Hockeycompetitie zondag van start alcheren-dames kunnen Velo aan Nachtstroom. PZEM WORDT Er zijn in Nederland 266 ziekenhuizen, het levens- verzekeringbedrijf helpt er méér bouwen! TOM 0KKER PROF SP0RTT0T0 TWEEHONDERD METER IN 19.7 SEC. Nachtstroom. U hebt een elektrische boiler om te profiteren van nachtstroom. 's Nachts aan...en overdag geniet u van volop heet water zó uit de kraan. Jaarvergadering Zeeland Sport r -r** :I ok:ober bTX ïi"; GESLOTEN. ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 Wissel Zeeuws-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT YLISSINGEN Zondag /.uilen de: Pelikaan - Warande en On.schot - hockeyvelden weer druk bevolkt wor- Hopbel. Bij deze duels zal liet krachts den daar over het gehele land de com- j verschil zeer gering zijn. Hel terrein- petitie gaat aanvangen. De hockeysportl voorded speel: h;e: een voorna nr* rol in Nederland groeit ieder jaar en dit en de thuis iubs zullen waarschijnlijk geldt ook voor de Zeeuwse verenigin- dan ook een kleun: ovei"v:nnm? gaan gen. Er komen dit seizoen meer Zeeuw- behalen. teams binnen de lijnen dan afgelo-j pe 4p 1{|as A zlel als voigt U;t - /ADVERTENTIE) pen competitie. Zij moeten uitkomen tegen Brabantse elftallen wat tot ge- \olg heeft dat er soms verre reizen ge maakt moeten worden. Het eerste herenteam van Olympia zal evenals Rapide uitkomen in de 3e klas. Zij zullen het tegen hun Brabantse te genstanders, Zwart Wit Breda 1 DES (Kaatsheuvel) Waalwijk, Best Oirschot en Warande (Oosterhout) met gemak kelijk krijgen. Komende zondag zullen de volgende ontmoetingen plaatsvinden: Waalwijk - Olympia. Oirschot - Rapide. Zwart Wit - Des en Best - Warande. De Zeeuws-Vlamingen treden tegen geduchte tegenstanders aan en het ziet er niet naar uit dat zij punten zullen behalen. Bij de andere duels zijn Zwart Wit en Warande favoriet. De indeling van de 4e klas is Cadetten (KMA Breda). Tempo (Bergen op Zoom), Goes, HSD, Vlissingen, Etten beur en MMHC 1. De Cadetten zijn na vele jaren weer teruggekeerd. Het krachtsverschil kan in deze afdeling wel eens zeer gering worden. Van de pas opgerichte vereniging Et- ten-Leur is nog mets bekend. Het ziet er echter naar itu dat dit eer-te heren team zeer gevaarlijk gaat worden. Het programma voor zondag ziet er als volgt uit: Etten Leur - MMHC I, Ca detten - Vlissingen en Goes - HSD. Een voorspelling voor het duel Etten Leur - MMHC 1 is moeilijk te geven. Bij de andere ontmoetingen zullen de Cadetten en Goes de eerste punten gaan behalen. De reserve 4e klas A waarin het gepromoveerde MMHC n is inge deeld ziet er als volgt uit: Breda V. Forward IV (Tilburg). Pelikaan HI I Roosendaal i, Push TV (Breda). Warande in Oosterhout), Were DS IV (Tilburg) Zwart Wit TV Bredaen MMHC H. Het reserve team van Middelburg zal bestaan uit Zeevaartscholieren. De toe komstige zeelui zijnin een zeer sterke klas ingedeeld en krijgen de punten beslist niet cadeau. De volgende wedstrijden zijn voor zon dag vastgesteld. Pelikaan III - Zwart Wil IV, Were Di IV - Forward IV; Push IV - Ereda V en MMHC n - Warande HL Pelikaan IH en MMHC H moeten in staat zijn een overwinning te behalen terwijl bij de twee plaatselijke duels de punten wel eens verdeeld kunnen worden. Ook de afdelingen van het zuidelijk district starten zondag met cl.' compe titie. Afdeling A. is als volgt ingedeeld: Breda 8. Pelikaan 4, Push 5. Zwart Wit 6 Tempo 2 en de Zeeuwse teams MMHC 3, Goes 2 en Rapide 