Richard Nixon president ALL AMERICAN NIGHT EINDIGDE IN JANBOEL Akkoord Hoessein- El Fatah Reacties Logboek van een spannende race Verdeelde reacties Nederlandse politici 13 Van der Poel maakte eind aan vertoning SCHOLIER HEKELT INDISCRETE VRAGEN BIJ MILITAIRE KEURING SLEEPBOOT .GRONINGEN' MAAKT VAST AAN TANKER .ETNEFJELL' Derde OONDEHDAG 7 NOVEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PANEL-LEDEN VLUCHTTEN VOOR GEBREK AAN ERNST BIJ STUDENTEN gaan dnnken. Ze hoeven ons niet zo <ian te kijken, we zijn geen prijs stieren, beroepsboksers of wonder kinderen.' Een zeer boze De Swaan viel hem by. Gejoel en geschreeuw in de zaal. .Ga eindelijk eens over tot een objectieve analyse van de verkiezingen of ga 'anders weg.' Ap plaus. Frits van der Poel vroeg om stilte en verzocht de zaal kenbaar te maken wie er met die kreet instem de. Weer groot gejoel, waarop Van der Poel, Regtien en De Swaan aan vankelijk aarzelend maar later zeer beslist hun plaatsen verlieten. Discussie LEIDEN (GPD) .The All American Nigh', van het Leidse studentenkorps is woensdag morgen vroeg om 6 uur als een nachtkaars uitgegaan. Wat be gonnen was met een queu van belangstellenden die de deur van het societeitgebouw in de Bree- straat forceerden om naar bin nen te komen, kwam plotseling aan een eind omdat de panelle den Ton Regtien, Bram de Swaan en panelvoorzitter Frits van der Poel weigerden te blij ven, nadat 'n groot gedeelte van de zaal met gejuich had inge stemd met een laatdunkende op merking over het panel. De opkomst voor de .All American Night' had niet groter kunnen zijn. De verkiezing van de president van de Verenigde Staten had de televi sie, ruim 3000 studenten en niet- stu'denten, waaronder burgemees ter Van der Willigen, bijeenge bracht in Minerva waar allerlei Amerikaanse attracties zoals een expositie en films hen stonden te wachten. Maar de voornaamste at tractie vormde ongetwijfeld het fo rum onder leiding van Frits van der Poel met als prominente leden o a de hoogleraren Daalder, Lijphart, Schulte Nordholt, Kriegel, oudlPro- pria Curesredacteur Bram de Swaan. oud-Elseviers weekblad-hoofdredac teurs Lunshof, oud-KLM-directeur prof dr E. H. van der Beugel en lector jhr dra G. van Benthem van den Berg van het instituut voor so ciale studies in Den Haag. Drs Van Benthem van den Berg ging onver- ,Hau.L eil waehts in de aanval tegen het Leid- Met 290 stemmen (uit 31 staten) in het democratcn verloren waren se studentenkorps, een aanval die college van kiesmannen, dat op 16 de- verloren waren n of meer overgenomen^door^ Ton j cember de ^ve prcsident moet aan. Om de tafels ontstonden dan einde lijk de discussies waarop Regtien en De Swaan doelden. Opgewonden korpsleden trachtten de afvallige pa nelleden (de hoogleraren Daalder en Lijphart zaten verbaasd achter de tafels) te overtuigen dat hun daad .last' is. In een hoekje, omringd door een zestal tegenstanders verdedig de Van der Poel zich met de op merking dat het hier een meerder heidsbesluit betrof van de zaal, die het panel niet meer wenste. All American Night-organisator Alexander Vreede die net nog voor de televisie had gezegd dat alles fantastisch ging trachtte de gemoe deren te sussen maar beaamde ,dat dit het einde was.' Hjj excuseerde werd echter door een NTS-man die de camera's en microfoons aan het weghalen was op de ringers getikt en suggereerde even later dat Van der Poel de technici terwïlle was geweest