iGENDJ WU MAKEN HEI WAAR 5 RAAD ONEENS MET B EN W OM BEROEP ONGEGROND TE VERKLAREN MARKTBERICHTEN Oriëntatierit Scheldegouwen WALCHEREN ZEEUWSCH-VLAANDEREN KERKDIENSTEN ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT In Kapelle Weigering om te mogen plaatsen KAPELLE Met acht tegen twee stem men heeft de gemeenteraad van Kapel le donderdagavond het voorstel van b en w, om een door de heer J. Meulpol- dcr te Bïezellnge ingesteld beroep on gegrond te verklaren, naast zich neerge legd. Aan de heer Meulpolder was een bouwvergunning geweigerd om op zijn erf aan het Waardekenshoekplein 1 een benzinepomp neer te zetten. B en beroepen zich bij hun weigering op voor dat deel geldende bebouwingsvo schriften. De raad vond de argumen tering zwak en was van mening, dat het plaatselijk initiatief gesteund moet worden. Met uitzondering van de beide wethouders werd er dan ook unaniem tegen het voorstel gestemd Burgemeester H. G. van Suijlekom zei dat ook de stedebouwkundige met met de plannen van de heer Meulpolder, die reeds een rijschool heeft maar daar naast ook nog een taxibedrijf wil be ginnen, kon instemmen. Het is een woonwijk en er zijn van begin af geen afwijkingen in de be- bouwingsvoorschnften toegelaten. Dt burgemeester wenste deze lijn aan te houden. Ofschoon raadslid Iz. Slabbe koorn (ar) te kennen gaf zeif geen groot voorstander voor het plaatsen van een ben benzinepomp op het onder havige erf te ziijn, vond hij de argu mentatie van b en w zwak en zeker geen reden om de bouwvergunning weigeren. Op zijn vraag of er bezwa ren volgens de hinderwet waren binnen gekomen. zei de voorzitter dat er één was ontvangen. Raadslid A de Schipper (vrije lijst) zei naar de inzichten van de stedebouwkundige in dit geval niet te willen luisteren. .Dergelijke mensen loggen op alle slakken zout'. Ook de heren F. van Hoorn (wd) M. Wisse (ch) en J. M. Zuidweg (ch) deelden deze mening. Raadslid J. M. Zuidweg: .Waarom zou men weigeren? Niemand heeft er toch last van?" Bij de hierna te houden stemming bleken acht raadsleden de heer Meulpolder niets bij zijn plan nen in de weg te willen leggen De beide wethouders stemden voor het voorstel het beroep ongegrond te verklaren. De woningwetwoningen Oeresstraat 7 en 10 werden verhuurd aan mevrouw W. de Jager-van den Berge en J. P. Bruijnooge. De heren F. van Hoorn, J de Jager, A. de Neef. D. Poortvliet en Chr. Rijn werden tot leden van de ad viescommissie woonruimte wet herko zen, Dat was ook het geval met de plaatsvervangende leden J. M. Zuidweg. St. C. Duijnhóuwer. A N Lamper. L. de Koeijer en I. J. Drever Geen beden kingen had de raad tegen het voorstel om twee perceeltjes parkeerterrein aan het Molenwater in erfpacht uit te ge ven voor het bouwen van een garage. Dit zal gebeuren tegen een jaarlijkse canon van 19.60 per garage. Met de stem van de hoer J. Slabbekoorn (sgp) tegen besloot de raad voor 1968 als tegemoetkoming In het aantal bijge woonde vormingsdagen van ingezetenen, aan het oecumenisch vormingscentrum .Hedenesse' te Cadzand een bijdrage te verlenen van 410. De Nederlandse hartstichting en de nier stichting Nederland zal gesubsidieerd worden met 1 cent per inwoner: de af- (ADVERTENH&t TAXI CENTRALE 4BEE Nieuwe llaven 37-29 Middelburg telefoon 01189 320(1 Dag en nacht hert-lkhaar, ook zondags doling reclassering van het Leger des Heils krijgt 5,- per kind dat in ver zorging is genomen en de bijdrage aan het Zeeuws consultatiebureau voor alco holisme zal worden opgetrokken tot 125 per jaar. De werkcommissie so ciaal paedagogisch werk in Zeeland krijgt voor elk uit de gemeente in ver zorging genomen kind 15 per jaar le bijdrage aan de stichting Zeeuws instituut voor de geestelijke volksge zondheid zal met een dubbeltje verhoogd worden tot 35 cent per inwoner per jaar. Garantie Aan de stichting gemeenschaps- dienstencentrum ter plaatse zaJ de ge meente een garantie geven voor het af sluiten van een geldlening van 275.000. Deze geldlening heeft de stichting no dig voor het bouwen van een gemeen- schaps- en dienstencentrum, waarvoor de plannen gereed zijn. Om principiële redenen wenste raadslid J. Slabbekoorn (sgp) zijn stem aan dit voorstel niet te geven terwijl raads lid A. N Lamper (pvda) tegenstemde omdat het NVV en de PvdA geen ver tegenwoordiging hadden gekregen in het stichtingsbestuur. Burgemeester Van Suijlekom wees erop. dat in het stich tingsbestuur geen enkele politieke groep vertegenwoordigd is Geen beden kingen had de raad tegen het beschik baar stellen van gelden voor de bouw van een tweede nieuwe twee-klassige kleuterschool. De voorzitter deelde nog mee. dat de gemeente voor het verkrijgen van een !raaie entree rond het aan de C. D. Vereekestraat