STALEN RAMEN CV in uw huis Hollestelle nv 20 ONROERENDE POEDEREN 4 WINKELCENTRUM ,G0ES-ZUID' ,igrjR> SINKE-KOME J A N TE KOOP VERKOOP WOONHUIZEN Verkoop bij inschrijving huis en tuin te Vlissingen. TE VLISSINGEN. INBOEDELVEILING TE KOUDEKERKE Verkoping bij inschrijving te Tholen. Openbare verkoping voormalige ambtswoning Veiling hofstede met bouw en weiland te Zoutelande. de koepel nv TE HUUR: EENGEZINSWONINGEN OPENBARE AANBESTEDING TE KOOP AANGEBODEN: MODERNE KEUKENS KEUKENBUFFETS KASTEN KEUKENS COMPLEET ƒ275 F. HOORNICK ZN F. HOORNICK JR PLASTIC GOLFPLATEN F. HOORNICK ZN B.1.0. BETON Veiling uniek gelegen boerderijtje te Koudekerke VERBEEM Voor een medewerkster, gemeub. zit-slaapkamer MASSEE ZOON NV GOES VAN BENTHEM JUTTING PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 i het exclusieve i volgende branches Binnen enkele weken zal een aanvang worden gemaakt met de bouw v winkelcentrum in het uitbreidingsplan .Zuid' te Goes Wij zoeken nog gegadigden voor een vestiging in onder 1 0 Slijterij 0 Brood- en banketzaak 0 Dames- en herenkapsalon 0 Depot chemisch reinigen 0 Huishoudelijke artikelen/speelgoed 0 Radio/tv zaak 0 Bioemenzaak, e.d. Alle winkels zullen worden voorzien van centrale verwarming en volledig afgewerkt worden opgeleverd aan de huurders. De oppervlakte per winkeleenheid variëert van 50 tot 110 m2. Enkele zeer riante bovenwoningen zijn tevens beschikbaar. VOOR ALLE INLICHTINGEN OMTRENT HUURPRIJS EN -VOORWAARDE: M4KEUARSKAMT00» JJ.M. STOK HY VLISSINGEH Buiten kantooruren 01600—44872 01184— 6783 Vestigingen te: Breda, Dordrecht, Eindhoven, 'a-Hertogenbosch, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Vlissingen. MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN EN ASSURANTIËN MIDDELBURG ..Het Gouden Hatn.i" Kont Delft 31 Telefoon (01 ISO) 37 51 NIEUWBOUW Nieuw te bouwen middenstands woningen met garage te Veere Zanddijk) Deze (twee onder een kapi woningen bevatten: ruime garage, woonkamer, hal. wc. keuken, dou che. 3 slaapkamers en vliering. Met de bouw wordt in oktober 1968 begonnen. Prijzen vanaf 35.890.- k k Thans nog lage over drachtskosten. Hypotheek (90%) mogelijk. Mini maal eigen geld 3800,-. BESTAANDE WONINGEN Middelburg Ruime woning aan de Koninginnelaan. Praai herenhuis aan de Korte Delft. Winkelpand aan de Lange Noordstraat. Keurige woning aan de Waalstraat. Vlissingen Ruime etagewoning aan de Coosje Buskenstraat. Twee woonlagen leeg te aanvaarden Biggekerke Twee nieuwgebouwde woningen. Voor verdere aanbiedingen zenden wij u gaarne Te huur op goede stand te Middelburg, royale 3-etagewoning met flinke tuin bestaande uit L-kamer, huiskamer, moderne keuken I en 4 slaapkamers, veel ruimte. Huurprijs 195.per maand. Brieven no. 853, bureau P.Z.CMiddelburg. I Notaris H. Beyer te Vlissingen zal op woensdag 25 i september 1968 te 20.00 uur. in het Concertgebouw aan de Emmastraat 10 te Vlissingen. in het openbaar ver kopen. de navolgende huizen en erven alle te Vlissingen. 1 1. HET HERENHUIS, voorzien van cent. verw (olie), koud en warm stromend water, parketvloeren in kamers, bel- etage, dubbele garage en tuinhuisje, aan tie I Boulevard Evertsen 12. groot 4 are 49 centiare Zakelijke lasten 380. Onverhuurd en dadelijk ontruimd te aanvaarden, beh. toest. b en w van Vlissingen. 