198 2158 K4 49 69 ALLEEN EU DANLON EN DUET KUNT U PRECIES DE JUISTE PANTY-NYLON KIEZEN Kortom, panty-nylons moet u éclit kopen bij uw Danlon oS Duet winkelier alles is verser bij albert heijn A® DUET Raadslid protesteert tegen slopen oud stukje Veere Spaanse meloen Golden Delicious Plantenbakfe m Doyeimé du Cornice iïw Malse Hassla Bieten panklaar, gesneden-per 500 gram Rode looi panklaar, gesnedenper 500 gram 45 IS 29 49 Cd Wipzuurkool C(1 Rookworst II IS EEN FLINKE JONGEN a. ervaren lasinspecteur b. constructeur piping SALONWAGEN NET MEISJE Burgemeester: ,het is een van Veere's aanstotel'ikheden Politie Middelburg gaat strenge controles houden DONDERDAG 7 NOVEMBER 19Ó8 PROVINCIALE Z E E U W.S E COURANT Iets bijzonders (gewicht minstens 1500 gram) LEKKERE HANDAPPEL kwaliteitsklasse I 1 kilo per krop minstenè 150 gram kwaliteitsklasse I kwaliteitsklasse I EET NU ZUURKOOL MET WORST! Speciaal bij Albert Heijn Signal Tandpasta familietube 110 gram ingsmlddel pak 500 gram verpakt .per stuk 250 gram albert heijn *Katvoed met vis blik 435 gram tijdelijk albert heijn 'Aardappeltjes niet meer koken 3/4 pot (0.72 Itr.) 7% mmn 1 »gg!^ i M Ch Paimekoekmsel ne pak 400 gram t/U Ctl Reuzekoek 79 560 gram m Cfl Zaanse Koeken an doos 18 stuks (±215 gram) Ov Ch Jus d'Orange 119 fles 0.68 liter A. Ch Hele Augurken ,,5 zoetzuurpotllltcr A. I Ü1 Sperziebonen co biauwmerk1/1 blik DO I Stofzuiger ..'V®-- j)- I K,r,°fress Super 550 „L?,c'"'3e 550 VVs" V waarVan fS2.in f i Will Ca,a'ogus 1968 1 WINDSOR Theezakjes O O groenmerk, Java melange doos»zakjes (samen 80 gram) 9090 BONGO a j w Oploskoffie 1 lu pot 50 gram A DECOR ATI mot bloeiend plantje 90 per stuk HEB JE HEINTJE MR Iff Nog NIETgELEZEN? Dan wordt het de hoogste tijd. Want ook dit num mer staat weer vol mees terlijke strips en verhalen. En... Heintje kost maar 12 ct bij AH Margarine! Karvan Cevitam vitaminesiroop voor kinderen *5 Jï fles 0.30 liter J-r8C 'Ch Rondo's oc pak 6 stuks (±270 gram) SS Otf Ctl Instant Padding in div. smakenpakje 168 gram NU^t V WAT IS STRETCH? Stretch is een volkomen nieuw elastisch garen. Fantastisch-elastisch, met het uiterlijk van kristalnylons. Danlon en Duet stretch panty-nylons maken benen langer en slanker. WANNEER 20 OF 30 DENIER HELANCA? 20 denier is de meest gangbare panty-nylon, die zich volkomen aanpast aan de vorm van uw been Stelt u prijs op een heel behaaglijke panty-nylon,die bovendien kleine oneffenheden perfect maskeert, kies dan de 30 denier Helanca. INGEZET KRUISSTUK JE 'Alléén het ingezette kruisstukje geeft u meer comfort en een weergaloos-goede bewegingsvrijheid. IN 4 MATEN Danlon en Duet panty-nylons in small, medium, large en extra-large. Bovendien bij diverse soorten keus uit een dunner of dikker broekje. 2 TOT 6 KLEUREN Danlon en Duet panty-nylons in talrijke eigentijdse, modieuze kleuren. Kleur speelt immers een belangrijke rol in de garderobe van de vrouw van vandaag Belangrijk! Voor elke vrouw in Nederland is er nu de ideale panty-nylon. De panty-nylon die helemaal past bij haar smaak, bij haar wensen, hóór eisen. De Strikt Persoonlijke panty-nylon. De panty-nylon van Danlon of Duet. Danlon het internationale merk biedt u een kollektie panty-nylons van allure vanaf f 3.50 Duet het veel gevraagde merk met een kollektie panty-nyfons vanaf f 2.95 FIRMA MANNI LENSELINK tractoren land- en tuinbouwmachines vraagt voor de werkplaats Liefst met diploma lts. Voor direct gevraagd voor project in Terneuzen TE KOOFeen prima onderhouden lang 12 m, breed 2.50 m, met bergschuur 3,00 x 2,50 m. staande aan de Veerdam te Nieuw- en Sint-Joosland. Te bevragen tel. 01180-2816. b.g.g. 3826. Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd. Firma Hollestelle Telefoon 1594 - Yerseke Telefonische inlichtingen 02532 - 3147 PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE PZC Monumentenzorg niet voor schenen schoppen gebracht kreeg vier tegenstemmers. Zes raadsleden schaarden zich achter' het standpunt van b en w. Bezorgd EBN U zult geweldige reacties vnnren m'8" ,''"es wat Veere-mlnded is, örspekie dinsdagmiddag de heei J. toon'V 'n de raad van Veere "'J voorstel aan dc orde kwam naac, '00r<izUde haven de bebouwing hr«.i?L woning nummer twee af te Son k Jwoning zou dan kunnen wor- S 2md,als café-restaurant. De heer in' ,k %',ec.ht heeft namelijk plannen WmCJPlcht'ng. Het raadslid had niets w«i vestiging van ccn restaurant van Iv bezwaren tegen de afbraak nm o ere bebouwing. Het gaat hier een van de aantrekkelijkheden van Veere. want het betreft een oude smid-i se en zoiets hoort bij het oucle van Veere Burgemeester A. dc Kam: ,Ik vind het anders een van de aanstote lijkheden van Veere De heer Mol antwoordde andermaal er wel van overtuigd te zijn, dat de be bouwing wat beter onderhouden diende te worden mar voor de rest zag hij dc afbraak toch als ren verarming Bo vendien betoogde hij dat er voor ge waakt moet worden dat monumenten zorg opnieuw voor de schenen wordl geschopt Het standpunt van de heer Mol werd overigens helemaal niet ge deeld door de voorzitter Deze betoogde in een latei stadium: .We moeten dit Iniet geforceerd willen bewaren De heer Mol was vrijwel de enige die op dit punt het voorstel van b en w aanviel Wel kreeg hij nog wat bijval, toen hij de bunkers op de wallen ln het geding bracht. Iedereen was het erover eens: dat is helemaal een smerig gezicht. Het was Hetzelfde raadslid dat zich niel akkoord verklaarde met de afwijzende beslissing op het bezwaarschrift van de heer J Duvekot te Vrouwenpolder be treffende de weigering van een bouw vergunning Het knelpunt bleek te zit ten in het feit dat er mensen zijn die builen het bestemmingsplan om willen bouwen Wanneer daarop wordt toegege ven zou het hek van de dam zijn en zou het - om met burgemeester De Kam te spreken zo kunnen gebeu ren. dat er in de kortst mogelijke tijd twintig van soortgelijke aanvragen op de tafel van b en w zouden liggen De voorzitter voorzag dan ook een chaos als op deze voet zou worden verder gegaun De plannen zijn er voor dc mensen en de mensen niet voor de plannen', stelde de heer Mol. .Dan verlies je alle beleid op deze manier', was het weerwoord van de burgemeester Het voorstel van b en w. dat even later in stemming werd Bij aanvang van de raadsvergadering waren van dc zijde van de heren A. Sturm (ch) cn Mol bezorgde opmer kingen gemankt over de gang van za ken met de dienst voor bouw' en wo- ningtoezicht. De raad was er destijds mee akkoord gegaan zitting te blijven houden in de gemeenschappelijke rege ling. maar dan met die restrictie, dat alle plattelandsgemeenten erin zouden blijven zitten. Domburg gaat nu ech ter tot de kroon toe uitvechten om er uit te kunnen. De heer