2. Van de sterkte van de teams is weinig bekend en voorspellingen kunnen dan ook nog moeilijk gegeven worden. Het programma van de eerste competitie dag luidt: Breda 8 - Goes 2, Push 5 - Rapide 2. Tempo 2 - Zwart Wit 6_en YBMHC B-Pelikaan 4 Ook in afdeling B bevinden zich dne Zeeuwse teams, namelijk Olympia 2, Rapide 3 en MMHC 4. Hun tegenstan ders zullen zijn: Etten Leur 2. Breda 9. Pelikaan 5. Push 6 en Tempo 3. Even als in afdeling A valt nog niets t« zeggen van eventuele kanshebbers. De volgende ontmoetingen zullen zondag i plaatsvinden: Etten Leur 2 - Breda 9, Pelikaan 5 - MMHC 4 Rapide 3 - Push 6, Olympia 2 - Tempo 3. Nieuwe teams in deze afdeling zijn Etten Leur en Zwart Wit. De vereni ging Zwart Wit beslaat al lang doch komt dit jaar voor ,het eerst uit met dameselfta.rlen. Van deze afdeling is dan ook op dit moment nog weinig te zeggen. Het programma voor zindag! lui at: Etten Leur - Zwart Wit en Goes - HSD Het eerste damesteam van Goes zal zeer zeker de eerste punten behalen In de reserve 4e klas zit cén Zeeuws team te weten Rapide II Deze Zeeuw se dames moeten verre reizen maken naar Brabant wat zo nu en dan wel eens moeilijkheden met zich mee zal brengen. De indeling is: DES III, Liber- t.v II. Pelikaan II." Push VI, Tilburg TV Warande H en Rapide n. Het programma voor aanstaande zon-, dag luidt: DES III - Pelikaan II, Wa rande II - Liberty II, Tilburg IV - Push VI, Pelikaan II- Warande TI enj Pelikaan II, Warande H en Tilburg; IV moeten bij deze ontmoetingen in staat zijn een overwinning te behalen. Ook in afdeling A van het zuidelijk district komt een Zeeuws team uit. Het is het reserve elftal van Mddelbur-.' dat tegen de Brabantse clubs Breda 1. Etten Leur 2, Pelikaan 3. Tempo 3. Push 7 en Zwart Wit 2 het niet gemak kelijk zaï krijgen. De volgende duels staan voor zondag op het programma Breda 4 - Etten Leur 2. Pelikaan 3 - MMHC 2 en: Zwart Wit 2 - Tempo 3. Breda 4, MMHC '2 en Zwart Wit 2 hebben hier de beste papieren voor een zege. Ook de' jeugdcompelitie start dit sei zoen eerder dan vorig seizoen. Waar schijnlijk zal deze 22 september aan vangen doch liet officiële programma is nog niet bekend. 'n paar gouden manchetknopen.. de perfekt geklede man stelt hoge eisen aan zijn manchetknopen, v.d. Ree heeftgouden manchetknopen waar eisen aan gesteld kunnen worden, vanaf f 79.- ADVERTENTIE^ rERN HUZt.)'» - Nieuw sL aai n tel VLISSINGEN Bellamy pair, 20. ;e) MIDDELBURG - Markt 29. tel. Jeugdtoto van w Terneuzen TEBNEUZEN Enkele leden van «le voetbal vereniging .Terneuzen' liehlien onlangs een aktieeomlté opgericht dat zich bi-zighoudt met de organisatie van een jeugdtoto'. waarvan de opbrengst speciaal is bedoeld voor het jeugdwerk in de club. De inleg varieert van een dubbeltje tol f 0.811. Het invullen van een kolommetje kost een dubbeltje, bij een inleg van f 0,80 mag men gratis de kolommen negen en tien invullen. B en w van Temeuzen hehben inmid dels vergunning verleend voor acht to to's in net lopende seizoen. Inzet van de wedstrijd is 't raden naar het be drag dat de deelnemers wekelijks in leggen. De eerste trekking heeft in tussen al een uitkomst opgeleverd: er deden 272 mensen mee met een geza menlijke inleg van 210.40. Het prij- zenbedrag is 42.08. dat moet worden opgedeeld tussen 6 deelnemers, die een uitkomst voorzagen die slechts een dub- beitje afweek van de juiste cijfers. De heer E. Sandrini is .centrale post' voor het in ontvangst