10% KORTING OP SIERADEN - JAC. M0URER - ZIERIKZEE WIJ MAKEN HET WAAR RAAD ONEENS MET B EN W OM BEROEP ONGEGROND TE VERKLAREN zeei ms MARKTBERICHTEN NOORD-ZEELAND KERKDIENSTEN W. v. d. Watering - Kinmuide ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT In Kapelle Weigering om benzinepomp le mogen plaatsen KAPELLE Met acht tegen twee stem men heeft de gemeenteraad van Kapel- Ie donderdagavond het voorstel van t en w, om een door de heer J. Meulpol- der le Bie/.elinge ingesteld beroep on gegrond te verklaren, naast zich neerge legd. Aan de heer Meulpolder was een bouwvergunning geweigerd om op zijn erf aan het Waardekenshoekplein I een benzinepomp neer te zetten. B en w beroepen zich bij hun weigering op de voor dat deel geldende bebou wings voor schriften. De raad vond de argumen tering zwak en was van mening, dat het -1 rry,yv/ deling reclassering van het Leger des Heils krijgt 5,- per kind dat in ver zorging is genomen en de bijdrage aan het Zeeuws consultatiebureau voor alco holisme zal worden opgetrokken tot 125 per jaar. De werkcommissie so ciaal pacdagogisch werk in Zeeland krijgt voor elk uit de gemeente in ver zorging genomen kind 15 per jaar en de bijdrage aan de stichting Zeeuws! instituut voor de geestelijke volksge-1 zondheid zal met een dubbeltje verhoogd worden tot 35 cent per inwoner per jaar. De Vlissingsche Nutsspaarbank It «r geheel ten nutte van de spaar* ders, al 145 Jaar. Haar kantoren ïijn gemoderniseerd en haar «ervlce aangepast aan de eisen van de tijd, maar het spaardersbelang barantie richtsnoer gebleven voor de Aan de stichting gemecnschaps- en dienstencentrum ter plaatse zal de ge meente een garantie geven voor het af sluiten van een geldlening van 275.000. Deze geldlening heeft de stichting plaatselijk initiatief gesteund moet dig voor het bouwen van een gemeen- worden. Met uitzondering van de beide schaps- en dienstencentrum, wethouders werd er dan ook unaniem tegen het voorstel gestemd. Burgemeester H. G. van Suijlekom zei dat ook de stedebouwkundige niet met de plannen van de heer Meulpolder, die reeds een rijschool heeft maar daar naast ook nog een taxibedrijf wil be ginnen, kon instemmen. Het is een woonwijk en er zijn van begin af geen afwijkingen in de be- bouwingsvoorschnften toegelaten De burgemeester wenste deze lijn aan te houden. Ofschoon raadslid Iz Slabbe- koorn (ar) te kennen gaf zelf geen groot voorstander voor het plaatsen van een ben benzinepomp op het onder havige erf te zijn. vond hij de argu mentatie van b en w zwak en zeker geen reden om de bouwvergunning te weigeren. Op zijn vraag of er bezwa ren volgens de hinderwet waren binnen gekomen, zei de voorzitter dat er één was ontvangen. Raadslid A de Schipper (vrije lijst) zei naar de inzichten van de stedebouwkundige in dit geval niet te willen luisteren, .Dergelijke mensen loggen op alle slakken zout'. Ook de heren F. van Hoorn (wd), M. Wisse (ch) en J M. Zuidweg (ch) deelden deze mening. Raadslid J M. Zuidweg: .Waarom zou men weigeren? Niemand heeft er toch last van?' Bij de hierna te houden stemming bleken acht raadsleden de heer Meulpolder mets bij zijn plan- De woningwetwoningen Ceresstraat 7 en 10 werden verhuurd aan mevrouw W. de Jager-van den Berge en J. Bruijnooge. De heren F. van Hoorn. J de Jager. A. de Neef. D. Poortvliet en Chr. Rijn werden tot leden van de ad viescommissie woonruimtewet herko zen. Dat was ook het geval met de plaatsvervangende leden J. M. Zuidweg_ M. C. Duijrthouwer, A N Lamper, L. dé Koeijer en I. J. Drever. Geen beden kingen had de raad tegen het voorstel om twee perceeltjes parkeerterrein aan het Molenwater in erfpacht uit té ge ven voor het bouwen van een garage. Dit zal gebeuren tegen een jaarlijkse canon van 19,60 per garage. Met de stem van de heer J. Slabbekoorn (sgp) tegen besloot de raad voor 1968 als tegemoetkoming in het aantal bijge woonde vormingsdagen van ingezetenen, aan het oecumenisch vormingscentrum .Hedenesse' te Cadzand een bijdrage te verlenen van 410. De Nederlandse hartstichting en de nier stichting Nederland zal gesubsidieerd worden met 1 cent per inwoner; de af- de plannen gereed zijn. Om principiële redenen wenste raadslid J. Slabbekoorn (sgp) zijn stem aan dit voorstel niet te geven terwijl raads lid A. N Lamper (pvda) tegenstemde omdat het NVV en de PvdA geen ver tegenwoordiging hadden gekregen in het stichtingsbestuur. Burgemeester Van Suijlekom wees erop. dat m het stich