fantastisch mooie pop ,,..1591 Bij de vod je je thuis! Kqk's.Wateen 85 75 89! 89! 69 89 „65 125 89 MALSBRAAD TOP TUIN 198 Mevrouw van dalen overtuigde haar schoonmoeder prei 29 witlof 79 biefstuk 268 runderlappen 378 riblappen 329 varkenslappen 139 varkenslever 110 4 pakjes MARGARINE» THEEZAKJES THEE DROPTOFFEES KOKOSKOEKEN j 1 KRAT PILS Spar-Europ ananas 190 varkens vlees 200 gram ^ni zelfglans- was 5oo cc 225 zure haring 4 stuks 89 {zakje delicaatjes pepminta 4 rol j pot appelstroop j 2 gezinsflessen tonic blik tomatensoep ILbwwbmmmmmmmmmMmmmmmmmmmm UIT ONZE SUPERMARKT ,00K STUDIELESSEN MOETEN ZIJN GERICHT OP DE LEERRESULTATEN' SPRINGLEVEND MIDDELBURG-ZUID WIL KLEIN DIERENPARK DONDERDAG 7 NOVEMBER 1 r S* Doe mee aan de Spar P margarine-wedstrijd. Prijzen: 2 maal f1000,-- 2 maal f 500,-- honderden wijnpakketten w Haal een wedstrijd- M T kaart in de 7 k\_ winkel. Giorgina heet ze. En Sinterklaas heeft haar bij de Spar gekocht. Hij moest er toch zijn voor pepernoten, chocoladeletters en marsepein. Giorgina nam hij direkt mee. Voor maar f 9.50 Maar liefst vele guldens minder dan de normale prijs voor zo'n pop met slaapogen. U moet vandaag of morgen toch ook naar de Spar? Giorgina wil graag met u mee. doosje 95 nul pakje roodmerk 86 nü zak 200 gram 98 nul pak 98 nut 24 flesjes 404 gram 10% -10% pot mwmmmmm -10% 1 -10% 1 -10% 4 -10% VANDAAG 500 GRAM PANKLARE VRIJDAG 500 GRAM VANDAAG 250 GRAM MALSE VRIJDAG EN ZATERDAG 500 GRAM MAGERE VRIJDAG EN ZATERDAG 500 GRAM MAANDAG 300 GRAM DOORREGEN MAANDAG 250 GRAM ZATERDAG COMPLETE MAALTIJD ZAK VOORGEBAKKEN FRITES -f- JAMPOT APPELMOES POT YORKERS knakworst) SAMEN SLECHTS en dat is een hele prestatie. Maar voor schoonmoeder staat nu vast, dat mevrouw van Galen een zeer toege wijde en voor haar taak berekende echtgenote is. Me vrouw van Galen besteedt even dat beetje extra aan dacht aan haar gezin. Zij gebruikt Crackfree edelappret spray, voor de overhemden van haar man, voor de blouses van haar dochters en voor de shirts van haar zoon. Geweldige vrouw, mevrouw van Galen. Vraag het haar schoonmoeder. Drs Kleekamp over aspect mammoetwet Overdracht kennis blijf bépalend MIDDELBURG Tijden» de algemene vergadering van de oudervereniging van de rijksscholengemeenschap te diddH- burg heeft drs B. Kleekamp medewer ker van prof. Rita Vuvk (psycholo gisch laboratorium van de gemeentelij ke universiteit Amsterdam) dinsdag avond de betekenis van de studielessen in het kader van het hrugjaai nader niteengezet. De heer Kleekamp ging daarbij uit van i de situatie die diende voor da inwer kingtreding van de mammoetwet Lan delijk gezien haalde 25 pet van dc leer lingen het einddiploma van scholen voor voortgezet onderwijs zonder doublures Nog eens 25 pc' haald< lc eindstreep mef doublures en rit overige -50 pet viel it in ril» weinig hoopgevende en niet van veel -enta! ril lteil getuigende toe «tand trachtte in.-r Ivoudig veran dering te brengen dooi hel toepassen van alleilei selecth-svstemer. determinatieperiode. l« de leerling In de richting gezet en blijkt hij die rich ting toch minder goed te kunnen vol gen, dan kan hij binnen de verant woordelijkheid van dezelfde scholenge meenschap naar een andere afdeling overstappen. De doorstromingsmogelijk- held is aanwezig Alleen zullen we moe ten bedenken dat een doorstroming naast altijd van boven naar onder plaats vindt en niet gauw ongekeerd' De mammoetwet voorziet zoals be kend in maximaal vier minimaal twee studielessen per week. De inhoud en een karakterbepaling van die lessen is niet in de wet geregeld en komt voor rekening van elke school apart. Vaardigheid baseerd op wetenschappelijk onderzoek of niet geen enkel resultaat In posi tieve zin opleverden De mammoetwet' jaar ingesteld De selectie blijft acl terwege, men kan nu spreken van een een van de vele .vulsystemen' ontwor pen, die zich niet. bezighoudt met, bij lessen aan slechte meekomen en ook geen aanvulling geeft op de zogeheten moeilijke vakken. De methode poogt veeleer alle leerlingen een aantal vaar digheden eigen te maken die te gebrui ken zlin bij alle vakken Drs Kleekamp noemde als onderwerpen een verbetering van het taalgebruik itaalbegrip en taalbeheersingi door de; leerlingen zelf aan het woord te laten: het aanleren van verschillende denk methoden- het leren studeren, het be palen van een voo» rie teerling ge schikte .werkhouding' en het gebruik, van de agenda en woordenboeken. De heei Kleekamp legde de nadruk op de omstandigheid dat de gu-methode de overdracht van kennis ook voor de etu-l Eerste paal voor twaalf woningen Burgemeester C. H v. d Linde heeft de eerste paal geslagen voor de 12 wo ningen in plan West te Bruinlsse. De woningen, die in opdracht van