«jSpijt me ik ben geen koopjes jaagster" 89 ©ffl) CO-OP SINGER (MM Panoramic PZC BARON VAN ITTERSUM, AMBASSADEUR IN PORTUGAL, IS EEN REACTIONAIR' LEES DE Voor MANTEL- Adverteren doet verkopen Hoeft ook niet mevrouw, u krijgt bij ons het koopje op de koop toe! Gloria jam 99 Rookworst 89 Unox soep Oploskoffie K67 _350 Zuurkool 500 gram 39 Speculaas zllverpak 119 BanketstaafPerstJ59 van 98voor Hairspray M79- 425 DDD KRITIEK PREMIER OP LISSABON ZOU LATER ZIJN HERROEPEN DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 23 OP zaterdag 9 nov. hopen onze geliefde ouders en grootoudera A. MAAS en A. C. MAAS-v- LOON hun 40-jarige echtver- eniging te gedenken. Hun dankbare kinde- ren en kleinkind. Gelegenheid tot felici- j teren na 14 uur. Vllsstngen, nov. 1968. Menno v. Coehoorn- gracht 50. Mede namens mijn kinderen 'e(r. ik hartelijk dank aan ,lfen die blijk van hun be- langstelling hebben gegeven ter gelegenheid van mijn (0ste verjaardag. E. Verixage-Marinlssen. jCddelburg. november 1968. Griffioenstraat 6. j. Schoenmakers/ zenuwarts, heeft aanst. vrijdag, 8 nov. geen spreekuren Wegens verhuizing. Toekomstig adres: Berkenstraat 78, Goes. Tel. 8726. Mevr. J. Pel- Mellink en dr J. Z. S. Pel AFWEZIG ren vrijdag 8 november tm maandag 11 november Vrijdagmiddag 2.00 uur VERS RUNDVLEES ABATTOIR SEISWEG MIDDELBURG CO-OP Kijk hier: Jusd'orange puur sinaasappelsap 0.7 literfles «sgg aardbeien of abrikozen HH1 AA& reuzenpot 200 gram Als u niet meer in goedkope aan biedingen gelooft, omdat de kwali teit u altijd tegen valt, ontdek dan deze week dat 't tóch kan. Bij CO-OP Alléén bij CO-OP vacuum verpakt plastic zak U vindt van de Juweelbakker bij CO-OP méér dan u denkt! fijn gekruld met roomboter bereid groentesoep en kippesoep In vele CO-OP-wlnkeI# vindt u een ruime sor tering Lady Lester schoonheidsmiddelen altijd gratis zegels voor een aandeel in de winst- óók bij merkartikelen aanbiedingen geldig van 7 t/m 13 nov'68 CA-88-48 bij aankoop van de SINGER'S Golden Panoramic is de triomf van SINGER-een zig-zag naaimachine met exclusieve schuine naald en bovendien met knoopsgatautomaat Voor 7 ver schillende knoopsgaten vetergat Koopt n. nti zo'n Golden Panoramic dan hebt u het voordeel van de thans nog lage prijs eneen kostbaar geschenk in de vorm van een mini Golden Panoramic voor uw dochtertje of dat kleine meisje dat u heel erg gelukkig wilt maken. SINGER Servies - Inruil - Garantie - Betalingsregeling NEEM 'N ECHTE SINGER VOOR UW GELD Doe de Ingevulde hou In een envelop. Plek gt postzegel, die nemen wij voor onze rekening. els volgt: SINGER, entwoord nr 1551, Amsterdam. Stuur mij -II- inlichtingen over de Golden Penoramlo k over de gratie VrnfteTTiwftTmar.Mn», die es bij flifkttl lrljl Middelburg - Segeersstraat 9a - Telef. 01180-2165 Goes - Wijngaardstraat 47 - Telefoon 01100-5172 Oostburg - Brouwerijstraat 59 - Telef. 01170-2064 Terneuzen - Noordstraat 30 - Telefoon 01150-2661 Vllsstngen - Walstraat 20 - TelefooD 01184-3832 Zierikzee - Melkmarkt 13 - Telefoon 01110-2750 Kremerstraat 11-13 - Bergen op Zoom HOTEL DE LINDE KLOOSTERZAXDH Specialiteit: Westerscheldeschotel Eindelijk helemaal geen puistjes en pukkels meer Dank zij DDD. Want DDD bestrijdt bacteriën diep in de huid, activeert de bloedsomloop en desinfec teert. Daarom zijn nu uw wantten, uw voorhoofd, uw kin weer gaaf, is nw huil weer glad en heerlijk zui ver. Wat een fijn, gezond, zeker gevoel. DDD Crème: voor 'snachts en voor overdag. DDD Vloeibaars diep reinigend. DDD Zeepom de werking te ondersteunen. LIBERALE JONGERE G. M. A. LEKKERKERKER: DEN HAAG (GPD) .Baron Van Ittersum, de Nederlandse ambas sadeur in Lissabon, vertegenwoordigt eerder Portugal dan ons land', j Kgt de liberale jongere, G. M. A. Lekkerlterker (27). Als lid van de Atlantische commissie gaf hij tijdens de ATA-conferentie in Lissabon een kort objectief overzicht van de kritiek, die er in Nederland bestaat kgen het NAVO-lidmaatschap van Griekenland en Portugal en ver wees terloops naar de uitlatingen van premier De Jong, die voor de t ARA-televisie zei, dat beide landen een smet op het blazoen van de NAVO' waren. De ambassadeur heeft de heer Lekkerkerker hierover .ernstig onderhouden'. Het ministerie van buitenlandse