.WILLEM MARINES' HUIS IN GROEDE NAAR BISSCHOP BEKKERS GENOEMD Hl ix; WILLI M\!\Ri\rs KORTGEZEGD DE KERK MOET ZICH MET DE POLITIEK BEMOEIEN nood? ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT In de schaduw van de hervormde kerk in Groede staat een huis met de naam Willem Marinus'. Het is genoemd naar de overleden bisschop van Den Bosch, Bekkers. De huiseigenaar is een groot bewonderaar van mgr. Bekkers. Het is misschien wat merkwaardig om je huis te noemen naar een bisschop. Erwin Kleine, de 49-jarige Duitse journalist die het huis in de Molenstraat bewoont, vindt er niets ongewoons aan. Hij is een Duitse rooms-katholiek, maar hij voelt zich meer verwant met vooral de progressieve stromingen in de Nederlandse r.k. kerk dan met de huidige Duitse r.k. kerk. Kleine is publicist op kerke lijk terrein hoe kan het anders: vooral over de ontwikkelingen in het Nederlandse rooms-katholicismè en van die achtergrond uit heeft hij zijn huis in Groede naar mgr. Bekkers genoemd. Kleine heeft zich definitief in Groede gevestigd, I maar is voor een deel van de week in de Duitse bondsrepubliek werkzaam voor de ,Aktion 365', een van huis uit moderne r.k. evangelisatieactie, die uitgroeit tot een oecumenische basis. De 365 duidt i op het feit, dat de actieleiders vinden, dat er elke dag van het jaar aan evangelisatie moet worden ge- I daan. Het gaat niet om de ouderwetse vorm van zieltjes winnen', maar om een vooruitstrevende en vernieuwende evangelisatieverkondiging door middel van teams. Die Aktie 365 is maar één van de interessen van Kleine. Hij kwam enkele jaren geleden in het nieuws door een conflikt met de leiding van de Duitse r.k. j kerk. Kleine beschouwt het als zijn taak om de Duitse rooms-katholieken in te lichten over de ont wikkelingen in ons land, die hij richtinggevend I acht en hij niet alleen voor de toekomst van de r.k. wereldkerk, zij het dat dit wezenlijke belang bepaald niet door Rome en ook niet door alle rooms- katholieken in en buiten Nederland wordt onder kend. ,Het Duitse episcopaat in zijn geheel heeft een be paalde zorg, dat de onrust en verwarring' die zij in Nederland zien (maar het zijn maar randver schijnselen in een volgens mij heel positieve ont wikkeling) een ongunstige invloed kan hebben op de r.k. in Duitsland' zegt Kleine. Zijn publikatie over Nederland is als redacteur van het r.k. blad ,Mann in der Zeit' een particuliere uitgave, maar uitgegeven in opdracht van de Duitse bisschoppen, zat het Duitse episcopaat uiteindelijk te hoog. Mede werking aan twee Duitse films over r.k. Nederland waren enkele extra druppels voor de al volle em mer. Gevolg: Kleine moest eruit stappen. Aldus het verhaal van deze publicist. ,De Duitse bisschoppen wensen een rustige ontwikkeling en niet de onrust, die er volgens hen in Nederland bestaat', zo zegt hij. Het zijn overigens niet alle Duitse bisschoppen, die met grote reserve en soms afkeer de Nederlandse ontwikkelingen bekijken. Kleine citeert een Duitse wijbisschop, die schreef: ,Es ware natürlich sehr interessant, die hollandische Lage an Ort und Stelle kennen zu lernen denn ich glaube dasz wir doch zu einseitig unterrichtet wer den. Wir waren hier wohl schon weiter, wenn nicht immer wieder ,der Teufel aus Holland' an die Wand gemahlt würde'. Met zoveel woorden wil deze wijbisschop dus zeg gen, dat het interessant zou zijn de toestand in Ne derland ter plaatse te leren kennen, want deze bis schop meent, dat men in Duitsland te eenzijdig wordt voorgelicht. Men was anders al lang verder in Duitsland. Altijd gaat het maar weer over ,de duivel uit Holland', er kan weinig goeds komen uit de lage landen aan de zee. Of zoals een in Italië wonende Nederlandse priester over Nederland eens tegen Kleine zei: ,lk heb zo dikwijls echt het gevoel, dat de Heilige Geest zich van ons vaderland begint terug te trekken'. Intussen blijkt meer en meer, dat ook in Duitsland de vernieuwing niet meer kan worden