AANTAL VERKEERSDODEN IN SOMMIGE LANDEN IN 15 JAAR VERVIERVOUDIGD Secretaris Bredase kinderbescherming inde adoptiekosten JAMIN I NW wil pensioen voor iedereen Rusland legt nadruk op .geleidelijke oorlogsvoering' Nederlandse opera verbreekt banden met Belgische opera Enkele tientjes per geval mokka meika's Literaire prijs niet belastbaar ZWARE BRAND IN HAVENGEBIED ROTTERDAM DEKLERK&ZN Variabele premie van 3 tot 10 pet Volgens militaire experts: Sowjet-troepen uitstekend uitgerust Worgels piano's hifi installaties mossel* versfeege Half Hilversum tegen fluor in drinkwater ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 WHO-ONDERZOEK IN 27 LANDEN ADVERTENTIE) STIJGING NEDERLAND: 250 PCT HAARLEM (GPD) - Van 1950-1966 zijn er in 27 landen bijna 145.000 mensen omgekomen bij verkeersongelukken, en werden ruim 2,7 mil joen anderen min of meer ernstig gewond. In sommige van deze lan den ia het aantal verkeersongevallen in genoemd tijdvak verdubbeld, verdrievoudigd of zelfs verviervoudigd. Aldus de uitkomst van een statistisch onderzoek dat de Wereldge zondheidsorganisatie WHO in deze 27 landen (de VS, Canada, Japan, Singapore, Oostenrijk, België, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Fin land, Frankrijk, West-Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ita lië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Joego-Slavië, Australië en Nieuw-Zeeland) heeft ingesteld. WHO-rapport van dit onderzoek geeft alleen .nuchter' cijfermateriaal, reen commentaren of verklaringen. Daar mogen de onderzochte landen zich zelf het hoofd over breken. Er zijn ve le .hoofdbrekers' in het rapport. Zo wordt onder meer vastgesteld, dat d« meeste dodelijke ongelukken in Po len gebeurein, een naar westerse maat staven ,arm' land met een zeer geringe autodichtheid. De Poolse volksrepubliek staat bovenaan met 11 doden en93 gewonden op elke 100 verkeersongeval len. Tweede op de droeve ranglijst is Ierland (ook een land met een klein au topark) mert 9 doden en 130 gewonden, gevolgd door Finland (9 en 129) Zwe den (7 en 130), Australië en Spanje (beide 6 en 139), Frankrijk (6 en 137). Hongarije (6 en 126), West-Duitsland (5 en 137). Italië (5 en 131). Neder land (4 en 113), Groot-Brittannië 3 en 130) en als hekkesluiter België met slechts 2 doden en 135 gewonden. Het blijkt dus dat de verkeersveilig heid lang niet altijd omgekeerd even redig is aan de verkeersdichtheid en autobezit. Maar misschien kunnen de relatief hoge .verliescijfers' in landen als Polen, Ierland en Spanje ten dele vertelaard worden uit het feit dat al daar verhoudingsgewijs veel meer stok oude autootjes (met vele gevaarlijke gebreken) rondrijden dan in welvaren der landen. Gevarenzones Andere conclusies uit het WHO cij fermateriaal liggen meer voor de hand. De gevaarlijkste maanden, al dus het rapport, zijn juli en augus tus, de veiligste januari en februari, de zwartste dagen zijn zaterdag en zondag, de minste ongelukken ge beuren op dinsdag woensdag en don derdag. De gevaarlijkste uren zijn vier en vijf uur 's middags, behalve in Po len, waar de ongevallen-piek rond 3 uur lipt, en en Joegoslavië (2 uur 's middags), met andere woorden: aan het einde van de werkdag. Dit pleit voor preventieve maatregelen zoals spreiding van de sluitingsuren in fabrieken, winkels en kantoren. Gemiddeld bestaat ongeveer een der de van het aantal verkeersdoden uit voetgangers, maar in sommige landen is die verhouding veel ongunstiger: in Polen 44,1 procent, Portugal 42,5 pro cent, Singapore 40,1 procent. Veel vei liger kan de voetganger ach voelen in de VS (16.9 procent), Luxemburg (20 7 procent), Nieuw-Zeeland (20.8 procent) en Nederland (231 procent). Lichtpuntjes Een klein lichtpuntje constateert de WHO wel: ,In enkele landen vertoont het aantal doden per 100 verkeersonge lukken een kleine neiging tot dalen. Maar in verreweg de meeste landen is het omgekeerde het geval en in alle onderzochte landen neemt het aantal gewonden verhoudingsgewijs van jaar tot jaar toe, en wel in steeds sneller tempo. Dat blijkt onder meer uit de percentu ele toename van het aantal doden en