tingsbestuur geen enkele politieke groep vertegenwoordigd is Geen beden kingen had de raad tegen het beschik baar stellen van gelden voor de bouw van een tweede nieuwe twee-klassige kleuterschool. De voorzitter deelde nog mee. dat de gemeente voor het verkrijgen van een 'raaie entree rond het aan de C. D. Vereekestraat te bouwen gemeen- schaps- en dienstencentrum gaarne de beschikking had gehad over enkele kléi ne perceeltjes grond. Enkele grondei genaren zijn na moeizame onderhande lingen niet bereid gebleken, aldus de burgemeester, tegen een zeer hoge prijs te verkopen. Men heeft de plannen nu zo gewijzigd, dat van koop wordt af gezien. terwijl toch tot de bouw van het centrum kan worden overgegaan. (ADVERTENTIE) TAXI CENTRALE AREE Nieuwe Haven 27-29 Mlrirtelbi telefoon 01180 3200 ook zondags VLISSINGSCHE NUTSSPAARBANK VLISSINGEN Coosje Buskenstraat 145 Bonedtykestraat 161 (bijkantoor). Alexander Gogelweg- hoek Vlissingsestraat (Paauwenburg) Door raadslid Iz. Slabbekoorn werd nog gewezen op de recente publikaties ten aanzien van de herindelingsplannen voor Zuid-Beveland waarbij de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat 's-Gravenpolder remeuzen nog wel eens bij de nieuw te vormen vlissingen gepasseerd DE BEVELANDEN Wedvluchten De postduivenhoudersverenigsng .De Scheldedmf te Krabbendijke nam met 80 duiven deel aan een wedvlucht van uit Quivrain over een afstand van 117 km. De uitslag was: E Theenaart 1, Jac. Minn aard 2. 5 en 9, P. Heidens 3, M. Moerland 4, M. Minnaard 6 en 10. C. J. Clement 7 en M. Augustijn 8. Eveneens werd deelgenomen aan een wedvlucht vanuit Chateauroux over 543 km met 28 jonge duiven Hiervan was het resultaat: C. J. Clement 1, 3 en 4 Jac. Traas 5. L. Paauwe 6 en M Minnaard 7. De Blauwe Doffer te Kortgene hield een wedvlucht vanuit Neufvilles met 188 duiven. De uitslag luidt: 1 en 3 J. J. Verwei jr; 2. 4. 6. 8 en 10 H. J. v. d. Moere, 5 H C Verburg: 7 P. J. Ver burg; 9 C. Boutense. 's-HEER-ARENDSKERKE Gedurende de maand augustus werden in de Nederlands hervormde kerk te 's-Heer Arendskerke de volgende col lecten ontvangen: zitplaatsen 92,17 kerkvoogdij 148.43: diaconie I 147.68 HANSWEERT Collecte De collecte voor het Koningin Wilhel- mmafonds heeft in Hansweert 640."" opgebracht. Raad Zaamslag over tennisbanen ZAAMSLAG In de raadsvergadering van de gemeente Zaamslag diasdagrnoi - ,;,,v gen 17 september leggen b en w van Zaamslag de gemeenteraadsleden een i:o voorstel tot het doen van een principe- uitspraak omtrent de aanleg van een tennisveld voor. Tussen het gymnastieklokaal en de wo ningen Polderstraat 31 - 39 ligt AARDAPPLLTERMUNMARKT >v .70. «pril 12. I. Bintje. Klei. «0 mm april 12.20. Klein Bte- 0 Slot nov. 9.80. april 3 x april 12.30 5 x a 12 J0. 7 x nov nauwelijks prijshoudend. Openstaande positie» II sept. nov 241, april 19.27. 12 septnov: 2,31. april 19.46. Gedane zaken. Ochtend call 8 x nov. 9.80, open stuk grond waar precies twee ten-|«_* «P-'H -2 72 x ap.-si 12 201. 38 x april nisbanen zouden kunnen liggen. Bij de aPr|- J- apru 12.10. Koninklijke Nederlandse Heide Maa'.-: Deinzet -"v :2. april: 30». weekomzet schappij is opgaaf gevraagd van de pr.j-i «Pp» zen van aanleg van één of twee banen - „„v «w> tv ,™-u 12 20 of van een baan en een oefenbaars Bij de sportvereniging hebben zich tot nu toe veertig toekomstige spelers aange- meld. Exportgarnalen 1950 kg. 2.21-2,86. Schar Als de raad in principe besluit een ten- 45 kg. Bot 30 kg. Schol 30 kg. Tong 212 msveld aan te leggen zullen b en w een paling 469 kg. Ongesorteerde vis definitief voorstel doen, waarin ze ook 9 voorkeur voor de traditionele gravel- banen, goedkoper in aanschaf, duurder 1 ir onderhoud of voor Mateco-banen met een gewapend betonnen draagvloer, zul len tonen. VISMIJN COI.MNSI'LAAT f ADVERTENTIE) Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 12-9: Valka van Jopplla. 13-9- Bulko van Noorwegen. Balmo- raJ-Qucen van Dover. Neptunus van King ston. Roerborg van Antwerpen. Vlissingen vertrokken op 12-9: Raila naar Aruba Sloehaven 13-9 Bulko naar Napels. Balmoral-Queen naar Simonsvik Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 12- 9: Clyde (Slb 1 van zee. Terneuzen. Themis van Bremen. Polaris van Colchester/Gent. Makkum van Shoreham. Zeevaart van Rot terdam. Vliestroom van Rotterdam. 