door er een eind aan te maken. (Slot Van pagina 1|heid aan klesmanstemmen. De eerste [tellen in deze staat was vertraagd. Het belangrijke doorbraak ten gunste van]kan nog dagen of zeifs weken duren den dat opnieuw een overwegend demo- Nixon kwam toen hem de staat Calif or- j voor de aantallen op beide belangrijke cratische samenstelling heeft gekregen, nië toeviel, wat hem 40 kiesmannen op-1 kandidaten uitgebrachte stemmen zijn De republikeinen hebben maar enkele leverde. Dat blokkeerde voor Humphrey jgeteld, gecontroleerd en officieel beves- zetels meer dan dan in het oude congres. I de weg naar de absolute meerderheid, |tigd. Van één staat, namelijk Maryland, OQn I zonder dat Nixon echter reeds zeker kon;was het woensdagavond nog niet zeker CjU Siemmen zijn van de meerderheid voor hem zelf.tot welke partij de kiesmannen zullen Nadat Ohio en Alaska eveneens voor de behoreD doordat veel stemmen per post SAIGOti De belangstelling voor de uitslag van de Ameri kaanse verkiezingen was overal ter wereld groot: hier een beeld uit Saigon, waar talrijke Vietna mees-Amerikaanse Vereniging, waar de uitslagen van minuut tot minuut werden bijgehouden. SfK Nl,o„ volgen, de woene- trekken van Van der Poel en beide j dagavond nog met officieel bevestigde panelleden en daarmee tot het eindverkiezingsuitslagen de vereiste absolute van de avond. Het zag er aanvan-merderheid. Dit bleek toen volgens de kelijk niet naar uit dat Minerva met berekeningen van computers ook de gegaan kwam Nixon nog maar zes stemmen te kort voor de absolute meerderheid in het 538 kiesmannen tellende college, staat Illinois werd beslissend, nadat ver moedelijk door een defecte computer het de All American Night en met zijn panel de kritiek had binnengelaten. De 3000 belangstellenden deden zich lustig te goed aan het gebodene. De «temming was opgewekt en ver wachtingsvol. maar enkele ironische opmerkingen van Frits van der Poel over de KRO en zichzelf konden de tongen niet losmaken. Beroering ont stond in de zaal toen drs Van Ben them van den Berg zelf voort gekomen uit het Leidse studenten- korp» by zijn inleiding de aanval op het korps opende. In het kort kwam zijn betoog op het volgende neer. Het korps is nu aan een on derzoek naar functie en bestaans recht toe. De beginselen waarop het nu berust en die het propageert zijn autoritair. ,Het korpslidmaatschap heeft mijn persoonlijke ontwikke ling tegengehouden,' aldus spreker. Verwijl Drs Van Benthem van den Berg verweet het korps zijn gebrek aan werkelijke politieke belangstelling: ,De verkiezingen in de VS zijn niet vrijblijvend.' Ruim zes en een half uur later verweet Bram de Swaan de organisatoren van de All Ameri can Night via de zaal dat er geen mogelijkheden waren voor werkelij ke discussies. ,Ze denken aan alles. Aan mijn broodjes, aan mijn siga ren, aan mijn drankjes, maar niet aan het belangrijkste (tegen de zaal) dat jullie je verstaanbaar kunt makenTussen het moment van de beginselverklaring van Van Benthem van den Berg en de con statering van De Swaan sleepte zich een discussie voort tussen de zaal en panel, die bepaald niet levendig was. Wanneer er daar eventueel sprake van was dan beperkte het zich vooral tot de ruzietjes tussen de panelleden onderling. waar bij vooral Groene Boekjes-schrijver Lunshof en linkse activist Regtien zich weerden. Opmerkingen van Lunshof als .de denkfout is niet zó groot als u denkt,' en van Regtien oyer