(BAËE) iciretta BOLS JAPAN HEEFT DE LEIDING BIJ BOUWSTRIJD MAMMOETTANKERS 248- 798.- v DE BOEKE\PLA\K Praagse vredesconferentie protesteert tegen inval Vara brengt nieuw feuilleton FLEUR FORSYTE WORDT ZONDAG BECKY SHARP u Levend. Turkije PIJNLIJK EXPERIMENT' Silver Top Dry Gin ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 PROVINCIAL ZEEUWSE COURANT 23 f ADVERTENTIE) Grootste schip ter wereld nu 276.000 ton ROTTERDAM (GPD) De toonaangevende rederijen in de wereld voeren op het ogenblik een verwoede strijd om elkaar in de grootte van hun tankers de loef af te steken. Op het ogen blik is de Yokohamawerl' van het Japanse concern Ishikawa ji- ma-Harima recordhouder met een schip dat 276.000 ton. het grootste dat ooit is gebouwd. Terwijl deze gigant (346 meter lang 53 meter breed en 32 meter hoog) inmiddels reeds via Kaap de Goede Hoop naar de Ierse haven Bantry Bay stevent ont wikkelt men in Engeland plan nen om een bijna tweemaal zo grote tanker (425.000 ton) te bouwen. Het ontwerp wordt op het ogenblik bestudeerd door de werf van Har- land en Wolf in Belfast Noord-Ier- land). Globtik Tankers heeft reeds laten weten belangstelling te hebben voor een tanker met een tonnage dat vaneert tussen de 35000 en 425000 ton. De plannen om :n Euro poort een reuzendok te realiseren ge ven ook Nederland de kans om te concurreren met de mammoetbou wers in Japan en Engeland. Voorlopig is het nog naamloze Ja panse schip het grootste van de we reld. Om een indruk te krijgen van het laadvermogen van het "schip is het Interessant te weten dat de tan ker 2,2 miljoen hl ruwe olie kan vervoeren, dat is voldoende om Zwit serland tien dagen van olie te voor zien. Het schip is onlangs voor het eerst uitgevaren naar de Perzische Golf om van daaruit via Kaap de Goede Hoop naar de Ierse haven Bantry Bay te varen. Vanuit Ban try Bay wordt de ruwe olie door kleinere schepen verder getranspor teerd naar de Europese verbruikers. Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. Bij aankoop van een Pfaff zigzag-machine kan immers in de meeste gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merk. worden ingeruild! Bespreek deze mogelïkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS Z GZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN ELEKTRISCH. COMPLEET MET KOFFER PFAFF NAAIMACHINES W. RIKKEN NV Bergen op Zoom: Kortemeestraat 1?, telef. 01640-5878 Terneuzen: Nieuwediepstraat 23, telefoon 01150-2294 Breda: Lange Brugstraat 30. telefoon 01600-31745 Eindhoven: Willemstraat 21, telefoon 040-22570 Roosendaal: Nieuwe Markt 48, telefoon 01650-85546 Verder verkrqgdaar bjj: A. C. Bastlaanse, Papegaaistraat 4, Goes G. Hemelaar, Nieuwendijk 29. Vllsslngen G Hemelaar, Langeviele 52, Middelburg H. A. de Breuck, B. F. van Waeaberghestraat 16, Hulst Sup- er-nu Voor de tweede wereldoorlog gold een 15000-tonner als supertanker. Het super van toen is echter allang niet meer het super van nu. De ge middelde grootte van de oliesehe- pen die tegenwoordig in de boeken staan, benadert nu bijna de 100.000 tongrens. Het tijdperk van de zee mammoeten is aangebroken Het winststreven van de réde en de vraag van de gebruiker naar een zo laad mogelijke prijs beheersen de ont wikkeling in de tankerboinv Bij ver groting van een tanker tot een drie voudige capaciteit verdubbelen de bouw- en bedrijfskosten zich enkel-1 voudig. Deze vuistregel van de reder was op zich voldoende 0111 de zee met mon- stertankers te bevolken. Door de sluiting van het Suezkahaal leverde president Nasser een bijdrage ter' stimulering van deze ontwikkeling. In een tijdsbestek van dagen regen de het bestellingen voor reuzesche