13-9- Madjoe van Rotterdam. Trio van Esbjerg Antarctica van Boston/Gent. Gruno van zee/ jemeente Kapelle kan worden gevoegd. Hij vond de argumentatie van minis ter Beernink goed en overtuigend waar bij het vormen van één agrarische ge meente volgens hem aan waarde wint. Raadslid M. Wisse (ch) vroeg tenslot te nog eens aandacht te willen be steden aan verschillende straten te Bie- zelinge. itwerpen op 12- 9: Setas naar Denemarken. John-V naar Lon den. Clyde (Slb.) naar zee/Terneuzen, Fran- Cols-Bulsman naar Leith. 13-9: Flnlandla naar Vlaardingen. Llreco naar Aarhus Verder vermeldt de agenda een voor stel tot het vaststellen van vier wijzi gingen van de begroting 1968, een voor stel tot het wijzigen van de gemeen schappelijke regeling .afvalwaterleiding! Oost - Zeeuwseh - Vlaanderen - Oos'.', een voorstel inzake salarismaatregelen en reiskostenvergoeding gemeenteper- soneel, een voorstel tot het aangaan van een lening van 300.000 bij de NV Bank voor Nederlandse gemeenten, een voorstel tot verkoop van een per ceel bouwgrond en een voorstel tot het niet-verlenen van eervol ontslag aan ge meente-geneesheer M. Elenbaas. Voorts komt aan de orde een voorstel tot het vaststellen van een inatruo1 sportvereniging .Zaamslag", een voorstel tot het vast stellen van een instruc tie voor conciërge en schoonhouder van het gymnastieklokaal en het vaststel len van een gebruiksverordening voor het gebouw. De raad komt om half drie bijeen. Collecte Koop vandaag nog een exemplaar! Al. M. DE JONG Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren Bevat alle acht delen: Het verraad Flierefluiters oponthoud Onnozele kinderen In de draaikolk De grote zomer De goede dood Het boze gerucht Een knaap wordt man Een reus van een boek voor slechts 39,-. VEILING STAVKN'lftSE 13 september Bintje, gewoon. Klasse 1 8,10—6.30. Bintje, bonken, klasse I 9.00. II 6.50 34 ton. De collecte voor het koningin Wilhelmi- nafonds heeft te Koudekerke 964,40 opgebracht. HAAMSTEDE Papier voor muziek Ten bate van de muziekvereniging .Wit te van Haemstede' wordt vanmorgen (zaterdag) weer oud papier opgehaald. Ditmaal komt de ophaaldienst in de mor genuren rond. 7JERIKZEE Collecte KWF De in Zierikzee gehouden huis aan huis collecte ten batè van heit KWF-fonds (kankerbestrijding) heeft 2432,33 op gebracht. NCVB bijeen De Nederlandse christen vrouwenbond, afdeling Zierikzee komt op woensdag 18 september in het hervormd vereni gingsgebouw weer bijeen. De heer D. J. F. van den Hoek uit Schiedam zal als spreker optreden. Het onderwerp luidt: .Hongkong, huwelijk tussen weel de en armoe'. De lezing wordt mat dia's nader toegelicht. Centrale werkplaats ging op reis De werknemers en het stafpersoneel van de centrale werkplaats Sohouwen- Duiveland te Zierikzee. vergezeld door hun echtgenotes of een van hun huisge noten. maakten 't jaalijkse uitstapje met als doel een bezoek aan de stad Antwerpen. Nadat het gezelschap zich bij de werkplaats had verzameld, ging de reis via het veer Perkpolder naar de sociale werkplaats te Terneuzen, waar de koffie zich uitstekend liet sma ken. Langs de kanaalzone gingen de drie bussen via Gent naar Sint Niklaas, waar een Belgische koffiemaaltijd werd gebruikt. Na de lunch stond het bezoek aan Antwerpen op het program ma; een rondvaart door de havens en een rit door de stad gaven een indruk van de drukke sinjorenstad. Deze dag werd afgesloten met een diner in het restaurant .Rozenoord' te Bergen op Zoom. De directeur van de werkplaats, de heer J. Pomper, wees er in zijn tafel- speech op, dat het jaarlijkse reisje een terugkerend evenement voor de werk plaats is. Gezien de indrukwekkende prestaties van de afgelopen maanden, zag hij het uitstapje als een verdiende werkonderbreking. De voorzitter van de werkplaats, mr K. A. Keuning, ver klaarde da.t het bestuur gaarne alle medewerking verleende om deze jaar lijkse excursies te doen slagen. Hoewel het financiële aspect van een dergelijk uitstapje een duchtig woordje mee spreekt, hoopt het bestuur van harte dat de excursies in de toekomst steeds doorgang zullen kunnen vinden, zo ver klaarde nij. De heer A. Wesdorp, voor zitter van de personeelsvereniging, dankte de directie voor de zorgen om deze dag een succes te doen maken. Na het diner Ving het gezelschap via de Zeeiandbrug huiswaarts. ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 DREISCHOR-Ring. 19.30 uur. concert c Crescendo GAPINGE Schotse Hoek blokfluitclub eb jeugdkorp» Veere's Genoe gen'. GOES Hotel Ockenburgh. 14 30 u'. vergadering Zeeuwse Schaakbond Weeshuis. 