79 dogeUjks 'n goede portie vlees T Groko FRITES 500 GRAM FIFAX Nederlander geeft meer geld Wfff7J*? uit voor duurzame goederen Amsterdamse effectenbeurs 21 STIJGENDE LIJN CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN Uitgaven op 160 pd van niveau 5 jaar geleden Duitse btw valt m m'! iard te sen Overtollige boter kost EEG minstens 250 milioen dollar DOE MEE AAN DE SPAR MARGARINE - WEDSTRIJD Waar zijn onze schepen? UNILEVER IETS LAGERE WINST IN 3e KWARTAAL NILLMIJ KOMT MET NIEUW SPAARPLAN VASCO-DÉBACLE LEIDT TOT RECHTSZAKEN het fundament van uw vermogen DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (ADVERTENTIE) DEN HAAG <GPD) De con sumptieve bestedingen blijven zich nog steeds in opgaande richting bewegen, zij het dat de waarde der 'bestedingen sneller omhoog gaat dan de hoeveelheid per hoofd van de bevolking. Enerzijds is de prijs beweging hier schuld aan en ander zijds de groei van de bevolking. ,ar gaat de liefde voor de' verleden jaar. toen het indexcijfer uit-1 kwam op 115, is het een stijging van 2,6 pet. VERTENTlE) Totale uitgaven Gerekend naar de totale waarde heb-j ben de uitgaven in die tijd 160 pet vanj het niveau van 1963 bereikt. Verleden jaar was het 149 pet. zodat er een ver meerdering is opgetreden van T.4 pet. Hiertegenover staat dat het gemiddel de prijspeil met 3 Ti pet is opgelopen vanj 123 tot 127, waardoor de vermeerderingi van de hoeveelheid der consumptieve bestedingen beperkt bleef tot 4.1 pet en wel van 121 tot 126 Voeding en genot Hel indexcijfer van de bestedingen perj hoofd der bevolking aan voedings- en genotmiddelen is niet hoger dan 104 tegen vorig .jaar 103, maar ziet men naar de totale waarde van de uitgaven: welvaart niet langer door de maag. voor dit doel. dan blijkt de stijging want wat voedings- en genotmid- 'och vrij groot te zij» geweest. ii.,. Het desbetreffende indexcijfer staat opl delen betreft valt nog slechts een tegen 136. De zegening en van de j c-tneriner van hpt vprhmilr landbouwregelingen in de EEG hebben gennge stijging tan net \eroruiK „emaakt d»t h|t genuddetóe prijspeil oer capita te constateren. i aanzienlijk hoger ligt dan in 1963, want n het indexcijfer hiervoor beloopt 128 te- ■ordt steeds meer ?en vori£ 3aar 125 De bestedingen aan| i Hiiiicïnmo gebruiksgoederen beliepen: tegen VOORGEBAKKEN PATATES VAN 89 VOOR SLECHTS Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN AMSTERDAM .ANP) - Londen 8.69—8.69»!. New Vork 3.69^—3.63 Montreal 3.38(1—339',. Parijs 73.11'j73.1615. Brussel 7.26%— 7.27 Frankfort 9' :.2%—91 57%. Stockholm 70.25»%—70 30%. Zilrich 81.57*284.62=,;.. Milaan 58.3614- 58.40=!. Kopenhagen 48 36(4'8 44 Oslo 50.91—50.96. Wenen 14.06=; 14 07';. Lissabon 12.71';12.72%. KWALITEITS DIEPVRIES Bftsusrr. SEsfesis: «tst ««foren. Ook wat overige, goederen en: "f.,.?"vaP,.d? >vaa,?e. 'n S SfLÏ «m in de categorieën voeding Het cenuani DUie«u voot ac sta-, genotmiddelen en de andere goede- sector is verhouding minder ge- tistiek heeft berekend dat de totale con- sumntieuitgaven per hoofd van de be volking gerekend naar hoeveelheid in dc driemaandsperiode van juni-augus- lus uitkwam op 118 pet van het gemid delde niveau van 1963. In vergelijking mei het overeenkomstige tijdvak van en genotmiddelen en de andere goede ren en diensten. Het indexcijfer voor de prijzen kwam op 116 pet van het niveau van 1963 tegen vorig jaar op 114 pet. De bestedingen per hoofd van de bevolking aan duurzame goederen I beliepen 123 pet tegen 118 pet. De waarde van de uitgaven aan overige goederen en diensten