ZELANDICA <8> Krommenie vinyl (**ir) PZC De een goede vriend die altijd welkom is P. Schollevaer meldt: Zeldzame vogels trokken over Zeeland Stremming verkeer binnenvaartsluis te Terneuzen Een volkomen nieuwe vloerbedekking met zichtbare Ve^tracht 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 7 NOVEMBER 1 vragen ons af of dit dier gevangen en verzorgd kan worden. De poten van zo'n grote vogel laten zich meestal goed behandelen en genezen vrij spoe dig. Noord-Beveland Op de hofstede van de familie Van Arenthala te Kats trippelde enige ti|d een beflijster rond. Deze soort die in ons land niet als broedvogel voorkomt maar b.v. wel in Engeland, Schotland, Zweden, Noorwegen enz. lijkt veel op onze bekende merel, doch is hiervan goed herkenbaar aan een witte soms geelachtige borstband; de z.g. .bef'. B{j de vrouwtjes ls deze bef licht- buta. Ze vliegen onstuimig, en ma ken daarbij een hard geluid dat klinkt als .tjerrr' of wel ,tjek'. Bef- lijsters worden meestal in de duinen waargenomen, tijdens de najaars- en voorjaarstrek. Boven de omgeving van Colijnsplaat werd een kiekendief opgemerkt. Een flinke roofvogel, die meestal laag enigszins .schommelend' vliegt. Een nuttig dier! Zuid-Beveland Bjj de middenplaten ten noordwesten van Wolphaartsdjjk werden 2 blauw- borstjes gezien. Een vogelsoort die evenals de roodborst wel in Zeeland broedt, maar slechts in gering aantal Ben slinger van 100 grauwe ganzen werden hoog boven het gemaal .De Plet' opgemerkt. Ze vlogen in de rich ting van Walcheren berichtte ons dp heer J. van de Guchte. Walcheren Inderdaad werden er boven deze streek ganzen waargenomen. In to taal kregen we 9 meldingen alle op verschillende data binnen, die 470 ganzen omvatten. Zij werden zo wel uit Dishoek, als uit Middelburg en Vlissingen gemeld o.a. door de heer M. C. Kouman woonachtig in laatst genoemde stad. Dezelfde waarnemer schreef ons dat hij in tegenstelling met de vroege .vries'ganzen nog een zeer laat broedsel in Vlissingen van de huiszwaluw had gevonden. De Jonge vlogen pas omstreeks 10 okto ber uit. Langs de Walcherse duinkust trok ken relatief veel sperwers, torenvalk- jes, blauwe kiekendieven en enkele veldullen, opgemerkt o.a. door de he ren W. Mullie, G. Zeilmaker en P. Geene uit Middelburg. Langs West- kapelle werden door de heer A. Be- sems uit Middelburg 2 aalscholvers en 4 drieteenmeeuwen plus vermoe delijk één vaalstormvogeltje op de trek waargenomen Bij Domburg zag de heer A. Rottier uit Vlissingen 20 eidereenden .die bij laag water lot tussen de paalhoofden kwamen'. Om er op schelpdieren te vissen). Mooie stevige eenden met een dikke kop eD een zeer forse snavel. Zie tekening. Mooi en stevig waren ook de twee zeldzame casarca eenden die. op on geveer 15 meter hoogte evenwijdig WITKOPGORS, CASARCA- EENDEN EN FLAMINGO WAARGENOMEN Qe vogeltrekmaand bij uitstek oktober is weer voorbijEn hoewel er dit jaar geen massale trekdagen voorkwamen en ook de aantallen, behoudens enkele soorten, beneden normaal ble ven werden er echter opvallend veel zeldzame vogels gezien. Niet de kwantiteit doch de kwa liteit gaf dit jaar de doorslag! Per Zeeuwse streek werden de hierna volgende vermeldingswaardige vogel waarnemingen aan ons doorgegeven: Schouwen-Duiveland kleine barmsijs: 15 ex. werden ge vangen en geringd en daarna weer losgelaten op de vinkenbaan in d-' duinen; door de heren L. van Ree en W. Fuyk uit Rotterdam. Deze