DONDERDAG CONSUMENT EN BTW I Geurig nieuws Voortrekker Aroma tic pijptabak een creatie apart! elke eerste donderdag van de maand TTT 2 Geef-ideeën van Remington MOEILIJK.... OM HET GEMAKKELIJKER TE MAKEN VERWARRING ROND OMBUDSMAN Bond werklozen daagt Koekoek uit HEARING OVER LOONWET UITGESTELD Labour loopt in op conservatieven DE KLERK ZN DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 15 Waarschijnlijk is er nog nooit zoveel te doen geweest rondom een nieuwe belasting als nu met de ,bétéwé', de belasting toegevoegde waarde, die op 1 januari aanstaande van kracht wordt. Terecht, want met deze belasting zal iedereen te maken hebben: onderne mers en consumenten (en .consument' zijn we allemaal), omdat de prijzen veranderen zullen. Een nieuwe belasting? Ja en nee, want de btw is een vorm van .om zetbelasting' en omzetbelasting (in de wandeling ,ob' genoemd) kennen we al lang. Ja, want de btw is een geheel andere vorm van omzetbelasting en werkt totaal anders dan die welke we tot nu toe kenden. Wat hebben we als consument me<t de btw te maken Dit: vele artikelen (bijvoorbeeld schoenen, textiel, enz.) worden na 1 januari 1969 duurder, andere ar tikelen (bijvoorbeeld radio, tv, enz)) worden dan goedkoper; .diensten' (glazenwasser, kapper, garage, lood gieter, enz.) zullen zeker duurder worden. Wat heeft de btw voor bijzonders voor ondernemers Zeer veel, want de ondernemers moe ten op andere wijze hun prijzen gaan berekenen en zij moeten hun administratie aanpassen, (waar nog bij komt, dat winkeliers tot nu toe niet met de ob te maken hadden, maar van 1 januari 1969 af vallen ook detailhandelaren onder de btwj. De oude ob was in de consumenten prijzen verscholen. Voor de meeste goederen was het 6 procent, maar voor textiel was het 1,8 procent, voor schoenen 3 procent, voor radio toestellen en grammofoons 18 pro cent, voor tv-toestellen en personen auto's zelfs 25 procent; de eerste levensbehoeften, speciaal levensmid delen, waren vrij van ob-.diensten'. Enkele .diensten' noteerden 4,8 pro cent. De nieuwe wet, de btw, kent prak tisch gesproken maar twee percen tages; 12 procent als normaal ta rief en 4 procent als uitzondering. Vergelijkt men nu de oude en de nieuwe percentages, dan slaat de schrik u om het hart. Textiel tot nu toe 1,8 procent, straks 12 procent! Schoenen: nu nog 3 procent, na 31 december 12 procent! Haarknip pen, glazenwassen en andere dien sten tot nu toe 4,8 procent, maar binnenkort 12 procent. Als deze ver- 5lijkingen juist waren, dan was het ierdaad niet best. zijn, maar de fiscus wenst 12 procent van die f 50 te ontvangen; dus moet de meubelhandelaar 56 voor de stoel vragen; de eindprijs is dus 56. hetgeen wil zeggen, dat de 6 btw, (die in die eindprijs begre pen is) 10,71 procent is van die eindprijs (6 gedeeld door 0,56 is 10,71). Dan is er nog een omstandigheid die het prijsverhogend effect ver mindert: alle artikelen moeten eerst vrij worden gemaakt van de oude ob dus wordt de inkoopprijs la ger. De fiscus maakt dat mogelijk, ook voor goederen die op 31 december 1968 bij de bedrijven in voorraad liggen (want de ondernemers wor den in de gelegenheid geseld, de daarop reeds betaalde ob terug te vragen van de fiscus). Een voor beeld ter verduidelijking: Een rijwielhandelaar kocht tot nu toe een bepaalde fiets voor ƒ150 in, voor zijn kosten en winst legde hij de fiets van ob vrij gemaakt of na 1 januari 1969 ingekocht (.schoon' van ob) dan zal deze inkoop bij voorbeeld nog maar ƒ132 kosten. De rijwielhandelaar mag weer het zelfde bedrag van voor 1969 als bruto winst toevoegen, dus 37,50, zou de rijwielhandelaar niet de plicht hebben 12 procent btw te incasseren, dan zou de fiets ƒ132 plus 37,50 is 169,50 gaan kosten; maar 12 procent van 169,50 moet erbij, dus gaat de fiets kosten 169,50 plus 20,34 is 187,84. zal het worden (net als nu) om al leen de prijs te noemen die u moet betalen. Nog iets over .diensten'. In het al gemeen waren .diensten' dus de erkzaamheden van de kapper, de loodgieter, de garagehouder, de gla zenwasser, enz. belast met 4.8 procent. Dat wordt 12 procent (met 4 procent als uitzondering voor en kele diensten, bijvoorbeeld: voor schoenmakers en kledingreparaties). Over het .arbeidsloon' gaat u dus beslist ruim 6 procent meer betalen dan tot nu toe. Als bijvoorbeeld de kapper tot nu toe 3 rekende, dan wordt dat door de btw onge veer 3,20, zonder dat de kapper ook maar iets meer verdient dan voor de btw dit alles nog afgezien van hogere prijzen door loonsverho gingen die voor de deur staan. Bewust hebben we ons in dit artikel onthouden van de techniek van de btw (zelfs een verklaring van de naam .belasting over de toegevoeg de waarde' laten we maar achter wege). Dat is een zaak op zichzelf; van groot belang overigens voor de ondernemers. Wie daar meer van wil weten kan zijn lesje leren uit vele boekjes en brochures die al versche nen zijn. Ook via de televisie wordt voorlichting gegeven; vanaf 4 no vember (18.40 uur) geeft de Teleac een .cursus' voor ondernemers (en belangstellende consumenten). Auto'i Nog op één punt willen we even ingaan. Dat zijn de personenauto's, die waren belast met 25 procent ob. Ha, zult u zeggen, dan worden die tenminste goedkoper, want het hoogste btw-tarief is 12 procent. U Ook: duurder juicht evhter te vroeg, want deze veer wil de fiscus niet laten. Dus werd bepaald dat voor auto's een extra, een bijzondere verbruiksbe lasting zal gelden. Samen met de gewone btw zal het effect daarvan zijn althans dat is bedoeld dat de prijzen van auto's ongeveer gelijk blijven. En Ln dit verband nog iets: ook bij aankoop van een februikte auto is men btw verschul- igd, althans als men een gebruikte auto koopt van een ondernemer, (een particulier hoeft geen btw in rekening te brengen). Inruil: bij inruil van een gelijk soortig object (dus personenauto voor personenauto, radio voor radio, televisie voor televisie, enz.) behoeft slechts btw betaald te worden over nieuwprijs minus inruilwaarde; dus, over het bedrag dat u moet bijbe talen. Denk er wel aan; bij inruil van radio voor een televisie zegt de fiscus: dat is geen echte inruil; dan U ziet, ln dit voorbeeld valt het allemaal nogal mee. Neemt u ech ter een kostuum dat nu nog 180 kost, straks zal dat beslist bijna IVlinnor 7fil/T/ir 195 kosten (want daarin zat wei- iUIIiUc/ mUUl nig oude ob, maar de btw wordt 12 procent.) Zo zijn er artikelen die duurder worden, artikelen die gelijk in prijs blijven (onder meer de eerste le vensbehoeften. levensmiddelen dus, maar alleen als er niet de minste .luxe' -aan is) en artikelen die goed koper worden; alleen diensten wor den zeker duurder. De overheid verwacht dat gemid deld door de btw dc prijzen met 1,4 procent zullen stijgen; anderen zeggen evenwel dat men beslist op Om de EEG Gelukkig is de werkelijkheid heel wat minder erg. Dat heeft twee oor zaken: IDe percentages van de (nu nog) geldende wet ob hebben een hoger effect dan door het percen tage wordt aangegeven; bijvoorbeeld schoenen 3 procent, maar in werke lijkheid ongeveer 7 procent; tex tiel 1,8 procent, maar het effect waa 4 procent; 2 de percentages van de btw (12 procent of 4 procent) zullen in werkelijkheid neerkomen op onge veer 10,71 procent en 3,85 procent. U ziet dat de verschillen dan al kleiner worden. De oorzaken van die effecten zijn: A hij de oude ob was in vrijwel elke fase van produktie en handel telkens omzetbelasting verschuldigd over de in elke fase geldende le- verlngsprijs; daardoor stapelde zich ob op ob en dus was het resultaat een hogere heffing van de eindprijs dan werd aangegeven door het per centage; Bbij de nieuwe ob. de btw dus. rust de 12 procent (of de 4 pet) alleen op de eindprijs er dat per centage is dan nog in de eindprijs begrepen. Een voorbeeld: een be paalde stoel zou voor 50 te koop iet leren' zeggen we