m Van Lienden: ,Reimerswaal is en blijft ons zeehaven project' Haventje, 25 huizen en wat schapen... 8 Eerste paal voor IS bungalows in Kortgene Merckx één in ronde van Catalonië Tsjechische groep in Goes gearriveerd ASVA-plan voor onderwi isolanning "mmSSi* m Michel Coulon won »■<**- Voor uw familieberichten de P.Z.C. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 STATEN BRABANT OVER MOERDIJK' Wel 2000 ha nodig, ook als Shell niet zou komen (Van één onzer redacteuren VHERTOGENBOSCH - .Wij hebben er begrip voor dat een mogelijke vestiging van Shell aan de Moerdijk in Zeeland on gerustheid heeft veroorzaakt. Zij liggen aan open zee en zjjl hebben plannen. Alleen, Zeeland j heeft niet de arbeidskracht. Van de aanvang af hebben wij in het overleg niet de minister en de hoofdambtenaren van verkeer j en waterstaat als provinciaal be-j stuur van Noord-Brabant het standpunt ingenomen dat er bij! Moerdijk niet een moderne zee-, havenontwikkeling, maar een afgeleide ontwikkeling van de Rotterdamse agglomeratie dient te komen. Ons zeehavenproject is en blijft Reimerswaal'. Deze woorden werden vrijdag met klem uitgesproken door de Brabantse gedeputeerde C. -J. van Lienden tijdens de zitting van de provinciale staten van Noord-Brabant De Brabantse staten hadden zich uit! te spreken over een wijziging van het december vorig jaar aangeno-, men streekplan voor de Westbra bantse riviermonden een wijziging die een supra-regSonaal haven- en industrieterrein van bruto 2000 hal aan de Moerdijk mogelijk maakt, in j plaats van de oorspronkelijk geplan de 650 ha. Het plan, (gevolg van een versnelde ontwikkeling) voor dit| terrein van "2000 ha is ontworpen door; de gemeenten Zevenbergen. Klun-1 dert en Lage Zwaluwe in Ook heer Willems stelde dat er bij Moerdijk sprake moet zijn van een afgeleide ontwikkeling in overeen stemming met het .groene hoekje" en de tueede nota ruimtelijke or dening. Hij wil zich niet aanslui ten bij .de burgemeester an een grote stad die gezegd heeft, dat de strijdbijl van Zeeland en Rotter dam nu begraven is'. Ik kan nuj ïd Zeeland c verwonderd is", aidus de heer Willems. die verder zei te hopen dat Zeeland met dezelfde harte-; lijkheid Brabant de oplossing van zijn arbeidsvraagstuk zou gun nen, als Brabant hoopt dat Zee-: land op korte termijn een vaste oeververbinding over de Wester-1 schelde zal krijgen. Evenals later de gedeputeerde Van Lienden deed. wees de heer Wil lems met nadruk op de werkgele genheidsproblemen in de Westhoek van Brabant: ,een kwaal, want men kampt daar zowel met conjunctu rele als structurele werkloosheid', een aspect, waarop door vrijwel alle sprekers werd gewezen. Vol- ?ens de cijfers van het ET1N is. liet niet alleen de werkloosheid mj I dit s:ebied maar als men die zelfs KORTGENE Burgemeester P J buiten beschouwing laat. blijft dei Evers van Kortgene heeft vrijcLgnuddagj groei van het aantal arbeidsplaatsen de eerste paal geslagen voor e ian de minister van ruimtelijke or dening. waarin werd betoogd dat de plannen rond Moerdijk in strijd zijn met de indicatie-kaart uit d" tweede nota ruimtelijke ordening, een op vatting. die naai zijn mening on juist is Het gisteren door U sta ten van Brabant goedgekeurde, ge wijzigde streekplan" West-Brabantse viermonden zal worden ingepast in een globaal streekplan v:»o r -hivl West-Brabant In het eerste kwar taal van het volgend jaar hopen g s dit in procedure te brengen. De Brabantse statenleden hielden j hun betoog onder de hitte van tv- schijnwerpers Het ligt in de bedoe ling deze statenzitting 1 oktober op het televisiescherm le brengen Examens achter bij de bevolkingsgroei. ue