gewonden, gerekend per 100.000 inwo ners, in respectievelijk de perioden 1950-'52 en 1964-'66: Japan (toename dodental: 154,7 procent, gewon den: 1061 9 procent), België (69,4 pro cent en 188,8 procent;. Frankrijk (160,2 procent en 214 procent), West-Duits land (18,9 en 15 procent), Italië (61,3 en 105,2 procent), Hongarije (57,1 en 367,7 procent). Polen (48,3 en 208,1 procent) Spanje (116,2 en 369,7 pro cent), Joegoslavië (225 en 602,5 pro- DEN HAAG Naar wj| van welinge lichte zijde vernemen zal de Nederland se Opera Stichting de beslaande nauwe samenwerking met de Nationale Opera van België onder leiding van indendant dr Maurice Huisman aan het einde van het seizoen 1968-1969 beëindigen. de Nederlandse Opera Stichting wordt genoemd de heer Leon Schoenmakers, die onlangs als dramaturg is aangesteld. Voor die tijd was de heer Schoenma kers muziekcriticus in Brabant. cent). Zwitserland (28.7 en 18,1 pro cent). Groot-Brittannië (47,1 en 74,4 procent) en Nederland (90,6 en 136,2 procent). De totale aantallen verkeersdoden en gewonden in Nederland beliepen in het jaar 1950 respectievelijk 1021 en 19.533. In 1966 waren de cijfers 2612 en 65.309, een stijging derhalve v\n respectievelijk circa 250 pet. en ruim 250 procent. Het meeste cijfermateriaal is door de WHO verzameld uit politierapporten maar vergelijkingen tussen verschillen de landen zijn moeilijk te maken om dat de registratie van verkeersslacht offers van land tot land verschilt. In de VS bijvoorbeeld worden slacht offers die niet ter plaatse van het on geluk, maar enkele uren of dagen la- tor overlijden, niet als verkeersdoden aangemerkt. Een onderzoek heeft aan getoond, dat registratie van hen die' van 3-30 dagen na een ongeluk sterven het verkeersdodencijfer aldaar met plus minus 13 procent zou doen stijgen. PLEEGOUDERS BEDROGEN BREDA (GPD) Hoewel het on derzoek van de rijksrecherche nog in volle gang is en de justitie in Breda nog geen mededelingen heeft verstrekt is bekend gewor den dat de secretaris van de raad voor de kinderbescherming in Bre da mr W. van W., pleegouders heeft bewogen tot betaling van zgn. .betekenkosten van recht- bankvonnissen' inzake toewijzing van een adoptiekind, terwijl deze kosten niet verschuldigd zijn. Deze gelden zou de verdachte ten ei gen bate hebben aangewend. Het be kend worden van de schorsing van deze functionaris heeft allerwege op schudding gewekt. De rijksrecheche is inmiddels volop doende met het onder zoek dat zich in eerste instantie richt op het horen van pleegouders die één of meer kinderen hebben geadopteerd. In de adoptieprocedure moet de uitein delijke toewijzing van het kind aan de pleegouders geschieden bij vonnis van de rechtbank. Dit vonnis moet worden betekend en de kosten daaraan ver bonden worden gedragen door het rijk via de raad voor de kinderbescherming. De verdachte van W. zou hierbij, ge bruikmakend van zijn positie, gezag en invloed, pleegouders hebben weten te bewegen de kosten van de beteking .Zelf iets doen' Een echtpaar dat een adoptie-kind bij vonnis van de reohtbank kreeg toegewezen werd gevraagd nog ever te blijven. In de rechtszaal die ver der verlaten was, hadden de ouders een gesprek met secretaris van W. die hun medeelde dat aan de bete kening van het vonnis kosten verbon den ware, welke door het rijk wor- HARTTRA NSPLANTATIE BIJ MUIS Als een 15-jarige middelbare scholier m de Westduitse plaats Ansbach de waarheid spreekt, heeft hij met succes vorige week oen witte muis het hart van een andere gegeven. Tegenover een plaatselijk blad vertelde de jongen, die biochemie wal gaan studeren, dat hij de muis had verdoofd en toen met behulp van een zelfgemaakte hart-longmachine in een twee uur durende operatie het dier het hart van een zuster had gege ven. Toen de patiënt was bijgekomen, liep het dier al spoedig weer gewoon rond. De justitie stelt een onderzoek ln naar de vraag of er gesproken kan wor den van dierenmishandeling. .We willen van een muls geen olifant maken', aldus een woordvoer- vivlsectie gaan bedrijven' Medische deskundigen staan nog wan trouwend tegenover het verhaal. Zij zeggen dat de juistheid