Zaamslag speelt sportief spel HET SLUIMERENDE SINT KRUIS extiA vlaand DORP WIL CENTRALE SPORTVERENIGING WIELRENNER DE FEBER VERKOCHT ZIJN FIETS tinjDAG 14 JUNI 1968 ZEEUWSCH-VLAANDEREN ZAAMSLAG Wanneer omstreeks september de nieuwe gymzaal van Zaamslag klaar is, hoeft het gemeentebestuur echt niet bezorgd te zijn dat het gebouw ook maar één avond in de week leeg zal staan. Het dorp heeft tegen die tijd namelijk een flink uit de kluiten gewassen ver eniging, waar liefhebbers van de meest uiteenlopende takken van sport een onderkomen vinden. Hoe de zaken precies in hun werk zijn gegaan vertelt de heer P. de Leeuw, een van de bestuurs leden van het comité dat zich met het project ,Sde s van sport, bemoeit. ,We zijn jarenlang Dezig geweest om een gymzaal te krijgen. Aanvanke lijk lagen er plannen om de bouw te realiseren als onderdeel van de nieuwe o 1 s. later wilde men hem incalculeren bij de cvo-school en er is zelfs gedacht aan hot voormalige hervormd verenigingsgebouw en de oude o 1 s aan de Veerstraat als tij delijk onderkomen. Het gemeente bestuur slaagde er echter enige tijd geleden in medewerking te krijgen bij de bouw van een nieuwe zaal an nex zwembad aan de Sportlaan, in de buurt van de sportterreinen. Dit was voor ons actiecomité aanleiding om te bekijken in hoeverre de di verse sporten bedreven kunnen wor den binnen één organisatie.' Op ini tiatief van de heer F. Dieleman, hoofd van de o 1 s en collega van de heer De Leeuw, die de cvo-school leidt, rolden er bij alle inwoners enquête formulieren in de bus, waarop men zijn voorkeur voor bepaalde sporten kenbaar kon maken. Er kwamen er 250 retour, met daarop de meest uiteenlopende wensen. ,Als actieco mité zagen we voorlopig reëele kan sen voor korfbal, volleybal, atletiek en gymnastiek, tennis, judo, tafel- benms en zwemmen.' vertelt de heer De Leeuw. Ze worden stuk voor stuk ondergebracht in zg .secties.' Die krijgen elk een apart bestuur met een commissaris, die op hun beurt het uit 3 mensen bestaande hoofd bestuur (dat nog gekozen moet wor den) bijstaan. Op die manier is er binnen de organisatie een vrij grote autonomie mogelijk maar men ont komt, doordat het hoofdbestuur bij verdeling van de donaten regelden, de huur van de zaal, subsidieaanvragen en de indeling van het gebruikssche- ma van de ruimte regelend optreedt, toch aan het gevaar van versnippe ring naar buiten toe. De nieuwe ver eniging noemt zich voorlopig sport vereniging. Zaamslag (,een naam die alles zegt') en er zijn al ontwerp statuten. OPRICHTING competitie en het is de bedoeling, dat datzelfde gebeurt met de volley balsectie. Al met al is deze start op brede basis in het tot dusverre op de voetbalvereniging nu sport- arme Zaamslag een opmerkelijk feit .We hebben bijzonder veel medewer king ondervonden,' aldus de heer Dieleman. ,Het gemeentebestuur staat achter ons en daarnaast krij gen we steun van de middenstand bij aankoop van sportkleding en derge lijke. Je hebt hier hele gezinnen die Hd zijn, zij het dan ook van diverse secties. Dan wordt er een zekere korting toegepast op de contributie- betaling. Het is zo, dat de secties zelf hun contributie regelen, dat is af hankelijk van de kosten die ze moe ten maken. Wanneer een korfbal- groep meedoet aan de competitie en daarvoor op reis gaat heeft dat van zelfsprekend Invloed op de kas. We rekenen als vereniging in zijn totali teit op 250 leden.' dat ook een zwembad en tenniftfia- nen omvat. De grond waarop het complex is geprojecteerd was aan vankelijk bedoeld voor industrieves tiging, maar omdat de belangstel ling tegenviel besloot de gemeente er een andere bestemming aan te geven. Zowel de gymzaal (voor de firma die hem neerzet een .model zaal') als het zwembad zijn uitste kend geoutilleerd. Beide worden bij voorbeeld vanuit één punt verwarmd, waarbij het water van het bad een temperatuur kan bereiken van 23 graden. .We krijgen meer dan voor alleen de scholen noodzakelijk Ie.' vindt de heer Dieleman. En daarnaar hebben hij en zijn bestuursleden (de dames De Haas en Dobbelaar en de horen J. Haak Visser, J. Hamelink en P. de Leeuw) dan ook gehandeld, de afgelopen maanden. SPORT COMPLEX Het gereedkomen van de gymzaal staat niet op zichzelf. Het