de .oubolligheid en de sinter- Klaasstemming van de All American Night..' werden door de belangstel lende toehoorders naar believen goed keurend of afkeurend weggejoeld. .Schreeuw' Frits van der Poel .steek uw hand op en schreeuw') toonde zich daar op een goed panelleider. De zaal kon zich vooral laten voorlichten door de hoogleraren Daalder en Lijphart die op vlotte wijze de verkiezingsuit slagen wisten te interpreteren. Ook kon men zich o a amuseren met e'en tweetal interviews van Niek Hel- zenberg, die naar Bussum werden verzonden. Ondertussen sleepte staat Ilinois (26 kiesmannen) aan Nixon toeviel. Humphrey had toen 193 stem men uit 14 staten en Wallace 45 uit 5 3taten. Hirmee kwam een eind aan een tot de laatste minuut spannende strijd. Toen woensdagavond de uitslagen van 93 procent van de kiesdistricten bekend waren, bleek Nixon op een totaal aantal getelde stemmen van ongeveer 68 miljoen slechts een voor sprong te hebben van 49.000 stem men op zijn democratische tegen stander. Doorbraak In de vroege morgenuren van woensdag (Ned. tijd) had Nixon de leiding, maar in de volgende uren werd zijn v sprong steeds kleiner en toen om 10.15 uur Ned. tijd 76 procent van de stem- i waren geteld gingen de kandidaten vrijwel gelijk op. Beide hadden 43 pro cent van de stemmen. Nixon behield echter voortdurend een kleine meerder- Slot van pagina 1 Beierse CSU, heeft Nixon een tele gram met gelukwensen gezonden. Strauss zegt, dat hy met grote vreugde het bericht van de verkiezingsoverw ning van Nixon heeft vernomen. vrije wereld heeft een voortreffelijke leider gekregen. Europa en Duitsland koesteren grote verwachtingen om trent u," aldus Strauss. Ook de West- duitse bondskanselier, Kurt Georg Kie- singer, heeft de nieuwe Amerikaanse president van harte gelukgewenst met zijn zege. ICiesinger zegt er vast van overtuigd te zijn, dat onder de regering Nixon de Amerikaanse natie ook in de toekomst haar volle kracht voor de handhaving van de vrede en de vrijheid zal geven. Vietnam Vele Zuidvietnaniese regeringsfunctio narissen hebben woensdag liet verkie- zingssueces van Nixon toegejuicht. Zi menen, dat Nixon een krachtiger beleid zal voeren dan Hubert Humphrey, de grote tegenstander van Nixon b'y de - erkiezingen. BEIROET (AFP) Tussen ko ning Hoessein en de drie grote organisaties van Palestijnse ver zetsstrijders is woensdag een ak koord bereikt. Dinsdagavond en de daaropvolgende nacht was de toe stand kritiek. El Fatah dreigde de wapens op te nemen tegen het Jordaanse koninklijke paleis. Hoes sein werd verweten .tegen Pales tina een komplot te hebben be raamd'. Tenslotte werd men het eens op een vergadering in het pa leis, waarbij de leiders van El Fa tah op gelijke voet met koning Hoessein, de vertegenwoordigers van de Jordaanse legers en leden van de regering werden behandeld. Een woordvoerder van El Fatah zei dat de crisis voorbij is en dat een •erklaring zal worden uitgegeven. De secretaris van koning Hoessein zei dat de regering en verzetsstrijders geen van beiden verantwoordelijk waren voor het gebeurde. ,De toestand is opgehel derd, het uitgaansverbod is ingetrokken. De militaire bezetting van Amman is opgeheven. Jordanië, zijn koning, zijn regering, zijn volk en de verzetsstrij ders blijven verenigd tegen de vijand'. ,De heftige communiqués die zijn ge publiceerd door bepaalde organisaties berusten op een misverstand. Er kan geen geschil zijn tussen de regering