heren hebben ook een wespendief (roofvo gel) gezien, alsmede op de 19e okto ber maar liefst 10 sperwers die over trokken. Ook werd er een witkopgors (zeer zeldzaam) gevangen. Deze soort is broedvogel in o.a. Siberië! Evenals de bijzondere roodpootvalk die bij Zie- rikzee door de heer J. W. Eckhardt werd waargenomen. Deze valk is een vreemdeling die hoogst zelden ons land bezoekt. Van de roodpoten ls be kend dat er sedert begin augustus een invasie in ons land is. Ook deze soort is Oosteuropees! Leuk was de kaapse eend die in de Westhoek nog met 6 Jongen werd ge signaleerd door de heer C. J. Boot uit Burgh. Tholen Over Poortvliet werd in oktober 1 le pelaar gezien die langzaam in weste lijke richting overvloog, waargeno men door de heer en mevrouw Kugel. .Vermoedelijk hetzelfde exemplaar dat met een gekwetste poot al enige we ken in een weiland verblijft', aldus de heer A. M. de Wit uit deze plaats. Wij Flamingo in de Braakman met de kust naar het zuiden vlogen. Prachtige .oranje-bruingekleurde die ren met zwart-witte vleugels, die zo groot als een gans zijn! De heer J. Louwerse uit Westkapelle was er me de getuige van. Een bijzonder geluk je zoiets te mogen zien. W. Z.-Vlaanderen Ook in deze streek werden lepelaars (5 ex.) en 1 roodpootvalk gezien, de eerste in ,De Braakman' door de wildschut de heer C. Riemslag uit Biervliet, de valk door de heer K Kwikstaart, in de buurt van Oost- burg. In ,De Braakman' bovendien 9 baard mezen. Verschillende sperwers en ijsvogeltjes. benevens veel grauwe ganzen. De meest bijzondere gast was wel een flamingo! Een zeer grote vo gelsoort die 1.30 meter lang is. Kern- merkend zijn vooral de zware geknik te haaksnavei, de lange s-vormige hals en de lange poten. Het veren kleed ls helder wit met op de zijkan ten fraaie roze vlekken. Ook deze vo gel werd waargenomen door de heer C. Riemslag en zijn zoon Tonnie. die een goed vogelkenner belooft te wor den; hoe kan het trouwens anders met zo'n leermeester als zQn vader is Door hen beide werden tevens al de eerste kleine wilde zwanen gezien. Zeer vroeg voor de t(jd van het jaar. Gevlucht voor de vroege, nu al stren ge winter in Siberië Van de heer Th. Peeters uit Hulst ontvingen we bericht dat aldaar in de eikenbossen 6 barmsijzen, 1 hop en 44 sijsjes door hem zijn opgemerkt. De hop verbleef er ruim 14 dagen. ,W ildschotel' Bit geheel Zeeland werd trek van vinken gemeld. Ook kramsvogels, ko perwieken en spreeuwen zijn alge meen terwijl we 30 meldingen van torenvalken binnen kregen. Een nieuw record van deze muizenvan gers! Waardoor het totaal op 70 mel dingen is gekomen. Al met. al een naar onze smaak fijne i .wildschotel' waarvan naar wij hopen j vele liefhebbers !met evenveel genoe-> gen van zullen proeven als wij heb ben gedaan. Verheugend is vooral de (betrekkelijke) toename van de roof vogels tijdens de trek. Misschien is 1968 een goed broedselzoen geweest en begint heel langzaam ook iets door te werken van de bescherming die de ze uiterst nuttige en bijzonder mooie en boeiende vogelsoort ln de meeste Europese landen de laatste jaren ge niet. Het kan echter ook ztjn dat er elders weinig muizen zijn en hier wat meer die deze soort aanlokt. Het ls nog even te vroeg om .hoera' te roe pen. maar als de voortekenen niet bedriegenMet name de toren valk herstelt zich iets. We hebben het nog niet eens gehad over de vele no- tenkrakergegevens die wij binnenkre