Amerikaanse verkiezingen op fv: ,De langste nacht' PONTIAC NTS leverde unieke prestatie televisie Joost heeft geen tijd meer PANDA EN DE IMP radio NCRV: 17-45 Juwelier bestolen voor 40 mille DONDERDAG 7 NOVEMBER 1963 PftOVlNCI'AlE ZEEUWSE COURANT 19 Drie commentatoren broederlijk bijeen (Van onze correspondent) HILVERSUM (GPD) De Amerikanen mogen Europa in de laatste wereldoorlog hebben bevrijd van het Duitse juk met een invasie, die wel eens ,de langste dag' wordt genoemd, heel Europa heeft met de Ame rikaanse presidentsverkiezingen meegeleefd in wat later mis schien ,de langste nacht' zal worden genoemd. Via de satel liet Early Bird was geheel tele visie-kijkend westelijk Europa in Oost-Europa werd de uit zending opgenomen getuige van de strijd tussen Nixon, Humphrey en Wallace om het machtigste ambt in de VS. Om de interesse in Nederland voor deze verkiezingskamp te accentue ren had de NTS gisternacht in studlo- I in Hilversum een bijeenkomst ge organiseerd de voorbereidingen vergden een half jaar waarvoor politici, journalisten, zakenlieden, geestelijken, kunstenaars en ook Amerikanen (het merendeel afkom stig van de ambassade) waren uitge nodigd. Dat gaf in die lange nacht een druk ke en gezellige sfeer, waarbij de door de NTS in ovei-vloed beschik baar gestelde spijs en drank het bij zonder trage binnendruppelen van de verkiezingsbeelden (om half twee was er slechts twee procent van de totale uitslag binnen) compenseerde. Voordat om één uur 's nachts op het rechtstreekse televisiebeeld uit Ame rika was overgeschakeld, had de vroe ge en late tv-kijker al een aardig opwarmertje te pakken.. Dat begon met de serie Amerikaanse program ma's, onder de titel Hallo Amerika'. Deze programma's, normaal in Ne derland niet te zien, zijn typerend voor de doorsnee televisie in de VS. Om de sfeer authentiek te houden wilde de NTS ook de gebruikelijke onderbrekingen uitzenden. Dat wa ren dus de reclamespots. Merkwaar dig genoeg bleken die spots, betrek king hebbende op artikelen die niet in Nederland te koop zijn, door de zeer hoge 'rechten peperduur te zijn. Als de NTS de spots had uitgezon den, zou men een bedrag hebben moe ten neerleggen, waarmee een goede documentaire zou- zijn gemaakt. ,Dan maar de zogenaamde public service shots uitgezonden', aldus de NTS en zo kon men de Carol Burnette-show onderbroken zien door oproepen om mee te werken aan acties ten bate van de volksgezondheid. Tussen kwart over elf en één uur praatte hoofdpresentator W. L, Brugsma een NTS-progra.mma met beelden uit studio-I van een debat tussen studenten en hoogleraren in de Minerva-soclëteit ln Leiden en twee op ampex opgenomen samen vattingen van overdag binnengeko men uitslagen aan elkaar. Brugman Prompt werd hij dan ook door een van de drie commentatoren, namelijk dr. L. de Jong, als meneer Brugmans aangesproken. Het was overigens uniek, dat er in één uitzending en nog wel broederlijk naast elkaar ge zeten, drie tv-commentatoren als mr. G. B. J. Hilterman, dr. L, de Jong en Henk Neuman zaten. De NTS had overigens de uitzending opgezet in samenwerking met alle omroeporganisaties. Zo waren de su pervisor Richard Schoonhoven en de regisseur Wim van Baarle (beiden van de KRO) de interviewers in stu- dio-I naast Joop van Os en Joop van Zijl van de NTS. Ook Jaap van Meekeren van de AVRO en Koos Postema van de VARA werkten mee, terwijl Nic Heizenberg van de NCRV de Leidse studenten aan de tand (ADVERTENTIE) ,Ze heeft een grammofoon. Dus?' Een platenbon is altijd raak v.a. 4,25 NEDERLAND-1 21.50 uur: DAGBOEK VAN REMBRANDT. 21.55 uur: HIER EN NU. NCRV's actualiteitenrubriek. 