PZEM-waterfabriek weer dichter bij voltooiing ■AGENDfes 5 MARKTBERICHTEN IN DE PRINS VAN ORANJE'TE GOES PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN: PROVINCIALE STUDIEMIDDAG DEBEVELANDEN Jeugdbibliotheek Goes: 200 boeken van opbrengst zomerzegels Dr C. G. Ramselaar neemt afscheid als geneesheer-directeur in Sluiskil Auto reed tegen bietenrooier op: bestuurder gewond (ONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 WISSEL BEVELANDÜN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Beenbreuk bij aanrijding op Vlissings fietspad VLISSINGEN Doordat zowel brom fietser W. B. uit Vlissingen als fietser M. M. C. E. uit Vlissingen waarschijn lijk niet voldoende rechts hielden op het fietspad langs de Nieuwe Vlissingseweg te Vlissingen, ontstond woensdagavond omstreeks half zeven een aanrijding, tussen beide voertuigen, waarbij duo-I passagier T. B. uit Vlissingen van de bromfiets zijn rechteronderbeen brak. E. liep door de val een lichte hersenschud ding op. Dokter Van Dijk uit Vlissingen verleende eerste hulp en bracht E. per auto naar Huis. B. moest per ambulan ce naar het Bethesdaziekenhuis te Vlis singen worden vervoerd. Uitvoering STEC Het Souburgs toneel- en cabaretgezel schap .STEC' geeft zaterdag, 9 novem- ber. in de concertzaal ,De Zwaan' te Oost-Souburg een toneeluitvoering. Voor het voetlicht wordt gebracht .Het blond je uit het Kurhotel' een klucht door R. Feenstra. De aanvang is 20.00 uur. Na afloop is er gezellig samenzijn met .De Jabo's'. xeeuwi VEILING ZUID-HOLL. EILANDEN, november. Bintje» ll—H: eigenheimer» -IS: andijvie 42—ö3; bloemkool: 6 m la Goese Heils-combo in tv-uitzending VISMIJN COLIJNSPLAAT Exportgarnalen E8J kg. S.0W.40 MS kg «char; 3*5 kg kabeljauw. 78 kg bot. 1138 wijting. 70 kg vhol. Si2 kg toog 110 kg pa- III—1». 8 Ja »-I<w iu r. a >,-** o ling. 8 kg griet. kg herder. 373 kg spie- st J a 73—99. 8 at 3a 49—o: 10 2a 34—SI: ring. 137 kg ongesorteerde vto. j ka» dubbele bonen 300. dubbele bonen 2a 140—230; boerenkool 17—E; gele kooj 23 1 35; groene kool 2233: rode kool 2026: •olen 17—20; grote peen 19—23. peterselie u-3); prei 34—43: selderij 173i: ala la 28. I e 911: spruiten la 75—97 Ib I. lc 25—38. ld 87-1W: uien geschoond 26 —33; uien 15—24: witlof la 148—170. ZPWB neemt afscheid voorzitter Unie van W aterschapsbonden IVOOR INLAATGEMAAL GEPLAATST TERNEÜZEN Vjjf miljoen liter zeewater per uur levert de elektrische pompinstallatie, die straks de zoetwaterfabriek van de PZEM in Terneuzen gaat voe den. Woensdagmorgen vroeg werden de beide pompen die de ze enorme slok aankunnen, met behulp van een drijvende bok geplaatst in het buitendijks voor de Nienw-Neuzcnpolder gelegen .innaniestation'. Voor de bou wers van de waterfabriek bete kende het weer een stuk specta culair precisiewerk het zo- De zoetwaterfabriek van de PZEM voorlopig nog de grootste ter we reld zal vermoedelijk nog dit jaar proefdraaien. De streefdatum is half december. Het innamestation voor de zeedijk, waarin gisteren de beide 6 ton wegende pompen wer den geplaatst, is met de waterfa briek zelf verbonden door een 1200 meter lang ondergronds buizensv.v teem. Voordat het zeewater in "de verdampers komt. passeert het eerst nog een filterbassin, waarin het wordt gezuiverd van zand en andere vaste deeltjes. Zoals bekend, zullen de bei de verdamperstraten (een .straat' is een keten van achter elkaar geplaat ste verdampervaten) iedere dag 29.000 m3 gedestilleerd water leve ren. Het ligt m de bedoeling dit wa ter te verkopen aan de chemische bedrijven in de kanaalzone. Fot«: Voor de dijk van de Nieuw- Neuzenpolder zijn momenteel twee inlaatgemalen in aanbouw. Het grootste (voorgrond) Is voor DOW, het andere is het Innamestation van de waterfabriek. Vaardigheidsproeven 'S-GRAVENPOLDER De jeugdle den van de gymnastiekverening .De Aanhouder Wint' te 's-Gravenpolder. legden dezer dagen onder toezicht van een kringgedelegeerde van het konin klijk Nederlands gymnastiek verbond VLISSINGEN De Goese Leger des Hells-combo .The Crusaders' zal zondag- raiddag 24 november op het televisie scherm te zien zijn. Deze uit jeugdige Zeeuwse heilsoldaten bestaande ritme- groep treedt dan op in een Leger des Heils-samenkomst, die wordt gehouden in de Kottenlamse Congreszaal, en die per televisie wordt