Overwinnaar met krappe stem men meerderheid RICHARD NIXON NIEUWE PRESIDENT Goese Polder: plan voor 8000 inwoners Gelukwens De Gaulle I Meerderheid van democraten bleef behouden President Richard Nixon Vice- president Spiro Agnew Vandaag in de krant... LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ (BRITISH EAGLE) LIQUIDEERT PLOTSELING - 2000 MAN ONTSLAGEN BOUWRIJPEERSTE GROND NU BIJNA BOUW VAN BIJNA 2600 WONINGEN Wandelgroen Pyrrus overwinning j (Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1) 211e jaargang no. 263 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Olr*ctl* N V teh. M||. nXiCV Provlnd 0 Bureau Vlltllnfen, WalitraM 58-60. telefoon 4457 Ziedlkne. red. tel 3346 renti f. een 4e Velde, 9. 1. d red. 3508, adv. 3843). t Adv prill 37 cent per mm Ie Paft er. HooMredecteun C. A. de Kok. 0 Abonnementsprijs 1,10 per week, f 14,25 per kwartaal, franco per poat f 15,25 per kwartaal, i 51, tal 7651 (b|| rad. 2078/316». adv. 237S>. Coea, Crota Markt 2. tel 6140 (b f f red. 7853. adv. 5213). Oostburf, tel. 2395. f 5.55. In see med 214 x tarief. Kleine adv (mav. 8 rebels) 37 cent eer re?el (min 1.85) .Brieven bureau V. d. blad' 50 ce Donderdag 7 nov. 1968 Het (Don)derde weer in Domburg (Pagina 2) Iro 359300, PZC. Middelburp NEW YORK - Richard Nixon toont hier het pre sidentiële zegel voor hem gebor duurd door zijn dochter Julie, na dat hij zeker was van zijn overwin ning in de race om 't presidentschap. Zijn dochter begon met borduren, toen haar vader zijn h,% campagne startte ANNAPOLIS De republikeinse kandidaat voor het vice-president- schap Spiro T. Agnew zwaait met. een breed gebaar naar de journalis ten bij het verlaten van zijn campag ne-hoofdkwartier, waar hij de verkie zingsrace volgde. Bij hem in de auto zit zijn echtgenote Judy. WASHINGTON (DPA-RTR-AFP) De republikein Richard Nixon is woensdagavond met een uiterst krappe meerderheid als overwinnaar te voorschijn gekomen uit een verkiezingsstrijd, die een van de opwindendste was in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De verkiezing van Nixon tot president werd bekend toen zijn voornaamste tegenstander, de democraat Hubert Humphrey, na een spannende en langdurige nek-aan-nek-race nog steeds op basis van onofficiële uitslagen, zijn nederlaag om zeven uur (Ned. tijd) toegaf door Nixon telegrafisch geluk te wensen. In een hotel in Minneapolis las Humphrey met gebroken stem het telegram voor aan zijn aanhangers, die hem met stormachtige ovaties be groetten. De verslagen kandidaat zegde Nixon zijn steun toe bij de .eenmaking van de natie'. Nixon verscheen temidden van z(jn ge- xin voor de televisie en zei dat het gTote doel van zjfn regering, waarin ook de mocraten zullen voorkomen, zal zyn de Amerikanen tot elkaar te brengen. ,Het zal een open regering z(jn, open voor nieuwe Ideeën open voor mannen en ▼rouwen van belde partyen, open voor zowel critici als aanhangers. W(j willen de generatiekloof en de kloof tussen de rassen overbruggen. Ik vertrouw e~ op dat wij deze taak aankunnen en di die suecevol zal verlopen'. zei Nixon. Humphrey ,Ik heb mijn best gedaan, maar ik heb verloren', zei Hubert Humphrey na het voorlezen van zijn telegram aan Nixon- ,Ik ben van plan me te gaan wijden aan het herstel van de eenheid in de demo cratische partij, en aan de strijd voor de burgerrechten r~ i en voor de vrede in de Op straat DE luchtvaartniaat se happy Bri tish Eagle heeft woensdagavond plotseling haar activiteiten ge staakt met gevolg, dat 2000 mén sen op straat, kwamen te staan. (Png-l). Raad Domburg DE AL maandenlang durende spanningen in de gemeenteraad van Domburg zyn gisteren tot een climax gekomen: met een meer derheid (8 van de 10 raadsleden) «erd het vertrouwen in b cn w opgezegd. Het gebeurde na een motie van dc heer Don (pvda). (pagina 2). Broodprotest RESULTAAT van een protestver gadering: vanmorgen (donderdag) zal een protest-request aan minis ter De Block van economische zaken worden overhandigd, waar in loO Zeeuwse en Westbrabant se bakkers vragen de maximum- broodprijs tevens te laten