oevoiKiugagroei. achttien bungalows die n, Willems bracht ook de| maanden op het bungalowtei ministersconferentie in Middelburg- het Veer3e Meer in zijn gemeente de komende aan zullen I over 'net plan Baalhoek ter sprake:! worden neergezet Het is de plicht van de staten aan! Daarmee werd even aandacht besleed vragen ook in dit opzichtI aan de verwezenlijking van de plannen diligent te blijven' met het terrein daar De gemeente heeft van de 127 per. elen die vcor dc bouw van bungalows beschikbaar waren er nu meer dan honderd verkocht staan nu over: tNÜpntawm Vei blijven CT nog relm l- "l.p peree- Baalhoek Commissaris Kortmann stond zijn slotwoord ook nog bij hel Baal hoekplan en Middelburg stil: J)it prikkelt onze aandacht niet alleen vanwege een kanaal langs Baalhoek, maar nog meer vanwege;"^1 de ontwikkeling en de ondertunne-: ling van de Westerschelde. Bra bant moet alles doen om de ver binding Zeeuwsch-Vlaanderen - Bra- bant-Zoomweg. gezien in verhand een tunnel bij Calais naar En-! nu dertig exemplaren en voor c verkoente percelen zijn planne - zijn De serie van achttien bungalows wordt neergezet door de XV aannemingsbe drijf F. van Weizenes te Spijkehisse. Deze nv zal de woningen v ee: door-i .verkopen voor een kleine j 69.000 per stuk. De realisatie van dit onderdeel van het Kortgeense recreatieplan is| h,n,ii enkele jaren vrij langzaam verlopen. door de bouwstop. Sinds de liberaiisa- missaris. het i De heer Kortmann betreurde eer brief van het Instituut voor Ruim telijke ordening en Volkshuisvesting king met de gemeentediensten van Rotterdam. Dc wijziging van het! streekplan werd unaniem en zonder hoofdelijke stemming door de sta-; ten aangenomen, nadat in eerste instantie een zestal statenleden er! neer te zetten, zijn de percelen grond Veerse Meer eigendom van de ge meente vlotter van de hand gegaan. Het slaan van de eerste paal was vrij dagmiddag een moeizame zaak: er moest anderhalf uur worden gewacht voor dc kraan met de heistelling klaar voor gebruik was. Aanvoer Zeeuwse Slromen De totale aanvoer van do Zeeuwse Stro men was in juli 1 133.791 kilo met een AMSTERDAM De Amster- dam-ae ontwerper Edgar Vos heeft zijn collectie t968-J9tS9 ge toond. Op de foto een van de pronkstukken van zijn collectie de bruidsjapon Winterroos GOES Met een bus en bijwagen levensgrote portretten van Dub- cek en Svoboda is vrijdagmiddag de Tsjechische jeugdliarmonie uit Kyjov in Goes gearriveerd om daar de fruitweek-Antwerpenweek muzikale luister bij te zetten. Zes en veertig jongens, meisjes en In geleide,rs stapten na een vlotti reis van 37 uur uit bij bel .Schuttershof', waar zjj werden op gewacht door een aantal .gastou ders'. Zoals bekend is de Tsjechische har monie naar Goes gekomen op uit nodiging van de volksdansgroep Kasporgo' en met medewerk.ng van onder meer de G.MC. Geei. moeilijkheden onderweg, aan dc grens? .Nee', vertelde een van dc Duits sprekende begeleiders van' de groep, .alleen even aan de Hol landse grens, omdat we geen in ternationaal vervoersbewijs vooi een bijwagen hadden'. De .Kasporgo'-gasten konden eerst wat op hun verhaal komen na de busrit b(j een kop koffie Daarna werden ze in kennis ge bracht met de verschillende pleeg- ouders-voor-een-week. Vandaag zaterdag zal de harmonie zich' voor liet eerst in Goes presenteren: om tien uur begint eeii rondwandeling door de binnenstad, waarna men de ope ning van de tentoonstelling .Scheppend ambacht in de pro vincie Antwerpen' in het vroegere Weeshuis muzikaal zal opluiste ren. Om twee uur voor de In tocht van fruitfee en hofdames met het kindercorso Is er een concert op de Grote Markt. Vooi zondagmiddag staat