STEUN VOOR NIEUWE POLITIEK IN PRAAG PTT-tarieven gaan drastisch omhoog in 1969 Prins opende Hoechst-Vlissingen NV Parlement achter regeringsprogram Spoedig gesprek met Russen over terugtrekking bij ,Bliksemexplosie' verwoest woning Paniek brand in pakhuis 2 doden Vandaag in de krant... Doorgeprikte fabel BRENG BIAFRA IN DE VN Brief waarschijnlijk 25 cent Dertig huizen met glasschade rdd£n"„V"1,'S„' ILSSTSSS: «KJ* fe" FEESTELIJKE DAG IN HET SLOEGEBIED Op tv ,Geen circus' Bijdraaien nodig 211e jaargang - no. 217 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 14 sept. 1968 Cadeautje van kwart miljoen Pagina 6 Olrwtl» N V feh. Md. ill ti C V SrvvInclaU Zhuwu Courant: K «an d* Volda, P. B. don Boot on W. da Pirtor. Hootdradactaun O. A. da Kek. 9 Bureau Vlloalnfon, Walatraat *5-50, tol. 5144 (b rod. JS08, adv. 3647/2545). Mldd.lbun, Markt SI, tel. 7651 (bis rad. 2078/3169. adv. 217S). Coat. c telefoon 44S7 Zlerlkzae. rad. tal. S24S. adm tal 2094 9 Adv prlja SS cant oar mm. Minimum nar adv. B.1S. tntaa. mad. 21^ a tarlel Klalnt adv. (mu S ratel») 3 nat nam 14.2» nat kwartaal. Loaaa nummare 25 aant »21I). Ooatburs, tal. 2S9S. Tarneuian, Nlauwllr. 22. a. d. klad' 50 cant maar. Glm >50100, PZC. Mlddalbur, i PRAAG (DPA, AFP) De Tsjechoslo waakse nationale verga- dering heeft vrijdag met algemene stemmen haar goedkeuring ge- hecht aan het regeringsprogram, zoals premier Oldrich Cernik dat had ontvouwd. Er waren 277 van de 300 parlementsleden aan- wezig. Het wetsvoorstel waarbij wederom toe zicht op de massamedia wordt inge- steld, kreeg de steun van 275 afge vaardigden, terwijl twee zich van stem- ming onthielden. In dit ontwerp wordt [gezegd, dat het om een tijdelijke maat regel gaat. maar er wordt geen ter- I mijn genoemd. De nationale vergadering aanvaardde voorts een wetsvoorstel inzake de vrij heid van vergadering en van vereni jging alsmede een ontwerp betreffende het nationale front, waarin alle par tijen en massa-organisaties in het par lement zijn verenigd. Tenslotte keurden de afgevaardigden nog een aantal economische maatrege len goed. In de resolutie waarmee het parlement de regeringsverklaring goedkeurde spra ken de afgevaardigden hun vertrouwen in het kabinet uit en betuigden zij hun 'steun bij de uitvoering van het pro gramma. .daarbij overwegende de nood zakelijke wijzigingen die in het pro gramma. zoals dat op drie mei was aan vaard, moeten worden aangebracht, ge zien de huidige situatie'. Volgens het document dat de afgevaar digden van de regering hebben gekre gen, heeft het kabinet al elf punten van haar nieuwe programma uitgevoerd. Overleg In zijn regeringsverklaring heeft pre mier Cernik aangekondigd, dat er bin nenkort met de Russen op regerings niveau zal worden gepraat over de ge leidelijke terugtrekking van de bezet tingstroepen. Deze terugtrekking zou i overigens afhangen van de .normalise ring' van de toestand in Tsjechoslowa- PTT DE PTT-tarieven zullen volgend jaar opnieuw drastisch worden verhoogd (pag. I); Hoechst PRINS BERNHARD heeft giste ren in het Sloegebied de nieuwe fosforfabriek van Hoechst-Vlis singen .telefonisch' geopend. Hoechst is inmiddels bezig met plannen voor verdere uitbreiding van het bedrijf (Pag- 1, 6 en 7). Pijpleiding VAN Belgische zijde acht men een oliepijpleiding Antwerpen- Rotterdam economisch niet ver antwoord. De Westvlaamse Eco nomische Raad wijdde er een stu die aam (pag. 2). Pensioen HET NVV ls voorstander van een pennoen voor iedereen (pag. 3); Mao AANHANGERS van Mao Tse Toeng hebben thans ook in Tibet en Sinkiang de macht in handen genomen (pag. 4). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3, 4 en 23. Zeeuws nieuwspagina 2, 5, 6, 7, 8 en 11. Sport: pagina 0'en 23. Financieel nieuwspagina 27. Radio en tv: pagina 25. En in het zaterdagnummer Pag. 15: Lichteilanü neemt plaats in van lichtschip Goeree; letterkundig kroniek door Hans Warren, Pag. 17: Op bezoek bi] Koosje Tirion, cu linairJ medewerkster aan onze courant; vaai en voor haar. Pag. 19: Huize W\llem M annus: Over een Duitse journalist, die zijn ifuis naar mgr. Bekkers noemde; Stem men uit de kerken. Pag. 21: Dammen, schaken, bridge, puzzel en prijsplaat. Pag. 23: Fleur Forsyte' in een nieuroe rol op het Nederlandse tv-se/£rm, werkloosheid onder jongeren en protest Praagse vredesconferen tie. kije. De omgekeerde volgorde eerst terugtrekking van de vreemde troepen en dan normalisering noemde hij on mogelijk. gezien de akkoorden van Mos kou. Hij kondigde ook aan, dat de regering het pact van Warschau wil versterker) en de uit dit verdrag voortvloeiende verplichtingen nauwgezet zal nakomen. In dit verband deelde hij mee. dat er spoedig een nieuwe nationale defen sieraad zal worden gevormd. Sprekend over de buitenlandse poli tiek verklaarde Cernik, dat zijn re gering belang hecht aan een verster king van de veiligheid van Europa. Hij keerde zich tegen ,de militaris tische, revanchistische en neo-nazis- tische krachten in de bondsrepubliek, die de gevaren voor de vreedzame ontwikkeling in Europa vergroten'. V-raai De premier betoogde dat Tsjechoslo- wakije er niet verantwoordelijk voor was, dat de Veiligheidsraad zich met de gebeurtenissen in dat land had bemoeid, lit was het werk van .enige andere staten' geweest. ,De ingetreden situatie kan echter alleen worden opgelost door (Zie slot pag. 4 kol. 1 BIJ de opening van Hoechst is het mogelijk gebleken een Rotterdamse fabel door te P/C. prikken. Men zal zich herinne rt®- ren hoe ruim twee Jaar geleden pöH tijdens het Middelburgse zeo- havencongres het werd go- houden onmiddellijk na de nacht van Schinelzer van Rotterdamse zijde betoogd, dat de vestiging van Hoechst in Vlissingen-Oost te danken aan Rotterdam. In het Poortge bouw, waarin de Rotterdamse haven- directie ls gevestigd, zou men namelijk Hoechst bewogen hebben naar Vlissln- gen te gaan. Gisteren waren alle Hoeehut-flguren van het eerste uur in Vlissingen bijeen en zij hielden ter ge legenheid van de officiële opening van hun bedrijf een persconferentie voor Ne derlandse en Duitse Journalisten. Tijdens die conferentie werd de vraag gesteld of de bewering van Rotterdam Juist was. Het antwoord van president-direc teur professor dr Karl Wlnnacker was kort en duidelijk .Neen' Eén van zijn medewerkers ging er vervolgens nog na der op ln: er was overal In West-Europa rondgekeken, onder meer ln Hamburg en Antwerpen, maar tenslotte was Vlis singen gekozen, omdat men daar de beste groeimogelijkheden zag en voorts omdat de objectieve vestigingsfactoren er zonder meer goed \i KAMERLEDEN: DEN HAAG (GPD) Mr H. van Mier- lo, lid van de tweede kamer voor D '66, heeft opnieuw een poging gedaan om de kwestie-Biafra voor de Verenigde Naties te brengen. Samen met zjjn fractiege noot, drs E. C. Visser, heeft hjj aan mi nister Luns gevraagd of deze bereid is, nu het overleg tussen Nigeria en Biafra te