en de commando's die dezelfde strijd voeren voor eenzelfde Arabisch lot' waren uitgebracht. MINISTER VERING A Onderwijzeressen niet ontslaan bij huwelijk (Van onze parlementaire redactie) DEN' HAAG Minister Veringa (on derwijs) vindt het onjuist, dat gemeen te- en schoolbesturen het huwelijk van onderwijzeressen gebruiken als een re den voor ontlsag. Hij zei dat gisteravond in de tweede kamer-commissie voor on derwijs waar verschillende woordvoer ders bezwaar maakten tegen het ont slaan van gehuwde onderwi jzeressen. De bewindsman wees erop dat het moei lijk is om aan deze situatie iets te doen, omdat de gemeente- en schoolbesturen COMMENTAREN NEDERLANDSE KRANTEN AMSTERDA M(ANP) AJs commen taar op de Amerikaanse preeidentsver- kiR-zingcn schrijft het Vrije Volk: ,N1-| xon zit, ondanks zijn overwinning niet op rozen. Hij zal moeten regeren met een democratische meerderheid in hei de learners van liet congres. Daarin zon hij alleen sterk staan als hij de reac tionairen uit het zuiden en de conser vatieve republikeinen van het noorden achter zich weet te krijgen. Of er dan veel overblijft van ,de nieuwe Nixon', die in de verkiezingsstrijd werd ver toond, is de vraag'. .De verkiezingen hebben uitgewezen dat het Amerikaanse volk geen duidelijke meerderheid kan opbrengen voor de vi tale beslissingen die aan de orde zijn Onverschillig of het Vietnam, de rassen kwestie, het vraagstuk van de onbe stuurbare grote steden of het generatie probleem betreft, uit de minimale meer- heeft een fiicKhestek van derheid van Nixon valt niets af te lei- aen> neen etn UjasDLSieK \an WASHINGTON (DPA) Tussen de ontvangst van de eerste uitslag van de Amerikaanse presidents verkiezing en het - aanvankelijk door de computer vastgestelde - feit dat Nixon president is gewor- duidelijk patroon pro of contra. In het geval van Vietnam vrezen wij dat de regering m Saigon haar oppositie te gen het vler-gesprek in Parijs zal voort- teerd, maar er aan toegevoegd dat Saigon niet onder druk mag worden gezet'. Het Algemeen Dagblad gelooft niet, dat' men van Nixon op een vooruitstrevend beleid op sociaal gebied of op het ge bied van de rassenintegratie behoeft te rekenen. Zou Nixon erin slagen, over eenkomstig zijn programma, de mis daad in Amerika aan banden te leggen, dan zou dat een enorme prestatie zijn. Hij zal echter, evenmin als wie ook van zijn voorgangers, geen ijzer met handen kunnen breken. Wat de kwestie-Vietnam betreft, waai de gehele wereld zich zo nauw bij be trokken gevoet, is er niet veel nieuw initiatief van Nixon te verwachten, bo vendien is hij, althans voorlopig gebon den aan het gebaar dat president John son zo vlak voor de verkiezingen maak- t: het stopzetten van de bombardemen ten op Noord-Vietnam. Het merendeel van de Amerikaanse bur gers heeft zijn stem aan Richard Nixon gegeven omdat de wanorde, de gezags ondermijning en de ernstige onlusten een bedrelcing zijn geworden voor hun bestaan, aldus het hoofdartikel van De Telegraaf. Richard Nixon is in de verste verte geen aanhanger van de theorieën van de uiterst rechtse Wallace, maar zal op de wensen van de Amerikaanse bur gers een antwoord moeten geven D« slinger van het maatschappelijk leven beweegt zich in Amerika weer naar het midden, en Nixon zal, als hij zijn posi tie wil handhaven, daaraan uitdrukking moeten geven. ,PRIVE-LEVEN GAAT NIEMAND IETS AAN Boete van zestig gulden DEN HAAG IGPD) Een 19- jarige Haagse scholier heeft woensdag voor de politierechter H'LT b<*°°sd dbt militaire abt°ritoi' gaan welke mogelijkheden er zijn en, ten geen recht hebben hem indis- op deze zaak terug te komen bij de, behandeling van de begroting van on- crete vragen te stellen omtrent zijn derwijs en wetenschappen in de volta!