pen bij de werven. Een groter laad-1 vermogen moest de hogere kosten voor de beuidend lagere vaarroute via Kaap de Goede Hoop compense ren. De grotere vraag naar tankers Seeft Nasser, die de oliekraan voor et westen wilde dichtdraaien, hei nakijken. Nog maar enkele jaren en de mammoettankervloot zal een zodanig aandeel in het ollevervoer te water hebben dat Europa zonder gebruikmaking van het Suezkanaal verzorgd kan worden. omwonden toe dat de ontwerpers zïoli met 86 miljoen (ranken verrekend hadden. De mammoettanker is vanzelfspre kend niet alleen een superlatief met betrekicing tot zijn grootte maar ook wat betreft zijn uitrusting. De tanker bezit de laatste, snufjes op het gebied van automatische en af standbediening navigatie, los en laadinrichtlng. Met de technische verworvenheden streeft men behalve naar een grotere veiligheid op zee ook naar een handhaving van de be drijvigheid. die mogelijk door het verminderen van het aantal beman ningsleden wat zal teruglopen. Op de voormalige recordhouder de Ide- mitsu Maru (216.000 ton) bevindt zich in feite slechts een 32-koppige bemanning. Een verbluffend klein aantal zeelieden en ingenieurs voor dit reuzensclnp. Maar bij de nieuwe reus werd het bestand van het boord- personeel tot meer dan het dubbele verhoogd. De hydraulische pneuma tische elektrische en elektronische regelapparatuur voor de automati sche én afstandbediening vergen meer en meer bewakingsdeskundi- gen. Ook diepgang en lengten beperken de gebruiksmogelijkheden van de reuzentanker. De nieuwe recordhou der kan door zijn enorme diepgang - van 21.9 meter veie voor dè scheep vaart zeer belangrijke zeegedeelten i bijvoorbeeld de zuidelijke Noordzee en de Oostzee, de La Plata-bochtj met bevaren. Daar komt dan nog de moeilijkheid bij, waarmee ook dé speciale vliegers van de Jumbo-vlieg tuigen zitten: de voertuigen worden wel steeds groter en goedkoper maar de voor hen geschikte havens steeds zeldzamer en duurder. Voor de nieu we mammoettanker moest in Ier land een overslaghaven op maat spe ciaal aangelegd" worden. De tanker kan voorlopig in geen enkele andere Europese haven terecht. ms De tweede mammoettanker in het bouwdok. Tijdens de boute moest het w aanbouw zijnde schip naar een groter dok wor den getransporteerd. en voor Twee Winfairs De Wtafair-eerte van Eisevter be gint zo langzamerhand uit te groeien tot een heie reeks. Verschenen z jn nu weer het vijfde en zesde deeltje. respectievelijk met als titel .Winfair 1 en het mysterie van Blue Falls" en I .Winfair en de oude vijand'. Frenk I Winfair en zijn Indiaanse vriend PanAtsche komen weer voor zeer hete vuren te staan, maar met hun bekende voortvarendheid treden zij ook nu weer als overwinnaars uit het strijdperk. Zwarte Beertjes De stroom van Zwarte Beertjes blijft aanhouden: men zit nu alweer flin door de elfhonderd. In de Zwar te Beertjesreeks bij Bruna versche nen .Miljonairs op vrijersvoeten" van Nicolaas Freeling, een plez,eng. vlot Beschreven en bovenal boeiend ver aal. Van de hand van Simenon ver- scheen ,De verdwijning van meneer I Mondé, een typische Simenon. met alle Ingrediënten, die de Franse I schrijver in zijn boeen pleegt uit te I r.aSen. Turkije is een land, waar wij hier :n het westen maar sporadisch over horen. BIJ een grote aardbeving of een andere calamiteit haalt Turkije I weliswaar de voorpagina van de i kranten, maar veel meer dan dat er I nogal wat in Nedertand werkende ar- I beiders vandaan komen, weet de ge- j middelde Nederlander beslist niet. Een bijzonder Instructief boek ver- scheen van de hand van H ara ld Sohweiger bij het Nederlands Boek huis te Tilburg over