een optreden in Hulst op het programma, waar de NTS journaalopnamen van wil maken. Waarschijnlijk maakt de groep maandag een uitstapje naar Rotterdam. de beantwoording van dc sprekers kwam de gedeputeerde Van Lien den tot bovenstaande uitspraak vrijdag het tweede deel van de zesde etappe van de ronde van Catalonië ge wonnen en ia daarmee ■aren die bedra: 819.100,-. vang wel noodzakelijk woordde de heer Van Lienden: als de voortekenen ons niet bedrie gen'. Hij vervolgde..Afgezien de beslissing van shell of zij al dan niet aan rle Moerdijk zal ves tigen blijft een dergelijk sunra-re-.] giönaal industrieterrein broodnodig'. Hij toonde zich hoopvol gestemd over de mogelijkheid van andere in dustriële vestigingen Shell-vestiging, die m werken*. Het Reimerswaalplan evenals het Baalhoekplan. kan nog ant-: Merckx maakte een tijd van 58 minutenhrengst van verleden jaar jut 48 séconden ui een tijdrit over 45 k.-1 Garnaal voor c - tussen Figueras en Rosas, 228,015,- Tweede werd'de Italiaan Feliei Gimondi selen ïr" 131.838 (1.366.000 heil of zij zich die een tijd maakte van 59.26. Het ste deel van de etappe, een rit ovei 151, beljau\v 2249 kg. t 1693.- nn Vlch nor Fimcra» mrd f Sohol ,3 65n ZUIDVIETNAMESE SENATOR VERWACHT VERRASSINGEN IN PARIJS' OVERLEG l)EN haag (GPU) Het Vietuani- I overleg in Parijs is net een pokerspel. i Tot-li heb ik de indruk dat er ziel» ver- rassingen zullen voordoen. Maar vóór die komen moeten we afwachten en oorai geduldig blijven. Dit zei de Zuid- ietnamese senator Phani Nam Troeong lit i gistermiddag tijdens een persconferentie an j in Den Haag. Troeong en vijf anclere Zuid- Vietnamese senatoren brengen op het Nederland onvoldoende "wordt gepland.;ogenblik een bezoek aan ons land, Din»- Hij bepleitte de instelling \an een in-!dag vertrekt de delegatie naar Brussel j k« Tzszuui-i ivios-i stituut dat zich mei de interdiseipli-jen vervolgens naar Londen, voor wat isumptie 874 600 k» "aire "'"^«'■"ijsp'aiining op landelijk |doór het hoofd van de afvaardiging, dr rs!-iissLTSL8-*-- Op de in juli jongstleden gehouden staatsexamens slaagden de volgende leerlingen van de avondschool van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leerkrachten voor het Nijverheids onderwijs te Goes voor de akte: wis- en natuurkunde N 1 jJA. Baren-l.se te Middelharnis P. C. Buys; te Ossendrecht. J. H. de Jong te Hoo-i gerheide. G. A. Lambert te Temeu-j zen. J. J. Minet te Middelburg, F. .1. van Remoortere t-; Verrebroek (Bi.j G Tanis te Terneuzen Herexamen: 2. theorie bouwkunde N UI iP. J M. van Kaam. Halsteren, lt gedeelte F. van de Toi te Middelbar rus Herexa-; men: 1. theorie werktuigbouwkunde 1 N' IV'J. R. Akkerman te Vhssmgen. A J. Oos-, terling te Sluiskil en A A van de Velde tc- Middelburg, le gedeelte P-! Peene te Vhssmgen. a J. Ridderhof' te Halsteren. 2e" gedeelte G G. van T:.burg te Bergen op Zoon» theorie elektrotechniek (N V): le ge deelte M. de Jonge te Sas van Gent en G Key te Hoogerheide timmeren (Nb): W. J. Antheunisse te Middelburg. L. de Blaey te Goes. W. L. van Loon te Bergen op Zoom, Th. E. van Puyvelde te Dordrecht A. P. P. Roosenboom te Halsteren, L. S. P. van Volthoven te Zierikzee. Theorie: A. Flipse te Goes en L. A H, Mattheys- sen te Graauw. smeden (Nh): L A Coppens te Roo sendaal, L. J. A. de Jong te Roosen daal en Ch, C van Sabben te 'a-Heer- Arendskerke. lassen (Ni): H de Goey Le Oostburg. TMHEORIE: J. H, van de Vossenberg te Middelharnis. Praktijk: H Koetsier te Vlissingen. bankwerken (Nj): P. H. van Eekelen en J. F. C. Schraauwen. beiden uit Roosendaal. Theorie: L F, Houg te Zaamslag en L. Ch. M. van Kaam te Steenbergen Herexamen: 