Cadeau Hoechst aan Vlissingen kwart miljoen H Prins Bernhard opende Hoechst Proef met kunstwier op Noordzeebodem Verbonden Positie DENEN NAMEN INITIATIEF m Snel verloop Actieprogramma Nederlandse Blindenraad PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968) ZAT VOOR HET ZWEMBAD VLISSINGEN-OOST Hoechst heeft de stad Vlissingen gisteren bij de officiële opening een bedrag van eeu kwart mil joen gulden (f 250.000) cadeau gedaan. Een gift, die kan worden besteed voor de bouw van het nieuwe zwembad. W\j willen daarmee graag de gemeente Vlissingen en hel college van li en w onze verbondenheid betuigen en tegelijkertijd onze medewerkers en hun familie) alsmede alle mensen, die ons hier in hun gemeenschap hebben opgenomen een plezier doen', zei prof. dr Karl Winnackcr, voorzitter van de raad van bestuur van Farbwerke Hoechst AG tegen Vlïssingens burgemeester drs D. Roemers, toen bij dit gebaar met een handdruk bezegelde. Er volgde een donderend applaus. .We zijn erg blij met deze vorstelijke gift', was de reactie van burge meester Roemers. Hij was er wat beduusd van. .In naam van de hele stad. heel hartelijk dank' De heer Roemers feliciteerde Hoechst met deze belangrijke en feestelijke dag en tegelijk Vlissingen met de komst van dit bedrijf. Hij sprak de hoop uit. dat Hoechst in Vlissingen nog vele andere belangrijke stappen in de ontwikkeling mag zetten en verzeker de de directie dat de gemeente zich duidelijk bewust is van haar functie voor de werknemers. De royale gift van Hoechst voor het Vlissingse zwemhadplan brengt de realisering \an een open wedstrijdbad waarschijnlijk naderby, zo ver klaarde ons desgevraagd de wethouder van sportzaken, de heer Ch. J. Gillissen Verschage. Voor de eerste fase ervan is anderhalf miljoen gulden nodig. De eerste paal daarvoor zal naar verwachting in oktober aanstaande in de grond gaan. De Vlissingers kunnen dan volgend jaar mei in hun eigen nieuwe bad zwemmen. De uitvoering van het gehele plan zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. De eerste fase omval een overdekt instructiebad van SVi bij 25 meter, een lig- en speelweide, een open diep bad van 20 bij 50 meter en een kleuterbad. De voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase van het zwem badplan zijn bij de sporthal al achter de rug. De grondboringen even eens. De NV Sportfondsenbaden in Amsterdam werkt momenteel de tekeningen in details uit. HOECHST EEN OUDE BEKENDE VOOR DE PRINS VLJSSINGEN-OOST Hoechst was voor pruts Bernliaril gisteren eigenlijk ecu oude bekende'. Vluk voordat hij op verzoek van ir II. Friedrich, directeur run Hoeclist- Vlissingen XV, de telefoon pakte om aan de chef ver lading het .of ficiële sein' voor de aflevering in de nieuwe fosforfubriek door te geven, vertelde hg daar nog even wat van. Voor velen is het geen geheim, maar juist W/j 9e~ leden kuam ik als employé bg de IG-Farben vi dienst'. (Het bedrijf waaruit iater de Farbwer ke Hoechst is voortgekomen/. .Juist daarom doe ik dit. hier met groot plezier'. hel werk aan die tweede bouwfase inmiddels is begonnen Slot van pagina 1 twee jaar geleden een groepje man nen. weggedoken in de kragen, met wazige blikken in de verte te staren over een zandwoestijn', zo haalde hij een herinnering aan het begm van de fabrieksbouw op. De gasten van Hoechst konden het zich nu nog maar moeilijk voorstellen. De fos- forfabriek met ongeveer 350 man personeel is sinds mei in volle pro- duktie, aan de eigen kade liggen schepen, een .eeuwige vlam' vestigt op het ogenblik dag en nacht de aan dacht op de aanwezigheid van Hoechst. ,Er ligt heel wat tussen toen en nu', stelde de heer Brookhuis daarom maar snel vast. .Voor ons is de aanwezigheid van de prins de kroon op een belangrijk stuk werk. We bedanken graag iedereen, die ons met raad, steun, medewerking, advies en ook kritiek heeft geholpen om zo spoedig deze fabriek te bou wen en goed te bemannen'. Het welkom in liet Duits kwam van dipl. ing. Hans Friedrich, gedelegeerd commissaris van Hoechst - Vlissingen NV die vaststelde dat liet succes hij de bouw voor een deel nok is te dan ken aan de wederzijdse samenwer king van Hoechst riiet Zeeland op zijn breedst. Van groot belang vond hij hef vooral dat hel bedrijf van Hoechtst zo uil.stekend en zonder oorbehoud is opgenomen in de Zeeuwse samenleving. Hij bedankte ieder, die daaraan Had hijgedragen. Zoals gezegd: prof Wïnnacker legde in zijn daaropvolgende toespraak vooral de nadruk op de vitale positie van Hoechst - Vlissingen in het grote geheel van het concern. Hij zei er dit van: .Door het besluit om hier in Vlissingen een produktiekern