. OOSTBURG Postzegelclub bijeen In hotel .Du Commerce' te Oostburg vond de maandelijkse bijeenkomst plaats van de postzegelclub Het Land van Cad- zand welke geleid werd door de heer H. van Melle uit Zuidzande omdat de vereniging nog steeds zonder voor zitter is. Een hernieuwd beroep op de vele aanwezigen had ook deze keer geen resultaat. De veiling had een vlot verloop, hetgeen mede bevorderd werd door het feit dat de kavels van te voren bekend De gebruikelijke verloting had aantrek kelijke prijzen. Gewezen werd nog op enige nieuwe emissies en op het uit de circulatie gaan van de tegenwoordi ge frankeerserie. De volgende bijeen komst werd vastgesteld op maandag 2 december. Etalage-wedstrijd In de landelijke Wala etalagewedstrijd behaalde Modes van der Plas uit Oost burg een 11e prijs. Etaleur was de heer F. van Rosevelt uit Schoondijke. De prijs werd woensdag in Amsterdam uit gereikt. Kring Oostburg houdt cursussen op sociaal vlak i zijn winterprogram- Pleidooi voor gelijkwaardigheid van de vrouw GOES ,De veranderingen in huwelijk en gezin' was het onder werp van de provinciale studie middag van de Nederlandse plat telandsvrouwenbond. Dr B. S. Wit te uit Woudenberg, directeur van het Nederlands instituut voor sek sueel onderzoek, sprak over de ontwikkelingen in het gezin, de veranderde positie van de vrouw en de man-vrouw relatie. 1110. april Brief over verdiensten geneeskundig inspecteur dokter J. R. van den Borgh VLIS SIN GEN De geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dokter R. Drion, heeft zich in ver band met de pensionering ran dokter J. R. van der Borgh als geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid voof Zeeland met een rondschrijven gericht VOGELWAARDE .Scouting Vogelwaarde' te Vogehv; de heeft voor enige tijd de activitei- Zceuwsch-Vlaanderen oost) carant stelt ten stilgelegd. De bijeenkomsten voor Zeeuwse griffier op aanbevelingslijst voor rechter Utrecht DEN HAAG Mr. A Nouwen. grif fier van de kantongerechten in Middel burg Oostburg. Terneuzen en Zierikzee, staat op de lijst van aanbeveling van het ministerie van justitie voor het vervullen van één van de twee vacatu res van rechter in de arrondissements rechtbank te Utrecht. Op het ogenblik is mr. Nouwen in de kantons, waar hij griffier is, tevens kantonrechter-plaats- vervanger. Als onderdeel ma organiseert de kilns Oostburï van 'Xi ".X TT'r."; Sr"T De J™rdSTOp|Xrk»\SrtGeSm°slfS',w fw"? ambieert o,te hXt ste cursusbijeenkomst wordt gehouden Vnn Rnr„K i op donderdag 14 november in de katho- ontuele garantietekorten. zaterdag n s zijn door de groepsleider,; on/in he^openbanr afscheid8 van' hem Toch had men enkele kritische kant-'dhr. O. \V. A. Vosvcld, afgelast, ter- l,®*e't9'J to nemen en zijn verdiensten te onder- Maar dr Witte eins verder haalde aan tekeningen. Zo was de heer L. F. Anne wyl de mogelijkheid bestaat dat ook I va" eerste cursusmiddag is: Be- schrljven< y ar:.,!v'tle velder', aao an mening dat 16 huur per uur voor do week daarna nog geen activiteiten P*'®" kanefaan^ ril De heer Drlon merkt ln zi-1n brief op, - - 4«n aeren ïngeieia aoor Kapelaan v. a.«„„ctoiun» a** eeken. dat dc leiding v,n de'^eVge'en'hulï' Pï .