11.30 uur: concert jongerenhar- niorueorkest Kyjow Markt. 14 uur concert door Jongerenharmo- nleorkest Kyjow. Grole Markt. 15 uur: Intocht frultfee cnet klndercorso. 's-IIEER-H ENDRIKSKIN DEREN - Cafe-res taurant .Ruimzicht'. 14,31 uur' atait orienta- tlerit mac De Zeeuwen. HOEDEKENSKERKE - Dorpskom. 14 uur muziekfestival. 20.30 uur: concert Excelsior' uit Kloetinge. KOUDEKERKE - Verenigingsgebouw. 20 uur. High-way 61. MIDDELBURG - Molenwater. 9-18 uur. ml- matuur Walcheren. Hotel .De Burg'. 10.30 uur diploma-uitrei king aanneinerscursus. Lange Jan. 15-16 uur: carillonconcert Ontmoet ingskerk, 19 uur start rondwande ling .Juliana" met marjoretteiipeleton. Gouden Poorte. 20 uur- Kiss-kiss. Schouwburg. 20 uur. hammondorgolconcert door Bernard Drukker. 't Stuivertje. Korte Glststraat 4. 20 uur: dansavond. 't Vlotje, 20 uur: discobal OUD-VOSSEMEER Sportveld: concert en taptoe harmonie Aurora Uit Grcvcnbicht SOUBURG Clublokaal. Padweg. 10 uur: Tafelkeuring konijnen van .Nut en Genoe gen', TERNEUZEN - Markt, kermis VEERE - Muziektent. 17 uur concert blok fluitclub en jeugdkorps .Veere's Genoegen' VLISSINGEN Kanaalstraat 8 uur: afvaart .Barracuda'. Britannia: trio Leen Zieisc Concertgebouw. 14-22 uur meubelshmv VROUWENPOLDER Kerkplein. 15 concert blokflullclub en jeugdkorps Veere's Genoegen'. WOLPIi AARTSDIJK Muziektent Dorps plein. 19.30 uur:'concert door Advendo AXEL Foyer cultureel centrum De Halte' tentoonstelling fotoclub Axel GOES - Voormalig weeshuls, IU-12 en 14-1' uur: tentoonstelling .Scheppend ambacht' HULST - Burgerzaal stadhuis. 9-12 en 14-1' uur tentoonstelling kaarten van Hnttinga MIDDELBURG Van Benthein en Jutting. 9.30-18 uur tentoonstelling van oude land kaarten. stads- en dorpsgezichten van Nedei land. Belgi'-. Luxemburg en het vroegere Frans-Vlaanderea Vleeshal stadhuis. 10.30 uur open stelling World Press Photo SI NT-ANN A TER MUIDEN - Voormalig raadhuis. 10-12 en 14-17 uur. tentoonstelling werken Jos But en baron R de Meester de Bctzcnbroek. WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-18 uur tentoonstelling werken Jef Diederen en Jaap v. d. Pol. ZAAMSLAG Hel Poontje: tentoonstel ling werken Arn Kroonder. BERGEN OP ZOOM - Luxor. 18.45 er Tarzan contra Barcuna krijgers. Roxy. 18.45 en 21 uur: In het heetst var nacht. 14 jaar. GOES - Grand, 19 uur; 10.000 dollar bloed- ,14 jaar. 21 uur-, naakt in de val. 18 Jaar. MIDDELBURG - City. 20 uur: Gendarme in New York. 14 jaar. OOSTBURG - Ledelthcater. 20 uur; Op blo- oeten in het park, alle leeftijden. TERNEUZEN Luxor. 20 uur Angellque. markiezin det engelen. 18 jaar. VLISSINGEN - Alhambra. 19 en 21 uur: Vakantieperiktlen met funeste gevolgen. 14 jaar. ZONDAG 15 SEPTEMBER 1968 MIDDELBURG - Molenwater. 9-18 uur: lur Walcheren. Schouwburg. 14 uur: start oriëntatlerlt mac Scheldegouwen. SOUBURG De Zwaan. 14.30 uur: fanclub. VLISSINGEN - Kanaalstraat 8 uur afvaart .Barracuda' Concertgebouw. 14-22 uur. meubelshow. MIDDELBURG - Vleeshal stadhuis. 13-17 uur: tentoonstelling World Press Photo. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte. 14—18 tentoonstelling werken Jef Diederen Jaap v. d Pol. ZAAMSLAG Het Poontje: tentoonstelling Arn Kroonder. BERGEN OP ZOOM - Luxor, 14 uur: voor stelling. 16 uur. Tarzan contra de Barcuna- krijgers 1845 en 21 uur. De grootste treln- ROX.y 14.30 uur. Bloedspoor in de heuvels. 14 jaar. 16.30. 18 45 en 21 uur: In het heetst, van de nacht, 14 jaar. GOES - Grand. 15 en 19 uur: 10.000 dollar bloedgeld. 14 laar. 21 uur: Naakt in de 18 jaar MIDDELBURG - City. 14 30 uur: Hercules in de hel van Dzjengls Khan. 14 jaar. 2f uur Sexy gang. 18 jaar OOSTBURG Ledelthcater, 14. 16 30 en 2( uui Op blote voeten lil het park. alle leef tijden TERNEUZEN Luxor. 14 30 en 20 uur: An gellque. markiezin der engelen. 18 jaar. uur Angelique. de weg naar Versailles, jaar VLISSINGEN Alhambra. 15 en 20 uur kantleperikelen met funeste gevolgen. zand 7.30, 9 en 10 30; ^ferd'ag Kwa-\'S-GRAVENPOLDER dendamme 8. 