Tibet en Sinkiang nu ook in handen van Mao-aanhangers Tsjechisch program aanvaard Familie hartdonor Kaapstad dient een protest in Korter stilstaan en sneller rijden D'66 lief voor de NAVO VLAGGEN EN VUURWERK IN HONGKONG .Wijzigingen' ALBANIË UIT PACT SOWJET-UNIE BESCHULDIGT WEER Arts: ziekenhuis uiist naam POMPBEDIENDE OVERMEESTERT OVERVALLERS KOEKOEK DIENT KLACHT IN TEGEN ZIJN .ONTVOERDERS' Waarschuwing aan automatenhouders Bi j uitzondering winter spoorboekje ABBA EBAN WAARSCHUWT EGYPTE De dood op de weg WEGVERVOER DOET BEROEP OP REGERING PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 14 SEPTEMBER 19Ó8 LAATSTE REVOLUTIONAIRE COMITÈ'S AMERIKA GEEFT SPIONAGETAAK PUEBLO' TOE WASHINGTON - (RTR) Amerika heeft donderdag toegegeven dat het verken ningsschip Pueblo opdracht had Russl- sche vlooteenheden te bespioneren en voor de Noordkoreaanse kust elektronis che aHiiistering te bedrijven. Met goed vinden van het Pentagon publiceerde het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken een kopie van de geheime instruc ties die op 5 januari aan de Pueblo wa ren verstrekt bijna drie weken voordat Noordkoreaanse kannoneerhoten het schip opdrachten. De publicatie van het document heeft voornamelijk tot doel, de Noordkoreaanse beschuldigingen te ontzenuwen als zou de Pueblo opdracht hebben gehad vreem de kusten tot op drie mijl te naderen. De Noordkoreanen houden vol dat het schip hun teritonale 12-mij(strook heeft geschonden. Volgens de nu bekendge maakte instructies moest de Pueblo een minimumafstand van dertien zeemij len tot de kust bewaren, r. m. fra. (Van onze correspondent) HONGKONG (GPD) De vol gelingen van Mao Tse-Toeng heb ben in Hongkong de jongste over winning van voorzitter Mao ge vierd. Van de 29 provincies, autonome gebieden en steden, waarin de volksrepubliek China te verdelen valt, hadden tot dusver alleen Tibet en Sinkiang geen re volutionaire comités. Met span doeken en grote portretten van Mao Tse-Toeng is nu een groep vrolijke demonstranten door Hong- kongs straten getrokken, om het feit te vieren dat ook die twee ge bieden zover zijn gekomen. Br zijn bijeenkomsten gehouden in de .Bank of China' en in de communisti sche bedrijven. De Chinese kamer van handelsbevordertn.g. waarvan talrijke multi-miljonairs deel uitmaken, en de communistische krant .Wen Hui Pao' gaven coektailparties. Van honderden gebouwen wapperde de rode vlag van communistisch China en via luidspre kers in winkels van communistische Chinezen klonken de revolutionaire lie deren over de straten van Hongkong en in Hongkong werd. hoewel het ver-, boden is, vuurwerk afgestoken. Ook in' Peking werd het grote succes, dat de op handen zijnde totale overwinning van Mao Tse-Toeng in de culturele re volutie aankondigt, met trommels en vuurwerk luidruchtig gewerd. autonoom Sinkiang wordt geleid door generaal Lung Shu-Chin een voormali ge naar Sinkiang overgeplaatste com mandant uit Hoenan, samen met de vroegere partijvoorzitter van Sinkiang Saifoeddin en de huidige militaire com mandant van het gebied generaal Wang En-Mao. Hiermee is dus ook Saifoeddm die lang geleden al uitge schakeld zou zijn, weer op de voor grond getreden. In Tibet In het autonome gebied van Tibet hebben de twee leidende officieren, generaal Tsjeng Yoen-Ya en gene raal Jen Yoeng het voorzitterschap van het comité aan zich getrokken. In een uitzending van Radio-Peking over deze gang van zaken werd ge zegd dat de Maoisten in Tibet erin waren geslaagd hun tegenstanders na een harde strijd van twee jaar te verslaan. Die tegenstanders wa ren onder anderen .aanhangers van de Dalai Lama en de Pantsjen Lama en Kwomintang-agenten'. Ook in dit geval kunnen uitspraken