i Tweede ronde verdeling van boorconcessies Noordzeeplat Bij Scheepjeswol strijd om de familiemacht Amsterdamse effectenbeurs OLGA 17 OMSTREEKS MIDDEN NOVEMBER Nieuwe reeks prikken naar olie VERREGAANDE Augstein beboet wegens smaad jegens Strauss Miljoenenschade bij scheepsbrand in Keulen VENNOOTSCHAP ZONDER COMMISSARISSEN Weer vragen over Dow Chemical FALANGISTEN PROTESTEREN Russen bestellen aviobruggen HAL heeft plannen op het terrein van de luchtvaart ■ei si mezm Waar zijn onze schepen? "<l WOENSDAG 30 OKTOBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT stoffen, Billiton Mij. Industriële Han-:zo gemakkelijk een booreiland kunnen delscombinatie Holland .ex-.praratie. huren, aangezien het aanbod van boor- Delfzei-, United Overseas Producing I eilanden, die nog te huur zijn, niet zo Corporation North Sea Selection Neth. groot is. panv) haar eerste boring verricht ia L Company, Falcon Scabonl Drilling Com- Pe North Slar is borende voor Ph,- niet bekend !'PS- de Constellation is bezig voor Waarschijnlijk zal de North Group nogLTennec0, de Endeavor voor Signal, voor het einde van het jaar toeslaan in1 a"s?cef?lc. 1 ,Va01 m", Tia"s" hel noorden, in één van de twee blok-1 °cean,c voor de NAM. Het aantal „a. ken boven Delfzijl en grenzend aan het bevoorradingsschepen, dat tussen de IJMUIDEN (GPD) - Over zes.- Westduitse gedeelte van het Noordzee- booreilanden en LJmuiden opereert, tien dagen, op vrijdag 15 novem- Pjat. dat. volgens de bondsrepubliek..?,.t Sas en tien dagen, op wyu*»word- uitgebre7d ten koste p°k het passagiersvervoer door de lucht ber. volgt de tweede ronde lil ae van veelbeJovende s°tukken zeebodem tussan d®vaste wal en de booreilanden ,,-rdeline van boorconcessies opt van Nederland en Denemarken. EenSroeiU Dit transport van neisoneel po- het Nederlandse deel van h~| T" 1 ™nk wnn"'" tinentale Noordzeeplateau. JTrziin nofz enkele tientallen .wittel Er zijn nog andere mogelijkheden voor TJ ..s,A;Un„ ïbinuwr* de primeur van noordwinning, namelijk I schiedt per helikopter. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN sterdam. 23-10 ANP iden 3.70—8.70%New Vork 3.64 61'Montreal 5.39%3.39?*. ij? 7.1 19' —73.24'... Brussel 7.23 11—91.46; Zürich ij—34,80'";. Milaan 58 46%— Kopenhagen 18 44IJ Oslo 30.96<30.01; Wenen —14.10' 3Lissabon 12.7114— •esten van Vlieland en ten westen van IJmuiden aan de grens met het Britse Plat. vakken' beschikbaar. Een nieuwe reeks van boringen naar gas en eventueel olie zal omstreeks maart van het volgend jaar goed op gang zijn. rn de komende twee maanden zal waarschijnlijk de Noordwinnjngsgroep waarin Hoogovens IJmuiden. haar eerste prik of prikken doen in de bodem van de Noordzee. Mobil Producing Netherlands, die op «reveer zestig kilometer bewesten vimaar dezer dagen vermoedelijk «ces heeft geboekt - er wordt nog «regaan of de geconstateerde aanwe- Sieid van aardgas exploitatie recht-1 vaardigd heeft Union Oil Compa- Netherlands en Stoomvaart Maat-1 Khappij Nederland min of meer in ver- I)KN HAAG ANP) Het bestuur Itóenheid gebracht. de enkele dagen geleden opgerichte fiffllstgenoemde combinatie had om- -- j... -,1 n^rol; onrl nu hpt h Noordwinning heeft haar bevoorra dingsbases in IJmuiden op het terrein van Hoogovens. Wordt in het noorden geboord dan kan bevoorrading ook van Delfzijl uit plaatsvinden. Intussen zal Union voor baar komende boring niet Bevoorrading'; SAMENWERKING SIEMENS-AEG UNILEVER FAVORIET IN LAGERE MARKT M AN-VROUW- MAATSCHAPPIJ umuoió'v .actiegroep man-vrouw-maatschappij' greeks deze tijd gerekend op het boor- ||e,.rt dinsdag in Den Haag een serie #i!and Transoceanic I. dat de zoveel Honsen ,.n actiepunten gepresenteerd, belovende boring verricht voor -lob waannee zij gelijke ontplooiingskansen m uiteraard door haar wordt vastge- van n,annen pn