Gemeenteraad Domburg zegt het vertrouwen in b en w op Havenoverlegorgaan had nooit geboren mogen worden' PARADE NA MOTIE VAN A. DON (PVDA) PA pakt Nogmaals notulen uit statenzitting KOTTER UIT BRESKENS TROK KOTTER UIT BRESKENS VLOT Whisv^ ALMANAK KANTONNIER ZAG STOFFELIJK OVERSCHOT IN OOSTFRSCHELDE Het oude nieuwe idioom uit Praai HUISVROUW UIT GOES EERSTE IN TV-WEDSTRIJD TVorgels piano's hifi installaties mossel+ versteege PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 7 NOVEMBH MET MEERDERHEID: 8 VAN DE 10 RAADSLEDEN DOMBURG De overgrote meerderheid van de Domburgse raad heeft woensdagavond, door zich akkoord te verklaren met een motie van liet socialistische raadslid A. Don, het vertrouwen in het college van b en w opgezegd. Wethouder J. Francke (ar) stelde op 4 novem ber schriftelijk zijn raadslidmaatschap én wethouderszetel beschik baar (in zijn plaats zal de heer L. Wondergem als raadslid benoemd worden), de ch-wethouder W. K. Nieuwenhuijzeu deed, voorafgaande aan de stemming over de motie, in een verklaring nog een poging zijn beleid te rechtvaardigen, maar hij slaagde er niet in de kansen te doen keren. Acht van de tien raadsleden stemden vóór de motie, één, de ar- afgevaardigde A. Coppoolse stemde er tegen, de heer Van Nieuwen- huijzcn onthield zich van stemming. Voorstemmers waren: de gb- raadsleden mevr. M. Vaandrager-van 't Hof, C. den Hollander en P. Hoefkens, de pvda-raadsleden Don en A. Passenier, de sgp-raadsle- den Jac. de Visser en Abr. Wisse en jhr mr D. C. G. Rutgers van Ro zenburg van de chu. Nadat burgemeester F. G. Sprenger het I het coUege van b en w enerzijds en de besluit van de heer Francke had voorge- j raad anderzijds. Een en ander heeft er lezen om zijn zetel beschikbaar te stel-;toe geleid, dat de leden van de raad len, legde wethouder Van Nieuwenhuy- j voltallig diverse malen de moeilijkheden zen een nadere verklaring af. intern hebben besproken. De raad kon Na gewezen te hebben op de groeiende j niet anders dan tot de conclusie komen, onaangename verhouding in de raad dat het beleid van b en w op vele pun- merkte hy op: ,Nu de vorige motie werd ten heeft gefaald'. verworpen is me. doorgegaan met her- Er 1TOrd naar de van de raad groeperen, „dat men wel een meer- Met vold«nde rekening getiouden met derlteld mor de motie non helmen kun- /J)n weMeni hetgeen «ele(M nen vormenI gename verwikkelingen heeft geleid. Mrp/-, r i *-i t Duidelijk willen wij stellen het bijzonder W Ej\JJ A.\jihly :e betreuren, dat daarvan alleen de beide wethouders de dupe zijn geworden. Hy vervolgde: .Degenen, die zich achter - Echter hun mede verantwoordelijkheid ie motie verklaarden hebben de wethou-iVan het gevoerde beleid heeft ons er niet ders een brief geschreven met het ver-|van kunnen weerhouden het vertrou- zoekt te vertrekken van hun post. Ik ben Wen in beide wethouders op te zeggen', hierop niet ingegaan, omdat ik niet be-|iidus de heer Don. gryp, dat men probeert iemand op deze .De inzet van zijn persoon en de toewij- marner weg te jaren'. iing die wethouder Francke steeds heeft De heer Van Nieuwenhuy zen gaf toe. ?et°ond, daar waar het ging om gemeen- (lat er zeker fouten gemaakt zijn. ,rnaar tezaken, werd en wordt door ons ten het gaat my te ver om een benade- zeerste gewaardeerd, hetgeen evenwel ringsfout zonder meer gelijk te stellen n'e'- wegneemt, dat juist het ontbreken met fraude of corruptie. ran bestuurskracht t.o.v. beleidszaken, daar waar het gaat om verandering te| ,U voelt zich geprikkeld door verschil-brengen in het dagelijks besturen, ons! lende punten. De manier van bena- niet heeft kunnen bevredigen', vervolgde weinig politiek fatsoen. 