2. HET EENGEZINSWOONHUIS, (nieuwbouw), voorzien van centr. verw. met schuurtje, aan de Goeman Borgesiusstraat 38 l Paauwenburg). groot 2 are Zakelijke lasten m.i.v. 1969 - ƒ225. Na betaling kooppenningen kan koper op zijn kosten zonodig onmiddellijke ontruiming vorderen en in eigen gebruik aanvaarden, beh. toest. van b en w van Vlissingen. 3. HPT HUIS MET ERF, aan de Nieuwendijk 4-7. groot 48 centiare. Zake lijke lasten 210. Het bovengedeelte is ver huurd voor 46.50 per maand. Het ben. gedeelte is onverhuurd en dadelijk ontruimd te aanvaar den beh. toest. van b en w van Vlissingen. 4. HET HUIS MET ERF, aan de Callenfelsstraat 32, groot 87 centiare. Za kelijke lasten 85. Onverhuurd en dadelijk ontruimd te aanvaarden, beh. toest. van b en w van Vlissingen. 5. HET HUIS MET ERF, aan de Callenfelsstraat 34, groot 88 ca. Zakelijke lasten 85. Verhuurd voor 9 per week. 6. HET PAKHUIS MET BOVENWONING, aan de Wagenaarstraat 4, groot 36 ca. Zakelijke lasten 98. Onverhuurd en dadelijk ontruimd I te aanvaarden, beh toest. van b en w van Vlis- j singen. Aanvaarding na betaling van kooppen- j ningen uiterlyk op 25 oktober 1968. Zakelijke lasten van de dag van betaling van kooppen- ningëo af voor kopers rekening. Te bezichtigen: dinsdag en woensdag 17. 18 en 24 en 25 september telkens van 10-12 en 14-17 uur. op vertoon van toegangsbewijs, verkrijgbaar ten kantore van voornoemde notaris. Badhuisstraat 105 (tel. 01184. nrs. 2295 en 3485), alwaar nadere inlichtingen worden ver strekt. Notaris R. Batten te Middelburg is scliryving te verkopen: het tweeverdiepingshuis met souterrain, bergplaats en tuin aan de Hendrikstraat 8 te Vlissingen, groot 2.16 are. Te aanvaarden de parierie dadelijk geheel en al ontruimd, vrfl j van huur; de le etage, verhuurd voor 50.per week. met inbegrip van de meubilering en stoffering, die on der de verkoop mede zijn begrepen: de zolderetage met 2 slaapkamers: dadelijk geheel en al ontruimd; het souterrain: het voorgedeelte dadelijk geheel en al ontruimd en het achtergedeelte verhuurd voor 25,per week. giet inbegrip van de meu bilering en stoffering, die onder de verkoop mede zijn begrepen; de tuin met balkon: dadelijk, vrij van huur. Zakelijke lasten 180.53 per jaar. Bezichtiging maandag 23 en dinsdag 24 september van 10-12 en 14-16 uur. Inlichtingen en notities met inschrijfbiljetten verkrijg baar ten kantore v. d. notaris. Pijpstraat 1, Middelburg. Inschrijfbiljetten in te leveren ten kantore van de no taris tot uiterlijk woensdag 25 september 1968 te 17 uur. Notaris Van den Briel te Middelburg, zal op zaterdag 21 september 1968. des namiddags half twee, aan her penceel Dishoekseweg 36 te Koudekerke, publiek bij opbod verkopen: grote mahonie kast, kabinet (eiken), matjesstoe- len, dekenkist (eiken), kabinetkommen, koperen doofpot, koperen ketel, bijbel met koperen slui ting. nikkelen ketel, tafels, kachel, hangpetro- leuinlanip, dienbladen, wandborden, antieke kop en schotels, klokkenstel. glas en aardewerk, Keul se potten, stoven (waaronder een besneden), ton, schildpad kolenbak, en voorts al hetgeen verder len verkoop zal worden aangeboden. BEZICHTIGING: op de dag van de verkoop van 12-13 u. METAALCONSTRUCTIES A. DEES INDUSTRIETERREIN KLEVERSKERKSEWEG, MIDDELBURG TEL. (OM80) 2 7 55 EN 5845 Notaris mr W. Loof te Tholen ls voornemens, ten ver zoeke van de te Tholen gevestigde Verg. tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel te Tholen en Omstreken, bij Inschrijving te verkopen: het woonhuis met garage, voor-, zij- en