«M", van vaders eS oudere broerï van de le- ïo?tdlljnen van hel stelsel van den heeft kunnen krijgen om een drie sommige sportverenigingen wel wat veel plaats kunnen vinden, is. Er werd hem evenwel op gewezenDit alles vindt een oorzaak in het feit dat .dat de huur van de hele hal betreft. terwijl men voor oefenen en dergelijke met een halve hal kan volstaan. De be zwaren van de heer J. P. M. van Wcse- mael waren van dieper liggende aard. Hij was namelijk bang dat ria de herin deling de gemeenten weinig meer in de melk van de sporthal te brokken zou- den hebben Daarom wilde hij als voor- i waarde zien dat ook na de herindeling de vertegenwoordiging van de gemeen- 7 november MIDDELBURG - Lange Jat), 12—13 uur; «rillonccocer;. &UÜ1U15. 19.4520.43 uur: uitzending zle- itsnomroep Radio Walcheren. Schouwburg, 20 uur; Het Nieuw Rotter dam» Toneel met ,De prijs'. OUWERKERK Café Vijverberg. 20 uur: vergadering VVV. SOUBURG - Zaal Rehoboth, 19.45 uur: Mm over reumabestrijding met VEERE Raadhulstoreu, 15—16 Mlooconcert. VUSS1NGEX - Britannia, 14 uur; bridge en canasta voor Nederlandse vereniging van huisvrouwen. Britannia, 19.30 uur: jubileumbridge-drive hracrlandse vereniging van huisvrouwen ZtERIKZEE - De Lichtboei, 16 en 20 uur: y«toilng jeugdfilm .Het leger sloeg op stel- n Nassau, 20 u vergadering Volks- GOJ» - Openbare leeszaal en bibliotheek. w-12 30 uur: tentoonstelling recente boek- «riten provinciale bibliotheek. HULST - Boekhandel Van Geyt 9—12 en 13-18 uur: tentoonstelling werken vao Ne- cmandse en Belgische kunstenaars "UDDELBUrg - Rijksarchief Zeeland «at-PletCTstraat 38 9 30-12 30 en 13.30- J^uur: tentoonstelling Vliedbergen ln Openbare leeszaal en bibliotheek 10—12. 14—17.30 uur: tentoonstelling werken Binderboekenweek Wassingen - Aula ito. 1930—21.30 uur: "Wspenlentoonstelllng bergen op zoom Roxy, 20 uur: Red ««huwelijk en verknoei ]c leven. 14 jaar i MTODELBURG - City. 20 uur Ontembare AngeÜque, 18 jaar. WASSINGEN - Alhambra, 20 uur: He! Makte vlees. 18 jaar. OPCAVEN VOOR OF INLICHTINCEN OVER DEZE RUBRIEK: G. V AN O O RS C H O T P/A PZC -VlISSINGEN - TEL.0III4-5U4 TOESTEL43 tal lokalen op te knappen. Voor zater dag jl was een grootscheeps .verbou wingsdag' georganiseerd. Een en ander was via publikaties bekend gemaakt, terwijl een vijftiental mensen persoon lijk werden uitgenodigd. Op die manier hoopte men het karwei (opknappen van drie lokalen) .even vlot te klaren.' Een ten in het bestuur van de sporthal onderg^te teleurstelling voor de groepslei- dezelfde verhouding gehandhaafd .-.au blijven. Burgemeester C. J. van Hoote gem had er geen bezwaar tegen om deze voorwaarde aan het besluit toe te voe gen. Na de toezeggingen van de zijde van gs ging de raad akkoord met de deelhnme aan de gemeenschappelijke regeling inzake de luchtverontreiniging. De raad had geen bezwaar tot het aan gaan vam een vaste geldlening groot 125.000 met dc nv Bank voor Neder landse gemeenten. Tot lid en plaatsver vangend lid van het algemeen bestuur van dc Bestuursschool Zeeland werden herkozen de heren F. P. de Waal eD C. Roelands. Burgemeester C. J. van Hootegem werd gekozen tot bestuurslid van Dé Stichting Zeeuws-Vlaams Borg- stellingfonds, Tijdens de rondvraag bleek dat de heer J. F. Menu tot zijn schrik in een regio naal dagblad had gelezen dat de