1' hebt even als vrij de bijbel als grondslag voor uw doen en laten. Daar moet u zich dan ook in de praktische politiek op richten. Volgens my bent u daarin tekort geschoten, u verwijzend naar de Bergrede en 1 Cor. 13. ,Ik zal', besloot, de heer Coppoolse, ,uvv be stuur daarvan mededeling doen'. Burgemeester Sprenger wees er de raadsleden op. dat zaken, die in een sta dium van voorbereiding zijn, niet altijd direct aan de openbaarheid prijsgege ven kunnen worden. De burgemeester liet weten, dat het concept voor het be zwaarschrift tegen het streekplan ter inzage gelegen heeft. Mogelijk is het op een andere plaats terecht gekomen' ■Jhr Rutgers: .Merkwaardig, dat nie mand dat gezien heeft. Maar het gaat er bovenal om, dat in de raad hierover niets is besloten'. Burgemeester Sprenger wees er de raadsleden voorts op, dat zij moeten uit-! gaan van de stelsel, dat bij b e trouw vooropstond. NEGATIEF Nadat de rand na de stemming over de motie besloten bad om met de I benoeming van de nieuwe wethouders te wachten tot de raad weer compleet was, kreeg wethouder Van N'ieuvvenliuijzen1 'nog het laatste woord. Het speel hem zeer, dat bet zover gekomen was. Het spijt me. dat u dat doet bij monde van degene, die meestal de meest volkomen negatieve oppositie voert, namelijk de lieer Don. Ik begrijp niet, dat de andere I partijen dit aeeepteren'. iOok nu niet wenste de heer Don te rea- igeren op deze woorden. Desgevraagd kreeg burgemeester Spren ger tot slot nog te horen, dat de raad een informatie van gemeentelijke zaken van het nieuwe college straks zeer op prijs zal stellen. (ADVERTENTIE) VIEUX De Zachte Hollandse KONJAK dering was niet altijd zoals u wenst. Objectief gezien zijn het in hoofd zaak kleinigheden, die gemakkelijk opgelost kunnen worden en helemaal niet opgeblazen hoeven te worden als er bereidheid is elkaar positief te benaderen', aidus de wethouder, die de beschuldiging als zou hij de raadsleden opzettelijk verkeerd voor gelicht hebben, beslist van de hand hij. .Juist waar het gaat om het beleid van b en w betreuren wij het dat de burge- I meester niet, maar de. wethouders wél de dupe zijn geworden van het beleid j door hen gevoerd. Wij hopen echter voor onze gemeente Domburg een college te leun nen formeren, dat meer aan onze verwachtingen tegemoet zal komen. Bo-1 vendien dient duidelijk te worden ge-! steld, dat niemand onzer ook maar er-,! gens tracht politiek voordeel uit deze ^TIDDELJ3URG^ zaak te balen. Als raadsleden samen, zonder uitzondering, zjjn wjj van mening dat wij in onze taak tekort zouden schie ten, nis anders zou worden gehandeld. Br was voor de heer Van Nieuwhuyzen geen aanleiding ,om op de vlucht te gaan'. Jk zie het als een climax van negatief gevoerde oppositie, die einde lijk door een onbehaaglijke stemming nu z"n kans schoon ziet. Het is een laag pollüek spel, niet in het belang van onze Vertrouwende op een meer democratisch gemeente', aldus de wethouder, die zich beleid van een nieuw te vormen college, verplicht voelde de verantwoording