tegengehou den. Er is een vernieuwingsbeweging bezig, die niet meer terug kan, alleen nog maar kan worden ver traagd door de nog steeds overwegende meerderheid van behoudenden en behoudzuchtigen. Het is ge bleken op de een week geleden gehouden 82ste Duitse Katholiekendag in Essen, te vergelijken met de Evangelische Kirchentag der protestanten (ver wacht wordt dat in 1970 beide dagen gezamenlijk worden gehouden). De drieduizend deelnemers na men een resolutie aan, waarin paus Paulus werd gevraagd de pil-encycliek Humanae Vitae te herzien en een slotboodschap van de paus aan deze con ferentie, werd met een zeer gereserveerd applaus ontvangen. Dat ging andere jaren wel anders, dan klonk een langdurig en nadrukkelijk applaus. De pauselijke boodschap benadrukte dan ook de plicht tot gehoorzaamheid. De conclusies van de werkgroepen van dit congres logen er niet om. De conclusies gaan naar het Duitse episcopaat, dat er niet omheen kan lopen. De con clusies wezen duidelijk in de richting van engage ment en het ,aggiornamento' van paus Joannes in optima forma. Gevraagd wordt ook om democrati sering, om herziening van het bestaande kerkrecht voor gemengde huwelijken, om erkenning van de protestantse doop. Duitsland heeft al veel geleerd van Nederland. ,De belangstelling voor de Nederlandse ontwikkelin gen is in Duitsland buitengewoon groot' zegt Erwin Kleine. De oplagecijfers van de Nederlandse Nieuwe Katechismus, die al ver over de 30.000 zitten zijn daarvan een voorbeeld. Kleine zelf schreef het boek ,Ho!land-Kirche contra Rom dat vorig jaar in het Duits verscheen en waarvan recentelijk bij de Bilthovense uitgeverij H. Nelissen een Nederlandse editie verscheen. Van het boek ,Mgr. Bekkers, negen jaar met Gods volk onderweg' kwam een Duitse uit gave. Kleine zorgde voor een inleiding bij deze uit gave. De boeken zijn in Duitsland gretig ontvangen. Kleine over de Duitse situatie: ,Ook daar gaat het om een veranderen van de mentaliteit. Er moeten kaders worden doorbroken. De eenheid van het Duitse episcopaat is een con formistische eenheid. In Duitsland weet geen enkele rooms-katholiek wat zijn opperherder weet en wil. Er is een soort mytische eenheid, die moet worden ontmythologiseerd. Het heeft ook te maken met de grondverhoudingen ten opzichte van overheid en democratie. In Duitsland is er veelal een ongezonde en soms naar de negatieve kant lopende onderwer ping. De verhouding in Nederland ten opzichte van democratie en autoriteit vind ik veel gezonder. Die ontwikkelingen zijn er in Duitsland nog niet op zo'n breed vlak Kleine voelt zich niet geheel wel met de huidige situatie in de r.k. Duitse kerk. Het klimaat in ons land bevalt hem meer Hij is er goed mee op de hoogte. Hij voelt zich ermee verbonden, is er een warm pleitbezorger voor, misschien soms wat op het overdrevene af. Dan lijkt het wel of hij alleen maar goede dingen ziet in de r.k. kerk in Nederland, terwijl er toch ook minder goede kanten en ontwik kelingen zijn. In zijn boek ,Kerk van Nederland contra Rome' blijkt een visie, die goed gedocu menteerd en goed geïnformeerd is. De situatieteke ning is soms wat te optimistisch, maar altijd feite lijk juist. Het is interessant te zien wat een Duitse journalist zoal ziet in de ontwikkelingen in Nederland. Door zijn vriendschap met Mgr. Bekker kreeg hij mede een duidelijk inzicht in de figuur Bekkers. Ook de rol van Mgr. De Vet, de voorganger van bis schop Ernst van Breda, wordt duidelijk belicht. Diens werk in de bedrijfszielzorg, zijn andere acti viteiten. Uitvoerig gaat Kleine in zijn boek in op ver nieuwingen in het bisdom Breda, ook op beleids gebied. Hij schrijft bijvoorbeeld over het projekt Hulst, waar deken Koopmans erin slaagde de pa rochie nieuw leven in te blazen en de mensen er meer bij te betrekken. Dat projekt kreeg landelijke bekendheid. Zoals men weet, werd uiteindelijk een rapport over deze zaak opgemaakt, waarin de katho lieke raad voor