tn de Chinese pers echter weer niet naar de letter worden genomen. Chinezen houden van dramatiseren. Vaststaande begrippen zijn tijdens de culturele re volutie van betekenis veranderd. Als de Chinese pers bijvoorbeeld spreekt over burgeroorlog, strijd op leven en dood en het bombarderen van partijbu reaus, dan zijn dat overdrijvingen die deel uitmaken van hert revolutionair» spraakgebruik en belangrijke ontwik kelingen aanduiden. Voor een echte bur geroorlog is een seneze tegenstander nodig. Van grote gevechten is echter in de buitenwereld nooit iets gebleken. Na twintig maanden is nu een eind gekomen aan een .zware strijd', die on getwijfeld gepaard is gegaan met felle discussies in de partij en waarbij ze ker talrijke slachtoffers zajn gevallen. Geheel China beschikt thans over de revolutionaire comité's die de basis moeten vormen voor de nieuwe par tijstructuur. Het eerst revolutionaire comité kwam in 1967 tot stand in de noordoostelijke provincie Heilungkiang, terwijl de grensprovincie Yoenan. Ti bet en Sinkiang de reeks volmaakten. Precisie Met de precisie van een klok is in de ene provincie na de andere de over winning van de .Maoisten' bevochten en zijn comité's gevormd, waarin aan hangers van Mao s revolutionaire koers de touwtjes in handen hebben. Het ge praat over zelfstandigheid en zelfs af scheiding van de provincies is voorbij. Tenslotte was er in de culturele revolu tie geen georganiseerde oppositie tegen Mao Tse-Toeng, maar waren er slechts tegenstanders van diens revolutionaire koers, die met de woorden van voor zltter Mao op de lippen de socialistische opbouw van China wat anders wilden aanpakken. Na de vorming van de revolutionaire comité zal wellicht het veelbesproken negende partijcongres dat nog wat meer licht in het Chinese duister zou moeten brengen spoedig plaatsheb-,1 ben. DEN HAAG Jongeren, die we gens hun uiterlijk en kleding moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een baan worden sinds enige tijd m Den Haag ge holpen door het .arbeidsbureau voor hippe jongeren', dat voor hen toch nog verschillende plaat singsmogelijkheden heeft. Een van de mogelijkheden is werk bij de plantsoenendienst, zoals hier het schoonmaken en wieden van het rhododendronpla ntsoen bij de jeugdherberg Ockenburg. Voorbereid j was de vorming van re volutionaire comités In Tibet "en Sinki ang in de Chinese pers voorbereid met artikelen over de voorbeeldige toestand in de beide grensprovincies Ook in de autonome gebieden Tibet en Sinkiang, die sinds de communistische machtsoverneming practisch onder mi litair bestuur hebben gestaan, hebben de oude leiders het voorzitterschap van de revolutionaire comités op zien ge nomen. Het revolutionaire comité van (Slot van pagina 1) rechtstreekse onderhandelingen met de etaten, waarvan de troepen ons land zijn binnengemarcheerdaldus Cemik. De Tsjechoslowaakse eerste-minister verzekerde dat de regering de in ja nuari Ingeslagen koers zal vervolgen, rij het met .zekere wijzigingen' en in een veel langzamer tempo" Volgens hem had de progressieve ontwikkeling zich hier en daar .overijld en onevenwichtig' voltrokken. ,Wlj hadden onvoldoende de Invloed ervan op zowel de binnenlandse politieke structuur als op de positie van ons land in het buitenland geana lyseerd'. Cernik verklaarde dat de door de Rus sen geëiste normalisering een verster king van het socialisme inhoudt. Hij vond dat de pers een duidelijke uitleg hiervan zou moeten geven. De verant woordelijkheid van do journalisten noemde hij enorm groot. BELGRADO (AFP) De Albanese nationale vergadering heeft vrijdag met algemene stemmen haar goedkeuring gehecht aan de terugtrekking uit de or ganisatie van het pact