Beneluxtapijt NAEYE-VERSTRATEN 50% korting geeft MANNEN EN MEISJES 1 In Nederland 8000 werkeloze jongeren tijdens de ronde actieve jongeman ais winkelbediende U hebt de kans van uw leven GRATIS GELEGD EN MET GRATIS ONDERTAPIJT OPTREDEN TSJECHO-SLOWAKIJE MARKT TE HULST. J. H. VAN OMMEN Te koop BETONNEN GARAGES IS. G. TRI LB ETON Jw krant kunt u niet missen, GEEN DAG PHILIPS TERNEUZEN -\ "^PROPAGAS 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 21 Molenstraat 59 Telefoon 01140-3027 import Hoofdstraat 11 Telefoon 01140-3428 export St-Jansteen tegenover de kerk Er is maar één zaak in Zeeuwsch-Vlaanderen die voor amateurs op 14 en 15 september 4 kamers kamerbreed tapijt van 100 procent nylon met Daarom, let op de auto's en folders van de firma Stevens. INTERNATIONAAL SUCCES van de jeugdharmonie uit KYJOV Zondag 15 september 1968 Aanvang 14.00 uur op de Gevraagd NET MEISJE voor de huishouding en tevens HULP aan de pomp: Leeftijd boven de 16 jaar. Gulf-station St.-Annastraat 86, Sluis g Bergruimten vanaf 450. Schuttingen per vlerk. S meter 9,50 BetonrameD 141 x 75 cm 12,50. 5 Uitgewassen grindtegeis, zeer mooi. Trottolrtegels S In diverse maten en opsluitbandjes. g SAS VAN GENT 5 St-Janstraat 19 of Zandstraat 105. Tel. 01157-219 In onze moderne fabriek kunnen wij nog plaatsen VANAF 15 JAAR Ook gehuwde vrouwen komen in aanmerking hoog loon goede sociale voorzieningen busvervoer of afstandsvergoeding gratis bedrijfskleding kortingen op Philipsartikelen Informaties en/of aanmeldingen op onze zittings avonden te: AXEL: Maandagavond, café ,De la Paix', Noordstraat 1, van 19.30 tot 20.00 uur. HULST: Donderdag a s, café-restaurant ,De Bruyn', K. Nieuwstraat 13, van 20.30 tot 21.00 uur. TERNEUZEN: Iedere maandagavond, Philips Gloei lampenfabriek, afd. Personeelzaken, Haarmanweg 25, van 20.15 tot 20.45 uur. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur op onze afdeling personeelzaken, mr F. J. Haarmanweg 25, Terneuzen. NE1 kan grol Hui nie{ Het dat i Ingel proci Een tooni daag 30 s SHELL PROPAGAS- Modern! Handig! Hoog waardig! Efficiënt! Aflevering „naar maat";, in flessen van 10'/: of 35 kg, of per tankauto in uw eigen bulkopslag. Tegen aantrekkelijke vi den wordt u door Shell een liuurlnnk (van 1000 tot 8000 liter) (er beschikking gesteld. Vraag ons alle inlichtingen! ~j Aflevering van „naar maat"! Zoekt ii een dagblad met bijna 4000 lezers in de kanaalzone Dan moet u de PZC hebben In ons bedrijf hebben wij plaats voor Moet genegen zijn alle voorkomende werk zaamheden te verrichten. Rijbewijs vereist. Militaire dienst moet vervuld zijn of vrijgesteld. WONINGINRICHTING - TERNEUZEN Vlooswijkstraat 5 - Tel. 01150-2404 Na zes uur: 2428. AMSTERDAM (GPD) Voor de 8000 werkloze jongeren in ons land geldt een gunstige migratieregeling indien zij buiten de eigen streek aan het werk gaan en zich in de praktijk scholen. De jeugdmigratie blijkt echter ondanks het rijks subsidie en ondanks de sociale be geleiding een mislukking. Een van de grote bedrijven in het wes ten, die hooggespannen verwach tingen koesterden ondanks misluk te wervingsacties het vorig jaar, :!s de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij in Am sterdam. Op de bedrijfsschool is plaats voor 120 jongens. Er zijn er nu 36 geplaatst onder wie 12 jeugdmigranten. De heer G. Gljaen van de perso neelsafdeling: ,Als ze alle honderd twintig uit de werkloosheidsgebie- den waren gekomen was het ons ook best geweest. Op veertig jongens hadden we zeker gerekend. De NDSM beschikt over fraai druk werk. dat uiteengezet hoe het met de diploma's van lts mulo en hbs in het bedrijf carrière is te maken. Op speciale tournees m den lande leggen NDSM-mensen op