NOORS PLATTELAND LOOPT LEEG EXPO 1970 JAPAN KOST 8 MLD GULDEN KÖ0TVDK U koopt veiliger bij Dagelijks tien boeren naar de stad Nederland populair Russen bijten spits af in Osaka uw horloger KRITIEK OP DE INKOMENS ONTWIKKELING Ex-huisarts in Geleen wordt vervolgd DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT e parlementaire redactie) GELEEN' (GPD) Dr O-, de Geleense ex-huisarts, zal door de justitie worden DEN" HAAG Tijdens de dinsdag ge- vervolgd. Naar mr W. A. G. Moors houden openbare vergadering van de in Maastricht ons desgevraagd mee- tweede kamercommissie voor ,o-1 leelde. rijn er strafbare teilen «an- wezig om tot deze vervolging over te ciale zaken is door verschillende afge-|?aan. Dp just|tie wacht thans nog een vaardigden kritiek geleverd op de in- doktersadvies af, aldus vertelde ons de komensontwikkeling, waarhij het over-l offic'er van justitie, heidsbeleid op dit punt het moest ont-l Zoals gemeld werd de thans in Sittard chtige dr O. (50) enkele maan- gelden. j den geleden beticht van handel in i HOGE RAAD: .BELEDIGING JOHNSON ONNODIG KRENKEND' DEN HAAG (GPD) Op de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezing heeft de hoge raad uitgemaakt dat uit-, drukkingen als .Johnson oorlogsmis- dadiger' en ,de president van de VS een oorlogsmisdadiger volgens het recht van Neurenberg en Tokio", gebezigd door vier Utrechtse studenten" tijdens een Vietnamdemonstratie, niet door de beugel kunnen. Het hoogste rechtscollege verwierp dinsdagmorgen de cassatieberoepen te-1 »«n de arresten van het hof in Arnster-j aam, waarbij de studenten wegens be-| lediging van een bevriend staatshoofd: werden veroordeeld tot boetes van 100.! De hoge raad acht de gebezigde uit drukking .nodeloos krenkend', er zijni andere .geoorloofde" mogelijkheden. Dat de studenten niet de bedoeling had den om te .kwetsen', maar het beleid van de VS in Vietnam aan de kaak wilden stellen doet er volgens de hoge raad niet toe: om in dit geval opzet aan te nemen is het niet nodig dat de be doeling om te .kwetsen' aanwezig is. Ook het beroep op het algemeen be lang werd afgewezen. Weliswaar biedt ook deze beledigingsvorm ruimte voor een dergelijk beroep, maar .nodeloos krenkende uitdrukkingen kunnen nim- I mer in het algemeen belang zijn". Mr Th. J. A. M. van Lier (pvda) meen-Rovende middelen, oplichting, valsheid de, dat de economische ontwikkeling11}, geschrifte en nalatigheid gedurende .beter uit de bus zal komen' dan de cij-periode als huisarts in Geleen van fers van het centraal planbureau heb- 1963 Uf medio 1967. Dit gebeurde in ben aangetoond. Wat is er van de vrees !een art'kel van ,Vnj Nederland, overgebleven, die de regering eerder inl Enkele van de ruim duizend patiënten dit jaar tot uiting heeft gebracht, vroeg die tot de vroegere praktijk van dr O. de socialistische afgevaardigde, die er behoorden zouden zijn overleden. Medio ernstig aan twijfelde, dat de regering 1967 droeg dr O zijn huisartsenprak- bij haar loonbeleid rekening houdt, ener-tule over aan dr Sterk. Hij trad toen zijds met wat mogelijk is, anderzijds m dienst van de stichting Sociaal Fonds met wat rechtvaardig is. Drs P. J voor de Bouwnijverheid in Sittard. Janssen van de PPR had uit de memo- In afwachting van de beslissingen die ric van toelichting de indruk gekregen, j de justitie zal nemen blijft dr O. bij dit dat deze minister de status-quo in" dei bouwfonds geschorst, zo deelde ons de inkomensverhouding wil handhaven. De heer Schuringa van_de directie in Am ine v radicale afgevaardigde meende, dat vooral de minister van sociale zaken de taak heeft te zorgen voor zo goed mo gelijke inkomensverhoudingen. sterdam nog mee. De justitie kon ons nog niet meedelen welke de termen zijn waarop dr O. vervolgd zal worden. Aanvankelijk stond niet vast of dr