vrouwen in de maat houden. Voor haar boring ter hoogte Reliappij wil gaan bevorderen, van Bergen in Noord-Holland, zal Union nu moeten omzien naar een ander boor- De groep, die een 250-tal leden telt, is eiland van menIn£> ^t .door de starre rol- ffaar de North Group (noordwinning verdeling in onze maatschappij sommige Amac Company. Hoogovens Delf- mannen, en een groter aantal vrouwen. m niet de kans krTjfen hun talenten te I gebruiken. Een vrouw krijgt moeilijk I toegang tot beleidsfuncties, een man. die in ^en .verzorgend beroep' wil gaan j werken, wordt met argwaan bekeken Met name de vrouw heeft in de maat- i schappij een achterstand: formeel heeft zij bijna alle rechten, in de prak tijk kan zij daar veelal geen gebruik van maken, omdat haar éen ideale rol wordt toebedacht, die van huisvrouw en moeder, en omdat de maatschappij de KARLSRUHE (DPA) Het West- daartoe noodzakelijke voorzieningen dultse hooggerechtshof le Karlsruhe niet heefl geschapen'. De actiegroep wil hoeft nu vier jaar de controverse tus-1 zoveel mogelijk samenwerken met be- justitie Franz Jozef slaande organisaties, zoals vakbeweging De grote verrassing is gisteren wel de zeer vaste stemming voor Unilever ge weest. Dit fonds opende op 140.20 om daarna verder op te lopen tot 141, te- MUNCHEN (DPA) Siemens AG eni gen maandag ais slotprïjs 138.10. Voor- AEG-Telefnnken, de twee grote West- Deurs wei'd als laagste koers nog I06.8O duitse elektrotechnische concerns, zul- v,oor Unilever gedaan. De handel in len gezamenlijk twee maatschappijen deze hoek was vooral bij de opening oprichten die op 1 april 1969 met hun zeer ruim Er verwisselden toen duizen- w-erkzaamheden zullen beginnen. De ra- 'le'1 aandelen van eigenaar. Latei werd den van commissarissen in Miinchen het kalmer doch regelmatig kwam toch en Frankfort hebben hun goedkeuring transacties tot stand. De vraag voor aan de oprichting gehecht, zo heeft Unilever kwam hootdzakehjk van loka- Siemens dinsdag medegedeeld, zodatle zijde. De zeer vaste tendentie was formeel is ingestemd niet de voorstel-! een gevolg van hernieuwde bonus ge len van de directies voor samenwer- ruchten. De beletselen van Engelse zij- king op bepaalde gebieden \an de elelt- de namelijk door de Unilever Limited trotechniek. voor het uitkeren van een eventuele bonus door het Unilever-concern schij- In de nieuwe maatschappijen zullen] nen, aldus de beurs, uit de weg te zijn Siemens en AEG-Telefunken hun ac- geruimd. en consument en organisaties. ning) en liet de plaatsvervangend hoofd redacteur van het blad. de huidige plaatsvervangend der Conrad Ahlers. Slrauss, ile voormalige minister defensie, en Rudolf Augstein. uitgever \an hel weekblad .Der Spiegel', het pleit beslecht in het voordeel van slraus*. Het hof handhaafde de uitspraak van 1966, dat Augstein schriftelijk zijn vroeger geuite beschuldiging en van corruptie tegen minister Strauss moet intrekken en deze bovendien een smar- tegeld van 25.000, mark moet betalen. Hel geschil tussen beide mannen grijpt terug tol 1961, toen ,Der Spiegel' Strauss ervan beschuldige persoonlijk voordeel te hebben nagestreefd bij goedkeuring van een woningbouwpro- gramma voor Amerikaanse militairen. Een commissie van de Bondsdag pleitte Strauss in 1962 vrij van de aantijgin gen. Strauss nam echter wraak. In het zelfde jaar liet hij de redactie van ,Der Spiegel" in Hamburg doorzoeken op verdenking van het publiceren van staatsgeheimen (over een NAVO-oefe- plaatsvervangei huidige J woordvoer- tijdens diens va kantie in Spanje arresteren In decem ber 1962 werd Strauss door de openba re mening gedwongen het minister- ambt neer te leggen. KULLEN (DPA) Een scheepsbrand heeft iiuiundugnucht in Keulen voor mil joenen schade aangericht. Kort na mid dernacht was door onbekende oorzaak'op het