ervan pas bij een lijkschouwing van de bewuste muis kan worden vastgesteld. De jongen wil echter eerst afwachten, hoelang hert dier blijft leven. (ADVERTENTIE) vandaag voordeel 200 gram van 95 voor 85 wW niet duur wel heerlijk den gedragen. Het gesprek r daarop een zodanige wending dat Ln feite aan de nieuwe ouders net ver zoek werd gedaan zelf ook Iets te doen en die kosten van betekening zelf te betalen. Dit kon door rechts- streeks aan de secretaris te beta len maar men kon het geld ook gi reren. Het betrokken echtpaar, uite raard verheugd over de toewijzing van het kind en vertrouwen stellen* in de man met een officiële en ver trouwensfunctie tegenover zich, heeft toen contant het gevraagde bedrag van de kosten betaald. Het ging om enkele tientjes en wat kleingeld. Het werd wel even vTeemd gevonden dat deze kosten welke voor rekening van het rijk kwamen, zoals werd meegedeeld, toch van de pli ouders werden gevraagd. Maar in gegeiven situatie wilde men toch dat bedragje betalen. Er werd geen kwitantie gegeven. Voorarrest De verdachte In deze zeer kwalijke zaak welke met name in de kringen van justitie hoog wordt opgenomen, be vindt zich nog steeds op vrije voeten. Hij wordt verdacht van overtreding van artikel 326 van het wetboek van straf recht met name oplichting, omdat hij door een samenweefsel van verdichtin gen de pleegouders zou hebben bewogen gelden aan hem af te dragen, welke ten eigen bate werden aangewend. Op dit misdrijf staat voorarrest maar uit beleidsoverwegingen is de justitie daar toe In dit geval nog niet overgegaan. AMSTERDAM (ANP) De dienst der directe belastingen ln de hoofdstad had de romanprijs der gemeente Amsterdam van 3000 gulden die was toegekend aan de Amsterdamse schrijver Jos Ru- ting voor zijn roman ,Lydia en de zwaan' beschouwd als Inkomsten i het jaar 1965 en de schrijver daarvoor aangeslagen. De Inspecteur beschikte afwijzend op het bezwaarschrift van de schrijver, die echter in beroep ging bij de enkel voudige belastingkamer van het Am sterdamse gerechtshof. De president van de belastingkamer vernietigde de beschikking van de inspecteur en over woog in z(jn arrest ondermeer dat de bekroning van '.Lydia en de zwaan' werd toegekend omdat dit boek door de jury representatief werd geacht voor de literaire kwaliteiten van ae heer Ru- tlng en de toegekende prijs niet kan worden gerekend tot voordelen, die uit beroepsuitoefening voortvloeien. ROTTERDAM (GPD) Honderd brandweerlieden hebben gisteravond met veertig stralen een zware strijd geleverd met een felle brand ln de opslagloodsen van Ligtermoet Chemie NV aan de V ier havenstraat in het Rotterdamse haven gebied. Na anderhalf uur had de brand weer de aanvankelijk hoog oplaaiende vlammen zo ver onder controle, dat de aan het brandende gedeelte grenzende j>roduktieafdeling weinig gevaar meer Intussen was de duizend vierkante ter grote opslarruimte, gedeeltelijk uit hout ten dele uult staal opgetrokken, taal verwoest. Kort na het ontstaan van de brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is, hebben zich enkele kleine explosies voorgedaan. Vermoedelijk betrof het en kele gascilinders en bussen Insecticide, die z(jn ontploft. Hierbij deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De directie had nog geen indruk van de schade. In het bedrijf heeft al enkele ke ren eerder brand gewoed, als gevolg van broei in voorraden grondstoffen voor de produktie van land- en tuinbouwglften. Tijdens de brand trokken zware grijze rookwolken over het westelijk stadsdeel van Rotterdam en het havengebied. De ontwikkelde gassen waren niet giftig, maar hadden wel een prikkelende uit werking. Daarom heeft de brandweer op grote schaal van persluchtmaskers ge bruik gemaakt. Ziekenfondsen over het wetsontwerp ziekenhuisbouw UTRECHT (ANP) In ziekenfonds kringen is het wetsontwerp ziekenhuis- bouw met belangstelling en ook wel met Instemming ontvangen, zo hebben wij desgevraagd van de ziekenfondsor ganisaties vernomen. De ziekenfondsen, die al geruime tijd bezorgd zijn over de snelle Btijging van de kosten van ziekenhuisverpleging, juichen het toe dat