Volgende Jnvesteringsstap' van Hoechst-Vlissingen NV in Sloe Grote interesse prins voor y aar problemen Wester schelde MEDEDELINGEN OP PERSCONFERENTIE: NA FOSFOR OOK PETRO-CHEMIE Twee uur te laat door de mist: ,Cest la vie RUSTIG OGENBLIK IN DE HOECHST-DRUKTE ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VXISSINGEN ,Over enkele weken zal bij Farbwerke Hoeclist AG te Frankfurt een beslissing worden genomen over de volgende .investeringsstap' van het chemische concern bij de dochteronderneming Hoechst- Vlissingen'. Dit verklaarde prof. dr Karl Winnacker, voorzitter van de raad van bestuur, gister morgen op een drukbezochte persconferentie in Britannia te Missingen, enkele uren voordat prins Bernhard de eerste fosfor- fabriek in het Sloegebied zou openen. Met de bouw van een tweede fosfor- oven (een verdubbeling van de pro- duktle tot 60.000 ton elementaire fos for per jaar) is Inmiddels een begin gemaakt. Er bestaat by Hoechst ge rechtvaardigde hoop dat deze tweede oven op het eind van 1969 in bedrijf kan komen. Daarmee zal dan de per soneelsbezetting met 100 man (tot 450) worden uitgebreid. In 1970 zal het bedrijf ook de uitbreiding van de verwerkingseenheden van fosfor rea liseren. Eind 1970 zal Hoechst tn Vlis- singen dan een bedrag van 175 mil joen DM hebben geïnvesteerd, de grootste Investering die het bedrijf in Europa tot op heden buiten Duits land heeft gedaan. Het is de bedoe ling dat Hoechst in de komende ja ren 60 miljoen tot 70 miljoen DM per jaar blijft investeren ln Vlissin gen. Hoewel de heer Winnacker geen con crete uitspraken wilde doen over wat het chemische concern In de komen de \ijf Jaar in Vlissingen van plan Is eel h(J er wel dit van: .Vanzelf sprekend zaJ het gezien de omvang van het terrein hier, ruim 300 hec tare, op de duur niet by fosforpro- duktle alleen bUfven. Zo wordt er naast de bouw van een chlooralkali- electrolyse met z(jn volgprodukten ook gedacht aan andere chemischs massaprodukties'. In antwoord op een nadere vraag ging h(j van de veronderstelling uit dat dit grond stoffen voor vezels kunnen zjjn, als ook petrochemische grondstoffen. VLISSINGEN Een ronde [ent vol feestgasten had, Hoechst gis teren bij de opening van de nieu we fabriek in het Sloegebied. Via monitoren konden zij volgen wat er in de fabriek gebeurde, toen de prins later zijn telefonische opdracht had gegeven. (Foto PZC) in het Sloe is ook de vestiging van een raffinaderij in de onmiddellijke nabijheid. Er zijn op het ogenblik tus sen het concern en een oliemaat schappij geen directe onderhandelin gen. Bij de opening zei professor Winn acker voorts nog: .Wij volgen met belangstelling de Hollandse en Belgi sche plannen voor een pijpleiding van Rotterdam naar Antwerpen met het doel, de raffinaderijen in Antwerpen te voorzien van voordelige ruwe olie. die door mammoettankers In Euro poort la gebracht. Hoewel de eerste petrochemische stappen die wy in Vlissingen op niet te lange termijn willen gaan zetten niet onvoorwaar delijk aan dergelijke toevoerleidingen gebonden zijn, zou het voor dergelij ke produktie-eenheden toch van gro te betekenis zijn als door een in de buurt liggende leiding voor ruwe olie de vestiging van een raffinaderij in onze nabijheid mogelijk werd'. En de heer Winnacker haalde nog een paar voorbeelden aan: bij twee Duitse ondernemingen van Hoechst (in Frankfurt en in Gendorf) be staan dergelijke combinaties met raf finaderijen. .Zij hebben ln zeer sterke mate bijgedragen tot de groei van de produktle'. Rotterdam Prof. Winnacker legde er tijdens de persconferentie nog eens de nadruk op dat de vestiging aan de Wester- scheldemondlng uit een oogpunt van verkeersverbindingen van bijzonder belang Is geweest. Dr J. Schaafhau- sen, voorzitter van de raad van be stuur van Hoechst-Vlissingen, haaide nog eens op dat Hoechst destijds aan de Noordzee een keuze heeft ge maakt uit een reeks van vestigings plaatsen. tussen Hamburg en de Bel gische kust. Het is tenslotte Vlis singen geworden. De verhouding Zee land-Rotterdam kwam in dit verband ter sprake. Vraag: ,Is het waar dat Rotterdam Hoechst naar