kwam overeen j met 178 pet van 1963. Verleden jaar waren de bestedingen voor dit doel 163 pet. I)e gemiddelde hoogte van de prij zen kwam uit op 134 tegen 128. terwijl! de bestedingen per hoofd berekend worden op 125 pet tegen 121 pet. Mar ja' treedt toe tot SHV-concern BONN (GPP) Volgens de laatste schattingen van het Duitse ministerie van financiën is gebleken dat de nieu we belasting op de toegev oegde waarde, welke per I mnunii 1968 is inge,v:ian. circa een miljard Duitse mark minder ral opbrengen dan met de oude omzet belasting het geval was. Dit Is gisteren l, Bonn bol,end gewor- j ™S»!T, <**r> ""P. NV fcSWS, 5™??!"! Bonn SHV-oonconj. OnE*. I. hierover' tue.on 5tatemSr otnd.i m mciSe >an de Ktronknlrn-Haiulrb- tarïïmffiSel'waren 5«de MwXV en M.rJ. NV v„llediSe m hesere behshncophrengtt te zien overeenstemming bereikt, tou geven. Marja houdt zich onder meer bezig met de levering van grootkeukeninstallaties. en voedselverdelingssystemen voor ho- iADVERTENTIE/ recabedrijven. ziekenhuizen, bejaarden centra en dergelijke. De toetreding van Marja betekent voor de SHV een uitbreiding van haar acti viteit op het gebied van de installatie techniek, zegt een communiqué van het bedrijf. UITBREIDING VAN BAYER-ANTWERPEN Zuid-Holland vergat uitloting van obligaties DEN HAAG (GPD) De kas- beheerders van de provincie Zuid- Holland zijn helemaal vergeten dat er een uitloting moest plaats hebben op een in 1952 aangega ne obligatielening. In november van het vorig jaar had een loting moeten geschieden, welke zou uit wijzen hoe een tiende deel van de uitstaande obligaties in mei van dit jaar voor terugbetaling in aan merking zou komen Geen van de obligatiehouders heeft iets van zieli laten horen toen de loting uitbleef. De vergissing is begrijpelijk, om dat de lening in 1952 werd uit gegeven en pas verleden jaar de eerste uitloting behoefde plaats te vinden. In vijftien jaar was er alleen naar de lening omgekeken als de rente moest worden vol daan. De fout werd ontdekt toen er opnieuw een tijdstip naderde waarop een tiende deel van de lening moest worden uitgeloot In derhaast wordt nu geprobeerd om het verzuim goed te maken. Vrijdag zal een dubbele uitloting plaatshebben. Eerst worden de stukken uitgeloot, die verleden jaar aan de beurt hadden moe ten komen. De terugbetaling op deze stukken zal geschieden op 15 december, maar de houders krijgen dan een rente bijbetaald van 6.5 procent voor de periode na 1 mei 1968. Daarna volgt de normale loting en de stukken, die daarbij vallen, komen op 1 mei van het volgend jaar pas voor verzilvering in aanmerking. INTERNATIONALS LICHT VERDEELD De internationale waarden hebben gisteren I I het sterk verhoogde koersnivcau van dins-! I dag merendeels kunnen consolideren. Phi- I lips kwam daar zelfs nog bovenuit met een eerste verhandeling op 164 40. tegen dins- dag ais slotkoers 163 20. Even steeg Philips ij tot 184.90 doch wins!nemingen deden de I koers teruglopen tot 16150 AKU was een dubbeltje lager op 107. Kon. Olie bleef veranderd op 205 30 dobh steeg daarna lot '205.60 Hoogovens verbeterde een paar dub beltjes tot 11260. Unilever echter t cent prijsgeven op 14'. 