ogenblik zonder commissa* brand uitgebroken aan boord van het I t-\ Kusagierschip .Frieden' van de Keulen- nssen Zlt- De nieuwe commissaris- ÏEnii0ri'T1 Künscheepvaartmaat- gen; die in de jaarvergadering op schappij. In korte tijd breidde het vuur J 0 6 F uch over het hele schip uit. Toen devoordracht van prioriteitsaandeel- brandweer arriveerde laaiden de vlam- men ai hoog op. De brand was na an- houders waren benoemd en gedu- derhalf uur bedwongen. Twee andere schepen van dezelfde maatschappij, langszij gemeerd, hebben ook aanzien lijke schade opgelopen. tiviteiten op het gebied van turbines en elektrische centrales en op dat van transformators onderbrengen. De twee concerns zullen elk voor de helft deel nemen in de op te richten maatschap pijen. Bij de turbines en de elektrische een- trales zal de samenwerking gericht zijn; olie over te op ontwerpen, bouwen en verkopen van 208.50 zakte De overige internationals moesten over de gehele linie terrein prijs geven. Kon. Olio onderging een gezonde technische koersreactie, na de zeer vaste stem ming van de laatste voorgaande beurs- avond. Het publiek achtte hij blijkbaar raadzaam om tot winstnemingen in Kon. aan. Na een opening op c koers nog iets verder werking opgenomen omdat de interna tionale bindingen van de twee concerns te zeer verschillen. Op het gebied van de transformators omvat de samenwer king ontwerpen, bouwen en verkopen in binnen- en buitenland, kleine transfor mators uitgezonderd. stoomturbines, turbogeneratoren en tur-hn tot 208 (210.30). AKU vier dubbel- binestellen en op hel ontwerpen, ver- tjes lager op 104.90. Hoogovens verloor kopen en bouwen van conventionele een gulden op 118.30, waarna 118.70 en kernenergiecentrales. Uitgezonderd werd gedaan. Philips begon een gulden zijn de werkterreinen der scheepstur- iager óp 163.50 doch herstelde zich tot bines, industriële stoom- en gasturbines! 164.10. In al deze fondsen was de han en kernreactors. Volgens Siemens is de1 dej gering bouw van kernreactors niet in de samen- walistreet moest maandag de winst van de vorige week vrijdag weer bijna ge heel prijsgeven. De Nederlandse fondsen leden in New York geringe koersver liezen. Er worden nog steeds geen vor deringen gemaakt ten aanzien van de onderhandelingen over een vrede in Viet nam. Tevens is er nog de spanning tussen Egypte en Israël. Dit alles heeft gisteren tót enig aanbod in de interna tionale waarden bijgedragen, behalve dan voor Unilever. Van de cultures lagen Amsterdam Rub ber en NVA goed gedisponeerd in de markt. Van de scheepvaartwaarden ver beterde Rott. Lloyd vijf punten tot 172 op Holland Amerika Lijn lag gevraagd in de markt. De overige scheepvaart waarden waren goed gedisponeerd. Van de staatsfondsen"waren 7 procent-lenin gen aan de flauwe kant. Ünilever kon het sterk verhoogde ni veau vrij goed handhaven en verliet de markt op 140.60. Bij navraag aan Unilever over de bonus geruchten ter, beurze was het antwoord van Unilever: .geen commentaar'. AKU verliet dej markt op 104.10. Philips zakte weer ini lot 163.60 en Kon. Olie tot 207.80. Vani de scheepvaartwaardeu steeg Rott.l Lloyd tot 179. tegen maandag 167. Scherpe aanvallen Na organisatie onderzoek en bloc afgetreden DEN HAAG (GPD) Conflicten in het bestuur van de koninklijke Veenendaalsche sajet- en vijf- scliachtfabriek v/h wed. D. S. van Schuppen en Zoon Scheepjeswol) hebben er toe geleid dat het bedrijf OBLIGATIES Staatsleningen Nea 68-1 7 194 Ned 66-2 7 :04 Ned '68 6% 99*; Ned 68 6',J 99', Ned 67 6'4 #7 Ned '63-1 5*4 937 Ned 64-1 5% 90 Ned 58 «'.J M Ned 59 4'4 36 Ned '60-! 4'4 88' Ned '61 4'4 84 N Staff 47 3', 73 Ned '54-1-2 3'4 76' Ned '55-1 314 73' Ned '37 3 83' Grootboek 46 3 8 N Doll '47 3 86 Bank- en kredlcm BvNG 57 6 96 BvNG 58-'39 4V4 66 BvNG '66-1 7 1031 BvNG 67-1-2 6% 103. BvNG 68-1-2 6% '.0!,, BvNG '65-1 584 93. BvNG '58 5'4 92' BvNG '64 S'4 99 i Hypothee khan ill fr Gr DW I 031 Fr Gr. DU 444 35 West NO 314 72' BP '66 7'4 KZK '65 6 N Gas P 66 6'4 Pgem '57 6 Pgem '64 6 B rijn pijpl. 