Vlissingen heeft verwezen?' Dr Schaafhausen: ,Nee, dat niet'. Een gunstige situatie aan zee heeft HGechst hard nodig Dit is van bij zonder belang voor massagoederen, zowel grondstoffen als produkten. Grondstoffen, die ln grote hoeveel heid nodig zijn. zoals het uit Florida komende fosfaaterts. worden met zeeschepen naar Rotterdam gebracht, daar op binnenschepen overgeladen en daarna tot aan de kade in Vlis singen gebracht. De Kade Op het ogenblik heeft Hoechst in Vlissingen een kadelcngte van 240 meter. Die kan worden verlengd. Op het ogenblik komen daar zeeschepen tot 3000 ton. Op de duur zullen er schepen tot 30.000 ton moeten kun nen afmeren, die in drie uur gelost moeten kunnen worden. Dat zal in 1974 het geval zijn. Dan zal de ha venaccommodatie bjj Hoechst dus be langrijk moeten zijn aangepast. Zoals gemeld werd de persconfe rentie in hotel Britannia te Vlis singen gehouden, waar ook de gasten werden ontvangen en een koud buffet werd geserveerd. Bij de schotels waren Hoechst'emble men verwerkt. TIJDENS TOCHT MET CAPELLA VLISSINGEN Prins Bern hard heeft zich vrijdagmiddag tijdens een vaartocht op de nieu we loodsboot .Capella' uitvoerig beziggehouden met de problema tiek van vooral de supertankers op de Westerschelde. Over de moeilijkheden die diepgaande en lange tankers, van tegen de drie honderd meter, ondervinden op de Westerschelde, bij de drem pel in de monding en in de smal le doorgang van het Nauw van Bath, praatte hij uitvoerig met kapitein ter zee G. v. d. Graaf, de directeur van het loodswezen ln het zesde district. De heer Van de Graaf herinnerde de prins aan de strandingen en aanvaringen, drie ln getal, die zich deze week hebben voorgedaan op de Westerschelde De prins kwam met extra vragen over de vaarpro- blemen op de Westerschelde. De vaartocht met een exposé over het wel en wee van het Neder landse loodswezen op de Wester schelde was omstreeks vier uur 's middags in de insteekhaven bij het terrein van Hoechst-Vlissmgeti NV begonnen. De tocht ging naai de buitenhaven in Vlissingen. waar men omstreeks kwart voor vijf ar- aan en de opening van Hoechst. slot van een intensief bezoek en riveerde. De tocht was een fris ,C'est la vie' De vaartrip had eerst "s morgens moeten plaatsvinden na een ont vangst in de loodseasociëteit op de boulevard De Ruyter. De ontvangst moest worden afgelast en de vaar tocht verplaatst omdat de helikop ter van de prins n:et kon opstijgen van Soestd'.jk vanwege dichte mist In plaats van om kwart over tien kwam de pr.ns pas om kwart over twaalf. ,C' est la vie'. was zijn commentaar bij aankomst op het speelveld voor kinderen bij de Nol- ledijk. De jeugd had overigens al weer gauw bezit genomen van het veldje en wachtende militairen zoch ten een bank op. Alleen d« brand weerploeg van Vlissingen !n zwa re aSbestpakken bleef pratend staan wachten op het hefschroef- vliegtuig. De Drins kreeg alle tijd voor In formatie op de Capella en hij ge bruikte de tijd. Eerst was er een speech van kapitein ter zee Van de Graaf en daarna sprak prins Bernhard onder andere met ge zagvoerder L. Lupker. Voor de heer Lupker (.het is een jacbf zegt hij over de nieuwe Capella) was het niet de eerste maal dat hij met prins Bernhard praatte. In 1943, toen hij stuurman was op het Ne derlandse koopvaardijschip Odysseus, ontmoette hij de prins in Algiers. De prins bezocht daar toen Neder landse schepen. De heer v. d. Graaf vertelde de aan wezigen over de historie van het loodswezen in Zeeland. In het gezel schap bevonden zicii schout-bij-nacht J. F. Drijfhout van Hooff. comman dant van het loodswezen in ons land, mr. J. van Aartsen .commis saris der koningin, de leden van ge deputeerde staten, burgemeester drs. D. Roemers van Vlissingen, het da gelijks bestuur van de Nederlandse loodsensociëteit ln Vlissingen en een deputatie loodsen. Strijd Kapite>n ter zee v. d. Graaf herin nerde aan de vroegere tractaten en onderhandelingen tussen Nederland en België over de belooösmg van de Westerschelde en de Schelde tot Ant werpen. die volgden op een stevige strijd in de oude tijd. Dlo strijd ein digde soms zelfs wel met nare on gevallen. Het feit. dat de scheeps- gezagvoeiders de keuze hadden: Bel gische of Nederlandse loodsen, haJ een moordende strijd tussen de lood sen tot gevolg. Na de tweede wereld oorlog kwam er enige lijn in de zaak. Er kwamen Belgisch-Nederlandse re gelingen. 