maatschappelijk werk in Zeeland meedeed. Landelijk is het nog steeds een school voorbeeld. ,De progressieve stromingen in Nederland zouden nooit zo efficient zijn als nu wanneer er geen episco paat was, dat meegaat', meent Erwin Kleine. Dat episcopaat heeft volgens hem een historische ver dienste in dit alles. ,Wat Nederland voor de wereld kerk doet en voor de oecumene heeft historische verdienste en die verdienste komt het episcopaat toe'. Hij verheelt niet, dat er conservatieve krachten in zijn, maar deze kunnen omwille van de eenheid van het episcopaat niet achterblijven. De bisschop pen Bekkers en De Vet waren de koplopers en Al- frink vindt Kleine één van de grootste figuren in de wereldkerk. Mgr. Ernst drukt op eigen wijze de voetsporen van Mgr. De Vet. Het feit, dat Rome instemde met de benoemingen van bisschop Ernst en Mgr. Bluyssen is voor Kleine een teken, dat Rome het toch nog niet zó slecht meent met de Neder landse kerkprovincie. Over Alfrink verder: ,ik weet niet of hij wel zover was geweest als er geen Bek kers en De Vet waren geweest.' .Moet de kerk altijd spreken namens (de meer derheid van) predikanten en gemeenteleden Mag de kerk nooit spreken tót de gemeenteleden Ik zie wel het gevaar dat een minderheid zich dan vanaf de hoogten der progressiviteit en exclusiviteit te pas en vooral te onpas helerend tot de meerderheid gaat richten Maar toch wil ik de vraag met ja be antwoorden, vanuit de hoop, dat ook kerkelijke minderheden zich door Gods Woord niet alleen zul len laten aansporen, maar ook laten inkomen en vanuit het geloof dat Gods Geest dan leiding en licht zal geven' aldus Drs. M. Beinema in de Zeeuwse Kerkbode naar aanleiding van de niet dooi de gereformeerde kerken onderschreven interkerke lijke verklaring inzake Tsjechoslowakije. Hij vraagt zich ook af of de opvatting, die synodepraeses Dr Kunst en de andere moderamen-leden bracht tot. af zijdigheid van het kerkelijk spreken over politieke situaties niet leidt ,tot verwaarlozing van de grootste gave der Heilige Geest aan de gemeente: de pro fetie.' .Of. nog erger, vloeit deze afzijdigheid uit een dergelijke verwaarlozing voort .Streeft vooral naar het profeteren, schrijft Paulus (1 Cor. 14:1) Vallen de politieke en maatschappelijke noden bui ten dat spreken der kerk vraagt Drs. Beinema. Met ingang van het studiejaar 1968-'69 kan men aan de rijksuniversiteit in Leiden een volledige op- 'cxding volgen tot humanistisch geestelijk raadsman of vormingsleider. Deze opleiding is een uitbreiding ran de scholingsactiviteiten van het humanistisch opleidings instituut. De Leidse opleiding biedt ook kansen aan onder meer filosofen om hun studie dienstbaar te maken aan een later te vervullen functie. Maandag a.s. vindt tijdens een plechtigheid in het Maarten Lutherhuis te Amsterdam de officiële er kenning plaats door de r.k. kerk in ons land van de lutherse doopbediening. Kardinaal Alfrink zal zijn handtekening zetten on der de doopliturgie van de evangelisch lutherse kerk en Drs. Kok, president van de lutherse synode zal hetzelfde doen met de rkdoopliturgie. Professor Verkuyl verlaat de Nederlandse zen dingsraad in verband met zijn benoeming tot ge woon hoogleraar aan de V.U. Ds. A. Rigters, secre taris binnenland van de raad is tijdelijk met de waarneming van deze functie belast. Wie in augustus 1966 de documentaire .Door het oog van de naald' via de IKOR/CVK t.v. niet heeft gezien, kan dat morgenavond, zondag, om vijf over zeven alsnog doen. Het is een documentaire over de bijbel illustratie die Marc Chagall maakte. ZO GAAT HET .Toen de vacature in zicht was, deed de kerkeraad al wat zijn plicht was, koos twaalf dominees uit, met daav'rend geluid schrapte wie te zwaar of te licht was. Tien zondagen was men uit horen daarmee gingen schatten verloren Het beroep volgde dra. het bedankje erna En toen ging het opnieuw als van voren.' (Uit: Kerknieuws) Door het feit dat de gezamenlijke kerkelijke