zaken stelt een onderzoek in naar het gedrag van de ambassadeur. Het socialis tische tweede-kamerlid Dankert heeft vragen over de .terechtwijzing' j' alleen hoeft >io ambassadeur dei onlangs door hel parlement fel gekri tiseerde lof op Portugal van minister '•ins .Solazar is een wijs man' ver- dedigd, ook meende hij .dat het maar eens uit moest zijn met al dat ge moraliseer in Nederland over de NAVO'. vmulicn vond hij het .jammer' dat ■e Nederlandse afgevaardigde diens Kritiek niet huilen de conferentietafel nad geuit, zodat de Portugese politie «on had kunnen arresteren', v "''antie Treaty Organization, waar- Paul-Henry Spaak president is, Is een overkoepelend orgaan van Atlan tische commissies uit zestien landen, die een brede belangstelling voor de NAVO proberen te wekken. Lekker kerker maakte voor het Atlantische jongerencomilé en de studentenvereni ging internationale betrekkingen deel uit van de Nederlandse delegatie van de Atlantische commissie. Tijdens een vergadering van die com missie in Den Haag ter voorbereiding van de conferentie in Lissabon was overeengekomen, dat hij, .in zijn eigen woorden', iets zou zeggen over de kri tiek, die in Nederland tegen de NAVO-partners Griekenland en Por tugal bestaat. Het grootste deel van de conferentie ging over de ontwikkelingen na Tsje- cho-Slowakije en over Tiet Harmei- rapport, betreffende, de toekomst van de NAVO. In de tien minuten, die Lekkerkerker kreeg toegemeten, con stateerde hij alleen, dat er in ons land een kleine groep is, die Portugal en Griekenland uit ae NAVO wil zet ten. maar dat er een grotere groep is. die contact met de beide dictato riaal geregeerde landen wil onderhou den. om zo te proberen de democratise ring te bevorderen. .De Amerikanen. Britten en Canadezen waren enthousiast. Ze vroegen me de rede te laten stencillen. De Portugese afgevaardigden zaten een beetje te tuftelen, maar zeiden verder niets'. Jevreien mensen' Een dag na de speech had de Ne derlandse deputatie een diner bij de ambassadeur. Volgens Lekker kerker rèpte de baron toen met geen woord over het gebeurde. ,HIj hield alleen een heel palaver over de hoge belastingen ln Nederland. Hij zei, dat hij vroeger zijn kleren I altijd in Den Haag liet maken, 1 maar tegenwoordig in Lissabon, om dat dit ae helft: goedkoper was. De Portugezen vond hij maar gelukki ge mensen, tevreden met een stuk je grond, een nieloentje en een glaas- ie wijn. Het was of Salazar aan het woord was'. het in strijd met de gastvrijheid om kritische opmerkingen aan het adres van Portugal te maken Op een recep tie spring je ook niet op een stoel om t.e zeggen, dat Portugal uit de NAVO moet, zei hij. Mijn opmerking, dat het om oen conferentie ging, waarop poli tieke standpunten naar voren kwamen, wimpelde hij af Hij meende datik unfair had gehandeld, door mijn kritiek te spuien onder het beschermende schild van de NAVO. waardoor ik in zekere zin diplomatieke onschendbaarheid ge noot. zodat de politie mij niet kon ar resteren. Wat De Jong had gezegd, daar tilde hij niet zo zwaar aan' .De kritische kanttekeningen van de premier tijdens de .Achter het nieuws uitzending van de VARA naar aanlei ding van de NAVO-enquète. waren gens hem allang herroepen tegenover Portugese autoriteiten en zouden zijn gemaakt onder de druk van de televisie lampen. Luns verkondigdo volgens hem het officiële Nederlandse standpunt en daar hadden wij Nederlanders naar te luisteren. De kritiek van het parlement en de afwijkende mening van de mi nister-president vond hij volkomen on belangrijk. De Nederlanders waren mo raliserend en bemoeiziek'. Erg kwaad .Ze deden er beter aan zich te beper ken tot kritiek op eigen binnenlandse aangelegenheden. Hij was erg kwaad'. Door de rede van Lekkerkerker ont- gezen zeiden, dal democratie betekent, je je moet houden aan wat de, tderheid zegt. Maar dat je in een' democratie rekening moet houden met de minderheid en haar de kans moet geven een meerderheid te worden, daar wilden ze niet aan. Als hen erop werd gewezen, dat er in Portugal geen vrije vakbonden, geen vrije partijvorming en geen vrije verkiezingen voor het parlement zijn, dan deden ze dat af met de opmerking: we worden wel de mocratischer'. Na de .terechtwijzing' door