VEROLME KRIJGT 75 MILJOEN KREDIETGARANTIE Onder zekere voorwaarden Spoedig overleg Thieu-Johnson Hoechst verdubbelt produktie in Sloe Overheidsgarantie bij financiering reparatie/nieuwbouwdok in Botlek NS-tarief stukgoed omhoog Telegram aan werf directies METAALBONDEN DRINGEN AAN OP SAMENWERKING Vandaag in de krant... Garantie Werkloosheid Vuurwapens Tour STOFFELIJK OVERSCHOT VAN MEISJE IN GREPPEL GEVONDEN Dringende kwesties te bespreken VERMOEDELIJK IN HONOLULU Nigeria laat nu voedseltransporten naar Biafra toe EIND 1969 TWEEDE FOSFOROVEN IN BEDRIJF HONDERD MAN pvnwNWi vmj Tempo versneld Mammoetdok VONNISSEN IN ATHENE 211e jaargang no. 159 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN lluiosen, Wul«tta.l 58 60, tal 5 ZlerihXM. '«d tal 3346 idm Dinsdag 9 juli 1968 POLITIE NAM BRUIDEGOM MEE Pagina 2 (bil tad, 3508 <d> 3647/3643) 1 tal 3841 Ibn tad 2078/3169 adv 2375) Op deze plaats in het Botlekge bied zal het nieuwe dok van Ver olme-NDSM worden gebouwd. Op de plaats waar het dok komt is nu nog maar een insteekhaven en een lap grasland te zien. Reacties op besluit De Block positief UTRECHT - ROTTERDAM (ANP) De drie werkne mersorganisaties in de me taalnijverheid (aangesloten bij NW, NKV en CNV) heb ben maandagmiddag een ge zamenlijk telegram gestuurd aan de directies van de com binaties Verolme-NDSM en Rijn-Schelde/Wilton Fijen- oord. Hierin dringen zij er naar aanleiding van de rege ringsbeslissing inzake het scheepsbouwproject en het advies van de minister, te ko men tot samenwerking tus sen beide partijen, op aan, dat deze samenwerking zo spoedig mogelijk tot stand wordt gebracht. De Algemene Nederlandse Me- taalbedrijfsbond heeft positief gereageerd op het besluit van minister De Block, een over heidsgarantie te verlenen bij de financiering van een reparatie- nieuwbouwdok door Verolme - NDSM. In een voorlopig com mentaar (de bond heeft de mededelingen van de minister nog niet volledig kunnen be studeren) zegt de ANMB, dat de minister bij de keuze van het project in ieder geval gedeelte lijk het advies heeft gevolgd dat de vakbonden hem vorige week vrijdag hebben gegeven. Hoewel niet werkelijk de garantie is ge schapen, dat er niet toch twee projecten tegelijk in uitvoering zullen worden genomen (waar van dat van de Rijn-Schelde-Wll- ton Fijenoordgroep althans aan trekkelijker heeft gemaakt, over leg te plegen met de combinatie Verolme-NSDM. De bonden hebben de minister vrijdag verzocht, samenwerking tussen de werven af te dwingen door de brdrijfsvergunningenwet als stok achter de deur te zetten. Deze wet die zelden is ge bruikt voorziet in de mogelijk heid, uitbreidingen die met het oog op de economische gevolgen ervan ongewenst zijn, tegen te De ANMB heeft op zakelijke gronden begrip voor de beslis sing van de minister. De bond hoopt, dat, wat de samenwer king tussen de verschillende groe pen scheepsbouwers betreft, het gezonde verstand zal zegevieren. De voorzitter van de katholieke bond van werknemers in het me- (Zie slot pag. 3 kol. 2) MINISTER De Block heeft beslo ten aan Verolme-NDSM een ga rantie van f 75 miljoen te verle nen voor een mammoetdok in de Botlek. Hieraan zijn enkele voor waarden verbonden (pag. 1 en 8). DE SCHOOLVERLATERS in Zeeland beïnvloeden het peil van de werkloosheid In deze provincie (pagina 2). VUURWAPENS DE HAAGSE politie signaleert een toenemend gebruik van vuur wapens door geweldplegers (pagi na 3). JANSSEN greep weer zjjn kan sen in de Tour de France (pagina 4). Binnen- en buitenlands nieuws pagina's 1, 3 en 4. Zeeuws nieuws pagina's 2, 5 en 7. Radio- en tv pagina 9. Sport pagina 4. Financieel nieuws pagina 11. alsnog een voor allen aanvaardba