verklaring naar aanleiding van de Russische inval in Tsjechoslowakije niet was aanvaard door het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken en dit moderamen met een eigen boodschap is gekomen, heeft die gezamenlijke verklaring meer aandacht gekregen dan anders het geval zou zijn geweest. Die verklaring was opgesteld door het Interkerkelijk Vredesberaad Ze is toe gezonden aan de acht kerken die deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland. d:e er alle in hun synodale moderamina of bisschoppelijke instanties mee akkoord zijn gegaan, behalve dan het moderamen van de Gereformeerde Kerken. De dagbladen hebben u volledig ingelicht waarom die verklaring hier niet werd aanvaard. Een formeel bezwaar was dat de verklaring had moeten uitgaan van de Raad van Kerken. Doch deze moet haar werkzaam heden nog altijd beginnen. Het materiële bezwaar zal wel zwaarder hebben gewogen, nl. dat ,de verklaring opgevat zou kun nen worden als een verkapte aanval op de NAVO en men zou er ook een aanzetten tot eenzijdige ontwapening uit kunnen lezen'. Daarom heeft het moderamen van de Gereformeerde synode een eigen kanselboodschap opgesteld, waarin de kerkleden werden opgeroepen tot gebed. Na te hebben geconstateerd dat het geweld zegeviert en dat internationaal recht met voeten is ge treden en aan een volk de mogelijkheid is ont nomen in vrijheid over eigen toekomst te be slissen, wordt opgeroepen te bidden voor het zwaar beproefde volk, voor hen die dit onrecht hebben begaan en om wegneming van haat en angst onder de volken. Het spreekt haast vanzelf dat het Gereformeerde Vredesberaad onmiddellijk in het geweer is ge komen. Het verklaarde volkomen te staan achter datgene wat door het Interkerkelijk Vredesberaad was opgesteld en door andere kerken was aan vaard. Nog later hebben we kunnen lezen da» een aantal leden van de wetenschappelijke staf van de Vrije Universiteit (125), onder wie de rector-magnificus, in een open brief hun teleur stelling hebben uitgesproken over de afzonder lijke gereformeerde kanselboodschap Zij con stateren ,met leedwezen dat van deze kansel boodschap de suggestie uitgaat dat de taak en roeping van christenen in de huidige politieke situatie beperkt zou zijn tot gebed voor ver drukten en verdrukkers' Op deze geluiden van hen die een andere visie op de desbetreffende passage van de interkerkelijke-verklaring hadden, is een en andermaal uitvoerig geantwoord door de praeses van de synode der Ger. Kerken, waar bij hij zijn standpunt handhaaft dat hij de hem voorgelegde verklaring onaanvaardbaar bleef vinden voor de Ger. Kerken. Er zitten aan deze zaak verschillende kanten die waard zijn daaraan enige aandacht te schenken. Het formele punt dat de verklaring afkomstig was van hef Interkerkelijk Vredesberaad, zouden we eigenlijk kunnen laten liggen. Toch komt hier in misschien reeds tot uiting dat het moderamen van de Ger. Synode zich niet erg gelukkig ge voelt met dit vredesberaad; met het interkerke lijke niet, alsook misschien niet met dat uit eigen kerk, waarvan prof. Dr. J. Verkuyl de voorzitter is Zo nu en dan bemerk .je er wei eens iets van dat er in de kringen van de Ger. Kerken een huivering is ook tegen dit vredesberaad uit eigen kring. In .Trouw* van 27 augustus schrijft de praeses van de Ger. Synode verder: Wanneer in de kring van de Ger. Kerken een verklaring van dit ge wicht wordt uitgegeven of mee ondertekend, moet de zaak zó staan dat de op dat moment ver antwoordelijke leiding van de kerken in haar ge weten overtuigd is dat ze aan zulk een verklaring de kerken, de predikanten en gemeenteleden mag binden. Dit wordt namens hen verklaard.' Dat is een moeilijkheid waarmee ieder synodaal mode ramen, van welke kerk dan ook, zit. Hetzelfde geldt ook voor een synode. De r.k. bisschoppen worstelen tegenwoordig met hetzelfde probleem En de paus in Rome heeft ook al met deze vraag te maken. In een kerk moet er nu eenmaal