gen. Daarover misschien een volgen de keer meer. Alle tipgevers ook vanaf deze plaats voor de vele waarnemingen, de teke ningen en foto's w.o. één van een halve meter in 't vierkant, heel har telijk dank! Namens P. Schollevaer Kampioenschappen ,De Uiver' in 's-Heer-Arendskerke Onlangs zijn de wedstrijden gehouden om de kampioenschappen 1968 van de postduivenhoudersvereniging ,De Ui- ver' te 's-Heer-Arendskerke. De uitsla gen zijn: Vitesse duif 1 John van de Velde; 2 en 3 Gebr. Poelman; 4 J. van de Velde; 5 D. Janse; 6 J, Traas; 7 L. Dorst; 8 en 10 M. Beenhakker; 9 C. Goedegebure. Midfond duif 1 en 10 C. Goedegebure 2 en 3 D. Rijk; 4 Joh. van de Velde; 5 en 9 Gebr. Poelman; 6 D. Janse 7 en 8 J. van de Velde. Jonge duiven 1 C. Goedegebure: 2, 6 er 7 P. Schrijver; 3 J. Traas; 4. 5 en 10 D. Rijk; 8 P Goedegebure; 9 A. van de Swaluw. Hokkampioenen Vitesse 1 Gebr. Poel man; 2 J. van de Velde; 3 D. Janse Midfond 1 D. Rijk; 2 J van de Velde; 3 Gebr. Poelman Jonge duiven 1 P. Schrijver; 2 C. Goe degebure; 3 J. Traas. Generaal kampioenschappen 1 Gebr Poelman 2 C. Goedegebure; 3 D Rijk., De pv de Uiver houdt <>p 18 Jan. 1969 haar jaarlijkse tentoonstelling Bedrijf svolleybal in Hulst In de bedrijfsvolleybalcompetitie te Hulst ln de damesafdeling zorgde de scholencombinatie voor een verrassen de uitslag door een van de leiders, de Olmulo met vier tegen nul te ver slaan. De beide koplopers Wllklng en Morres deden echter geen misstap en wonnen van respectievelijk de Mulo en de Dageraad. De laatste club kwam in deze competitie niet tot een punten- winst en huist nog steeds onderaan. De uitslagen: KPJ - Neckermann 3-1; Olmulo - Scho lencombinatie 0-4; Scholencomb. - Clï- tex 2-2; Mulo - Wilking 1-3; Morres - Dageraad 4-0. Wllklng Morres Qlmuio KPJ Mulo Scholencomb. TERNEUZEN In verband met he stel van schade aan een ebdeur ln k. buitenhoofd van de binnenvaartsluis l Terneuzen zal het scheepvaartverkw door die sluis dinsdag 12 november 9-12 uur en op woensdag 13 novemte van 14-17 uur volledig zijn gestree! De binnenvaart, afhankelijk van d« u> wezlge zeevaart, zal gedurende stremming zoveel mogelijk door i westsluis worden geschut. Neckermann 9 3 1 5 7 17-11 Miiock 9 2 2 5 6 Clitex 8 1 2 5 4 12-» Bondia 8 1 1 6 3 W) Dageraad 8 0 o 8 De ontdekking van de tulp in de schilderkunst, teas even belangrijk als de ontdekking wan een nieuw instrument in de muziek. De Middel burgse schilder Ambrosius Bosschaert gebruikt de tulpen in zijn werk alsof zij een lofzang zingen. Wij ontlenen deze zinnen aan een werk van Beverley Nichols: The Art of flower arrangement, dat vorig jaar ls verschenen en gedrukt in Nederland. Wij mogen als Nederlanders wel een beetje trots zijn op dit meesterwerk van typografie. De tachtig gekleurde illustraties zijn van voortreffelijke kwaliteit. Bovendien heeft William McLaren boven elk hoofdstuk de vignetten getekend, die uitstekend het karakter van elk hoofdstuk symboliseren. Bever ley aarzelt niet het schikken van bloemen tot een kunst te reke nen, misschien ,a minor art', maar in sommige opzichten te ver gelijken met muziek en schilderen Het gaat hem niet zozeer om het arrangement als wel om een stuk cultuurgeschiedenis vanaf het oude Egypte, tot de beroemde Nederlandse bloemenschilders, de Franse Impressionisten en de moderne school toe. Van Am brosius Bosschaert zijn van twee van zijn schilderijen reproduk- tles opgenomen die getuigen van