Mo): nu wij door gs worden gedwongen op de oude j weg verder te gaan moet men ook de consequenties aanvaarden'. Voorzit ter De Kam maakte de raad er bijl het begin van de raadszitting op attent, dat er aardig tekening begint te ko men in het uibreidingsplan waarin on der meer de begraafplaats een indu strieterrein voor kleine unbachtelijke bedrijven en een bejaardentehuis zijn geprojecteerd Het uitbreidingsplan in Serooskerke is ook nagenoeg rond en het uitbreidingsplan van Vrouwenpolder: is volgend jaar in schetsvorm gereed. De burgemeester deelde voorts mee dat men thans bezig is met een bouw- stroom van keuzeplanwoningen en een bouwstroom /an bejaardenwoningen. De heer S de Bruijn wees op de noodzaak van de aanwezigheid van sportvelden in V rouwenpolder De voorzitter v hem erop dat er in het bestemmings plan van Vrouwenpolder ruimte is ge schapen voor een speelweide Ook el ders bij het Nill-mijplan is plaats gere serveerd voor sportaccommodatie. De heer De Bruijn drong voorts aan op een snelle reparatie van de brandweer- alarmering in Vrouwenpolder. Tot ge- nreentewerkman-straatmaker werd be noemd de heer a. Janse. Het voorstel tot ruil van grond met de kerkvoogdij van het Nederlands her vormde kerk te Vrouwenpolder, dit in verband met de ontmanteling van de kerk. werd een hamerstuk. verder het voorstel tot het huren van het rijk van een gedeelte van het Noordzeestrand langs de Veerse-Gatdam. eveneens I het voorstel tot verhuur van dat ge deelte strand aan de VW-Vrouwenpol- der. Ook hel voorstel tot toekenning van een subsidie aan de kerkvoogdij van de Nederlands hervormde kerk van Vrouwenpolder in de kosten van restau ratie van het kerkgebouw leverde geen problemen op. MIDDELBURG In net kader van de gerichte acties van de gemeentepolitie; te Middelburg wordt van 11 november tot en met 31 december nauwlettend aandacht geschonken aan de technische staat waarin motorvoertuigen (ook bromfietsen) verkeren. Voorts zal wor den gelet op de naleving van de be palingen in de rijtijdenwet en het rij tijdenbesluit. Raiffeisenbank Vlissingen Bij de kantoren van de Raiffeisenbank te Vlissingen en Souburg werd in de maand oktober ingelegd r 585.872.83 en terugbetaald 387 995,32. Het spaar-, overschot was 197.877.51. Het tegoed! van de spaarder bedroeg aan het eind! van de maand 12.443.623.57. Geduren-i de deze maand werden er 169 spaarboek-; jes uitgereikt. LEZERS SCHRIJVEN DANKBRIEF UIT KYJOV Heden ontvingen wij een dankbrief uit Kyjov (Tsjecho-Slowakije) van de heer Frybort met het verzoek de inwoners van Goes te bedanken voor de sympathieke ontvangst in Goes en hartelijke bejegening van het korps tijdens zijn verblijf in Goes De heer Frybort deed het verzoek om enige foto's toe te zenden, ge- maakt tijdens de rondgang van het fruitcorso op zaterdag 21 september laatstleden. Wij verzoeken makers van foto's van de Tsjechische mu ziekgroep om er één af te staan: wij zullen voor doorzending zorgdragen naar de dirigent van het muziek korps. Wij hopen dat meerdere per sonen gevolg zullen willen geven aan dit verzoek. Wij zouden de heer Fry bort een grote vreugde bezorgen met de toezending van meerdere foto's. Hopende dat aan dit verzoek ge baar stellen van de foto's. Namens het bestuur van .Kasporgo' de voorzitter-secretaris C. W. Vervest Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 11