voor alsmede overtuigd zijnde de belangen de gemeentelijke zaken tot de laatstevan onze gemeente op de juiste wijze te dag te moeten dragen. dienen, verklaren wij naar eer en ge- j weten, te zoeken naar wegen die zullen Gedeputeerde sta ten van Zeeland hebben thans besloten de passages die onlangs in de begro tingsbeschouwingen werden geschrapt alsnog op te nemen. De kern van zaak ligt zo stellen gs kennelijk hoe dit precies gelopen is laat zich na tien maanden bezwaarlijk reconstrue ren in de interpretatie van de ver klaring van het statenlid P. H. M Adriaansens tegen weglating van de be wuste passages uit de notulen geen be zwaar te hebben. Daarbij zij aangete kend dat de heer Stenvert met de de- zerzijdse interpretatie instemt. Examens (Van onze correspondent) IJMUIDEN (GPD) De kotter Br-31 uit Breskens die woensdag ochtend voor de IJmuidense vissershaven op een strekdam liep. is woensdagmiddag door een andere kotter uit Breskens, de Br-36. vlot- getrokken. Eerder was door het bureau Wijsmuller aangeboden hulp afge wezen. De Br-31 wordt donderdag in het dok van het Staatsvissersha- venbedrljf in JJmuiden voor bodemonderzoek opgenomen. Op de foto is duidelijk te zien hoe de Br-31 op de strekdam lag. Slachtoffer ongeval op Tholen overleden BERGEN OP ZOOM (ANP) Woens dagmorgen is in het St-Elisabethzieken- huis in Tilburg overleden de 15-jarige J. v. d. Riet uit Bergen op Zoom. Hij werd dinsdagavond zeer ernstig gewond, toen maat scheppen binnen onze gemeente De heer Don wenste op die verklaring jD°mburg\ besloot de heer Don. niet in te gaan, wél had hij een verkla- A/fHTir ring namens de raad, uitgezonderd de IV 1VJ 1 ILL, aard11 wethouder ^ai^N^w^ihuHzen HiJ 133 vervolgens de motie voor, die! In het Sint-Liduinaziekenhuis te Hulst!de vrachtauto, waarin hifzit op de weg De heer Don stelde om: luidde: ,De raad der gemeente Dnm- slaagden voor het diploma ziekenverple- van Scherpenisse naar St-Maartcnsdljk burg, in vergadering byeen, overwegen-1 crjng x: G. P. M. Bor°t I G c i Tholen uit de bocht vloog en van de .Hoewel wij al. raad.lcden na de her- de. dal het beleid van b en w niet tonder ciammaart. M. A. P. Vael. '™chtout™w'erd daarWi "Jicht «womf indeling van gemeenten getracht hebben de belangen van Domburg op de juiste; 1 weia J 1,cnc oewona- mee te werken en mee te denken in de wijze behartigd; dat na langdurig cn opbouw van de nieuwe gemeente Dom- herhaald overleg in informatieve bespre- burg, ls één en ander een volkomen mis- kingen de raad in zijn geheel alsmede de takking gebleken. Onze meningen wer- beide wethouders van mening waren, dat! den welwillend aangehoord, maar rustig j zulks niet langer kan voortduren, be terzijde gelegd. Raadsbesluiten werden sluit: het vertrouwen in het college van' •oms Of niet, Of anders uitgevoerd. De en w op te zeggen', moeilijkheden die daardoor ontstonden I Jhr Rutgers van Rozenburg verzekerde en steeds meer aan het licht traden, ver- d:t met groot leedwezen te hebben ge stoorden een goede communicatie tussen daan, .helaas, omdat ik de overtuiging heb. dat het college naar beste weten I heeft gehandeld'. Hij wees er echter op, i jdat vooral de laatste maanden een sfeer .gegroeid is, waarin de gemeentelijke) I zaken niet meer behoorlijk konden func-) itioneren. (ADVERTENTIE) I*. O c rSrtfew"! uuvfO POTSIHi GÜ33 REACTIE