nemen van prijzen en het nakijken van controlestroken. De I volgende trekking is vastgesteld tegen 8 oktober. DEN HAAG (ANP) De cijfers voor sporttoto 4 van het afgelopen weekeinde luiden: deelnemers: 849.549: inleg: 1.829.053 gulden: prijzenbedrag: Iklas i ten spelen zo maar niet in winst te zetten en eigenlijk is het niet van te voren te .pronostieken', want de sterkte van ile teams is nog onbekend. Toch zouden wij voor de uitwedstrijd van zondag aanstaande tegen Velo de Vlissingse dames kans op volledige winst geven en dit komt dan zuiver „,o.074 guldeneer,te en derde pnjs: uH 246.922 gulden: tweede en extra prijs:'heeft, weten te maken. Posterholt krijgt 164.615 gulden; 13 meldingen van 13: ',et z«"dag weer bijzonder lastig, want drnto ,8.949 gn'dent 237 nretdntge» ven 1_. 694 gulden. ol38 meldingen van zal geen fout maken, dus moet Snift 11: 78 gulden en 1773 meidangen van S: beide puntjes meenemen uil Posterholt, 92 "lilden vva* overigens niet eenvoudig zal zijn. Hygiëa - PSY is voorlopig de strijd ADVERTENTIEJ Dames Bij de dames gaat MMHC 1 komend seizoen de krachten meten in de 3e klas. Zij zullen aantreden tegen Olympia, Pe likaan, Warande, Oirschot, Waalwijk, Hooo (Oisterwijk) en Hopbel (Schijn- del). De Middelburgse dames krijgen hun eerste wedstrijd thuis tegen Hoeo. De Oisterwijkse dames behoorden vorig seizoen niet tot de sterksten. Het ter reinvoordeel kan misschien de doorslag i geven. De Zeeuws-Vlaamse dames komen ini Waalwijk binnen de lijnen. Een voor spelling Is moeilijk te geven daar van! de sterkte van Waalwijk weinig bekend I is Een gemakkelijke opgave voor di sasten zal het zeer zeker niet worden 1 Verdere ontmoetingen in deze kias zijn:1 Meer jeugdleden damvereniging Zierikzee /.rERIKZEE De damvereniging .Zie rikzee' is dezer dagen weer begonnen met de wintercompetitie voor de on-: cleriinge kampioenschappen. Bij de se nioren bedankten 2 leden, terwijl 1 nieuw lid de gelederen kwam ver- slcrken. De vereniging werd echter j uitgebreid met 7 jeugdleden, die een onderlinge competitie spelen. De uitslagen van de eerste damronde luiden als"volgt C. Verton - J. Folmer l-lJ. L. Smal-! heer - M de Wild 1-1: J. Huigens - P. S de Ronde 2-0. In de jeugdafdeling ziet de stand er na 6 partijen als volgt uit: C. Schel! 6 5 0 I 10, ■I. Pieters 6 4 0 2 S K. Klippal 6 I 0 2 Sj K. Oole 6 3 0 3 6| H v. u. Sande f. 2 0 4 4 St. Dokman 6 2 0-1 4 .1 de Kok 6 0 0 6 O1 De volgende partijen worden op vrij dag 20"september aanstaande gespeeld! in het Ned. hervormd verenigingsge bouw aan het Vrije. SOI TH LAKE TAHOE (ANP) Bob Seagren heelt bij de Amerikaanse se-i Icctiewedstrljden te South I.nke Ta-; hoe het wereldrecord pols stokhoogspringen met drie centimeter verbeterd en gebracht op 3 meter 41. Het oude record stond sedert juni 1967 op naam van zijn landgenoot Paul Wil son. Seagren slaagde bij zijn eerste po ging. Willie Davenport kwam tijdens de tweede eliminatieronde tot 13.3 op de 110 meter horden. Nog geen dertig minuien nadat Seagren zijn record vestigde, sneuvelde er een tweede wereldrecord. John Carlos bracht op de 300 meter de sensationele tijd vhu 19.7 op de klokken. Hij is daar mee de eerste atleet die (leze afstand binnen de twintig seconden aflegde. Hel oude record was met 20.0 in bet bezil van rijn landgenoot Tommie Smith. NACHTSTROOM betekent dat U - dank zij Uw elektrische boiler of accumulerende kachel - alle huishoudelijke stroom die