1. elektromontage (Nu): Theorie: H. C. Poley te Kruiningen aulomobielhersteilen (Nwi: Th. P. J. de Bakker te Kloostei-zande. J. Cor- bijn te Middelburg. P. J. G. Timmer-, mans en J H J Vrolijk beiden te; Bergen op Zoom pedagogisch getuigschrift. J Aünaansej en W. J. Antheunisse. beiden te Middel burg. P. J. Bastiaanse te Bergen op: Zoom, H. S. M. van Danune te Stop peldijk, A. J. Dommisse te Vhssin-; Driehonderd stafleden en studenten gen. J. Gideonse te Souburg. P, C. Geus: van de rijksuniversiteit te Leiden, het te Kwadendamme. H. A. Herman tei Institute of Social Studies in Den Oudenbosch, J. van de Kooi te Zierik-j Haag en de vrije universiteit te Am- zee A. van Loenhout te Ossendrecht, I sterdam hebben een petitie gestuurd J. Raukema te Halsteren, L. A. van aan de Zuidafrikaanse minister van on- Rooyen te Westkapelle, J C. G. van de| denvijs om te protesteren tegen het Sancle te Zierikzee, M. J. Schaleven ongedaan maken van de benoeming van te Renesse en A. Verbrugge te Oost-I Archie Mafeje als lector aan de univer- burg. Herexamen: 1. siteif van Kaapstad. 956.087. In jub 1967 1.662 735 kilo en UTRECHT (ANP) In de sectie eco nomie van hel wetenschappelijk onder wijs van het tweede nationaal congres onderzoek dal vrijdagmorgen in l is begonnen heeft de voorzittei Algemene Studenten Vereniging 1.1 7 tip .lltpinpiir ,ciciii{,iii^i iaarmee opgeklommen Hieronder de gespecialiseerde cijfers Amsterdam fASVA), de heer P. Cohen De plaats .n ne a B 'Het tweede bedra? is de aanvoer en op- verklaard dat liet huidige onderwijs in viel consumptie 54 .270 kg. 242.007.- con- kilometer van Vich naar Figueras werd rri-jii orw.iii«Hi«s eerder gewonnen door de Belg Roger hoopvol gestemd Swerts in 03.34.16. (29.654 kg. 12.466.- 5131.- f 10.664 kg, 102.819 kg. 478.724. 20.821.- Schar 7906 kg. waarschijnlijk nog uew iiuuyiü y®"!.., "j tdiets voor een dergelijk Instituut uit- Evenals met Nederlandse politici zul len de Zuidvietnamezen ook elders in KTr-i- Tnnó Het onderwijsinstituut zal als eerste lde komende week praten met Belgische Unn'nA^ I.A. K,,1a:AO AA/ioV*. 1 "i 1ï t n 1 ,VII - - 102 819 kp- f 478 724 - 187 '68 k? Uak hebben het huidige ondenrtjs te|en Britse parlementariërs .-ïmerswaAlplan. ,6227 kf 17.3B7 Bot 3135 kg. t,ft instituut ten jtrondslig moeten °™r de evenals het Baalhoekplan, kan nog n J lang duren. Daarop kan Brabant niet /j/ji'pr/) dr/TfltlÖ kc wachten, meende de heer Van Lien- CCl OlC ClUppC IIUIIUC (2428 kg f 1972,-r Herder 3735i :.ggen. zei de heer CoSen, datBdeze on-i senatoren gisteren maar heel 5603,- 16249 kg. f 7424.-). Aal der meer zijn het erkennen dat ieder-1 zeggen^ Oyer^het pacmcatieprogramma land wilden de weinig De eerste spreker, de KVP-er Tdjs- 1)nfl Qg Toekomst se noemde een mogelijke vestiging uv van Shelljhemiv aan de Moerdijt thoXOX-CES-BAIXS (ANP) iS740 ke 41 350. een het recht heeft i n andere industrieën, die in het, Waterweggebied geen plaats meer: kunnen vinden een versterking van' Belg Michel Coulon heeft vrijdag de eer-; ste etappe van de Ronde van de Toe- de nationale economie en verrui-komst, een rit over 144 km met start en Provinciale CHJO- vercfacWinn C.oes werkgelegenheid in W.- finish in Thonon-les-Bains, gewonnen voortiereidlng van hetDe uitslag van de eerste etappe is: Michel Coulon ming van de Brabant. ,De voorbereiding Reimerswaalplan moet echter onver etappe België) 3.46.35 (met zwakt doorgaan', stelde deze afge-oq sec. bon 2 Stephane Abrahamian vaardigde namens zijn gehele frac-| (Frankrijk) 3.46.53 (met 10 sec. bon.). De' heer Te.jsse hermnerde aan delf de VTaeminck (België) 3 46.58 briefwisseling tussen de provinciale 'met o sec. bon.), 4 D- n 1 Ducreux besturen van Brabant en Zeeland, Frankrijkzt. o Lucien van Impe (Bel- waarin is bevestigd dat het nietigië) zt, 6 Alexander Ivachine (Rus- de bedoeling is orn Moerdijk te'land) zt, 7 Englebert Opdebeeck (Bel- doen uitgroeien tot een zeehavenjgig) zt, 8 Pierre Martöllozc (Frankrijk) voorschepen boven de 20.000 ton. 13.4-7.22. 