GECOMMITEERDE RIJNMONDRAAD: door velen ontdekt in hun Irish Coffee! ,Het gaat er', zo verzekerde de heer; Rutgers, ,niet alleen om, dat er fouten j zijn gemaakt, maar het gaat er om hoe) jop deze fouten is gereageerd'. Mr Rut-' gers meende, dal het spreken over frau de in dit geval helemaal geen zin had. „■Vis een ministerie valt gebeurt dat niet omdat er fraude gepleegd ls, maar om- dat men het met haar beleid niet eensj is'. CONFERENTIE VAN NED. BOND VAN VERVOERSPERSONEEL BEEKBERGEN (ANP) I j De heer Rutgers haalde drie voorbeelden overlegorgaan, zoals dat nu i'uitc- aan ter staving van zijn overtuiging dat| tio||Mrt jn Zuid-YVest-Nederland, b en w van Domburg fouten gemaakt WPORT:SCHAEFERSWORDEMANNN.V., AMSTEBDA1A ihebben, namelijk betreffende "t beroeps-!had nooit geboren mogen worden. schrift aan de kroon over het uittreden Ais het in dat overlegorgaan ooit uit bouw- en woning toezicht «dat sterk afbreuk doet aan de raad' over tot een homogene samenwerking Leeuwse Vervoer Een zeer welgesteld hoer in een dorp op de Bevelanden behoort, momenteel tot de meest gerich te cliënten nan een plaatselijke taxi-ondernemer hij is zoge zegd een van de steunpilaren van het bedrijf. yDa gae nog d' zeggen ze in het dorp, jawëe een taxi, da'e de derde vandaege.' Omdat hij geen nakomelingen heeft en zijn verwanten -vier verre neven op de vingers van één hand. kan tellen, maakt nie mand zich grote zorgen. Behalve de neven uiteraard Laatst kwamen ze op bezoek. Ze moesten zelfs even bij het tuin hek wachten voor oom in een wolk van een taxi en de rook van een fraaie sigaar arriveerde. Dat hadden ze nog nooit van oom gezien. De brutaalste kon zich niet inhouden. ,Wat betekent datt' liet M] zich, volkomen onbevoegd, ontvallen. allenig mae.' zei fla m'n neefjes, as ik mrf- ■eje bin, op de pola moeiel de brief aan ga ever het .treekplan, komt wonJt het nog veel er iets gehoord is, en| waarover nooit meer iets gehoord over verkeersmaatregelen. De heer Rut gers verzekerde met klem zich niet tot een persoon uit het college, maar tot het college te richten. Ook de heer Coppoolse legde een ver klaring af. Ofschoon ook hy persoon lijk bezwaren had tegen het beleid van b en w in het verleden, verzekerde hij zijn stem toch niet aan do motie te ;even. MIST DOEL ,U mist', verklaarde hy, ,door deze motie liet doei, de benoemden kunt u niet tref fen, daardoor moeten de gekozenen val len. Ten tweede is liet voor mij een vraagteken of onze gemeente door deze verandering in de toekomst bestuur baarder zal zijn dan nu'. Tot de SGP-fractie zei de heer Coppool- ,U speelt een gevaarlijk spel. Op deze manier verbreekt u met de AR alle samenwerking die twee jaar geleden be gonnen Is. We hebben samen met de CHU deze wethouders naar voren ge bracht. Dat u het vertrouwen daarin hebt opgezegd neem ik u niet kwalijk, dat is uw goed recht, maar wel de ma nier waarop u dit gedaan hebt. U hebt zonder kennisgeving aan de besturen van AR en CHU, waarmee n belden rond de tafel hebt gezeten, deze zaken bespeeld. Dat getuigt van meer een regionaal pressie-instituut als Rotterdam alléén reeds was. laat voor werkgelegenheid en volkingsspreiding worden verwacht. De heer Roozemond pleitte voorts i een grondige selectie bij de vestiging van nieuwe industrieën in het Water weggebied. Vanwege de grondschanrste en de reeds