10.30 en 2; zaterdag 7; Sf? ;»30io? RiiÈd spoedeisende 10:Saterdag 7.10° 7; 730raadsvergadering atnnnn qrn min |De gemeenteraad van 's-Gravenpolder NOORD-ZthLAND mi maandag om S uur 's avonds bij eenkomen om van gedachten te jvis- 70vni(- ir cfptfmrfr se.en over de uitlating van de minis- Ned. 9.30 S. ds Schoneveld. Bnmusse lü ds Kloos- Feunekes. Eikerzee (Scharendijke) 11 ds Flink. Haamstede 10 ds Huizing, 7 dhr Malipaard. Kerkwerve 9.30 ds Fa- BRUINISSE De hengeisportveremging .Het Zijpe' te Bruinisse hield de vierde competi tiewedstrijd voor de beker 1968. Ditmaal werd 's nachts gevist vanaf de schepen Bru 49 en ms Piod. De vangst was redelijk tot matig. De heer J. B. Jonker, uit Pernis werd eerste met 1060 punten. Tweede werd de heer J. Helbers uit Schiedam met 900 punten: 3 A. Jonker. Pernis 675 pnt. De volgende wedstrijd zal worden ge houden op zaterdag 5 oktober, vertrek de haven 13 uur. De heer G. Oomens te Bruinisse heeft het passagiersschip .Frisia', dat tot voor kort dienst deed voor de RTM op de dienst Scharendijke-Ouddorp gekocht Benedendeks kunnen ongeveer 100 sportvissers een plaats vinden. Boven deks is ruimte voor plusminus 60 per sonen. Het schip ligt momenteel in het dok van de NV Maaskant te Stellendam, voor een schoonmaakbeurt, maar men hoopt het nog deze week voor de sport- visserij in gebruik te nemen. N1EUWERKERK Gevonden voorwerpen Bij de post co mmandant der rijkspolitie te Nieuwerkerk werden in augustus de volgende gevonden voorwerpen aange- maat 40), nijptang, bromfietsplaatje NHH 737, bruin kinder jack, stuk plas tic, enige sleutels, brume gebreide en zwart lederen handschoenen en een zwarte portemoimaie. SCHERPENISSE Collecte De collecte voor de kankerbestrijding heeft te Scherpenisse 415,- opgebracht. Ned. Herv. Kerk: Goes veiling 9.30 ds Geursen; Grote Kerk: 10 ds v. d. Bosch, 7 ds Baars, 7.15-7.45 avondgebed; Oos- terkerk 10.30 mej. Stok; Jeugdkerk de Veste: 10 dhr Van Schoenmakers en Van Mourlk; Jeugdkapel de Veste: 10 dhr Withaar, commissie voor vrijz. herv.; 's- Heer-Abtskerke 9 wika Hiensch; 's-H.- Arendskerke 9 en 10.30 ds Baars; 's-H.- Hendrikskinderen 9 en 10.30 ds Boon stra; Kattendijke 10 ds v. d. Waa, 9 ds v. de Ban; Kloetinge 9 en 10.30 ds Hil- horst; Wilhelminadorp 9 ds V'isbeek: Wolphaartsdijk 10 en 2.30 ds Goedhals: Baarland 9 ds Lourens; Borssele 9 en 10.30 dhr De Ruiter; Driewegen 9 ds Willekes; Ellewoutsdijk 10.30 ds Metse laar; 's-Gravenpolder 8.45 ds v. d. Bosch 2 ds Hilhorst; 's-Heerenhoek geen dienst Heinkenszand 9 en 10.30 ds Schaap: Hoedekenskerke 10.30 ds Lourens; Le- wedorp 10.45 dhr Cornet; Nieuwdorp 9 ds Warners, 10.30 ds Warners; Nisse 10.30 wika Hiensch; Oudelande 9 ds Metselaar; Ovezande 10.30 ds Willekes; Biezehnge 10 ds Sieders. 2.30 drs v. d. Ban; Hansweert 10 ds Van der Lelie: Kapelle 9 dhr Allewijn. 10.30 wika Veen- hoven; Krabbendijke 9.30 en 5 ds'Van Noordennen; Kruinmgen 9 en 10.30 da ker. Qosterland 9 ds v. d. Schaft, 7 dr J. De Jonge: Rilland-Bath 10 en 5 ds Dek- 3ecj{er- Scharendijke 9.30 en 2.30 ds ker; Schore 9.30 ds Colenbrander; Waar- Scholmg. zierikzee 10 en 6.30 ds Nawljn de 9.30 ds Beneder, 2.30 ds Colenbran- zonnemaire 9.30, 2.30 dhr Jansma. der; Wemeldlnge 10 en 2.30 ds Venema; Qeref_ Gem.: Haamstede 10 en 2.30 Yerseke 10 en 2.30 ds De Bue. J ieescj. Nieuwerkerk 10 en 3 ds Karens: Geref. Kerk: Goes Westerkerk 10ds Oosteriaml i0, 2.30 en 6 leesd. Jansen, 5 ds De Bruijne: Oosterkerk 9 as oud-Geref. Gem.: Bruinisse 10 en 5 De Bruijne, 5 ds Jansen: Wolphaartsdijk ]ees^ Oosterland 9 30, 2 en 6 ds Kamp. 10 en 2.30 ds v. d. Berg; Baarland 9 ds Leger des Heils: Zierikzee 10 en 7.301 Kramer 2.30 ds Juch: Borssele 10 en 2.30 ds v. d. Veen: Driewegen lOJeesd. Geslaagd Voor de cursus handenarbeid slaagde de heer H. Bos uit Scherpenisse aan de christelijke kweekschool voor Zee land te Middelburg. STAVEN1SSE NCVB bijeen Woensdag 18 september 's avonds half acht komt de Nederlandse Christen- enbond afdeling Stavenisse, DE BEVELANDEN ZONDAG 15 SEPTEMBER Kamperland 10 en 5 leesd; Kortgene 10, 2.30 en 6 leesd. R-K Kerk De Bevelanden Goes 7.30, 9 10.30 (hbs 10.30), zaterdag 7; Hans weert 8; zaterdag 7; 's-Heerenhoek 30, 9 en 10.30; zaterdag 7; Heinkens- BOEKHANDEL KUNSTHANDEL DE VEY MESTDAGH Bellamypark 45-58 - Vlissingen ber. Nieuwerkerk 10 ds Westerhof. Noordwelle geen opgave ontvangen Noordgouwe 11 ds Faber. Oosteiland 9.30 en 6 ds Ommermg, Renesse 9.30 ds Hoogerdoorn. Serooskerke 2 ds Huizing WEMELD1NGE Vrouwen bijeen De nederlandse bond van plattelands vrouwen afdeling Wemeldinge hield Sinansland 10 en 6.30 ds Bezemer. Zie- haar najaarsvergadering in het Dorps- rikzee. Nieuwe Kerk 11 ds Ommenng.'huis. Na de opening vrerd het verslag Gasthuiskerk 10 ds Assendorp. doop 7 van de voorjaarsvergadering gegeven, ös Venema, Wemeldinge. Zonnemaire' Verder werd het w.nterprogramma be ll ds Schoneveld. sproken. Ais nieuw bescuurs'.