50 na een opening j van 14120. Zoals viel te verwachten liep de handel in de internationale i den zeer kalm. Beursplein 5 moest het gis teren zonder de slotkoersen van Wall Street 'stellen omdat de beurs aldaar dinsdag ge sloten bleef iti verband met de presidents verkiezingen Met zeer grote belangstelling volgt de beurs in Amsterdam de stemmen- ultslagen in de Verenigde Staten. Uit de binnengekomen stemmen blijkt, dat er een .nek-aan-nek-race" aan de gang Is Met veel spanning ziet men op het Damrak dan ook de einduitslag tegemoet Van ei,- cultures kon Amsterdam Rubber zich eer. kleinigheid verbeteren op 65, doch HVA was zwak op 110%. Van de scheep- vn.irtontmoette Kon. Boot goede belangstelling waardoor dit fonds bijna 2 punten opliep tot 134": De overige scheep vaartwaarden gaven, naar belde richtingen. geen vir-andersngen van betekenis te zien. Ook In deze sector verliep de h3ndel kalm.' De -Matsfondsenmarkt was prijshoudend' In aandelen VTSmar en die van Pakhoed: Holding werd op verzoek van het beursbe- j stuur geen notering opgemaakt Dit ln ver band met een te verwachten communiqué. Over de gehele linie liepen de koersen van de Internationale waarden Iets terug waar door op vrijwel het. laagste punt, van de dag werd gesloten. Voor Philips betekende dit op 145-1 toch nog een koerswinst van 80 cent vergeleken mc-1 de slotkoers van dinsdag. AKIsloot op 106. Hoogovens 112, Unilever kwam op een dieptepunt van 139.40 doch verliet de maikt op 140 en Kon Olie op 2iï 20. Dit alles met kalme handet. Van de scheepvaarten steeg Kon Boot tot 126 Direct nabeurs werden de derde kwartaal cijfers over 1968 van het Unllever-concern bekendgemaakt Deze cjlfors. waarvan de verwachtingen ter ben-ze hoog gespannen waren, bleken een grote tegenvaller te zijn. Er kwamen dan ook vele verkooporders los waardoor de koers van Unilever snel inzakte van 140 tot 135. Gedurende de officiële ui - was de koers van Unilever reeds bij na 2 gulden gedaald In totaal daalde Uni lever dus bllna 7 gulden, ofwel 35 punten op dc oude omrekenin.gsbasls. vergeleken met het voorgaande slotnlveau De koers van Unilever was de laatste tijd sterk op- OBLIGATIES Slaatslenlngen 8-2 7 Ned 68 644 99 i Ned 67 6'; 97 Ned 65-1 5»; 931" Ned 64-1 5'.; 90 9a Neb 58 4% 39'a Ned 59 4'; 86=4 Ned 60-1 444 33=. Ned 61 4'.; 84 N" Staff '47 3'.3 73g Ned '54-1-2 3'; "6% b Ned 55-1 3'; 75 Ned '37 3 83% Grootboek 46 3 83?; N Dol) '47 3 89% Bank- cn kredietwe! BvNG 57 6 9044 BvNG 58- 59 4=4 85% BvNG 66-1 7 103 BvNG 67-1-2 8»,14 lOiè BvNG 68-1-2 64; 101=.;. BvNG 65-1 5% 93% BvNG 58 5>4 92-} BvNG '64 S% 89% Hypotheekbanken Fr. Gr DW 6 Fr Gr DU 4(4 85% b West NO 3% H.uulel. Industrie en BP '66 7'.4 102 KZK '65 6 96 ?s N Gas U 66 6% 103% Pgem 57 6 95% Pgein 64 6 96 R.rljn pijp). 5=4 94% KLM '68 7 99% KLM 4% 65 Ui sdele: 65 111% 107.20 106.20 72 70 71.60 12.50 112.30 337J50 187.60 163.30 164.50 14150 140.50 984 978% 977'; Preralelcnlngen 1 '51 56-1 Dordr '56 Eindhoven 54 D Haag '52-1 D Haag 52-2 R'dam '52-1 R'daro '52-2 R'dam 57 Utrecht '52 2,-HoU '59 Verklaring: •- Converteerbare Geld.Z. 4% Meelfabr, 6=4 Scholt Hon. 4% Wyers '68 6'4 ACTIEVE AA: Amst. Rubb. HVA-mijen ver AKÜ Dell MIJ c Hoogovens c Kon Zout O ra Philips gem.bez Unilever c Dordl Petr. idem pref. Kon Petr. HAL 1 KLM KNSM Ned. Stv. Nlev. Goudr. c Ommeren c Rott. Lloyd Scheepv. Unie NIET-ACTIEVE AANDELEN Belegglngsmi.len Alg Fonds oez 1210 1210 Converto 1031 1031 Holland Fund 593 593 tnterunle 21! 