van Warschau, zo heeft radio-Tirana l>ekemlgemaakt. Hot parlement handelde op voorstel van premier Mehmet Sjehoe, die de dag tevoren betoogd had dat het verdrag niet langer de vrede, het socialisme en het proletarische internationalisme diende, maar ,de bekrompen belangen van het Sowjet-leiderschap en de Ame rikaans-Russische contrarevolutionaire alliantie voor de overheersing van dg wereld'. Albanië, dat Peking steunt in zijn ideologische strijd tegen Moskou, is nooit officieel uit de organisatie van het pact van Warschau gezet. Sinds 1962 is het echter niet meer voor bij eenkomsten van de aangesloten landen uitgenodigd. MOSKOU (RTR) De Sowjet-I nie heeft vrijdagavond de beschuldiging geuit, dat anti-socialistische elementen In Tsjecho-SIowakije nog steeds ver antwoordelijke re,gerings- en openhare functies bekleden. Dit stond in em officieel verslag dat door het Rus sische persbureau Tass werd uitgege- Volgens deze verklaring gaan .anti socialistische machten' voort met het gebruik van massamedia om anti-so cialistische- en anti-sowjetgevoelens in Tsjeoho-Slowakije op te zwepen. Tass zei dat Vele Tsjechoslowaakse provin ciale kranten openlijk de vlak na de in vasie van Tsjecho-SIowakije in Moskou bereikte akkoorden aanvallen Een bericht in Nedelya, een weekeind- supplement van het Russische regerings blad Izvestia, beschuldigde Tsjechoslo waakse douanefunctionarissen op een grensovergang bij de stad Cheb ervan een onverschillige houding aan te ne men. Twee correspondenten van de Iz vestia berichtten.' dat een Russ.sche militair, die tijdelijk aan de post dienst deed een westelijke agent had ont dekt. die verborgen was .n een West duitse vrachtwagen nadat Tsjechoslo waakse grenswachten hem hadden door gelaten. De aankomst van Russische eenheden in het geb ed, aldus Nedelya. had de .ondoordringbaarheid' van de grenspost versterkt. Ben Russ.sche een heid bewaakte thans de grens. Hart weggenomen Advocaat zonder medeweten van verwanten NS ZET ER VAART ACHTER JOHANNESBURG (AFP) De familie van de 38-jarige negerin, die vorige week in het Groote- Schuurziekenhuis in Kaapstad fun geerde als hartdonor b(j de derde harttransplantatie onder leiding van dr Barnard, heeft geweigerd het lijk voor de teraardebestelling te aanvaarden zolang het hart van de overleden ontbreekt. Dit meldde vrijdag het Zuidafrikaanse blad .Rand Daily Mail'. De negerin werd vrijdag met een her senbloeding in het ziekenhuis opgeno men. waar men tot de conclusie kwam dat haar leven niet te redden was Hoe wel de Identiteit van de vrouw niet kon worden vastgesteld besloot de direc teur van het ziekenhuis, dr Burger, het hart voor een transplantatie te gebrui ken. Deze werd verricht op een mijn werker, die een ernstige hartziekte had en wiens toestand op het ogenblik uit stekend is. -Ben lijk zonder hart is niet oompleet. Hoe kan een ziekenhuis een orgaan ne men terwijl de ouders nog niet eens weten dat de patiënt dood Is," zei hij. Volgens Tsindi zal de familie terug gave van het hart eisen. Hij merkte voorts op, dat hij zaterdag en zondag enkele malen bij het Groote-Sahuurzie- kenhuis had geïnformeerd of daar een patient met ae naam Jacobs was op- Men had dit steeds ontkend. LEIDEN (GPD) Twee Duitser» heb ben donderdagavond getracht een over val te plegen op een benzinestation b(j de afrit van rijksweg 4a naar Roel ofa- rendsveen. Dankzj] dé jodokunst van pompbediende E. Wouter» die de een flink op het gezicht bewerkte en de ander buiten gevecht stelde door een fikse trap in de bulk, kon de overval worden verijdeld. Toen de pompbediende telefonisch de rijkspolitie waarschuwde zagen de on verlaten toch nog kans ervandoor te gaan. Tot nu toe ontbreekt