22.20 uur: (IKOR-CVK) ALS DAAR MUZIEK IN ZIT. Programma voor oudere n 22.50 uur: JOURNAAL. 11.00 uur: (NTS-NOT) SCHOOL-TV Hier Den Haag (herhaling) Grote Europeanen: Erasmus (herhaling) 14.00 uur: (NTS-NOT) SCHOOL-TV Verkennnen en ontdekken (5) Engelse les (9) 18.50 uur: (NTS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: (NTS) JOURNAAL 19.06 uur: (AVRO-KLEÜR) JULIA Speelfilm met onder andere Diahann Carroll en Mare Copage. 19.30 uur: (AVRO) SPORTPANORAMA De London-Svdney-automarathon. 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (AVRO) INFO Advies en Informatierubriek. 20.45 uur: (AVRO) VILLA DES ROSES Televisiespel van Walter van der Kamp naar de ge lijknamige roman van Willem Elsschot (deel 3), waar in onder anderen meespelen Ellen Vogel. Ank van der Moer, Bob de Lange en Guus Oster. 21.45 uur: (AVRO) NATIONAAL ALLERLEI Nederlandse minifilms. 22.15 uur: (AVRO) TELEVIZIER 22.40 uur: (NTS) JOURNAAL 23.00 uur: (TELEAC) KIJK EENS WAT IK ZEG Les 7. Voorbereidingen van een quiz, BELGIË-NED. KANAAL 2/10 NEDERLAND-2 KANAAL 22 18.50 uur: (NTS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT. 19.00 uur: (NTS) JOURNAAL. 19.il3 uur: (NTS) SCALA. Informatief programma met internationaal nieuws van gewest tot gewest, ANW-tips, signalering artistieke evenementen en purlementalr verslag. 20.20 uur: (NCRV) RODEO. Amateurs uit de lichte muze krijgen hun kans. 21.00 uur: (NCRV) KIJKKIJK Een programma uit het leven gegrepen, met Jan en nüeman in amusante hoofd- en bijrollen. In deze twee de aflevering onder anderen de gedresseerde wilde *wijnen van freule Silksma van Heemstra. 14.05 uur - 15.15 uur: SCHOOLTELEVISIE. 18.30 uur: DUITSE LES. 18.55 uur: KLAAS VAAK. 19.00 uur: TIENERKLANKEN. 19.35 uur: POLITIEKE TRIBUNE. De Belgische socialistische partij. 19.50 uur: KEURIG FRANS. 19.52 uur: ZOEKLICHT. Culturele activiteiten. 20.00 uur: JOURNAAL. 20.25 uur: RITMEESTER BOAT. Derde aflevering. 21.15 uur: DE GEBOORTE. Speelfilm, gemaakt ln opdracht van da BRT. Regie en scenario: Hugo Claus. 21.50 uur: PREMIERE. Fragmenten uit nieuwe films. 22.30 uur: VERGEET NIET TE LEZEN. Schrijvers te gast to de etudio. 23.05 uur: JOURNAAL. BELGIë-FRANS 12.30 Middagprogramma: 13.00-13.30 Nieuws; 15.20 Ohé jeudi, jeugduitzending; 18.20 Contact, voor de jeugd; 18.30 Teuf teuf, wedstrijdprogramma; 18.45 Le zen en begrijpen; 19.15 Welterusten, kleine kijker; 19.20 Regionaal nieuws; 19.35 Mededelingen; 19.40 Vive la vie, tv-serie; 19.55 Mededelingen en weerbericht; 20.00 Journaal; 20.30 Les Shadoks, tekenfilmserie; 20.35 Van de buitenlandse correspondenten; 22.05 Da- lida gisteren en morgen, amusementsprogramma; 23.10 Nieuws. FRANKRIJK-RIJSSEL 14.00, 14.30 en 15.15 Schooltelevisie; 18.10 Berichten; 18.15 Het eendje Saturnin; 18.30 Schooltelevisie; 18.55 Liberale gedachten; 19.25 Zandmannetje; 19.30 Les Oiseaux Rares, tv-serle; 20.00 Journaal; 20.30 The informers, detective-film met Nigel Patrick. Derren Nesbitt, Harry Andrews en anderen. Regie: Kenn An- nakin: 22.00 Wetenschappelijke kroniek: de kosmos; 23.00 Journaal. DONDERDAG Middag; 1200 Los-Vast: gevarieerd ?9«Bï)ma' 1L2.15 Boekbespreking. if.rl Meedelingen t.b.v. land- en KT' 1230 Nieuws: 12.41 Ac- f2 i' 14-00 Lichte grammo- miiJini!12! f4'10 Moderne kamer- mi.™.!0Pn-)' 15.00 Gereformeerde «dagdienst. NRU: 15.30 Meer over Pr°griunma met meer in- ftfrSÏ.6 over mensen en dingen die (litm ia «R de voorgrond treden. Avond; JL® vrij voor muziek in vrije 38 an v,orzanS cn harmonie-orkest. Si» uws en weerpraatje. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Spektrum: nws rtw(Lpr?!;eStanta"christe,ljke orga- Bf stereo: Muziek yin Heil» (gr.l. 19.35 H,-Ichle orkestmuziek. 