uitgezonden. Deze dienst zal onder leiding staan van majoor Heijnsdijk. De territoriaal com- ZeeuwL: v.ucj- c*. ..a,-. mandant voor Nederland. Kaare Wester- 16 novernber te Axel zal voor wat bo gaard, zal spreken. Jongeren zullen een treft de Zeeuwse Polder- en Water bijbelgedeelte declameren. schapsbond, afscheid worden genomen Aan deze tv-bijeenkomst wordt verder van mr dr Th F J A. Dolk, directeur muzikale medewerking verleend door van de Unie van Waterschapsbonden, het stafmuziekkorps onder leiding van De hc.er Do]k zal met het oog op zijn majoor W. F. Palstra. het jeugdkoor en gevorderde leeftijd begin volgend jaar een tamboerijngroep van het korps Rot- deze functie neerleggen. terdam-C. Z. —32; de jeugdvaardigheidspro Ie 34 slaagden. n af. GOES Kerk-wijkgebouw wél mogelijk in Goes-Zuid GOES In het stuk over de enquête, die deze week in Gbes-Zuid zal worden gehouden om de behoefte aan een wijk- gebouw te peilen staat de zin: ,De combinatie kerkgebouw-wljkgebouw zal. naar wordt aangenomen wel niet van dc grond kunnen komen. Dat moet zijn: .De combinatie kerkgebouw-wijk- veelste sinds het eerste verdam- gebouw zal, naar wordt aangenomen, _i„„. wél van de grond kunnen komen'. Geen pervat op zijn plaats werd ge- mogelijkheden zag men voor de bouw manoeuvreerd. van een wijkgebouw zonder meer. spaargelden bedraagt thans 24.652.632,23. Tijdens oktober werden er 211 nieuwe spaarboekjes uitgereikt. Aan voorschotten (hypotheken, borg stellingen. persoonlijke leningen e d> werd verstrekt 144.521.21. In deze maand kwamen 39 mensen, die hun sa laris of pensioen bfj onze bank lieten, overmaken. Hierdoor kwam het totaal aantal privé-rekeningen op 567. Alle 34 slaagden. Voor de A proef slaagden: Catrien de Pree, Els Boogert, Ria Lanse, Mar- go Quarles van Ufford, Jannie Jozias- se. Anki Lansen, Jolanda Nijsse, In ge Baerends, Gertjan Walrave, Leo van Eenennaam, Leen Boogert, Joost Mol hoek. Gert Nijman. Piet de Ruiter, Gerard Nleuwenhuize. Jack Allemekin- ders, en Adrie Tramper. Voor de B-proef: Nellie van den Ende, Hennie de Pundert, Anja van de Vel de, Anita van Antwerpen (Nieuwdorp) Jaap de Pree. Rinus Braam Mzn., An dre van Overbeeke. Paul van de Pias- se, Kees Smits. Johan Braam. Voor de C-proef: Anja de Kok. Catrien Lansen. Marja de Klerk. Jeanet de Ruiter. Gerrie Boogert. Albert Walra ve. Hans van Iwaarden, Peter Mol hoek. Fruittelers bijeen te Kapelle KAPELLE De afdeling Kapelle van de Nederlandse fruittelersorganisatie en de vereniging van oud-leerlingen van oud-leerlingen van tumbouwwintercur- sussen openen het nieuwe winterseizoen met een bijeenkomst op vrijdag 15 no vember In de tuinbouwschool aan de Dijkwelseweg te Kapelle. Op deze bij eenkomst zal de directeur van het proef station voor de fruitteelt te Wilhelmina- dorp, ir G. S. Roosje spreken over .Even wicht ln de fruitteelt'. De bijeenkomst begint om half acht. Pleidooi voor gelijkwaardigheid van de vrouw GOES ,De veranderingen in huwelijk en gezin' was het onder werp van de provinciale studie middag van de Nederlandse plat telandsvrouwenbond. Dr B. S. Wit te uit Woudenberg, directeur van het Nederlands instituut voor sek sueel onderzoek, sprak over de ontwikkelingen in het gezin, de veranderde positie van de vrouw en de man-vrouw relatie. Zeeuwse griffier op aanbevelingslijst NEDERLANDS KAMERKOOR IN GOES Burgerlijke stand GOES Geboren: Johanna G. d v A. Poleij en, D. de Bat; Johanna E. d v J. de Jager; en J. de Witte; Leendert z v L. Hijman en M. van El teren; Cornells D. J. z v I J. Boonman en J. Boonman; Cornelia A. d v M. Zoutewelle en A. Hofstede; Petrus M. J. W. z v W. Rijk en W. Uijtdewilligen: Theo. z v M. Begthel en D. ter Veld: Johan C. z v J. Hoebe- j ke en A. Baas; Jacob z v W. Reijnierse I en W. de Groof. Ondertrouwd: J. Minnaard 22 j en M. I Vermeulen 22 j: A. van Gent 37 j en D. van der Weele 32 j; C. Kramer 24 j en A. Tramper 22 j: G. den Herder 24 j en L. Lievense 20 j: P. Hamelink 28 j en J. van 't Leven 28 j; B. Ramondt 26 j en C. van 't Leven 25 j. Getrouwd: M. Gijssel 23 j en R. Murk 21 j; B. Bom 24 j en A. van Oeveren 23 GOES De Goese openbare lpeszaal en bibliotheek heeft er sinds woensdng een kleine 200 hoeken voor de jeugd bij: geschenk van liet comité zomerzegels. dat de bibliotheek van de opbrengst van