U verbruikt voor praktisch dc helft van de prijs krijgt. van ca 12 uur tot 2 uur 's middags van ca 11 uur 's avonds lol 7 uur 's morgens en het gehele weekeinde van zaterdagmiddag 12 uur tol maandagmorgen 7 uur VRAAG ALLE INLICHTINGEN! Er liggen interessante folders voor U klaar over onze speciale fornuis-aanbieding; over het huren van een elektrische boiler; over onze prachtige nachtstroomkachel: en onze wasautomaten en vaat wasmachines! Vraag die folders aan ..iing Voorlichting Middelburg postbus 48. Middelburg Telefoon: 01180-5351 's Nachts stroom kopen; da s slim! voor de onderste plaats en gezien het spel van Hygiëa in Vlissingen geven wij de .Amsterdamse dames de beste kans op winst. Bij de heren ui de hoogste afdeling ook een derby en wel AHC31 tegen Ni- loc, een wedstrijd waarin de nodige doelpunten zullen vallen. Operatie'55 moet het bezoekende Attila achter zich kunnen houden, terwijl het ongeslagen Sittardia geen medelijden zal hebben met ESCA. De heren van Tonido uit Goes gaan een lange reis maken naar Arnhem en gezien de uitslagen van zo wel Tonido als Swift zal het heel moei lijk worden enig succes te bereiken. Meer kans op succes hebben de dames van Olympus die in Breda de dames van SOA tegenover zich krijgen. SOA i won b'ide gespeelde wedstrijden en zal! alles doen om weer de winst binnen te halen, maar toch zien wij de Mis-; singse dames zegevieren. Of de heren van Olympus evengoed u:t het strijd perk zullen komen is echter nog een grote vraag. Ongeslagen na twee wed- strijden moeten zij zondag in Bergen j op Zoom aantreden tegen een Fortuna dat vorige week met liefst 23-9 won van Dongen. Natuurlijk wil deze uit slag niet alles zeggen maar de verde- d.gmg van Olympus is vast gewaar schuwd. De heren van Walcheren, ook nog ongeslagen, gaan naar Dongen en hoewel het ""daar moeilijk winnen is. kunnen zij, profiterend misschien van de morele inzinking na de grote ne derlaag tgen Fortuna en hïin eigen kracht kennend, met de overwinning terug naar de Scheldeslad terugkeren. De heren van EMM tenslotte, puntloos na twee wedstrijden, krijgen het weer verre van gemakkelijk in de uitwed strijd tegen Were Di. Gezien de nipte nederlaag tegen Olympus is het echter niet uitgesloten dat men elkaar beter weet te vinden en daarom moet een gelijkspel toch te behalen zijn. Het volledige programma voor zondag 15 september aanstaande luidt: Hoofdklas dames: Hygiëa - PSV. Postertoc.lt - Swift. Velo - Walcheren Zeeburg - Niloe. Hoofdklas heren: Operatie'55 - Attila Sittardia - ESCA. Aalsmeer - Olympia. AHC'31 - Niloc. Overg. klas B. heren: Swift H - PSV H. Posterhit - V&L, Swift A - Tonido, WLC-DES - Micro meters. Districts le klas dames: Rapid - EBHV. Volt - Were Di. Boe merang - BW, SOA - Olympus. Districts le klas heren: Dongen - Walcheren. Fortuna - Olym pus, Were Di - EMM. Rapid - EBHV. Districts 2e klas heren- EMM 11 - Marathon II (11 uur). SlOS Tonido n (11 uur): Hellas I - Olym- Er zijn in Nederland 266 ziekenhuizen. Daarin staan 65.000 bedden. Dat lijkt veel, maar het is niet genoeg en oude ziekenhuizen moeten vervangen worden door nieuwe. Daarom wordt er nu al elk jaar meer dan 200 miljoen gulden besteed aan de bouw van nieuwe ziekenhuizen en andere inrichtingen die voor de gezondheidszorg van belang zijn. De levensverzekeringmaatschappijen helpen mee. Wanfzij beleggen uw premie óók hierin. Een nuttige belegging. Een solide belegging waardoor ook uw