rond weg rond Kloosterzamde pas volgend voorjaar zou worden aanbesteed- Er werd zelfs gezegd dat de aanleg voor onbepaalde tijd was uitgesteld. Gezien het belang van de rondweg zou de heer Menu graag zien dat b en w nog eens wat meer druk uitoefenden op de daar- G. A. M. Vermeulen tandarts Herengracht 13, Terneuzen AFWEZIG VRIJDAG 8 NOVEMBER. L. W. Nooteboom tandarts Terneuzen VRIJDAG 8 NOVEMBER AFWEZIG. bedrukt met naam en adres DAT Is een mooi geschenk ,voor de aanstaande feestdagen. Keurig bedrukt per 50 of 100 stuks met enveloppen pl.m, 7,- tot 9,-. BESTEL TIJDIG! Drukkerij A. J. van Aken Brouwerijstraat 2 of Mr Haarmanweg 23 Terneuzen sociale zekerheid' (inleider de heer Trouwborst). ,De plaats van het agra risch gezin en bedrijf in de veranderde samenleving' (Ir. De Wit) en ,De ver houding tussen rijke en arme landen in de wereld' (de heer Coppens). HULST Botsing tussen twee zijn leidsters en leiders was ech ter het resultaat. Bulten een drietal le den van de eigen groepscommissie kwam er niemand opdagen. Geld om deskundigen voor hun werk te beta len is er niet. Dit alles leidde tot het besluit alle activiteiten stil te leggen en alles door de leidsters en leiders zelf op te laten knappen. Daar deze mensen op dit gebied niet zo deskun dig zijn zal de verbouwing niet zo vlot acht°teehet ecE in'hef telang Tan^he" j sing met'rn van de'riehtingTiuIst komen- Vogelwaardse jeugdwerk om de zaken de personenwagen, bestuurd door M A^J. op doze manier aan te pakken. d3ar de St-GiUes-\\aas (Beige), verschillende groepen met in totaal 137 mijdelok Ei deden zich geen per jongens en meisjes hard aan een be-1 soonlijke ongelukken voor. Wel tere behuizing toe zijn. personenwagens Op de Stationsweg te Hulst botsten dins dagavond omstreeks 6 uur twee per sonenwagens op elkaar. De auto. be stuurd door F. K. uit Hulst reed vanaf het parkeerterrein van café Baart de weg op. Vermoedelijk hield de bestuur der te weinig rekening met het tege moetkomende verkeer, waardoor 'n bot- i beide voertuigen materiële schade. Vereniging krijgt nieuwe naam dat de aanstelling van dokter Van der Borgh in april 1946 als inspecteur van de volksgezondheid tevens de oprichting van de inspectie Zeeland betekende. Daarvoor was er een gecombineerde in spectie Noord-Brabant en Zeeland. .Tengevolge van de oorlogsomstandighe den verkeerde deze gecombineerde in spectie in een desolate toestand. Het is de grote verdienste geweest van de heer Van der Borgh. dat hij in korte tijd de inspectie Zeeland van de grond af heeft weten op te bouwen tot een hecht en goed functionerend apparaat. Hoe noodzakelijk dit was bleek in 1953 toen de watersnood nieuwe rampspoed over Zeeland bracht. De heer Van der Borgh heeft zich toen volledig ingezet bij ae organisatie van de medische hulp verlening', aldus de heer Drion. .Ook bij een volgende calamiteit, te we ten de poliomyelltis-epidemie in 1956, zien we het daadkrachtige optreden van de heer Van der Borgh. Hij heeft toen in de kortste tijd een goede regeling Aangaande de activiteiten in de af deling kwamen verschillende ideeen i naar voren. Algemeen was men i van oordeel dat de min of meer 'ditioneel geworden feestavonden, 'enkele uitzonderingen na, danig aan. De IVcst-Zeeuws-Alaamse