20.00 2020 «n °p detective-hoorspel. I^Li,''C0: ter avond: gevarieerd or&'na', 21'35 Stereo: Lichte conmlr 'S'"-1' 2150 Kerkoi'gcl- 2'?n a, PD "toderne muziek. 122 4nXpndoverdenking. 22.30 Nws. »uziekn?(I22, liclu gevarieerd Telprogramma 23.55-24.00 Nws. [Morgen; VRIJDAG koo°rd 7-(LNï?uY'8 710 Het levende Imoderne'?Adinene: klassieke en muziek (gr). (730 Nieuws 7,32 Actualiteiten; 7.50 Overweging; 8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw). 9.35 Waterstan den. 9.40 Schoolradio. 10.00 Stereo: aubade: klassieke en moderne mu ziek (gr). 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. DONDERDAG Middag: 12.00 Stereo: Licht Instrumentaal en semble en zangsoliste. 12.26 Medede lingen. 12,29 Pauzetheater: liedjes programma. 13.00 Nieuws. 13.11 Ra diojournaal. 13.30 Stereo: 't Muzi kantenuur: I. Pianorecital: klassie ke muziek. II. Omroepkamerkoor: klassieke en moderne muziek. 14.30 't Is historisch: een programma over geschiedenis en archeologie. 35.00 Voor de zieken. 16.00 Nieuws. 16.02 Inleiding tot muziekbegrip: muzikale lezing. 16.20 Moderne muziek van Praagse componisten (opn.). 17.00 Amateurs musiceren: Harmonie-or kest. 17.30 Voor de jeugd. 17.55 Mededelingen. Avond: 18.00 Nieuws. 18.16 Radiojournaal 18.20 Uitzending van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 18.30 Licht orkest en zangsoliste. 18.50 Gesproken brief. 18.55 Voor de kleu ters. 19.00 Knipperlicht: programma voor alle weggebruikers. 19.30 Nws. 1KOR: 19.35 Kerk veraf en dichtbij. 19.40 Avondgebed. AVRO: 20.05 Ste reo: Residentie-orkest en solist: mo derne muziek. (Ongeveer 21.15 Pia norecital: klassieke muziek). 21.30 Een veld in Vlaanderen, hoorspel. 22. Nieuws. 22.40 Radiojournaal. 22.55 Ik hoor, ik hoor wat u niet hoort: causerie met grammofoonplaten. 23.20 Klassiek strijkkwartet (opn.). 23.55-24.00 Nieuws. VRIJDAG Morgen: AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Stereo: Lichte grnmmn- foonmuziek. VPRO: 7.54 Deze dag. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojour naal. 8.20 Stereo: Lichte grammo- foonmuziek. (8.30-8.33 De groente man.) 8.50 Woordelijkvandaag de dag. NRU: 9.00 Voor kleine be zetting: Kralings Vrouwenkoor en het Rijnmondkwintet: moderne mu ziek. AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen: populair ver- zoekplatenprogram ma. 11.00-11.02 Nieuws.) 11.30 Stereo: Pianorecital: moderne muziek. 11.55 Beursberich- DONDERDAG Middag: NRU: 12,00 Nieuws, 12.03 Licht pla- tenprogramma. KRO: 13.00 Nieuws. 33.03 Actualiteiten. 13.08 T.N.T.: Knalmuzielc. 14.00 Nieuws. 14.03 Pop In. 15.00 Nieuws. 15.03 Holster: pop en countrymuziek. 16.00 Nws. 16.03 lORRRrrr: hitparade. 37.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 1.707-18.00 Draai- jjlofdraaiik: verzoekplatenprogram- VRIJDAG Morgen VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Klink blaar, zonder nonsens. (10.00 Nws.) NRU: 11.00 Nieuws. 11.03 Micro-no tities. (ADVERTENTIE) ,Hij is morgen |arig en woont ver weg' Een platenbon - per brief - is altijd raak! T.&. 