O. vervolgd zou worden. De justitie wilde uiteraard niet alleen op persberichten afgaan. De communist W. H. van het Schip v was van mening, dat in 1968 er een i .beduidende achterstand' was gekomen a in de inkomens van de werknemers en h(J vroeg of de minister bereid was de loonpolitiek zo vrij te laten, dat de ach- BEIROET (AFPt De Libanese terstand kan worden ingehaald. Ook de I oud-premier Sami Solh is in de nacht partijgenoot van de minister, drs J. van dinsdag op woensdag te Beiroet Boersma, betoogde dat de loontrekken-| overleden, den praktisch niets geprofiteerd heb-i Ï3 P"Sg!n55 iïLsuE£ï"iïd? £j"as. re derschnjveii dat in ons land de :nko.; D„ het(1 de „Ma0„d„ mensverhoudingen fout zijn. Een even- van kunstzaken, drs J. Reehorst. in Rot- S.lsJo economische ontwikkeling[,„dam meegedeeld, achtte hij van groot belang voor de so- ciale posilte van allen. Er Is een 3tij- - ging en een spreiding van welvaart ge-| weest. ze: hij. De enig achtergebleven groep wordt volgens hem gevormd door' ben, die van een vast pensioen moeten leven. Minister Roolvink merkte in zijn .ibi/ spanning i antwoord op. dat de ervaring leert, dat als er spanning is op de arbeidsmarkt; het arbeidsinkomen het meest stijgt. Omgekeerd zien we bij een herstel een grotere stijging van het winst- of on dernemingsinkomen. De ongerustheid over het overheidsbeleid inzake de lo nen was de minister niet duidelijk. Er is thans een vrije loonpolitiek. De over heid heeft die politiek het bedrijfsleven niet opgedrongen. fADVERTENTIE vindt u alles wat uw hart begeert Scheldestraat 15 - VLISSINGEN Telefoon 01184-2204 (ADVERTENTIE) opend. Het heuvellandschap tus sen Osaka en Kyoto is één grote bruine zandvlakte, waarin paal tjes de plaatsen markeren waar trak de paviljoen zullen verrij zen. De Expo '70 bestaat nog slechts op papier en in maquettes. Maar temid den van de bedrijvigheid van bulldo zers en af- en aanrijdende zand- trucks hebben de Russen reeds het fundament gelegd voor het indruk wekkende paviljoen van de Sowjet- Unie (kosten 80.000.000,-) dat fel rood geschilderd en honderd meter hoog de dynamiek van het socialis tische land wil uitbeelden en tevens Lenin wil eren. wiens honderdste ge boortedag in 1970 wordt herdacht. In de zandwoestijn zien wij bordjes met de namen van Bulgarije, Bel gië en Australië. Op de plaats, waar het Nederlandse paviljoen zal verrij zen een schepping van prof. Ba- kema staat slechts een blauwge- verfd paaltje. In de ca. 500 dagen, die ons nog van de openingsdag schei den zullen de 50 deelnemende lan den 1500 miljoen gulden investeren in deze zandvlakte voor bouw en inrichting van de paviljoens. De Ja panse regering heeft tezamen met de stad en de provincie Osaka 500 mil joen gulden uitgetrokken om het ten toonstellingsterrein aan te leggen en de eigen Japanse paviljoens te bouwen. Om de 30 miljoen bezoe kers te verwerken, die in de zomer van 1970 worden verwacht, zijn In grijpende voorzieningen nodig aan spoorweg- en wegennetten Deze openbare werken vragen een uitga ve van ruim zes miljard gulden. En zo kost de wereldtentoonstelling van 1970, nog afgezien van wat particu lieren zullen investeren, een bedrag van 8000 miljoen gulden, hetgeen neerkomt op vier miljoen gulden voor leder uur. dat de poort voor bezoe- (Van een medewerker) Het silhouet van Kristiansand wordt in de haven gedomineerd door het nieuwe Caledonië hotel. Daarmee accentueert .de poort tot Noorwegen' dat de .natie van boeren, houthakkers en vis sers' zijn oude image verliest. De Noorse handelsvloot is de derde ter wereld, de visvangst brengt meer op dan ooit en er wordt veel hout geproduceerd. Maar het land verstedelijkt snel. Bin nen enkele jaren verdubbelden Kristiansand's bevolking tot bo ven de 60.000. Kristiansand heeft werk genoeg ln