MANNEN VROUWELIJKE MEDEWERKERS DOET U DIT JAAR EXAMEN LTS? AKF> APPARATEN- EN KETELFABRIEK DEN HAAG NV GOES PERSONEEL j NV DE FABRIEK KANTOORBEDIENDE plaat-constructiewerken een vrouwelijke kracht, LTS-leerlingen GEMEENTE MIDDELBURG EEN SCHOONMAAKSTER geslaagd?wat nu! enkele meisjes PHILIPS II NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN Fabriek Roosendaal NV PHILIPS' GloeilamDenfabrieken EEN ADMINISTRATEUR 1. EEN K00KLEIDSTER 2. EEN HULPKOK PIENTERE JONGEMAN 1 FA S. C0K ZOON 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 JUNI 1968 ITRITE Maïsbaai 6 Postbus 1 Middelburg Telefoon 01180 - 6151 Lampvoeten voor elektrische gloei- en gas ontladingslampen - Metaalwaren Wij hebben voor het keuren en sorteren van ons produkt enige vacatures voor Wij bieden in een prettige, moderne werk omgeving in vaste dienstbetrekking droog en schoon werk tegen hoge beloning Gunstige extra voorzieningen zoals aparte dameskantine gratis werkkleding winstdeling winstdelingsspaarregeling reiskostenvergoeding De minimumleeftijd is 15 jaar. Komt u eens informeren of schrift u eens aan de afdeling personeelzaken NV DE VJLTKITE FABRIEK, Postbus 1, Middel burg. Telefonisch kunt u ons bereiken op telef. 01180 - 6151 tussen 08.00 uur en 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur, van maan dag tot en met vrydag. Op ons kantoor is plaats voor een met typediploma. Wy bieden aan een zelfstandige werkkring. Groothandel Fa I. Verduijn Zn Boulevard 6, Breskens, telefoon 01172 -1446. Op nevenstaande foto ziet u het interieur van onze moderne fabriek, waarin u de gelegenheid wordt geboden in de aparte BEDRIJFSSCHOOL opgeleid te worden voor het Bemeteldiploma in het vak De duur van de cursus is 2 jaar. Tijdens de opleiding wordt theoretisch onderricht gevolgd aan de 11 s te Goes. Beloning vindt plaats overeenkomstig cao in de metaal industrie, terwijl ook alle sociale voorzieningen van toe- Zijn. Sollicitaties te richten aan onze personeelsafdeling, telefoon 01100-6940, toestel 141. SCHANSWEG 4 - POSTBUS 69 Gevraagd een ervaren chauffeur moet met aanhangwagen kunnen rijden. J. A. Krijger Duivenhoek A 29 RILLAND-BATH Telefoon 01185-368 Op het kantoor van de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TE VL1SS1NGEN kan onmiddellijk geplaatst worden Chemie, de industrie van de toekomst! In september gaan wtj weer beginnen met de LEERLINGEN OPLEIDING „BEMETEL" EN „V.EV." Htervoor komen in aanmerking werktuigbouw en elektrotechniek die dit jaar bun einddiploma behalen. De groep werktuigbouw zal niet alleen de algemene opleiding krijgen, maar ook in het bijzonder worden geschoold op het gebied van de apparatenbouw in de chemische industrie en in het leggen van pijpleidingen. Deze groep ontvangt eveneens een praktische oplei ding in het lassen. De tweede groep wordt na beëindiging van de V.E.V.- opleiding geplaatst in de schakel- en trafostations of bij gebleken geschiktheid in de afdeling Meet- en Regeltechniek. De praktische opleiding vindt plaats in onze speciaal daarvoor ingerichte leerllngenwerkplaats, terwijl het theoretische gedeelte wordt gevolgd aan een Tech nische School. Wij bieden moderne arbeidsvoorwaarden en verzorgen het vervoer van en naar ons bedrijf. Zij, die geïnteresseerd zijn, verzoeken wij een sollici tatiebrief te schrijven en deze voorzien van een recente pasfoto, met in de linkerbovenhoek van de brief de letters L.W. te zenden aan de Chef Personeelszaken van Hoechst-Vlissingen N.V„ Postbus 65, Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. voor lichte administratieve werk zaamheden, alsmede bediening telefoon etc. Goede kennis van Nederlands la vereist. Leeftijd 18-20 Jaar. WIJ bieden een afwisselende werk kring met betaling volgens cao. Sollicitaties, schriftelijk aan de directie of mondeling aan ons kantoor, Walstraat 58-60, Vlissingen, waarbij u kunt vrageD naar de heer Verboom. Voor het schoonhouden van het stadhuis wordt gevraagd WERKTIJDEN: maandag tot en met vrijdag van 17.15 tot pim. 20.15 uur. Per week wordt in totaal 16 uur gewerkt. SALARIS: 3,23 per uur voor 23-jarigen en ouder, exclusief 6% vakantietoelage. De premie AOW/AWW komt voor rekening van de gemeente. Schriftelijke sollicitaties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, worden ingewacht binnen een week na het verschijnen van dit blad. Nadere inlichtingen worden gaarne na kantoortijd ver