uitkering zeker is. Dat doet het levensverzekeringbedrijf: u helpen in uw zorg Yoor de toekomst en tegelijk zorgen voor de toekomst van iedereen. Ned. Ver. ter Bevordering van het Levensverzekeringwezen - Utrecht Trekkerwedstrijd Diploma's reddend Op pus n (12.30 t Afdelingen le klas dames: Walcheren n-EMM (11 uur. Hellas I - Olympus n (11 uur). Zeeland Sport - Fortuna (12 uur). Afdelingen 2e klas dames: EMM II - Walcheren Hl (12 uur) .Soheldesport - Tonido (12.30 uur). Ma rathon H - Sluiskil (13 uur). Damesjunioren A: Walcheren I - Maraton (10 uur): Hel las I - Olympus (11 uur), Hontenisse - Robur (12.15 uur). Damesjunioren B: Walcheren Hl - Fortuna (12 uur), Wal cheren H - Sluiskil 13 uur). Meisjes adsp. A: Walcheren A - Olympus A (10 uur). Marathon - EMM dl uur). Meisjes adsp. B: Fortuna B - SIOS (LI uur). Walcheren B - Sluiskil (13 uur). Meisjes adsp. C: Walcheren D - Walcheren C (10 uur). Hellas - Olympus C (12 uur). Meisjes pup, A: Walcheren A - Fortuna (12 uur), Meisjes pup. B: EMM B - Walcheren B (11 uur). Afdelings le klas heren. Hellas tl - Olympus HI (11 uu; Ma rathon H - Fortuna HI 111.30 uur) SIOS H - Volharding 12.30 uur i Heren junioren Fortuna H - Tonido n perceel we Buijck te Eede werd voor leden en met-leden van de NCB een trekker-! behendigheidswedstrijd gehouden, waar- TERNEUZEX Dezer dagen werden aan met alleen door de jonge doch ookjin het Scheldebad te Temeuzen exa- door enkele oudere landbouwers werd mens afgenomen voor het diploma red- deelgenomen. I dend zwemmen. De pas opgerichte ve- De uitslag was 1 E Nobus met 765 renl£lng' tot het redden van drenkehn- strafseconden: 2 A. Buijck. 3 R. Cools: Sen behaalde een mooi resultaat, want 4 R Buijck: 5 W. Staelens: 6 P Lan-acht van negen kandidaten ontvm- daen; 7 A RammeJaere: S G Blondeel. §"en diploma. Deze geslaagden ge ven zondagmiddag om vijf uur een ae- - inonstratie in het Terneuzense zwem- Ingebrmknemim °ad- Voor het diploma A slaagden de he- n'iouu o cnnrimnl ren: R Kok G- Hovestadt, H. C. de nieuae sportzaal Lange. A. van de Ruit. J. P van de Straaten en C. L. Schoof. Mejuffrouw - as E H de Jonge en de h<*r J. F. ran 80.000 dollar) dat op de Los Angeles gepland zullen de leerlingen van de la- Zeeland ontvingen het jeugdbrevet 3. tennisclub in het hartje van Hollywood gere scholen het gymnastiekonderwijs wordt gehouden. kunnen gaan ontvangen in de prachtige ruime sportzaal, die aan de Sportlaan LOS ANGELES Tom Okker gaat beroepsspeler worden. Inplaats van de terugreis naar Nederland te aanvaar den is hij op het laatste moment van gedachten veranderd. Hij besloot om toch deel te nemen aan het Pacific aaiwanke ,k South-West open toernooi (prijzen A er veel 'ater dan aan\anke..jk Donderdag arriveerde Tom in Los An geles en was hij de gast van de beken de Australische tennisspeler Roy Emer- son, die met vrouw en twee kinderen in het Californisehe stadje Newport Beach aan de Pacific Ocean gaat wo nen. In een exclusief interview vertel de de 24-jarige geregistreerde amateur, dat hij begin volgend jaar als beroeps speler op ae tennisbanen zal uitkomen Vrijdag ging Tom vergezeld van de Spaanse beroepsspeler Andres Gi- meno naar een advocaat in Los An geles om alle aspecten te bespreken en te bestuderen. Na het tennistoer nooi vertrekt hij' volgende w donderdag of vrijdag weer n Nederland verrezen. Hoewel de officiële ope ning van dit gebouw pas op 11 oktober zal kunnen plaatsvinden doordat