211.50 i Ne o 101.50 101.50 Robeco 251 251 Rohnco 220 220 Unltat 464 1 464 Utillco - 12050 120.50 Europafonds 556 555 Eurunion 1271 1270 1 Valeurop 744 744 Bank-, krediet- en verz.wezen 1 Alg. Bank Ned- 258 262 AMEV 183 183 Am robank 59 80 60 Delta verz groep 340 335 Nat. Ned. 771 765 Ned Midstb 103 103.50 Slavenburg J92 192% Handel, Industrie enz Alb. Heljn Amr. Ballast Amat Droogd i Bensdorp Int. 240 zxr% Bergh en Jurgen; 197% 197% i Berkel Pat. 177 172 Bltjdenst. W. Bols 207 207 leden: Igedaan Bors Wetiry Bredero's b Buhrm T Bijenkorf c Calvé c Carps garen Cent Suiker Cur Hand. Mij Drie Hoefijzers Elsevier Fokker Ford Ned Furneas Gazelle rljw Geld v pap. Geld Tleler.s Glsi Brocades Grinten v d Gruyter 8 cpr Helneken Hero Cons. Hoek's Mach. Holec Holl. Beton Homburg Hoogenboscb Hoogenstr Indoheem 181.50 181 50b 189 187.50 135% 135% 165.50 J69.80 215 b 221 b I'b Marljnen 1 Thorn. Dr. Verol Tricotbest Udenbout Unilever 6 cp Ver Machine Ver. Touw VlhamiJ Vredest R Wereldhaven Mijnbouw Bllllton 2e c 25350 259 50 110.50 11450 110% Kemo Corset Kempen en Beg KN Papier KV Tapijt Undeteves Lljempf Lijm en Ge) Meelfab NB c Mees Bouw Mosa Muller Co ob Naarden Ned Exp. papier Ned Kabel Van Nelle Netaro Norit Nutrlcla Nijverd.-ten Cate Overz Gas Pakhoed H Palthe Philips gem oez Pietersen Co Pont hout Ruhaak Co Rijn-Schelde Sch Exp MIJ Sch Exp MIJ 66 Schokbeton Scholt Honls Simon de Wit Stokvis St. sp Twente 2350 446 b 310% 302»% 162.70 164 115 llOAi 136 bieden: 1laten; d— 21.52 i BUITEN L CERTIFICATEN Canada Can. Pac. 70% 71% Inland Nat. Gas 13=4 13% Int. Nickel Shell OU 31% 32 VERENIGDE STATEN American Enka 52'; 54% American Motors 13=; 13% Amer Radiators Am. Tel en Tel 55% Anaconda Atchls Top 3', 35'; Beth! Steel 32% 32% Chrysler 68», 68»; Cities Service 64% 64% Colgate 54% 53 Columbia Gas 29 Ti 39% Consol. Electr 39 38% Dow Chem 3S% 814 Eastman Kodak 82% 1 81 Ford Motor 60 59'4 Gen Elec. 96% 96% Gen. Motors 8" 87% Int. Tel en Tel 60 60% Kennecott 46 46 4 Nat. Distill. 38=4 38% Pennsylv Rrd. Pepslco 50% 51 Radio Corp 47% b 47% Republic Steel 47% 47% Shell Ol) 69% 69% Sperry Rand 4.: 45 Standard Brands 52% 53 Studebaker 57 b 37 b 10 Sunr Mld 53'; 53% 0 Texas Instr. 102% b 103 1 Tidewater 10 Un. Pac Rr. US Steel Westingh. Elec 1% Woolwortb i 69-59 gr 21-22.23: +- 62% 43% 74% 31% Even puzzelen (ADVERTENTIE) IBRUSSEL (ANP) Bayer-Antwerpen, een dochteronderneming van Bayer AG 'te Leverkussen, gaat zijp chemischei haag mvpi i produktie in de Scheldestad uitbreiden P-CBS BEURS1NDICES dloxyde (een wit pigment). Het totaalInen de Europese I" nieuw*0 S3BS r Tn «"ïe Het totaalj"p" 1 De kosten vanj'nvc:- 30.000 ton holer die Indus ninisclie Ge-' Sche, Horizontaal: 1 bovenwinds eiland, 5 le deren zak v. harmonica, 9 hades, 15 tweegevecht. 13 schonk, 14 afstamme lingen, 15 opening, 17 groet. 18 aanhef v. orief, 19 het voortdurend sissen, 21 pers. raw., 22 deel v. trekpot, 23 gym nasium afd24 uitroep v. verbazing, 25 plaatskaartenhokje. 27 ten afscheid, 29 soort papegaai, 31 ijzeren mondstuk. 32 ontstaat na inenting, 33 graansoort. 35 wreed keizer, 36 op grote afstand m. elkaar spreken, 39 akelig, 40 jon gensnaam Verticaal: 1 kleine waardeloze sieraden, 2 bloedvat. 3 klok met klepel. 4 slede, 5 dieregeluid, 6 woonschip, 7 meisjes naam. 8 zwaardvechters, 9 tandenpoets, 10 nevelsluier, 11 mest, 15 gezwoeg, 16 staat in Azië. 19 kreet, 20 tennisterm, 24 inwendig orgaan, 26 gewicht, 28 zijde kapok, 30 kachelonderdeel, 32 staat in Zuid-Amcrika, 34 thee (Eng.), 35 ont kenning, 37 franc, 38 bijbeldeel. De oplossing van de vorige puzzel is: proauM,.**een aan- de matras waarop u werkelijk uitrust vangscapaciteit van 20.000 ton. Bayer - Antwerpen produceert sedert. 