zomerzegels. die dit jaar werden ver- Overleden: J. de Fouw 59 j kocht, een bedra- van f 1.000 gaf. De Waard; A. Geluk 60 j e v M. Faasse, voorzitster van het comité, mevrouw p van Ertvelde 88 j wed v L. Durink; •J. C. dr Graaf-Zijlstra, overhandigde aan p Bardolf 53 j e v L. Bakker; A de Goese bibliotheek Mijnsbergen 93 j wedn v J. Sinke: A \vmbo- siabbekoorn 80 j e v T. Beenakker; M. ,lrSandee 19 j. voorzitter i i t. merkoor van Felix de Nobel optreden. voor rechter Utrecht I Het is een groep van achttien beroeps- I zangers, die dagelijks bijeenkomt om DEN HAAG Mr. A. Nouwen. grif- zlch door hun dirigent te laten .bespe- fier van dc kantongerechten in Middel- als vén magnifiek instrument Voor burg. Oostburg, Terneuzen en Zlerikzee, de pauze vrijdagavond a.s. zal het koor, jr. P. van der Zaken woensdag staat op de lijst van aanbeveling van °Fde' na de P*'126 hedendaagse mu- iisoh dat geschenk. Zij gaf hem het ministerie van justitie voor het Zlck ten gell0l'e brengen. Het volledige jeugdbibliotheek de .Sprookjes van moe- KRUININGEN vervullen van één van de twee vacatu-programma luidt: 1 Kyrie en Gloria der De Gans'. I Geboren; Anny C. d v J. v d Linde en res van rechter in de arrondissements- d® Missa .Pange lingua van Jos-|De collectie boeken, die men heeft ge- k Ballast; Antonia M. d v N. Remijn 'rechtbank te Utrecht. Op het ogenblik 9um des p.rez ,2 Het Lamento uit kocht voor de 1.000 z(jn voor kinderen en E v d Wal: Peter H. H. H. z v •••''- 4jj" rno"a'" van zo jong als ze interesse hebben totH WU1 en G Hulshof; Wilhelmina H. ongeveer 15 jaar. Er is een verzameling d v J. v d Berge en M. v Houte; Cor nelia M. d v C^ v d Borgt en K. Mol. Is mr. Nouwen ln de kantons, waar hij de °P®ra .Arianne' van Claudio Mon- griffier Is. tevens kantonrechter-plaats- teverdi Twee koorliederen van Jan vervanger. i Pietersz Sweelinck 4 Vrolijke liede ren van Hendrik Andriessen. Piet Ket- ting en Jaap Geraedts 5 Agnus Del van Frank Martin 6 Hongaarse volks liederen van Zoltfin Kodaly en Béla Bartók. Bakdemonstratie huisvrouwen Goes Donderdag 7 november MIDDELBURG - Lange Jan. 12—13 uur: Mrilloncoocert. Gwhulj, 19 4520 45 uur: uitzending zie kenomroep Radio Walcheren, Schouwburg, 20 uur: Het Nieuw Rotter- 4»ro» Toneel met .De prijs'. 0CWERKERK Café Vijverberg. 20 uur; «redering VVV SOUBURG - Zaal Rehoboth. 19.45 uur Rhi over reuma beat rijding met causerie VEERF. Raadhuistoren. 1516 uur: ca- rtlionconcm. VLISSINGEN - Britannia. 14 uur: bridge er canasta voor Nederlandse vereniging var Ondertrouwd: Leys 23 j. Getrouwd: G Leijs 23j. Overleden: E. v Laere 87 e 't Westeinde 89 Rieteco 23 j en d Linde 23 j en Brus- over auto's, vliegtuigen, schepen en alles waar maar verder interesse voor kan zijn. er zijn fraai geïllustreerde sprook jesboeken, er is een serie bijbelse ver tellingen en er zijn romans voor kin deren. Aanvankelijk werd gedacht aan aan- «5iettö"~M. schaf van poefs ter verdere inrichting1 Boonman van de bibliotheek. Uiteindelijk heeft men toch besloten het bedrag te beste-1 KAPELLE den voor boeken. Mevrouw De Graaf I Geboren: Jan C- z v M. Goud en P. toonde zich in een kort toespraakje heel Coppoo)se. Adnaan w. z v W. Nieu- Iwenhuize en N. de Koeijer; Johanna Brief over verdiensten geneeskundig inspecteur dokter J. R. van den Borgh VLISSINGEN De geneeskundig hoofdinspecteur van dc volksgezondheid,) dokter R. Drion, heeft zich in ver band met de pensionering van dokter J. R. van der Borgh als geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid voor Zeeland met een rondschrijven gericht tot allen met wie de heer v. d. Borgh gedurende zijn ambtsperiode heeft samengewerkt. Dit omdat het in ver band met de gezondheidstoestand van de heer Van der Borgh niet mogelijk was om In het openbaar afscheid van hom te nemen en zijn verdiensten te onder schrijven. De heer Drion merkt ln zijn brief op. dat de aanstelling van dokter Van der Borgh in april 1946 als inspecteur van de volksgezondheid tevens de oprichting van de Inspectie Zeeland betekende. Daarvoor was er een gecombineerde In spectie Noord-Brabant en Zeeland. .Tengevolge van de oorlogsomstandighe den verkeerde deze gecombineerde in spectie in een desolate toestand. Het is de grote verdienste geweest van de heer Van der Borgh. dat hij in