het omliggende terrein nog' moet worden P* VJissingse sportvereniging Zeeland >port heeft dezer dagen de jaarv ergade- geeDaliseerd, mogen de lessen vanaf rjng gehouden Voorzitter P. Yentevo- maandag reeds gegeven worden De i gel maakte het aftreden bekend van -c- sportveren:g.ng Zaamslag bere-.dt te- cretaris J. de Bruijne, die wegens ziekte demonstraties voor. het vele werk, dat hij in het belang van de vereniging heeft gedaan. In deze ver- D 1 gadering werd de heer .J. van de Berg JDlll cirttOGrnOOI benoemd tot secretaris. In het bestuur De rest nog één vacature. biljartvereniging De Korenbeurs' n. hll„a t een g, At neder.aagtoerc.ooi bon-SLTÏSSSd. D? prijs zal respectievelijk spelen tegen Rilland speld v verdienste 4500 dollar die ik hier als eerste prijs''JJ* 97 ^wmber teera Kort"êne w 11toegekend, terwijl de heren J Dommisse - Hellas kan winnen zijn beslist niet te versma- oktober te®en K üiendamme on 25 ok J Poerstamper en J Fregeres de speld - Olympus 112 uur). EMM Fortuna I den En iedereen verwacht bovendn V,- - ad.!n°amnie. op 22 ok" Fortuna A (13 uur). SIOS B - Fortuna (13 uur). Hellas - Olympus (13 uur). erelidmaatschap mochten ontvangen. De jaarverslagen van secretaris, pen- ningmeester en diverse commissies wer- «f- "f.—.,»»» dJZ.'» |!\er en als sluitingswedstrijd tegen OKG Het bestuur is als volgt samengesteld: (Hansweert. P V entevogel, voorzitter; J. v. a. Berg, 12 uur) Marathon - Walcheren 1131 'eaereen yeiwaeni oovenawn tegeh Th;1.«a-Hansweert op 8 .1. uur), .viaratnon vv aioneren 110 van mij dat ik speel dus speel ik Maar K:n..m„p nn 90 jaarvers 1 a a!s tetug ben in Holland volgende Ik,.. te®en "Coroos Riezelin^e on ">9 n_ ningmeester Jongens adspiranten: w«*v. oa ik eerst een nirtie i.tt- ber_'.,tegeR G°I^,Bleze,Un£e °R T9 no" J SIOS A - Tonido (12^uur). EMM erg vermoeiend geweest.' Dosko werd geen korfbalkampioen De korfbalvereniging .Dosko' uit Noord- welle is er nog niet in geslaagd om het kampioenschap van de tweede kias van de SDKB te behalen. Doordat en kele Flakkeese twaalftallen zich heb ben teruggetrokken uit de competitie, zijn de rood-zwarte Noordwellenaren j (Uiteindelijk nog gelijk geëindigd met I NO AD I uit Dreischor. I [Zaterdagmiddag aanstaande (4 uur) 11 I wordt op het terrein van de asv .Brou- II wershaven' ecu beslissingswedstrijd ge- speeld om uit te maken, wie zich kam- pioen mag r (ADVERTENTIE) In verband met verplichte vakantiesluiting is ons filiaal te Middelburg, Blauwedijk 47 VAN MAANDAG 1 6 T M WOENSDAG 25 SEPT. secretaris: A. Denekamp, penningmees ter; G. de Pagter, 2e voorzitter atle- tiekcommissie: K. v. d. Bulck, commissie handbal; M. de Ridder, contact voetbal. Verheugend is, aldus voorzitter Vente- vogel, ae groei van onze vereniging. De gestadige groei, vooral van het aantal jeugdige leden, schept problemen voor de jeugdcommissie, gezien het aantal beschikbare leiders De commissie heeft moeten besluiten de leeftijd te stellen op 10 jaar I De atletiekafdeling is opnieuw een vlsi- I tekaartje van de vereniging geweest. Door jammerlijke omstandigheden is he- I laas de promotie naar de 2e klas niet I. bereikt, zo deelde hij mee j Tenslotte werd in het jaarverslag dank Ij gebracht aan alle commissieleden en al- I le .stille werkers', mensen die voor de I vereniging onmisbaar zfln. waarbij zeker B I niet moeten worden vergeten de heren I scheidsrechters.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 31