4,25 voelde. Temeer viel op. dat de be-, stuurders van de op unieke wijze samenwerkende omroepverenigingen of schitterden door aanwezigheid of zich (te) bescheiden op de achter-1 grond hielden, blijkbaar onbereikbaar voor commentaar of toelichting. In die NTS-studio, waar de gasten (170| Nederlanders in de grootste huiska-i mer van Nederlandvolgens het sche ma netjes aan tafeltjes gekluisterd hadden moeten zitten, maar al snel buffet en wandelgangen wisten lei vinden, stonden monitoren en een el-; dophor opgesteld, waren telex-ver- bindin^en gelegd en heerste er in del controlekamer een ware .hokjesgeest' ln een cel van het formaat van eenl biechthok gaf telkens één van de commentatoren een gesproken .onder schrift' van de beelden uit Amerika.! Dit dan voor de kijkers, die geen' gebruik maakten van de via de radio-1 zender Hilversum-I uitgezonden si-| multaanvertaling van de Engelse: tekst. In een tweede hok troonde supervisor Richard Schoonhoven en een derde cel was speciaal bestemd voor Neu man, die namelijk tussen de bedrij ven door ook voor de NRU com mentaar op de verkiezingsstrijd moest leveren en dan niet gedwon gen was om telkens naar een andere studio te rennen. Geen pauze De NBC, op wiens tv-netwerk, waar bij maar liefst 900 programmame- dewerkers waren ingeschakeld, de NTS was aangesloten, had besloten om de uitzending niet, zoals eerder was bepaald, 's nachts tussen drie en vijf uur te beëindigen, maar vooral, met het oog op de verwachte nek-aan-l nek-race tussen Nixon en Humphrey! de uitzending tot de volgende mor gen tien uur voort te zetten. De NTS besloot om in het spoor van de NBC te blijven en, geholpen door de belangstelling die ook andere Eu ropese landen hadden voor continue ring van de uitzending, bleef men in de lucht. De meeste gasten bleek dit te veel, allengs lieten meer men sen de cijfers voor wat ze waren en zochten het bed op. HUIZEN (GPD) In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een juwe lier in Huizen voor dertig- tot veertig duizend gulden aan siraden meegeno men. Een zijruitje werd ingetikt en met een hark alle gouden en zilveren voor werpen naar buiten gehaald. Een speur hond vond later een gouden horloge terug. De politie vermoedt dat de inbre kers later naar een bontzaak rijn ge gaan en ook een ruit hebben ingeslagen. POPULAIRSTE DISC-JOCKEY VAN VERONICA GAAT WEG HILVERSUM (GPD) I>e heer W. van Kooten alias Joost de Draaier van Radio Veronica, jarenlang Nederlands meest po- populaire disc-jockey, zal niet meer in de ether klinken. Nadat hij onlangs zijn bindingen met Veronica, waar hij ook program maleider was, losser had ge maakt en als platenprater op free-lance basis was overgegaan heeft hij het contact na helemaal verbroken. Met Peter Koelewijn runt de heer Van Kooten sinds kort een eigen pla- ten-produktiemaatschappij in Hilver sum. Geruchten over een controverse binnen de reclamezender werden door Veronica-directeur Verwey tegenge sproken. .Hij vertrekt uit eigen beweging. Zijn nieuwe werk vergt zoveel t(jd dan kun je moeilijk twee heren blij ven dienen'. De heer Van Kooten is wegens ver blijf in het buitenland niet voor com mentaar bereikbaar. ACTEUR EDWIN THOMAS (56) OVERLEDEN AMSTERDAM (ANP) De acteur Ed- i win Thomas is onverwacht»- op 06-Ja- rigo leeftijd ln Amsterdam overleden j terwijl hij In de Continental Chih zat te bridgen. De heer Thomas, die op 32 april 19121 in het voormalige Bataria werd gebo ren en die gehuwd was met de actrice' Mies Hagens. heeft voor de oorlog ge speeld bij het gezelschap vam Albert van Dalsum. Tijdens de oorlog nam hijl deel aan het kunstenaarsverzet. In 1945 trad hij toe tot het Amstelto- neel gezelschap waar hij deel heeft ult-j femaakt van de zakelijke leiding. In 952 werd hij voor de eerste keer door de Sticusa uitgezonden naar Suriname waar hij in 1956 tezamen met zijn vrouw voor een tweede keer heenging en zich bezig heeft gehouden met het amateur toneel aldaar. Nadien heeft hij zich te-I ruggetrokken uit het beroepstoneel en ging hij zich geheel wijden aan het amateurtoneel dat hem bijzonder trok. De heer Thomas heeft in Eindhoven gewerkt voor de