de ambas sadeur heeft Lekkerkerker tijdens een receptie geruime tijd gepraat met de Portugese minister van buitenlandse zaken. .Hij vond mijn rede vrij cru. maar hij was veel gematigder dan onze eigen ambassadeur. Wel betreurde hij 'net. dat ik me met Portugese binnen landse aangelegenheden had bezigge houden. Ik zei: van mij mag u kri tiek uiten op Nederlandse binnenland se aangelegenheden. Laat hij nou zeg gen, dat Nederland de ondemocratische monarchie moet afschaffen en een re publiek moet worden. Toen lk hem ver telde, dat veel tegenstanders van het Portugese NAVO-lidmaatschap repu blikeinen zijn, was hij wel een beetje verbaasd'. De dag na de speech van Lekkerkerker werden stencils van diens rede op de lectuurtafels van de ATA-c.onferentie Er moest een .tweede druk' van want ze waren verdwenen voordat de meeste deelnemers de kans hadden gehad ze te lezen. HOOGGERECHTSHOF ISRAËL KOMT OP VOOR ARABISCHE WINKELIERS JLKLZALEM (RTR) Het Israëlische hooggerechtshof heeft dinsdag het mi nisterie van defensie en de militaire j autoriteiten opgedragen hun weigering om liet in beslag nemen van vijftien Arabische winkels in het bezette deel; I-van Jeruzalem ongedaan te maken bin-| nen dertig dagen te motiveren. Naméns de winkeliers was hiertoe een verzoek' bij het rechtscollege ingediend. De winkels werden zaterdag in beslag, genomen omdat ze gelegen waren ,op punten die van belang waren voor de handhaving van de openbare orde' in de stad. Het was zaterdag 51 jaar ge-, leden dat de toenmalige Engelse minis-, ter van buitenlandse zaken. Balfour, zijn verklaring aflegde waarin Enge-! land steun verleende aan het idee van! een .nationaal tehuis' voor joden in Pa lestina. Ter gelegenheid van dit feit werd! een algemene staking afgekondigd en werden alle Arabische winkels gesloten. Dinsdag hebben sommige winkeliers in het Arabische deel van Jeruzalem hun zaken weer geopend. Hele pakket mee .Dat moet het werk van de Portugese politie zijn geweest. Toen ik later de nieuwe stapel op de lectuurtafels had gedeponeerd, kwam er waarachtig al gauw een mannetje, die het hele pak-' ket in zijn tas liet glijden. Onmiddellijk ging ik op hem af en eiste ze terug. H:j mompelde, dat hij ze ter informa tie van de Portugese jeugd wilde mee nemen. Ik gaf hem één exemplaar en zei, dat hij dan maar zelf voor dupli- kaatjes moest zorgen'. Eenmaal in Nederland terug deed Lek kerkerker zijn beklag bij het ministe rie. van buitenlandse zaken, waar men niet alleen verbaasd was over het op treden van de ambassadeur, maar ook mets wist van ,het herroepen het blazoen van de NAVO'. Lekkerkerker: .Van Ittersum Is een reactionair. Het is ongelofelijk, dat hij lid van de Partij van de Arbeid is geweest'. Binnenkort gaat de 63-jarige baron met pensioen. Dan heeft hij er Bonn en Lissabon opzitten. Predikanten vragen inspraak over seminarie Driebergen DEN HAAG (ANP) Een 60-tal her vormde predikanten, voor het merendeel oud-seminaristen, en een aantal theolo gische studenten heeft zich tot de her vormde synode en een aantal beleids- instanties in de Ned. Hervormde kerk gewend met een brief over de toekom stige structuur en bezetting van het hervormd seminarie in Driebergen. Zij hebben dit gedaan na een bijeenkomst waarin zij zich hebben bezonnen op de vraag wat na het recente overlijden van rector dr J. M. de Jong moet ge beuren. De briefschrijvers vragen de synode in de aanstaande november-synode niet tot benoeming over te gaan in de vacatures in het rectorium van het seminarie, om dat naar hun mening eerst over de toekomstige structuur duidelijkheid moet bestaan. Daarom vragen de brief schrijvers om een bijeenkomst van sy- nodewege, waarin alle belanghebbende instanties en groepen samen in een open gesprek kunnen zoeken naar nieu we vormen. De briefschrijvers denken hierbij aan de synode, de commissie theologisch hoger onderwijs, de kerke lijke hoogleraren, de huidige conrector en een aantal predikanten en theolo gische studenten. Namens de groep van predikanten en studenten is de brief ondertekend door de dominees P. Kikstra. J. Lugtigheid. C. Meyer, H. D. van Hoogstraten. B. J Blaauwen- draad, R. Zuurmond en B. Rutgers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 23