voorlich tingsavonden aan ouders en jongens uit welke mogelijkheden het bedrijf heeft te bieden en welke tegemoet komingen het rijk verleent. Soms vaart er een speciale voorlichtings boot' door de provincie. Adverten tiecampagnes bereiden de komst van de personeelswervers voor. De NDSM schat dat het vorig jaar ie dere nieuwe leerling drieduizend gulden heeft gekost. Het zijn nu vooral de gewestelijke arbeidsbureaus, die in de werkloos- heidsgebieden de jongeren wijzen op de mogelijkheden bij de NDSM, maar ook bij andere Amsterdamse bedrijven. .Onze verwachtingen wa- r»n hoog gespannen' zegt de heer Gijsen, vooral ook omdat d earbeids- bu.r.ius uie we ar'geiëüsd hebben de plaatsing van jongeren in de eigen streek somber inzagen. De verbe terde migratieregeling, die zover tegemoetkomt in de pensioenkosten dat er voor de werknemer zelf even acht gulden per week overblijft om te betalen, alsmede de gratis we kelijkse reis naar huis en de kos teloze scholing, was in onze ogen een grote stimulans' Dat de inspanningen van de ar beidsbureaus desondanks een te ver waarlozen resultaat tot gevolg heb ben gehad, wijt de lieer Gijsen van de jongeren en vrees van de ouders voor de .grote stad'. Overigens Is hij er niet zeker van dat alle arbeidsbureaus een gerich te i.iit.4, geveven over de mogelijkheden van migratie. .Het bureau in Emmen, dat zorgde voor de plaatsing van tien van de twaalf migratie-leerlingen is erg actief, of dat van andere bureaus kan wor den gezegd is de vraag'. Het is een voorzichtige formulering. Is er spra ke van regelrechte tegenwerking? ,In een geval zei men ons ronduit dat het werk maar naar de mensen gebracht moet worden', aldus de heer Gijsen. .Ln andere gevallen hebben wij sterk de indruk dat vak bonden en directeuren van techni sche scholen niet voor zijn. In Gro ningen en Limburg zei men ons dat de lts- en het leerlingen tal trachten uit te breiden door jongens op schooi te houden'. Bij de twin tig arbeidsbureaus waar dit voor jaar de vrees bestond voor een overschot van lts-ers liet men de NDSM in juli weten dat er geen overschot meer was. Op dat mo ment vlogen de werkloosheidscijfers echter omhoog. Het ministerie van sociale zaken, dat maandelijks de cijfers van de arbeidsbureaus ver gaart en interpreteert, zei eind juli dan ook dat de stijging van de werk loosheid vooral te wijten was aan de golf van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Hot is to gek om daaruit de con clusie te trekken dat do vraag naar on hot aanbod van scholieren wol op do gewestelijke arbeidsbureaus in evenwicht zijn, maar dat tijdens de reis van de cijfers naar Den Haag het evenwicht wordt ver stoord. Het lijkt echter voor de hand te liggen dat .de provincie' het be staan van de migratieregeling lie ver niet signaleert. Het intern rap port i de Aan het eind van het school jaar liepen de cijfers van de werkloosheid op: onder de 64.000 werklozen, die bij de arbeidsbureaus staan inge schreven, bevinden zich nu bijna 8000 jongens voor wie geen plaats is. Vooral in het noorden, het oosten en het zuiden is de kans gering dat deze ex-scholieren snel aan de slag komen. In het westen is de vraag naar jongeren liet grootst. Vele ondernemingen zien geen kans hun bedrijs- scholen het reservoir waaruit de vaklieden moeten worden geput, voldoende bevolkt te de praktijk verder te ontwik kelen, geven geen gehoor op de dringende oproepen uit het westen. vincie besluit dan ook met de op merking dat ,Wij tegen windmolens hebben gevochten en op rotsen heb ben gezaaid'. Voor een gunstige pcr- soneelsopbouw moet de NDSM al leen al 400 tot 500 personeelsleden kunnen aantrekken. De behoefte aan scheepsmetaalbewerkers en elek