een kwaliteit, die Nichols' werk van een .deeply splrituai inclination' noemt. De vroegere directeur van het museum te Dordrecht heeft over de Bo88chaerts een werk gepubliceerd: The Bosschaert dynas ty; painters of flowers and fruit (1960). We weten niet precies wanneer Ambrosius met zijn ouders uit Antwerpen naar Middel burg komt, zo omstreeks 1590. Al vroeg wordt de schilder ln de boeken van het St-Lucasgllde genoemd, in 1593, een jongeman van omstreeks 20 jaar. Meertens merkt ln zijn dissertatie laconiek op: ,H1J is de eerste en tegelijk de belangrijkste navolger van de Fluwelen Brueghel als schilder van blocmstillevens, en met Jacob de Gheyn van Amsterdam bovendien de eerste, die in ons land van het schilderen van deze bloemstukken een beroep heeft gemaakt'. Drie zoons en zijn schoonzoon Van der Ast, van wie Iwee stillevens deze zomer op de tentoonstelling in de Vleeshal le Middelburg aanwezig waren, hebben de voetsporen van vader Ambrosius gedrukt. De bloemenschilders en de Middelburgse tui nen van omstreeks 1600 zijn niet te scheiden De stedelingen met hun relaties in aller heren landen, konden hun tuinen met .menich aerd-gewas van alle verre stranden' versieren, zoals Cats het uit drukte. Wij kunnen ons thans moeilijk meer voorstellen welke diepe Indruk de tulp op de schilders en de botanisten maakten Wij kunnen het nagaan In het werk van Nichols. ,the singing tulips', die de naam van de Heer prijzen Novüon onder de J%J- loep, ongeveer io i vergroot Nu is er een vloer zoals u nog nooit hebt gezien: Novilon van Krommenie. Met zichtbare veerkracht: te danken aan de ingebouwde laag vinylschuim. Voel eens hoe heerlijk u daarop loopt en hoor hoe opvallend het geluid van uw stappen wordt gedempt De onaantastbare, zuivere vinyl bovenlaag vreest vuil noch vlek, is zo weer schoon! Novilon wordt volgens een geheel nieuwe methode gemaakt. Resultaat: verrassend nieuwe reliëfdessins in 20 warme, rijke kleuren. Uw woninginrichter kan ze u laten zien. Mlon-M gemakkelijk schoen Stofzuigen, een enkele keer af nemen met'n sopje, dat is alles. Vlekken? Hebben geen vat op Novilon.Krassen? Geen kans! Novilon-blijvend geluiddempend Novilon brengt rust in huis. Het vinylschuim blijftveerkrachlig, blijft zijn geluiddempende ei genschappen behouden. Novilon ls zo slijtvast, dat zelfs in een veelbelopen hal of gang het rijke uiterlijk onver anderlijk mooi blijft Als n voor uw woonkamer een smaakvolle, sfeervolle vloer zoekt, dan zal Novilon n Jaren voldoening geven. Een keukenvloer moet snel schoon zijn, fris en bestand te gen een stootje. Allemaal ei genschappen van Novilon. In de slaapkamer kan nu een behaaglijke vloer tegelijkertijd een héldere vloer zijn. Door Novilon. •k De fleurige dessins van No vilon frissen uw badkamer he lemaal op. En... Novilon, is on gevoelig voor vocht Novilon, een warme, zachte vloer "waarop kinderen graag spelen en waarop morsen geen kwaad kan. Krommenie vinyl Novilon (200 cm breed) 118,25 per m1., t. 26,50 per str. dl □rE5iErzsiErESiEr2J5iEfisiErE5iErH5irz5iErr jjj Gratis Brochure in schitterende kleuren [q Vraag uw woninginrichter of stuur deze bon naar [u Krommenie afd. Verkoop Nederland te Krommenie EJ K Naam: K Straat: Plaats: Novilon-tred vast, dos veilig Soepele veerkracht geeft ook het best mogelijke contact tus sen voet en vloer. Uitglijden is bijna uitgesloten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 18