- - - F h t f h lige vergadering van de tweede kamer.Pru en' 'i^n aiS net locn &e VIJFENTWINTIG OPVARENDEN VERMIST ROTTERDAM (GPD) In een vliegende storm zijn woensdagmor- gen vroeg twee matrozen van de sleepboot Groningen van Wijsmuller overgesprongen op de Noorse tanker Etnef jell die stuurloos ronddreef op de Atlantische Oceaan tussen New Foundland en Ierland. Zij hiel pen de drie Noren die nog aan boord waren met het vastmaken van de sleeptros. Om 8 uur gistermorgen kon de Groningen melden .Et nef jell vastgemaakt'. De Ettnefjeil dreef reeds twee dagen rond nadat aan boord een felle brand had gewoed. Vijfentwintig opvarenden verlieten het schip in een sloep. Vijf werden direct al vermist. De Etnef jell bevond zich op 560 mijl ten zuid oosten van de zuidpunt van Groenland toen de brand uitbrak. Het was toen al slecht weer. Vliegtuigen van de Amerikaanse kustwacht hebben woensdag de gehele dag het zeegebied rond de tanker afgezocht maar geen spoor van de sloep kunnen ontdekken. De kotter Absecon van de kustwacht die in de nabij heid van de tanker bleef, kreeg later assistentie van de kotter Half Moon. In tussen ging de sleepboot Groningen op weg naar de plaats van de ramp. Kapitein Van Oosten meldde dinsdagavond dat hij twee dagen optornde tegen een wilde zee bij windkracht 10 tot 11. Toch heeft hij kans gezien bij daglicht twee man op de tanker over te zetten. De sleep koerst in de richting Landsend. beurt, weiger ik te antwoorden', zei de jongeman, die terechtstond terzake van overtreding van de dienstplichtwet en die 60,- boete kreeg opgelegd. werking zoek, zo vermeldde de dagvaarding. Volgens de dienstplichtwet was hij hier toe wel verplicht geweest. .Op vragen, die mijns inziens betrek king hadden op mijn privéleven. heb ik geantwoord: dat gaat niemand iets "nvertelde de jeugdige verdachte a de politierechter. Op een invulformuller had hij moe ten antwoorden op vragen als: bent u lid van een politieke partij?, wel ke hobby's hebt u? Welke sporten beoefent" u? Van welke vereni gingen bent u lid? Achter al deze vragen had de schilder ingevuld: .gaat niemand iets aan'. Uit het dossier moest blijken dat hij tijdens het onderzoek door de keuringsarts .ook al lastig' Dinsdag om 1825 uur pi. tijd: eerst» tussenstand: Nixon 240 547 stemmen (45 percent), Humphrey 194.897 stem men (36 pet) en Wallace 99.578 stem men (19 pet). Tussen 18 24 en 19.16 uur weet een te levisiemaatschappij te melden dat Ni xon overwinnaar in Kentucky la ge worden. 19.16 uur: volgens diverse berekenin gen is Alabama aan Wallace toegeval len. 19.38 uur: Humphrey loopt in en leidt In Indiana. 20.00 uur: in de cafés ln Washington wordt weer sterke drank geschonken, omdat de stemlokalen gesloten zijn. Ruim de helft van de stemlokalen ln de VS is echter nog open, 20.01 uur: Nixon heeft een voorsprong van acht procent. De beslissende uit slagen ontbreken echter nog. 20.22 uur: de radio- en televisiemaat schappijen NBC en CBS komen tot ver schillend resultaat. Heeft Nixon een voorsprong van zes of zeven procent? 