gebouw is opgenomen in een groter geheel, Zaamslag kreeg er in een klap een bruisende organisatie bij. en dat in een gemeente waar de enige sport activiteiten uen jaar lang werden bedreven door de voetbalvereniging. Hoe staat die tegenover een groter verband? De heer Dieleman: .Er zijn informele contacten geweest, maar daar bleef het voorlopig bij. Men staat er in voetbalkringen toch wel wat huiverig tegenover en daar speelt misschien mede de angst om leden te verliezen een rol bij. Een breder opgezette sportvereniging bergt natuurlijk altijd de kan* la zich dat hij mennen weghaalt die voorheen, omdat er nu eenmaal geen keus was. zich maar Wj de voetbal vereniging aansloten. Maar daar staat tegenover dat de voetbalclub dan kan rekenen op mensen die rich echt voor deze sport intenweren.' En de heer De Leeuw: .Mijns lnriens komt een sport-minded maken van Zaamslag de voetbalclub alleen maar ten goede'. Een ander probleem waarmee men te kampen heeft is het aantrekken van deskundige trai ners en leiders, dat manifesteert zich bijvoorbeeld bij de gymnast!ekaeetie. ,Je start met vijf groepen van di verse leeftijden. Hoeveel mensen heb je nodig, welke taken krijgen zij? Eenzelfde feit doet zich voor bij het judo. Maar dat probleem willen we oplossen door een sportschool in te schakelen. Ik heb trouwens de indruk dat die andere problemen met het aantrekken van trainers zich op wat langere termijn ook wel oplossen.' meent de heer Dieleman. Wanneer hij bij de gymzaaWn-aanbouw staat steekt hij zijn hand op naar de voor zitter van de korfbal sectie, een tuin der, die voor dit complex een deel van zijn grond heeft moeten afstaan. .Hij deed het graag, trouwens anders word je ook geen voorzitter van de korfbal.' Een staaltje dat symbo lisch mag beten. Al zien ze er in Zaamslag echt de dramatiek niet van in: t Is toch immers voor de sport vereniging?... In een aantal gevallen draaien kwa men ook de secties al officieel van de grond. Daarover vertelt de heer Dieleman, die optreedt als voorzit ter van het comité. .Korfbal» begon vier weken geleden met zo'n man of twintig en nu zijn het er al veertig. Voor de gymnastiek kwamen er 80 aanmeldingen binnen, de volleybal werkt met 30 leden en de sectie tafeltennis telt er 20. Volgende week donderdag gaan we beginnen met het judo en daarvoor zijn zo'n 25 liefhebbers.' Bij de oprichtings vergadering zijn vaak vertegenwoor digers uit de hogere regionen van de betreffende sporten aanwezig om de mensen enigszins wegwijs te ma ken. De korfbal speelt mee in de }/oorzitter Dieleman veel medewerking Bouw nieuwe gymzaal geen dag leeg FAVORIET SLUISKII SLUISKIL A maf cur Willy de Fe- ber uit Sluiskil heeft dezer dagen zijn racefiets aan de schaarse) wilgen in zijn woonplaats gehangen om zich vol goede moed aan de versterking van het Sluiskilse voetbalelftal te wijden. En daarmee verliest het dorp aan het Kanaal zijn enige coureur, juist voor er op 13 juM een wed strijd wordt gereden. Hoe kwam 22- jarige De Feber tot zijn besluitf ,Ik vond het moeilijk worden om de wielrennerij met mijn werk bij de NS 31 te combineren. Natuurlijk speelt er meer mee. Bijvoorbeeld het feit dat ik de laatste seizoenen ben teruggevallen wat de prestaties aan gaat. Daar is de militaire dienst deels schuld aan. Je kon je veel min der concentreren en dat merk je pas goed als je daarna- weer aan koersen MENSEN IN DE SPORT WILLY DE FEBER ...aan de wilgen. gaat doen. Veertien dagen geleden reed. ik. in Hoofdplaat. Ik kreeg er een leklce band en dat is de aanlei ding geioorden om er definitief een punt achter te zetten.' In totaal acht seizoenen wasde SluisktUenaar bij diverse wedstrijden te vinden: hij reed er zo'n 400, ein digde in 205 koersen bij de eerste 10. .Mijn topperiode beleefde ik in 64 Ik won bij de nieuwelingen 8 koer sen en reed mee in vier klassiekers de omloop van de Maasvallei (2e), het land van Bart je in Assen (Ze), de Acht. van Bladel (Se) en het kam pioenschap vau Nederland waar ik 1.0e werd'. De Feber kraam bij de wielrennerij in zijn lagere schoolja ren. Een van zijn onderwijzers orga niseerde een soort wielercompetitie van een dag of tien. WiUy eindigde elke dag als eerste, reden genoeg, vond hij, om een racefiets