Addis Abeba blijkens berichten op een mislukking is uitgelopen, zelfstandig of gezamenlijk met andere landen, voorbeeld Oostenrijk en Zweden, te vorderen, dat de kwestie-Biafra op agenda van de algemene vergadering o.q. de Veiligheidsraad wordt geplaatst. DEN HAAG (GPD) De PTT-tarieven zullen volgend jaar op nieuw flink omhoog gaan. Het huidige briefporto van 20 cent zal waarschijnlijk op 25 cent worden gebracht. De posttarieven zullen over vrijwel de gehele linie stijgen met uitzondering van het porto voor drukwerk en dag- en nieuwsbladen. Reeds eerder is aangekon digd, dat ook de telefoontarieven omhoog zullen gaan, mede als gevolg van het overschakelen van stadsgesprekken naar het systeem van tijdtarief. De rigoureuze tariefsverhogingen bij de PTT-bedrijven zullen worden aan gekondigd ln de miljoenennota, die dinsdag, op prinsjesdag, aan de staten- generaaJ wordt aangeboden. De PTT maakte voriig jaar nog een winst va.n ruim 160 miljoen gulden, maar reeds ln het jaarverslag over 1967 dat in juli jl verscheen, werd een sombere prognose gegeven over de mogelijkheden om tot omvangrijke en langlopende Investeringen te komen. Teneinde hier aan tegemoet te komen heeft minister Wibteveen een ruime tariefsverhoging MUSSELKANAAL (ANP) Bo ven Musselkanaal heeft vrijdag morgen een hevig onweer gewoed, waarbij zich een soort .bliksemex- plosie' heeft voorgedaan. De nog nieuwe woning van de familie J. Strockmeijer aan de Musselweg werd geheel vernield. voor 1969 toegestaan. Grote schade in Musselkanaal ANTWERPEN: 24 MENSEN WERDEN GEWOND (Van onze correspondent) BRUSSEL Gistermiddag tegen één uur brak door tot nu toe onbe kende oorzaak brand uit in de pak huizen van het warenhuis Grand Bazar te Edegem, een voorstadje van Antwerpen. In het grote com plex dat ongeveer 20.000 m2 op pervlakte telt, waren ongeveer 750 personeelsleden aan het werk, voor het grootste gedeelte waren dat nog jonge meisjes. De brand ontstond ln de speelgoed- plastacafdeling. In de kantine, die vlaksoortgelijke verhalen uit de bus geko- wi f* "Hl- men over Dow to T-roeuaa. verhalen ten. Een deel van hen is door d* leiden, «net als gevolg dat velen er vensters gesprongen en heeft daarbij toch maar in geloven. We stellen der- D eze hele affaire is weliswaar niet zo belangrijk, maar het kan toch geen kwaad er nog eens op te wijzen, dat destijds van Rotterdam uit een fabel verteld. Bij andere gelegenheden zijn LUCHTBRUG NAAR BIAFRA LIGT STIL GENèVE (AFP) Het interna tionale Rode Kruis heeft de vluch ten met hulpgoederen naar Biafra moeten onderbreken^ zo is in Genè- ve vernomen. Eén van de twee Vliegvelden, dat van Oeli-Ihiala, door de federale Nigeriaanse lucht macht gebombardeerd en het an dere, Obi Oetoeroe, ligt op het ogenblik midden in de gevechtszo ne waardoor landingen te gevaar lijk zijn. President Johnson heeft vrijdag: een beroep gedaan op de leiders van de Afrikaanse landen, m Algiers bijeen hinnen het kader van de OAU, de Or ganisatie voor Afrikaanse Eenheid, hun inspanning te vergroten om de Impasse te doorbroken in de kwestie van de hulp verlening aan de burgerslachtoffers de strijd in Biafra. Het leek alsof er een bom was inge slagen. Geen ruit bleef heel, muren scheurden en deuren werden uit de heng sels geslagen. De inboedel liep even eens ernstige schade op. Een gelukki ge omstandigheid was, dat de familie Strockmeijer (man, vrouw en zoon) niet aanwezig was. De knal werd in de