strekt door de hoofdbode-conciërge, Stadhuisstraat 1, Middelburg. Bij deze functionaris kan men zich tevens binnen de gestelde termijn opgeven als gegadigde. Voor ons jong en snelgroeiend bedrijf vragen wij voor onze opleiding tot ADMINISTRATIEF ASSISTENTE die zojuist geslaagd zijn, resp. deze meenden examen doen voor het diploma M.U.L.O., H.A.S. of detail handelsvakschool. Tijdens werktijd worden zij ter plaatse 2 middagen per week onder gediplomeerde leiding opgeleid voor de erkende diploma's typen, Nederlandse handelskorres- pondentie en eventueel steno. Zij zullen geplaatst worden m één van de verschillende sektoren van ons kantoor zoals: boekhouding, inkoop administratie, expeditie, bedrijfs- en magazijnadmini stratie. Wij bieden een prettige werksfeer, moderne arbeids voorwaarden en vrij vervoer van en naar ons bedrijf. Indien u belangstelling hebt, dan vragen wij u uw brief, vermeldende levensloop en opleiding, inklusief een recente pasfoto met op de brief in de linker bovenhoek de letters A.O. binnen 10 dagen te richten aan de Chef van de Afdeling Personeelszaken van Hoechst- Vlissingen N.V., Postbus 65, Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang nemen. Onze bedr^en zijn met Neder landse medewerkers bemand. Heeft u vrije tijd? AUes duurder? Voor u geen be zwaar! Verkoop nu koffie, thee en cacao, van le klas branderij, rechtstreeks aan de consument. GEEN HOGE PROVISIE - BELASTING!!!! Schrijf een briefje onder no 950, postbus 37 - Gronin gen. U krjjgt er geen spijt Actieve manl. of vrl. benzinepompbediende AUTOBEDRIJF ,DE TOEKOMST' NV Middelburg Telefoon 01180-3220 Wij zoeken voor onze lompenfabricoge tof 40 jaar, zowel voor dag als voor ploegendienst. Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen adres van tot Hoofdweg 40 18.45-19.15 uur Dorpsstraat 82 19.30-20.00 uur Inlichtingen iedere dinsdagavond Plaats hotel-café-restaurant Rilland-Bath 't Wapen van Rilland Krabbendijke De Koophandel Kruiningen De Korenbeurs De Zwaan De Landbouw De Goede Verwachting Dijksfraat 2 Verbeek Kerkplein 1 Sollicitaties schriftelijk aan: Fabriek Roosendaal, afdeling personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2 Kapelle Goes Lewedorp Ovezande Markt 6 Kerkplein 47 Markt 38 20.15-20.45 uur 19.00-19.30 uur 19.45-20.15 uur 19.00-19.30 uur 19.45-20.15 uur NV Handelmaatschappij A. D. te Utrecht, haar filiaal MIDDELBURG Betrokken functionaris zal worden belast met de gehele administratieve gang van zaken op ons verkoopkantoor, wo voor raadadministratie en kasbeheer. Voor deze zelfstandige en verantwoordelijke functie zoeken wij Iemand van circa 25 jaar, met minstens een ulo-opleiding en het prak tijkdiploma boekhouden. Zij, die over enige kennis omtrent non- ferrometalen, kunststoffen en sanitair be schikken, genieten de voorkeur. Belangstellenden worden verzocht telefonisch contact (tel. 01180-5537) met onze commercieel bedrijfsleider op te nemen voor het maken van een afspraak. Het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk, afdeling bijzonder jeugdwerk in internaat»- verband, vraagt voor het meisjesinternaat ,De Hohorst' te Leusden. Taak: het samenstellen van de menu's, het bereiden van de maaltijden, het geven van eenvoudige kook lessen en het verrichten van werkzaamheden op pedagogisch terrein. Leeftfjd: 21-28 jaar. De functie biedt mogelijkheden voor studie in de rich ting van de kinderbescherming of de sociale academie. voor het jongenskamp .Vreekwijk' te Deurne. Taak: assistentie en vervanging van de kok. Leeftijd: 18-30 jaar. Salaris volgens rijksregeling. Brieven te richten aan liet ministerie van cultuur, re creatie en maatschappelijk werk, afdeling B. J- Steen- voordelaan 370 te Rijswijk Z.-H. SPOED. Gevraagd van 18 juni tot eind augustus een RIJ INSTRUCTEUR Wordt hier eventueel voor opgeleid. Sollicitatiebrieven onder letter V 64, bureau PZC, Vlissingen. Welke boekhandel (26 Jaar) met RUIME ERVARING in de boekhandel? Brieven onder nr B 165, bureau PZC, Goes. iimimiiiiimiiiiiiiiiniiniimi 3 In ons magazijn te Goes hebben wij plaats voor een S Schritelijk of telefonisch contact opnemen 3 met M. van de Berge, Henry Dunantstraat 50, Kruiningen. Telefoon 01130-1802. 3 Groothandel in huishoudelijke en luxe artikelen Marconistraat 8 - Goes iiimiiHiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiuiu

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 16