korte tijd de inspectie Zeeland van de grond af heeft weten op te bouwen tot een hecht en goed functionerend apparaat. Hoe noodzakelijk dit was bleek in 1953 toen de watersnood nieuwe rampspoed over Zeeland bracht. De heer Van der Borgh heeft zich toen volledig ingezet bij ae organisatie van de medische hulp verlening'. aldus de heer Drion. .Ook bij een volgende calamiteit, te we ten de pollomyélitis-epidemie in 1956, zien we het daadkrachtige optreden van de heer Van der Borgh. Hij heeft toen in de kortste tijd een goede regeling tot stand gebracht door de organisatie ingenomen met die keus. OVEZANDE Raad Ovezande over woning politie OVEZANDE De gemeenteraad Ph. de Jager en A. Govers Diana d v G. Dolman en D. Walbroek: Miranda d v J. Bekenea en N. Moer land; Adnana J. d v M. Beenakker en M. Meulpolder; Elizabeth A. d v J. Rottier en C. Brouwer; Edwin z v Tj. Jebbink en A. v Liere; Cornelis W, z v W. v d Vrede en C. Lepoeter. Getrouwd: A. Dekker 23 j en M. Hoog- Dezer dagen kwam de Nederlandse ver eniging van huisvrouwen afdeling Goes en 'omstreken in vergadering bijeen in hotel .Centraal'. De presidente, mevrouw Naezer-Hufman, sprak een welkomst woord. waarna de heer en mevrouw Haasbroek uit Den Haag een bakde monstratie gaven. Het bedrijf, dat zij vertegenwoordigden ten dat van 1S86 dateert, brengt kant- w6c.inv..,«<.oU -«"jueirouwa en-klaar-pakketten voor vele soorten Ovezande zal tijdens de vergadering, istrate 23 j; H. van Raaijen 23 j en koek en gebak. De heer Haasbroek ver- die maandag 11 november om acht uur l. Veerhoek 20 j; IP. v Boven 20 j en lelde over de verschillende soortenwordt gehouden onder meer sprekenG> Eversdijk 20 j. bloem, en de mogelijkheden hiervan, over de toewijzing van een woning aan Overleden: Jv Zweden 75 j. Mevrouw Haasbroek was ondertussende nieuw te benoemen postcommandant begonnen met het maken van deeg voor 1 van de rijkspolitie. Dat is de heer L. J.j KRABBENDIJKE een boterkoek, wat met de hand ge- Nelis. B en w geven er de voorkeur Geboren: Abrahamina P. J. M. d v -beurde. Dat dit niet veel tijd in be-1 aan de woning Dreef 9 te verhuren 1 J. Nelisse en J. «baders: Jan C. z v A. huisvrouwcn siag nam bleek toen precies twintig aan de nieuwe postcommandant. DeKaan en A. Oostdijk: Robert A. z v ftlunnia, 19.30 n-.ir: jubileumbrldgc-driveminuten later de koek uit de ovenjheer Nells zou liever de ambtswoning O. van Dijk en A. van Driel; Marlnus JWtrhnd* vereniging van huisvrouwen kwam, klaar om gepresenteerd te wor-van de burgemeester betrekken. De z v P. Engelse en M. Eversdijk: Bas- SRIKZee De Lichtboei. 18 en 20 uur:den. ihuidige burgemeesterswoning zou zon- tiana d v A. Potappel en C. Sturm. Woning jeugdfilm .Het leger sloeg op «el- vele soorten werden geproefd, zoals bo- der meer kunnen worden betrokken. Ondertrouwd: C. Vermerris 20 j en A. terkoek, kruidkoek, tulband en specu- maar de woning Dreef 9 zou moeten Versprille 18 j: A. Dek 21 j en J. van laas. Na de pauze werden vele artikelenworden opgeknapt, wat 2000 zou kos- Iwaarden 19 j: R. de Haas 26 j en M. verloot. 'ten. Verder komen voorstellen aan dp Dees 27 j Mevrouw Naezer bedankte de heer en1 orde tot deelname in de gemeenschap-'Getrouwd: A. Hartman 48 J en W. v d mevrouw Haasbroek voor dp prettige pelijke regeling met betrekking tot de| Broek 41 j; A. Janse 28 j en A. v Houte middag in bood mevrouw Haasbroek luchtverontreiniging en tot wijziging van 26 j. een bloemetje aan. de bouwverordening. Overleden: J. de Waai 94 j wedn v F. de Bart; C. Hennekij 64 j e v E. YERSEKE Huissen; S. Frelier 70 j e v S. Blok. «fcrwijs. n Nassau. 20 uur: vergadering VolkB- WE4 - Openbare leeszaal en bibliotheek 19-12,30 uur: tentoonstelling recente boek- jwlteii provinciale bibliotheek. RULST - Boekhandel Van Geyt 9—12 cn JM# uur: tentoonstelling werken van Ne- «fjindse en Belgische kunstenaars JRDDELBURG - Rijksarchief Zeeland WH-Pleterstraat 38 9 30 12 30 en 13.30- '1-X uur: tentoonstelling Vliedbergen In «eland- Gpwhare leeszaal en bibliotheek 10—12 14—17.30 uur' tentoonstelling werken Kinderboeken wee k H.ISSINGEN - Aula lts. 19.30—21 30 uur: fkrotpententoonst c 111 n g Lezing in Goes over infectieziekten Kerkdienst De afdeling Zeeland van de vereniging tot bevordering der homoeopathie in Nederland houdt op