te bouwen gemeen- schaps- en dienstencentrum gaarne de beschikking had gehad over enkele klei ne perceeltjes grond. Enkele grondei genaren zijn na moeizame onderhande lingen niet bereid gebleken, aldus de burgemeester, tegen een zeer hoge prijs te verkopen. Men heeft de plannen nu zo gewijzigd, dat van koop wordt af gezien, terwijl toch tot de bouw van net centrum kan worden overgegaan. De Vlisslngsche Nutsspaarbank It «r geheel ten nutte van de spaar» tiert, ai 145 jaar. Haar kantoren Zijn gemoderniseerd en haar Service aangepast aan de eisen van «Ie tijd, maar het spaardersbelang Is richtsnoer gebleven voor de VLISSINGSCHE NUTSSPAARBANK VLISSINGEN Coosje Buskenstraat 146 BonedtJkestraat 161 (bijkantoor). Alexander Gogelweg- hoek Vllssingsestraat (Panmvenburg) NCVB bijeen Het ziekenhuis in de streek luidt: .Hongkong, huwelijk tussen de en armoe'. De lezing wordt met dia's nader toegelicht. Centrale werkplaats ging op reis De werknemers en het stafpersoneel van de centrale werkplaats Schouwen- Duiveland te Zierikzee. vergezeld door hun echtgenotes of een van hun huisge noten. maakten 't jaalijkse uitstapje met als doel een bezoek aan de stad Antwerpen. Nadat het gezelschap zich dij de werkplaats had verzameld, ging de reis via het veer Perkpolder naar de sociale werkplaats te Terneuzen, waar de koffie zich uitstekend liet sma ken. Langs de kanaalzone gingen de drie bussen via Gent naar Sint Niklaas, waar een Belgische koffiemaaltijd werd februikt. Na de lunch stond het ezoek aan Antwerpen op net program ma; een rondvaart door de havens en een rit door de stad gaven een indruk van de drukke sinjorenstad. Deze dag werd afgesloten me: een diner in het restaurant Rozenoord' te Bérget op Zoom. De MAC- Scheldegouwen houdt morgen (zondag) een oriëntatierit. De start voor de eerste deelnemer zal om 2 plaatsvinden vanaf de schouwburg te Middelburg. De rit wordt verreden vol- Door raadslid Iz. Slabbekoorn werd nog gens het oude KNM'V-reglement, gewezen op de recente publikaties ten Vanaf half twee kan men inschrijven aanzien van de herindelingsplannen voor bij de schouwburg. De rit voert over Zuid-Beveland waarbij de mogelijkheid goed verharde wegen op Walcheren. De niet is uitgesloten, dat 's-Gravenpolder1 finish en de prijsuitreiking zijn even- nog wel eens bij de nieuw te vormen j eezis bij en in de schouwburg, gemeente Kapelle kan worden gevoegd. Hij vond de argumentatie van minis ter Beernink goed en overtuigend waar bij het vormen van één agrarische ge meente volgens hem aan waarde wint. Raadslid M. Wisse (oh) vroeg tenslot te nog eens aandacht te willen be steden aan verschillende straten te Bie- De Nederlandse christen vrouwenbond afdeling Zierikzee komt op woensdag 18 september in het hervormd vereni gingsgebouw weer bijeen. De heer BEKLO-BELGIé - Op donderdag 26. V D J. F. van den Hoek uit Schiedam zali wtjda^ en zaterdag 2& september a's spreker optreden. Bet onderwerp ;n Eeklo geneeskundige dager. 'eei" x aardappkltermusmarkt rptieaardappelM. Bintje. Klei. 40 mm nov. 10.10, april 12.30. Kiem Blè rt- .70. april 12.10. Slot nov. BSO. april van het noorden gehouden worden rnet medewerking van de Koninklijke Ne derlandse maatschappij tot bevordering van de geneeskunst afdeling Zeeuws- Vlaanderen, waarvan dr S. Lelie spe ciaal zitting heeft in het erecomité van de geneeskundige dagen De huisarts dn J. L. Lockeffer uit Uzendijke zal met dr L de Liüe ug Maldegem op zaterdag 28 september een discussie aangaan over het onderwerp: Wat ver wacht de huisarts van het ziekenhuis. tuwelljks prijshoudend. Qpen*tnande poel t tea 11 aept. nov. 241. «pril 19,27 12 sept.. nov.: 2.31. april 1B.16. Gedane zaken Ochtend call. 8 x nov. 9.80, 6 x april 12.30, 72 x april 12,20. 38 x april 12,10. 67 x opril 12.—. 12 x aprU 12.10 Dagomzet nov 12, april: 30$ Weekomzet: Mld VLISSINGEN Ouderavond Paulusschool Donderdagavond hield de Paulusschool te Vlissingen in de aula aan de Adr. Ooortelaan een speciale ouderavond - de ouders van de brugklasleer lingen. De brugkl&sleraar, de heer J. Spinnewijn. gaf op prettige wijze een overzicht van de systematiek van de brugklaslessen. De heer E. Dierlkx, di- rekteur van de school, sprak vervol gens over een aantal organisatorische aangelegenheden. Vele ouders namen deel aan het gesprek dat hierna volgde. De opkomst was groot. Bijeenkomst KGV Het katholiek vrou wel gilde afdeling Vlissingen had dezer dagen 'n gezellige samenkomst in .Het Buut' aan de Be- atrixlaan. Na het gebruikelijke wel komstwoord van de presidente, ook aan de nieuwe leden, werd de vergadering geopend. De aktiepunten voor het ko mende seizoen werden onder de loupe genomen. Nadat de aanwezige dames daarover hadden beslist, werd het woord gegeven aan de heer Bikker die MIDDELBURG SPEELWERK LANGE JAN MIDDELBURG Met ingang van september zal het carillon van de Lan ge Jan andere melodieën over Zeeuwse landschap laten vloeien. Op de hele uren zal The harmonius blacksmith van Handel gespeeld wor den op de halve uren .Als de boer wil dansen gaan' van Weissenbom en op de beide kwartieren zullen fragmenten van het volkslied .Jingle bells' worden ge- vertelde van alle soorten binnen- buitenlandse kaas, van koe tot consu ment. Daarop volgde een leuke discus sie. Tenslotte was er ook nog een rassing verschillende dames een hartige hap mee naar huis. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 12-9: Vaika van Joppila. 13-9: Bulko van Noorwegen. Balmo- ral-Queen van Dover, Neptunus van Klng- Roerborg van Antwerpen. Vlissingen vertrokken op 12-9: Raila naar Aruba/Sloehaven. 13-9 Bulko naar Napels Balmoral-Queen naar Simonsvlk Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 12- 9: Clyde (Slb.) van zee/Terneuzen, Themls van Bremen, Polaris van Colchester/Gent Makkum van Shoreham. Zeevaart van Rot terdam. Vliestroom van Rotterdam. 13-9" Madjoe van Rotterdam. Trio van Esbjerg. Antarctica van Boston/Gent. Gruno van zee Terneuzen. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 12- 9: Setas naar Denemarken. John-V naar Lon den. Clyde (Slb.) naar zee/Terneuzen. Fran- COis-Buisman naar Leith. 13-9: Finlandia naar Vlaardlngen. Lireco naar Aarhus. fruitfee met ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1 DREISCHOR-Ring. 19.30 uur. concert door Crescendo. GAPINGE - Schotse Hoek. 16 uur concert blokfluitclub en Jeugdkorps Veere's Genoe- scnaauoond Weeshuis, 11.30 uur: concert Jongerenbar - monleorkest Kyjow Markt. 14 uur concert door jongerenharmo- nieorkest Kyjow Grote Markt. 15 uur: kindercorso. 's-IIEER-HENDRlKSK IN DEREN - Cafe-res- taurant .Ruimzicht'. 14,31 uur' start oriènta- tierit mac De Zeeuwen. HOEDEKENSKERKE - Dorpskom. 14 uur muziekfestival. 20,30 uur: concert Excelsior' uit Kloetinge. KOUDEKERKE Verenigingsgebouw. 20 uur: High-way 61. MIDDELBURG - Molenwater. 9-18 uur: mi niatuur Walcheren. Hotel .De Burg'. 10.30 uur diploma-uitrei king aannemerscursus. Lange Jan. 15-16 uur: carillonconcert. Ontmoetingskerk, 19 uur start rondwande ling .Juliana' met marjoretlenpelelon. Gouden Poorte, 20 uur: Klss-kiss Schouwburg. 20 uur: hammondorgelconcert door Bernard Drukker 't Stuivertje. Korte Giststraai 4 20 uur dansavond. 't Vlotje. 20 uur discunal OUD-VOSSEMEER Sportveld taptoe harmonie Aurora uit Grei SOUBURG - Clublokaal. Padweg, 10 uur: tafelkeuring konijnen van .Nuf en Genoe gen'. TERNEUZEN - Markt, kermis VEERE - Muziektent, 17 uur; concert blok fluitclub en Jeugdkorps .Veere's Genoegen' VLISSINGEN - Kanaalstraat. 8 uur afvaart .Barracuda' Britannia: trio Leen Zietse Concertgebouw. 14-22 uur uieubclshow VROUWENPOLDER - Kerkplein 15 uur: concert blokfluitclub en leugdkoro* Veere's Genoegen' WOLPHAARTSDIJK Muziektent Dorps plein. 19 30 uur: concert door Advendo AXEL Foyer cultureel centrum De Halle tentoonstelling fotoclub Axel GOES - Voormalig weeshuis. 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling Scheppend ambacht' HULST Burgerzaal stadhuis. 9-12 en 14-17 uur; tentoonstelling kaarten van flattings MIDDELBURG - Van Benlhem en Jutting. 9.30-18 uur tentoonstelling van oude land kaarten. stads- en dorpsgezichten van Neder land. Belgie. Luxemburg en het vroegere Frans-Vlaanderen Vleeshal stadhuis. 10 30 uur opening tentoon stelling World Press Photo SINT-ANNA TER MUIDEN - Voormalig raadhuis. 10-12 en 14-17 uur tentoonstelling werken Jos But en baron R de Meester de Belzenbroek WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: tentoonstelling werken Jef Diederen en Jaap v d. Pol. ZAAMSLAG Het Poontje: tentoonstel ling werken Arn Kroonder. BERGEN OP ZOOM - Luxor. 18 45 en 31 uur: Tarzan contra Barcuna krijgers. Roxy. 18 45 en 21 uur: tn het heetst van de nacht. 14 jaar. GOES Grand, 19 uur; 10.000 dollar bloed geld. 14 jaar. 21 uur: naakt in de val. 18 Jaar. MIDDELBURG - City. 20 uur: Gendarme in York. 14 jaar OOSTBURG Ledeltheater, 20 uur: Op blo- oeten in het park, alle leeftijden. TERNEUZEN Luxor, 20 uur AngeUque. markiezin der engelen, 18 Jaar. VLISSINGEN - Alhambra. 19 en 21 uur: Vakantieperikllen met funeste gevolgen, 14 jaar. ZONDAG 15 SEPTEMBER 1968 MIDDELBURG - Molenwater. 9-18 uur: ml- zur Walcheren Schouwburg. 14 uur: start oriëntatierit mac Scheldegouwen SOUBURG - De Zwaan. 14.30 uur: fanclub. VLISSINGEN Kanaalstraat. 8 uur afvaart .Barracuda' Concertgebouw, 14-22 uur: meubelshow MIDDELBURG - Vleeshal stadhuis. 13-17 uur tentoonstelling World Press Photo, WESTDORPE - Galerie Troutzaerte. 