overbelaste infrastructuur is het gewenst, dat uitsluitend nog in dustrieën worden toegelaten die er wer kelijk nodig zijn. Selectie Weinig waardering had de heer Rooze- RILLAND-BATH Er is woens dagmorgen waarschijnlijk een spoor ontdekt van een van de drie Belgische sportvissers, die sinds maandag worden vermist en waarvan wordt aangenomen, dat ze verdronken zijn op de Oostcr- schelde. Definitieve zekerheid heeft men over de identiteit van het slachtoffer nog niet, omdat men het gesignaleerde stoffelijk over schot nog niet heeft kunnen berei ken. Dat zal waarschijnlijk van daag donderdag mogelijk zijn. Kantonnier W. Slabbekoorn van het wa terschap De brede watering van Zuid- Beveland die onder méér belast ls met het onderhoud van de vaargeul tus sen de Rattekaai en de Oost.ersehelde ging woensdag op de schorren langs die geul op onderzoek uit: zijn vermoeden was, dat langs deze enkele kilometers lange strook mogelijk een spoor van de vermisten te vinden zou zijn. Hy ont dekte in de geul het stoffelijk overschot van een man, maar kon dit van de wal niet bereiken. De rijkspolitie te water - die woensdag weer mol de RP 18 en de RP 64 aan het onderzoek naar de vermisten deel nam heeft de definitieve plaats, waar mond "voor hm mil meur btj deze tfld;1"-1 Hl* passende ambtelijk palroon, waarbinnen nog met kunnen bereiken. Dat za^ men havenpoll tick wordt bedreven. Hij heeft de indruk .dat achter de schermen van ons veel te technocratische en bureau- catrische landje' een selecte groep van mensen een veel te machtige invloed heeft op de planning en het beleid. In dit verband noemde hij de dlrec- t?ur-generaal van de rijkswaterstaat. Te len ingediende plannen kan vaak alleen vandaag donderdag proheren. De verwachting is. dat dan ook de stoffelijke overschotten van de beide andere vermiste Belgen gevonden wor den. Dit betoogde woensdag de heer C. M. yv„ Roozemond. gecommiteerde van de Rijn-,maar ja of nee worden gezegd, alterna- mondraad, tijdens de conferentie van de tieve oplossingen worden niet geboden bedrijfsgroep havens van de Nederland-; en vragen wórden niet of onvolledig se Bond van Vervoerspersoneel. Ter dis- beantwoord, waardoor een democratische cussie was de nationale havenpoiitiek. besluitvorming in de verdrukking komt. De heer Roozemond. die te kennen gaf'Het Europoortplan ls misschien de bes- zyn persoonlijke mening te verkondigen te oplossing uit de Rotterdamse haven- voorspelt het overlegorgaan niet veelgeschiedenis, maar nimmer is aange- toekomst. ,Als de zaak uit elkaar spat. j toond dat een nieuwe haven in nautisch zijn we nog veel verder van huis en;opzicht misschien beter in Noord-Hol- hebben we alleen maar een orgaan ge-land had kunnen komen', had. dat de spanningen in het deltage- De heer Roozemond noemde het ont bied heeft vergroot', aldus de heer Roo-i breken van alternatieve oplossingen een zemond. .waanzinnige situatie' in een land. waar men bezig is .zich zat te vreten aan ruimte die er niet is'. Bij de zeehavenontwikkeling in ons land wordt naar het oordeel van de heer Tentoonstelling Vliedbergen verlengd MIDDELBURG -- De tentoonstelling! .Vliedbergen in Zeeland' in het rijks archief te Middelburg wordt verlengd tot en met 22 november. De belang stelling voor deze expositie is vrij groot.! (Van een onzer redacteuren) DEN BOSCH De Goese mevrouw Kraak