wil de omgeving gehoord en op hetzelfde moment zag buurman Schutte de deu ren uit de woning vliegen, waarna een rookkolom en een enorme stofwolk naar buiten joegen. De brandweer die direct verscheen, behoefde niet in actie te ko- gelukkig slechts lichte verwondingen opgelopen. Gisteavond werd echter be kend, dat 2 brandweerlieden van het warenhuis om het leven waren gekoroe Hun stoffelijke overschotten werden uit bet puin geborgen. Verder werden 22 mensen licht en 2 ernstig gewond. gulden. Het ministratief centrum van het waren huis, maar ook een groot aantal werk plaatsen, een garage en andere afda lingen. In de administratie stoftaen enige computer» die onherstelbaar zijn De brandweer van Antwerpen heeft het vuur. dat zich spoedig uitbreidde, mét groot materiaal bestreden. Ziekenau to's reden met gillende sirenes af en aan en er ontstond zowel te Antwer pen zelf als op de weg naar Edegem een grote verkeersopstopping, die later slecht» met moeite door "de politie kon worden opgeheven. Ruiten stak Door dezelfde .explosie" werden van een dertigtal woningen ln de omge ving van de Musselweg de ruiten vernield., elektóiciteitsmeterkasten werden van de muren gerukt en te levisietoestellen zwaar beschadigd. Aan de Musselweg zelf sloeg de hoofdbuis van de waterleiding ka pot. Daardoor stond de omgeving spoedig geheel onder water. Enkele vuurbal delijk door de schoorsteen naar binnen ls geslagen. Voordat mevrouw Strock meijer vertrok had ze alle ramen ge sloten. Had ze dit niet gedaan, dan zou vermoedelijk de ravage niet zo groot geweest zijn. Vnnr Ongeveer iezelfdert(jd kreeg mevrouw Groenwold uit Mussel de schrik van haar leven. Terwijl ze in de keuken stond zag ze plotseling vuur naar bin nen komen. In een fractie van een se conde ging het echter weer langs de zelfde weg naar buiten. Ruilhartpatiënt overleden HOUSTON (AFP) De 47-jarige Ja mes Elbert Singleton, die op 5 septem ber in een ziekenhuis te Houston in d< Amerikaanse staat Texas een nieuw hart kreeg, is vrijdagmorgen overle den. GOED SEPTEMBERWEER DE BILT (GPD) Plaatselijk ia het vrijdag, vooral in Ret noorden van het land, nog tot een aantal buien met onweer geko men. Een zwakke rug van hoge druk breidde zich daarna over ons land uit met opklaringen. Tijdens het weekeinde zal ons land ln een soort niemandsland komen te liggen. Een zwak front bij de Elbe komt vrijwel niet verder, een ander front bij West-Frankr.ik komt niet noordelijker. Dit be tekent rustig weer met in de ochtend nevel of mist en in de middag nog een kleine buienkans. De temperatuur blijft op een aan genaam niveau en schommelt in de buurt van 19 tot 20 graden. Weliswaar niet zo fraai, warm en nazomers als in het begin van deze week, maar nog aller minst herfstachtig. Vooral tij dens zonnige perioden in de mid dag is het goed septemberweer. Congres over de werkgelegenheid UTRECHT (ANP) De drie vakcen trales (NW. NKV en CNV) houden op zaterdag 12 oktober een werkge- legenheidscongres in de Stadsschouw burg in Sittard. Aanleiding is de blij vend hoge werkloosheid in Limburg. Be stuurders van NW, NKV en CNV zullen het woord voeren. Namens de bil de drie vakcentrales aangesloten mijnwerkersbonden zal NKMB-voorzit- ter Frans Dohmen het woord voeren. TELEFOONTJE NAAR DE CHEF VERZENDING VLISSINGEN-OOST ,Ja, hier met de prins. Wilt u zo goed zyn het bedryf in werking te stellen?' Zo'n telefoontje krijg je niet iedere dag. Chef verzending