14—18 uur. tentoonstelling werken Jef Diederen Jaap v d Pol. ZAAMSLAG Het Poontje: tentoonstelling Arn Kroonder BERGEN OP ZOOM - Luxor. 14 uur voor stelling. 16 uur Tarzan contra de Barcuna- krijgers 18.45 en 21 uur De grootste treln- roof van deze eeuw Roxy 14.30 uur Bloedspoor In de heuvels. 14 laar 16 30 18 45 en 21 uur: In het heetst van de nacht. 14 Jaar. GOES - Grand, 15 en 19 uur. 10.000 dollar bloedgeld. 14 jaar 21 uur Naakt in de val. 18 Jaar MIDDELBURG - City. 14.30 uur: Hercules in de hel van Dzjengis Khan. 14 jaar. 20 uur. Sexy gang, 18 Jaar OOSTBURG Ledeltheater. 14, 16.30 e uur- Op blote voeten in het park. alle leef tijden. TERNEUZEN - Luxor. 14.30 en 20 uur. gelique. markiezin der engelen, 18 jaar. Angelique. de weg naar Versailles. W edvlucht erendglng 1 >nte Duif n AARDENBURG De postduivenhouders De Bonte in samenwerking met de Grensvliegers' van Eede deel aan de prijsvlucht uit Quivrain met 142 jonge duiven. 1 O. Queckelberghe: 2 J. de Vreeze; 3 A. Verstraete; 4 R. de Clerck; 5 H. Lampo; 6 en 9 C. Cattoor; 7 8 en 10 E. Slandaert. Aan dezelfde vlucht werd deelgenomen met 64 oude duiven. 1 en 3 A. Reijniers: 2 L. Matthijs; 4 R. de Clerck: 5 A. de Baerdemaeker: 6 en 8 O. de Vriend: 7 C. Cattoor; 9 M. de Smet; 10 J. de Vreeze. 'NF.U7.FN BEJAARDEN TERNEUZEN ZAGEN FILM JOANTJE TERNEUZEN In de Terneuzense be jaardentehuizen ,De Blide' en .Bachten Dieke' en in het patronaatsgebouw heeft de heer C. Schyve uit Oostburg vrijdag middag- en avond de film Joantje' ge draaid voor de bejaarden. De vertoning .cultuele ochtenden', waarvan zg culturele ochtenden', waarvan komende seizoen weer een aantal wordt gehouden. .Joantje' stond aanvankelijk tegen woensdag op het programma, maar toen bleek, nadat de heer Schijve in ,De Blide' zijn toelichting had gegeven, de instal latie defect. Vrijdag deed men het nog maals: 's middags om 17 uur draaide .Joantje' in .De Blide' 's avonds in .Bach ten Dieke'. Eerder op de dag konden ook de bezoekers van de bejaardensoos de rolprent zien tijdens een voorstetling !- het patronaat. Raad Zaamslag over tennisbanen Huisnummering De nieuwe huisnummering voor de bui tenwijken te Zaamslag, die het ge meentebestuur deze zomer heeft inge voerd. is nu afgerond, doordat de straat naambordjes, waarvan de levertijd lan ger was dan werd voorzien, nu konden voorkeur voor de traditionele gravel- Verder vermeldt de agenda een voor stel tot het vaststellen van vier wijzi gingen van de begroting 1968, een voor stel tot het wijzigen van de gemeen schappelijke regeling .afvalwaterleiding Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen - Oost', een voorstel inzake salarismaatregelen en reiskostenvergoeding gemeenteper- soneel, een voorstel tot "het aangaan van een lening van 300.000 bij de NV Bank voor Nederlandse gemeenten: een voorstel tot verkoop van een per ceel bouwgrond en een voorstel tot het niet-verlenen van eervol ontslag aan ge meente-geneesheer M. Elenbaas. Voorts komt aan de orde een voorstel tot heit vaststellen van een instruc- sportvereniging .Zaamslag'. een voorstel tot het vast stellen van een instruc tie voor conciërge en schoonkouder van het gymnastieklokaal en het vaststel len van een gebruiksverordening voor het gebouw. De raad komt om half dne bijeen. ZAAMSLAG ,Pech onderweg' Het bestuur van de afdeling Zaamslag van het Verbond van Veilig Verkeer zal ln samenwerking met de ANWB een serie van vier cursusavonden organise ren van .Pech onderweg.' Het aantal cursisten is aan het maximum van 25 gebonden. De activiteit van het bestuur concentreert zich verder op de vervaar diging van de verkeersmaquette, die wellicht op 8 en 9 november a s zal kunnen worden tentoongesteld. De kos ten hiervan kunnen gedeeltelijk bestre den worden uit eigen kasmiddelen, uit subsidie van het gemeentebestuur en uit een nog te voeren financiële actie. Doo-r de verschillende activiteiten be weegt het ledental zich in stagende lijn. Het bestuur onderzoekt ook de mogelijkheid om dit najaar verkeers- vooriichitinig te geven aan de bejaarden. bewoners gevraagd in hun correspon dentie duidelijk het nieuwe adres op te geven dan wel adreswijzigingskaarten te gebruiken. V oorlichtingsbijeenkomst over herindeling ZAAMSLAG tn de raadsvergadering van de gemeente Zaamslag dinsdagmor gen 17 september leggen b en w van Zaamslag de gemeenteraadsleden een voorstel tot het doen van een principe uitspraak omtrent de aanleg van een tennisveld voor. Tussen het gymnastieklokaal en de wo ningen Polderstraat 31 - 39 ligt een open stuk grond waar precies twee ten nisbanen zouden kunnen liggen. Bij de Koninklijke Nederlandse Heide Maat schappij is opgaaf gevraagd van de prij zen van