21.00 uur: Nixon kan rekenen op 57 kiesmannen, Wallace op 17 en Hum phrey op slechts 10. De Industriesta ten in het noorden kunnen Humphrey's positie echter aanmerkelijk verbeteren. 22 00 uur: Humphrey Is wat stemmen- aantal betreft gelijk gekomen met Ni xon. Enkele minuten daarna neemt hij de leiding. 22.24 uur: volgens de NBC heeft da staat New York met zijn 43 kiesman nen zich uitgesproken voor Humphrey. Woensdag 00.00 uur: Humphrey is óp weg naar zijn hoofdkwartier in Minne sota. .Het zal een lange nacht wor den.' zegt hij. 00.24 uur: een zekere berusting wordt merkbaar ln het kamp van Wallace. 00.54 uur: de spanning neemt toe. Humphrey en Nixon liggen nek aan nek. Een televisiecommentator zegt dat Nixon. als hij in alle staten waar hij nu leidt de overwinning mocht be halen, nog niet op het vereiste aantal kiesmannen kan rekenen om president te worden. 01.50 uur: Humphrey heeft 19.466.443 stemmen en Nixon 19.315.249. Er wordt steeds meer rekening mee gehouden dat geen van de kandidaten de abso lute meerderheid van 270 kiesmannen zal behalen en dat de president dus door het huls van afgevaardigden ge kozen zal moeten worden. 02.00 uur: Humphrey heeft 20.261.122 stemmen, Nixon 20.150.572. Nixon kan echter rekenen op 125 kiesmannen en Humphrey op 114. 03.00 uur: de resultaten uit 34 staten zijn bekend. De uitslag ln 17 staten moet nog worden afgewacht. Nixon heeft 144 keismannen en Humphrey 118. mistisch gestemd te zijn en naar 1 te willen gaan. 03.45 uur: Nixon krijgt wat stemmen- aantal betreft weer de leiding. 04.00 uur: de uitslag ln 15 staten la nog niet bekend. In de meeste gaan Ni xon en Humphrey vrijwel gelijk op. 07.00 uur: Nixon behaalt de overwin ning in de staat Montana. In 9 staten gaat de strijd nog door. 07.52 uur: volgens de NBC is Nixon .dicht bij het doel.' 08.45 uur: Californië en Ohio hebben zich voor Nixon uitgesproken. Nixon weest. De scholier legde uit dat heeft nog 9 kiesmannen nodig. De uit- hij alleen maar had geweigerd ant-slagen in Texas, Missouri en Illinois woord te geven op een vraag om- ontbre" geven op trent seksuele ervaringen. .Onzinnig' Anderzijds bleek dat hij op een .on schuldige' vraag omtrent zijn toekom stige beroepskeuze had geantwoord dat ui^ putjesschepper wilde worden. Depresident van de VS geworden. fbreken nog. In Chicago zijn tal stemmen spoorloos verdwenen. In Texas heeft zich een mankement aan de computer voorgedaan, waardoor de uitslag uitblijft. 10.26 uur: de NBC maakt bekend dat Illinois aan Nixon is toegevallen. On officieel is Nixon daarmee de 37ste scholier verklaarde dat hij dit een zinnige vraag had gevonden, waarop hij evengoed had kunnen antwoorden dat hij arts wilde worden. .Ik ben tegen de dienst', maakte de jongeman tenslotte bekend. De politierechter mr Donker hield de knaap voor dat met de vragen wordt betoogd na te gaan voor welke tak van dienst een rekruut het meest ge schikt is. De officier van justitie was oordeel dat verdachtes bezwaren tegen de vragenstellerlj jeen weinig geïnspireerde indruk' maakten. Hij acht te de tenlastelegging bewezen. Russen prof Schulte Nordholt en de "eer Van Benthem van den Berg waren vertrokken barstte het spek- rakei dat niemand werkelijk meer Wwacht had los. Na een moeilijk vragenuurtje, waarbij prof Daalder «lle mogelijke en onmogelijke vra gen beantwoordde, vroeg een zicht- raar geirriteerde Ton Regtien de' raa ,om op te houden met die col lectieve nationale narcose.' Het is ™et belangrijk wie wint. wij z(jn nier niet om cijfertjes te