5'A KLM '68 7 KLM 414 Geld-Z. 4*4 9!', 9! Meetfabr. 6t4 101'j 101 Scholt Hon. 4'4 87', 83 Wyer» '66 6% 10344b 103 ACTIEVE AANDELEN Amsl- Rubb 62'.J 63 HVA-msjen ver III'; 112 AKU 105 40| 104. Dell Mij C 74.20 74 Hoogovens c 119.301 118. Kon Zout Ors 190.70 '.90 Philip» gern.bez 184.60 164. Bors Wchry Bredero's b Buhrm T 1017 Kon Petr. HAL KLM KNSM Ned Stv. Niev Goudr c Ommeren c Rott Lloyd Scheepv Unie Premieleningen 1 '5! NIET-ACTIEVE AANDELEN Belegglngsmilen Aig Fonds oez 1213 Converto 1030 I Holland Fund 399 Interunie 212 Nefo 103 Robeco 25290 Rollnco 22? Unilas 462 Utilico Europafonds 563 Eurunlon 1279 1 Valeurop 750 BaDk-, krediet- en ver/. Alg Bank Ned 3* AMEV 174 Amrobank 64 30 1 Delta verz.groep 315 Nat. Ned. 795 Ned. Midstb 106 Slavenburg 191 *4 Cent Suiker Cur. Hand. Ml) Drie Hoefijzer» Gruyter 8 epr Heineken Hero Cons Holec Holl Beton Homburg Hoogenbosch Hoogenstr. (ndoheem Kemo Corset Kempen en Beg KN Papier KV Tapijt Lindeteves Lijempf Lijm en Gel Meelfab NB c Mees Bouw Mosa Muller Co nb Ned Exp papier Ned Kabel Van Nelle N'etam Norit n.bes A dam 36-1 Dordr '56 Eindhoven 54 D. Haag '52-1 D Haag '52-2 R'dam '52.1 R'dam '52-2 R'dam '57 Utrecht '52 Z.-HoU '59 Verklaring *- Handel. Industrie 1 Alb. Heijn 238 b Amst Ballast 1M.1 Amst. Droogd, I1.TJ Behsdorp Int. 259 Bergh en Jurgens 197 Berkel Pat. 168 BUjdenst. W. 86 Bols 215 1 Nijverd -ten Cate Overz, Gas Pakhoed H Palthe Philips Pietersen Co Pont bout Ruhaak Co Rijn-Schelde Sch Exp Mtj Seh Exp Mij 1 Schokbeton Scholt HonH Simon de Wit Stokvis St sp Twente Tb. Mart)nen Thom. Dr. Verb Tncotbest Udenhout Unilever 6 cp Ver. Machine Ver Touw VihamlJ Vredest R Wereldhaven BUITENL CERTIFICATE Canada Can Pac 70S 7 Inland Nat Ga» 13H fnt Nickel 102 '4 1< Shell OH 32% VERENIGDE STATEN American Enk» -M 'i American Motors 13% Amer Radiators Am. Tel en Tel 36% Anaconda 53 r. Atchis Top 36 Bethl. Steel 3!% 3 Chrysler 69', Cities Service e.2\ Colgate S3',J Columbia Gas 29', Consol Electr. T>*4 7 Dow Chem. 86v, Eastman Kodak 83% r- Ford Motor 59% Gen. Elec 96'j Gen. Motors Int Tel en Tel 61-J Kenneeott 47 Nat Distill. Pennsylv Rrd. 66 >4 6 Radio Corp 18% Republic Steel 44'* 4 Shell Oil 73% Sperry Rand 15% 4 Standard Brand- 48r« Studebaker 58 b Sunr. Mid t?'J I Texas Instr. 101'.J It Tidewater Un. Pac. Rr. 55% US Steel 43% Westingh. Elec. "5 7 Woolworth 32 3 —gedaan en lalen: b— bieden; I—laten: d— ZI.S2 van 69-59 gr *1-22.23: -j (AUVteUTtBNTIB) en/of het bestede bedrag aan een matras Dit ziin de wiauaars van het aankoopbedrag in de afgelopen week: G. J. Bosvelt, Kerkstraat 29. Drempt. E. de Haan, Grote Drift 9, Beiien. B. t>. d. Vleet. Julianastraat 38, Groot-Ammers. Mej. Remeiisen, Stationstraat 32, Alphen. L. C. Th. dePottera, Ja.n Gijzenkade flat 349, Haarlem. Vraag uw beddenvakman nadere Inlichtingen. MADRID (DPA-RTR) - Honderden Fa- langisten hebben dinsdag in het cen trum van Madrid betoogd tegen hnn chef, minister Jose Solis. Men hoorde kreten ais .Soils Is een verrader*. Mi nister Solis is secretaris-generaal van de beweging der Falangisten en leider van het door de Spaanse staat gecon troleerde vakverbond. De betoging werd gehouden na een bij eenkomst ter herdenking van het feit dat de Falan 5 jaar geleden werd ge- I sticht door de dichter-politicus Jose An tonio Primo de Rivera. Op de bijeen- I komst was het al roerig toen groepen jonge Falangisten ertegen protesteerden dat de plannen van de stichter voor sociale hervorming en nationalisatie Naar mededèMè van de banken zijn uitgevoerd. t.J jonge Falangisten hun ANP—CBS BEUR Drie jaar voot lithograaf, die