aanleg van één of twee banen of van een baan en een oefenbaan. Bij £>e Vereniging van burgemeesters, de sportvereniging hebben zich tot nu. secretarissen en ontvangers" m West toe veertig toekomstige spelers aange- j Zeeuwsch-Vlaanderen organiseerde ir meld. de bovenzaal van de katholieke kring Als de raad in principe besluit een ten- te Oostburg een voorlichtingsbijeen- komst, afgestemd op de aanstaande her indeling van gemeenten in het gewest. De heer A. Slotboom van de Ni landse bond van gemeente-ambtenaren uit Amersfoort gaf hier een inleiding over de rechtspositie van de ambtena ren bij een herindeling. De aanwezi gen, grotendeels uit kringen van de vesahillende takken van gemeente diensten, kreeg een zeer duidelijke uit eenzetting over ontslagen, wachtgelden, enzovoort die bij een gemeentelijke herindeling aan de orde komen. Na de pauze kreeg inleider vragen op verschillend gebied, maar wel met de herindeling verwant, te beantwoorden. Naar aanleiding van een van deze vra gen pleitte de heer Slotboom voor over leg tussen de nog bestaande gemeen ten over verschillende personeelspro blemen. Alhoewel hij er zich van be wust was dat de oude gemeentebestu ren het nieuwe gemeentebestuur in personeelszaken en dergelijke geen bin dende voorstellen kan doen. kan voor overleg, in het belang van het perso neel van groot belang zijn. Wethouder W. van der Hooft uit Breskens, de enige aanwezige uit de kring van gemeente- doktf.rsdienstes walcheren Middelburg w- W. Steven? Populierenlaan 9. tel 2011, Vli&singen: zaterdag na 9 uur vrn: Sluijter. Julianalaan 7, tel 222.5: zondag 8 uur vm: D. Bom. Badhuisstraat 45. lei. 2233: Serooskerke. Veere cn Ooslkapelie: P. 1 Dorpsstraat 2. Oostkapelle. tel. 01188— WestkapeUe. Zoutelande. Koudekerk- Domburg L Sloos. .Middelburgsestraat 94. Koudekerke. tel 01135-231: Amemuiden. Sou-, burg en Nieuwland: G. van Boekei. Kanaal- weg 89. Souburg, tel. 01183600. Chirurgend lenst Vlissingen: ziekenhuis Sint- Joseph. Van Dishoeckstraat 10. tel. 5000. Tandarts: H de Vries. Badhuisstraat 107. Vlissingen tel 2644. Apotheken- Middelburg: L v d. Boogert e Delft 12. tel. 2789: Vlissingen. J. v. d. Sande. Badhuisstraat 22. tel. 2066. Bierenarts R Baricema. Sprencklaan 5. Mid delburg. lel. 3118 Wijkverpleegsters: Middelburg: zr N Boo- gaart, F G Alemanstraat 38b. tel. 3491: Vlis singen zr v d Ende. Schaepmanstraat 51 tel. 4221 (Oranje-Groene Kruis): zr Van Sab- So'.tegemstraat 22. te! 2914: Veere. Vrou wenpolder. Serooskerke. Gaplnge. Sint-Lau- ns. Oostkapelle. Aagtekerke en Domburg Corry. Noordstraat 27. Domburg, tel 01188- 719 Artsen Terneuzen. K. Jlskoot, Markt 2, tel 2303; Ooslburg-Aardenburg: F. Loose. Oosl- burg, tel. 01170—2121; Zuldzande. Cadzand, Sluis en Retranchement: H. Bom. Cadzand. tel. 01179—366; Biervliet, Groede en Schoon- dijke: J. Jansen, Groede. tel. 01171366; Axel: K. Boor. Noordstraat 8. tel. 666: Hulst: an Lierop, Grote Markt 11, tel. 2969. Apotheek Terneuzen: M. Hamaira, Noord - straat 69. tel. 2060. Wijkverpleegsters: Breskens. Cadzand. Oost burg. Schoondijke: zr G. Buijssc. Oostburg. tel 01170-2973 ibgg 0381 Dierenartsen: West-Zeeuwsch-Vlaander en d. Vijver. IJzcndlJke, tel. o:!76-3S3 (bij geen gehoor 01152-2321; Midden-Zeeuwsch- Viaanderen. C. J Cijsouw, Axel. tel 01155 1488. ADVERTENTIE Koop vandaag nog een exemplaar! A.. M. DE JONG Merijntje Gijzens jeugd, en jonge jaren Bevat alle acht delen: Het verraad Flierefluiters oponthoud Onnozele kinderen In de draaikolk De grote zomer De goede dood Het boze gerucht Een knaap wordt man Een reus van een boek voor slechts 39,-. BOEKHANDEL KUNSTHANDEL XI VEILING 8TAVKNIS8E 13 september Bintje, gewoon, xiasse 1 8.10 8.30 Je. bonken, klasse I 9.00. U 6J0 M ton. ZUID-HOLLANDSE EILANDEN kg. Bintjes, gr. 9-12 per kg. Andljvte Eigenheimers, gr. 10-14 Bintjes, gr 9-12 An dijvie 9-19. Bloemkool: 6 st. p bak. 85-118; 8 Jrt p. bak, 60-84. 10 st. p. bak. 37-59. Dub- be Ie bonen: Ia. 89-112: 11a 51-84. Snijbonen la 134-168. Pronkbonen 63-79. Gele kool 8-16. Groene kool I2-2A Rode kool 7-19. Kroten 14-26. Waspeen 37-39. Peterselie 6-15. Prei 28-37 Selderij J-13. SU S-28. Spinazie la Jl- 60 Spruiten Ia 74-98: ld 92-99 Witlof Ia 141-148 Ha 77-125. Aanvoer 4 ton. Spitskool 47-54. Uien 10-19 Oog Meloen: 8 st p bak 00-122: 8 st P bak 89-112; !0 st. p. bak 72-93 Oranje Annarias Meloen 6 p bak 119-134; 8 st p. bak 87-117; 10 w.. p. bak 68-91 Reine Victoria Is >7-122. Ha 55-64. Tomaten- la 375: Ib 375-380: !c 285. Trtumphe de V. 80-85, 29-34: 75-80. 28-38. 70-75, 33-38; 637-70. 29-40; 60-85, 24-37 55-80. 24-27. Aan voer 36 tori. Beurre Hardy 80-85. 34-47. 75-8 35-44; 65-70, 31-45; 6" Aanvoer 96 ton. Seigneur d'Espère: 70-75. 46-54; 95-70. 