vrijdag 8 novem ber aanstaande haar jaarlijkse leden vergadering in het Goese Schuttershof. Spreker op deze jaarvergadering is H. P. J. A. Maas. arts te Utrecht. Hij zal spreken over .acute infectieziekten, be handeld door een homoeopathlsch arts'. De bijeenkomst begint voor de leden om half acht ter behandeling van de jaarverslagen, terwijl de lezing van dok ter Maas rond kwart over acht zal be- HOEDEKENSKERKE Geboren: Jan C. J. z v N. Boone en J. Berman: Marinus z v P. A. Fierloos In het kerkgebouw van de gereformeer- en M P Dobbelaar de gemeenten in Nederland, aan de Gehuwd; M. P. Rentmeester, 18 j Langeviele te Yerseke, zal morgen, vrij- c c de jonge_ 17 j; j. Vermeulen, BERGEN op zoom Roxy. 20 uur: Red Wi huwelijk en verknoei )e leven. 14 Jaar MIDDELBURG Cilv. 20 uur: Oniembare *BgWlque. 18 jaar. VLISSINGEN - AJhambri. 30 uur: He: "««e vlees, 18 Jaar. ginnen. OPCAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER "E RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A _*c -VtlSSINGEN - TEL. 01184 5144 TOESTEL 43 INLEG OKTOBER BIJ RAIFFE1SENBANK GOES Bij de coöp. ralffeiscnbank .Goes,' met haar bijkantoren te 's-Heer-Arendsker- ke, Kloetingc en Goes-Z. en haar zit KAPELLE ,Zang veredelt' uit Biezelinge op de televisie 28 j en C. M. M Verzeeuw. Overleden: M. Goense, 67 j; Tolfeman, 2 j. 3b 103—127; paprika 1 la 690. lb 740. lc 515; Black Alicante 160— 360Golden Delicious 80-85 35—65. 75-80 37 70-75 32—51. 85-70 32—43. 60-65 37-32: s Orange Pippin 80-85 53—74. 75-80 56 70-75 50—76. 85-70 40—58 60-® 32—51: AXEL Tijdens de vergadering van de Go'jdrenet ao-as 47—69. -j-so 42—58 70-75 Polder-en AVaterschapsbond op 23—4:: Glorie van Holland 80-85 v,w 75- w' 30 37—41. 70-75 35-30, 85-70 25—31; Jona than 80-85 23-41, 75-80 21—38. 70-75 26—37. 85-70 2228; Do. du Comlce 80-35 6264, 75-80 6268. 70-75 53—73. ®-70 63-86. Totale aanvoer fruit 110 ton. AARDAPPELTERMIJNMARKT Consumptieaardappelen, bintje, klet. 40 mm opw. laten nov 1140. april 1490 bieden nov. 1110. april 1480. slot nov 1110. apr'J 1430. Openstaande posities nov 77, 4 nov: april 2537 5 nov- 77. april 2571, Gedane zaken: ochtend call: 38 x 1450. dag-omzet nov april 49 mlddag-call- 2 x april 1470. 11 x april 1480. Stemming nov kalm en april goed prijshoudend. VEILING GOEB Druiven: IT 141-210: groenten: per «tuk: kropsla I 25: bloemkool 19-80 en D knolsel derij 16-28: komk 22-31: per bos: selderij 24; peterselie 22: per kg: aardappelen 10-11 to maten AI 300: All 70-R9. BI -.08: CT1 50 51: rode kool 18-19. gr sav kool »-34. afw 7-19; witte kool 17 boerenkool 24-32 andijvie 32- 51: uien 17; witlof II 130-137: afw 112: prei 35- 39 spruiten I 60-66: II 35-57 en D: snijbonen II 209-260: afw 121: spinazie 71-73. Met Ingang van deze week fruitveiling alleen op dinsdag en donderdag. VEILING BERGEN OP ZOOM Tomaten AI 7 32: BI 8 13: Cl 4.78; CC! centr: sla. aanvoer 20.000 stuk», van :5-23 Scg 13-24: van SOi'op van 8-10 Sla 8-24: uiten 25-3.77: witlof 3.40-1.76: rode kool 13-27: witte kool 12-23: sav kool 9-44: uien 5-23: breekpeen 10. 17; waspeen 24-41: prei 20-47; andijvie 12 45; bloemkool 19-1.44: snijbonen 2 10-2.80. prins» bonen 1 80-2.11: komk 33-33 radijs 35: spina zie 47-63: boerenkool 11-21: goudrene* 40 47; jonathan 18-38. oox o 21-79: golden del 15-45: gi van hol! 33-24: gieser wildeman 16-81: pondspeer 8-24. VEILING TERNEÜZEN Per stuk: glassla II 8-24. bloemkool All 52- 87; B 41-44: Bil 20-6», CII 15-24: DII 13; afw 15-33: gr komk 15-82: knoselderlj 12-19: per bos: selderij 9-29: peterselie 13-25, per kg: bintjes 10: andijvie 29-62: boerenkool 21: breekpeen 17; kroten 5-17T: knolselderij 83- 113: prei a27-45: print* bonen 237-267. rapen 14. sav kool 12-2»; rode kool 13-20: spruiten 70-65: uien 2-23: waspeen 42: witlof All 33- 122: B 109-136: Bil 84-123; afw 20-90: appelen cox II 30. 48-63- 75. 57-67 70. 52-89 65. 47-70: 60. 37-43 55 15-25 50. 18-21; UT 70-49: 60. 25-42 50. 15: III grof 21-39: fijn 15. goudrenet n 95 38-33. 85 37-50: 75. 35-53: 1TD 16-25: II 85. 35-39: in 90. 33; III 80. 39: Hl grof 22-29; fijn 15; golden del IT 90. 36-4135 34 30. 37- 39; 75. 39-40. 70. 39: 63. 27-29; 60. 15: III grof 15-26; jonathan II 80, 24-30 75, 27-32 70. 24- 32 65. 15-22: 60. 10-15: III grof 13-16: peren: st remv II 75. 28-32; 65. 