dan. Maar ook dat is de vraag, want er zijn straks meer invloeden op de prilzen; denkt u maar eens aan de stijging van lonen en sociale lasten per 1 ja nuari aanstaande (het zal dan ook uiterst moeilijk worden om vast te stellen welk deel van de komende prijsverhogingen nu precies aan de btw te wijten is). De redelijkheid gebiedt bovendien er rekening mee te houden dat door de btw de administratie van de onder nemer duurder wordt; ook dat werkt prijsverhogend. Eén ding is aan leveranciers be slist verboden: een prijs opgeven zonder btw om u dan aan de kassa of op de rekening te verrassen! Met de mededeling dat er nog 12 procent btw bijgeteld moet worden. Wél mag hij de volle prijs noemen en er bij zeggen hoeveel btw daar in begrepen is, maar gebruikelijk Tot slot: waarom toch al die dei ning, die gemiddeld leidt tot prijs verhoging? Daar zijn zéér belang rijke redenen voor. Slechts enkele ervan zullen we noemen 1. de oude ob met zijn vele tarieven, met zijn vele uitzonderingen en aanvullende bepalingen, werd lang zamerhand een onoverzichtelijke zaak. Vernieuwing was dringend ge boden. 2. In het kader van de EEG is het nodig de belastingwetgeving te .har moniseren' zoals men dat noemt. In de hele EEG gaat men dus naar één systeem; op het terrein van de omzetbelasting wordt dat het sy steem btw. 3. van het ene EEG-land naar het an dere dient vrij van belasting geëx porteerd te kunnen worden. Bij onze oude ob wist men bij uitvoer nooit precies hoeveel belasting in aan merking kwam voor teruggaaf. Te veel artrek zou het verwijt uitlok ken van bescherming van eigen in dustrie; te weinig aftrek zou onze produkten in het andere land in een nadelige positie brengen. De btw maakt deze zaken glashelder, zowel voor het exporterende als voor het importerende land; de goederen kun nen .schoon' (van belasting) de trens over. En dit zal iedereen dui- elijk zijn een binnen de EEG op de meest gunstige voorwaarden ge baseerde produktie. onderling op de J"'sAe wijze verdeeld, is voor de hele EEG dus ook voor u van het grootste belang. DEN HAAG (GPD) De regering wil een ombudsman, die in nauwe sa menwerking niet het parlement gaat op treden maar toch een onafhankelijke status heeft. Minister Beernlnk (binnen landse zaken) zei maandagavond ln de tweede-kamercommissies voor justitie en binnenlandse zaken dat een voorontwerp van wet klaar ligt. De minister kon de beide commissies niet duidelijk maken welk systeem hem precies voor ogen staat. Hij toonde zllr voorkeur voor het Engelse, maar de li beraal mr Rietkerk wierp hem tegen dat de Engelse ombudsman uitsluitend handelt in opdracht van het parlement. En dat bleek de minister toch niet te willen. Hij vond dat de Nederlandse om budsman niet in dienst van het parle ment mag staan en ook niet op aanwij zing van het parlement zal mogen wer ken. Anderzijds had hij het over een fi guur die niet buiten de kamers om zal mogen optreden om de controlerende taak van het parlement niet uit te hol len. Voor de heer Rietkerk was dat de Deense ombudsman, die wel samenwerkt met het parlement maar de klachten geheel zelfstandig onderzoekt. Minister Beernlnk hield echter vol dat hij de Engelse ombudsman op het oog had. De minister ontketende een ontstellen de verwarring onder de commissieleden met de mededeling dat hij de inzichten van de regering reeds in de vorm van een vertrouwelijk stuk had voorgelegd aan de commissies voor de verzoeksc ten uit de beide kamers en thans op de reacties van deze commissie wacht. Met name de liberale fractieleider mr Toxopeus nam daar geen genoegen mee. Hij eiste in een motie inspraak van de gehele kamer bij het vooroverleg. Hoe wel minister Polak (justitie) zijn col lega van binnenlandse zaken bijviel dat in het stuk slechts wordt gereageerd op voorstellen, die de commissie voor dt verzoekschriften vorig jaar op dit ge bied zelf heeft gedaan, bleef de heer Toxopeus zeer verstoord