jonge spelers en later voor het Philips Amateur Toneel al daar. Bij de kortgeleden in Eindhoven geopende herbouwde Philips schouw burg speelde hij met zijn groep nog een scène uit Maria Stuart. Dit is zijn laatste toneel activiteit geweest. De cre matie zal geschieden op maandag 11 november om 11.30 uur te Westerveld. (ADVERTENTIE) ,2e vond 't fijn om zelf uit te zoeken' Een platenbon is altijd raak va 4.23 Verkeer Grevelingendam Ofschoon okotber geen vakantiemaand genoemd kan worden, was het verkeer over de Grevelingen toch nog zeer druk. In deze maand passeerden 104821 mo torvoertuigen de teller. Hiermee is de totaal stand gebracht op 4.302.280. (ADVERTENTIE) ,Hc w»«t niet woar hij van houdt* Een platenbon is altijd raak VA f 4,25 VOOR ZELFSTANDIGEN RIJKSREGELING VOOR OVERHEIDSSTEUN DEN HAAG (GPD) Minister Rool- vlnk erkent, dat bij zelfstandigen onder bepaalde omstandigheden behoefte kan bestaan aan een op wettelijke regeling gebaseerde steun van de overheid. I Zodanige op wettelijke bepalingen be rustende voorzieningen bestaan. Zelf standigen. wier inkomen bulten hun toe- jdcren onder een bepaald niveau daalt, kunnen een beroep doen op de rijksre geling zelfstandigen, een algemene maatregel van bestuur, welke op de algemene bijstandswet berust. Dat deelt Ide minister mee in zijn memorie van antwoord, naar aanleiding van hei eind verslag van de vaste eerste kamercom missie voor sociale zaken over het wets ontwerp betreffende minimumloon en minim umvakantiebijslag. VERBLIJFSVERGUNNING T0D0R0VIC VERLENGD DEN HAAG (GPD) Minister Polak (Justitie) deelt ais antwoord op vragen van het pacifistische eerste kamerlid mr. J. H. van Wijk me-, dat liij in gunstige zin heeft beschikt op verlen ging van de geldigheidsduur van de ver blijfsvergunning van de Joegoslaaf Dra- gislia Todorovïc. Todororic arriveerde in december 1965 als gastarbeider ln ons land. Van sep tember 1966 kon hij niet werken sü« gevolg van een verkeersongeval. Daar na genoot hij een werkloosheidsuitke ring. Het stond toen nog niet vast of hij zou kunnen blijven beschikken over voldoende financiële middelen. Sinds kort kan Todororic, op grond van een verleende werkvergunning, weer werken en zijn werkgever heeft verklaard hem als een gewaardeerde werkkracht moei lijk te kunnen missen.. (ADVERTENTIE) het meest verkochte merkhorloge in nederiand SWISS MADE 1 2 Pontlac-Gulfstream Pontiac-Hydraulics met de kast-uit-één etuk, 100% condens- en waterproof doublé vanaf f 142.een zeer sterk horlogo staal vanaf f 145.chroom vanaf f 102. goud f 347.doublé vanaf f 110. Panda was te geschokt om in te rrijpen, toen professor Groteboer de Imp oppakte om mee te nemen. ,M-maar...' stamelde hij tenslotte. ,ik heb er toch geen kwaad mee ge daan? Ik heb u alleen maar villen helpen, en daarom heb ik de Imp ge vraagd om te zorgen dat het water hier verdween.' .Spreek mij niet te gen, meneer!' sprak de geleerde, ter wijl hij de ladder beklom. ,U bent een leek. En daarom is het gevaar groot dat u dit apparaat verkeerd gebruikt. Bij mij is het in goede han den. Goedendag, meneer!' Met die woorden liet hij Panda alleen achter en klom naar boven. ,Wij staan op de drempel van grootse vindingen,' verklaarde hij daar tot de wachten de studenten. ,De wereld zal nog van mij horen, heren.' .Bah', mom pelde Panda, die hem nakeek. .Hij ls een heel onaardig iemand, geloof lk. Hij heeft m'n Imp weggepakt. levens gevaarlijke Renier kon het toch niet voor zich houden. Ongevraagd vertelde hij, wat een .duikelval' het was geweest voor het tot berstens gespannen pu bliek: de voorzittend schepen had ijskoel de onderschout