afdeling an |bela tei]j beginnen in te boeten en Volksonderwijs Het band van Cd- dat het gebl6d van de binding van zand hield dinsdaRa\ond in hotel .De de |edcn naar jets nieuws moet wor- SU ISKIL Met een receptie zal dr. Eenhoorn' te Oostburg een gecomol- den u,tgekeken. De heer Alberts zag C. G. Knmselaar op vrijdag 15 novem- neerde rayon- en kringvergadering. bjerv00r grotere mogelijkheden na 11 ber officieel afscheid nemen als genees- Onder leiding van de voorzitter, de ;anuari jgfip bij de nieuwe constella- j heer-directeur van het Sint-Elizabeth- heer 1'. Vermeulen uil Vvaterla;ndke.rk-vgn dg vereniging voor openbaar! ziekenhuis te Sluiskil. Hij gaat met in- je werden op deze vergadering, die ondenvjjS. ook reorganisaties na de gang van 16 november aanstaande met ook werd bijgewoond door de heer aanstaan<ie herindeling van gemeenten pensioen. Er is nog geen opvolger aan- S. Alberts, secretaris van de Federa-;ip de streek zag hii als een moge- gewezen. tie Zeeland van volksonderwijs, ver- jjjkbeid om meer activiteiten te gaan Dr. Ramselaar. die 67 Jaar is, schillende actuele onderwerpen aan I ontplooien. het begin van de dertiger jaren de eer de orde gesteld. ste specialist die zich *- - Actie voor meer leden tot stand gebracht door de organisatie van onze cultuur gaat men sex met lief van het vervoer van ernstige polioslacht- de en dat dan samen als huwelijk zien. offers die naar een beademingscentrum .In feite hebben die twee niets met moesten worden gebracht. Samen metl elkaar te maken. Overigens voegde hij de toenmalige^ directeur-generaal vaner aan toe; .Wat nu gezegd wordt werd •>- j j vroeger verzwegen.' Na de pauze beantwoordde hij vragen over emancipatie, seksualiteit en homo filie. Vervolgens bracht men het programma ,Zie Zeeland' dat men op de bondsbeurs te Rotterdam heeft opgevoerd. In de pauze was er een tentoonstelling van de inzendingen van de brei- en haak- wedstrijd. er werden kaarten en kaarsen voor de Unicef en eigen bondsartikelen verkocht. Na afloop van deze studiemiddag werd mevrouw L. N. Huisman-Griep, die een belangrijk aandeel in de totstandkoming van .Zie Zeeland' had. in de bloemetjes gezet. de volksgezondheid, dr. Van den Berg. heeft hij de eerste samenwerking met België tot stand weten te brenger., waar poliopatiënten uit Zeeuwsch-Vlaanderen konden worden vervoerd naar het beade- niingscentum te Gent', aldus dokter Drion in zijn brief die is gestuurd naar onder anderen alle artsen, districtsart sen, kruisverenigingen en verpleeg- en rusthuizen. appei.termus'markt Consumptieaardappelen, bintje, WeL 41 Opw. laten ivov 1!40. 110. april 1480. aio Openstaande posities 2537 5 nov: 77. aprU 2571 Gedane zaken: ochtend call- 36 x 1450. da* omzet nov april 49. middag-rail: 2 x april 1470, 11 x april 1430. Stemming nov kalm en april goed prijshoudend. VEILING GOF.