Wilt u ook helpen Om later als lid van het Rode-Kruiskorps sluit u dan aan bij het Rode-Kruiskorps PERSONEEL EEN BEDRIJFSCHEF JEUGDLEIDERS EN -LEIDSTERS ervaren-verfmakers leerling-verfmakers ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(STER) vertegenwoordigster ADMINISTRATIEVE KRACHT EEN FLINKE WERKKRACHT WASAUTOMATENFABRIEK volledig bevoegd onderwijzer ADMINISTRATIEVE KRACHT (VRL.) de minister van financiën douane-ambtenaar OFFSET-DRUKKER BOEKDRUKKER Gevraagd enkele flinke JONGE MEDEWERKERS jongedame voor de winkel GEBR. KUNST ZOEKT PASSENDE BETREKKING. Oudenallen's Heibedrijf NV 0 K draglinemachinist STENO-TYPISTE 14 PSÖVINCIA'IÉ ZEEUWSE CÖUftA'NT ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 Indien u 0 tussen 17 en 35 jaar oud bent 0 waar nodig uw medemens graag en goed wilt helpen 0 één avond per week 2 uur wilt geven om een cursus EHBO en verpleging te volgen, die door artsen en verplegers en verpleegsters wordt gegeven. r zieken en invaliden op boottochten en vakantieweken te helpen en te verzorgen r zieken en gewonden deskundig te vervoeren of te verplegen irn zieken huizen en inrichtingen of... thuis r eerste hulp te verlenen te helpen bij sportgebeurtenissen en massabijeenkomsten r op vele andere manieren hulp te kunnen verlenen waar die noodzakelijk is en aldus uw hele leven van al deze kosteloos vergaarde kennis voldoe ning te hebben, Voor de cursussen, die deze maand ln vele plaatsen beginnen, en voor verdere Inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande adressen: ARNEMUIDEN: C. van Hemert, Nieuwstraat 44; AXEL: P. Mechielsen, Nleuwdijk 14; BORSSELE: G. Almeklnders, Ooetsingel 1; BRUINÏSSE: K. van Leeuwen, arts; DOMBURG: J. Geldof, Herenstraat 26; GOES: A. A. de Koning, Abel Tasmanstraat 16; KAPELLE-BIEZELINGE: J. A. Viergever, v. d. Blltlaan 31; KOUDEKERKE: J. K. Gideonse, Dlshoekseweg 21; KRABBENDIJKE: G. J. Noome, arts; KRUININGEN: P. Allewijn, arts; MIDDELBURG: M. Retjerse, arta, Seisweg 29; RIL LAND-B ATH: J. A. Kamps, arts; SOUBURG: C. Scherp, Wllhelmlnastraat 34; SINT-ANN ALAND: C. J. C. Boot, Voorstraat 8 (voor geheel Tholen); TERNEUZEN: J. M. P. Standaert, Grandhotel .Rotterdam'; VLISSINGEN: L. den Boer, Jac. Marls laan 22; WEMELDIN GEA. J. Eckhardt, arta; WESTERSCHOUWEN: mej. A. C. Houtman, Laöne 1 te Renesse; WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN: M. L Hoste, Oude Haven 10 te Oostburg; ZIEREKZEE: H. Ufll, Lange Nobelstraat 34. STICHTING KERK EN WERELD Driebergen Kerk en Wereld heeft plaats voor: EEN SECRETARESSE voor het directiesecretariaat. ZIJ zal voldoende ervaring moeten hebben om voor twee directeuren te kunnen werken en de eerste secretaresse bij afwezigheid moeten kunnen vervangen. Leeftijd: ca 21-24 Jaar. EEN SECRETARESSE voor de publiciteitsafdeling. Deze afdeling verzorgt de publiciteit over de veelsoortige activiteiten van het In stituut. Hiervoor wordt gedacht aan iemand, die gewend la «elfstandlg en accuraat te werken, liefst met ervaring op een publiciteitsafdeling. Dit laatste is echter niet strikt noodzakelijk. Leeftijd: ca 21-25 Jaar. EEN SECRETARESSE TWEE STENO-TYPISTES voor het cursus- en conferentiesecretariaat. Deze afdeling verzorgt om. de correspondentie m.b.t. het cursus- en conferentiewerk, één der meest dynami sche takken van onze arbeid. De aan te stellen medewerksters zullen werkzaam zfln voor enkele cursusleid(st)ers. Leeftfld: ca 19-24 Jaar. Desgewenst kan bij het zoeken naar een geschikte ka mer bemiddeling worden verleend. Warme maaltijden kunnen tegen een billijke vergoeding bij het instituut worden genoten. Belangstellenden kunnen op een nader te bepalen tijd stip voor Informaties en kennismaking te Goes worden ontvangen. Sollicitaties te richten aan de afdeling personeelszaken van Kerk en Wereld, De Horst 1, Driebergen. Telefoon 