re samenwerking tot stand te doen komen en te voorkomen dat op korte termijn twee reparatiedok- ken worden verwezenlijkt. De bewindsman heeft, zo blijkt verder uit het comminiqué de betrokken wer ven voorts meegedeeld dat de regering bereid is om, zodra de tijd rijp is voor de bouw van een tweede raparatiedok voor zeer grote schepen, een verzoek financieringssteun, indien deze noodzakelijk is, in overweging te nemen. De besprekingen met de betrokken wer ven over de uitvoering van dokprojecten r de nieuwbouw en/of reparatie van (Zie slot pag. 3 kol. 4) DEN HAAG GPD) De minister van economische zaken, mr De Block, heeft besloten een overheidsgarantie te verlenen voor 75 miljoen gulden bij de financiering van een reparatie/nieuw bouwdok voor zeer grote schepen in het Botlekgebied door Ver olme Verenigde Scheepswerven/NDSM. Blijkens een communi qué van het ministerie van economische zaken zijn aan de ga rantie de volgende voorwaarden inzake samenwerking verbonden: WS zal een officieel bod uit- zich tot het uiterste in te spannen brengen op de aandelen van de NDSM. Dit bod zal door het bestuur van de NDSM gunstig moeten worden geadviseerd. 2 De overname mag niet leiden tot een wezenlijke verminde ring van de werkgelegenheid bij de NDSM te Amsterdam. 2 WS/NDSM dienen bereid te zijn overleg te plegen met de Rijnschelde-groep (Rotterdam- sche Droogdok Maatschappij NV en koninklijke maatschappij De Schelde NV) en de dok- en werf- mij. Wilton Fijenoord NV over een regeling van het gebruik van het reparatiegedeelte van het dok. Bjj een ontbreken van overeenstem ming, dan wel onmiddellijk, dienen WS/NDSM bereid te zijn voor gemeenschappelijke kosten drie personen te doen aanwijzen, het zij in onderling overleg,, hetzij door de president van de arrondisse mentsrechtbank te Rotterdam. De ze drie personen zullen over de inhoud van een regeling advies uit brengen, dat bindend zal zijn voor de partijen. De verplichting tot de ze bereidheid zal gelden tot 1 janu ari 1969. Het doel van het over leg resp. van het advies van deze drie personen dient te zrjn, het treffen van een zodanige regeling van het medegebruik inclusief het beheer van het reparatiegedeelte van het te bouwen dok, dat zij een basis is voor goede samenwerking. Wanneer te zijner tijd de be hoefte aan reparatiecapaci teit de bouw van een tweede repa ratiedok in het Nieuwe Waterweg gebied wenselijk maakt, zullen VVS/NDSM een desbetreffend plan van Rijn-Schelde en/of Wil ton Fijenoord steunen, waarbij zij recht zullen verkrijgen op een evenredig deel in dit dok, zulks in samenhang met de regeling voor het gebruik van het dok aan de Botlek. Gezien het feit, dat de stichting van een tweede repara tiedok onder de huidige omstan digheden onverantwoord lijkt, heeft de minister een dringend be roep gedaan op alle partijen, om Groot gezin bij brand omgekomen CARBONEAR (NEW FOUNDLAND) (RTR) Een 59-jarige vader en zes van zijn acht kinderen zijn maandag om het leven gekomen bij een brand in Conception Bay, die hun huis in de as legde. De 37-jarige moeder van het gezin en twee dochters zijn in ernstige - «tand in het ziekenhuis Man gooide vrouw en kind uit raam WIESBADEN (DPA) Een 30-jarige sprong hij er zelf uit en liep ernstige verwondingen op. Het één jaar ouae zoontje heeft enige ribben gebroken en de 25-jarige vrouw is na een behande ling in het ziekenhuis naar huis gezon den. Wat het motief voor de daad is, is nog niet bekend. SWALMEN (ANP) Tussen Swalmen (bij Roermond) en Boekoel is maandagmiddag om vijf uur een stoffelijk overschot gevonden van een meisje. Het stoffelijk overschot lag in een greppel en was ge deeltelijk bedekt met bladeren en