op te bouwen komt ook het vertrouwen tot uitdrukking dat wij stellen in de toe komstige handelsbetrekkingen bin nen Europa en in het bijzonder in die met onze Nederlandse buren. Het be drijfsleven in Nederland is voor Farbwerke Hoechst AG een belang rijke handelspartner. Met zeer veel takken er van, allereerst de chemi sche industrie, de textiel- en farma ceutische industrie, maar ook de kunststofverwerking, hebben wij nau we betrekkingen. Tegenover de afzet van onze produkten staan daarbij le veringen van de Nederlandse indus trie, grondstoffen, verpakkingsmate riaal en apparaten'. Hij gaf nog een overzicht van de produktie- en ver- koopbedrijven van Hoechst in Neder land. NIEUWE VORMEN VAN KUSTBESCHERMING HAARLEM (GPD) In on diepe randzeeën zoals onze Noordzee verandert het bodem profiel vrijwel voortdurend. Het duidelijkst is dit te zien op het strand vlak aan zee, waar bij laag water enkele rijen zand banken droogvallen De vormen van die zandbanken, en van de tussenliggende geulen (muien en zwinnen) wisselt eigenlijk van dag tot dag. Normaal be treft het slechts minieme ver anderingen, maar na een zware storm kan het hele patroon van de zandbanken op een bepaald kustgedeelte totaal gewijzigd zijn. Ook de min of meer constante zee- stromingen (die echter vaak van r.chting en kracht veranderen) doen mee aan dit erosieproces, dat aller lei nare consequenties kan hebben. De voortdurende afkalving van de zeebodem kan havenmonden en vaar geulen doen dichtslibben. Zij onder graaft de beschermende barrières (duinen, dijken en «luizen) van het achterland. En bovendien bestaat het gevaar dat vitale .levensaders' in de zeebodem (telegraafkabels, pijplei dingen en dergelijke) blootgewoeld, en wellicht onherstelbaar bescha digd worden bodem verankerd. En daarbij bleek dat de erosie aanzienlijk verminder de Het Deense teunstwier voldeed echter niet in alle opzichten. De dun ne. lichte tentakeltjes die rechtop in het water moeten staan om de kracht van de zeestromingen te Icunnen bre ken, gingen op den duur plat lig gen, waardoor hun remmende wer king werd verminderd. De conclusie lag voor de hand: het kunstwier was ondanks zijn geringe soortelijk ge wicht van 0,9 nog te zwaar om zich door de opwaartsé druk van het zee water telkens weer te kunnen op richten. Nieuwe experimenten met chemische toevoegingen resulteerden Maar ook dit bleek niet afdoende. Superlicht Betere resultaten zfln wellicht- te verwachten van een superllchl kunstwier. dat thans door het pin' tics-laboratorium van de Koninklijke Shell in Delft ontwikkeld is uit zo genoemd geschuimd polypropceji en waarvan het soortelijk gewicht de .droomwaarde' van slechts 0.2 be draagt. In samenwerking met rijks- waterstaa en de licentiehoudster Alternatief De beste bescherming tegen deze zeebodem-erosie biedt zeewier en an dere vegetatie, die de kracht van de stromingen afremmen. Maar helaas is er op een zande .ge zeebodem meestal weinig begroeiing Het al ternatief is dan de aanleg van kost bare kunstwerken zoals strekdam- rnen en zmkstukken, >m de afslag tot staan te brengen. In Denemar ken, waar men ook m<deze proble men worstelt, worden s.nds enige tijd proeven genomen met kunstma tig zeewier, een patent va.n de Deen se firma Robion A.S., dat vervaar- MUNCHEN - Dit is de in Duits land gebouwde derde trap van de Europa-raket3, welke op 11 no vember aanstaande vanaf de ba sis Woomera in Australië gelan ceerd zal worden. Deze derde trap draagt een test-satelliet van Italiaanse makelt) in eeu ellips vormige baan om de aarde. De trap zal Lminenkort naar Austra lië worden gevlogen. van het Roblon-concern (Nicolon NV te Enschede) zijn met dit nieuwe materiaal al verscheidene kleine proeven genomen op verschillende plaatsen voor de Nederlandse kust en in de Waddenzee, waarbij vooral de methoden va.n leggen en veranke ren bestudeerd worden. Deze proeven hebben aangetoond dat het drijlvermogen van dil syntheti sche zeewier veel groter is dan van eerder ontwikkelde soorten en dal hel daardoor zelfs rechtop in liet water blijft staaii als het door aan hechting van vaste deeltjes als plankion en kleine schelpdieren ver zwaard wordt. Hoopgevende resulta ten dus, al verkeert hef project nog geheel in liet experimentele stadium. Over het verloop van de fabrieks bouw in Vlissingen waar het zwaartepunt van de Hoeehst-aetivi- tciten in Nederland moet. komen te liggen was prof. Winnacker hij zonder tevreden. .Zij kon hijzonder snel worden afgewikkeld. Op 25 juli 1966 werd onze dochteronderneming opgericht; reeds op 15 maart 1968, dus na nauwelijks 21 maanden, kon het eerste eïndprodukt. aan onze af- worden verzonden'. Dankwoorden ook van prof. Winnac ker in allerlei richtingen, met name aan allen in Zeeland, die via deze VLISSINGEN hier met de prins. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrijf in werking te stellen'. Een telefonisch verzoek van prins Bernhard aan de chef belading hij Hoechst-Vlissingcn gistermu - dag. (Foto PZC Hoechst-vestiging met een volledig nieuwe materie en ongewone proble men werden geconfronteerd .Dat zij alle moeilijkheden in zo korte tijd hebben opgelost heeft een wezenlijke bijdrage tot de snelle bouw van de fabriek geleverd'. De snelle admini stratieve en technische afwikkeling van de eerste bouwfase is voor Hoechtst aanleiding geweest om di rect te beginnen met verdubbeling van de produktie. Het kleine gezel schap dat met de prins later een rondgang door de fabriek maakte en de gasten, die nog een rit over het terrein ter afsluiting' van het feest kregen aangeboden, konden zien dat nog een ander aspect bij deze vest: ging de nadruk. .Beslissend voor de toekomst van onze fabriek in Vlissin gen is niet alleen dat economische mogelijkheden tot stand worden ge bracht en dat wetenschappelijk en technisch potentieel ter beschikking wordt gesteld door Hoechst. Uit het meer dan 100-jarig bestaan van onze onderneming weten wij ook dat ie der succes in belangrijke mate af hangt van een staf van medewerkers, die zich aan de firma verbonden voelt. Wij wensen van ganser harte dat onze fabriek in Vlissingen binnen de provincie Zeeland een geïnte greerd onderdeel wordt en dat er tus sen ons, onze medewerkers, de bevol king en de overheid een nauwe band zal blijven bestaan'. Na deze toespraak was dan liet mo ment van het officiële gebaar bij de opening aangebroken. Op de kathe der, tegen de achtergrond van een groot bord met het Hoecbst-em- hleem, stond een telefoon. Ir Frie drich verzocht prins Bernhard om nummer 440 te draaien. Voor alle ze kerheid vertaalde de heer Brookhuis het verzoek nog even. Op de moni toren verscheen inmiddels het toestel aan de andere kant van de lijn. Het spel was goed geregisseerd: de heer Moerdijk liet de bel driemaal I overgaan, voordat hij de hoorn van de haak nam. De gasten konden het gesprek van weerskanten volgen en zagen vervolgens de zakopladings- machine in werking komen. Er volg de een applaus en' de officiële ope ning van het bedrijf was een feit Na afloop van de plechtigheid gingen de gasten naar de kantine voor een feestdrong bij Hoechst. En zo kwam informeel een eind aan het .versierde' begin van een volgend stuk industriële ontwik keling in het Sloegebied. tege \olg Zij gens (Ka en 1 keli: Kon onto Olyr - De VLISSINGEN Prof. dr K. Winnacker, voorzit lei raad be stuur van Hoechst (links) begroet prins Bernhard bij zgn aankomst op het fabrieksterrein it het S'Aie- gebicd Ver dr., op d:zc foto itnr. ir H. Frieduch, directcu Hoechst Vlissingenmr J. van Aartseni. commissaris der koningin en bur gemeester drs D. Roemers van Vlissingen. (Foto PZC l)EN HAAG (AM') De voorzitter van de stichting Nederlandse Blinden-j raad. hel samenwerkingsorgaan van (Ie vier lainklijlu blimlcnnrganisaties, heelt vrijdagmorgen op ecu persconfe rentie in Den Haag en actieprogram ma ontvouwd dal betrekking heeft op een aantal wensen en verlangens vanl de blindenraad. Deze raad waarvan dc heer F. G Tin- landse Christelijke Bliiidcnbond. de Ne derlandse R-K Blindenbond .St.-Odilla' en het academisch genootschap .Pet.ro- nella .Vloens' voor blinde studerenden en kunstenaars Bij deze organisaties zijn 3500 va.n de naar schatting 7000 blin den in Nederland aangesloten De heer Tingen weos jrop Jat'de inspraak /an de blindenorganisaties op ovei heids- maatregelen de laatste jaren vrijwel geheel is vervallen l'han? wordt .veer getracht het contact met Je overheid óp gang te brengen Ëón van 'Je eerste wensen van de blindenraad is het ver krijgen van aen vaste financiële u-ge- moetkoming van rijkswege voor alle blinden in Nederland ter compensatie van de materiele gevolgen van blind heid Speciale aandacht van de blinden raad heeft ook het bejaarden probleem. Het aantal visueel gehandicapten van 65 jaar en ouder ligt tussen de 40 en 50 procent. De blindenraad dringt dan op een grondig onderzoek over ait be jaardenprobleem De blindenraad zou voorts graag zien dat het gebruik van de blindenstok in het verkeer wette lijk erkend en verplicht wordt gesteld. VLISSINGEN Prins Bcnihard gistermiddag liet glas met zgn hief na de opening bij Hoechst gastheren. Vlnr: de heer J. G. K. Brookhwis, prins Bernhard, prgj.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 30