-.d werd ge- Geref. Kerk: Brouwershaven 10 en 2.30 kozen mevrouw A. de Baar-Feilus. Na ds Wentsel: Bruinisse 10 en 3 ds v. d. de_ pauze^sprak mevrouw van der Lee- Schaft; Haamstede 10 en 5 kand. Kra nenburg; Nieuwerkerk 10 en 3 dr Rijdend bijbelhuis De aktie voor het rijdend bijbelgenoot schap heeft te Wemeldinge verkocht voor 1954.65 Verder werd aan gif ten voor het Nederlands Bijbelgenoot schap ontvangen 149,60. Een totale opbrengst van 2104,25. 2 30 ds De Bruijne; 's-Gravenpolder 10 en 2.30 ds De Wit: Heinkenszand 10 en samenk. Geref. Kerk (Vrijgem.): Brouwershaven 10 en 3 ds Keizer. Geref. Gem. In Nederland: Bruinisse 10, leesd.; Renesse 10 en 2.30 leesd.; Zierik zee 10, 2 en 6 leesd. R-K Kerk: Zierikzee geen opgave. Ned. Herv. Kerk: Oud-Vossemeer 10 en 6.30 ds Voortman: Poortvliet 10 leesd, 6 ds Catsburg; Scherpenisse 9.30 en 2.30 ds Kolijn; St-Annaland 10 en 6 ds Bras ser; Stavenisse 10 en 6 ds Batelaan; St- Maartensdijk 9.30 en 2 ds Catsburg; Tholen 10 en 6.30 dhr v. Derk; St-Phi- 2.30 ds Koolstra; Lewedorp 9.15 en -.30 en 5 leesd.; Nieuwerkerk 9.45 en 2. ds Hoekstra; Nieuwdorp 10.30 en 2.30 Kramer; Kapelle 10 en 5 ds Juch; krabbendijke 9.30 en 2.30 ds v. d. Kerk; Kruiningen 10 en 2.30 ds v. d. Molen; Rilland-Bath 10 en 2.30 ds Krabbe; We meldinge 9 en 2.30 ds Noordhof; Yerseke 10 en 2.30 ds Van den Bos. Geref. Kerk Vryg.: Goes 10 en 4.30 ds Dekker. Geref. Gemeente: Goes 9.30 leesd. 2 eri 6 ,;psland 9^Q en 2 30 ds v d Linden. ds Schreuder; Wolphaartsdijk 9.30,Z en Kow.L.. ri.iA.v«oo»moor in v 6 leesd.: Borssele 9.30, 2 en 6 leesd.: s- Gravenpolder 9.30. 2 en 6 leesd.; Hoede kenskerke 9.30, 2 en 6 leesd.: Nieuw dorp 9.30, 2 en 6 leesd.; Nisse 9.30. 2 en 5.30 leesd.; Biezellnge 9.30, 2 en 6 leesd. Krabbendijke 9.30, 2 en 6 ds Hage; Krui ningen 9.30, 2 en 6 leesd.; Waarde 9.30, 2 en 6 leesd.; Wemeldinge 10 en 4.30 leesd.; Yerseke 9.30 en 6.30 ds Van der Poel, 2.30 leesd.; Rilland-Bath 9.30, 2 en 6 leesd,; Extra dienst Waarde 19 sept.: 7.30 stud. v. Stuyvenberg. Oud-Geref. Gem.: 's-Gravenpolder 9.30 1.30 en 6 leesd. Oir. Geref. Kerk: Biezelinge 10 en 2.30 ds Bikker; Goes 10 ds Bikker. Vrij Evang. Gem.: Goes 10 en 5 ds Ka- relse; Wemeldinge 10 en 2.30 ds Van Bruggen; Yerseke 10 en 2.30 ds Servaas Bath 10 en 2.30 ds Van der Bij. Ver. van Vrijz. Herv. en Rem. Kring: Goes 9.30 ds Wery. Doopsgez. Gem.: Goes dhr J. Bakker. 10.30 Leger des Heils: Goes 10 en 7.30 maj. A. Biji: Yerseke 10 en 6 kap. Radatake. Zevendedags-adventisten: Goes (zater dag) 10 bijbelstudie. 11 dhr Dingemanse. Pinkstergemeente: Goes 5 br. Kluin. Geref. Gem. in Nederland: Kruiningen 9.30. 2 en 6 leesd Yerseke 10. 1145 5.45 leesd. Volle Evang. Gem.: Kruiningen 7.30 menkomst in Ons Dorpshuis Nederduits-Geref. samenkomst: Goes (dinsdag) 7.30 dhr Van Marion. Ned. Herv. Kerk Colijnsplaat 10, 2.30 ds Ytsma (HA); Geersdijk 10 dhr Kraak 2.30 ds De Gelder; Kamperland 10 ds v. d. Ban, 2.30 ds Sieders; Kats 10.30 ds Visbeek; Kortgene 10 ds Theums- sen, 2.30 ds Willekes; Wissenkerke 10 ds De Gelder. 2.30 dhr Van Elven. SCHOUWEN-DUIVELAND W. Bontkes te Zierikree en te Zierikzee wordt waarge- door C. J v d. Waarden te Noordgou- Ï-4K) De praktijk van G. A M- Stenger te Haam stede en W J. Terpstra te Brouwershaven wordt waargenomen door H. J Simons te Renesse. tel. 01116—280. De praktijk van K. van Leeuwen te Bruinis se wordt waargenomen door H. Speelman te Oosterland. tel. 01114-280 Stavenisse. Sint-Maartensdijk en Stnt-Anna- land: A C. J. Noteboom. Sint-Annaland. tel. 01665-400. Tholen. Poortvliet. Sint-Phllipsland Nieuw en Oud-Vossemeer J Vermet. Nieuw- Vossemeer, tel. 01676-415 en A. A Kugel. Poortvliet, telefoon 1662-400. Geref. Kerk: Oud-Vossemeer 10 ds v. d.|"»«(^IIsen: T van ftoc>n' le' Stoel, 3 ds Van Dijk; Poortvliet 10 en 2.30 ds Fossen (H.A.i; Tholen 10 en 5 ds' Van Loo; Anna Jacobapolder 10 en 3 ds Torenbeek. Geref. Gem.: Poortvliet 10 en 6 ds Kole, 2 leesd.; Scherpenisse 10, 2 en 6 leesd.; St-Annaland 9.30 (H.A.), 2 en 6 ds Ver- gunst; Tholen 10, 2.30 en 6.30 leesd.; St-Philipsland 9.30, 2.30 en 6 leesd. Oud-Geref. Gem.: St-Maartensdijk 9.30 2 en 6 leesd.; St-Philipsland 9.30. 2.30 en 6 leesd.; Stavenisse 9.30 ds v. Praaijen, 2 leesd. Chr. Geref. Kerk: Oud-Vossemeer 10. 2.30 en 6.30 leesd.; Tholen 10 en 6.30 consistorie van de hervormde kerk te!«Pref. Kerk Colijnsplaat 9 ds Kramer. Stavenisse. in vergadering bijeen. 