de regering wil streven naar een meer doelmatige opbouw van het zie kenhuiswezen Te verwachten is dan ook dat het Ge meenschappelijk Overleg Ziekenfondsor ganisaties (GOZ) het wetsontwerp gron dig zal bestuderen en met zal nalaten suggesties naar voren te brengen, zo werd medegedeeld. Als eerste indruk gaf men te kennen, dat de plannen van staatssecretaris Krudsinga in de goede richting gaan, maar dat het van de verdere uitwer king zal afhangen of inderdaad concre te resultaten te verwachten zijn. In dit verband is men van oordeel dat de zie kenfondsen niet alleen in het centrale adviesorgaan maar ook bij de voorbe reiding van de provinciale plannen een ruime mate van inspraak dienen te hebben. De ziekenfondsen, die voor ongeveer driekwart de kosten van de ziekenhui zen financieren, hopen dat het wets ontwerp ziekenhuisbouw binnen afzien bare tijd zal worden gevolgd door een echte ziekenhuiswet, me ook garanties zal geven voor een doelmatig gebruik van de kostbare apparatuur in de zie kenhuizen. Succes voor FSV in Eindhoven UTRECHT (ANP) De Federatieve Spoorweg Vakvereniging, de nlet-er- kende categorale vakbond van voorna melijk rijdend spoorwegpersoneel, heeft bij de verkiezingen voor de plaatselijke overlegcommissie® ln Eindhoven van de negen zetels behaald. De Katholieke Bond van Vervoersper- soneel (NKV) en de Protestants Chris telijke Bond van Vervoerspersoneel (CNV), die een gezamenlijke lijst had den ingediend, kregen ook vier zetels De Nederlandse Bond van Vervoersper soneel (NW) verwierf één zeteL Een voordelige aanbieding in B-keus VELOURS zoals alléén De Klerk dat maar doen kan! Prachtige velours voor overgordijnen, met hoge glanzende pool, in diverse kwaliteiten en in vele kleuren, 120 cm breed. Wij verkopen deze gor- dijnvelours, met kleine schoonheidsfoutjes, H Qj 80 per meter reeds vanaf JJ. COMPLETE WONINGINRICHTING VUSSINGEN: OUDE MARKT ROTTERDAM/DEK HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN/HOORU/DE LIER PREMIELOONGRENS 35.000 DEN HAAG (GPD) Veel werk nemers zijn nog niet In de gelegen heid aan een pensioenvoorziening deel nemen. Een groot deel van de genen, die daartoe wel in de gele genheid zijn, is slechts in staat pen sioenrechten van relatief geringe omvang op te bouwen. Deze situa tie wijst op de noodzaak van een pensioenverzekeringsplicht. ANTWERPEN De brandweer in actie tegen de grote brand in het pakhuis. (Van onze correspondent in Londen) Sowjet-Unie legt meer nadruk op een .ge leidelijke oorlogsvoering'. Evenals de NAVO-landen besteedt zij meer aandacht aan conventionele troepen. Het zal hierdoor moge lijk zijn eventueel een direct atoom-conflict tus sen óóst- en west te voorkomen. Dit is één van de conclusies, die militaire experts in Londen hebben getrokken uit een rapport, ,The military balance', dat door het Britse instituut voor stra tegische studie werd gepubliceerd. Volgens dit rapport was het Russische leger op het ogenblik beter dan ooit uitgerust voor het gebruik van infanterie-troepenDe inval in Tsjechoslowakije had dit bewezen, evenals een aantal oefeningen van de legers van het War- schau-verdrag, waarbij troepentransportvliegtui gen werden gebruikt, terwijl de Russische ma rine voor de eerste maal schepen bezit, die tanks aan wal kunnen brengen. Het onderzoek van het instituut heeft trouwens uitgewezen, dat de NA VO wat betreft vliegtuigen en tanks door het Warschaupact wordt overschaduwd. Terwijl het westelijke blok 6400 tanks en 4750 vliegtuigen bezit, Is het oostelijke blok 16.800 tanks en 8130 vliegtuigen rijk. Daartegenover staat, dart het westen een betere tankverdediging heeft en dat zijn vliegtuigen beter geschikt zijn voor de aan val dan die van het Warschaupact. De troepenmacht van belde blokken zijn vrij wel gelijk. De Warschau-legers hebben 990.000 man onder de wapenen, de NAVO- 'egers 875.000. Daarbij komen nog de Frans WERELDGEBEUREN soldaten, ongeveer 280.000 ;n getal. Frankrijk doet echter met mee aan de geïntegreerde mi litaire planning van de NAVO. Ontstellend is, dat de Sowjet-Unie niet langer achterblijft bij de VS wat betreft de intercontinentale