verbruiksindsutrieën, export, scheeps luizen- en wegenbouw, toerisme. De lonen liggen gunstig. Om alleen een paar voorbeelden in de laatste groep te geven: een kamermeisje verdient 1000 kronen per maand, een kelner ook met 12.5 pet. van de serverin- ®en. (Een kroon is iets meer dan 50 cent). Een kok kan 1500 tot 2000 kronen verdienen. Kristiansand is een centrum van onderwijs en vakoplei ding. Een deel van de schoolkinderen uit de omgeving wordt dagelijks per bus gehaald en gebracht. Een hoge school is er nog niet, al lijkt de prach tige kweekschool er met zijn uitge breid programma wel op. Om er te studeren komen kwekelingen uit heel Sörlandet Noorwegen's zuidpunt hier wonen. Jeugd verdwijnt Niet alleen de kwekelingen, maar vooral de boeren doen zo met Kris tiansand en andere steden. In Sörlan det wordt per dag één boerderij ver laten, door heel Noorwegen zijn het er in totaal tien'. Ook vroeger was het rendement van een boerderij soms te laag en de boer had dan een nevenverdienste in bosbouw, visserij of iets anders. Maar hier en daar werd het verschil te groot, bijvoor beeld als een bedrijf maar 40 pet. van een normaal rendement opbracht. Sommige jonge boeren hebben daar om voorlopig de zaak gesloten en zijn naar de stad getrokken, in afwach ting van betere tijden. van zo'n twee miljoen gulden, een mo del-school met vakopleiding, een mo dern hotel en goedkope flats. Zo ver loopt het leven in deze uithoek ge riefelijk. De Russen zitten zes kilo meter verderop, maar je merkt er weinig van: de grens is enkele jaren geleden gesloten, naar verluidt om dat het zo gemakkelijk was aan gene zijde goedkope spiritualiën te halen. Te zien is er weinig: de weg er heen is ongeplaveid, met veel gaten en stopt plotseling bij een prikkel draadversperring. Aan de andere kant: zo nu en dan een Russische patrouille verder niets. Het sterk verbeterde verkeer heeft Finmarken uit zijn isolement gehaald. Wel waren veel havens ijsvrij door de golfstroom, maar voltooiing van de spoorlijn naar Bodo boven de poolcirkel aanleg van wegen en frequente vliegdiensten legden dit land tenslotte open. De verstedeW- king gaal er verder, zoals blijkt uit de groei van het stadje Alta, 500 km westelijk van Kirkenes en gegroeid uit de dorpjes Bossekopp, Bokta en Elvebacken. Ook hier een mijnbe drijf, dat het jaar rond kwartsiet produceert. Een' fraaie steensoort, die de vloer van menig Nederlands ge bouw siert. Het wonen op een vaste plaats kreeg ook vat op de Lappen in Finmark. De meesten hebben een permanent huis. waar de familie het jaar rond woont, terwijl enkele leden bij de kudde blijven cn soms even per auto of sneeuwscooter aanwippen. Een keerzijde van de moderne tijd is voor ben het duurder leven, waardoor al leen nog grote kudden renderen. Ei genaars van minder dan 200 dieren moeten samen doen of soms een an der beroep kiezen. Het type van de legendarische Per Gynt hier voorgesteld door 'li boer uit het Gudbrands- dal is bezig te verdwijnen. Tot de kopers horen mensen als Abra ham en Margot Stole in Vigmostad, niet ver van Mnndal een kilome ter of 80 ten westen van Kristian- wnd. Ze hebben nu 1000 ha grond, die vroeger voornamelijk bij vijftien boerenbedrijven hoorde. Abraham, die ook timmerman is, gebruikt alleen de produktiefste stukken. Hij laat er 100 schapen grazen, doet iets aan landbouw en verhuurt de opgekoch te boerderijen en enkele zomerhuis jes aan vakantiegangers waardoor zijn bezit wel rendeert. Er zijn meer boeren, die blijven, zo als Abraham Stole, maar als ze geen opvolger hebben stopt de zaak op den duur toch. Want naast econo mische argumenten hebben jonge mensen andere: ze willen minder Isolement. Een voorbeeld van de ver oudering is hier en daar te vinden in het Setesdal, het 300 km lange stroomgebied van de Otra, ten noor den van