agent ontvoerde ROTTERDAM (AM') De ie Kottt-rdamsc lithograaf liudol- Phus Th. K. rende drie jaar een vrijwel onaan tastbare positie zouden hebben, hebben op het laatste moment nog een aanal eisen geformuleerd, waaraan moet worden voldaan, al vorens de benoeming zal worden aanvaard. Hierbij speelt het breken van de (familie) macht in het be- x. u drijf door het onderbrengen van s Til. K. die op 1 juni dit jaar Rotterdamse politieman in diens de prioriteitsaandelen 111 een stich- iï'rZÏ'Lnu iê S: «"6 «n belangrijke rol. tcrdaiu veroordeeld tot ecu gevangenis- «Ifaf van drie jaar met aftrek van Dc benoeming van nieuwe commissa- voorarrest. rissen was nodig, omdat het oude col- De rechtbank merkte op dat het bc-j'egc en bloc zijn mandaat ter beschik- lang van de openbare orde in dit ge- kin8 had gesteld. Op grond van de uit val nog niet vereist een Ier beschikking [Komsten van een organisatieonderzoek, «telling van de regering. Hel meest ge- dal °P verzoek van prioriteitsaandeel- wenst achtte de rechtbank een psycho- houders door een efficiency-bureau werd therapeutische behandeling samen- uitgevoerd, wilden commissarissen een lopende niet het ondergaan van de <re_ gedelegeerde benoemen. De daarvoor vangenisstraf. Geen enkele inrichting door hon naar vorengeschoven figuur was echter bereid verdachte op te ne- werd echter dooi- de directie onaanvaard- mcn. De rechtbank gaf in overweging baar geacht- De priori!eitsaandeelhou- K naar een gevangenis over te bren-!ders verenigden zich met het standpunt «I, psychiatrische be- Él HjjjHiii --~.UA.UUK lllOKe"*'- - luidde drie jaar 1 zes maanden met a uoyuiiiHi, louue ue- van de directie. De zittende commis- handeling mogelijk isDeei's ie een hemsarissen trokken daaruit de conclusie Be"JK het zich niet langer van de meer- "l derheid der stemmenmacht in het be- i drijf verzekerd wist en kondigden hun aftreden aan. De prioriteit ging daarop iop zoek naar nieuwe commissarissen en kwam terecht bij mr H. Vlug, oud- directeur van Algemene Bank Neder land. KATHOLIEKE SCHOOLRAAD OVER BEGROTING V ooral de laatste eis viel bij vele aan deelhouders in goede aarde en er wer den scherpe aanvallen gedaan op het verouderde instituut van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders in de hui dige vorm, die het bedrijf eigenlijk maakt tot een .open' familievennoot schap. Een deel van de prioriteitsaan deelhouders. die gezamenlijk bijna 25 procent van de stemmen kan uitbren gen, zegde toe aan een onderbrengen van de prioriteit in de stichting te wil len meewerken. Een ander moeilijk punl vormde het feit. dat de statuten voor schrijven dat er minimaal vier com missarissen moeten zijn. terwijl er maar een voordracht was gemaakt voor drie. Voor de benoeming van een vierde man was de vergadering dus vrijgelaten. De eis van de heer Vlug evenwel om een team te vormen waarmee goed was samen te werken, was voor de alge mene vergadering aanleiding om de verantwoordelijkheid terug te brengen bij de prioriteitsaandeelhouders en de voorziening in de vakature aan te hou den. Men wilde niet de kans lopen dat de uilgekozen persoon niet. in het team zou passen of dat deze de benoeming niet zou aanvaarden NEDERLANDSE ZEESLEPER NAAR SINGAPORE VERKOCHT ROTTERDAM (GPD) De zeesleep boot Humber van L. Smit en Co's inter nationale sleepdienst is verkocht aan kopers in Singapore. De Humber is in 1948 gebouwd en uit gerust niet een motor van 1350 pk. Het schip dat te Singapore op station lag, is inmiddels aan dc kopers over gedragen en heeft de naam Turmoil gekregen, een bekende naam in de zee- Indus'.rie Scheepv. Bank- en 1 Handel enz Algemeen MOSKOU (AFP) ...cucJSS.g van het Russische communistische par- f°ni1 - tijorgaan .Prawda' is professor Sergei I protestactie op straat voortzette, greep Bernstein, een