27-32: 60. 23-24: D 55. 16-24: in grof 22: Hl fijn 6-18: d du com II 80 68 75. 78; 70. 75-79: 65. 72 60. 59: in grof 43: III fijn 33. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE Kroetappels val wit 13-15: kroet jonathan 13: val Jonathan 7.5: tomaten p krat v 6 kg IA 735-745: IB 754- IC 503: ICC 24Ï: 3BB 4-52: IIA 251-267. ITB 363-369; HC dd: Jonathan I 30 32: 75. 37 70. 37-38. 38-32: 60 24: IIA 20.25: 70A 21-25 70: D80A 22: S5A 2Ï: 60A 22; 55A 13-14:! 75B 1Ï-I4, 70B 13-16: Presidente mevrouw E- J. A. de Koeyer- Doeleman sprak in haar openingswoord over het plan om het provinciaal be stuur te reorganiseren. Tot nog toe heeft Zeeland 33 afdelingen (met 2362 leden) die elk een kandidate voor het provinei- aal bestuur stelt. De verkiezingen tij dens de provinciale voorjaarsvergade ring zijn een wassen neus geworden omdat elke afdeling maar één kandidate stelt. De bezwaren zijn nu dat het hui dige bestuur te groot is. Om financiële redenen kan men hoog stens vier maal per jaar vergaderen; het dagelijks bestuur heeft zelf geen besluitkracht. Men hoopt een nieuw be stuur samen te kunnen stellen door de provincie in zes kringen te verdelen, uit elke kring een provinciaal bestuurs lid te kiezen plus een extra lid. Het aan tal stemhebbende leden bedraagt dan zeven, met de vijf vaste leden bestaat het provinciaal bestuur dan uit 12 le den. Het reorganisatieplan zal op de afdelingen worden besproken en in stemming gebracht- Het gezin nu Dr. Witte ging het vervolgens hebben over een stukje toekomst. ,Nu de ge zinnen kleiner zijn. de grootouders het huis uit, de ouders jonger zijn en als ze vijftig zijn nog een groot aantal jaren samen voor de boeg hebben, moet dat wel grote invloed op het gezinsleven hebben. In de toekomst komen de werk sferen van de diverse gezinsleden steeds verder uit elkaar te liggen en het gezin krijgt de functie om de affectieve be hoefte van de mens te .bevredigen'. Uitgebreid ging dr. Witte in op de positie van de vrouw. .Onze samen leving is typisch mannelijk geïnspi reerd, de vrouwen zijn nog lang niet gelijkwaardig aan de mannen. Dat die situatie natuurlijk zou zijn, staat helemaal niet vast. Ik kan niet ont kennen dat een vrouw kinderen baart, maar waarom moet zij daar auto matisch voor zorgen?; dat zou de i net zo goed kunnen doen'. Een opmerking die heel wat hilariteit in j f2: 80 B 13-14:1 75B 32-H70B de zaal veroorzaakte. '7: 608 '2-14; x»B i.-u, grof a '360-1^40 Maar dr. Witte ging verder, haalde aan dat er culturen zijn waar de rollen in derdaad zijn omgekeerd, en vroeg zich af waarom de vrouw niet dezelfde .rech ten' van voorechtelijk geslachtsverkeer als de man zou mogen hebben. ,In Amerika is men bezig de positie van de vrouw in de maatschappij te ver stevigen door onderzoekingen en expe rimenten die de vrouw van de maande lijks menstruatie afhelpen en zelfs van de zwangerschap. Als die ontwikkelin gen doorgaan kan een bevrucht eitje in plaats van in de moederbuik. ook in een couveuse groeien. Wat blijft er dan nog over van die biologische kluis ters van de vrouw?' Het grote probleem is: de vrouwen willen niet, ze keren zich terug van die harde maatschappij'. Dr. Witte dacht dat het misschien te wijten was aan de verkeerde opzet van de vrouwenemancipatie niet gelijk wordeD wel gelijkwaardig'. Over de relatie man-vrouw zei hij dat men gelukkig nu tot de conclusie kwam dat dé man en de vrouw ook in seksueel opzicht gelijkwaardig zijn. Onder invloed an onze cultuur gaat men sex met !ief- elkaar te maken. Overigens voegde hij er aan toe: ,Wat nu gezegd wordt werd vroeger verzwegen.' Na de pauze beantwoordde hij vragen over emancipatie, seksualiteit en homo filie. Vervolgens bracht men het programma ,Zie Zeeland' dat men op de bondsbeurs te Rotterdam heeft opgevoerd. In de pauze was er een tentoonstelling van de inzendingen van de brei- en haak- wedstrijd. er werden kaarten en kaarsen voor de Unicef en ejgen bondsartlkelen verkocht. Na afloop van deze studiemiddag werd mevrouw L. N. Huisman-Gnep, die een belangrijk aandeel in de totstandkoming van .Zie Zeeland' had. in de bloemetjes gezet. dag een bijzondere kerkdienst gehou den worden voor de ,MBUMA'-zen- In deze dienst spreekt ds Zwij- nenburg. Het aanvangsuur is half acht. KORTGENE Geboren: Jan M. z v