9 Bernard Thevenet (Frank rijk) zt. 10 Henri Frenay (België) zt. Beperkte zeevaart Ook de commissaris der koningin 'l' in Noord-Brabant, mr. C. Kortmann, jj kwam later nog eens terug op dc|a birefwisseling tussen de beide pro-i* vinciale besturen .om legendevor- ming te voorkomen'. Na een rhro- nologisch overzicht van de l»e>>prp- u kingen en de correspondentie te heh-iB hen gegeven, stelde hij ook nog eens nadrukkelijk: .Het gaat bij 5 Moerdijk om een afgeleid industrie- ,m terrein en een beperkte zeevaart. afgestemd op de waterstaatkundi- ge mogelijkheden ter plaatse' De heer Korteweg van de prote- !S stants-christelijke statenfractie zei a in zijn betoog geen behoefte te heb- ben aan een concurrentiestrijd in het zuidwesten van Nederland om indu- 5 striegebieden, als het om gebieden m vair inter-provinciale betekenis gaat Hij vroeg gedeputeerden een flexibel beleid. .Het Reimerswaalplan mag geen tussenstation worden, maar een m modern emplacement, van waar- uit allerlei draden lopen die im-ig pulsen geven om Brabant op 15 te krikken en te versterken' zea de eveneens tot de protestants- christelijke fractie behorerl' heer Scholten. Liever rozegeur i De WD-er Knotnerus wilde welis-j« waar zijn steun aan het wijzigings- plan geven, maar vond dat de Bra- J| bantse statenzaal niet de plaats was H waar over het al of niet vestigen van Shell aan de Moerdijk beslist diende te worden. ,Dat ligt niet op|a onze weg. maar op die van het mi-|a nisterie van economische zaken'. meende hij. Dit statenlid vond overigens eenj" eventuele Shellvestiging maar wei- ,5 nig aantrekkelijk. Niet alleen deia luchtvervuiling schrikte hen» af, |h ,maar', zo zei liij, .ik heb eens nlt- gerekend dat een dergelijk bedrijf^ ook niet aantrekkelijk is in de zin H van het scheppen van arbeidsplaat-;» sen. Een rozenkwekerij of tuinbouw- kassen bieden aan meer mensen per ha werk, dan de petTO-chemisehe In- a dustrie*. Na een omstandig verhaal van de.» Boerenpartij-afgevaardigde de heer Veraart over het al of niet duldenm van pijpleidingen in landbouwgron-la den de rol en de houding van 'net land'oouwschap bij plannen als de onderhavige, kreeg de heer Willems - i pvda) als laatste spreker het woord, m GOES -- De CHJO-Zeeland gaat vrij-; dagavond met een provinciale vergade ring in hotel Centraal te Goes het nieu we seizoen in Mr E. P. van Veldhuizen, burgemeester van Fijnaart en Heijmn-10 De Chi-isien Jonge gen za! dan spreken over .Enige ge-' dachten over samenleving en politiek g daar\'an Uit de discussie bleek ae mening om trent het verloren gaan van veel ta lent met name als gevolg van mi lieu-factoren unaniem aanvaard te worden, evenals de stelling dat de eco nomie van het onderwijs niet kan wor den besproken zonder een duidelijke uit spraak over de doelstellingen van hel ondei*wijs onder-1 en de bestrijding van de corruptie vol- -ouwen Federatie - YWCA. de Katholieke Nederlandse Boerin- nenbond de Nederlandse Vereniging van de agenda een aanvulling van het best op de nominatie staat de heer L W011-'«ram gezonden ters uit Westkanelle van (le CHJO-;klem de aandacht Middelburg Tijdens de vergade ring kunnen nog tegenkandidaten wor den gebeld. land hebben de minister-president een tele- de organisaties mei de regering vraagt .de noodzaak