dit onherbergza me land, dat juist op de rand van oosterse en westerse beschav.ng ba lanceert. Schweiger heef: als zoö loog diverse reizen naar Turkije ge maakt. In een plezier.ge toon schrijft hij over het hedendaagse Turk.je, dat onder Ata Turk zijn oosterse Beveiligii De mogelijkheid dat een olieschip van deze grootteklasse strandt fzo als de mini-tanker Torrey Canyon) en ook maai een deel van de lading eruitloopt, hield de ontwerpers en bouwers intensief bezig en inspireer de tot luilpvoorzleningen die het mo gelijke haast onmogelijk maken. Na de Olympische Spelen die Japan niet liet begeerde goud brachten, schertsen de Japanse scheepskonin- gen graag o\er .de Olympische Spe len in de scheepsbouw'. Hier waren zij al te zeker van het goud en de overwinningseer Zij leverden sneller en goedkoper. Japan beweerde ook m 1967 dat z:j in het elfde daaropvolgende jaar de positie van eerste scheepsbouwnat e ter wereld zou hebben. Bijna de helft van het wereldtotaal aan nieuwe schepen liep in Japan van stapel Vijfmaal zoveel als het door Zwe den, de op één na hoogstgeklasseer- de concurrent, produceerde. Ondanks dat zien de Japanse scheepsbouwers wolken aan de horizon. Hun bouw-1 kosten stijgen en de ontmoedigde Europese mammoetwerven die zich1 lot voor kort nog met staatshulp hebben moeten behelpen bereiden een grimmig tegenoffensief voor. datj weldra vruchten zal dragen. Vooral de Zweedse, Engelse, Duitse en Ne derlandse ondernemers doen een aan slag op de specialiteit van Japan, de bouw van reuzetankers. Een reus komt zelden alleen, tot het begin van 1970 zullen vijf volgende 'iTé.OOO-tonners van Japanse her komst in gebruik worden gesteld. En dan verschijnen ook de eersten van een serie van 300.000-tonners uit Nederland op zee. Mammoet zal spoe dig al geen mammoet meer zijn: de tankschepen van morgen zijn de mastodonten en de dinosariërs van de zee. De wedloop om de eerste 400.000 tons en 500.000-tons tankers is al in volle gang. Engeland maakt de hes- Ie kans om deze strijd te winnen. BRIEF VAN HROMADKA IN TIMFS hebben en gaat naar het buitenland en ook haar vroegere beschermer Lord Steyne, trekt zijn handen van haar af. Becky moet weg Zo blijft de glorieuze Becky Sharp achter en zij is gedwongen naar het vasteland van Europa te gaan om daar de kost te verdienen, met ach terlating van alles wat zij zo hevig had begeerd. In d© hoofdrollen kan men zien Su san Hampshire als Beckv Sharp. Ma- rylin Taylerson als Amalia Sedley, Dyson Lovell als Rawóon Crawley. Roy Marsden als George Osbom». Bryan Marshall ais Dobbin, John Moffat als Jos Sedley. John Welsh als Sir Pitt Crawley en Robert Fle ming als Lord Steyne. De regie heeft: David Giiles. De vijf delen van .Kermis der IJdel heid' zullen op vier avonden worden uitgezonden, te weten: de delen I en 2 op zondag 15 september deel 3 op donderdag 19 september, deel 4 op maandag 23 september en deel 5 op vrijdag 27 september, alle via Neder land 1. Geen rozegeur Zeker, ook bij de scheepsbouwers is alles niet rozegeur en maneschijn. Juist de pas te water gelaten mam- moettanker wekt enige twijfel om trent de tot dusver gehandhaafde vuistregel driemaal voor tweemaal. Een vertegenwoordiger van de Ja panse (verfindustrie gaf onlangs on- De tanker in zijn laatste bouw fase. De lengte is Sjti meier en overtreft daarmee de lengte rein de Queen Elizabeth. (Van onze correspondent DEN HAAG De Praagse Christelijke dr. Josef Hromauka, de Russische invasie töje een geharnast naar de Russische Praag. De Times' tekst van de brief ii gelse blad voorzag de brief leiding, die niet al te nauw Zo werd gezegd (lat de vredesconferen tie (le enige