J. Versluis en J. Dingemanse; Jorien J. C. d v J.: Boucherie en C. Castenmiller; Maurice z v J. Verburg en C. van Hekken; Jo hannes J. v v J. Bouwense en J. Wage naar. Onderti-ouwd: P. de Blaeij 22 j en S. Houterman 23 j: H. Bakker 29 j en J. Jasperse 23 j: D. Meeldijk 31 j en A. v d Moere 23 j; IKleppe 18 j en T. KAPELLE De Nederlandse Televisie de Waal 17 j. Stichting heeft zaterdagavond in de'Getrouwd: G. Bliek 30 j en G. Kesteloo hervormde kerk te Kapelle opnamen ge- 24 j; P. Ventevogel 30 j en G. Lever- maakt van een optreden van de chris- man 19 j: H. de Vos 20 j en M. de nc. mucuugc cn uuca-u. cu "«ai *.i>- telijk gemengde zangvereniging .Zangl Looff 18 j: J. de Looff 21 j en A. de Lan- tingen te Heinkenszand, Nieuwdorp. Veredelt' uit Biezelirige, onder leiding ge 23 j; P. de Blaeij 22 j te Kapelle Wolphaartsdijk en Wilhelmlnadorp.'van mevrouw N. Schipper-Roose uit'en S. Houterman 23 j. werd in de maand oktober aan spaar- Goes. Het optreden wordt door de NTS Overleden: P. Rooze 79 j C. de Lange geld 1.704.815,02 gestort, terwijl een uitgezonden op dinsdag 19 november via e v K. Janse 66 j; M. v d Weele 68 j e bedrag van f 1.096 034 74 werd opge- Nederland 2. om vijf minuten over halfjv M. Israël; C de Looff 82 j e v M. nomen, hetgeen een stijging te zien tien 's avonds in hel programma .Ama-'Marcusse; J de Fouw 59 e v A de geeft van 608 780.28 Het totaal aan teurs Actief. I Waard. van het vervoer van ernstige polioslacht- de en dat dan samen als huwelijk zien, offers die naar een beademingscentrum .In feite hebben die twee niets met moesten worden gebracht Samen met de toenmalige directeur-generaal van de volksgezondheid, dr. Van den Berg. heeft hij de eerste samenwerking met België tot sthnd weten te brengen, waar poliopatiënten uit Zeeuwsch-Vlaanderen konden worden vervoerd naar het beade- mingscentum te Gent', aldus dokter Drion in zijn brief die is gestuurd naar onder anderen alle artsen, districtsart sen. kruisverenigingen en verpleeg- en rusthuizen. SLUISKIL Met een receptie zal dr. C. G. Ramselaar op vrijdag 15 novem-1 ber officieel afscheid nemen als genees-J heer-directeur van het Slnt-Elizabeth-| ziekenhuis te Sluiskil. Hij gaat met in gang van 16 november aanstaande met pensioen. Er is nog geen opvolger aan gewezen. Dr. Ramselaar. die 67 jaar is. was in het begin van de dertiger jaren de eer ste specialist die zich in Zeeuwsch-Vlaan deren vestigde. Hij heeft zich in dit ge bied, vooral voor de oorlog, ingezet voor de uitbreiding en verbetering van de ziekenhuisaccommodatie. Op 1 januari 1950 werd dr. Ramselaar benoemd tot geneesheer-directeur van het Sint-Eliza- bethziekenhuis, -waaraan hij reeds als chirurg verbonden was. Bij dé viering van zijn 25-jarig jubileum als specialist werd hij onderscheiden mei het officier- schap in de orde van Oranje-Nassau De afscheidsreceptie in het restaurant van het ziekenhuis begint om half vijf. GLOBE SPEELDE ,HET LEVEN VAN BERTOLD BRECHT' !N TERNEUZEN TERNEUZEN In het Terneuzen.- Concertgebouw heeft de zuidelijke to-j neelgroep .Globe' woensdagavond voor: een goedgevulde zaal een opvoering ver-j zorgd van .Het leven van Bertold Brecht'. Deze als .muzikale documentai-] re revue' in de aankondiging omschreven opvoering stond onder auspiciën van de samenwerkende culturele instellingen in; Terneuzen. fijn 12-13; golden del I 85 A 38: 89A 41-42: 75A 45; 70A 46; 65A 39 85B 33 309 35-36: 75B 37-39 70B 37; 65B 3»; 60B 24: B5A 30; 80A 33- 35 75A 35-39 70A 34-38 65A 30-32: 60A 19-24: 55A 35: 85B 25: 30B 27-28 75B 28-32: 703 25- 28 63B 24-29. GOB 16-73; 55B 15 grof A 19-24: B 16-18: fijn 16: goodreoe". I 93 iO-43: 8S 44- 45 90 75. *4-46.70:" 65. 44" II 35. 43: 75. 43 65. 38-43 55 37: grof 27-32: fijn 24-26 laxton superbe II 80 27 75. 27-29 70. 24 65. 18-18: 60. 16. 55. 16 50. 16; grof 16: fijn 16; zoete ermgaard I 70. 74: 65. 64-68 60. 56-65 55. 33- 36- II 60 53-60: 55. 29-33; 30 1 5-27: grof '.5: glorie van hol] 75. 23-25: 65. 18-32; 56. 16; cox o p I 80. 61-64 75. 66-72 70 63-79. 52- 69: 60 45-53: 55. 16-28: II 80 59-62- 75 53-63; 70, 54-65: 85 44-60 60 30-48 55. tfc23: 50 16; grof 19-31 flin 16; wins ton I 80 24: 75. 30: 70. 32 65, 30 60 21; 55. 6.5; grof 11: fijn 6.5: storappe! I 60. 63: 55. 44-45; II 65. 56: 60 38-4-3: 55. 