1965 ammoniumsulfaat ivoor kustmest) ;on copralactam (voor nylonvezels). RENTE OP GEI D- EN KAPITAALMARKT [ROTTERDAM ANP) Unilever heeft in de eerste negen maanden van 1968 in totaal over de gehele wereld voor aftrek van belastingen een winst behaald van 1.138 I (1967; 1.032) miljoen, waarvan °ver het derde kwartaal 349 (196'c 34] rndjoen. De gecon solideerde nettowinst over de eer ste negen maanden van 1968 be- '•froeg in totaal 549 (1967: f540) róiljoon, waarvan over het derde kwartaal f 171 (1967: 184) mil joen. I wethouders van de ge terzake van het plegen lïw»pe» n»n dml™ bedroegen over reeblnmlige daad. Precies kan de commissie het t zeggen. Dat komt omdat sommige van de maatregelen die ze heeft voorgesteld voor het eerst worden toegepast. HOOFDDIRECTEUR WATERLEIDINGMIJ PROTESTEERT TEGEN VERKAPTE DEGRADATIE fADVERTENTIE lerstopt? ELKE DROGIST HEEFT HET! AMSTERDAM (GPD) Dc rente voor kas-1 geldleningen aan gemeenten bedraagt vol gons opgave van de Fa Walltch en Matthesj te Amsterdam: 1 maand S.% procent. 3. maanden 5 proeent 6 maanden 5 pro- L TRLCHT (ANP) De centrale raad cent. 12 maanden 5% procent t an In-roep zal zich over drie weken uit- Voor kasgeldleningen aan do industrie is de spreken over het beroep dat de hoofddi- rente- 3 maanden 5.%-5 procent. 8 maan- recteur van het waterleidingbedrijf Ie, =46 procent. 12 m.,.,:.de:, 6-6 pro- .Midden-Nederland* (WlINl. ir. C. \V. cent 23 maanden 0 -6% procent IIilLsl.ergen in Rijswijk tegen liet al- De rente voor onderhandse i-ningen met gemeen bestuur van het WS» heeft in loopt) jd 2530 jaar en met halfjaarscoupons!gesteld. bedraagt voor openbare nutsbedrijven 6 Pe eiser kw-am woensdagmorgen m procent, koers 99% procent en voor Instel-1beroep tegen het besluit van het llngon onder overheidsgnanttc 6% procent bestuur van,13 december 1965. waarbij DEN HAAG (ANP) - De Nlllmij kon-; - Dr. afrnfteprijzen van sciiatkistpa- hij tot hoofddirecteur werd benoemd en digt aan een .spaarplan met keuze uitl zijn taak .algemene zaken' (waaronder belegging in aandelen Unitas of beleg- ook personeelsaangelegenheden ressor-1 ging in guldens met zeer ruime winst teren) werd toegewezen aan iemand die deling'. Dit zogenaamde select-plan ga- tot directeur algemene zaken werd be- randeert, volgens een communiqué van noemd. Nillmtj, een uitkering na overlijden, ter Volgens ir. C. W. Hulsbergen betekent grootte van de som der voorgenomen zijn benoeming tot hoofddirecteur in fei-stortingen, verhoogd met 5 pet. rente te een .wegpromoveren' en een .verkap- op rente over de reeds gedane stortin- te degradatie' waarbij hij in zijn taak gen, Voor de besteding van liet netto- cn positie wordt getroffen. Mr M E van spaarbcdrag, biedt bet plan keus uit' Nievclt. die namens ir. Hulsbergen op- twee beleggingsmethoden, trad. vroeg aan de centrale raad zich Als alternatief voor de belegging in aan- voor het beroep ontvankelijk te vorkla- delen, waarvoor Nillmij samenwerkt! ren. opdat het ambtenarengerecht (dat met Unitas, is er de mogelijkheid een' (ADVERTENTIE) iiit.nl Va HEERLEN (GPD) K co-eredlteuren heeft aan Mijnen in Maastricht opdracht gegevenjHiaard) de kwestie opnieuw een civiele procedure aan te spannen 2ien een gegarandeerd basiskapitaal bij le- tegen het college van burgemeester cn q r c Wijckerheld Bisdom uit ven een aanvullend tegoed opgebouwd. cc Den Haag, optredend namens het WM.N-via een speciaal voor dit plan ontwor- van een on- bestuur wenste dat de centrale raadpen winstdelingsregeling Bij gunstige zich niet-ontvankelijk verklaarde voor i bedrijfsresultaten kent de vennootschap eerste negen ma ander. 1968 14.797 Op grond hiervan zal een schadever-het beroep van ir. Hulsbergen. De hui- dun (boven de vastgestelde rentever-: 'Jwk 15,037) miljoen gulden, waarvan gocdingseis worden ingebracht. De vol- dige hoofddirecteur werd in 1965 als goeding) 80 pet. van de jaarlijks vast VeJ !