* Druiven: B 41-210. groenten, per kropsla I 25; bloemkool 79-80 en D knolsel derij 16-23: komic 22-31: per bof selderij 24: peterselie 22: per kg: aardappelen 10-11: to maten AI 100: All 70-89: BI 108: CII 50-51; j rode kool 16-19: gr sav kool 30-34, afw 7-19: Presidente mevrouw K J. A. de Koeyer- un'.te kool 17 boerenkool 24-32: andijvie 32- Doeleman sprak in haar openingswoord m: men 17. witlof II 130-187: afw 112: pre. 36- over het plan om het provinciaal be- 39. sDt-alten I 60-66: IT 35-57 en D: -i-.ijbotien stuur te reorganiseren. Tot nog toe heeftn 209-260: afw 121: spinazie 71-73 Met Ingang Zeeland 33 afdelingen (met 2562 leden) van deze week fruitveiling alleen op dinsdag die elk een kandidate voor het provinci- Ln donderdag, aal bestuur stelt. De verkiezingen tij dens de provinciale voorjaarsvergade- veiling bergen op ZOOM ring zijn een wassen neus geworden ITomaten AI 7.32: BI 8.13. Cl 4 76; CC! centr; omdat elke afdeling maar één kandidate aanvoer 20 000 stuks, van 15-33 kg -2-4 stelt. De bezwaren zyn nu dat het hui-i van 19.'op van 8-10 Sla 8-25: spruiten 25-1.77: ■»S *- •- witlof 1.40-1.76: rode kool 18-27; witte kool 12-23; sav kool 3-44: uien 5-23: breekpeen 10 17. waspeen 24-41: prei 20-47; andijvie 12-45; bloemkool 19-1.44; snijbonen 2.10-2,80, prinss bonen 180-2.11; komk 33-38. radijs 15: spina zie 47-63: boerenkool 11-21. goudrenet^ 40-47: gieser wildeman 16-61: pondspeer 8-24. veiling terneuzen Per stuk: glassla II 8-24: bloemkool ATI 52- 87. B 41-44: Bil 20-64; ClI 15-24; DII 18. afw 15-33; gr Icomk 15-82; knoseiderij 12-19; per bos: selderij 9-29; peterselie 13-25, per kg: bintjes 10: andijvie 29-62: boerenkool 21: or eekpeen 17; kroten 5-17T: knolselderij 89- 113: prei a27-45: pnnss bonen 237-267 rapen 14; sav kool 12-25. rode kool 13-20: spruiten 70-65: uien 2-23: waspeen 42; witlof AH 38- 132: B 109-136; Bil 84-123; afw 29-90 appelen cox n 80. 48-63: 75. 57-67 70. 52-69 65. 47-70; 60. 37-43: 55. 15-25 50 18-21; III 70-49 60. 25-42; 50, 15; III grof 21-39: fijn 15. goudrenet II 95. 38-39: 83. 37-60: 75. 35-53: I!D 16-25; II 65, $-39: III 90. 33: III 80. 39; Hl grof 22-29; fijn 15: golden del H 90. 36-41. 85 34 80. 37- 39: 75. 39-40: 70. 39: 65. 27-29: 60. 15; III grof 15-26; Jonathan II 80. 24-30; 75. 27-32 70. 24- 32 65. 15-22 60. 10-15; III grof 11-18: peren: st remy II 75. 28-32 65. 27-32 60. 23-24: D 55. 16-24; III grof 22: III fijn 6-18. d du com I! 30. 53; 75. 76. 70. 75-79; «5. 72; 60. 58; HI grof 48: ITI fijn 33. veiling kapelle-biezelinge Kroetappela val wit 13-15: kroet jonathan 13; val Jonathan 7.5: tomaten p krat v 6 kg IA 735-743: IB 754: IC 503: ICC 247: IBB 402: HA 251-267IIB 363-369: IIC dd: Jonathan I 83. 32; 75. 37 70. 37-33 65. 23-32 69 24: IIA 20.25; 70A 21-25.70: II80A 22 65A 23: 60A 22: 55A 12; 80 B 13-14:1 75B 12-14: 70B 13-16. 85B 12- 17: 60B 12-14. 55B 11-12: grof A 1360-13.V: fijn 12-13. golden del I 85 A 33: 80A 41-42. 75A 45 70A 16. 65A 39 85B 33: 30B 35-36 75B 37-39; 70B 37 65B SH; 60B 24: B5A 30; 80A 33- 35 75A 35-30: 70A 34-33: 65A 30-32 60A 19-24; 55A 15: 85B 25 30B 27-28 75B 28-32 70B 25- 23 65B 24-29: 60B 16-23 55B 15: grof A 19-24; B 16-18: fijn 16. goudrenet I 95. 40-4": 85. 44- 45.90: 75. 44-46.70 65. 44: II 85. 43: 75. 43: 65. 38-41. 55. 27. grof 27-32: fijr. 24-23. laxion superbe II 80. 27 75 27-29 70. 24 65. 16-18: 60, 16; 55, 16; 50. 16: grof 16; fijn 16; zoele ermgaard I 70. 74; 65, 64-63 60. 56-65 55, 33- 36; II 60 53-60 55 29-33 50. 15-27; grof 15: glorie van hoU II 75. 23-25 65. 18-23: 55. 16: cox o p I 80. 61-64 75. 66-72 70. 68-79 65 62- v - - 89: 60. 45-51; 55 16-28: 80 50-62: 75. 