de chris telijke woningbouwvereniging .Schou- wen-Duiveland worden gebouwd, wor den door de gezamenlijke aannemers uit-; gevoerd De toegangswegen tot deze woningen zijn door de fa v. d. Velde te Bruiniwie -aangelegd dielessen als een eerste vereiste blijft zien ,De methode moet gericht zijn en is dat ook op de leerresultaten' Ouders, die een werkzaam aandeeltje in die studieresultaten willen bijdragen en door noest nulswerk het minnetje van zoon en dochtei in een plusje wil len laten veranderen worden in deze methode teleurgesteld. Ze komen name lijk zonder functie en moeten het werk aan de jongelieden zelf overlaten Voo? de heer Kleekamp aan zijn le- zing begon, werd m ijltempo het huis- Wijkyereniging na drie jaar goed voor bijna 600 leden Eigen plan voor binderboerderij MIDDELBURG Geen mens zal het durven wagen om te zeggen dat er in Middelburg-Zuid geen .leven in de brou werij' is. In drie Jaar tijds groeide de wijkvereniging van een handjevol leden uit tot een aantal, dat nu al aardig dicht de 600 nadert. Naast alle activi teiten op verenigingsgeliled wil men ook nog wat dierlijke bedrijvigheid bren gen in deze nieuwe stad aan de andere kant van het kanaal. Op het verlanglijstje van net oestuur staat nog altijd de verwezenlijking houdelijk deel van de algemene verga- de plannen tot stichting van een kin- ifgewerkt. Mevrouw Van Thiel, derboerderij Daar is onlangs al een be- het bestuur trad. werd hierbij schelden begin meegemaakt. Er loopt tel heeft laten weten dal er geen fi nanciële steun valt te verwachten op het punt van de kinderboerderijplannen omdat er in Toorenvlledt een derge lijk project van de grond komt is er het plan ontstaan, aat men per straat een beest of diertje wil laten adopte ren. Zo hoopt men te komen tot een verzameling die het aankijken aardig waard is. Dat zou dan een aardige aan vulling kunnen zijn bij de volière op het meiveld zal komen en bij de hoenders en konijnen, waarmee een af gezette ruimte op het meiveld zal wor den bevolkt. Op een bijeenkomst onder leiding van voorzitter F. H. Kuypers werden dinsdag de plannen voor de komende maanden uiteengezet, Op 16 novem ber zorgen kinderen uit de wijk .zuid' voor een natuurlijk decor tij dens de door de tv in kleuren uit te zenden intocht van de sint in Vee- ondoi aanbieding van een geschenkje al een koppeltje lencfen en ganzen rond dank gebracht voor baar werkzaamhe- i door gemeentewerkman Abrahamse ge-, den De zes overige leden zullen met, koesterd als een kostbaar bezit), maar IB- de rector en één leraar voortaan de daar zou men graag enige uitbreiding Op 30 november la er een puzzelrlti gedegen naam oudercommissie voor hun aan willen geven. Nu het gemeentebe- voor automobilisten, scooterrijders en ustuur bjj monde van wethouder Wat-] motorrijders. Op het meiveld komtl straks een knaap van een kerstw te staan Op 2 januari is er «*"3 sale kerstboomverbranding. En nalri lijk is er nu al in het brein van de 4 eniging een reeks ideeën ontstaan^ de viering van carnaval De be««J van Dauwendaele worden ook in it' tiviteiten betrokken. Naar aanlw van de problemen met de wijkvtnj niing en de discussies die daarop zijn ontstaan, is er nu als reaulUidl reikt, dat alle woningen In Keurt' zullen worden voorzien van tocht»] pen. De klachten over de slechte 4 warming bleken veel verband te den met de tocht Andere pi»]®} schaatswedstrijden, een lamplonopWJ een voorlichtingsavond voor tulnaawj tulnkeuring. straat voetbaltoernooi.! nog meer andere zaken Rcgd{4 wordt er aan volleybal gedaan, erlil kindercrèche, een jeugdatelier, er T den tieneravonden' gehouden en *4 kort .draait' er een vorkeeraflj .pech onderweg'. Volgens de beshfl aers van de wijkvereniging zal hetj 8elijk zijn, dat er een voetgangMR nel komt wanneer straks de SfW weg zal worden doorgetrokken ntt': rijksweg. Een actuele wens is een f' fooncel ten behoeve van d van Dauwendaele. i IS CCU -j nieuw* ftESAPI/IiSFr NU MET GRATIS LKMwlVriirp KNIPPATROON- M' MODELLEN EN... f2,-KORTING OP EEN I Dankzij het Filarski sys teem kunt u nu met één basis-knippatroon een on beperkt aantal modellen maken. Op het etiket van elke bus Crackfree edel appret spray vindt u telkens een nieuw knippa troon-model, dat u'gemak- kelijk zelf kunt maken met behulp van het Filarski systeem. Dit unieke sy- ARSKI KNIPPATROON. steem is verkrijgbaar door opzending van slechts 1 merkje uit het Crackfree spray bus etiket en beta ling van f 3,75. Normale prijs patroon f 3,—, com pleet in mapje met ca. 35 modellen en toelichting f2,75. Samen f5,75. DAT IS DUS TWEE GUL DEN KORTING VOOR U! CRACKFREE EEN 0K0 PRODUKT VAN N.V. "ONDER ONS" DE KRIM (0). 03-68

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 26