plaggen. Het stoffelijk overschot is van een meisje van naar schatting 14 tot 18 jaar. Op een persconferentie in Swalmen deelde de officier van justitie, mr Delissen, mee, dat in de omgeving van Swalmen en in verder Midden-Limburg geen meisje woiöt vermist, waarvan het uiterlijk overeenkomt met dat van het gevonden stoffelijk overschot. Ze was gekleed in een rood Jack en droeg donkere laarzen, het meisje was 1.50 meter lang. De politie heeft de stellige overtuiging dat hier een misdrijf in het spel is, doch had maandagavond nog geen definitieve aanwij zingen hiervan. Het meisje had geen papleren bij zich. THIEÜ JOHNSON WASHINGTON-SAIGON (Reu ter, AP, AFP) President John son is van plan over een week of twee naar het gebied van de Stille Oceaan te vliegen voor een ge sprek met president Thieu van Zuid-Vietnam, zo is van diploma tieke zijde in Washington verno men. Vermoedelijk zullen zij elk aar in Honolulu ontmoeten. Thieu zou aanvankelijk naar Washing ton komen, maar heeft daarvan afge zien met het oog op een verwacht Viot- eong-offensief. De president van Zuid- Vietnam stelde daarop voor aan presi dent Johnson dat ze elkaar ergens in de Stille Oceaan zouden ontmoeten gedu rende de komende weken. President Thieu was in april door presi dent Johnson uitgenodigd en had erin toegestemd zich in juli naar de VS te be geven, zo werd in het communiqué ge zegd. .Maar de ontvangen inlicntingen wijzen erop, dat de Vietcong een nieuw offensief voorbereidt tegen verscheidene steden in het land. De president vindt, dat zijn afwezigheid voor twee weken, in verband met de reis naar de VS, voor zijn land moeilijkheden zal opleveren. Aan de andere kant zou een te kort stondig officieel bezoek, of een bezoek, dat wellicht afgebroken zou moeten wor den, ongewenst zijn'. Het communiqué vervolgde: .daarom heeft de president van Zula-Vietnam met de president van de VS besloten, het be zoek tot later in het jaar uit te stellen. Maar de twee staatshoofden hebben be langrijke en dringende kwesties te be preken, waaronder het vraagstuk van Ie vrede en de gemeenschappelijke in- panningen in de huidige strijd. De pre sident van de republiek Vietnam heeft derhalve president der VS een bijeen komst van enkele dagen over enkele we ken ergens in het gebied van de Stille Oceaan voorgesteld'. Artillerieduel aan Suezkanaal TEL AVIV (AFP) Egyptische troi pen hebben maandagmiddag met auto matische wapens en artillerie over het Suezkanaal geschoten op Israëlische mi litairen die het vuur beantwoordden, zo heeft een woordvoerder van het Israëli sche leger meegedeeld. NEW YORK (RTR) De federale Ni- gerlaanse regering heeft maandag In een advertentie van twee bladzijden In de ,New York Times' bekendgemaakt, dat zij het Rode Kruis en andere hulp organisaties op vrijwillige basis zal toe staan levensmiddelen, medicijnen en an dere goederen via de federale Unies nnar de lijdende bevolking van Biafra te vervoeren. De federale regering voegt hier echter aan toe dat de economische sancties te ren Biafra .niet opgeheven kunnen wor- len voor er een einde Is gekomen aan de rebellie.' De economische oorlogvoering, aldus de federale regering, is helaas bij elke oorlog een integrerend deel van de militaire operaties. De regering-Gowon doet dan in de advertentie een beroep op de .vrienden van Nigeria' om de Bla- fraanse leiders over te halen het idee van de afscheiding op te geven en aan sluiting bij Nigeria te zoeken omdat dit de enige oplossing is. De advertentie, door de Nigeriaanse regering geplaatst om het Amerikaanse volk .voor te lich ten' heeft ca 15.000 dollar gekost. DR BLAIBERG STEEDS BETER KAAPSTAD (AP) De toestand van dr PhiUp