37-52; 60-65. 20-48 55-60. 20-26 Aanvoer 3 ton James Grieve 80-85. 32-40 75-80. 20-42. 70- 75. 21-43; 65-70. 20-40 Aanvoer 101 tor, Be- nonl: 80-85 86 75-80. 73-77 70-75. 63-71; 65-70. 60-63 60-85. 37-41 Aanvoer 10 ton. Cox's Oragne Pippin 80-85. 44-6!. 75-W. 47-72; 70-75. 37-69. 65-70. 29-47; 60-65. 33-39. Aanvoel 19 ton. Laxton Fortune. 80-85. 29- 34; 75-6/. 26-31. 70-75 25-33; 65-70. 18-23; «0-65. 18-21. Aanvoer 4 ton. Tydeman's Early Worcheeter 80-85. 58-71. 75-80. 63-73 70-75. 61-72; 65-70. 37-67 60-85. 29-42. Aanvoer 4 ton. Cronsel Transp. 03-85. 24-30. 75-80. X- 28 70-75 18-26 85-70. 18-21. PrëCOte de Trévoux: 65-70. 24. 60-65. 24 55-60. 20 Aan voel 6 ton Clapp'B Favourite; 65-70. 24-27; 60-65. 24 55-60. 20. Aanvoer 5 ton. William s: 80-85. 24-28; 75-80. 21-24. 70-75. 24-28; 65-70, 21-35. Aanvoer 21 ton. Totaal aanvoer fruit 335 VEILING 8 INT-ANN a LAND 13 september 1968 Dore. gewoon 12.5012.70. bonken 45.Ei genheimers. gewoon 8.0010.80. bonken SM. Bintjes, gewoon, biok 1 8.00820. II 7.00. Apart 6.00. bonken, groot 1080. Drielingen 3.00. Voer 1.96. Aanvoer 122 ton. VEILING TERNEUZEN DE VEY MESTDAGH Beilamypark 45-58 - Vlissingen KOUDEKERKE Collecte De collecte voor het koningin Wilhelmi- nafonds heeft te Koudekerke 964.40 opgebracht. WALCHEREN ZONDAG 15 SEPTEMBER Selde- 13 september. Sla 1 19—22. 2 5—17. 111. B 2 66—78. C 2 52. afwijkend 57 komkommers 20—34. Witte I Meloenen 2 73-^105. 3 33—54 Pe- boe rij 2—16. Peterselie 20 Per dooe: Bramen 3745. Per kg: Meerlanders 15 Bintjes 13.90— 14. Andijvie 22—32 Prei 15—23 Prinsessen- bonen 91146. Pronkbonen 73 Prelude 130. Rabarber 15—26. Sabo 148 Savooiekool 713. Rode kool 17—21. Snijbonen 31—151. Uien 2— 13. Witte kool 6—13. Tomaten A 48—71. A 2 46—52 B 2 56. Pruimen Reine Victoria 648. Appelen: James Grieve 2 90 21. 80 21—33. 70 23—29 65 15—22. 60 15. 3 grof :5—17 Ll.-ed 2 90 15—17. 80 18—25. 70 19—23. 65 17—20. 3 grof 15—17. Neumann 2 80 23—25. 70 31—83. 65 15—2». 3 grof 15—16 Cox Orange 1 80 46— 56. 75 57—59. 70 58. 65 45. 2 4417 75 46— 53. 70 46—50. 65 33—40. 60 25—29. 3 grof 15—19. Tydeman 2 80 55—58 70 01-66. 65 51. 60 42— 54. 3 grof 3536. Peren: Beurré Hardy 1 80 40—15. 75 40—16. 70 45—48, 6S 34—36. 60 28—29, 2 75 37. 70 37— 38. 65 31. 00 24. 3 grof 15—18. Triomphe de Vienne 2 80 20—29. 70 28—32. 60 25—31. 55 16 3 grof 1821. Bonne Louise 1 65 4045. 60 3436. 55 25—26. 3 grof 13A Waalse Kerk: Middelburg 10.30 de Ca- banis. Pinkstergemeente: Vlissingen (Groene- woud) 2.30 dienst. veiling vvzb goes Volle Evang. Gem.: Vlissingen: (Vrou-j,3 Export- en Industrie-,.? ling Geref. Kerk: Arnemuiden 9.30 ds Oê= - westraat) 9 45 dienst; Middelburg 10] Bramen <2 kg per fcrat) 1 229. 2 192^ 3 r,. Bra- ma, 2.30 ds Cozijnsen; Domburg 10 cis: dienst. men 14 kg per krat) 1 en 2 132. Boorsma, 2.30 dra Helderman; Gapii.ee SoNAppelen: I.m» Gn,,, KL MAM 6 leesdienst. Herv. Evang. dienst. R-K Kerk Walcheren: Vlissingen 8 30, 10.30, 12 en 7 H. Mis. zaterdag 7. Em- manuelkerk 8.30 en 11, zaterdag 7. Mid delburg 8. 10, U2. en 19, zat ei Souburg en 9.30, zate WestkapeUe 10. ZEEUWSCH-VLAANDEREN 10.15 en 2 ds Groenenberg; Grijpskerke 10 en 2.30 kand. Tieleman; Koudekerke 10.30 ds Joosse, 7 ds Meijer; Meliskerke n 2.30 ds Meijer Middelburg (Oost- Kerk) 9. ds Joosse; Hofpleinkerk 9.30 de Visser, 2.30 ds v. Wiigenburg, 5 ds v. Til; Getuigeniskerk 9.30 ds Van Til, 5 ds Visser; Plan Zuid 10.15 ds Van Wil genburg. 5 ds Joosse; Oost- en West- Souburg 10.45 ds Meijer. 7 ds Brederveld Oostkapelle 10 en 2.30 ds Hartholt; Se rooskerke 10 en 2.30 kand. v. d. Kooij; St-Laurens 10 en 7 ds De Craene; Veere i ZONDAG 15 SEPTEMBER 10 en 2.30 ds Streefkerk; Vlissingen 9.30 _\e<]. Herv. Kerk: Aardenburg 10-30 ds ds Groeneveld, 5 ds De Feyter; Huis- Faber; Axel S.45 en 10.30 ds Pennings; houdschool Paauwenburg 10 ds De Fey-i Biervliet 9.30 ds Kelling; Breskens 9.30 ter 5 dr Groeneveld: Vrouwenpolder ds Hulsbergen; Cadzana 9 30 ds Luring; 10 'en 2.30 ds Slinfenberg; WestkapeUe 9.30 dra Helderman, 2.30 da Bo°ramm W5Ï'da W? Geref. Gemeente: Aagtekerke 9.30 2 en Nieuwvliet 9.30 ds Spaans; Oostburg 7 ds Van Vliet; Meliskerke 9.30, 2.30 en 9 3Q (jg v'an Drunen; Philippine 9 de 7 ds Weststrate; Middelburg 9.30 en 2 heer Verduin; Retranchement 10.45 ds en 6.30 ds Zuyderveld; Oostkapelle 10 Luring; Sas van Gent 10.30 de heer Ver en 2.30 leesd.; Vlissingen 9.30, 2.30 en duin. 730 ds Kuis; Schoondnke 9 30 de 6.30 leesd, WestkapeUe 9.30 2 en 6 ger leesd.; Zoutelande 9.30 en 2.30 tjden 11 ds Balk; St-Kruis 9 ds Faber; Extr diensten: Zoutelande 18 sept.: ,.o0 Terneuzeri: Grote Kerk 10 ds v. d. ds Weststrate; WestkapeUe 17 sept.: viugt: Goede Herderkerk 10 ds J. Schol- 7.30 ds Schreuder. ten. 2.30 ds Poelman 1 bevestiging ds Xederduits-Geref. samenkomst: Souburg Rietveld. Waterlandkerkje 10 ds Bergs- Van Marion. Geref. Kerk: Aardenburg 9 ds Musch, 3 32 70-75 34. 