12-32; fijn 6: goudrenet geel I 85 51-59 75. ,49-55: 85. 48; grof 32-35: I! 85. 42: 75. 42; de vrouw moet; spencer I 80 53; 70. 60; n 90. 35: 75. 38; 63 33; de man. maar zov-.e kroon I 60. 39 zoete campagne II 60. 44; 55. 18; 50 35: st remy I 70 34: '.O. 25-28: 50. 12-15, n 70. 26-27 60. 21: 50 8 5-9; grof 11- 13: comtesse de paris I 70. 13: 60. 13-34: d du com I 80. 70-73 75. 83-84; 70. 86-89: 65 81; 60, 64; n 80. 64: 75. 66: 70 67: 65. 61: 60. 47. 55. 12: grof 39 67: beurre alex lucas I 80 22 75. 30: 70 32: 28: gieser wildeman I 60 57; 55 43 50. 20 H 66: 60. 35 55. 38; 50 23: 45 10-14: grof 16-23: fijn 6: conference II 69. 33 55. 24 50 10-13: legipont I 70 41; 65. 39; 60. 33.10: 55 18; grof 23. noz I 70 33: 65. 38. 60 31: 55. 39; beiinré hardy II 70. 40 65 38; 60. 33; grof 20: nouveau poiteau I 65. 6; bra men per doos I 45-50. II 33-43 mispels per kg I 72-80: II 30 pompoenen per kg 17-18. aard appelen II 6.5-9.5: groenten kropsla 8-14.80: prei 32-35: uien 9-14: sav kool 39-33: rod» kool 16; bloemkool 16-80: knolselderij 6-7. SF.ROOSKERKE <S.) Bij een gecompliceerde aanrijding op de Delmgsdijk te Serooskerke (S.) woensdagavond omstreeks zes uur raakte één persoon gewond en werden alle betrokken voertuigen j zwaar beschadigd. Een personenauto, bestuurd door de heer J. V. uit Renesse kwam in aan rijding met een tractor met bietenrooi- machine die uit tegenovergestelde rich ting kwam. De auto reed tegen het ge deelte van de bietenrooier dat breder was dan de tractor. De auto werd in elkaar gedrukt en zeer zwaar bescha digd. De zogenaamde bladlader die aan de bietenrooimachlne was gemonteerd werd afgerukt en kwam dwars over de dijk te liggen. Toen de bestuurder van de tractor naar de auto toeliep om te kijken of hij de bestuurder hulp kon bieden, reed een tweede personenauto, bestuurd door W. D. uit Haamstede tegen de bladla der aan. De heer V. was vrij ernstig gewond aan hoofd en armen en werd naar het Rode- Kruisziekenhuis te Zierikzee vervoerd, de andere bestuurder kwam met de schrik vrij Alle voertuigen moesten worden wegge sleept. VEILING ZWTJNDRECHT Andijvie 35-60; spinazie 105, uien 10-16; prei 30-48; apitskool 35; gr kool 22-33: boerenkool 18-39; chin kool 24-27: gele kool 28; rode kool 15-29: aardappelen 14. spruiten A 63-100: B 75-94: D 56-102. witlof All 88-157: Bil 60-133: veldsla 300-430: knolselderij 6-20: bloemkool A 88-108: B 47-75: C 34-53: sla AI 32-25; Cl 8-13: komk 75. 97 60 91: 50. 85 40. 71-74 35. 58-61; 30, 40: krom 132-133; stek 36; tomaten A 7.30-7.85: B 7.45-7.60: C 5.40-6,55: CC 2.45- 2.®: selderij 19-29, peterselie 20-39. cox's o p 40-69. golden de! 20-34: d du com 62-74: bre- deroae 20-26. VEILING MIDDELBURG Tomaten per 6 kg AU 4S&-558; BH 330- 438: CH 336-384; aardappelen furore, grote 14; koopm blauwe, grote 17-18; driel 10: druiven 233; appelen en peren: cox o p 75. 70; 70. 68-75; 65, 56-63; 60. 46-49; 55. 31-39: Lil grof 32; fijn 19-28; golden del 80, 50-60 75. 54-58; 70. 45; 65. 41-48; 60. 35-37; IID 21; IH grof 17- 20; fijn 20; goudrenet 85, 50; 75. 42; 65, 37-39. IID 28; III grof 25-33; fijn 22; zoete ermgaard 55. 51; III fi.iD 19-23, jo nathan 80. 35; 75 37-39; 70. 33-38; 65. 15-30: 60. 15-21; IH grof 15-25: lom- barts calville 80. 26. 70. 30; 60. 21: in- grid marie 75. 43. 70. 42-45; 65. 39. III grof 24; gl v holl 75. 33-35. 65. 21-32; IID 15; IU fijn 15; gieser wildem 60. 38- 52; 55, 48; 50. 33; IID 46, III fijn 7; con ference 60. 18-19; 55. 10-14. IID 6; IH fijn 6-13; st remy IU grof 20-25: fijn 8- -15; ba lucas 65. 10-16; groenten; sla S-2S. andijvie 17-37. spinazie 36-73; wit lof B 99-131; afw 61-75. stek 40-77: was peen 29-51. boskroten 8-13; kroten p kg 18-22; rode kool 10-23: witte kool 9-15; sav kooi 16-31; boerenkool 6-15; prei 26- 45; uien 10-24: spruiteD ongesch A 73- 100: B 36-65; C 31: D 54: herfstrapen 15-25; veldsla 172-17S; kassnijbonen 183- 219: kasprinss bonen 225-244; stokprinss bonen 109; ramenas 5-22: dubb bonen 125-205; peterselie p kst 15-151: selde rij p kg 19-46; knolselderij 5-18; sprui ten gesch A 108; komk groen: 61-76, 38-44; 51-61- 30-36; 41-51. 25-30: 36-41, 15-26: 31-36, 15-16; krom per kg 17-39; stek p kk 15: bloemkool 4. 57-101: 6. 42-84: S. 19-44: 10. 15-21: 12. 21; 15. 16.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 25