J. A. Moerdijk van Hoechst-Vlis singen NV vrijdagmiddag even voor drie uur wel. H(j stapte on middellijk op de zakverladings- machine toe en schakelde die in. Even later rolden de eerste .offi ciële' balen met natrium-tripo- lyfosfaat van de transportband in een vrachtwagen. Prins Bern- hard, eregast by de feestelyke opening van de fosforfabriek van het chemische concern in het Sloegebied, zag op een tele visiemonitor hoe zijn opdracht werd uitgevoerd. En mét hem de honderden Hoechst-f unctiona- rissen en genodigden, die deze byzondere gebeurtenis mee maakten. Hoechst had er vrijdag een stijl vol en grootscheeps feest van ge maakt.' Vooral om het belang van de vestiging aan het Westerschel- debekken nog eens te onderstre pen. Het is al eerder gezegd: Hoechst is niet naar Vlissingen gekomen om er een fosforfabriek neer te zetten, maar om er dóór te bouwen. Prof. dr Karl Wlnnacker, voorzit ter van de raad van bestuur van Farbwerke Hoechst AG het moederbedrijf te Frankfurt zei het zo: ,Het ls niet altijd mogelijk om een nieuwe produktie-eenheid zo feestelijk te openen. Waar het Vlissingen betreft zijn wij echter gaarne van deze regel afgeweken, omdat wij van mening zijn dat hier niet slechts een nieuwe fa- briekseenheid, maar omdat hier ook een belangi-yke stap wordt fezet in de richting van de ver- ere ontwikkeling van onze on derneming binnen de Europese economische gemeenschap'. In een enkele gaand aan zijn naar de afdeling verzending, karak teriseerde prins Bernhard het mo ment van de opening ai» volgt: ,De Westersehelde is voorbestemd om een belangrijke bijdrage te leveren aan de industriële en de zeehavenontwikke ling van ons land. Zowel aan de Zeeuws-Vlaamse als aan de Waleher- se zijde is er sprakfc van een begin van deze ontwikkeling. De vestiging van Hoechst is een grote stimulans voor dit Westerscheldegebied'. plechtigheid had Hoechst op het terrein naast een kantine een grote, ronde tent opgetrokken met een bal dakijn in de richting van de toe gangsweg. Met bussen waren de gas ten van het bedrijf inmiddels van Britannia naar Vlissingen-Oost ge bracht. waar ze elkaar via een ge sloten televisiecircuit op de beeldbuis zagen aankomen. De nieuwe ambas sadeur van Duitsland in ons land, dr Arnold, vertoefde in Vlissingen en verder waren bij Hoechst - Vlissingen te gast het college van gedeputeerde staten van Zeeland, b en w van Vlis singen, de burgemeesters van Mid delburg, Borsseïe en 's-Heer-Arends- kerke, vertegenwoordigers van hel ministerie van economische zaken, oud-burgemeester mr B. Kolff van Vlissingen. het bestuur van het Ha venschap Vlissingen i o, vertegen woordigers van verschillende provin ciale en rijksdiensten en niet té ver geten een uitgebreide deputatie van ae raden van bestuur van Farbwerke Hoechst AG en Knapsack AG te Keu len (het zuster-fosforbedrijf van het concern), vertegenwoordigers van de bouwondernemingen, die de nieuwe fabriek hebben opgeleverd, zakenre laties en persmensen uit binnen- en buitenland. In de ronde tent .die symboliseert echt niet dat het bij Hoechst een cir cus is was het de directeur van Hoechst - Vlissingen NV, de heer J. G. K. Brookhuis, die voor een har telijk welkom zorgde. .Enkele hon derden metera van deze plek stond (Zie slot pag. 6 kol. 3) halve met enige nadruk vast: de presi dent-directeur van Hoechst ontkent de juistheid van de Rotterdamse bewering, het verhaal klopt niet. De fabel is door geprikt Zowel