Kristiansand. Er wonen 9000 mensen in enkele tientallen dorpen en dorpjes. Eén zo'n plaatsje heeft nog twee Inwoners beneden de vijf tig jaar... Een naburig dorp bezit een bejaardentehuis met louter be woners boven de zeventig'. Velen zijn zelfs een stuk ouder. Zeventig is hier niet zo bejaard: een zekere mevrouw Nilsen van 70 wil niet in het tehuis en blijft samenwonen met haar moeder van... 102. Intussen gaat de ontvolking door. Tien jaar gele den woonde bij Evje de uit twintig mensen bestaande_ familie Dale in drie boerderijen. Zeven mannen en jongens droegen de naam Olav. Van deze clan rest nu één man, op één boerderij. Nieuwe koers Gunstige uitzondering in het Setes dal Is Bygelandsfjord. met 300 in woners, die leven van de nieuwe elek trische centrale, plastic-industrie, zo merhuisjes- en botenbouw. De meeste leidende functies worden bezet door «en nieuwe gevestigde jonge genera tie. Eon ontwikkeling, die ook weer wijst In de richting van verstede lijking, zoals door heel Noorwegen en vooral in het ver noordelijke Fin marken. Er wordt wel beweerd dat dit gebied nu meer mogelijkheden krijgt om de Russische buurman te tonen hoe een westers land de ont wikkeling aanpakt, Feit is dat dit Noordeuropees randgebied tot zicht bare bloei komt. Kirkenes in Finmark's noord-oost- hoek, oostelijker dan Istanboel groei de binnen een halve eeuw tot ®en Ijzererts-producent, van betekenis. ui 1905 stonden er vijf huizen en trok- u!Ler wa* Lappen rond met hun kudden. De Sydvaranger mijnbouw- maatschappij verandeuie na 1906 de situatie grondig. De open groeven in net naburig Bjornevatn produceerden tot '52 een miljoen ton erts per jaar. niaar nu vijf miljoen ton Kirkenes. dat door terugtrekkende Duitse troe pen met de grond gelijkgemaakt werd, is opgebouwd tot een welvarend stadje van 6000 inwoners, De rol van de Sydvaranger is te vergelijken mei The Company' in bepaalde Ameri kaanse steden, Kirkenes dankt er een prachtig zwembad met turnzaal aan OSAKA (GPD) Zelfs met de plattegrond in de hand is het on mogelijk de weg te vinden op het terrein in Osaka, waar op 15 maart 1970 de wereldtentoon stelling expo '70 zal worden ge- JEUGDZORG-ORGANISATIES WILLEN FEDERATIE AMSTERDAM (GPD) Acht organi- saties die zich op verschillende levens- j beschouwelijke basis bezig houden metj de jeugdzorg bereiden een samenwer king in federatief verband voor. Binnen-j kort is een beslissing te verwachten. De betrokken organisaties zijn: de Fe-| deratie Anker Clubhuiswerk, de Stich ting Evangelisch Herstel en Opbouw, dei sectie Jeugdzorgwerk van de Hervormde I Jeugdraad, de Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezins- en Jeugdwerk, de Landelijke Verenlgingj Clubhuiswerk, het Leger des Heils, de Nederlandse Bond voor Sociaal-cultureel! Vormingswerk en de Stichting Vrijzinnig! Protestantse Centrale voor Maatschap-' oelijk Werk. Deze hebben in honderd gemeenten een kleine 600 club-, buurt- en wllkhuizen. I Sinds korte tijd werken zi.1 reeds samen in de Stichting Nationaal Jeugdzorg-J fonds, die middels een nationale collectej geld voor het jeugdwerk gaan Inzame len. kers ls geopend. Daarmee wordt de Expo '70 de duurste tentoonstelling, die ooit in de geschiedenis is gehou den. .We hebben honderd jaar moeten wachten om onze kans te grijpen, maar nu zullen we dan ook goed voor de dag komen', grijnst Takeo Komatsu van het tentoonstellingsbu reau, die ons op de bouwplaats rond leidt. Japan nam in 1867 voor het eerst deel aan een wereldtentoonstel ling, die toen ln Parijs werd gehou den. Onmiddellijk daarop liet de Ja- fanse regering weten in de naaste oekomst een Expo in Japan te wil- 0?n organiseren. De plannen werden echter steeds gedwarsboomd door slechter worden internationale toe standen. Tot tweemaal toe moest een serieus plan terzijde worden