elk spoor. THANS VIER HUIZEN VOOR PERZIÈ DEN HAAG (ANP) Het actie comité ,Dorp voor Pende', waar van prinses Margriet het be schermvrouweschap op zich heeft genomen heeft in de eerste vier dagen \an zijn bestaan een bedrag van bijna f 45.000 bijeen weten te brengen. Daarmee kan het co mité, dat gezinswoningen wil la ten bouwen in hel door aardbevin gen geteisterde deel van Perzië, rekenen op de bouw van vier wo ningen die per stuk ongeveer f 10.000 zullen gaan kosten In het aanbevelingscomité voor de actie hebben onder andere zitting genomen de burgemeesters van Wassenaar en van Den Haag. de ambassadeur van Perzië in ons land. en de voorzitter van het ge nootschap Nederland-Iran, prof. dr A. A. Kampman.. Dit genootschap, dat gelden heeft ingezameld voor onderwijsprojecten in het getrof fen deel van Perzië, gaat het doel van zijn actie combineren met dat van het actie-comité .Dorp voor Perzië', maar houdt autonomie bij de besteding van de via het genootschap binnengeko men bijdragen. De .Stichting Mensen in nood' te Den Bosch, die samenwerkt met Caritas Internationale», zal in ons land geen eigen actie voor hulp verlening aan Perzië gaan voeren, om het actiecomité .Dorp voor Perzië' de gelegenheid te geven een landelijke actie te voeren. Toen men deze week de vermoede lijke identiteit van de vrouw had achterhaald zijn familieleden voor identificatie opgeroepen. Zij beves tigden dat het stoffelijk overschot dait van de 38-jarige Evelyn Jacobs was. Een neef van de overledene, Benjamin Tsindi, verklaarde tegen over .Rand Daily Mail' dat de fa milie overweegt een advocaat in de arm te nemen. Een arts, die vrijdag bij de negerin ontboden toen zjj het bewustzijn verloren heeft volgens het blad klaard dat hij haar naam aan de opna me-afdeling ran het ziekenhuis had doorgegeven. KAAPSTAD De 52-farige oud politieman Pieter Smith die in net Groote Schuur-ziekenhuis een nieuio hart heeft gekregen, heeft nog een groot probleem erbij ge kregen: het hart van de donor wordt nu door de nabestaanden te- ruggeëist, hetgeen juridisch een hele kluif zal zijn, aangezien er geen permissie was gevraagd voor de transplantatie plaats vond... BENNEKOM (ANP) Het tweede ka- nierlid de heer H. Koekoek heeft een aanklacht wegens mishandeling inge diend tegen acht Nijmeegse studenten, die hem donderdagavond hadden ont voerd in een bestelauto. Daarbij is de heer Koekoek gewond geraakt, hij heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. Twee van de acht studenten kwamen donderdagavond bij dc heer Koekoek met het voorwendsel dat ze hem wilden fotograferen. Ze verzochten hem mee te gaan in hun auto. omdat ze dc foto wil den maken bij het plaatsnaambord van Bennekom. De heer Koekoek stapte daarop in,maar mérkte al gauw dat de studenten doorreden in de richting Wa- geningen. Hij gelastte hen te stoppen, maar hieraan gaven ze geen genoor. Toen wist de heer Koekoek de chauffeur met geweld tot stoppen te dwingen. Er ontstond een handgemeen, waarbij de heer Koekoek en een student al worste lend uit de auto rolden. De politie van Ede heeft zeven van de acht studenten gearresteerd en ingeslo ten. Bij verhoor bleek, dat de studenten, die tegen de heer Koekoek hadden ge zegd dat zij uit Utrecht kwamen, een grap wilden uithalen. Het was de bedoe ling de boerenleider mee te nemen naar Nijmegen om hem daar tijdens een stu denten bijeenkomst te laten optreden. ENSCHEDE (GPD) Het invoeren van de nikkelen gulden heeft enkele handige, maar onbetrouwbare automa- tenmonteurs op het idee gebracht, dat zij daar wel iets aan konden verdienen. Zij wenden zich tot eigenaars van si garettenautomaten, die op zilveren gul- de» werken met bet aanlxid de toe