der meest vooraanstaan- de ln die 4® betogers verspreid de Russische wiskundigen, op 26 oktober de- Spaanse Falanx, aanvankelijk overleden. Hij is 89 jaar geworden. efn fascistische organisatie met een DK\ HAAG rrPDi Het tweedeka Prof- Bernstein, drager van de Stalin- ®terk katholieke inslag, heeft zich in de DLN haag (GPD) Het tweedeka- bee,. naam ppmaakt Honr 7hn Spaanse burgeroorlog achter Franco ge- 679.0 nierlid Van Harselaar (Boerenpartij, onderzoekingen 00 liet eebred van de P'aatst. De Falangisten spelen de voor- - naamste rol in Franco's nationale be weging. de enig goedgekeurde politie ke organisatie in Spanje. groep-Harmsen) heeft de minister van differenUeieVergehjkèrTenVan*de v," PAPEXDRECHT (AX'P) - gen 11a dc bestelling tan vliegtulgpassagicrsbruggen voor net vliegveld Kustrum-Kopenhagen heeft Aviolanda NV nu opdracht ontvangen voor de levering van een viertal brug gen voor de luchthavens van Moskou. Deze aviobruggen zijn van het type dat reeds in gebruik is op de luchtha vens Schiphol en Frankfort-M. In ver band met de extreem lage temperatuur hebben de Russische opdrachtgevers en kele speciale eisen gesteld aan materi aal en hydraulisch systeem van de bruggen. De bruggen zullen door Avio landa NV te Papendrecht worden ver vaardigd en zuilen worden afgeleverd in juni-juli 1969. Twee bruggen zullen worden geplaatst op de 40 km noord-west van Moskou ge legen luchthaven Sheremetjevo en twee op de luchthaven Domodedovo, een zeer moderne luchthaven 50 km van zuid oosten van Moskou. Op deze beide lucht havens zullen de vier bruggen geduren de de winter 1969-1970 op hun dege lijkheid worden getest economische zaken vragen gesteld aanleiding van de annulering van de! vestiging van de fabriek Dow Chemical i in Delfzijl. De heer Van Harselaar veronderstelt dat dit besluit van Dow Chemical het gevolg is van de hoge elektriciteitstarieven. Dow Chemical zal zich nu vestigen In Duitsland waar de tarieven veel lager zijn. De heer Van Harselaar meent dat door Enigf o?-; deze vestiging, die aan circa 200 mensen vijf kortPwerkgelegenheid zou bieden, een stuk werkloosheid had kunnen worden opge lost zonder kosten van de gemeenschap. De hoer Van Harselaar vraagt de minis ter daarom een zo groot mogelijke me dewerking te geven bij vestiging van dergelijke bedrijven schijnlijkheidstheorie. 1954 betrokken was bij de ondergang van het Amerikaanse schip Flying Enterprise bij de ingang van het Kanaal. De Turmoil sleepte het schip geruime tijd voor hel onderging. Aan boord van de Flying Enterprise ROTTERDAM (ANP) bevonden zich toen alleen kapitein Carl sen en stuurman van de Turmoil. Eüen puzzelen kJBMB Mill ABIDA 27 v Bandar Masftur n Gan eil ACHILLES 28 te Buachi ACMAEA 28 230 in rio A zo ren n Curacao ACTEON- 28 v Le Havre n Gibraltar ADONIS 27 le A dam ALGOL 28 125 .-11 o S'. Helena n Abodhabi ALK ES 23 Buenos Aires n Montevideo ALUDRA 28 pass Muscat n DOoha AMSTELHOBK 27 v Higan n Queensland AMSTELPARK 28 155 m ZO Shanghai n Dairen ANCO SPRAY 29 te Pointe ANGOLA KUST 29 te ANNA CHRISTINE 28 p Mesina n Beiroet ARGOS 26 te A'dam ATTIS 28 te Belize AVEDRECHT 28 560 m ozo Si Helena n Ant-.v ATLANTIC STAR 27 v Baltimore n Antw BALI 28 350 m zw Mauritius e Port Louis pEX HAAG (ANP) oiiderwijscoinniiHsii' Stemmenmeerderheii Van Heek-Scholco overwegen over neming activiteit van Delano (Van —De loden van; 1... e~v„i,uirnnc van de tweede j vBnlCr hebben <M'n uitvoerige brief out-! «mei™ van ,1, N'minrlandHo Katholieke f» MonmienmeorilelkoUl I,.! 