achtertuin, staande en gelegen te Tholen. Zuid Oudaan 3 (hoek hertenkamp), sectie 0. nummer 310. groot 15.90 are. Te bezichtigen in overleg met de huidige bewoner, dhr. W. v. d. Velde (tel. 01660-465). Nadere Inlichtingen ten kantore van genoemde notaris te Tholen, Hoogstraat 15 (tel. 01660-490). InschrijvingsbiljetteD in te leveren ten kantore van genoemde notaris, uiterlijk 30 september 1968. I (nieuwbouw 1960). I De notaris W. Hamelynck te Goes zal ten verzoeke van |de gemeente 's-Heerenhoek op woensdag 18 september 1968, des voorm. om 11 uur, in hotel ,De Korenbeurs' te s-Heerenhoek publiek verkopen: de voormalige burgemeesterswoning aan de Werrilaan 25 te 's-Heerenhoelt, bestaande uit woonhuis met garage, erf en tuin. groot 7.31) a. Het pand bevat: hal met kelder en wc, 2 grote kamers, werkkamer, keuken, garage met aangeb kolenberging. i voor-, zij- en achtertuin, boven 2 grote en 2 kleine slaap kamers. badkamer, wc, diverse vaste kasten en vvas- i tafels; zolder met 2 slaapkamers. Op gebruik te aanvaarden (beh. toest. van b en vv). na betaling der kooppeningen. ;Zakelljke lasten 281.71. Bezichtiging 16 en 17 september 1968 van 14-16 uur en evt. op aanvraag bij de gemeentesecretarie. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, VVijn- gaardstraat 53 te Goes. Notaris Van den Briel te Middelburg, zal op woensdag 25 september 1968. des n.m. om 2 uur. in café .Royal' te Zoutelande, t.v.v. dhr. E. Janse. publiek bij opbod ver kopen: de hofstede .Boudewijnskerke', aan de Boudewijnskerksevveg 21, bestaande uit woonhuis, landbouwschuur, wagenhuis, werk manswoning. boomgaard, erf, tuin, bouw- en weiland, samen groot 14.32.50 ha. VRIJ VAN PACHT TE AANVAARDEN: Bouwland: roven oogst 1968. weiland: 1 november 1968; huis: 1 december 1968. schuur en wagenhuis: 1 maart 1969. De werkmanswoning is verhuurd Zakelijke lasten ƒ1508.20 p.j. Bezichtiging: dinsdag 17 sept, van 10-12 en 2-4 uur en woensdag 25 sept van 10-12 uur op vertoon van een bewijs van toegang, verkrijgbaar ten kantore van de notaris. Londense Kaai 35. tel. 01180-5456. alwaar na- dere inlichtingen verkrijgbaar zijn. koop en verkoop van onroerende goederen, met centrale verwarming gelegen in Plan-Zuid te Mid delburg. Indeling: ruime woon-zitkamer, 3 slaapkamers, douche, vliering, alsmede voor- en achtertuin niet ber ging. Direct te betrekken. Inlichtingen verkrijgbaar bij ons kantoor te Middelburg, gevestigd Statenlaan 162. Telefoon 01180-4204, bgg 01180-5765. Namens het gemeentebestuur van Vlissingen zal op woensdag 9 oktober 1968 om 11.30 uur in de kantine van het stadhuis door de directeur van gemeentewerken in het openbaar worden aanbesteed overeenkomstig het Aanbestedingsreglement VV.B het uitbreiden en verbouwen van de aula op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen. Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn van dinsdag 17 september 1968 verkrijgbaar op kamer 203 ten kan tore van de dienst gemeentewerken stadhuis te Vlissip- gea. tegen betaling van f 30.