gescho ven. Het eerst in het begin van deze eeuw, het tweede in 1930, toen de wereldtentoonstelling was gedacht in het raam van de herdenking van de troonsbestijging van de eerste Ja panse keizer, toen 2600 jaar geleden. De Expo '70 wordt de eerste wereld tentoonstelling in Azië. Als thema is gekozen .vooruitgang en harmonie voor het mensdom'. Het is met name de wens naar menselijke harmonie, die de Japanners op basis van hun oosterse denken in de tentoonstelling tot uitbeelding willen brengen. Dit' zal ondermeer gebeuren in het cen trum van het terrein, de zogenaamde symboolzone. die met een reusachtig dak van 260 bij 135 meter wordt overdekt. Niemand zal het de Japanners kwa lijk nemen, dat zij de Expo '70 zul len aangrijpen om zich verder op te trekken in de wereld. Immers, er is geen land. dat dit in het verleden niet heeft gedaan. Mr Komatsu ver telt ons vol trots, dat Japan in 1967 na de Verenigde Staten en Duitsland op de derde plaats stond als indus trieland. In het jaar van de Expo wil Alleen bij hem krjjgt u service en nazorg van de gespecialiseerde vakman het Duitsland hebben overtroefd. Ver der wordt de wereldtentoonstelling dankbaar aangegrepen om de natio le luchtvaartmaatschappij, Japan Air Lines, verder omhoog te stuwen in de wereldranglijst. In zes jaar tijds wist men van de twaalfde naar de achtste plaats op te dringen. In de komende zes jaar wil de JAL uit groeien tot één van de grootste lucht vaartmaatschappijen in de wereld. De voorlopige schatting, dat de we reldtentoonstelling door 30 miljoen bezoekers zal worden bezocht, is er ondermeer op gebaseerd, dat er een miljoen buitenlanders zullen komen oftewel tweemaal zoveel buitenlan ders als de Expo in Montreal heeft fetrokken. De overige 29 miljoen zijn us de Japanners zelf en als vrij de heer Komatsu geloven is het ten- toonstellingsbestuur erg ingenomen met de komst van een Nederlands pa viljoen. En wij willen hem geloven, want als Nederlanders op bezoek ln Japan wordt men steeds geconfron teerd met het respect, dat in Japan voor Nederland leeft. Ieder Japans kind leert, dat de Nederlandse fac torij op het eilandje Deshima bij Nagasaki eeuwenlang de enige ver binding van Japan met Europa is geweest en dat net de Nederlanders waren die de Japanners in staat stel den zich te bekwamen ln de wester se wetenschappen. De belangstelling voor Nederland, die de Japanners hebben, kan zich ui ten in een groter bezoek aan het Nederlands paviljoen dan ons land op wereldtentoonstellingen gewend is geweest. Terecht zal de historische band tussen beide landen worden aangegrepen om de belangstelling van de bezoekers te wekken voor het geen Nederland in de twintigste eeuw de wereld heeft te bieden. Do eerste bezoekster hebben wij al gevonden. Ze heet Shinahirq, een'lie ve niaiko in het befaamde geishares taurant Tsuruya in Kyoto, die ons geduldig leerde soesji" met stokjes te eten. ,Ik hoop, dat de Nederlanders heel veel tulpen naar Osaka zullen brengen, want dat zijn de mooiste bloemen die ik ken'. We hebben het beloofd. Het embleem van de wereldten toonstelling in Osaka bestaat uit een gestileerd bloempje van de kersebloesem, nationaal symbool van Japan. De vijf blaadjes sym boliseren het hoofdthema van de tentoonstelling.vooruitgang en harmonie voor het. mensdom' en de Vier ondergeschikte thema's: .naar vollediger levensvreugde', .naar rijkere vruchten van de na tuur'. .naar vollediger mechani satie' en ,naar een beter weder zijds begrip'. Verstedelijking m het hoge noorden. Bodo. 70 km boven de poolcirkel, eindpunt van de Noor dland-spoor lijn, handels centrum, groeide in enkele tientallen jaren naar 1J/.000 in woners. is kaas uit het vuistje de j van jammer, dat was het laatste stukje KAMERCOMMISSIE:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 17