trische lassers is het grootst. Van hen en van plaat- en constructie werkers, pijpbewerkers, machine bankwerkers, metaaldraaiers er scheepsbeschieters zijn jaarlijks on geveer 250 man nodig. Indien de zen kunnen worden aangetrokken is er eveneens plaats voor een zelfde aantal minder- en ongeschoolden, omdat bij iedere vakman vrijwel een .maal' kan worden geplaatst, Van de 2700 mensen in de .produk- tiesector' komen er ongeveer 600 uit het buitenland. De werving van Italianen is twee jaar geleden stop gezet omdat steeds minder geschool den beschikbaar waren. Thans wer ken er bij de NDSM ongeveer 180 Italianen, 280 Zuidslaven, 120 Tur ken, 30 Spanjaarden, enkele Portu gezen en Grieken. De radiatoren- fabriek van de NDSM is. na d« overname van een deel van het Van He.jsc-ovei geplaatst naar Wierden. Van de 15 Hagenaars die bij de NDSM een plaats hebben aan vaard zijn slechts enkelen in Am sterdam gebleven. De anderen zijn naar Wierden gegaan. Het totale personeel van de radiatorenfabriek is geplaatst binnen de NDSM in Amsterdam. personeelsafdeling an jeugdigen in de Herfstconcert Goes van Rotterdams Philharmonisch GOES Onder leiding van de Jonge dirigent Edo de Waart, - in Zeeland geen onbekende meer -, zal het Rot terdams Philharmonisch Orkest zijn traditionele herfstconcert in Goes geven op dinsdagavond 17 september aan staande om half acht in de Maria Mag- dalenakerk. Solistische medewerking verleent de Limburgse hoboïst Heinz Friezen. Hij is leerling van Jaap Sto- tijn en onderscheidde zich tijdens zijn opleiding al door grote muzikaliteit en virtuositeit. Heinz Friezen's bijdrage aan het programma is het concert m C.KV 314 van Mozart. Dit hoboconcert is vrijwel gelijk aan het meer bekende fluitconcert in D. Men zou dus kunnen denken dat het een bewerking is van dit fluitconcert. Het omgekeerde is ech ter het geval: het hoboconcert is het origineel! De kennismaking met werk in zijn oorspronkelijke gedaante kan heel aantrekkelijk worden. Aantrekkelijk is ook het orkestrale aan deel in de avond. De blazensgroep van het Rotterdams orkest opent namelijk de avond met een krijgshaftig strijdlied voor 24 blazers uit de zestiende eeuw. Deze ,Aria della battaglia' werd ge componeerd door de Venetiaanse com ponist Andrea Gabriel!. Het stuk biedt een levendig spel van Instrumenta le contrastbewerkingen. Krijgshaftig is ook de Vijfde Symfonie van Beetho ven, waarmede het concert wordt be sloten, Deze machtige muziek doet ons Beethoven horen als de heldhaftige strijder tegen het noodlot, als de ge folterde mens die tenslotte triomfeert. kest besloten heeft om Willem Pijpers .Symfonische Epigrammen' weer eens tot leven te wekken. Deze korte stuk ken verwekten destijds, veertig jaar geleden, sensatie in het Amsterdamse Concertgebouw. In het licht van de hui dige ontwikkeling van de muziek is Pijpers muziek een orenstrelende aan- Pijpei gelegenheid geworden. CHJO Zeeland start winterwerk GOES De Zeeuwse christelijk his torische jongerenorganisatie start vrjjdag 20 september het werk in Zee land. In hotel Centraal in Goes wordt op die dag 's avonds om half acht een bijeenkomst belegd, waar mr E. P. van Veldhuizen, burgemeester van Fij naart en Heijningen zal spreken over samenleving en politiek, verder komt de verkiezing van een bestuurslid aan de orde. Het bestuur stelt de heer L. Wouters uit Westkapelle kandidaat. Herstrating Nadat de straat .Achter 't Bos' lange tijd voor het verkeer slecht berijdbaar I is geweest vanwege het ingraven van de aardgasleidingen is men nu bezig het wegdek aldaar opnieuw te bestra ten. Het verkeer wordt omgeleid via pijlen door de ratiowijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 32