5 dhr Jansma; Kamperland 10 en 2.30 Poelman: Geersdijk 10 en •ergadering bijeen Mevrouw Van Noordenjien uit Krab bendijke zal dan een lezing houden over het onderwerp .De vrouw in het Oosten' Noordhof; W.ssenkerke 10 en v. d- Berg. Geref. Gem. Colijnsplaat 10 en Ned. Prot. Bond: Thölen 10.30 ds v. d. Berg. Oud-Geref. Kerk: St-Maartensdijk 9.30. 2 en 6 dienst. Geref. Gem. in Ned.: St-Annaland 9.45, 2.15 en 6.15 leesd.; Oud-Vossemeer 10. 2.30 en 6.30 leesd. Kerkelijk leven: Tholen 5 ds Peters. R-K Kerk: Oud-Vossemeer zaterdag 19 H. Mis. zondag 8-10 H Mis DOKTERSDIENSTEN Zaterdag en zondag. 15 september 1968 Goea: W. Griep. Fr. den Hollanderlaan 29. telefoon 6405. Wolphaartsdijk. Heinkenszand. 's-Heer-Arendskerke: A. I. Vos. Wolphaarts dijk. tel. 01198-251. Hansweert, Kruiningen. Krabbendijke. Rilland-Bath: J. A. Kamps. Rilland-Bath, tel. 01135-343. Hoedekenskerke. 's-Gravenpolder. Baarland. Kwadendamme. Ovezande: .1 M. A. Kole, Hoedekenskerke. tel. 01193-262. Kloetinge, Kapelle. Wemeldin ge: A. J. Eckhard".. Wemeldinge. teL 01192- 4.38 Borssele en Nieuwdorp: H M J Kiviet. Borssele. tel. 01105-303. Driewegen. Ovezande. 's-Heeronhoek: J Geldof. Driewegen, tel 01195-275. Kapelle en 'sGravenpoIder. I J Riseeeuw. Kapelle TeL 01202-1290. Apotheek: De Zeeuwsche apotheek. Grote] Markt 10. telefoon 5255 Eigenheimers, gr. 10-14 Bintje», gr. 9-12 An dijvie 9-19. Bloemkool: 6 p. bak. 85-118; 8 sl. p. bak. 60-84; 10 st. p bak, 37-59. Dub bele bonen: Ia. 89-112. II« 51-84 Snijbonen Ia 134-168 Pronkbonen 63-79. Gele kool 8-18. Groene kool 12-23. Rode kool 7-1» Kroten 14-26 Waspeen 37-39 Peterselie 6-15 Prei 26-37 Selderij 5-13. Sla 5-28 Spinazie la 51- 60. Spullen ia 74-96. ld 92-99. Witlof Ia 141-146 Ha 77-125. Aanvoer 4 ton. Sp)lakooi 47-54. Uien 10-1». Oog Meloen: 6 si. p Oak 100-122: 8 at. p bak 89-112; 10 st. p bak 72-93. Oranje Ar.nana- Meloen 8 p bak 119-134: 8 at. p bak 87-117: 10 at p. bak 66-91. Reine Victoria la 97-122: Ha 55-64. Tomaten; Ia 375: Ib 375-380. Ic 285 Triumph# de V 80-85. 29-34; 75-80. 28-38. 70-75. 33-38; 65-70. 29-40 60-65. 24-37 55-60. 24-27. Aan- voer 36 ton. Beurrè Hardy: 80-85. 34-47; 75-80, 40-45 70 75, 35-44, 65-70, 31-45; 60 65. 28-44; 55-60. 28-30. Aanvoer 90 ton. Seigneur d'Espi-re: 70-75. 46-54 65-70. 37-52; 60-65. 20-48 55-60, 20-26 Aanvoer 3 ton. Jamei Cir.eve 80-85. 32-40; 75-80. 20-42 70- 175. 21-43. 65-70. 20-40 Aanvoer 101 ton. Be- I nonl 80-85, 86. 75-80. 73-77; 70-75. 63-71; 65-70. 60-63 60-65. 37-41. Aanvoer 10 ton. Cox'» Oragne Pippin- 80-85. 44-61; 75-80. ,47-72. 70-75. 37-69. 65-70. 29-47; 60-65. 33-39. Aanvoer 19 ton. Lax ton Fortune 80-85. 29- 34. 75-80. 28-31. 70-75 25-33: 65-70. 18-23; 60-65. 18-2! Aanvoer 4 ton Tydeman'a Early Worchetter 80-85. 58-71; 75-80 63-73 70-75. 61-72; 65-70. 37-87; 60-65. 29-42. Aanvoer 4 ton. Cronsel Transp 80-85. 24-30; 75-80 28- 28; 70-75. 18-26; 65-70. 18-21. Précose de Trtvoux65-70. 24; 60-85, 24 55-60. 20 Aan voer 6 ton Clapp's Favourite: 65-70. 24-27; 60-65. 24: 55-60. 20. Aanvoer 5 ton William'»: 80-85, 24-28; 75-80. 21-24; 70-75. 24-26: 65-70. 21-35 Aanvoer 21 ton. Totaal aanvoer fruit VEILING SINT-ANNALAND :3 september 1968 Dorè. gewoon 1230—12.70. bonken 45.—. Ei genheimers. gewoon 8.0010.80. bonken 5.39. Bintjes, gewoon. Wok I 8.00—8 30. II 7.00. Apart 6.00. bonken, groot 10.80. Drielingen 3.40, Voer 1.98. Aanvoer 122 ton. VEILING TERNEUZEN 13 september. Sla 1 19—22. 2 5—17. A 2 85— 111, B 2 66—78. C 2 52. afwijkend 57. Groene komkommer» 20-34. Witte komkommer» 15. Meloenen 2 73—105, 3 33-54 Per bos: Selde rij 216. Peterselie 20. Per doos: Bramen I 3745. Per kg: Meerlanders 15 Bintje# 13,90 I !4. Andijvie 22—32 Prei 15—23 Pr:nses*en- honen 91 146. Pronkbonen 73 Prelude 130. Rabarber 15—26. Sabo lt» Savooiekool 713. j Rode koo4 17—21. Snijbonen 31—151. Uien 2— M Witte kool 8—13. Tomaten A 48—71. A 2 46—52. B 2 56. Pruimen: Reine Victoria 6 Appelen: James Grieve 2 90 21. 80 21—33. 70 23—29. 65 15—22. 80 15. 3 grof 15—17 Lired 2 90 15—17, DO 13—25. 70 19—73. 65 17—20 3 grof IS17 Neumann 2 80 23—25. 70 31—33. 55 15—28. 3 grof 1516. Cox Orange 1 80 49— 56. 75 57—59. 70 58. 65 45 2 80 44—17. 75 46— 53. 70 46—50. 65 33—40. 60 25—29 3 grof 15—19. Tydeman 2 80 55—58, 70 61—86. 65 51, 60 42— 54, 'S grof 35—36. Peren, Beurré Hardy 1 80 40—45. 78 40—16. 70 45—48. 85 34—36. 60 28—29. 2 75 37 70 37— 38. 6S 3], 60 24, 3 grof 15—18. Triomphe de Vienne 2 80 20—28. 70 28—32. 60 25—31. 55 16. 3 grof 18—21. Bonne Louise 1 65 4015. 