over de gevolg de procedure. Hij handhaafde zijn mo tie, ook nadat de bewindslieden de be reidheid hadden getoond met de kamer als geheel te praten. Uit het debat bleek dat er zich rond de ombudsman een competentiestrijd aan het ontwikkelen is, die de keuze van het ene of andere systeem er niet gemakkelijker op maakt. BENNEKOM (GPD) De Nederlandse Bond van Werklozen beschuldigt de heer H. Koekoek, voorzitter van de Boeren partij, ervan beledigende artikelen in zijn weekblad ,De Vrije Boer' te heb ben geschreven onder de kop .werklo zen willen niet werken'. Per aangetekende brief heeft het bonds- bestuur de heer Koekoek uitgedaagd voor een openbaar debat, dat nog voor het eind van de maand moet plaats vinden. Uiterlijk vrijdag wil het be stuur van de heer Koekoek weten of hij de uitdaging aanneemt. (ADVERTENTIE) Een goed bericht voor mannen die de pijp graag stoppen met een lichte, gearomatiseerde tabak. Naast Voortrekker Naturel is er nu ook een voortreffelijke Voortrekker Aromatic pijptabak. Door Theodores Niemeyer gecreëerd uit 12 geurige tabakken. Een volgeurige en tegelijkertijd opmerkelijk lichte en zachte ontdekking voor f 125 per pakje. ^THEODORUS NIEMEYER -steeds weer nieuw pijprook genoegen! II kunt deb gr»li» tbonnsrea op Ttat NlwnrrtUd voor Pijproker»," brlnfiunflje aan Potttmt 41 N - Qrootogt*. 1* voldowda. DEN HAA G(ANP) Ovoreenkom- ittg het verzoek van de drie vakcen trales heeft de vaste commissie voor «oclale zaken uit, de tweede kamer he illoten, de aangekondigde .hearing' over de nieuwe loonwet naar een latere da tum te verschuiven. Deze .hearing' zoi: oorspronkelijk worden gehouden op 7 november. Een nieuwe datum is tlians nog niet vastgesteld. De voorzitter van de kamercommissie, no J- H. Maenen, zei ,een rede lijk rnaar niet t lang uitstel' gerecht vaardigd te vinden. Om de vakcentra les gelegenheid en tijd te geven om te komen tot een afgerond oordeel over oe vele facetten van de loonwet die een nieuwe regering van de (vrije) loon politiek inhoudt. WAARSCHUWINGS VERGADERING VAN SI.EEPBOOTPERSONEEL ROTTERDAM (ANP) De bedrijfs groep binnenvaart van de niet erkende .onafhankelijke bedrijfsorganisatie ver keer" heeft voor zondagmorgen aan staande in gebouw Odeon ln Rotterdam een .waarsebuwingsvergaderlng' uit geschreven voor het personeel van de haven- en stadssleepboten In Rotter dam. In een oproep aan het sleepbotenper- soneel zegt het OBV te willen protes teren tegen een volgens deze organi satie op handen zijnde overeenkomst tussen erkende vakbonden en werk gevers over het al geruime tijd ln discussie zijnde tarievenstelsel sleepbootpersoneel. LONDEN (AFP) Indien er nu al gemene verkiezingen in Engeland den worden gehouden, zouden de con servatieven 45 procent van de stemmen krijgen, tegen de socialisten 41,1 pro cent en de liberalen 8,7 procent. Dit blijkt uit een opinie-onderzoek van het resultaat door de Daily Mail is gepubliceerd. Op 25 juli bedroeg de meerderheid van de conservatieve oppositie nog 15,1 pro cent, tegen nu slechts 3,9 procent. Blij kens het onderzoek op 25 juli konden de conservatieven toen op 50 procent van de stemmen rekenen, tegen de so cialisten op 34,9 en de liberalen op 9 procent. ZAANDAM: luchtopname nieuxoe brug over de Zaan, een onderdeel van het Coentunneltra- c6. Op de voorgrond Koog aan de Zaan, op de achtergrond Zaan dam. (ADVERTENTIE) Alléén vandaag van 9 tot 6 uur courante coupons overgordijnstof en vitrage met fantastisch voordeel per meter! coupons kamerbreed tapijt tegen sterk verlaagde prijzen! Brengt u de kamermaten mee? COMPLETE WONINGINRICHTING VLISSINGEN: OUDE MARKT ROTTERDAM/DEN HAAG/tnrRECHT/VlISSINGENfHCORN/DE LIER RUIM 17.000 VERLATE AANVRAGEN VOOR STUDIETOELAGEN DEN HAAG (GPD) Na 31 Januari 1968, de sluitingsdatum, zijn nog-17.100 aanvragen ingediend voor een studie toelage voor het studiejaar 1968-1969, aldus minister Veringa (onderwijs en wetenschappen) in