alles ln het werk te stei- m aan de onmenselijke volkerenmoord maker stond een van hen met de opmerking dat er vooruitgang wordt geboekt'. Een ander ontkende hardnekkige berichten over de voortdurende wrijving tussen de Zuid Vietnamese president Thieu en vice- president Cao Ky .Er Is geen sprake van onenigheid', zo zei hij. Senator Pham Nam Troeong voerde het woord toen hem werd gevraagd aan wie In zijn land als toekomstige president van de Verenigde Staten de voorkeur wordt gegeven. Humphrey of Nixon9 ,Wtj hoe ven niet te kiezen Eén ding is zeker: wie van de twee ook president wordt, de eenmaal begonnen st.rijrl tegen het Chinese communisme, want daar vech ten we tegen, wordt voortgezet. Een wijziging van de Amerikaanse Victnam- politiek is dan ook niet te verwachten'. 5-o7-or.r)oi-3(-Pirlc Troeon? Heden werd van ons weggenomen, na een langdurig, docb gedul dig gedragen lijden, onze geliefde vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder IMAARIGJE ELIZABETH VADER geboren De Willigen, op de leeftijd van 68 jaar. Vlissingen J. J. Vader W. J. van Spiunder- Vader J. C. van Splunder B. H. Vader M. C. Vader- Schreurs Souburg: J. J. Vader P. C. Vader- v. d. Giezen Vlissingen: C. Vader E. Vader-Zürhaar Rotterdam: M. E. Pleters-Vader H. H. Pieters En kleinkinderen De rouwdienst zal ge houden worden in het wljkgebouw ,'t Anker', Bonedijkestraat 163, op maandag 16 sept. om 1.15 uur. waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 2.15 uur op de Noorderbe graafplaats. Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden, in het St-Liduinaziekenhuis te Hulst, na voorzien te zijn van het H Sacrament dei- zieken, van onze lieve echtgenote, moeder en grootmoeder, mevrouw ANNA THERESIA BLOND ft echtgenote van Louis Francois Vroome, op de leeftijd van 82 jaar. Terneuzen: L. F. Vroome Hulst: W. J. J. M. Vroome C. S. Vroome-Koper en kinderen Amsterdam: L. J. A. Vrooms Terneuzen. 13 september 1968 Bejaardenhuis ,De Blide', Alb. Thijmstraaf 1. De uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 17 september 1968 om 11.00 uur in de basiliek te Hulst, waarna begrafenis op het r-k kerkhof al daar. Maandagavond om 19.30 uur eucharistie viering in de basiliek. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in .De Koning van Engeland'. Houtmarkt 2 te Hulst. BAALHOEK (VAN 'T PLAN): BUURTSCHAP MET 400 INWONERS BAALHOEK Nauwelijks 25 huizeu langs een zeedijk, een slikkerig haventje van 20 bij 20 meter met een bejaar de roei- en een nog oudere motorboot, een polderweg als centrumstraat en wat scha pen op de schorren: dit is Baalhoek, de stip op de land kaart waar België een kanaal in de Westerschelde wil laten uitmonden. Zal nu over deze plannen worden onderhandeld, in dit verlaten stuk je Zeeuwsch-VIaanderen lijken ze op dit moment verder af dan ooit. De buurtschap Baalhoek - zo'n 400 inwoners - is al sinds mensen heugenis opgedeeld tussen twee grotere buren: de gemeenten Hon- tenisse en Graauw. De djjk met de woninkjes en de smalle Schel- destraat er tussenin hoort bij Graauw en derhalve onder het be stuur van burgemeester F. J. de Nijs. Volgens hem bestaat de be volking voor het merendeel uit bejaarde vissers, die het beschei den Krulspolderhaven - even ver derop - al3 domein hebben. .De jongeren zijn al Jaren geleden weggetrokken naar grotere vïs- Heden overleed, zacht en kalm, onze innig ge liefde vrouw, moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder CATHARINA MJSSE geboren De Vrieze, op de leeftijd van ruim 85 jaar. Driewegen: M. NJjsse Woerden: M. P. Nijsse A. Nijsse-Klootwijk Driewegen: J. A. Goeree-Nflsse Klein- en achter kleinkinderen