georganiseerde vort die v nor de oecumenische bevvei president van de Vredesconferentie, heeft een dag na van Tsjechoslnvva- protest gestuurd ambassadeur in kreeg onlangs de handen. Het En- het na-stalinistische tijdperk in Oost- Europa bereikbaar was. Dit terwijl de Wereldraad van Kerken toch ook Oosters-orthodoxe kerken omvat. Ook werd er m de inleiding op gewe zen dat dr. Hromadka en zijn studen ten de christehjk-marxistische dialoog in Praag begonnen, als een glanspunt m het Dubcek-f.jdperk. Ook dit is on juist, want deze dialoog kwam al op gang in een periode toen Dubcek nog volkomen onbekend was. althans m het westen. In zijn brief wijst Hromadka erop, dat hij in 1958 de Leninprijs voor In ternationale vriendschap en vrede heeft ontvangen in Moskou. ,Er zijn maar weinig mensen in dit land méér toe gewijd aan het Russische volk dan ik. In de laatste jaren ben ik herhaaldelijk geplaagd door het gevoel dat het oude regime van voor januari in ons land de liefde voor de Sowjet-Unie tigde, dat de commun.stische partij zijn autoriteit verloor en dat door de politieke, economische en culturele on bekwaamheid van de leiders van de par tij en staat de structuur van onze so cialistische gemeenschap uit elkaar viel. reisde vroeg men mij vaak of ik geen Russische interventie vreesde. Ik zei altijd gedecideerd dat ik dit onmoge lijk achtte in verband met mijn ach ting voor het staatmanschap van de politieke leiders van de Sowjet-Unie. Juist daarom is het experiment tot be zetting door vijf socialistische gealli eerde buurlanden voor mij dés te pijnlijker. Ik voel mij diep teleurge steld en geschokt. Er is in mijn leven geen groter tragedie geweest dan dit gebeuren. In dit opzicht is nujn schok vergelijkbaar met die van Alexander 1 Dubcek, die gewond werd door de han- den van zijn "nauwste vrienden, de Sov jet-kameraden. Ik vrees dat er in het bewustzijn van ons volk iets is gebeurd dat niet meer kan worden goedgemaakt, i Het zal tientallen jaren kosten om het 1 verlies aan liefde en respect, voor het Russische volk goed te maken. De band van Russisch-Tsjechoslowaakse vriend schap is versvheuid. We staan voor het gevaar dat de liefde van ons volk zal overgaan in haat en dat onze nauwste vrienden onze vijanden zullen blijken. Vernieuwing In januari 1968 begon een proces van vernieuwing. Het was een indrukwek kende poging de autoriteit van de com munistische partij te verstevigen, het verantwoordelijkheidsgevoel van ons volk voor de opbouw van het socialisme te wekken, hun liefde voor het Russi-i sehe volk weer aan te wakkeren en met dynamische kracht internationaal voor de zaak van het socialisme te werken. t Ik was me ervan bewust dat cLt pro- ces in de Sowjet-Unie verkeerd werd begrepen. Wanneer ik in het buitenland De Russische regering had geen fout van tragischer afmetingen kunnen ma ken. De veroorzaakte schade is onme telijk. Het morele gezag van het so cialisme en communisme is voor lange tijd geschokt. Slechts de onmiddellijke terugtrekking van de bezettingstroepen zou er toe kunnen bijdragen de effec ten van deze tragedie voor onze beide volken wat te verzachten, aldus Josef Hromadka. Rhodesische Kooggerechtshof verklaart regering wettig SALISBURY (RTR) Het Rhodewt- sche hooggerechtshof heeft vrydag be paald dat de huidige regering in Sa lisbury in rechte de enige is en dat dit ook geldt voor de grondwet van 1965. De appelkamer van het hof verwierp ->nd daarvan het beroep da: 32 ter veroordeelde Afrikanen tegen hun vonnis hadden Ingesteld. Het appel ging uit van de stelling, dat de Britse kroonraad, de hoogste beroepsinstantie in het Gemenebest, heeft bepaald, dat