gelast de be- I klaagde, terug te leiden naar onder- de-toren, hem daar rechterhand en linkervoet te klinken aan de paal van de legerstede in dat verwulf. De Kamer van Justitie moest ontruimd door heel het publicum, de procu reur was van achter zijn balie ge wenkt zich bij de heren te voegen en de zaaldeur was gesloten geworden, de Roededrager geposteerd op de gangplavuizen voor die deur. En van de apotheker geen spoor in al dat gedrang. Volgens sommigen had se cretaris van schepenen hem beduid te blijven en bevond de heer Quar- tel zich al in de raadskamer nog voordat de procureur daar geroepen werd. Volgens anderen had hij uit zichzelf aangeboden te blijven en had rustig naast de jongste schepen in de vierschaar plaatsgenomen. Een zou gezien hebben, boe de apothe ker met zijn neusdoek de besmeur de zilveren schoengesp had gewre ven en die doek, een fijnlinnen gaaf stuk lijnwaad, als een prop onbruik baar oud papier in een hoek had ge worpen. Daaraan zou de vrouw van de .conchierge' nog een onverwacht meevallertje hebben. Wat zat notaris toch te kijken als een hoen in doodsnood? Waarom liep hij niet als altijd meteen naar zijn vrouwtje om zich liet hart te ver lichten? Bij het uitblijven van de verwachte andere blijken van be langstelling voelde Renier heftige spijt, niet nog wat langer op straal te zijn blijven rondhangen. Was hij hiervoor naar huis gerend, alsof alle gifmengers ter wereld hem op de hielen zaten? Moest hij nu braaf zijn klapper-werk hervatten, alsof er geen vuiltje aan de apothekerslucht was? Renter grinnikte wreed. Als het een speeldag was geweest, voor een geseling of zo. dan was hij toch ook nog niet op dit uur thuis- geweest? Hij zag Kaplaken zo diep in gedachten in hut niets turen, dat hij het waagde en met een paar lan ge glijpassen over de kantoordrem pel in de huisgang stond. Vreemd stil was het in de keukenafdeling. Een waar wonder op deze tijd niet het getetter van d'e juffrouw en van Jutte te horen. Des te beter, het voorhuis lag ook geheel verlaten. Met een sprong was Renier over de onderdeur, de vrijheid tegemoet. Prinsje de hond deed vergeefs een speelse hap naar de uitdagende zwaai van de lange kousenbeivm. Niemand wist, wie dat nu weer het eerst geweten had en doorverteld. Er liep het hardnekkige gerucht, dat de Brabander .zonder meer' uit de stad gebannen zou worden en ver oordeeld was tot een hoge boete we gens het in bezit hebben van gevaar lijke artsenij. Die boete kon een schuiteknecht nooit bij elkaar schra pen. En nu werd die kerel niet in gijzeling gehouden voor die schuld aan de stadskas en wie er verder van profiteerden, nee. want alweer zo iets >vreemds. een van de burge meesters had zich borg verklaard voor die boete en dus kon de ver oordeelde vrijgelaten buiten de stads poorten. Zelfs al zou het schamele bezit van de gevaarlijke kerel daar aan boord van de Immanuel. ver beurdverklaard worden wat vol gens .ze zeggen' nret was geschied dan nog hielp dat die burgemees ter minder dan een rotte peer. .Olie koek'. oordeelde Renier, borg voor een boete? Nooit van gehoord. En dan nog wel door een van de heren Pispraatjes'. Een ander stevig gerucht: spoedmis siven waren neergepend en reeds per rijdende boden uitgezonden naar de steden, waar de noodlottige ge volgen van ,de blikken doosjes' zich hadden voorgedaan. Die regeringen moesten dus zelf maar zien, hoe ze die misdadiger in hun macht kregen om justitie aan hem te doen? Renier smaalde: fraaie rechtspleging. Hi'er -in stad was blijkbaar een vonnis ge veld bij gesloten deuren. Niet rechts geldig. Zou hij gaan hitsen? Hij kon beginnen met rond