analyse- ratmaar om over de politiek van fle Verenigde Staten te praten: over rassenstrijd, Vietnam etc. Degenen j»e flaar niet geïnteresseerd ln zijn moeten maar verderop een pilsje In een eerste commentaar op de ver kiezingsoverwinning van Nixon, zegt het Russische persbureau Tass, dat miljoenen Amerikaanse kiezers hun be- tij verloren hebben door de toenemende verheviging van de oorlog in Vietnam tijdens liet bewind van de democrati sche president Johnson. Deze verhevi ging Dracht stijgende militaire uitga ven met zich mee, die ten koste gin gen van dringende hervormingen in de VS zelf. Door deze situatie werd de democratische partij verdeeld in groe pen die fel tegenover elkaar stonden. nnrht miljoenen Aiiieriaaanse Kiezers nun De- vci-wip^l» i e* een climax: del langstelling voor de democratische par- verklezlng van de Amerikaanse pre- «ment liet op zich wachten Pas na vijf uur in de ochtend, nadat vijf nni,o ln4.. J OP VERKIEZING VAN RICHARD NIXON Den Uyl: domper op streven naar vernieuwing drs Den Uyl weinig ruimte voor gro te veranderingen. ,NL\on zal de weg naar de-escalatie in Vietnam, door Johnson ingezet, teneinde moeten zie hij .niaar de armoede en crisis zalvoortduren'. perencrisis 2Ü? ,!'.V >G (ANP) Voor de der.K Jaar In in ons land een ,pc rancrisis' uitgebroken. Op de veUtiy aag ik de prijs van conferencc-perei p dne opeenvolgende velllngdngcn b.- neden de ensisprijs gebleven, zodat vai ramiaag af in )1(.| hele land weer perei mot mnr,tt kunnen worden genomen f s'011,1 van bet Europese landbouw fonds. Het Centraal Bureau van de criih! meï ®"n verwacht niet, dat dej <£niL. 5" lanK'' duur znl '-(ju. maar hlihv.h "J". K'n volgende week kan 1 ,och ni« afgelopen zijn. TOXOPEUS DEN HAAG De verkiezing van Nixon tot president van de Verenigde Staten is in Neder landse politieke kringen met de nodige reserve ontvangen. De fractieleider van de PvdA in de tweede kamer, drs J. M. den Uyl, noemde de verkiezingsuit slag een domper op het streven naar vernieuwing van de Ame rikaanse politiek. ,Te laat zijn de progressieve krachten in de VS zich bewust geworden, dat alleen door samenwerking een keer ten goede kan worden be reikt', zei hij. Met een democratische meerderheid in de senaat en huis van afgevaardig den als tegenwicht tegen een repu- bliekeinse president is er volgens Waar maken De fractievoorzitter van de KVP, drs W. K. N. Schmelzer stelde de vraag of Richard Nixon het vertrouwen, dat de Amerikanen hem nu geschon ken hebben, ook in de wereldpolitiek zal kunnen waarmaken. Hij wees op de weerstanden die in Europa tegen Nixon bestaan en vroeg zich af of de nieuwe Amerikaanse president die zal weten te overwinnen. .Nixon zal de handen vol hebben met de aanpak van zwaar wegende problemen van de eigen samenleving: gelijke burger rechten, sociale en educatieve ontvHk- lcellng alsmede met vredespolitiek ln Zuid-Oost-Azië'. Amerikaanse visie zal benaderen, maar met wereld-visie. Daarbij moet hij de samenwerking tussen Amerika en Europa bevorderen. De fractievoorzitter van de AR-partij ln de tweede kamer, mr B. W. Bies heuvel, constateerde o m. dat Nixon gewonnen heeft na een zware en spannende strijd. Zijn eigen voorkeur zou zijn uitbegaan naar de democra tische kandidaat Humphrey, .omdat ik ln zijn politieke opvattingen meer vertrouwen heb dan in de denkbeel den van de heren Nixon en Agnew", aldus mr Biesheuvel. Naar zijn op vatting heeft Nixon, voor