Blaiberg heeft zich maani' voortdurend verbeterd. In een medi buUetin dat om 17.30 uur werd uitgege ven door het ziekenhuis .Groote Schuur' werd gezegd: ,de vooruitgang ln de toe stand van dr Blaiberg blij'ft aanhouden. Zowel de longcompUcaties als de lever infectie vertonen tekenen van een verbe tering in de situatie. De patiënt is veel opgewekter'. Maandag heef heeft mevrouw Blaiberg een bezoek gebracht aan haar echtgenoot. .Het is een echt wonder', zei ze na afloop maar professor Barnard merkte op dat het alleen maar .heel hard werk' was ge weest. Hij voegde er aan toe dat hij zeer tevreden was óver de algehele toestand van zjjn beroemde patiënt. MEERDERHEID FRANSEN WIL POLITIEK ÉÉN EUROPA PARIJS (RTR) Precle» 67 pro- cent van de Fransen wil dat Euro pa op politiek gebied een groot ge heel wordt, zo zegt het weekblad .Express' op grond van een onder zoek van de publieke opinie. Acht procent van de ondervraagden was gekant tegen deze éénwording en 25 procent had geen mening. UTRECHT (ANP) De tarieven van de Nederlandse spoorwegen voor het vervoer en het afhalen en bestellen van stukgoederen als vrachtgoed en expresgoed gaan met ingang van 1 augustus aan staande met 12,5 procent omhoog. Tevens wordt het minimumbedrag aan vracht per twaalf maanden, waarover de zogenaamde abonnementsreductie wordt verleend, verhoogd van 6700 tot 15.000. eze reductie zal voortaan vijf procent bedragen voor vrach tbedragen tussen 15.000 en 50.000 en even als voorheen tien procent voor vracht- bedragen boven 50.000. De reductie geldt in het vervolg niet meer voor zendingen expresgoed. Het tarief voor het vervuUen van doua neformaliteiten wordt met 15 procent verhoogd, zowel voor stukgoed als wa- genladingen. De maatregelen beogen: volgens NS een verdere aanpassing van de vrachtprijzen aan de kostenstijgin-1 gen van de laatste jaren en een verbe tering van de financiële resultaten van het atukgoederenvervoer. y LISSIN GEN-OOST Nog voordat prins Bernliard op 13 september aanstaande het chemische bedrijf van Hoechst- Vlissingen in Vlissingen-Oost officieel zal openen, zal op de uitgebreide industrieterreinen al het eerste stalen geraamte verrezen zijn voor de tweede fosforoven en wat daarvoor al lemaal verder nodig is. Eind 1969 moet de fosforprodnktie van het ogenblik mét deze vol gende fase verdubbeld zijn. Voor de werkgelegenheid bete kent dit een uitbreiding van het personeelsbestand met 100 man. Vorige week heeft het Duitse moederbedrijf Farbwer- ke Hoechst AG te Frankfurt (M) besloten voor dit volgende project in het Sloegebied in to taal een bedrag van 65 miljoen DM (bijna 60 miljoen) te in vesteren. Hef .eigen' bouwbedrijf van Hoechst» Friedrlch Uhde GmbH te Dortmund, is Inmiddels be gonnen met de voorbereidingen voor deze grootscheepse uitbrei ding van het Vlissingse chemi sche bedrijf, die zich voorname lijk zal voltrekken op het sinds 1 mei in gebruik genomen bouw blok van 6 hectare en op het blok in het hart van het momen teel beschikbare terrein, waar de centrale diensten zjjn en worden gevestigd. Wanneer de nieuwe eenheid van Hoechst over ongeveer anderhalf jaar zal draaien, zal de fosforproduktie van 30.000 ton per jaar op 60.000 ton zijn gebracht en de produktie van natriumtripolyfosfaat van 60.000 ton op 120.000 ton. Beide produkten en ook het geproduceerde fosfomiur zqn vrijwel uitsluitend bestemd voor de wasmiddelenindustrie. Naarmate de huisvrouw de was steeds venier mechaniseert en de wedloop naar het witste wit van de was nog alsmaar sneller gaat, neemt de vraag naar grondstoffen voor die wasmiddelen voortdurend toe. ,We hebben de vaste overtuiging, dat deze produktie bij de ontwikke ling