te bazuinen, dat er toch ook nog het verdiende loon van dre Crispijn was. tot op dag en uur van zijn gevangenneming, te vor deren van Pleun Moeliker. En hoe met wat de kerkerbewaarder te vor deren had voor geleverde kost en drank voor de spitsboef? Werd dat soms ook betaald door die heer bur gemeester. die kennelijk zo nodig wat goed geld kwijt wilde En wat was me dat voor straf, die verbanning? Crispijn zou binnen een etmaal niet anders wezen dan een haveloze landloper, geschuwd door boeren, burgers en buitenlui. Door de eerste en laatste vooral. Zulke truwanten betekenden een gevaar voor de samenleving. Vandaar de stadskeuren tegen die lui. En in plaats van te voorkomen, dat er weer een nieuw exemplaar op die buitenmen sen werd losgelaten, wat toch door een simpele terechtstelling had kun nen voorkomen worden, liet de ma gistraat willens en wetens de kerel lopen? Kwansuis omdat er hier in stad geen bewijs was te leveren van gelukte schelmerij Hoe kwamen die heren zo voorzichtig en zachtzinnig gestemd? Moest iets anders of ie mand anders gedekt? De Vijzel-apo theker had de schelm aangebrachi. met de klacht over levensgevaarlij ke praktijken. En die Brabander had een beschuldiging op die apotheker zijn schoenen gespuwd. Maar toen was binnenskamers gesproken, dat overleg had niet eens lang geduurd, want de roededrager had zijn mid dagmaal thuis bij de vrouw gewoon op tijd genuttigd. Dat hadden de bu ren geweten. Wat was er verhandeld raadskamer? Was de Vijzel-apothe ker daar aan de tand gevoeld? Of was er toen ook al niets meer ge zegd, behalve de doofpot genoemd? Twee of drie burgers hadden gezien, dat in de stikdonkere avond enkele van de heren, met schout en onder schout èn met de procureur zich naar onder-de-toren hadden begeven. Was apotheker Quartel daarbij geweest? De oudste roededrager haa net zo goed bij rijn geboorte geen tong in zijn mond hoeven te krijgen, zo ge sloten als een oester was die bus drager. Toen, na vierentwintig uur, nieuwe samenscholingen, want verse geruch ten: de binnenmeid van mevrouw Goosen was er vandoor. Met mede neming van mevrouws kostbaarhe den. zei er een. Met niets dan haar eertje en haar kleertje, wist een an der. Waarop een derde de snedigheid had. twijfel te uiten aangaande dat eertje. maar het kleertje de meid niet te willen ontzeggen in dit kli maat. Waarheen was die meid? Een van de slachtersknechts van de vlees banken wist: haar moeder woonde in de Baronie. Waar of dat wel was Wel, toch zeker in de Generaliteit van Brabant, rondom die citadel van Breda? Elk klein kind kende toch dat verhaal van het turfschip, alsof het gister de dag gebeurd was en niet twee eeuwen bijna terug? Dat Brabant, wel bij dit en dat, die ra bauw met zijn rustpoeiertjes was ook al een uit het Brabantse? Een grap penmaker zei, dat die waarschijnlijk nog een van de schuitekneehts was van dat turfschip van Prince Mou- ringh. Een ernstiger geest begon een relaas over het verschil in lonen daarginds en hier in het dure Hol land. reden waarom zoveel Braban ders voor seizoenwerk of voor vast naar Holland kwamen trekken. Sei zoenwerk? Zeg dat wel, spotte een spitse geest, zulke poeiertjes inne men kan een mens niet voor vast en altijd. Renier Renierse sloeg de brug en vond zichzelf de helderste geest: als mevrouw Goossens meid uit die Baronie met de noorderzon en met pak en zak vertrokken was en hier onder-de-toren een Braban der zijn uitzetting buiten de poor ten wachtte, dan moest er nauw ver band zijn. Een te grote toevalligheid was het om nog toeval te kunnen heten. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 19