aan te schaffen. ,Ik trainde mezelf. Twee jaar heb ik bij de adspiranten ge reden en anderhalf jaar bij de nieu welingen. In die sectoren icon ik 15 wedstrijden. Maar ja, dat was alle maal voor de dienst. Daarna ging het gewoon niet meer. Op een gegeven moment kom je voor de keus te staan: wielrennen of werken, nou het is bij mij het laatste geworden.' Tijdens zijn loopbaan heeft De Fe ber altijd veel steun ondervonden van de wielersupportersclub Sluiskil. Men vindt het daar dan ook jammei' dat hij de sport eraan heeft, gegeven. .Zeker gezien zijn resultaten als nieu weling. Maar ja, icielersport is nu eenmaal niet alleen van aanleg af hankelijk. Daar komen heel wat meer factoren bij kijken.' zoals een van de bestuursleden het formuleerde. Willy heeft zijn besluit echter maar me teen radicaal doorgezet. Op de vraag waar zijn uitrusting is gebleven ant woordt hij Verkochtalles de deur uit binnen een paar dagen.' Het lijkt wel of het leven in Sint- Kruis stil staat. Komende vanaf Aar denburg ziet men reeds van ver de toren staan, welke reeds in 1483 werd gebouwd. Wanneer men onbe kend in de streek is denkt men een grote gemeente aan te treffen. Niets is echter minder waar. Gebouwd op een hogere zandrug (aeolische vor ming) ligt Sint-Kruis dromend tus sen akkers en grasland. Piekerend over het feit dat het dorp in 1941 haar zelfstandigheid werd ontnomen en werd gevoegd bij de gemeente Aafdenburg. Oud is Sint-Kruis in elk geval wel. Want reeds in een charter van de Sint-Baafs abdij van 6 september 1292 werd het als parochie genoemd. Ondanks de kleinheid en vergetel heid wist de fotograaf A. van Over- beeke het te vinden. Afgebeeld ziet u de Dorpsstraat waar zich een be langrijk deel van het dorpsleven in afspeelde, (omstreeks 1900). De meest linkse persoon op de foto is Machiel Dhont. Deze woonde in Aar denburg. Zijn beroep was horlogema ker. Hij reisde zijn klanten af met paard en wagen. Repareerde klok ken, wekkers en horloges en wanneer het niet anders kon, konden de klan ten meteen een nieuwe wekker enz. kopen. Daarnevens ook sieraden wel ke bij de toen nog algemeen in ge bruik zijnde klederdracht hoorden. Naast hem staat de toenmalige smid Van Baal. Hij deed zijn smederij over aan Zonnvijlle, die in 1920 zijn zaak vervolgens overdeed aan Lu- cier, wiens bedrijf nog altijd in de Dorpsstraat aanwezig is. De persoon in uniform is veldwachter Vonhout, oud-koloniaal, die er de wind wel onder had bij de jeugd. De drie vrouwspersonen zijn rasp Digna Leempoel, Marie le Grand, nu mevrouw Kaan. woonachtig in Middelburg, van de rijwielfabriek Transvalia, en Anna van Male, later getrouwd met J. Hubregtse, kleerma ker, ambtenaar burgerlijke stand van Sint-Kruis, kantoorhouder van de Pit aldaar. Zij kwamen in 1902 wonen in het huis waar nu het post agentschap van de PTT Is geves tigd. Eerst in 1939 kwam er een of ficieel agentschap van de PTT in Sint-Kruis. J. Hubregtse kwam in 1941 op wachtgeld toen de gemeente Sint-Kruis werd opgeheven. Anna van Male stamde af van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, geboren te Male bij Brugge, 1330-1384 (graaf van 1346-1384). Achtereenvolgens on derscheidt u op de foto van links naar rechts: het café van Bram Lu- cier, in 1912 overgenomen door de familie Paridaen, het bekende café waar in de tweede wereldoorlog door de Duitsers een inval werd gepleegd. Vader Paridaen en zijn vier zoons werden toen weggevoerd. Daarnaast het meestershuis, want Sint-Kruis had toen ook nog een school met respec tievelijk de bovenmeesters Risseuw, De Windt, die voor de klas overleed en Klaaysen. Onder hetzelfde dak van het toenmalige gemeentehuis. Het aanplakbord voor mededelingen en aankondigingen ziet u duidelijk hangené Daarnaast bevond zich de woning van veldwachter Vonhout. Rechts achterin de straat bevond zich de Wilhelminaboom, welke enige jaren geleden op .onverklaarbare' wijze plotseling gerooid bleek te zijn. Wist u dat omstreeks 1850 Sn deze gemeente de laatste wolf in West- Zeeuwsch-Vlaanderen werd gescho ten? Tussen Zandwijk en Boomdijk, in het bosje van nu Dhont door de toenmalige burgervader van Aarden burg, Jacob Blindenbach. H. Prent,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 31