53-65: van die biologische kluis- 70 55 44^; OT. 30-46; 55. 15-23 50. 16: rouw Het grote probleem^,of .g.3:fnn je, wmston r 80. 24 75. 3): 70. 32; 65. 30; 60. 21, 55, 6.5: grof tl; fijn 6.5: sterappel I 60. 63: 55. 44-45; II 65. 56 60. 38-43; 55. 12-32: fijn 6: goudrenet geel I 85. 51-59; 75. 49-65: 65. 48; grof 32-35: II 85. 42: 75. 42; spencer I 80. 53: 70. 60; II 80. 36 75. 38 65. SI: zoete kroon I 60. !9. zoete campagne II 60. 44: 55. 18; 50. 15: st remy I 70. 34 60. 25-26: !-35; II 70. 36-27: SO. 21: 50. 8.5-9: grof 11- omtesse de paris I 70. 13: 60 13-14: d du com I 80. 70-73 75 83-84: 70. 86-89 65. 81; 60. 64; n 80, 64; 75. 66: 70. 67. 65. 61: 60. 47; 55, 12; grof 39-67; beorre alex lucas I 80, 22 75, 30: 70. 32; 65 28; gieser wildeman I 60. 5"; 55. 43. 50. 20: II 65. 66. 60. 55: 55. 38: 50. 23: 45 10-14: grof 18-21; fijn 6: conference II 60. 33. 55. 24: 50. 10-13; legipont I 70. 41. 65. 39; 60. 33.10; 55. 35; grof 23. noz I 70. 33 65. 33: 60 31: 55. 19: beurre hardy II 70. 40: 65 38; 60. 33; grof 20; nouveau poiteau I 65. 6; bra men per doos I 45-50: II 33-43. mispels per kg I 72-80: II 50 pompoenen per kg 17-18: aard appelen II 6,5-0 5; groenten: kropfla 8-14,80; pred 32-35: uien 9-14: sav kool 30-31: rode kool 16. bloemkool 16-80: knolselderij 8-7. dige bestuur te groot Om financiële redenen kan men hoog stens vier maal per jaar vergaderen: het dagelijks bestuur heeft zelf geen besluitkracht. Men hoopt een nieuw be stuur samen te kunnen stellen door de. provincie in zes kringen te verdelen, uit; ;?na'nan 1,8"JÖ elke kring een provinciaal bestuurs- v"®a lid te kiezen plus een extra lid. Het aan tal stemhebbende leden bedraagt dan zeven, met de vijf vaste leden bestaat het provinciaal bestuur dan uit 12 le den. Het reorganisatieplan zal op de afdelingen worden besproken en in stemming gebracht- Het gezin nu Dr. Witte ging het vervolgens hebben over een stukje toekomst. ,Nu de ge zinnen kleiner zijn, de grootouders het huis uit. de ouders jonger zijn en als ze vijftig zijn nog een groot aantal jaren samen voor de boeg hebben, moet dat wel grote invloed op het gezinsleven hebben. In de toekomst komen de werk sferen van de diverse gezinsleden steeds verder uit elkaar te liggen en het gezin krijgt de functie om de affectieve be hoefte van de mens te .bevredigen*. Uitgebreid ging dr. Witte in op de positie van de vrouw. ,Onze samen leving is typisch mannelijk geïnspi reerd. dc vrouwen zijn nog lang niet gelijkwaardig aan de mannen. Dat die situatie natuurlijk zou zijn, staat helemaal niet vast Ik kan niet ont kennen dat een vrouw kinderen baart, maar waarom moet zij daar auto matisch voor zorgen?; dat zou de man net zo goed kunnen doen'. Een opmerking die heel wat hilariteit in de zaal veroorzaakte culturen zijn waar de rollen in derdaad zijn omgekeerd, en vroeg zich af waarom de vrouw niet dezelfde .rech ten' van voorechtelijk geslachtsverkeer als de man zou mogen hebben. .In Amerika is men bezig de positie van de vrouw in de maatschappij te ver stevigen door onderzoekingen en expe rimenten die de vrouw van de maande lijks menstruatie afhelpen en zelfs van de zwangerschap. Als die ontwikkelin gen doorgaan kan een bevrucht eitje in plaats van in de moederbuik. ook in een couveuse