0"is< over do onderirtj,- vonr oon periode vokor dno jaar, "egroting van minister dr H. Verin- cn de benoeming van Iwcc andere com- p. vin. 1 1 inissarlsscn, waarmee een goede sa-| Micht 0ndenver|,on worden sPeciaa,|menwerking mogelijk zou zijn. De voor-! Volvens da wve 1 waarden werden geaccepteerd en de LOSSBRT vin d? overheid met rie oïïranèn vaf l,cren U' A' ,l(' (oud-vice-preai- werkgelegenheid bij dc NV Delana •iet onderwiis 7rif te vvpnsJn over Frl'1''"1 vu" Ph,llPs) en F. C. van den Dedemsvaart behouden blijven. Van ts vK arnei,Sci««® ach B,'rKl' <«'i'ecteur van Bcrgoss) werden Heek-Scholco textielfabrieken onder- .«s eer, giouiendt. financiële ac.i- bereid gevonden. j zoeken op het ogenblik de niogelijk- Nadat het drietal middels een schrifte lijke stemming was benoemd zorgde de Horizontaal: 1 schamele woning, 4 wa terkering, 7 strijdperk, 8 lofzang, 9 opp. maat, 11 bloem, 13 vertegenwoordiger, 15 gelaatskleur, 16 operafiguur, 17 veer, 21 reeds, 25 wintersportplaats in Zwit serland. 26 naaigerei. 27 pour prende congé. 28 zwaardwalvis. 29 vliegveld in Dc Holland- Nederland" 30 halfscbeel- 31 enkele; Anicrika-I.ijn overweegt om deel tel Verticaal: 1 nauwkeurig, 2 optasten. 3 nemen in het luchttransport, zo is gis-jplaat. 4 deel van viool, 5 zeer langzaam termorgei! duidelijk geworden op de bui-itempo (muz), 6 sprong. 8 schaap. 10 I ongewone aandeelhoudersvergadering, water in Utrecht, 12 elk, 14 mist. 17 gehouden in Rotterdam. leenman, 18 stop. 19 bomen. 20 snel- President-commissar;., mr J. J Fokktt TST"' Vto sei in een toelichting op het voorstel het 23 24 de doelstelling van de NV. nu toe- oplossing van de vorige puzzel is: gespitst op liet zeetransport, te ver- BATU 28 250 Mombasa BINT ANG 29 BLtT.AR 29 le BORNEO 29 :e Fenang BOVENKERK 28 35 m n Einisterre n Genius CALTEX AMSTERDAM 23 240 m z Tenerife ri R'dam CALTEX ARNHEM 28 130 m zw Wight n Stockholm CALTEX EINDHOVEN 27 v Raam n Bahia Blanca CAM1TIA 28 580 m zw Tuskarrock n Staniow CART AGO 29 te New Orleans CHARIS 28 v Santo Domingo n Ar.tiqua CRANIA 29 te Pt a Cardon CIRRUS 27 te R'dam D-\;ro:,;;-:v:cvsT Abidjan n Pointe Noire DALLIA 28 260 m ozo Albany n Svdne-. DAPHNE 28 300 m n Dakar n Men a DINTELDIJK 29 le Cristobal DORDRECHT 28 3t)0 zw t w Sabang n Kura EEMHAVXN 28 v Durban n correspondent GPD) Mogelijk zal de - de directeuren "p wensen over. Er groeiende financiële ach- j,,.., 'eistelling van het bijzonder onderwijs B'l het openbare geconstateerd. De NKS flnngt aan op een beleid tot perma nente vernieuwing van het onderwijs. J ,acbt voorts de regeling van de scholenbouw onbevredigend. is veertig procent het Nederlands onderwijs, buiten het uni versitaire, vertegenwoordigd door de landelijke organisaties vun zowel school- oesturen. sclioolleiders, docenten als ouders, alsmede door het episcopaat. mus Meyjes voor een verrassing door een brief voor te lezen van de heer Van den Bergh, die mede namens dc heren Vlug en Dc Jonge verklaarde de. benoe ming alleen dan te zullen aanvaarden als ae oude commissarissen zouden aan blijven en de prioriteit in een aparte stichting zou worden ondergebracht. zoeken heid inzake een vestiging van een haar nieuwe activiteiten in de gebou wen van Delana, welke onderneming enige tijd geleden surseance van be taling heeft aangevraagd. Er werken op het ogenblik 120 personen bij Dela na. van wie 30 procent mannen en 70 procent vrouwen. Van Heek-Scholco telt verdeeld over bedrijven in Losser. Almelo en Wierden 1150 personeelsleden. gespitst op het zeetransport, ruimen; .nu kan er ook onder begre-| pen worden het luchtvervoer'. Een| j woordvoerder van de directie zei na| afloop op vragen van journalisten dat' deze mededeling doelbewust is gedaan, j Verdei nieuws uil deze vergadering:! - de directeuren P C. van Houten en J. \V. Brand zullen in het kader van; een verjonging hun functie in de loop van 1970 neeneggen. - de heer A. M. Leis. afkomstig van de sleepdienst L. Smit en Co. zal met in gang van 1 november optreden als di recteur. - directeur P. C. van Houten is .redelijk optimistisch' over