het voeren van krachtig beleid, de goede samen werking nodig met het Amerikaanse huls van afgevaardigden en met de senaat. Mr Biesheuvel noemde ttet opvallend dat de democratische meer derheid, zowel in het huis van afge vaardigden als in de senaat is blijven bestaan, naast de republiekeinse over winning bij het presidentschap. Premier Enorme taken Dn A. D. W. Tllamis, de fractie voorzitter van de CHU, wees op de enorme taken die Nixon wachten. Hij zal de problemen van de rassen en ar moede in de VS moeten oplossen en in het algemeen leiding geven aan het streven naar de vrede op de we reld. Drs Tüanus zei te hopen en te verwachten dat Nixon deze proble men niet alleen met republikeinse. Minister-president P, J. S. de Jong verstrekte op de verkiezing van Ri chard Nixon tot president van de Verenigde Staten onder meer het vol gende commentaar: .Het verheugd de regering dat de nieuw te benoemen president heeft ingestemd met het staken van de bombardementen op Noord-Vietnam. Het lot van Amerika en van de we reld zal in hoge mate worden bepaald door de koers die de In januari op tredende Amerikaanse regering zal varen. In het Amerikaanse staatsbe stel drukt (le president daarop een persoonlijk stempel. De regering en het Nederlandse volk wensen de nieuw te benoemen pre sident en allen die betrokken zuilen zijn by de vorming en de verwezelij- king van het toekomstige beleid, alle wijsheid toe, die daartoe onontbeer- lyk is'. De fractieleider van de WD in de tweede kamer, mr E. H. Toxopeus, verklaarde dat hij persoonlijk liever Hubert Huphrey als president had gezien, een politicus die hij als een liberaal beschouwt en van wie een minder isolationistisch, een meer op Europa gericht beleid had kunnen worden verwacht. Mr Toxopeus be treurde het dat de nieuwe president niet met een duidelijke meerderheid is gekozen. De fractieleider van D'66, mr Van Mierlo, gelooft dat Nixon noch Hum phrey de aangewezen mensen zijn om de aangewezen mensen zijn om de Verenigde Staten door de sociale, eco- nomiscne en politieke crises te lelden die zij thans doormaken, de grootste sinds hun bestaan. De fractleleidei van D'66 zei de gebeurtenissen in de Verenigde Staten van de afgelopen 24 uur uitermate te betreuren. Een positief aspect was wellicht dat het Amerikaanst volk zich thans bewust wordt van de noodzaak om negatie ve aspecten van het systeem, zoals de verziezing van een vice-president, van kiesmannen en de organisatie van de conventies, te elimineren. Winterse voorpost (GPD) Vergissen wij ona niet dan is de winter, die al enkele weken in Rusland en Scandina vië regeert, nu bezig een voor post voor verkenning naar West- Europa te schuiven. Dit gaat ln de vorm van een koude oosten wind by temperaturen die even boven het vriespunt zyn komen te liggen. Een groot regengebied drong gis teren Nederland binnen met een oostenwind. Tegen de avond werd tot dicht bij onze oostgrens al natte sneeuw waargenomen. Mo gelijk dat de neerslag vandaag hier en daar in ons land ook van wat natte sneeuw vergezeld gaat. Het blijft onaangenaam koud met een sterke oostenwind, maar vorst van enige betekenis is niet in aantocht. Het luchtdrukpatroon geeft een sterk blokkerend ho- gedrukgebied boven Scandinavië te zien, een ontwikkeling die een winterse periode in de voorwin- ter of mogelijk nog in deze maand niet uitgesloten houdt. VAN MIERLO

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 13