raket ten. Het laatste land telt op het ogenblik 1054 raketten en de Russen hebben niet veel minder. De Amerikanen hebben ook nog het voordeel, dat hun nieuwe Mlnute-raketten voor de lange afstand met vaste brandstof zijn uitgerust, ter wijl de Russen nog steeds vloeibare brandstof gebruiken. De Amerikaanse raketten kunnen daardoor sneller in gebruik gesteld worden. Het rapport onthult voorts nog, dat het Chinese atoomprogramma door de culturele revolutie en de politieke spanningen daaruit voortvloeiend ernstig is vertraagd. In het jaar 1968 vonden er geen nieuwe Chinese A-proeven plaats en van december 1967 is vermoedelijk mislukt. De voorspelling, dat China in 1968 zijn eerste raket voor de middelbare afstand in gebruik zou kun nen nemen, zou zeker niet uitkomen. Over het Midden-Oosten vertelt het rapport tenslotte, dat de Sowjet-Unie de Arabische Landen weer noeg vliegtuigen, tanks en kanonnen heeft ge leverd om hun legers op hert oude peil te bren gen. Het zou echter volgens de experts nog ze ker twee jaar duren voor deze legers weer kun nen opereren. Deze vertraging is te wijten aan een gebrek aan geschoolde militairen. Tot die conclusie komt het wetenschap pelijk en scholingsinstituut van het NW ln een rapport inzake de toe komst van de pensioenvoorzieningen, dat de titel .Pensioen voor allen' heeft het rapport wordt gepleit voor een pensioenverzekeringsplicht tezamen met een onderlinge communicatie van de pensioenfondsen. Over de vraag of er dan moet worden gestreefd naar een werknemers- of een volksverzeke ring wordt in het rapport geen uit spraak gedaan. Wél wórdt in het rap port gesuggereerd de premieloongrens op ongeveer 35.000 te stellen. Er zooi kunnen worden begonnen met een voor een ieder verplichte minimumprerrn van 2 procent tot 3 procent. Dit mini mum zou dan binnen enkele Jaren kun nen worden opgevoerd tot 4 tot 5 pro cent voor de lagere Inkomenstrekkers en tot ongeveer 10 procent voor de man aan de premieloongrena. Naast de voor ledereen verplichte regeling kunnen ondernemingen des gewenst hun eigen pensioenfondsen voortzetten. Deze zullen evenwel op eigen risico en op kapitaaldekJcng»- besis moeten functioneren: het door hen toe te kennen pensioen kan worden beschouwd als een .derde laag* in het pensioenstelsel. Voorkeur Het financieringsstelsel der pensioen voorzieningen is de laatste Jaren het meest besproken onderdeel van de pro blematiek op dit terrein. In het rapport wordt zowel het kapitaaldekkingstel sel als het omslagstelsel besproken. De voorkeur wordt gegeven aan een ge- mengt financieringssysteem, dat mo gelijk ls wanneer tussen de bestaande pensioenfondsen een dwarsverbinding wordt geslagen. Zo gaan zij één groot communicerend vermogemsstelsel vor- Taak De taak der afzonderlijke pensioen fondsen zal daardoor beperkter worden en voornamelijk liggen op het gebied van Inning en registratie der premies en uitbetaling der pensioenen. De ge zamenlijke pensioenfondsen zullen dan de centrale, voor allen geldende beslis singen moeten nemen. "ADVERTENTIE) lie goede merken In één zaak HILVERSUM (ANP) In Höver|um blijft men zich verzetten tegen de in- middeLs ingevoerde fluoridering van het drinkwater. Tot driemaal toe werd de discussie ln de raad, na het eenmaal genomen besluit tot fluoridering. her opend, maar steeds opnieuw sprak een kleine meerderheid zich uit voor hand having van het eenmaal genomen be sluit. De laatste maal besloot men ech ter tegemoet te komen aan de wensen van vele ingezetenen. Op twee punten ln de stad werden pompen geplaatst w aar men tegen vergoeding on gefluori deerd water kan krijgen. Een deel van de Inwoners heeft ds opgegeven. Een anti-fluorcomite heeft de afgelopen maanden 10.000 handtekeningen -.-an sympathiserende gezinshoofden verzameld, hetgeen be tekent dat bijna de helft van het aan tal gezinnen in Hilversum tegen da fluoridering is. Het comité is van plan de lijst mét handtekeningen over en kele weken aan het gemeentebestuur aan te bieden, ln de hoop dat de d's« cussies in de raad nogmaals heropend zuilen worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 3