de ontwikkeling van de containervaart van de HAL (de deelneming in Atlantic Container Li nes). De ACL-schepen zijn op de route naar Amerika geheel vol en thuisva rend .bevredigend vol'. ES50 ROTTERDAM 28 283 rn »w Bombay FOREST TOWN 28 400 m zw Bombay n Mena GEESTLAND 28 te Barbados GR A VELA ND 26 te A'dam GULF HOLLANDER 28 70 m nw Kp Leeuwin n Whangarei GULF ITALIAN 28 IA m wzw Melbourne n Mena HAGNO 27 :e Dublin HeeMbkERK 28 200 m nno Colombo n Albeppey HERCULES 28 te Kingston H O LEN D RECHT 28 60 m San Juan n Chimbote JASON 26 te R'dam KAAP HOORN 27 450 m nw Fort Alezza n Buenos Aires KATELYSLA 28 120 m zw Okinawa n Nagoya KATSEDIJK 28 230 m zw Kp Vincent n Freetown KENIA 28 v Hamble n KENNEMERLAND 27 100 m no Recife n Santos KHASIELLA 28 te Hamble KJEI.DRECHT 28 v Kaapstad n Antw KORATIA 23 400 m zo Taamanië n Singapore KOROVINA 28 paas Las Pa lm as n Oranjesiund KOSICLA 28 v Fredericla n Kopenhagen KOx-MATELLA 28 te Staniow KREBSIA X tc Montreal KRYPTOS 29 te AmberU KYL1X 29 te Pto Miranda LALI BELLA 28 v Gibraltar n Napels LAARDERKERK 27 v Freetown n A'dam LADON 28 te A'dam LEIDERKERK 23 40 m nw Finisterre n Hamburg LELY 28 v VLUano n Casa blanca LELVKERK 28 te Doha LEUVELLOYD -3 240 m no Cristobal n Duinkerken LIBERIAKUST 28 170 m nnw Finisterre n Dakar LIMBURG 28 te Bandar Shapour MARATHON 28 v Lagualra n Pt of Spain MARIAN MARIA 28 70 m o Valencia n Sete MARKAB 28 v Fecamp n Dieppe MEDITERRANEAN SPRINTER 26 tc R'dam MERWELLOYD 28 540 m otz Tokio n San Fransico MEMNON 28 510 m wnw Kp Fmisterie n Sl Maai ten 1SSISSIPPILLOYD 29 te Chlttegong MOORDRECHT 28 V Savannah n Aruba NEDER ELBE 28 80 m wzw NEDER RHONE 26 v A'dam n Kaapstad NEDER WAAL 28 2550 m nw Kaapstad NEVERITA 28 v Mena n R'dam NEFTUXUS 25 v A'dam n Barbados OLDEKERK 28 v Rastaiuira n Kaapstad OMMENKERK 28 ta Bangkok ONOBA 28 120 m zw Ouesaant n Bejala OSIRIS 28 1060 rr. no Guadeloupe n St Maarten OUWERKERK 28 110 rr. n Madagascar n Colombo PARTHENON 23 te Vto Cortez PERICLES 28 v Callao n Chimbote PHILJPPIA 28 135 m zzw Abidjan n Gabon POELDIJK 28 te R'dam PRINS ALEXANDER 28 r Malaga n Cadiz PRINSES EMILIA 28 v Milwauke n Chicago PRINS PHILIPS WILLEM 28 te Le Havre PURMEREND 28 v Singapore n Saigon RANDFONTEIN 28 500 m a St Helena Kaapstad ROTTI 28 400 na zzw Hongkong n Tandjoopriok RIJN 28 v New Castle n SCHELDELLOYD 28 te SEPLA 28 180 m zw Madeira n Mena SLMONSKERK 28 te Kaapstad SINOX 28 v Willemstad a Pto Cabeiio SOCRATES 28 te Cristobal SOLON 23 te Houston STAD GOUDA 23 690 m o Ascension n Karachi STAD MAASTRICHT 28 te R'dam STEENKERK 28 190 m nw Kaapstad n Barcelona STRAAT FREETOWN 28 250 m w Manilla n Durban STRAAT LEMAIRE 29 te Lourenco Marquee STRAAT MOZAMBIQUE 50 te Sydney STRAAT TORRES 29 rede Dubai TAMARA 23 450 m n Azoren n New York THERON 28 v Savannah a Aruba TJI LB ANTJET 30 r Dar ee TJIKAMPEK 30 te Port Swettenham TJILUWAH 23 70 m w Str Torree n Brisbane TJTMANUK 28 415 m z Mini cog n Mogadiscio TJIXEGARA 28 220 m ore Esperar.ce n Frernantle TJ IT ARUM 29 te Penan g TOGOKUST 28 v Freetown n Dakar TYRO 26 te Dublin VASUM 28 90 m zo Abidjan n Liverpool VIANA 29 te Houston VTDEXA 28 360 m o Mombasa VLIELAND 28 40 m o Norrkopirtg n Fredericla WESTERTOREN' 28 90 rr. a Calcutta n Bombay WIELD RECHT 29 te Tuapse WISSEKERK 28 85 m no MesSsina n Venetië WOLTERSUM 29 te Bremen WONOS AR I 23 240 m z Socotra n Kaapstad WONOSOBO 29 te Calcutta ZAANKERK 28 20 m zo Sicilië n R'dam ZAFRA 28 125 m ono Lm HOOG EN LAAG WATER Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldlnge uur meter 10.24 143 10.50 160 11.40 113 11.18 181 12.07 133 NAP uur meter 23.05 178 23.35 194 NAP uur meter 4.13 128 4.35 141 5.10 117 5.02 157 5.11 129 uur meter 17.06 169 17.30 183 17.42 145 •17.57 196 17.56 16?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 17