|et dorde kwartaal t 4955 (1967: gens eisers gepleegde onrechtmatige,danig benoemd. Tot dat tijdstip fun- te stellen .overrente' van haar beleg- L™f) miljoen. daad bestaat uit hel onvolledig en on- geerde ir. Hulsbergen als directeur al-gingen aan de -spaarder toe. Van ,over- wt'nterimdivirlend over 1068 op de ge-juist voorlichten van do gemeenteraad gemene zaken. Hij werkte samen met rente' is sprake zodra de gemiddelde woite aandelen Unilever NV bedraagt van Heerlen die op grond van deze L' r, Da-'!?n'"''g onveranderd f 2.53 per 110- onvolledige onjuiste informaties de re- S1'"131 bedrag van 2ii.- 1967: 2.50).finaneieringsvoorstellen heeft afgewe- "fond van bovc -nde cijfers ziinlzen. verkopen aan derden in vergelijking'Naar het ANP meedeelt zal mr E. van ipra; de directeuren voor economische en tech- rente over Nillmij's nieuw tc verstrek-; nische zaken. In 1965 werd het drie- ken hypothecaire leningen uitgaat bo- manschap door een viermanschap ver- ven 4,25 pet. Het aldus te vormen aan vangen. De directoraten voor economi- vullend tegoed blijft evenals het basis- sche en technische zaken kregen een an kapitaal onaangetast. Beide worden na| verkopen aan derden in vergelijking Naar lv«t ANP meedeelt zal mr E van schc en technische zaken kregen een an kapitaal onaangetast. Beide worden na| t die over het dorde kwartaal van '67 Breukelen te Heerlen een kort geding dere .bemanning'. Het directoraat alge- voltooiing van het plan uitgekeerd in, Breukelen ngen'met" 2.3 procent géstêgën Dc I.sduippiTde N^'Nationalc 'Wede'iTandentefuuille personeelszakenwerd aan'een Ten Unitas koos, ontvangt op de eind-l vergelijking opgenomen bedragenhc Rotterdam in opdracht van enigeIandere WMN-functionarts dan ir. Huls- datum het mede door dividenden en J het derde kwartaal van 1967 zijn crediteuren van de Vascomij NV. ibergen toegewezen, hoewel deze tot: koerswinsten opgebouwde tegoed naar' nter nog gebaseerd op de voor de dc- De eis is opschorting van de executie op I hoofddirecteur werd benoemd. keuze in aandelen of geld. Alle uitke- j uatm „,n het pond slerling geldende! 15 november van hel VASCO winkelcen- Vijf maanden na de nieuwe benoemin- ringen zijn belastingvrij. °.4 procent en de winst voor be-.aanspannen Legen de verzelteringsmaat1 '«ene zaken (waarin de belangrijke por guldens. Wie voor belegging in aande-: ngen met 2.3 procent gestegen Del schappij de NV iSfjfa" - - - „kW?1® opgenomen bedragenkc Rotterdam. "i net U"— bter noj uatie v rsen. Na uitschakeling'var?'^"de, in-ItVum" te Heêrlen, 'waarvoor door de Na-1gen, bij het verschijnen van nieuwe in- Bij^blijvende invaliditeit wordt het plan; a van deze devaluatie'zijn de verko- tionale Nederlanden opdracht werd ge-structies over de taakvervulling, bleek voortgezet zonder dat verdere betalin-l r— aan derden met 6,5 procent en de geven aan notaris G G. P M. Tom lowir. Hulsbergen pas dat hem personeels- gen verschuldigd zijn. n derden met 6.5 procent en de! geven aan notaris G G. P. M. Tomlowir. Hulsbergen pas dat hem personeels- gen verschuldigd zijn. ■oor belastingen met 7.1 procent te Heerlen. Op dit Vasco-winkelcentrum'zaken ontnomen was. Volgens het WMN- Het select-plan kan ai. De geconsolideerde netto-winstwerd destijds door de Nationale Ne-'bestuur had ir. Hulsbergen destijds on- 10. 15 of 20 jaar wc .J-™ d°°r hogere belastingen in eenl dcrlanden een lening verstrekt vanj middellijk tegen zijn benoeming alsof' •aikal landen nadelig beïnvloed. - ongeveer 17.000.000. hoofddirecteur bezwaren moeten maken. 