antwoord op schrif telijke vragen van het socialistische tweede kamerlid dr. J. G. H. Tans. Er is bij de behandeling van deze ver late aanvragen de volgende gedrags lijn aangehouden: In de periode tot 1 juli zijn alle verlate aanvragen in be handeling genomen. Na 1 juli is steeds een motivering gevraagd en zijn de aanvragen aanvaard, als kon worden aangetoond, dat het onmogelijk was de aanvrage eerder in te dienen. Deze si tuatie doet zich bijvoorbeeld voor. al dus de minister, bij hen die vervroegd uit de militaire dienst komen en wier financiële draagkracht door tonvoorziene omstandigheden na 1 januari in on gunstige zin is veranderd. Na 1 juli zijn ongeveer 4000 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 750 in behandeling geno men, hetgeen er dus op neerkomt dat er van de 17.100 verlate aanvragen rond 13.750 zijn aanvaard. Deze gedragslijn is echter alleen te handhaven als het aantal verlate aanvragen van beperkte omvang blijft, daar anders de verwer king van de tijdig ingediende aanvra gen in het gedrang komt. Minister Ve ringa is van mening dat de verlate aanvragen in het bijzonder vertragend werken als de aanvragers behoren tot een gezin, waarvan eerder reeds één of meer gezinsleden een aanvraag indien den. Dat is b(j ongeveer een kwart van de aanvragen het geval. In die geval len kan een verlate aanvraag dwingen tot herberekening van de toelagen van de andere gezinsleden. Getracht wordt door meer gerichte voorlichting het aan tal verlate aanvragen te beperken. NEW YORK (AP) Een 30-jarig. Egyptenaar is dinsdagavond door de po litie van New York gearresteerd in de De man wordt ervan beschuldigd in het bezit te zijn aangetroffen van een ge weer zonder de vereiste vergunning. De Egyptenaar, wiens naam Edward Hotter zou zijn. is gearresteerd door een agent die op wacht stond bij de Joegoslavische ambassade. Hij had een geladen 22 kaliber geweer bjj zich. Parochieraad eist eerherstel voor pastoor Miedema SCHAESBERG Vrijdag 8 november komen mgr. Moors, mgr. Beel. mgr. Van Dyk, de centrale commissie van de diocesane raad, de commissie van goede diensten en het dagelijks bestuur van de parochieraad van het Eikske bijeen om onder voorzitterschap van dr Groot te vergaderen over de kwestie .Miedema'. Pastoor Miedema zelf zal niet aan de vergadering deelnemen. Het dagelijks bestuur van de parochie raad van het Eikske zal tijdens de ver gadering slechts één eis ter tafel bren gen: volledig rechtsherstel van pastoor Miedema en onvoorwaardelijke intrek king van Zijn ontslag. De voornaamste ivoorstellen die tijdens de bijeenkomst door de diocesane raad en de commissie van goede diensten zullen worden ge daan luiden; .Enerzijds wordt de bis schop verzocht het ontslag van Miede ma m zijn huidige vorm in te trekken en te vervangen door een eervol ont slag met aanbieding van een andere pas- i torale functie, anderzijds wordt Miede ma verzocht vrijwillig ontslag te ne men. de aparte eucharistievieringen to beëindigen en zich ter beschikking te stellen van een andere pastorale func- tie. Aan beiden wordt verzocht met elk- I aar te overleggen welke de meest pas sende functie is. Tijdens dit overleg dient Miedema zich te onthouden van pastorale activiteiten in het Eikske. Bij het bekendmaken van de nieuwe functie van Miedema zal uit de toelichting van de bisschop blijken dat deze benoeming tevens inhoudt een erkenning van Mie- dema's pastorale kwaliteiten. Bij die ge legenheid zal Miedema te kennen ge ven dat hij zijn werk wil doen in loyale verbondenheid met de bisschop en zijn collega's. fADVERTENTIE Remingio». Selectric. Het enige scheerapparaai met I de beroemde regelknop. Voor élke baard, élke huid. Idee no. 2: de Remington Selectric 300. Heeft 3 scheerkoppen en uiteraard de regelknop. Bovendien geeft Remington u I f 25,- terug voor een oud scheerapparaaL REMINGTON

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 15