gelden als minimumprijs (pag. 7). Olie Zeven oliemaatschappijen hebben een initiatief bekendgemaakt in de «yd1 tegen water- en kustvervui- «ng door olie (pag. 3). Paspoorten INBRAAK in Dordrecht neeft volop materiaal opgeleverd voor de illegale pnspnnrtcnhandel (P»g. 4). Voetbal ZEEUWS voetbalelftal heeft in een lui Vogelwaarde met 1-0 ge wonnen van <le eerste klasser VBs- singcn. Nederlands voetbalelftal (amateurs) heeft in Vecndam «Jor. CPrst sindr 1954 van West-Duitsland gewonnen (pagi- Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3, 4 en 13 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 7 Sport: pagina 9 Financieel nieuws: pag. 21 Radio en tv: pagina 19 wereld, Nixon staat nu voor een enorme taak, namelijk om deel te nemen aan de verwezenlijking van een beter Ame rika. Ik zal hem steunen met alle mid delen die mij ten dienste staan. Vanaf het begin heb ik mil niet veel illusies gemaakt. Ik wist dat de strijd zeer rel zou zijn', voegde Humphrey er nog aan toe. Johnson President Johnson sprak in zyn fell- citatietelegram aan Richard Nixon de hoop uit, dat het Amerikaanse volk de tegenstelling uit de verkie zingscampagne vergeet en eensge zind gaat streven naar vrede en soci ale gerechtigheid. Het telegram luidde als volgt: ,Ik bied u mijn gelukwensen aan met uw over winning in dc presidentsverkiezingen. Alle Amerikanen, van welke politieke overtuiging ook, zullen bewondering moeten hebben voor de volharding en de vastberadenheid waarvan u, om dit suc ces te behalen, hebt blijk gegeven. Zo als u weet zijn de verantwoordelijkheden van het presidentschap momenteel waarschijnlijk zwaarder dan ooit tevo- Zij zijn zeker te zwaar en te belangrijk om ze door benepen partij gevoelens te laten belasten. Ik hoop dat ons volk de verdelende twisten van de politieke campagne weet te laten varen en zich verenigt in het streven naar vrede en sociale gerechtigheid. Wees er zeker van dat ik alles wat in mtyn macht ligt zal doen om uw last te verlichten op de dag dat u de verantwoordelijkheden van gezin m(jn beste wensen aan en ik bid de hemel u kracht te geven voor de moeilijke dagen die komen'. Johnson prees in een telegram aan verslagen kandidaat Humphrey diens .magnifieke moed'. Hij verklaarde als vriend en strijdmakker trots te zjjn op de .moedige, fonkelende en krachtige' wijze waarop Humphrey zich ondanks zijn buitengewoon ongunstige beginpo sitie, had geweerd. Met de overwinning van de 55-jarige Nixon en zijn 49-jarige .Running mate' Sjiro Agnew komt een einde aan een democratische regeringsperiode van acht jaar, die in 1961 begon toen John Ken- neby het ambt overnam van generaal Eisenhower. Nixon en Agnew zullen regeren met een huis van afgevaardig- Zie slot pag. 13 kol. 2) REACTIES OP NIXON'S VERKIEZING PARIJS (AFP, DI'A, RTR) Presi dent De Gaulle van Frankrijk heeft woensdagavond Richard Nixon, een te legram gezonden met de volgende in houd: ,Op het ogenblik, dat het volk u zojuist heeft aangewezen 0111 het lot van de Verenigde Staten te leiden, wil, ik mij tot u richten met warme en hartelijke gelukwensen en de meest oprechte wensen voor het welslagen in de vervulling van uw zeer belangrijke taak. Ik wil ook de wens uitspreken, dat de vriendschap, die altijd onze bei de volkeren heeft verhonden, moge bij dragen tot het vestigen van een recht vaardige vrede in de wereld.' Duitsland MINNEAPOLIS - Na het 6e- kendworden van de overwinning van Richard Nixon sloeg mede- kandulaat Hubert Humphrey zijn arm om zyn echtgenote Muriel als om haar te danken voor de bijstand, die zij hem de afgelo pen zware tijd tijdens de campag ne gegeven heeft. l|llIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllillll">lllllillllll""l""UI IN HUIS EN SENAAT E NEW YORK (AFP) De einduitslag van de verkiezingen voor E het Amerikaanse huis van afgevaardigden (435 zetels - 218 ver- S eist voor meerderheid luidt: E Democraten 243 zetels (was 247)Republikeinen 192 zetels (was E 188)De Republikeinen hebben vier zetels gewonnen. E De einduitslag van de senaatsverkiezingen (voor 34 van de 100 zetels) S luidt: 5 Democraten: 18 zetels; republikeinen: 16 zetels. S De democraten wonnen twee zetels, één in Californië en één in Iowa. S De republikeinen wonnen er zeven: in Arizona, Florida, Maryland. Ohio S Oklahoma. Pennsylvania en Oregon. De senaat bestaat nu uit 58 demo- S crater en 42 republikeinen. E De einduitslag van de gouverneursverkiezingen, die In 21 staten werden g gehouden, luidt: S Democraten: 8 (was 13); republikeinen: 13 (8). 