een contact zijn tussen de leiding en de leden Even min als een regering kan voortgaan met decre teren zonder er od te letten of dit door het volk wordt aanvaard (Tsjechoslowaki|e was daarvan een sprekend voorbeeld en Oost-Duitsland is het nu nogï. evenmin kan de leiding van een kerk dit doen. Zo juist horen we via de radio dat de katholiekendag te Essen in Duitsland zich heeft uitgesproken tegen de laatste encycliek van de paus en daarmee is een zeer moeilijke situatie ge schapen. Maar in ieder geval is de leiding van een kerk geroepen leiding te geven en dit houd' in dat zij verder vooruit moet zien dan de predi kanten en gemeenteleden door wie zij gekozen zijn (zij het dan ook in getrapte verkiezing) en over wie zij gesteld zijn He» is nu maar de vraag of inde kerken (we denken nu niet alleen aan de Ger Kerken) hef streven van hef vredesberaad, interkerkelijk of niet, wordt aanvaard. Dit is voor ons, eerlijk gezegd, een groot vraagteken. Het grootste bezwaar dat het moderamen van de Ger. Synode tegen de interkerkelijke ver klaring had, was gelegen in de zinnen: ,De ker ken beseffen tot hun grote teleurstelling dat hef klimaat van ontspanning dat uitzicht scheen te bieden op een wezenlijke verbetering binnen Europa, door deze gebeurtenissen ten zeerste kan worden geschaad. Gevreesd moet worden dat, zolang de politiek in Europa beheerst wordt door het stelsel van machtsevenwicht en van instand houding van militaire pakten, situaties als die in Hongarije van 1956 en in Tsjechoslowakije van thans, zich kunnen blijven voordoen.' ,De kerken beseffen dat de mogelijkheid of de volken in Oost-Europa hun eigen politieke structuren kun nen kiezen, mede afhankelijk is van een her vorming der bestaande militaire pakten' Hier zat dus, volgens het moderamen van de Ger. Synode, de verkapte aanval op de NAVO en het aanzetten tot eenzijdige ontwapening Wij voor ons zijn er van overtuigd dat door de ker ken in de gegeven omstandigheden niet minder kon worden gezegd en we vinden het terecht dat de leden van de kerken worden opgeroepen zich te bezinnen op de verhoudingen binnen om werelddeel en ook op die daarbuiten. In de inter kerkelijke verklaring is bewogenheid getoond met het lot van de Tsjechoslowaakse bevolking, ,wie het uitzicht op een vrijer bestaan op wrede wi|ze dreigt te worden ontnomen' en dat .op nieuw de door niets gerechtvaardigde weg van bruut geweld is gekozen voor het onderdrukken van een door een geheel volk gedragen streven naar vrijheid in sociale rechtvaardigheid'. Een kerk zou echter haar roeping slecht verstaan wan neer ze alleen maar naar anderen wees: dóór zitten de grote zondaars I De kerk moet ons leren door het evangelie, dat wij ook de hand in eigen boezem moeten steken, om een bijbelse STEMMEN UIT DE KERKEN uitdrukking te gebruiken. We weten uit ervaring dat ook in dezen het vlees zwak is. Kerkelijk is het toch geen ongewone zaak geweest om naar anderen te kijken als de grootste zondaars, ter wijl men zich zelf, nu ja, wel niet helemaal schoon, maar dan toch kleine zondaars rekende. Daarom heeft ons persoonlijk die interkerkelijke bood schap aangesproken. Kan en mag, waf wij dan vrede' noemen, blijven rusten op een machtseven wicht dat in stand wordt gehouden door het bezit van nuclaire wapenen en misschien nog wel er gere dingen Achter heel deze discussie na die verklaring en boodschap duikt de vraag op of de kerk een woord mag en moet spreken over politieke vraag stukken, nationaal en internationaal. Ook al kun nen wij mensen de dingen die er omgaan niet overzien, omdat het ons ontbreek» ,aan de moge lijkheid alle historische, technische, economische, sociale en politieke problemen te overzien en te beheersen en daarnaar concrete aanwijzingen te geven" en al kunnen de leiders van een kerk dit ook niet overzien, toch mag er een woord van hen worden verwacht. Wanneer twee broers met een geladen geweer en de vinger aan de trekker tegenover