groeien. Wat blijft er dan nog ov ters van dc HHBW is: de vrouwen willen niet! ze keren zich terug van die harde maatschappij'. Dr. Wltte dacht dat het misschien te wijten was aan de verkeerde opzet van de vrouwenemancipatie: de vrouw moet niet gelijk worden aan de man, maar wel gelijkwaardig*. Over de relatie man-vrouw zei hij dat men gelukkig nu tot de conclusie kwam13'. dat de man en de vrouw ook in seksueel opzicht gelijkwaardig zijn. Onder invloed VEILING ZWIJNDRECHT Andijvie 35-60; spinatle 105. uien 10-16; prei 30 48: spitskool 35; gr kool 22-33: boerenkool ÏB-39; chin kool 24-27; gele kool 28; rode kool 15-29; aardappelen 14; spruiten A 63-100: B 75-94: D 56-102; witlof All 88-157; BH 60-133; veldsla 300-430: knolselderij 6-20; bloemkool A 88-106: B 47-75: C 31-53: sla AI 12-25: Cl 8-13. komk 75. 97 60. 91: 50. 85 40 71-74 35. 58-61; 30. 40; krom 132-133; stek 33: tomaten A 7.30-7.85; B 7.45-7.60: C 5.40-6.55: CC 2.45- 2,65; selderij 19-29, peterselie 20-39. cox's o p 40-69: golden del 20-34: d du com 62-74; bre- derode 20-26. Allereerst werd aandacht gevraagd j De heer VEILING MIDDELBURG Tomaten per 6 kg AU 486-558. BI3 330- 438; CII 336-384; aardappelen furore, grote 14; koopm blauwe, grote 17-18; driel 10; druiven 233; appelen en peren: cox o p 75. 70; 70, 68-75: 65, 56-63; 60, Bij een 46-49: 55. 31-39; m grof 32;_fijn 19-28; gecompliceerde aanrijding op de l?1 Zeeuwsch-Vlaan Detingsdijk te Serooskerke (S.), 20: fijn 20goudrenet 85^5(h 75. 42; SEROOSKERKE (S.) Vermeulen gaf vervolgens, deren vestigde. Hij heeft zich in dit ge-1 65, 37-39; IID 28. III grof 25-33; fijn 22: het bijwonen van de op 14 dé-'een overzicht van de stand van za-| bied, vooral voor de oorlog, ingezet voor!»*oen>aaga,\ona omstreeKS zes uur /oete ermgaard 55 51lil fijn 19-23; jo- cember in Utrecht te houden buiten- ken bij de stichting van de schoten; de uitbreiding en verbetering van de!raaiite één persoon gewond en'nathan 80. 35; 75.' 37-39; 70, 33-38; 65, gewone algemene vergadering. Hier voor kinderen met leer- en opvoe- ziekenhuisaccommodatie. Op 1 januari 1 'ïaqn- «n 1^91 m vrof in-'v lom- zal officieel afscheid worden genomen dingsmoeilijkheden. de zg LOM-scho-1950 werd dr Ramselaar benoemd tot werden alle betrokken voertuigen' an'9f-. 7a ,n. Rft 91 van de vereniging voor volksonder- len Hij deelde hierbij mee dat de geneesheer-directeur van het Sint-Eliza- barts caIviLte 80. 26-0. 30. 60, 21. m- wijs, die nl per 1 Januari 1969 over- LOM-school in Goes al gestart is, dat bethziekenhuis, waaraan hij reeds als aar beschadigd. grid mane <o 4j. 70. 42-45, 6j. 39. UI gaat in de Vereniging Openbaar On- die in Middelburg zeer binnenkort be- chirurg verbonden was. Bij de viering' grof 24; gl v holl 75. 33-35: 65. 21-32; derwijs (VOO), welke nieuwe vereni- gint en dat de school voor Zeeuwsch-j van zijn 25-jarig jubileum als specialist ^en personenauto, bestuurd door de HD 15: ID fijn 15; gieser wildem 60, 38- ging zich diezelfde dag zal presente-Vlaanderen in Terneuzen nog niet zoI werd hij onderscheiden met het officier-hee'" J- V. uit Renesse kwam in aan- 52; 55 45, 50, 33; IID 46; IU fnn 7: con- i-en ver ls. Het ligt wel in de bedoeling! schap in de orde van Oranje-Nassau. De rijding met een tractor