5 De democraten wonnen twee gouverneursposten in Montana en Rhoda S Island, maar verloren er zeven aan de republikeinen (In Delaware, India- S na, Iowa, New Hampshire, Vermont, West-Virginia en Illinois). In de S 29 staten waar dit jaar geen nieuwe gouverneur werd gekozen zijn 11 de- B mocraitische en 18 republikeinse gouverneurs. IfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiinn ise aangelegenheden bij een presi- die Nixon heet in goede handen ,Ik ben er zeker van dat de Duits- Amerikaanse en de Europees-Ameri kaanse dent dl zouden zijn,' zo heeft de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Wil ly Brandt, woensdagavond in Parijs ge zegd. De Westduitse minister van fi- anciën Josef Strauss, voorzitter van dej (Zie slot pag. 13 kol. 2) i Alle activiteiten binnen enkele uren gestaakt Strijd verloren van de BOAC SCHIPHOL (ANP) British Eagle, een van Engelands groot ste onafhankelijke luchtvaart maatschappijen, heeft plotse ling besloten het bijltje er bij neer te leggen. Om 23.59 uur woensdagavond staakte de maatschappij al haar activitei ten. Dit is het gevolg van een felle strijd, die zij tlians heeft verloren tegen de door de Britse overheid beheerde BOAC. Zowel British Eagle Interna tional Airlines, die de lijndiensten uitvoerde, als British Eagle Aviati on, Engelands tweede chartermaat schappij. leggen het hoofd in de schoot. Als reden wordt volgens Reu ter opgegeven, dat de Britse rege ring British Eagle verder militair vervoer onthoudt, voorts de devalua tie van het pond sterling en de re stricties op het Britse vakantiever-j voer. British Eagle beschikt over een vloot van 22 vliegtuigen: 3 vier-motorige frote Boeing 707 straaltoestellen; 5 AC-1-11 straalmachines en 14 tur boprop Britannia's. 2000 man De opheffing van British Eagle houdt m, dat daarmee het gehele personeel plotseling op straat komt te staan. Volgens een zegsman van de maat schappij betreft het circa 2000 werk- Verrassing De opheffing van British Eagle beteken de onder andere voor de Amsterdam se luchtvaartmakelaars .Amsterdam Air' een onaangename verrassing. Woensdagavond zou namelijk een BAC 1-11 van British Eagle in op- (Zie slot pag. 3 kol. 7) GOES Er staat in Goes een nieuw plan op stapel, waarin de uitbreiding van de Bevelandse centrumstad in de komende ja ren vorm kan krijgen: de Goese Polder. Het nieuwe stadsdeel bij de televisietoren zal in to taal plaats bieden aan 8000 in woners en een oppervlakte be slaan van 85 hectare. Aan de eerste, bescheiden aanzet van het plan wordt nu gewerkt: er wordt grond bouwrijp gemaakt voor de eerste veertig woningen, die vooruitlopend op de vaststel ling van het plan, kunnen wor den neergezet. Het eerste deel van het bestem mingsplan Goese Polder voorziet in de bouw van ongeveer duizend wonin gen. Het zal binnenkort ter \isie worden gelegd. Wanrseliyniyk is, dat de Goese raad het plan in het begin van 1969 mogelijk nog in de januarivergadering z.al vast stellen. Als gevolg van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening kon het plan Goese Polder flexibel wor den opgezet, waardoor de gedach ten, die op kaart staan, eventueel soe pel kunnen worden gewijzigd en aangepast. Er zijn in het nieuwe stadsdeel van Goes in totaal 2570 woningen ge pland. Het grootste gedeelte bestaat uit eengezinswoningen, met onder meer een aantal vrijstaande huizen en aan de rand groepjes bun galows. Voorts zijn er een aantal bejaardenwoningen gepland, niet in de vorm van een .bejaardenwijkje', maar verspreid door verschillende wijken. Op de tekeningen staan aan de rand van de Goese Polder ook een dertiental flatblokken, met