1 mi ACHILLES 6 Val paramo ACILA 5 10 m w r Malak:ka n Perz. Golf ADONIS 3 100 m v Algiers ADULIS 5 v Assab n Djibouti ALAMAK 5 v Kuwait n Khorramshar ALCOR 5 115 m no v Bahrein n Durban ALKMAAR 5 200 m zzo v Durban n Mashur ALUDRA 6 te Doha AMELAND 5 150 m n T Dakar n Las Palmas AMMON 4 !20 m no v Niekerie n Amsterdam AjMSTELHOEK 6 te Bu.idaberg AMSTELHOF 5 580 m zw v Kamchatka n Vancouver ANCO SPRAY 4 360 m nnw v Fort Aleza n Rio de Janeiro ANGOLAKUST 5 te Orange (Texas) ANNENKERK 5 te Antw. ARCA 6 te Curacao ARCHIMEDES 4 750 m zw v Azoren n Lagualra ARENDSKERK 5 v Dar es Salaam n Tanga ARNEB SSOmwv Gibraltar n New York ATY'S 5 315 m w v Ouessant n Rotterdam AVEDRECHT 5 190' m z v Tenerife n Antwerpen ATLANTIC STAR 5 te Rotterdam ANTILLA CAPE 5 360 m z v Karachi n Rastanura BALI 4 380 m nw v Kaapstad n Barcelona BAND A 4 200 m zzo v Los Angeles BENJNKUST 6 te Douala BILLITON 5 v Bremer haven n Antw. BINTANG 5 v Port Louis n Djibouti BORNEO 5 '60 m n v Singapore n Bangkok BOVENKERK 6 te Marseille CHEVRON AMSTERDAM 5 v Rotterdam n Curacao CHEVRON EINDHOVEN 4 1150 m ono v Porto Rico n Bajogrande CALTF.X MADRID 5 thv Masira n Rastanura CALTEX NAPELS 5 90 m no v Socotra n Rotterdam CHEVRON ROTTERDAM 5 37 m w v Algiers n Ras la Nuf CAPI3TERIA 4 140 m zw v Luderitz n La Spezia CARTA GO 5 v Golfito n AL-nirante CHARTS 4 710 m zw v P;a Del ga da n Bordeaux CHIRON 5 v Guante n Por*, of Spain COLETTE 5 530 ra z v Kp Race CONGOKUST 5 thv Oues sant n Vlissingen. CRANIA 4 1000 m no v Porto Rico n Stanlow DALLIA 5 v Gee'.ong n Mena al Ahmadi DAHPNE 5 270 m w v Walvisbaai n Mena DAPHNIS 5 40 m ozo v Rhodos n Istanbul DIADEMA 5 230 m o v Be tra n Tranmere DIEMERDIJK 6 te Londen DILOMA 3 110 m o v Ceylon n Port Dickson DIOGENES 6 te Anto- fagasta DINTELDIJK 4 175 m wnw v Acapulco n Los Angeles DORDRECHT 4 290 m n v Manilla n Kure EEMLAND 5 70 m zw v Ouessant n A'dam EEMSTROOM 5 te A dam ECHO 4 600 m o v New York EOS 5 te Antwerpen ESSO AMSTERDAM 6 te Lasalina ESSO ROTTERDAM 5 270 m n v Singapore n Slraeha FARMSUM 4 250 m no Recife n Gibraltar FOREST HILL 5 thv Wight n Rotterdam GAASTF.RKERK 5 80 m w v Lissabon n Bushire GAASTKRLAND 5 280 m no v Madeira n Las Palmas GAROET 5 60 m zzo r Las Palmas a Muscat GEESTSTAR 5 230 m ono v St-Maria n Barbados GOEREE 5 270 m no v Madagascar n Mombassa GRAVEL AND 5 t* Hamburg GREBBEDIJK 4 350 in w V Shannon n Charleston GROTEKERK 5 240 m wnw v Casablanca n Kaapstad GULF HANSA 4 470 m o v Mombasa n Perz. Golf GULF SWEDE 4 v Philadelphia n Durban HATHOR 5 v Mudanya n Izmir HEEMSKERK 5 120 m zw v Minacoy n Kaapstad HERCULES 5 v Barranquila n Pto Limon HERMES 4 720 m zzw v IJsland n New York HOLLANDSDUIN 4 600 m no v Nleuw-Guinea n Kobe HOUTMAN 5 20 m no v San Sebastian n Savona ISIS 4 390 m zw v Ouessant n Amsterdam JASON 5 15 m wzw v Fayal n St-Croix KARA 5 75 m zo V Muscat n Bandar Mashur KARIMATA jlOOmnv Dakar n Kaapstad KATELYSLA 4 150 m zzo v Kagoshima n Mirt KATENDRECHT 5 te Bremen KEIZERS WAARD 5 te San Juan KSLLETIA 5 v St-Lau- rensbaai n Curacao KEMPHAAN 5 40 m w v Capri KENNEMERLAND 5 v Santos n Rïo Grande KERKEDIJK 5 v Santos n Rio de Jeaetro K H ASIELLA 5 150 m w v Lissabon n St-Vincent KLOOSTERDIJK 5 v Lake Charles n New Orleans KOPIONELLA 8 v Sambu n Pladju KORATIA 5 600 m nnw v Perth n Singapore KREBSIA 4 300 m zzo v Halifax n Curacao KREON 5 300 m no v Azoren n Grenada KRYPTOS 5 v Lavera n Rotterdam KYXIX 5 160 m no v Barbados n Stanlow LAERTES 5 200 m