met bietenrooi- ference 00 18-19' 55 10-14' IID 6' III Ook werd de samenwerking met de! ook hier zo spoedig mogelijk na 1 ja-1 afscheidsreceptie in het restaurant "1^h'ne dle "l( tegenovergestelde rich- st [n' grof 20-25: fijn 8- adviesorganen in de gemeenten aan nuari 1969 van start te gaan. Verder van het ziekenhuis - begint om half ^g^warn. De auto reed tegen het ge- rjn ha lueas 65 ÏC^I6 groenten sla GLOBESPEE!DE .HET delingen van volksonderwijs. Hierbij schooladviesdienst. Hierbij gaat werd o m het verschil tussen school- over een juiste schoolkeuze voor ae en ouderraad toegelicht. BH de be- kinderen in het deltagebied en aan spreking van een ledenwerfactie toon- die juiste schoolkeuze ook al aandacht de voorzitter Vermeulen zich, wat het i te gaan besteden in de 5e en 6e klas aantal leden betreft, niet optimistisch sen van de lagere schoten (basison- Landelijk is dit de laatste tijd nogal derwijs). De heer Alberts gat een toe- gedaald. Volgens de voorzitter moet lichting op^de vergaderingen, die ook liet echter ook in de afdelingen in de streek mogelijk zijn aan deze leden- ari °P komst zijn als uitvloeisel erving wat te doen. de fusie tussen de vereniging In dit verband wees hij op de ac- Si™ nnStr n„ tie van het hoofdbestuur .Op naar Openbaar On- de 200.000 leden.' die met een prjj- derwijs gaan vormen, zenstelsel zeer aantrekkelijk wordt I De vergadering was ook bestemd gemaakt, zowel voor de afdeling als voor leden van plaatselijke oudercom- voor de nieuwe leden zelf. missies en andere belangstellenden. elkaar gedrukt en zeer zwaar bescha- lof B 99-131afw 61-75: stek 40-71 digd. De zogenaamde bladlader die aan peen 29-51: boskroten 8-13, kroten p kg de bietenrooiniachine was gemonteerd is-22: rode kool 10-23: witte kool 9-15; werd afgerukt en kwam dwars over dejsav koo, 16.31. boerenkool 6-15; prei 26- Toen de bestuurder van de tractor naar j U„ noi0fi!?4 tt, de auto toeliep om te kijken of hij de100. B ^,6-65. C 31, D 54. herfstrapen - bestuurder hulp kon bieden, reed een. 15-25; veldsla 172-178; kassnijbonen 183- 'oör de "afdefingen°strak3 na l janu- i TERNEUZEN In het Terneuzense tweede personenauto, bestuurd door 219: kasprinss bonen 225-244: stokprinss 11 1 OrtTt^fiptrrftKA, i hrtnfl -ni^nlitlr.i I— IV Fï TT1 - 4 LEVEN VAN BERTOLD BRECHT' IN TERNEUZEN ■an Concertgebouw heeft de zuidelijke to- VV. D. uit Haamstede tegen neelgroep .Globe' woensdagavond voor een goedgevulde zaal een opvoering ver zorgd van ,Het leven van Bertold Brecht'. Deze als .muzikale documentai re revue' in de aankondiging omschreven opvoering stond onder auspiciën van de samenwerkende culturele instellingen inI Alle voertuigen moesten worden Terneuzen. I sleept. bladla-j bonen 109; ramenas 5-22: dubb bonen der aan 125-205; peterselie p kst 15-151; selde- De heer V. was vrij ernstig gewond aanU p kg 19.46; knoiseiderij 5-18: sprui- hoofd en armen en werd naar het Rode-LpnF ®ph A 1(1R. knml{ "L.™. 7fi Kruisziekenhuis te Zierikzee vervoerd,k de andere bestuurder kwam met 30"36- 41"51. 25-30: 36-41. schrik vrij. 15-26: 31-36. 15-16: krom per kg 17-39; .egge 'stek p kk 15: bloemkool 4. 57-101; 6. |42-S4; 8. 19-44: 10, 15-21; 12. 21: 15, 16.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 27