stellen geschikt te maken voor nieuwe nikkelen muntstukken. Volgt de opdracht dan veranderen zij iets aan het mechanisme of zij verwij deren een onderdeel. De eigenaar weet evenwel niet da,t de automaat nu ook in werking kan worden gesteld door al lerlei andere munten dan zilveren of nikkelen guldens. UTRECHT (ANP) Verhoogde frequenties en een kortere reisduur zijn de kenmerken van de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen, die op 29 september ingaat. Voor het eerst sinds 1962, toen werd afgestapt van de zomer en winterdienstregeling, komen de spoorwegen weer met twee boekjes in één jaa.r. Het ligt evenwel niet in de bedoeling daarvan weer een tra ditie te maken. Een dienstregeling van mei tot mei blijft het streven maar de spoorwegen menen op dit moment een zodanig aantal verbe teringen te kunnen lanceren dat daarmee niet gewacht moet wor den tot mei 1969, zoals normaal het geval zou zijn geweest. TEI. AVIV (RTR) Israels minister van buitenlandse zaken, Abba Eban, heeft vrijdag op een lunch van de bui tenlandse persvereniging in Tel Aviv, het Egyptische volk dringend aange raden afstand te nemen van de ,valse berichten over Israels plannen voor een offensief*. Dergelijke onjuiste be richten, zowel uit liet Midden-Oosten zelf als andere delen van de wereld, hebben in het verleden ernstige gevol gen gehad, aldus de Israëlische minis ter. Men meent dat Eban met deze op merking doelt op berichten die uit Russische bron zouden zijn gekomen en de Egyptische leiders het vorig jaar aan de vooravond van de oorlog deden geloven dat Israël van plan was Syrië aan te vallen. In verband met de jongste incidenten aan het Suezkanaal zei Eban dat Israël deze incidenten graag alis afzonderlij ke gevallen zou willen zien die men niet moet laten uitgroeien tot acties va.n grotere omvang. DEN BURG (ANP) -In Den Burg op Texel is donderdag de 18-jarige lood gieter S. J. Zijn uit die plaats met ztjn bromfiets door een zanaauto aangere den. De jongeman was op slag dood. OOSTERHOUT (ANP) Vrijdag ochtend om half zeven heeft op rijks weg 63 onder de gemeente Oosterhout een aanrijding plaatsgehad, waarbij 3 vrachtwagens zijn betrokken. Een truck met oplegger beladen met betonplaten, week om onbekende redenen naar links uit en kwam in botsing met een vracht wagen die kisten aardappelen vervoer de. De wagen werd naar rechts ge drukt waardoor deze kantelde. Vervol- gens reed de truck frontaal tegen eer Belgische tankwagen met plastic grond stoffen. De chauffeui van de truck, de 29-jari ge A_ van B. uit Oostelbeers werd op slag gedood. De andere twee chauf feurs werden licht gewond. De vracht auto's op de twee opleggers na. wer den volledig vernield. SOHBEMDA (ANP) Vrijdag morgen omstreeks 12 uur is de 67- jarige heer J. Westermolen uit Wes- lerlee (gemeente Scheemda), toen hij niet zijn bromfiets plotseling linksaf sloeg gegrepen door een auto. De man overleed op weg naar het ziekenhui* aan zijn verwondingen. TILBURG (ANP) In een zieken huis in Tilburg is vrijdagmiddag de 16-jarige G. van Baast uit Enschot overleden. Woensdag was de jongen op de Bossche weg In Tilburg door onbe kende oorzaak met zijn 'fieits ln bot sing gekomen met een voebgangster. Als gevolg van de val lier» hij ernstig letsel op. SCHIEDAM (ANP) Doordat hij plotseling naar links uitweek werd vrij dagmiddag de 12-jarige Karei Noort- hoék uit Vlaardingen op de Hargaweg te Schiedam door een passerende auto geschept. De jongen kwam op de mo torkap terecht en viel daarna niet het hoofd op de trottoirband. In het zieken huis te Vlaardingen is de jongen daar later overleden. EZINGE (ANP) In Ezlnge (Gr) is donderdagmiddag om kwart voor zes de driejarige Ronald