staat wat zenuwachtig achter het doek, gis het goedlachse boertje van buuten Marcel Thiele- mans zijn trombone laat zak ken ten teken dat het v-pro- gramma ,Mik' is ingespeeld. He is woensdagavond, even na zeven en mevrouw Kraak weet dat er in Goes naar Ne- derland-2 wordt gekeken. Een goed half uur later is de toestand bijzonder gunstig veranderdmevrouw Kraak heeft de eerste ronde van de wedstrijd om de titel ,De bes te huisvrouw van het jaar' gewonnen en kan driehon derd gulden rijker met baar aanhang naar Zeeland terug. Mevrouw L. Kraak-van de Vrie heeft daarmee haar eerste optre den voor de tv gemaakt. Over enige tijd komt zé in de finale. Daar zit tweeduizend gulden aan vast. Tot het moment van de uit zending heeft ze echter niet ge weten hoe ze dat stapje dichter bij de hoofdprijs zou moeten zeg- hebben me helemaal ln het ongewisse gelaten. Tijdens de ge nerale repetitie zijn er wel óp- drachten gegeven, maar die ver schilden aanmerkelijk van die tij dens de uitzending'. .Het begon allemaal met de op roep die Kees Schilperoort in een van zqn tv-programma's tot de huisvrouwen van Nederland richt te. De KRO zou in .Mik' met zo'n wedstrijd komen. Ik dacht: k:m ik schrijf ook maar een briefje en zodoende ben ik bij deze eer ste ronde, hier in Den Bosch ge komen'. Mevrouw Kraak was een van de vele honderden Nederlandse huis vrouwen, die met een dergelijk briefje reageerden. Rens van Dorth, producer bij de KRO-tv: ,Er zijn dozen en nog eens dozen vol brieven gekomen. We hebben die dames allemaal een testfor mulier gezonden. Dan moesten ze invullen en de origineelsten zijn er uitgepikt. Nu doen we zes voor ronden. Die gaan telkens tussen twee provincies. Voor Zeeland is de vertegenwoordigerster mevr. Kraak, voor Brabant mevrouw Baudoin". Mevrouw Baudoin kon liet woens dagavond echter niet bjj henen. Mevrouw Krank haalde de eind streep met ruime voorsjirong en het Casino in Den Bosch van waaruit de rechtstreekse uitzen ding werd gehouden, dreunde van het applaus. .Het is jammer dat Den Bosch niet wat dichter bij Zeeland ligt', aldus mevrouw Kraak, die in dat geval op heel wat supporters had kunnen rekenen. Ze is nameiyk bestuurslid van de korfbalvere- ninglng .Blauw-wit' uit Kloetinge en lid van de tennisclub ,'t Halve twijfeld spandoeken in de zaal opgeleverd. Nu is het gebleven bij elf) zeker bij geweest zijn. Mijn heer Kraak zat natuurlijk ln het Bossche Casino en vond het be slist leuk. Tenslotte kan niet iedereen zich (bijna) de echtge noot van de huisvrouw van net jaar noemen. Daar rekent hh ten minste op. De finale zal het Ieren. ZWAKTE THEATER CONCERTZAAL, ZltRftjp Ruim een jaar geleden zagen we aril delburg een stukje theater dal otj'| bijgebleven tot de dag van gistere^l gat ons toendertijd aanleiding om onze beschouwing ,De gouden nicctrj van liet Zwarte Theater te zet;eiT<[j| dag van gistereu heeft geleerd by de herhaling soms een boeie&'i; v| beurtenis kan zyn. De voorstelling gisteren in de bomvolle Zierikzetw«5 eertzaal was meer da.11 een herJiaiii?. leen. Het Zwarte Theater gaf etj breiding van de doorkijk die het ccs-, avond nad toegestaan. Een uitb:t,_- aeels tengevolge van de hernieuwiliy nismaking, een uitbreiding ook do«- nieuw en breder uitgewerkt progr^ We willen graag iets uit die vorig. schouwing aanhalen. Niet dat vu a proza zó aantrekkelijk