Driewegen, 12 sept. '68 Nieuwstraat 22 De begrafenis zal plaatshebben op maan dag 16 september des namiddags om 2 uur, vanuit het verenigings gebouw. sersplaatsen, het is de oudere kern die hier blijft' meent hij. Winkels zijn er in Baalhoek en omgeving vrijwel niet te vinden. Wei slaat er hier en danr een zo merwoning of een boerderijtje dal als zodanig is ingericht. Wie de buurtschap wil bereiken is aan gewezen op - overigens meren deels geasfalteerde - polderwegen De bus stopt alleen in Kruispol derhaven, een groep huizen rond een by cb totaal dichtgeslibd ha ventje. Maar daar is tenminste nog een werf. het bedrijf van de gebr. P. en A Klerk. Momenteel staat er een kotter op de helling De rest van het haventje (,te betreden op eigen verantwoording', aldus een bord aan de ingang) wordt inge nomen door enkele andere visser scheepjes met heel vaak .Ho' (af korting van Honteni6se, waaron der het haventje wordt gerekend op de boeg Weer enkele honderden meters verderop ligt Paal. Dat heeft zyn bescheiden haventje de laatste tijd benut voor jachtjes. Maar ook hier: een kleine gemeenschap aan de periferie van Zeeuwsch-VIaan deren. De doodsheid van het ha ventje van Baalhoek wordt nog eens onderstreept door de aan wezigheid van een drietal vol komen roestige ankers, kennelijk een herinnering aan betere tijden Slechts enkele kilometers buiten de dijk kiest het scheepvaart ver keer van en naar Antwerpen zijn weg. Hoe lang nog? De inwoners van Baalhoek, de mensen tussen Scheldestraat en zeedijk, moeten het antwoord schuldig blijven. En wie weet: misschien wordt het ge hucht toch nog wel eens uitge breid met een nieuwe route, de ka- naalweg Op de foto: Baalhoek is t geslibd. het haventje van 3 eb volkomen dlcht- (Foto: PZCi ■■■■■■■■■RIB ■IVIIIIIIIIIRRRIVIIll Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze beste zwager en op de leeftijd van Mi jaar. Serooskerke (W.): J. J. Wielemakei N. Wielemaker- Melje» Middelburg: C. Wielemaker C. Wielemaker- v, d. Vijver Kruiningen: A. P. de Rijke- Wielemaker Ch. de Rijke Neven en nichten Kruiningen. 11 september 1968 Heden narn God tot Zich onze lieve man. vader, behuwd-, groot- en overgrootvader FRANS DüIJNHOUWER op de leeftijd van 73 jaar. Goes: G. Duijnhouwer-Verstelle Kloetinge: F. Duijnhouwer T. M. Duijnhouwer-Versprille Kapelle: M. C. Duijnhouwer C. H. Duijnhouwer-v. d. Weert Kapelle: J. C. G. Potter-Duijnliouwer C. A. Potter Haarlem: C J. F. de Jonge-Duynhouwei A. de Jonge Kleinkinderen en achterklein kind. Goes, 13 september 1968 'a-Gravenpolderseweg 90. De begrafenis za) plaatsvinden op dinsdag 17 sep tember om 14.00 uui op de algemene begraaf plaats te Goes. De rouwdienst zal worden gehouden m dc Gcre formeerde kerk (Oosterkerk) te Goes, aanvang 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de algemene begraafplaats. Heden overleed, zacht en kalm. na een geduldig gedragen lijden, onze innig geliefde moeder, be huwd-, groot- en overgrootmoeder ADRIANA GOUD weduwe van Cornells Mol, in de gezegende ouderdom van bijna 89 jaar Bilthoven: E. A. Mol-van Wljck en kinderen Middelburg. C. Mol C S. Mol-Ingelse en kinderen rholen: M Mo) C. Mol-Knop en kinderen Krabbendyke: C. Franje-Mol J. Franje en kinderen Oudelande: A. Mol J. N. Mol-van de Schraaf Apeldoorn: D. de VVeert-Mol Sj. de Weert Den Haag: A, van de Schraaf-Mo) N, van de Schraaf en kinderen Baarland: N. Zandee-Mo! J. P. Zandee en kinderen Oudelande, 12 september 1968 Dierickweg 6. De begrafenis zaJ DV plaatshebben op zaterdag 14 september, des namiddags om 14 uur. vanuil het verenigingsgebouw te Oudelande.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 8