van der Ween het slachtoffer geworden van een noodlottig verkeersongval. Een busje, bestuurd door de 37-jarige P H. uit Ezlnge, raakte twee fietsende kinderen, waarna het de weg overschoot en Ronald overreed, die het erf van zijn ouderlijk huis af kwam en de weg op liep. Het kind was op slag dood. Met name de hoofdlijnen boven de gro te rivieren profiteren van de tussen tijdse herzieningen. In de relatie Rot terdam-Utrecht-Den Haag wordt de fre quentie gedurende de hele dag opge voerd van twee tot drie treinen per uur. De stations Voorburg en Gouda profiteren mee. omdat de toegevoeg de trein ook daar stopt. Tussen Arnhem-Utrecht-Amsterdam wordt ieder uur ln beide richtingen een sneltrein toegevoegd, die ln de zelfde plaatsen zal 6toppen als de reeeds bestaande sneltrein. De thans bestaande stoptrein Utrecht - Arn hem wordt doorgetrokken naar Am sterdam cs. Zowel de sneltrein als de stoptrein bieden in Utrecht kor te aansluitingen op. de treinen naar en van Den Haag en Rotterdam. Verschil in reistijd tussen Utrecht en Amsterdam zal er vrijwel niet meer zijn want de stoptreinen zul len met het modernste snel optrek kende materiaal worden gereden. Tussen Groningen en Holland gaat le der uur een zeer snelle trein rijden naar het voorbeeld van de bekende randstad- expres. Frequentieverhoging komt er ook ln Noord-Holland. Tussen Amsterdam er Alkmaar gaat elk uur een sneltrein rijden, die als stoptrein verder gaat naar Den Helder. De verbinding van de stations ten noorden van Alkmaar met Amsterdam wordt hiermede ln ie dere richting met vijftien minuten ver sneld. Treinen moeten rijden, zo min moge lijk stilstaan, redeneert men bij de Nederlandse SpoorwegenDaarom zal grondig worden onderzocht In hoever re het oponthoud op de verschillende stations nog kan worden verkort. Het principe ,niet langer stilstaan dan strikt noodzakelijk is' wordt steeds meer toe gepast. Uit dit principe voortvloeien de reistijdwinsten zijn onder meer te vinden op de baanvakken randstad - Twente (zeven tot tien minuten), Roo- sendaal-Vllssingen (vijf minuten), en Amsterdam-stations tussen Alkmaar en Den Helder (15 minuten). DEN HAAG (ANP) Drie grote iveg- vervoersorganisaties, namelijk KVO, NOB Wegtransport en KNVTO, hebben gezamenlijk een brief gewonden aan de staatssecretarissen van financiën en van verkeer en waterstaat. In deze brief Vragen de organisatie» mei grote no- dnik do aandacht van de bewindslieden voor het probleem van de verzwaring van fiscale lasten, waarmee het inter nationale goederenvervoer over de weg in deze periode wordt geconfronteerd. De organisaties schrijven onder meer: ,De Westduitse regering heeft pci 1 ju ni jl de vrij in te voeren hoeveelheid dieselolie in de tanks van bedrijfsvoer tuigen teruggébraaht van 100 tot 50 li ter. Over het meerdere moet een accijns worden betaald van 38 Pfenning per li ter dieselolie. Volgens een voorlopige berekening betekent deze Duitse maat regel een extra last vooi het Neder landse internationale beroepsgoederen- vervoer van 8 miljoen gulden per jaar. De Westduitse regering is voornemens can per 1 januari 1969 een nieuwe ,Be- forderungsteuer' in te voeren, die ook moet gelden voor het Nederlandse weg vervoer van, naar en dooi Duitsland. Deze belasting zal 1 Pfenning per ton- kilometer bedragen voor hef beroeps vervoer en 3 tot 5 Pfenning per ton- kilometer voor het eigen vervoer. Naar voorlopige berekening zal deze nieuwe Duitse belasting het Nederlandse weg vervoer in totaa.1 omtrent 20 miljoen gulden per jaar kosten. Vervolgens dreigt in Nederland een intrekking van de regeling volgens welke voor vracht auto's, die veelvuldig van buitenlandse wegen gebruik maken, een gedeelte lijke