van de markt in ieder geval zal worden afgezet', zei ons gisteren ir H. Friedrich, gedelegeerd com missaris van Hoechst-Vlissingen, toen hij de nu concreet geworden plannen toelichtte. Het is "zelfs zo, dat het aanvankelijk voorgenomen tempo voor de uitvoering van de verschillende bouwprojecten met on geveer een half jaar is versneld. Voor wie Hoechst-Vlissingen in het komende jaar passeert betekent de nu begonnen uitbreiding dat het sil houet van de verschillende comple xen wat verder zal dichttrekken. De ontvangstloods van de grondstof fen, met het puntdak de ,Sloe- kathedraal', waarheen grote trans portbanden leiden zal 42 meter langer worden. De sinterfabriek (waar het erts wordt fijngemalen tot knikkers, die een sintering bak- proces ondergaan) wordt vergroot. Er komt dus een tweede fosforoven naast de bestaande. Het is de be doeling dat een afvalwaterstation wordt gebouwd. Het laboratorium (Zie slot pag. 2 kol. 3) Minister De Block van economische zaken zich sinds vrijdag ge steund wetend door het kabinet heeft de knoop resoluut doorgehakt: Ver olme krijgt de begeerde kredietgarantie voor een mammoetdok. Het communiqué van economische zaken spreekt van een overheidsgarantie voor 75 miljoen gulden bij de financiering van een reparatie- nieuwbouwdok voor zeer grote schepen in het Botlekgebied door Vercflme Ver enigde Scheepswerven NV NDSM. Welis waar heeft de regering enkele voorwaar den aan de kredietverlening verbonden, maar daaruit valt geenszins af te leiden, dat Verolme met die 75 miljoen aan han den en voeten wordt gebonden. Hij moet nu een bol uitbrengen op de aandelen van de NDSM, welk bod gunstig moet worden geadviseerd door het bestuur van deze Amsterdamse scheepsbouwmaat schappij. De overneming mag niet leiden tot verminderde werkgelegenheid bjj de NDSM en voorts moet Verolme bereid zijn overleg te plegen met de Rijn-Schel- degroep en Wilton-Fijenoord over een regeling voor het gebruik van het repa ratiegedeelte van het dok. Gezien de re cente uitlatingen van Verolme mag men aannemen, dat deze voorwaarden de kre dietverlening voor Verolme geenszins in geivaar zullen brengen. Toch blijft de ontwikkeling rond het mammoetdok opmerkelijk. De laatste da gen is naar buiten gekomen, dat er gro tere belangen op het spel staan dan al leen de bouw van een mammoetdok en alles wat daarmee annex is. Iets van die andere, grotere belangen, werdt, zij het nog altijd wat vaag. genoemd in de mo tivering van de ministeriële beslissing continuering van de werkgelegenheid bij de NDSM in Amsterdam. Op een pers conferentie heeft de minister later ge zegd, dat hem bij het verlenen van de kredietgarantie ln deze volgorde voor ogen stonden: 1. een vorm van samen werking als bepleit in het rapport-Key- zer (samengaan van werven) en 2. da zorg voor de werkgelegenheid in Am sterdam. XIn geloven, dat de minister de beide VV motiveringen voor zijn beslissing beter in een andere volgorde had kunnen geven: de continuering van de werkgelegenheid dient nummer één te staan, de" samenwerking nummer twee. In de eerste plaats wordt deze samen werking als eis gesteld door de regering. Verolme van zijn kant zou hebben ge zegd, dat hij de NDSM niet overneemt alvorens verzekerd te zijn van de kre dietgarantie voor het mammoetdok. Zo wel door de regering als door Verolme i» de veriening van de kredietgarantie dus duidelijk aan de NDSM gekoppeld. De NDSM. bepaald niet een van de sterkst# bedrijven in de Nederlandse scheeps bouw. Een bedrijf ook,-waar de situatie niet rooskleurig is en dat, als steun zou uitblijven, misschien wél eens gedwongen zou kunnen zijn z'n poorten te sluiten. Gevolg van een dergelijke stap: massale ontslagen, met alle daaraan verbonden neveneffecten van dien. Het is zeer be grijpelijk, dat de regering daarvoor te rugdeinst. Zij wenst eenvoudig het risico niet te aanvaarden van verstoring van de arbeidsrust in de hoofdstad en zeker niet in de vitale sector van de metaalindus trie. Men zou het ook zo kunnen zien: de re gering heeft er veel voor over de werk gelegenheid van de NDSM te continu eren. In Verolme heeft zij de man gevon den, die hieraan zijn medewerking wfl geven. Verolme is ook de man, die een mammoetdok wil bouwen, evenals trou wens de Rtjn-Scheldecombinatie met Wilton-Fijenoord. De regering neemt de in haar ogen enig juiste beslissing: de kredietgarantie is voor Verolme. Uit een oogpunt van werkgelegenheidspolitiek het kabinet worstelt er al sinds zijn bestaan mee kan men achter de be slissing van minister De Block staan. Er is inderdaad veel aan gelegen, dat de werkgelegenheid in bedrijven als de ND SM gecontinueerd blijft. De gehele Ne derlandse economie is daarmee gebaat. Nochtans kan de beslissing van de mi nister een zeker gevoel van onbehagen oproepen. Vooral voor de .andere wer ven'. die evenzogoed een stuk werkgele genheid in ons land vertegenwoordigen, moet de beslissing van de minister toch een tegenvaller zijn. Inmiddels weet nu de .concurrentie' van Verolme, in casu de Rijn-Schéldecom- binatie en Wilton-Fijenoord. waar zij met deze minister en met haar plannen voor een mammoetdok niet zoals Ver olme in het Botlekgebied, maar op de Maasvlakte aan toe is. Overigens heb ben deze samenwerkende werven de ,klap' zien aankomen; vorige week kon digden zij aan, nadat zij door de minister over de jongste ontwikkelingen waren ingelicht, zelf een mammoetreparatie bedrijf te stichten, waarin schepen tot 300.000 ton kunnen dokken. Gisteren was van de zijde van Wilton-Rijn-Schelde nog geen commentaar te verkrijgen op de ministeriële beslissing. De combinatie, die maandag persoonlijk door minister De Block is ingelicht over zijn beslissing, wil de woorden van de bewindsman nog eens rustig laten bezinken. De minister heeft nu wel gezegd, dat aan de werven van Rijn-Schelde en Wilton-Fijenoord is meegedeeld, dat de regering bereid is een verzoek tot financieringssteun voor een tweede reparatiedok voor zeer grote schepen in overweging te nemen .zodra de tijd daartoe rijp is', maar dat is een zaak, die pas op wat langere termijn kan gaan spelen. Op dit moment .koopt' Wilton-Rijn-Schelde daar niets voor. We zijn benieuwd, welke de eerstvolgen de stappen van deze combinatie zullen zijn. Zullen de werven zich in grote lijnen aan de beslissing van de minister confor meren en ingaan op zijn voorstel met Verolme rond de tafel te gaan zitten om te praten over een regeling voor het ge bruik van het reuzendok van Verolme? Op korte termijn zullen we het antwoord op de vraag weten. Ad Interim ATHENE (REUTER-PA) Een krijgsraad in Athene heeft drie mannen tot 5,5, 8 en 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van sa menzwering tegen het bewind. Vijf be klaagden kregen vo o rwaardeljjke straf fen van 2 en 4 jaar en 13 verdachten zijn vrijgesproken. De 21 beklaagden, onder wie 15 ma rinemannen, zouden behoren tot de .De mocratische verdediging*, die kort na de militaire machtsovername van april 1967 is opgericht. De drie die de zwaarste straffen kre gen. zijn door de krijgsraad als leiders van d;e beweging aangemerkt. He: zijn. de 30-jarige marine-onderofficier Poli- tis, die tien jaar kreeg, de 32-jarige socioloog Notaras, tot 8 jaar veroor deeld en de 31-jarige econoom Sophou- lis, die vijfeneenhalf jaar moet opknap pen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 1