de regering van premier Smith onwet tig is en a! haar handelingen dienten- geen rechtskracht hebben. De ien waren veroordeeld op grond beschuldiging J-i m' het land bmn engesmokl Fleur Forsyte, in burger bekend als de actrice Susan Hampshire, komt weer terug in een televisie serie! Zondagavond start de Vara met de eerste twee delen van .Kermis der ijdelheid' (VanityFair) naar de gelijknamige beroemde ro man van William Thackeray (1811-1863). Het boek ver scheen in 1847. Doel van de schrijver was het aan de kaak stellen van de schijnheiligheid van sommige hogere kringen in het Engeland van begin 1800. Thackeray had een uiterst cy nische kijk op het ieven, toch waren zijn geschreven aanvallen niet verstoken van meegevoel en vooral veel ironie. 'In .Kermis der IJdelheid' spelen de belevenissen •-•an een aantal perso nen zich af tegen de achtergrond van een belangrijke historische ge beurtenis: de slag bij Waterloo, waar Napoleon zijn hederlaag leed tegen Engelsen, Duitsers en Nederlanders. Hoofdpersoon in deze reeks is Becky Sharp, gespeeld door de actrice Su san Hampshire. Becky Sharp is een wees. wier voornaamste levensdoel is om :n de voorname kringen waar in zij •werkzaam is ais gouvernante, te worden opgenomen. Zij heeft daarvoor op het oog een huwelijk mei Jos Sedley, de rijkge- worden broer van Becky's vriendin Amalia Sedley. maar Jos voelt niets voor een huwelijk met de beeldscho ne. maar berekenende Becky. Amalia is verloofd Amalia Sedley I* verloofd met de Susan Hampshire, beroemd gewor den als Fleur Forsyte, tijdens een bezoek aan ons land. In de serie .Kermis der IJdelheid', die de VARA vanaf zondag op het scherm brengt, vervult zij de hoofdrol als Becky Sharp. knappe officier George Osborne, maar ook diens vriend William Dob bin dingt naar de hand van -Amalia. Zij verkiest evenwel Osl>orne en Dob bin ruimt het veld. .Als de vrouw van Becky's werk- geven. Sir lit: Crawley, stérft, stelt Sir Pitt Becky voor met hem te trouwen, maar dan blijkt dat zij reeds in het geheim een huwelijk heeft gesloten met de zoon Rawdon Crawley. Rawdon wordt door zijn rijke tante onterfd- Inmiddels heeft Amaha's vader een bankroet geleden en George Osborne i krijgt van zijn vader geen toestem- nhng zijn verloofde te trouwen. Dan is het evenwel Wiinam Dobbin die hem overhaalt zich niets van zijn vader aan te trekken en aldus wordt j het huwelijk tussen Amalia en Geor-, ge voltrokken. George moe: de con sequenties hieruit trekken en ook hij wordt onterfd. George raakt verliefd Beide paren. Becky en Rawdon en Amalia en George, gaan naar Brus sel, waar George tot os er zijn oren verliefd wordt op Becky en waardoor hij Amalia diep ongeluk kig maakt. Dan komt het bericht dat Napoleon met zijn legers de stad nadert en in de daarop volgen de slag bij Waterloo sneuvelt Geor ge. Amalia, inmiddels teruggekeerd in Londen, baart een zoon. Ook Becky en Rawdon krijgen een zoon en bij hun terugkeer ;n Lon den wordt Becky door een bewon deraar. Lord Steyne, geïntrodu ceerd .Ti de zo fei door haar aanbe den society-kringenBij één van die gelegenheden treft Rawdon haar :n 'n compromitterende situatie me: Lord Steyne aan. Rawdon Crawley wil niets*meer met haar te maken Vrienden van zijn niet eenkennig want naast deze universeel- mixende gin is er nog 2oveel ander interessants van Bolsl Bols Z.O. Genever, de moutzachte graangenever. Bolsberry, de bovenstebe'ste bessengenever. En nog 48 andere internationaal bevriende Bols-mogelijkheden. Drink ze puur - of drink ze long - maar drink Bols! Eiken dag een glaasje Wereldwijd-in 129 landen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 23