teruggaaf kan worden verkregen van de dieseltoeslag op de motorrijtui genbelasting. Een volledige intrekking van de restitutieregeling zal het Ne derlandse internationale wegvervoer een bedrag van in totaal zeker 10 miljoen gulden kosten. Onze organisaties dringen er met grote klem op aan: dat van officiële Nederlandse zijde krachtige stappen worden ondernomen om het Nederlandse wegvervoer te vrij waren voor nieuwe belastingheffingen in Duitsland. Dat aan het Nederlandse internatio nale wegvervoer, gezien de hiervoor ge noemde, reeds onvermijdelijke verzwa ringen van fiscale lasten, door de Ne derlandse overheid niet wederom nieu we fiscale lasten worden opgelegd. Dat, mocht het Nederlandse Inter nationale wegvervoer al» gevolg van het optreden van buitenlandse rege ringen aan nog verdere belastlngvef- zwaringen worden onderworpen, in Ne derland een verlaging van ae motorrij tuigenbelasting voor dieselvraehtauto's wordt geëffectueerd.' Op congres in Leiden: (Van onze parlementaire redactie) LEIDEN Een belangrijk deel! van de aanhang van D '66 is sinds de Russische inval in Tsjecho-SIo wakije aanmerkelijk vriendelijker gaan denken over de NAVO. Dat bleek gisteren op de eerste dag van het congres van de partij, dat (tot morgenavond) in de Leidse Stadsgehoorzaal wordt gehouden. In de sectie buitenland bleek een duide lijk accentverschuiving ten gunste van de NAVO. Een ontwerp-artikel .Nederland dient voorshands niet uit de NAVO te treden' werd met grote meerderheid ver anderd in het veel positievere .Nederland dient in de NAVO te blijven'. Verder was de sectie buitenland het er over eens dat men moet blijven streven naar ontspanning tussen oost en west, maar er werd wel aan toegevoegd dat dat dient te gebeuren .ondanks de scherp veroordeelde interventie in Tsjecho-Slo-1 wakije'. Zo waren er meer bijzonderheden, waar uit kon worden opgemaakt, dat de NAVO er bij D'66 voorlopig beter op staat. Gezien de stemmenverhouding, waarmee deze gedachtengang in de sectie werd aangehangen, mag worden aangenomen dat het hele congres er ongeveer net zo over zal oordelen. Dat is ook te verwachten ten aan zien van de voorstellen dat de Ne derlandse regering de NAVO-part- ners moet opwekken om Griekenland en Portugal uit het bondgenootschap te stoten. Wijzigingsvoorstellen om die passage af te zwakken kregen geen schijn van kans. Minder eensgezind Over het aJ of niet erkennen van Oost- Duitsland waren de democraten minder eensgezind. Ongeveer 60 procent van de sectie ging met het bestuursvoorstel mee, dat kort en bondig zegt: Neder land dient de DDR (lees: Oost-Dults- land) te erkennen. De rest was het daarmee wel eens, maar wilde er een aantal voorwaarden aan verbinden. Deze knoop zal de voltallig» vergadering morgen moeten doorhak ken. Vandaag is het overigens de belangrijk ste dag van het congres, waarop de be slissing moet vallen of dc partij al of niet met de PvdA en de PPR gaat pra ten over de progressieve concentratie. Zoals bekend ligt er een ontwerpresolu tie van het bestuur, waarin onder meer wordt gezegd dat er voorlopig niet aan een dergelijk gesprek begonnen zal wor den. Daarop doelde de voorzitter, mr H. van Lookeren Campagne, toen h(J gisteren ter opening van het congres zei, dat het belang ervan .ver uitstijgt boven de om vang van D'66'. Er werd voornamelijk gedokterd aan voorsteUen voor programmawiJzigingeD.i Dat gebeurde in secties, die naar onder werp (buitenlandse politiek, volkshuls- vesting enz.) grote aantallen amende menten behandelden op de bestuursvoor stellen. De voorstellen van de sectie» zullen morgen aan het voltallige con gres worden voorgelegd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 4