vinden di;J tweede druk tot de onontkoorabar«ji zakelijkheden behoort, maar omcr willen aanduiden dat dit zwarte pj zijn glans niet verliest. We schreven: ,Er was ruimte vootrt; vraag, waarom deze voorstelling aiijS vanzelfsprekend aanvaard kon sa-J juist waar zoveel woorden gezegi J[ veel fomiulieren-tot-beter-begnp oi3' vuld bleven. We hebben bet achv) daarop gevonden in het gegevei i voor ons poëzie pure geen woordat formulieren nodig heeft, maar door.c en vooral in zichzelf bestaat I pure dus. Een zwaargeladen begrip, a 1 een optimaal functioneren vereist m mensen en dingen, die gedurig oy 1 I zijn naar een zo optimaal mepj functionerend totaalbeeld, het toial beeld van bijvoorbeeld twee uur Zwrl Theater. De mensen waren er, dedltJ en het totaalbeeld; tijdens de geluij vele malen dat in samenspel de cT male functie werd bereikt, teketó 4 Praags theater gouden momenten nJ zijn zwarte achtergrond'. En: ,In het geval van dit optreden v.4 we blij met de dingen, de mensen enhT. beider muziek. Het groeiend gebaar,# poëzie met een nieuw idioom, de nxl gesproken woorden schreven een gjl met byzondere spanning geladen 'wï theater'. Het geldt allemaal nog versterkt-ij dat mogelijk is voor de voorsletj, van gisteravond. Opnieuw zagen w: resultaten van het mysteriespel dat zwart kabinet heet. Dat gebeurde na sfeer, die sommige sprookjes e:rc: de sfeer die we als vanzelfsprekeai ui vaarden, maar die we graag b»s:cj zien. De manier die de Tsjecihsche 5?: er voor gevonden heeft, maakt duidèjK dat een sprookje helemaal mensclp^T 5ns is. Jiri Srnec. de leider van dit thealrs zeischap, is een man die behalve c4 uitgesproken artistieke kwaliteiten! schikt over een groep mensen dieM hem samen gestalte geven aas sprookje. Hij ls er met zijn groep lnp slaagd het programma, dat we rutar jaar geleden zonder enige op repreaü met goud konden bekronen, aanzie.' te verbreden. We kwamen een pni uitgewerkt basisgegeven in de w; uitvoering nog een zelfstandig profit mapunt tegen, dat onder de titel gestreepte droom' het gedeelte ni; pauze vulde en wel zo overtuigend, if we menen dat het Zwarte Theater ba jzit toe te komen' aan een afgttj avondvullend programma, dat I sketches vervangt en eventueel inv opneemt. Het zou een ervaring wj' zijn dat te zien. Wat de uitvoering van gisteravond treft: na twee uur kwam een eindt4 een veelkleurig gestreepte droan.# voorstelling overtrof onze zeer hogt-4 wachtingen. Het nieuwe idioom bij een goed oud te zijn, maar méér:3 een idioom dat de dag van morgen hef Tot slot willen wij de Zeeuwse Wj Universiteit Iets zeggen en vragen If zeggen heeft betrekking op het feiiit we onze dank aan de ZVU voor hetvt naar Zeeland halen van dit gezelsi^ graag kwyt willen. We achten het a vorm van wijze, gelukkige cultuurtje ding dat deze voorstelling ditmaallij Zierikzee is gegeven. Een Zeeuwse r<c-| reis was het zogeheten einde g«»i maar wc kunnen bij benadering wei u> voelen hoeveel strenge moeite het heeft deze ene voorstelling voor Zeöl binnen te slepen. Het Zwart Tlieató' kners iets waar met zeer veel handen!) gelijk aan getrokken wordt. Voor ótt slepersarbeid onze gepaste dank. j. En nu dat vragen. Weet men bij de 2V-' dat driemaal nog steeds scheepsrecht*? Zo ja. dan rekenen we ons voor f- derde maal graag tot de Heden, dat recht van toepassing is. VoorttbEj ben we nu liet woord .spreiding gevallen met genoegen geconstatH^. dat de Zeelandbrug niet enkel a®ï voor het georganiseerd beroepsve.