in totaal 900 flats: met name ook dit gedeelte van de plannen is aan te passen aan de daadwerkelijke be hoefte. In de Goese Polder komen een aan tal zich herhalende wooneenheden, die van elkaar vrij sterk verschillen door de ligging, het ritme van de bouw en de beplanting. Zoveel mo gelijk wil men er afstappen van het systeem .Huisje-straatje-huisje'. De grens tussen Goese Polder en het huidige Goes (Goes-Noord) wordt de noordelijke ontsluitings- weg, die in het rapport rond de wegenstructuur tussen de provinci ale weg naar Noord-Beveland en achter Kloetinge om naar de huidige rijksweg is gepland. Het nieuwe stadsdeel krijgt een paar brede we gen. die de wijk zal ontsluiten, ter wijl er daarnaast wat smallere ont sluitingen van de verschillende klei nere delen is gepland. Het architectenbureau irs Rothuizer en 't Hooft te Goes is bij het ont werp van het plan uitgegaan van dc opzet het verkeer zoveel mogelijk bewust naar de grote wijkontslui- ting te leiden. Die is niet altijd te bereiken via de kortste weg, omdat men in de woonstraten ook zoveel mogelijk rust wil waarborgen. Voor de Goese Polder heeft men het groen in, inplaats van om de wijk heen geprojecteerd. Verkeer en wandelen zijn in het plan sterk ge scheiden: door het groen zijn wan delpaden aangegeven, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is uit een woonwijk naar school of naar het winkelcentrum t« gaan zonder dat er een .autoweg' wordt gekruist. In het plan zijn voorts verspreide speel- plaatsjes opgenomen. Het gebied \an de hoogbouw wordt voorzien van een groenstrook voor en achter. Het plan gaat er van uit, dat de bestaande kwekerij in de omgeving van de begraafplaats gehandhaafd blyft en voorziet in een groengordel tussen de wijkontsluitingsweg en de begraafplaats. Aan de rand van de Goese Polder bij de noordelijke ontsluitingsweg is een horecabe drijf in kaart gebracht, te bereiken vla een aftakking van dc ontslui tingsweg. In het eerste deel van de wijk kunnen ook kantoorruimten worden ondergebracht. In het cen trum van de Goese Polder is plaats gereserveerd voor een winkelcen trum met een parkeerveld voor een aantal verzorgende bedrijven. In de begrotingsbrief voor 1969, die b en w aan de raad hebben verzon den, is ook al aandacht besteed aan de scholenbouw in de nieuwe wijk: CZie slot pag. 7 kol. 4) De Amerikaanse historicus Arthur Schlesinger heeft eens van Richard Nixon gezegd, dat hij een man is zonder gevoel voor geschiedenis en iemand voor wie het winnen belangrijker was dan de prijs die gewonnen wordt. Wél, gewon nen heeft Nixon, maar vraag niet hoe! Tot het laatste moment bleef men in het onzekere wie de presidentsstoel in het Witte Huis zou bezetten, de republikein Nixon of zijn democratische tegenstan der Hubert Humphrey. Het was, zoals de Amerikanen het noemen, een .closed race', een verkiezingswedloop lus. waar bij beide kandidaten Wallace even buiten beschouwing gelaten vrijwel gelijk optrokken wat het aantal op hen uitgebrachte stemmen betreft. Nixon had het tenslotte aan een vrij krappe winst in Californië. de staat waar hij is geboren. Ohio en Illinois te danken, dat hij als eerste finishte. Een trotse win naar is hij niet met 43% van de Ameri kaanse bevolking achter zich. Het lijkt allemaal veel op een Pyrrhusoverwin- mng. Gelukkig kunnen wfj niet zijn met deze keus. Liever nog hadden wij Hubert Humphrey het Witte Huis zien binnen stappen als president, hoewel ook deze kandidaat altijd onze bedenkingen heeft gehad- Het valt te betreuren, dat de twee grote politieke partijen republi keinen en democraten in de VS niet bij machte zijn gebleken een kandidaat van meer allure naar voren te schuiven. Wat Nixon betreft kan men slechts ho pen, dat voor hem de stelling zal op gaan, dat iemand in zijn ambt kan groei en. Oud-president Truman heeft zich als president moeten waarmaken, iets waarin hij uitstekend is geslaagd. Maar tussen Nixon en Truman bestaat één groot verschil. In tegenstelling tot Tru man heeft Nixon een .belast verleden', Richard Nixon willen we echter gaarne de .benefit of the doubt', het voordeel van de twijfel geven. Wj kunnen ons niet voorstellen, dat de republikeinse partij ten volle te vreden is .Een eclatante zege van Nixon zou het failliet van de democrati sche party, de regerende party met haar duizend en-één problemen, hebben be vestigd. Maar nu zyn beide partijen byna even sterk uit de (stem)bus gekomen. Er is derhalve geen sprake van, dat da politiek van de democratische regering- Johnson, welke Humphrey als vice-pre sident vier jaar heeft gesteund, door de Amerikaanse kiezer en masse is ver worpen. Vier jaar geleden gebeurde zo- Iets wel, toen de republikeinse presi dentskandidaat, de ultra-rechtse senator Barry Goldwater vernietigend werd ver slagen door Lyndon Johnson. De demo craten kunnen uit deze uitslag moed putten om zich de komende vier jaar te bezinnen op een nieuwe politieke aanpak, die het Amerika-van-vandaag zo hard nodig heeft. Van de nieuwe president Richard Milhous Nixon is niet te ver wachten, dat hij nieuwe, vooruitstreven de wegen zal inslaan. Wat precies zijn politiek met name op het terrein van het buitenland zal zijn valt moeilijk te voorspellen. Tijdens zijn verkiezingscam- pagne blonk Nixon uit door vaagheden. Het weinige dat men dan nog van hera te horen kreeg klonk verre van bemoe- I digend. Te vrezen valt, dat Nixon meer dan na de tweede wereldoorlog het geval Is geweest by de Amerikaanse presidea- iten, een politiek isolement zal voeren. I Dat zou volkomen passen in het behou dende, tegen het conservatisme aanleu nende Nixon-klimaat. Zijn uitspraken br over de rol van de VS in de 29e Kenne- dyronde voorspellen weinig goeds. Maar er zyn meer vragen, vooral buiten Amerika. Hoe zal Nixons houding zyn ten opzichte van de grote wereldproble men? Hoe zal hy zich opstellen tegen over de communistische wereld in het al gemeen en de Sowjet-Unle In het bijzon der: hoe tegenover de landen uit de derde wereld en tegenover zijn bondge noten in Europa? In eigen huis zal Nixon zijn handen ongetwijfeld meer dan voi krijgen aan het negerprobleem, voor welker oplossing de bij de negerbevol king weinig geliefde gouverneur van Maryland, de nieuwe vice-president Spi ro Agnew. speciale volmachten zal krij gen. zoals Nixon tijdens zijn verkiezings campagne heeft aangekondigd. Het tweetal Nixon-Agnew is verre van ge zien onder de miljoenen negers van de 'VS. Uit de mond van verscheidene Ame rikaanse tv-commentatoren heeft men kunnen vernemen, dat Nixon niet veel meer negerstemmen heeft gekregen dan de derde presidentskandidaat George Wallace: ongeveer 2%. De overgrote meerderheid van de negerstemmen ia naar Humphrey gegaan. Dat is verre van bemoedigend voor het koppel Nixon- Agnew. Het doet ook het ergste vrezen voor de toekomst. Het negervraagstuk lykt verder van een oplossing verwijderd dan ooit te voren. Een onzekere factor voor Nixon by de uitvoering van zijn binnenlands politiek program, in welke vorm dat dan ook moge worden gego ten. vormt voorts de democratische meerderheid in de senaat en in het huls van afgevaardigden. De vraag is of Nixon die krachtige figuur is, die nodig om tegen de stroom op de roeien, Ruim 9 miljoen stemmen (13% van het totaalzijn uitgebracht op de fascis tisch georiënteerde ex-gourverneur van Alabama, Wallace, wiens .nationaal re veille' vooral in het zuiden en in de grensstaten de staten, die niet uitge sproken tot het zuiden, noch tot het I noorden behoren weerklank heeft ge vonden. In vijf staten kwam hij zelfs als i overwinnaar uit de bus, waardoor hij 45 kiesmannen achter zich kreeg. Dit aan tal is gelukkig te gering gebleken om één van de beide andere kandidaten van het .magisch' getal van 270 kiesmannen i de helft 1af te houden. Niettemin i bewijzen die 9 miljoen stemmen, dat een grote minderheid onder de Amerikanen achter de verwrongen Ideeën van Wal lace staat. Dit op zichzelf al is veront rustend. want het verscherpt de bin nenlandse problemen. Zo te zien hebben de presidentsverkiezingen meer proble- men gecreëerd dan opgelost.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 1