tijdens de persconferentie als bij de opening heeft professor Wln nacker mededelingen gedaan over plannen voor een verdere uitbouw van het Vlissingse Hoechst-bedrijf: men wil op betrekkelijk korte termijn een beslis sing nemen over de bouw van een derde fabriek. Inmiddels ls met de tweede al begonnen. Vrijmoedig vertaald kwamen zijn mededelingen op het volgende neer: ,Wij hebben met Vlissingen een goede keus gedaan, we zjjn van plan een be langrijk stuk economische groei voor onze rekening te nemen". Maar er dient iets tegenover te staan, de aard van deze tegenprestatie werd eveneens duidelijk uitgesproken: er zal elektrische stroom moeten komen en wel tegen een rede lijke prijs. Stroom is voor de chemie name lijk .grondstoF, zij maakt chemische re acties mogelijk. Bij de opening zei de pre sident-directeur het duidelijk: .Onze toe komstplannen zullen mede afhangen van de verdere industrialisatie in het Vlis singse Industriegebied'. Nodig zijn na melijk ook andere stroom-intensieve be drijven, waardoor zóveel stroomafname kan worden gegarandeerd, dat de plan nen voor een nieuwe en grote PZEM- centrale bij Borsseïe ver.'*:enlijkt kun nen worden. Duidelijke woorden. In fei te duidden zij echter een vicieuze cirkel aan, de cirkelgang waarin de Industriali satie langs de Westersehelde op dit ogenblik terecht is gekomen. Er willen zich in het Sloegebied heus wel stroom- intensieve bedrijven vestigen, maar dan moeten de energie-voorwaarden gunstig zijn, er dient een nieuwe centrale te ko men. Den Haag evenwel heeft neiging om pas aan die centrale te willen mee werken ais de bedrijven er zijn. De één wacht op de ander, de ander op de één. Waardoor er in feite niets gebeurt. Prins Bernhard zet gisteren ln zijn ope ningswoord: .Het Westerscheldebek- ken ls voorbestemd om ln de zeehaven ontwikkeling van ons land een belang rijke rol te spelen'. Daarvoor had hij er nog op gewezen, dat zeehavenindustrie- en een belangrijke bron voor de natio nale economie en welvaart vormen. Een opmerking, die inderdaad een algemeen aanvaarde gedachten gang weergeeft. Maar wil het Westerscheldebekken de door de prins bedoelde rol kunnen spe len. zodat zeehavenindustrieën zich in derdaad hier vestigen, dan is daarvoor een aangepast overheidsbeleid nodig. Die aanpassing ontbreekt op dit ogenblik. Hoechst wil een belangrijk stuk econo mische uitbouw van Zeeland voor zijn rekening nemen, Péchiney ter pers conferentie werd er eveneens op gewe zen zou graag met een bedrijf naar het Sloegebied komen. In Den Haag zullen dan echter bepaalde besluiten ten bate van Zeeland moeten worden geno men. Gebeurt dat niet. dan gaat om de woorden van prins Bernhard te cite ren .een belangrijke bron voor de nationale economie en welvaart' verlo ren. dan kan het Westerscheldebekken niet die rol spelen die het is toegedacht. Zo gezien was de opening van het nieu we Hoechstbedrijf tevens een .schot voor de boeg', voor een Haagse boeg. Er zal daar bijgedraaid moeten worden. WESTDUITSERS SLAAN DUBCEK-MEDAILLE mi he gaat medaillons BONN (RTR) De Westduit.se staatsmunt in Karlsruhe gouden en zilveren slaan met de beeldenaar TsjechosU/waakse partijleider, Alexander Dubcek, aan de ene kant en een landkaart van Tsje- cho-Slowakije met buurlanden aan de andere zijde. De medaillons worden met het jaartal 1968 ge dateerd. Zij komen eind septem ber in de verkoop.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 1