65-70 26. 60-65 20, 2 D 15. KL 2 Westkapelle 9.45 lees- 39-85 2326. 75-80 2630. 70-75 25—27. 65-70 21—25. 80-65 16. Jame* Grieve Lired KL 2 85- 90 18, 80-85 22. 7560 28. 70-75 31. 65-70 26. 00- 65 17. Cox Orange Pippin KL 1 80-85 S3. 75- 80 60. 70-75 60. 65-70 46—17 00-65 29. 55-60 15. D 15. KL 2 80-85 46. 75-80 53. 70-75 52. 05- th 7 039. 60-65 25. 55-60 15. Geref. Kerk (Vrygem.): Middelburg 8.30 en 4.30 ds Veefkind; Souburg 9.30 leesd. Vrouwenpolder 9.30 en 2.30 ds Triemstra Vlissingen 4.30 leesd.; Zoutelande 10.45 ds Veefkind. Chr. Geref. Kerk: Middelburg 9.30 en 3 ds Van Amstel (H.A.); Vlissingen 9.30 H.A.), 5 ds Maris. Ver. v. Vrijz. Herv. en Remnnstr. Kring: Terneuzen 10 en 3 leesdienst. Middelburg 10 ds Geers (Koorkerk): Oud-Geref. Gem.: Oostburg 9. Vlissingen 11 ds Wery. I Leesckenstt Terneuzen 9.30, 2 Evang. Luth. Gem.: Middelburg 10.30 Bakker. Hersteld Apost. Zendingsgem.: Vlissin gen (Bakkersgang) 10 en 4.30 dienst. Hersteld Apostolische Zendingskerk: Vlissingen (Kasteelstr.) 10 en 5 dienst. Leger des Heils: Middelburg 10 samenk., 7 openluchtsamenk., 7.45 maj. Dijkstra. Vlissingen 10 en 7.30 samenk. mil tehuis 10. Sint-JosephzieKenhuss 9.'Peren: Beurré Hardy KL I 80-B5 44 75-1*1 -- - K 47. 70-75 45.89—46.30. 65-70 36-36.30. 60-65 28,40 —28 80. KL 2 75-80 37. 70-75 38. 65-70 26—33. 69-65 20. Bonne Louise d'Avranche» KL 1 70- 75 49. 65-70 43—44. 60-65 35. 55-60 25—26. Beurré de Merode KL 1 75-80 31. 70-75 35. 65- 70 30 Beurré Lebrun KL 1 00-65 17. 55-00 17. 2 D 13 Trkxmphe de Vienne KL 1 80-90 30. 70-80 37. 60-70 40, 55-80 26-27 KL 2 80-90 25. 70-80 25—26. 00-70 25.80—27.20 Pitmastoo Du- chesse KL 2 80-85 24. 70-75 24. 65-70 22 Gewone veiling appelen; James Grieve KL 2 80-83 20. 70-75 17. 65-70 15—19. 60-65 15—17. grof 15—16. James Grieve Lired KL 1 90-95 !6, 80-85 22—23. 75-80 26—28. 70-75 29, 65-70 16. KL 2 90-95 16. 85-90 16—17, 80-85 17—21. 75-80 20—23. 70-75 17—23, 65-70 16—23. grof 10—16. fijn 10. James Grieve Neumann KL 2 70-75 65-70 10. grof 913. Transp.d de Croncel» KL 2 70-75 18. 60-65 15. grof 15. Tydeman» KL 1 8Ü-90 60. 75-80 67. 70-75 73. 65-70 58. 60-65 39. KL 2 80-90 48. 75-80 54. T0-7S 48. 65-70 28. grof 28. fijn 18. Cox Orange Pippin KL 2 65-70 24. grof 15—23. fijn 17. Elisons Orange KL 1 70-75 27. 65-70 18. 60-65 8. Peren: Beurré Hardjr grof 1320. fijn 13. Bonne Louise d'Avranches KL 1 65-70 44 60- 65 38. 55-60 25. grof 15 Beurré Lebrun KL 2 75-80 15. 7075 15. grof 10—12. fijn 8. Seigneur d'Esp er en KL 1 65-70 52. 60-65 41—56. 55-60 20. KL 2 65-70 46. 60-65 43. 55-60 18, 50-55 9— 10, grof 910. fijn 911. Triomphe de Vienne KL 1 65-70 37. 60-65 37. 55-00 18. KL 2 85-90 26. 80-85 26. 75-80 27. 70.75 36. 65-70 23. 50-65 22. grof 16—23. fijn 10—19 Per stuk: Perziken 2 2—8. Meloenen 1 50—70. 2 1874. Druiven FrankenthaJer 1 179—187. 2 173. Pruimen: Reine Victoria 1 31. 2 6. grof 18—114. fabriek 21 Jefferson 2 31. grof 54— 63. fabriek 11 en doordraai. Monarch 1 89. 2 41. grof 63. fabriek 78 Warwick Droper 1 55—59 2 12. grof 28—65 fabriek 7. Burbank Gyant 1 47. 2 9—10 en D. grof 29. fabriek doordraai Rademakers 1 71. grof 44. Groenten- per stuk: kropsla 614. Komkom mers 15—37. Bloemkool 23—93. Knolselderij 5—15. Per bos: Selderij 9-15 Peterselie 12. Wortelen 42. Per kg: Aardappelen, bonken 10—14, grote 6—11. Tomaten A 1 56—71, A 2 40—61. B 1 67—71. B 2 45—60. C 1 43—45 Ro de kool !621. Groene savoolekooi 14—19. Witte kool 1821 Dubbele prinsessen bon en 60 —109. 2 B 40—45. Snijbonen 69—105. afwijkend 35. Pronkbonen 64—71. Andijvie 9—11. Was peen 12. Koolrapen 11. Pre: 4249. Spek- bonen 77. Augurken B 1 91. C 1 69. D 1 32. Totale aanvoer hard fruit 9750 kisten Axel geen opgave; Bres- Paksy, 5 ds Musch; Hoek 10 en 14.30 ds De Kluis; Oostburg 10 ds Noorloos, 3 ds Paksy; Terneuzen: Noordstraat 10 en 4.30 ds Bol: Mozart- hof 9 ds Gispen; Schoondijke 9.30 en 2.30 ds Wessel; Zaamslag 10 en 3 ds Zwaan; Zoutespui 10 en 3 ds Brederveld. Geref. Gent.: Axel 10 en 3 leesdienst; I Reuver. 10.30 ds De Goede. Evang- Luth. Kerk: Groede 9.30 ds Stol. Verg. der Gelovigen: Breskens 10 en 5.30 dienst Geref. Kerk (vrijgem.)Axel 10 en 3 ds Kuiper; Hoek 10 leesdienst. 4.30 ds v. d. Wielen; Oostburg 10 en 2.30 leesdienst; Terneuzen 10 en 3 ds Van Dijk; Zaam slag 9.30 en 2130 ds Triemstra; Zoute- Bethel Pentecostal Temple: Middelburg spui 10 en 2.30 ds v. d. Wielen 3 dhr Davïdszwoensdag 7 30 dhr Da- Chr. Geref. Kerk: Zaamslag 10 en 3 ds vidsz. Sneep. Vers: GelotfK»: Souburg rOLIr<,p,,„ Kruisgebouw) 10 eredienst. 5 verkond!