60 34—36. 55 25—36. 3 grof 13.5 VEILING VVZB GOES 13 september. Export- en industrie veiling Bramen (2 kg per krat) 1 229. 2 192. 3 97. Bra men <4 kg per krat) 1 en 2 132. Appelen: Jame» Grieve KL 1 80-85 27. 75-80 32 70-75 34. 65-70 26. 60-65 20. 2 D 15. KL 2 80-85 2328. 75-80 26—30. 70-75 25—27. 65-70 21—25. 60-65 16 James Grieve Lired KL 2 85- 90 18. 80-85 22. 7560 28, 70-75 31. 65-70 26. 60- 65 17 Cox Orange Pippin KL 1 80-85 53. 75- 80 60. 70-75 60. 65-70 46—17. 60-65 29. 55-60 !5 D 15. KL 2 80-85 46, 75-B0 53, 70-75 52, 65- 7 039. 80-65 25, 55-60 15 Peren: Beurré Hardy KL 1 80-35 44. 75-80 47. 70-75 45.80—16.30. 65-70 36—36.30. 60-65 28.40 —28.80. KL 2 75-80 37. 70-75 38. 65-70 26—33. 60-65 20. Bonne Louise d'Avranches KL 1 70- 75 49. 65-70 43—44. 80-65 35. 55-60 25—28. Beurré de Merode KL 1 75-80 3». 70-75 35. 65- 70 X Beurré Lebrun KL 1 60-65 17. 55-60 17. 2 D 13. Triomphe de Vienne KL 1 80-90 30. 70-80 37. 60-70 40. 55-60 28—27. KL 2 30-90 25. 70-80 25—26. 60-70 25,80—27.20. Pitmaston Du- chesse KL 1 80-85 24. 70-75 24. 65-70 22. Gewone veiling appelen: James Grieve KL 2 80-85 20, 70-75 17. 65-70 15—19, 60-65 15—17. grof 15—16. James Grieve Lired KL 1 90-95 16 80-85 22—23. 75-80 26—28. 70-75 29. 65-70 16. KL 2 90-95 16 85-90 16—17 80-85 17—21. 75-80 20-23. 70-75 17—23. 65-70 16—23. grof 10—16. fijn 10 James Grieve Neumann KL 2 70-75 13. 65-70 10. grof 913. Transp.d de Croncels KL 2 70-75 18. 60-65 15. grof 15. Tydemarj KL 1 80-90 60. 75-80 87. 70-75 73. 65-70 58. 60-65 39. KL 2 80-90 48. 75-80 54. 70-75 48. 65-70 28 grof 28. fijn 18. Cox Orange Pippin KL 2 65-70 24. grof 15—23. fijn 17. Ellisons Orar-ge KL I 70-75 27. 85-70 18. 0J-6.6 8. Peren: Beurré Hardy grof 1320. fijn 13. Bonne Louiee d'Avranches KL 1 65-70 44 60- 65 38. 55-60 25. grof 15. Beurré Lebrun KL 2 7.5-80 15. 7075 15. grof 10—12. fijn 8. Seigneur d Esperen KL 1 65-70 52. 60-65 41—56, 55-60 20. KL 2 65-70 46. 00-65 43. 55-60 13. 50-55 9— 10. grof 910, fijn 911. Triomphe de Vienne KL 1 65-70 37. 60-65 37 55-60 18, KL 2 85-90 26. 80-85 28. 75-80 27. 70-75 26. 65-70 23. 50-55 22. grof 16—23. fijn 10—19. Per stuk: Perziken 2 2—8. Meloenen 1 50—70, 2 1874 Druiven. Frankenthaler 1 179187, 2 173. Pruimen: Reine Victoria 1 51. 2 6. grof 18—114. fabriek 23. Jefferson 2 31. grof >4— 53. fabriek 11 en doordraai. Monarch 1 89. 2 41. grof 63. fabriek 7—8. Warwick Droper 55—59. 2 12. grof 38-65. fabriek 7. Burbank Gyant 1 47. 2 9—10 en D. grof 29. fabriek doordraai Rademakers 1 71. grof 44. Groenten: per stuk: kropsla 6—14. Komkom mers 15—37. Bloemkool 23—93. Knolselderij 5—15 Per bos: Selderij 9—15. Peterselie 12 Wortelen 42. Per kg: Aardappelen, bonken 10—14. grote 6—11. Tomaten A 1 56—71. A 2 40-61, B 1 67—71. B 2 45-60. C 1 43—45 Ro de kool 1621 Groene savooiekool 1419. Witte kool 1821. Dubbele prinsessenbonen 60 —109. 2 B 4045 Snijbonen 69105. afwijkend 35 Pronkbonen 64—71 Andijvie 9—11. Was peen 4042 Koolrapen 1! Prei 4249 Spek- bonen 77. Augurken B 3 91. C I 69. D 1 32 Totale aanvoer hard fruit 9750 kisten VEILING ZWIJND RECHT 13 september. Andijvie 924 per kg, 18 000 kg. Spinazie 48—66. 600 kg Postelein 35-60. 63) Ziekenauto: Auto Bergrottel. *«00-1000 spltS 5«7. Groene SÏS-KSSS", a-SBÏS., 8V5Z-" r «-»• b.g.g. 323. Kamperland, tel. 01107-334 58—69^ B 37-48 k» bonen 95—115. 3200 kg Pronkbonen 66—80. Dierenartsen. De praktijk van M Gaakeer] te Ovezande en G Boneschanser te Kruinin gen wordt waargenomen door A. A Elzermar t* Goes, tel 01100-5259 Voor BRILLEN ts uw adres m m m hteenbergsestr. 18-20 - Tel. 4228 - Bergen op Zoom Leverancier ziekenfondsen Spekbonen 68. 280 kg Paprika 11—18 stuk. 700 stuks. Knolselderij 22—38. 150 stuks. Meloenen 40146. 480 stuks. Bloemkool AA 116—122, A 84—109. B 58—76. C 34—47. 10.000 stuks. Sla A 1 16—24. 27 000 stuks. 2 5—14, 10 000 stuks Komkommers 90 op 4348. 75 op 48—44 60 op 33—36. 50 op 27—29. 40 op 16— 21. 35 op 15—18. 120 000 stuks, krom 28—35 per kg. 6500 kg. stek 15. 75OT kg. Tomaten A 3.40— 3.50 per bak. B 3.35—3.45. C 2.45—2.50. 50» bakjes Radijs, witpunt 27 per bos. 130 bos. Selderij 7—15. 3600 bos Peterselie 7—16. 17.» bos James Grieve 2545 per kg, Beurré Har dy 2040 Zoutwelle 7—15 Triomphe de Vien ne 20—37 Transparant de Croncels 23—26. Bonne Louise 1537 Pruimen 7095. ADVERTENTIE Zondag- en nachtdienst tm. 21 sept. taxi's Middelburg: GEBR. BLANKER. TELEFOON 2865.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 29