27,5 procent voor de Ne derlanders en 72.5 pet voor de Bel gen. In 1950 kwam een nieuwe re geling. die gunstiger was dan die Moment aan boord van het loodst vaartuig Capella': links gedepu teerde v. d. Bos, naast hem prins Bernhard, Berden zijn in gesprek met gezagvoerder Lupker. Op de achtergrond nog juist zichtbaar commissaris der koningin Van Aartsen en burgemeester Roe- (Foto PZC van kort voor de tweede wereldoor log. In 1955 werd de overeenkomst gewijzigd. De kustvaart steeg aan zienlijk en de Nederlanders kregen het hoe langer hoe drukker. Dan komt er 'n nieuwe, nu nog geldende verdeling van de vaarweg: het ge deelte tot Vlissingen, buitengaats, dan Vllssingen-Antwerpen en Vlie gingen-Gent. De heer v. d. Graaf toonde zich con tent met de huidige verdeling tus sen Nederland en België: .De verde ling ls goed naar verhouding, presta tieverdeling en Inkomsten'. Op een vraag van de prins zet ka pitein ter zee v. d. Graaf, dat er thans 184 Nederlandse en 240 Bel gische loodsen aan het werk zijn van Vlissingen uit. Terwijl stuurman S. W. G. Gisius met de rest van de bemanning de .Ca pella' In goed vaarwater hield, sprak de prins met onder meer gezagvoer der Lupker. Er was nog een demon stratie met een loodsjo! van de .Ca pella'. die van tien meter hoogte in de Westerschelde werd neergelaten met aan boord de matrozen M. Fer- ron en J. Dijkstra. Na een tochtje toonden zij het speciale patent van de davids. die ook ln hoge golven hier door de sleepboot Frederik Hen drik gemaakt de jol recht houdeil. Belangstelling op de Capella' voor een demonstratie. Van links naar rechts gedeputeerde Kaland. prins Bernhard. ka pit et n-ter-zee v. d. Graaf, loodscom mtssans Heyse, politiecommissaris Van Marton en de heer Vernède, sec retaris van de prins. (Foto PZC) Later, ln zyn toespraak by de of ficiële opening van de nieuwe fa briek stelde prof. Winnacker nog even nadrukkelijk vast, dat .of en wanneer er sprake zal zyn van een uitbreiding met een derde fos- foroven, dit niet alleen zal afhan gen van de marktbehoefte in de wasmiddelenindustrie, maar ook de verdere industrialisatie In het Sloegebied hierbij een belangrijke rol speelt'. heer Winnacker rekende nameiyk voor dat van de produktiekosten 30 tot 40% stroomkosten zyn. In de scherpe concurrentie op de wereld markt hangt het vaak van de ener giekosten af of men zich met de che mische produktle staande kan hou den. In dit verband werd nog eens als een geschikte buurman voor Hoechst in het Sloe genoemd het alu- mlnlumbedrijf van het Franse con cern Péchiney, dat ook grote belang- stelling heeft voor goedkope energie van een kerncentrale. De voorzitter van de raad van be stuur van Hoechst zette het belang van Hoechst by de energievoorzie ning nog wat nader uiteen. .Wanneer de tweede bouwfase in Vlissingen voltooid ls zal onze behoefte aan elektrische energie ongeveer 140 me gawatt bedragen. Bij verdere grote stijging van de vraag zou de thans bestaande stroomverzorgingsinstalla- tie niet meer voldoende zijn: aan de andere kant echter ls Hoechst als afnemer niet zó groot, dat haar be hoeft alleen de bouw van een grote centrale noodzakelijk maakt'. Raffinaderij an groot belang voor de verdere ontwikkeling van het Hoechst-bedryf Hoechst denkt in dit verband ln het byzonder aan de vestiging van stroomintensieve bedrijven als .bu ren', die ertoe kan bijdragen dat de planneD voor eeD grote elektrische centrale conventioneel of met kernenergie in de nabijheid van Borssele ln een niet al te verre toe komst verwezenlijkt worden; zodat hier aan de chemische Industrie ln voldoende mate op gunstige voor waarden elektrische energie ter be schikking kan komen. Goedkope energie is namelijk een levensbehoef te voor een bedrijf als Hoechst. De Stroomintensief

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 7