elkaar staan, zal de kerk ook iets hebben te zeggen, ook al kent ze niet alle mo tieven en waarom dan niet als dit .broedervolken' zijn De paus heeft in Bogota tijdens het Eucha ristisch congres ook iets moeten zeggen toen 150.000 Columbiaanse landarbeiders (we kunnen hier beter het middeleeuwse woord .horigen' ge bruiken) voor hem stonden. Hij had meer moeten zeggen dan dat hij hun .gerechtvaardigd ver langen naar sociale rechtvaardigheid en naar een menswaardig bestaan' kent. Hij had ook meer moeten zeggen dan dat zii hun vertrouwen niet moesten stellen od geweld en revolutie, omdat dit is tegen de christelijke geest. Naar de berich ten die we via de radio hoorden, heeft de bis schoppenconferentie meer gezegd. Terwijl de wereld bijna in vlammen opgaat, zal de kerk in ieder geval moeten waarschuwen voor gezapige rust ,Wee den gerusfen in Sion I' h. Als ik u de vraag zou voorleg gen: is de nood in de wereld groot dan zou 't antwoord van de overgrote meerderheid zijn- ja Als ik dan een stap verder ging en zou vragen waarom vindt u dat zouden velen wijzen op de materiële nood die wij zelf niet meemaken, maar die wij kennen via t.v., radio, krant enz. Men zou me wijzen op die miljoenen die nooit eens gaan slapen zonder honger. Anderen zouden her- tnneren aan die ontelbare zie ken waarvoor geen medische hulp is. Er zouden er ook zijn die wijzen op de geestelijke nood die hier onherroepelijk mee gepaard gaat. De zorg van een moeder die haar kind niet kan geven wat 't nodig heeft, die angst voor morgen die wanhoop omdat er nooit een einde aan komt. Onder ons be staat er ook een geestelijke nood die we gerust enorm kun nen noemen .Een nood die niet veroorzaakt wordt door gebrek aan eten of drinken of omdat we geen voldoende kleding hebben of een nood die zou voortkomen uit een verlangen naar 'n luxe die we ons niet kunnen permitteren. Ik bedoel die nood die ontstaat omdat je mist wat aan de grond, de wortel van je bestaan ligt. Ik bedoel dingen die een recht streekse bedreiging zijn, din gen aan wier gemis je onher roepelijk ten gronde gaat. Ik denk aan mensen die gebukt gaan onder de slagen van 't leven zoals men dat pleegt te noemen. De dood van een dier bare waar je met geen geweld over heen kunt. komen. Het feit dat je gehandicapt door 't leven moet. Dat je leven on herroepelijk binnen afzienbare tijd ten einde is. Ik denk aan mensen die zeggen: ik heb toch niet om 't leven gevraagd Mensen die willen ontvluchten aan 't leven omdat ze de zin ervan niet zien. Mensen die geen vreugde meer hebben in hun werk en toch moeten en omdat lijden voor zijn verstand de grootste dwaasheid is en vierkant ingaat tegen zijn meest intens verlangen ge luk. Die reactie pleegt men tegenwoordig medemenselijk heid te noemen. Wie reageren en ,er iets aan doen' zijn chris tenen en mensen die Christus niet kennen of willen kennen. Dikwijls zie je bi] die laatsten prachtige dingen gebeuren en resultaten die er mogen zijn. Je treft mensen die op de nood met een vriendelijk goede morgen, een kopje koffie en geen pas verder komenOp al die nood reageert de mens, hartelijk meeleven reageren. Maar ook mensen die reageren met de inzet van heel hun per soon en bezit Als 't dan voor komt dat de reactie van chris tenen minimaal is, ligt de ge dachte dichtbg .of je christen bent of niet doet er niet toe. als je maar een goed ment benf. Toch denk ik dat de re actie 't meeleven die men medemenselijkheid noemt niet af is, niet compleet en te men selijk blijft. Ze mist het sluit stuk dat Christus is. Ik denk zelfs dat ze niet bestaan kan en als ze er toch is, gevoed wordt door de onbekende bron die Christus is. Alleen mede menselijkheid die Christus alt sluitstuk heeft, heeft alles om haar echt blijvend en uitaal te doen zijn. Hij bracht ze in de wereld die ze niet kende. Hij noemde ze wel anders .naas tenliefde'. Oost-Souburg M O.genoordt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 19