- per stel. of zij worden na ontvangst van een postwissel ten bedrage van 31, aan gegadigden toegezonden Uitsluitend op de dag van 1e aanbesteding zal voor terugontvangen complete stel len een bedrag van 10.worden gerestitueerd. De directeur van gemeentewerken herenhuis met riant uitzicht aan het Noordbolwerk 9, Middelburg Direct te aanvaarden herenhuis met grote tuin samen groot 750 m2 aan de Nieuwst raat 28 te Middelburg. Direct te aanvaarden. mooi gelegen ruim huis aan het Seisbolwerk 12 te Middelburg groot pand met ruime tuin aan één der kaden te Middelburg. Te aanvaarden In overleg, mooie, ruime woning met voor- en achtertuin en vrije uitgang aan de Koudekerkseweg te Vlissingen. Inl. makelaarskantoor in o.g. Mol, Bogardstraat 7, Middelburg, telefoon 3609. Vindt u een besparing vanrjjgij Stuur mij uitgebreide ge- t onnn O 1I oevensover het vernuftige I ZUUu;0p Ij.V. de moeite j ZELFBOUW systeem voor C.V. W23rd?Centrale Verwarming kan' Z 29 wel f2000.-goedkoper zijn.AlsUde!Naam: pasklare ZELFBOUWC.V.zeU mon-J teert. Mogelijk zonder vakkennis. I zonder speciaal gereedschap Heel i i gemakkelijk. Vraag vandaag nog «Woonplaats'7 j''' inlichtingen. uj£l±e° aanj vs. Centrale Verwarming ZELFBOUW N.V. WA Champignonlaan 18. Ermelo (tel. 03417-3944) Referentie-tdresten op ttnvrug Te koop in Schoondijke gemoderniseerde WONING met bijgebouwen (pakhuis) (eventueel te gebruiken als bedrijfspand). Kadastrale oppervlakte perceel 405 ca Vraagprijs 25.000, Inlichtingen bij; M. -J. HEINSDIJK. Gladiolenstraat 23 te Wagenlngen Telefoon 08370—3286. Na 19 uur. Wij hebben weer prachtige sortering in moderne keu- I kens mei roestvrij stalen blad 18/8 staal en geheel kunststof onderbouw. Alles eerste soort, zeer mooi in diverse afmetingen, merk Marcello en Holtkam keu kens, Duits fabrikaat, dus stevig en ntooi afgewerkt. i Prachtige bijpassende keukenbuffets. Zeer ntooi en ste- I vig, geheel van kunststof. Ook bijpassende kasten, geheel van kunststof. Hang-. leg- en servieskasten. keukenhangkastjes. hangkast, gemonteerd 45 per kast. legkast I 45 per kast. Nog enkele keukens met 18,8 stalen blad. 2 prachtige onderkastjes 175 cm lang. compleet 275. Komt u eens Iqjken, het verplicht ti tot niets. ACHTERSINGEL 6 MIDDELBURG TEL. 3904 P.V.S. plastic golfplaten helder wit 183 lang 66 breed 6,per plaat 214 lang 66 breed 7.per plaat 244 lang 66 breed 8.per plaat 274 lang 66 breed 10.per plaat 305 lang 66 breed 12.per plaat GRATIS BEVESTIGINGSMATERIAAL. Achtersingel 6 - Middelburg - Tel. 01180-3904 Vlissingen - Paardenstraat 6. nu voor geheel Zeeland Voor het leveren van: opslagloodsen, garages, montagestallen enz., enz. Enkel- en dubbelwandige uitvoering ln gladde, grijze en/of steenmotiefplaten in diverse kleuren. Levering: compleet en paskiaar aan materiaal binnen 14 dagen na definitieve opdracht, franco op wagen in geheel Zeeland. Eventueel ook geplaatst. Tekeningen voor bouwvergunning worden gratis (na opdracht) door ons verzorgd, vraag vrijblij vend offerte en/of bezoek van onze vertegen woordiger. sinds jaren de heer S. C. HASPELS. Kaersemakerstraat 34 - Telefoon 01110-3001 ZIER1KZEE Afmetingen Prijzen 6,20 x 3,16 m 1085,— 6,20 x 4,68 m 1490.— 9,24 x 3,16 m 1535.— 9,24 x 4,68 m 1815.— 9,24 x 6,20 m 2055.— 9,24 'x 7,72 m 2455.— 12,28 x 4,68 m 2220,— 12,28 X 6.20 pi 2570,— 12,28 x 7.72 m 2965,— 12.28 x 9.24 m 3385.— 15.32 x 4.68 m 2610.— 15.32 x 6.20 m 3075.— 15.32 x 7.72 m 3640.— 15.32 X 9,24 m 4040,— 15,50 x 10,82 m 5065,— 18.36 x 6,20 m 3795.— 18,36 x 7,72 m 4335 18.36 x 9,24 m 5265.— 18.57 x 10,82 m 5970.— 21,40 x 7,72 m 5155.— 21,40 x 9,24 m 5915.— 21,64 x 10.82 m 6835.— 24,71 x 12,34 m 9505.