- f Terneuzen ïu dienst VISMIJN COLI.INSPI.AAT ging. oerëfG?.m'h?N^d.?^T™men93ofn Exportgarnalen 1950 kg. 2.21-2.86. Schar Anglicaanse Kerk: Vlissingen-Oost (ka-[ o ds Pannekoek; Oostbuig 10 en 3 iees- 45 kg. Bot 30 kg. Scho! 30 kg. Tong 212 pel zeemanshuis-Scheldepooort) 10 och- dienst. Hoek 2 leesdienst. 1 kg. Paling 469 kg. Ongesorteerde vis tendgebed. 7 30 avondgebed. Doopsgez. Gem.: Aardenburg 10.30 ds 9 kg. Zevendedags-Adventisien (zaterd.) Vlis- Nolthenius. 01- i'rot. Gemeente: Philippine 9 de heer heihui let nS WrlH a livurt Verduin; Sas van Gent 10.30 de heer veiling zwundrecht belstudie. 10.15 ds Bouwer (H.A Mld- vPrdum 7 30 ds Ruis delburg (in Doopsgezinde kerk) 10 bij- R-K Kerk' Zeeuwsch-Vlaanderen, Clin- beistudie, 11 dhr v Ke.kvoort. lg« zat 7. zondag 7. 8.30 ca 10'; Aar- k.rk .1.7,ls Oirisltls v. d. Hol- «U>| T, 7:J^' £i Si» nS A s/ - .11 li gen der laatste da^en: Vkssingen 8.15, 9.30 en 11. zaterdag 1. Bier- -rtj «ode fcno; 'i'1 lijke bestuurders zag h:er een taak lig- Uroenewoud 5<? 10 diemt vliet 7.30 en 10.30. zaterdag 7; Bosch- -l' --llT" -J_~, ïinoït gen voor de vereniging van BS en O. 10 dienst zaterdag 7. Graauw en (MontUi. de heer J. M. Pa- x™-"?" -KFRIo\jekerï, n f T, dUj, 9. na- fri' B Erif JÏ-ï, Jï wallet ds Van Boven. Am em in den -ptv!3;, - f;. (■?.- »in u i02(i en "10 Stambonen 86—!o2 S.o.<- h"T Wl.t.r;.en; Lnd4' KoS «"•»- :.n: S en 10, zaterdag 7. lanisw •idaen uit Aa^denburg die deze bijeen komst voorzat, dankte Inleier voor zijn duidelijke uiteenzetting. Materiële schade bij aanrijding D"k (afscheidGaninge 10 ds D» Bo^r- Griioskerke 10 30 de hw Allewijn. 2 30 ds Ruvs- Kleverskerke 70 ds Ween'nk* Koudekerk" 9 en 10 45 ds Don- Middelburg: Oostkerk 10 15 ds Brummp'ksmrv Ni°mve Kerk 10 ds Rin- keman. 7 ds Van Sinten: Waalse Kerk 10.30 ds Cabanis; Koorkerk ds Geers: Aula Zuid 9 ds Brtimmelkamn; Ontmoe tingskerk 10 ds Kronenburg. 7 ds Brum- melkamnWest-Souburg 9 30 ds Den Toom: Nieuw- en St-.Toosland 9 en 10.30 ds v Boven: Oost-Souburg 9 30 en 7 ds Xaber; Oostkanelle 10 en 7 ds Richard: HULST Op het kruispunt rijksweg 60 - Absdaalseweg ontstond donderdag omstreeks kwart over vijf een aanrij ding tussen twee personenwagens. De bestuurderH. F. H. uit Houden Goeg- 1V ril llo nu.,wu nis m Belgie van een personenwagen Ritthem 9 en 104R ds Broeder: Seroos- «oek- We££oipe komende uit de richting van de grens kerke 1f, v d Wlnd 6 45 ds Kronen- 8° 10. zaterdag LJzandijae 8 30 en 10, zaterdag 7; Nieuw-Na- men 7^0 en 10, zateraag 8.30 en 10.30, zaterdag 7PnUippine 7.30, 10 en 2.30, zaterdag 7, Sas van Gent 8, 9.30 en 11; zaterdag 7.15; Scnoonayke 10, zaterdag 7, Sluis 8, 10 en 7, zaterdag 7; Sluiskil 7.30 9 en lu.45, zaterdag 7; Stoppeldijk 7.30 en 10, zaterdag 9; Terhoie S en 10; za terdag 7; Terneuzen, H. WilJibrord- kerk 8 en 10.30, zaterdag 7.15; Tnm- te;tskerk 9. 11 en 17; zaterdag Kapellebrug. dacht nog net voor een naderende personenwagen, bestuurd door J. G. G. B, uit Dordrecht, te kun nen oversteken. Een botsing was hier door onvermijdelijk, de personenwagen van de Belg werd in de flank genomen en op de vluchtheuvel .gezet' Er de den zich geen persoonlijke ongelukken voor; wel kregen beide personenwagens grote materiële schade. burg; St-Laurens 850 ds Weenink. 10 ds Ruvs: Veere 10 de heer d'Olivat: Vlis singen- St-Jacobskerk 9 30 ds Klooster man. 5 ds v. d. Schoot- 't Anker 9.30 ds Oe Gr^nff: Jobsnneskerk o ?n ds Verse- out. 7 ds v d. Schoot: WnlV-Tno 7 de heer T.rtof TV»ni\vpnblirg 0 20 dc v d Schoot 'HM: Vrouwennolde'- 2 ds De Boer; Westkapelle 2.30 ds v Tuyll, 7 ds Kloosterman. 10.30, zaterdag terda.2 7: ZuLddorpe 7.30 en 10. zater dag 7. Hulst zat. 7, zondag 8.30, 10, 11.30 en 5; St .-Jansteen zat. 7 zon dag 8, 10 en 5: Ossenisse zat. zon dag 8 en 10; Kloosterzande zat 7.30, zondag 7.30, 9. 10.30 en 5; Hengstdijk zat. 7.30, zondag 8 en 10; Heikant zat. 7. zondag 7.30 en 10. Spekbonen 68 260 icg Paprika 700 stuks. Knolselderij 2226. 150 stuks. n/va-hiiT-ir 40—146. 480 stuks. Bloemkool AA TVT. ~.SI 116—122. A 84—109. B 58—76 C »417. iO.OOO stuks. Sla A 16—24. 27 000 stuks. 2 5—14, 10.000 stuks Komkommers 90 op 4348. 75 op 4214 60 op 33-36 50 op 27—29 10 op 16- 21. 35 op 15—18, 120.000 stuks, krom 28—35 per kg 6500 kg, stek 15. 7500 kg Tomaten A 3.40— 3.50 per bak. B 3.35—3.45. C 2.45—2.50. 5800 bakjes Radijs witpunt 27 per bos. 120 bos. Selderij 7—15 3600 bos. Peterselie 7—16. 1700 bos. James Grieve 2545 per kg. Beurré Har dy 2040 Zoutwelle 7—15 Triomphe "tie Vien ne 2037 Transparant de Croocels 2326. Bonne Louise 15—37 Pruimen 7095. ADVERTENTIE Zondag- en nachtdienst tan. 21 sept. taxi's Middelburg: GEBFt. BLANKER, TELEFOON 2865.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 5