z r Dakar n Las Palmas LEUVELLOYD 6 te Duinkerlcen LIMBURG 5 ta rede r Khorramshar LOIRELLOYD 7 te Ozanis MADISONLLOYD 4 600 m z v Los Angeles n Cristobal MAINLLOYD 4 1400 m nnw v Paaseil. n Papeete MARNELLOYD 4 v Port land. 5 te Seattle MEDITERRANEAN SPRINTS ER 4 v R'dam n Bremen MEDON 4 v Aruba n Savannah MENTOR 5 v A'dam n Hamburg MERCURIUS 4 30 m w v Flores n Antwerpen MERWELLOYD 4 S00 m nnw v Honoloeloe n San Francisco MEMNON 6 te Santa Domingo MINOS 5 v Bremen n Amsterdam MOERDIJK 4 900 m o v Bermuda n Cristobal MOORDRECHT 4 135 m nw v San Juan MIJDRECHT 6 te Karachi NAESS COURIER 4 580 m w v Walvisbaai NAESS LION 1 300 m n v Beira n St-Vincent NEDER EEMS 5 120 m o v Kuria Muria eil. n Fahal NEDER ELBE 6 te Durban NEDER RHONE 5 450 m w v Mocamedes n Kaapstad NEDER WAAL 480 m wzw v Port Elizabeth n Penang NEDER WEBER 5 180 m zo v Saigon n Hongkong NEVERITA 5 360 m ozo v c v Masira xiso's'afm" n Mena NOORD WIJK 4 90 m o t Porto Rioo n Vlissingen NEPTUNES 6 te Curacao OLDEKERK 5 200 m ono r Beira n Kaapstad OMMENKERK 5 390 m ono v Saigon n Pusan ON'DINA 5 300 m no r Beira n Rotterdam OOSTKERK 5 300 m w T Casablanca n Duinkerken OSIRJS 5 te Nassau PALAMEDES 5 100 rr. zw r Azoren n Georgetown PENDRECHT 5 v Kobe n Nagoya PKILLVE 5 1» m nw T Lissabon n Gamba PHUJPPIA J mar Ascension n Curacao PRINS ALEXANDER 4 40 m o v St-Miguel n Montreal PRINS DER NEDERLANDEN 5 r Southampton n A'dam PURMEREND 7 te Saigon RADJA 5 200 m zzw v Sao Vicente n Kaapstad RUN 5 250 m z v Guam n RIJNDAM 6 te Limabon SCHIEKERK 5 te A'dam SENEGALKUST 5 te SER VAAS KERK 5 140 m x v Hiroshima n Hongkong SIMONSXERK 4 600 m ooo vAscension n Tenerife SK-ADI 4 v Gulf port n Puerto Limon SLOTERXERK 8 T Por: Swettenham n SPAARNEKERK S 150 m i v Dakar n Rotterdam STAD GOUDA 4 200 m nw v Kaapsmd n Karachi STAD MAASTRICHT 5 t« Gvoc STAD VLAARDINGEN 5 v Montreal n Hamburg STBENKERK 5 240 m n v Dakar n Barcelona STRAAT AMSTERDAM 4 340 m nw v Okinawa n Nagoya STRAAT CLEMENT E te Beira STRAAT FREMANTLE 5 110 m no v Mahe n Singapore STRAAT LOMBOK 5 te Beira STRAAT LAGOS 5 300 m w v Kp Leeuwin n Port Elizabeth STRAAT LEMAJRZ 4 220 ra zo v Beira n Singapore STRAAT MAGELHAEN 5 v Hongkong n Yokohama STRAAT RIO 5 ta rede Pointe Noire SYLVIA 5 30 m ono v Bishop n Telgnmouth STRAAT JOHORE 5 210 m v Port Darwin n Suva TAKAMA 5 45 m o v Wïgnt THERON 6 te Prto Cabeilo THEMIS 5 25 m zw v Kp Malo n San Juan Deliur THUREDRECHT 4 40 m no v Cristobal n Brake TJILBANTJET 5 v Dar es Salaam. 6 te Tanga TOGOKUST 5 40 in zw Finisterre n Le Havre ULYSSES 6 te Rotterdam VAN CLOON 5 50 rn z v Singapore n New Castle VAN RIEBEECK 5 00 m i v Bandar Abbas a Mukalia VASUM 5 85 m n v Finisterre a Liverpool VIDEXA 5 v Khoralamaya n Durban VISCOUNT 5 v Tongue a Londen VTTREA 5 XO m no v Madeira a Lagos WAARDRECHT 5 tnv Kaap Finisterre a Dakar WATERLAND 4 200 m a T Kp Verdische eil. a Hamburg WTELDRECHT 5 v Augusta n Panama WISSEKERK 5 v Istanbul n Rotterdam WOLTERSUM 5 te R'dam ZAFRA 5 535 m o V St-Helena n Mena ZARIA 4 420 m z v Socotra a Liverpool HOOG EN LAAG WATER naar keuze voor j orden aangegaan. de 65-jarige leeftijd met een minimum-looptijd van zes jaar. I POSTBUS - ROTTE83AU - I 1 Vlissingen i Temeuzen 1 Zierikzee Hansweert I Wemeldinge uur meter 3.25 209 3.55 222 4.54 151 4.38 234 5.16 181 NAP uur meter 15.36 213 16.07 226 17.04 151 16.49 240 17,25 181 uur meter 9.49 184 10.22 197 10.25 146 11.00 208 10.49 151 uur meter 2210 181 22.42 194 2241 145 23-19 206 23.07 166

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 21