— enz., enz. PAARDENSTRAAT 6 VLISSINGEN. Zaterdags tot 4 uur geopend in Vlissingen. En u denkt dat het niet kan Hollestelle weet beier. Wij installeren al jaren de beste merken centrale verwarmingsinstallaties voor olie of gas, zowel radiatoren- als warme-luchtverwarming Informeert u eens Vrijblijvend willen wij uw gids zijn op de weg naar een ideale huisverwarming, naar uw wensen en uw budget. Een ruime financiering is trouwens geen probleem. Voor ontwerp, installatie en service Zaagmolenstraat 1, Goes. Telefoon 011006995 BETER IN OPBOUW HOOFDDORP - Kruisweg 625 TE middeiistanclswoning met 4 slaapkamers, gelegen aan Jufferswegje 1 te Biezellnge. Gebouwd ln 1962. Inlichtingen: J. A. POLET, Henry Dunantstraat 47 Kruiningen. Tel. 01130-1667 Notaris Van den Briel te Middelburg, zal op dinsdag 24 september 1968. des namiddags 2 uur in hotel Wal cheren le Koudekerke. publiek bij opbod verkopen: een huis met schuur, varkenshok en wagen huis, tuin met vruchtbomen en erf, aan de Dishoekseweg 36. groot ongeveer 32.20 are. Het perceel is gelegen nabij de duinen, geheel omringd door bomen en struiken en zeer geschikt voor zon verblijf. ONTRUIMD TE AANVAARDEN, behoudens toestem ming b en w van Valkenisse Zakelijke lasten ongeveer 75.- per jaar. BEZICHTIGING: zaterdag 21 september van 10-12 er 2-4 uur en dinsdag 24 september van 10-12 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, Londen- sekaal 35. telefoon 01180-5456. WOONHUIS EN INBOEDEL TE YERSEKE Notaris J. C. Kram te Ka- pelle is voornemens op don derdag 19 september 1968 t.v.v. de erven van de heer J. Duinkerke, publiek te ver kopen a. des namiddags 13.30 uur. in hotel Nolet, a.d. polstraat; HET WOON HUIS aan de Wilhelmi- nastraat 26. groot 1 a 9 ca. Beh. toest. b. en op gebruik te aanv; den na betaling. Bezich tiging heden van 2-4 uur. b des namiddags 2 uur aan de Wilhelminastraat 26: HUISHOUDELIJKE IN BOEDEL. w.o. kabinet. Bezichtiging een half uu voor de verkoping. BETONNEN GARAGES en schuurtjes vanaf 850,- 27,per meter. Garage- en loodsen- houw zoekt per 1 okt. 1SG8 in Middelburg of Vlissingen. ONGEMEÜBILEERDE Telefonische aanbiedingen i aan St. Verpleeg- en Rusthuizen 01180-4658 of 01600-33076 die per 1 oktober a.s. bij ons in dienst treedt, zoeken wij een met kookgelegenheid. Brieven worden gaarne ingewacht door: algemene en wetenschappelijks boekhandel exposities antiquariaat landkaarten uitgeverij Bij inschrijving te koop: EEN WOONHUIS, gebouwd ln 1951, staande Willemsvveg 12, Schoondij ke. Bezichtiging in overleg metj mej. M. Leenhouts uit Moer-i lands Boekhandel. Tel. be reikbaar 01173-318. Briefjes inleveren uiterlijk 23 sept. 1968. B(j mevr. M. Leenhouts-Moggre. bejaar dentehuis Ruschevlict te Schoondijke. Te koop te Kloetinge WOONHUIS met stenen schuurtje 4x4 meter en erf groot 4.35 are met gelegen- heid voor bouwen garage. Te bezichtigen vanaf 16 september a,s. Te bevragen bij de bewoner J. J. SNOEK Tervatensew. 28, Kloetinge Te koop goed onderhouden Op veler verzoek, zal in het najaar een herdruk in be- perkte oplage verschijnen Te bevragen. FIRMA W. Dronkers Zn Wie heeft plaats voor ons? Zoor plaatsing eigen huisje Brieven no 1193, bur. PZC, Middelburg. DER ZEEUWSE DIALECTEN PRIJS r 76.- Haast u Reeds meer dan de helft van de oplaag geplaatst Gaarne komen wij voor uw bestelling in aanmerking. TENTOONSTELLING van oude landkaarten, stads- en dorpsgezichten van Nederland, België. Lu xemburg en het vroegere Frans-Vlaanderen, s Zondags gesloLen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 20