-; van betekenis is. Dat veel stoelen wflj bezet door mensen van buiten Sehoa*** mag bewijzen dat de ZVU er voort. Zeeland is én dat voor Iets goeds f-, grafische bezwaren gemakkelijk totr-L gereduceerd worden. Het betekent vendien dat de spreidingsgedachte twee kanten leeft. Het is plezleng 'eten. VERGADERING GEREF. ORGANISTEN ZEELAND NIEUWLAND De gereformeerde ganistenvereniglng lering Zeeland houdt zaterdag a s in do gerei' kerk l.e Zie rikzee een vergadering, die 0111 2 uur begint. Na de opening zullen enkele or ganisten het kerkorgel bespelen. Hij verzette zich tegen de teneur, dat plaatselijke en regionale belan gen prevaleren boven nationale. Het nationale zeehavenbeleid wordt naar zijn mening bepaald door de haven beheerders, die elkaar dood reren. verouderde methodieken, die de plaatse lijke en regionale belangen als uitgangs punt hebben. ,Je krijgt soms de indruk, De heer Roozemond meent dat het na- dal niet de ministers van ruimtelijke tionale havenbeleid op nationaal niveau dient te worden uitgestippeld, in 'n na tionale havenraad bijvoorbeeld, die zich kan laten bijstaan door een soort .regio nale SER', zoals oud-Rijnmondraadvoor- zitter mr Marijnen heeft gesuggereerd. De heer Roozemond acht zo'n regiona le SER van meer betekenis dan de ver ouderde kamers van koophandel. Alleen door een nationaal havenbeleid kan het voo» Nederland beste optimale resul- ordening en economische zaken die langen vaststellen, maar de directeur- generaal van de rijkswaterstaat'. In het kader van zijn betoog, dat de nationale havenpoiitiek tot onderwerp had. liet de heer Roozemond de nood zaak van grotere samenspraak met bij voorbeeld Antwerpen buiten beschou wing. Wel pleitte hij voor meer inter nationale visie en elkaar tegemoet tre den. EI IN HET KWADRAAT OOSTBURG ln deze tijd van aardappelen en bieten rooien ko men er vrij regelmatig meldingen van rcuzenaardappelen of reuzen- hielen binnen. In Oostburg werd deze week een bijzonder geval gemeld. Een hotelhouder kreeg bij zijn lunch zijn gebruikelijk zacht gr. kookt eitje. Het viel hem al di rect op dat het geen eitje' was, maar dat met recht over een El gesproken kon worden. Dat bleek ook uit het. gewicht, het woog 100 gram. Toen hij er van wilde smul len bleek dat in hef. ei nog ren ei zat, compleet met schaal. Het was dus een ei in een ei. (ADVERTENTIE) KOUD Vrij koud weer met veel bewolkint' af en toe regen of motregen. j Matige tot vrij krachtige en aan dc w denküst tijdelijk nog krachtige tot"1 de oostelijke wind. Mogelijk af en toe rcgi tamelijk koud. Weersvooruitzichten in cyfers over Nederland: voor vrijdag: der dan 30 procent; min. temp. 0 W; 11 of motregen" :rs gemlóy- .g: zon: -emp. 0 te'; graden onder normaal; max. temp. l- 5 graden onder normaal; leans op een tl iieel droog etmaal: 40 procent: iwu? een droge periode van minstens 12 iM 60 procent. Voor zaterdag: zon: minder dan 40 f- cent; min. temp. ongeveer normaal 4 graden onder normaal: max. temp tot 5 graden onder normaal; karr een geheel droog etmaal: 50 proc"- kans op een droge periode van min»0 12 uur: 60 procent. ZON EN MAAN 8 november Zon op 07.48 onder i;. Maan op 18.12 onder l-1'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2