03438—2241. Cofip. TelersverenigingZuid-Beveland' G.A. vraagt voor haar sorteerinrichtlng te 's-Heer-Arends- kerke STICHTING KERK EN WERELD Driebergen Kerk en Wereld heeft voor haar conferentiehulzen plaats voor ASSISTENTEN IN DE HUISHOUDING Hiervoor komen ln aanmerking meisjes van 17-21 Jaar, met interesse voor de huishouding. Enige ervaring en/otf een hulshoudschooldiploma strek ken tot aanbeveling. Geboden wordt: een goed salaris een 5-daagse werkweek een gezellige eigen zit-alaapkamer Belangstellenden kunnen op een nader af te spreken tijdstip voor Informaties en kennismaking te Goes worden ontvangen. Sollicitaties te richten aan het hoofd centrale hulahou- delljke dienst, De Horst 1, te Driebergen. Telefoon 08438—2241. In de INTERNATEN voor jongens en meisjes, rend onder het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, kunnen worden geplaatst Tijdens het dienstverband worden faciliteiten geboden voor het volgen van een opleiding. Vereisten zijn: geschiktheid om leiding te geven, mini maal diploma mulo of een gelijkwaardige opleiding, leeftijd 21-27 Jaar. Salaris volgens rijksregeling. Gegadigden kunnen, onder opgave van uitvoerige in lichtingen (leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, ervaring enz.) solliciteren bfl het hoofd van de hoofdafdeling bijzonder jeugdwerk ln lnternaatsverband van het mi nisterie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, Stecnvoordelaan 370 te Rijswijk (Z.-H-). Deze functie bestaat uit het leiding geven aan de sorteerwerkzaamheden en de organisatie van de expeditie van de produkten van en naar het bedrijf. Geen administratief werk. Spoedige Indiensttreding gevraagd, salaris nader overeen te komen. lflke functie genieten de voorkeur. Belangstellenden voor deze functie verzoeken wij zo spoedig mogelijk te schrijven of te bellen naar de se cretaris van onze vereniging, de heer J. P. Llndenbergh, Kerkweg 2, 's-Heer-Arendskerke. Telefoon 01106-244. AMERCOAT EUROPA NV, een Jonge, snelgroeiende onderneming, die zich speciali seert in de produktie van corrosie werende coating», zoekt of mensen, die ervoor voelen tot verfmaker te worden opgeleid. Woningen komen beschikbaar. Sollicitaties aan de afdeling personeelszaken, poetbus 2, Geldermalsen (telefoon 034551443). ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ .WALCHEREN' Op ons kantoor Is plaats voor een jeugdige ln het bezit van het mulodiploma. Sollicitaties aan de afdeling personeelszaken, Molenwater 49 te Middelburg. VERKOOPORGANISATIE VERWIJMEREN, Laurenburg 71, Weert. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken wfl voor de provincie Zeeland een beschaafde dame die opgeleid wil worden tot: WIJ bieden een vaste, zelfstandige functie met een hoog Inkomen. Gewenste leeftfld tussen 20 en 35 Jaar, liefst ongehuwd of gehuwd zonder kinderen. Schriftelflke sollicitaties binnen één week aan de directie. WEGTRANSPORT De Nationale Organisatie Beroeps goederenver voer .WEGTRANSPORT, vraagt voor het dis trictskantoor Zeeland: Leeftfld 19-23 jaar. Mulodiploma en type-ervaring vereist Afwisselend en Interessant werk. Sollicitaties: Loskade 41, Middelburg. Voor onze mosselconservenfabriek in Arnemuiden vragen wij voor spoedige indiensttreding Aanmelden aan de fabriek L. MIERAS A CO, ARNEMUIDEN, TEL. 01182—814 's avonds bij de heer P. Manneke, Dr v. Royenatraat 2, Yerseke. Telefoon 01131—1254. (wereldmerk met eigen servicecentra over geheel Ne derland) zoekt voor verkoop direct aan de klant a. hoofdvertegenwoordiger b. vertegenwoordigers c. zij, die als zodanig wensen te worden opgeleid. Een zeer hoog inkomen, ver boven de welstandsgrens stellen wfl ln het vooruitzicht Br. no. 855, bur. P.Z.CL, Middelburg. Inlichtingen maandag van 9-10 uur en van 18-21 uur telefoon 01140—3605. GEMEENTE VLISSINGEN Aan de gemeentelijke leao-school (direc teur de heer J. G. Smits) wordt voor direc te indiensttreding gevraagd een: LERAAR voor 29 lessen per week. Het verhulskostenbesluit is van toepas sing. Voor het verkrijgen van een woning wordt medewerking verleend. Sollicitaties te richten binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad aan burge meester en wethouders van Vlissingen, af deling onderwijs c.a., Stadhuisplein 2. Het kinderrevalidatiecentrum zeehospitium .Zonneveld' te Oostkapelle vraagt EEN EERSTE VERPLEEGSTER voor een leidinggevende staffunctie, EEN ZIEKENVERZORGSTER, ENKELE VERPLEEGHULPEN van 16 jaar of ouder, ENKELE HULPEN IN DE HUISHOUDING van 15 jaar of ouder. Voor sollicitatie» en Inlichtingen zich te richten tot de adjunct-directrice, telefoon 01188255. Gemeente Wemeldinge. Aan de openbare lagere school wordt zo spoedig mo gelijk gevraagd een met de aantekeningen J. en r. Hfl zal de derde en de vierde klas onder zfln hoede krijgen. Een praktisch'nieuwe woning ls voor hem beschikbaar. Het verplaatslngskostenbesluit ls van toepassing. Nadere Inlichtingen over deze betrekking worden gaar ne verstrekt door het hoofd der school, de heer C. P. Phernambucq, telefoon 0119220L Sollicitaties aan het gemeentebestuur binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. De administratie van het Gasthui» vraagt tegen 1 nov. Liefst met enige ervaring, vlot kunnende typen. Mulodiploma strekt tot aanbeveling. Sollicitaties vóór 25 september 1968 te richten aan de administrateur-econoom, Noordpoortplein 3 to Middel burg. i» to toWlmikmi ea Asratowfam tor péotUmug bij óm lesbo» ea oaa de gi geefaam WoMjd 20 Vei 27 jww, goed gancMavarmogea (Lfl qmm toseooi); lengte teiwwlwto 1-70 j, lAO-opWmg ««raid tot woed*: bij indiensttreding «ea rum 1imgseubwii vaa I£21/- par moand* na 1 jaar f 453»- per moond; toelage voor onregelmatige dlenrtj vakantie-uitkering 4% van het joorwhtbi eventuele buwelijkstoeloge f43,- per maand? AOW-premie voor Rijktrekening; na volledig koetelom opleiding volgt benoeming tot Assistent (max. salaris f 941per maand); hierna eventueel benoeming tot Assistent A met een max. safaris f1055,- per maand; tegemoetkoming la pesuionkostea moge^k. mondelinge en schriftefijlce iBUcboiss b^t o. de Inspecties dar luwen echten ea Aodjnzan to Tamevzsa aa VTaiingess. b. de GeevesteHjka Aitiekjibe» eues. Er kon ook in de ovonderen eerden |»«uRuitend U|t OokbaaarUf d Gevraagd: eerste klaa ter omscholing. Woning binnen afzienbare tijd aanwezig. Brieven no. 278, bureau PZC, Gone. voor diverse werkzaamheden o.a. aardappelen sorteren. Aanmelden: tflden» de werkuren bfl de Coöp. landbouwverenigingEiland Walcheren' Kleverskerkseweg 53 te Middelburg, teL 01180 )-4955 's Avonds bij de bedrijfsleider, de heer J. Breel, Pr. Beatrixstraat 66 te Middelburg, tel. (01180)-2642. Dameskapsalon JANNETTE' Dorpsstraat 25, 's-Gravenpolder, telefoon 01103436 vraagt kapster of aankomend kapster met interesse voor parfumerieverkoop Gevraagd: Elektro- en radiotechnisch bureau LANGE DELFT 68 - MIDDELBURG - TEL. 2471 Secretaresse met opleiding Schroever», kennis «teno en machlneechrflven ln Engels, Frans, Duits en Nederland», Brieven letter A 31, burau PZC, Vlissingen. vraagt met spoed Aanmelden: Th. Alblaa, Nieuwe Kraayertse- dflk 9, Lewedorp. Telefoon 01196-35L WELKE BESCHAAFDE FLINKE VROUW liefst niet Jonger dan 30 Jaar wil de leiding van het huishouden op zich nemen van weduwnaar met 2 kinderen van 9 en 10 jaar, woonachtig in België (grens). Werkster 1 maal per week. Goed loon. Huiselflk verkeer. Br. letter B 277, bureau PZC, Goes. Mrs A. J. van der Weel, J. J. van der Weel en H. Bruin, advocaten en procureurs, Bierkaai 3, Middelburg, vra gen voor spoedige Indiensttreding: f Sollicitatie met opgave van referenties uitsluitend schriftelijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 14