Vlissings protest maximum provincie luchtvervuiling Afscheid mej. Barto bij firma Den Boer lasbedrijf mag blijven orgel concerten 5 Onderwijs MARKTBERICHTEN Lasbedrijf WALCHEREN KERKDIENSTEN G. LE0NHARDT START SERIE ATLETIEKKAMPIOENSCHAPPEN VAN START IN VLISSINGEN Nieuwe bootdienst Gent-Vlissingen Zomeravondvoeibal Rotte heropend IATEÜOAG I JUNI 1968 PROVINCIAIE ZEEUWSE COURANT vtJSSPfGEN - Prot^ Ue* - MP» gemeenteraad vrydajpmddag teren het voornemen van de pro- K Zeeland om de provinciale bUdra- het meten van luehtverontreinl- P een maximum te verbinden. giV'»1"". pro,3' ~v. rijn pre-advies laten horen. De St er overigens vlot mee akkoord towUet beschikbaar te stellen voor ntedngen in het meetjaar 1968/1968. Voori» besloot de raad deel te nemen aan Ln remeenschappeliike regeling Inzake bestrijding van de luchtverontrelni- fjffi'eer E. de Priester (pvda) had nog in dringend verzoek: .Het gaat niet aan f" overheidsfunctionarissen en ook le- r' ,_n gs en b en w in de tijd van hun ZL om het nu eens populair te zeggen. I^nor eens extra vergoedingen als pre sentiegelden krijgen voor het bijwonen vergaderingen. Dat geeft tot allerlei misstanden aanleiding. Aan het begin ia club volledig aanwezig, maar na een uur als de presentielijst is getekend wide vergoedingen dus binnen zijn. zijn S-weer velen verdwenen'. Burgemeester Roemers zegde toe binnen de gemeen schappelijke regeling deze opmerkingen Jan de orde te stellen- De heer J. J- Kempe (pvda) werd de voorlopige winnaar van een slag om hot verWrsonderwijs op scholen. Voorgesteld was een krediet te ver lenen voor de aanschaf van een ver- keersonderwijsmethode voor leerlin gen van de vijfde er zesde klas van radvertentie openbare scholen. De hoofden van scholen hadden echter voor alle klas sen gevraagd. Na enige discussie stel de de heer Kempe: .Het is een ver plicht schoolvak geworden en daar voor moeten we materiaal geven'. Burgemeester Roemers trok het voor stel toen in. ook al omdat de wethou der van onderwijs niet aanwezig was. De heer Kempe won de slag volledig bij een voorstel .Inzake het bevoegd gezag over de gemeentelijke scholen voor voort gezet onderwijs'. Dit hield in dat de be voegdheid onderwijskrachten te benoe men niet meer bij de raad lag maar bij b en w. De heer Kempe wilde de benoe ming van schoolhoofden echter aan de; raad laten. Zijn voorstel werd met alge mene stemmen aangenomen. Bij het ver lenen van eervol ontslag aan de heren J. Oosterling, hoofd van de openbare Bo- nedijkeschool, en H. W. Zwagerman, hoofd van de openbare ulo. kwamen er waarderende woorden van de heren Sj. Joustra (pvda) en wethouder F. G Smit Een voorstel om een verzoek van de heer Schaap ongegrond te verklaren, vond geen genade b(j de raad. De heer Schaap wilde z|jn lasbedrijf je van het pand O la- cisstraat 145 naar het pand 170 in de zelfde straat verplaatsen. Aan de hand van de zogenaamde .bevriezingsverorde- nlng* konden b en w dat weigeren. De raad vond dat kennelijk niet humaan: de leden meenden dat dit bedrijfje niet paste op het industrieterrein omdat deze zaak het ten dele moet hebben van kleine kar weitjes als het aanlassen van een onder deel aan een kinderwagen Burgemees ter Roemers en de wethouders Smit en Fillns betoogden dat het hier in feite om een principebesluit ging: nu kan leder een wel In beroep gaan; men schept een precedent. De raad liet zich echter niet ermurwen en verwierp met zes stem- nen voor en 13 tegen het voorstel. Be halve de wethouders Smit. Janse en Fi- lius stemden de heren Lorier, Van Sluijs Rooijen (allen pe) voor. Akkoord ging de raaa met een herzie ning van net plan voor een nieuw ge meentelijk woonwagenkamp aan de oos telijke Bermweg. Desgevraagd deelde wethouder Smit mee nu toch wel een be slissing over een regionaal woonwagen kamp te verwachten. Er zijn twee ge schikte plaatsen: bij Goes en bij Middel burg. Daarover zal volgende week een brief aan g3 gericht worden Een oud gezegde Is: .Goede wijn behoeft geen krans'. Dat zou dus ook kunnen betekenen: goede mode heeft geen aanbeveling nodig zorgt dat de mode- en kledingcollectie anders dar anders is en voor zichzelf spreekt. Maar u moet wel weten waar dat WAARdevolle te krijgen Is en daarom noemden wij onze naam even om u daarop I attent te maken. ZOMERAVONDUITVOERING KLOETINGSE GYMNASTEN Donderdagavond heeft de Kloetingse gymnastiekvereniging op het groentje aan de Vijverweg een zomeravonduit voering gegeven. Ook de gymnastiek vereniging VZOS uit Yerske verleende, haar medewerking aan de avond. Op verdienstelijke wijze demonstreerden de gymnasten hun kunnen in o a vrije-, knots- en hoepeloefeningen, evenwichts- balk. brug ongeljjk en hoge rek. Het programma werd afgewisseld met een show van cowboys en majoretten. Het was een onderhoudend programma waarvoor de medewerkenden véél waar dering oogstten. Directeur F. B. den Boer in zijn toespraak tot tnej. Bcts Ba no (in het midden), die na 46 jaar bij dc firma Den Boer te hebben gewerkt afscheid nam. (Foto PZC) Concert OKK GASTEN IN MIDDELBURG: verloting AUTO'S AFSLUITEN MIDDELBURG ,Je bent ZOi extra nummer geschreven hoofdartikel .En zij ploeterde voorlas, vertrouwd en verweven met net be- .De PZC-era zuilen je ook missen', ver- u„(. „„,1 zekerde procuratiehouder C. P. Buys na- drijl, dat het voor ons vreemd zal m,.nS lipt PZC-personeel. En namens de - zijn als je er vanaf volgende week' ^1j!^nf|®|^eenftï^e^e^,l^v*rkins niet meer zult zitten'. Deze woor- ir heb altijd prettig gewerkt bij de fir- den sprak de heer F. B. den Boer, directeur van de CV drukkerij Den l»Ü Metaalbewerking, de heer West-1 strate, veel succes toewenste. Boer te Middelburg, vrijdagmiddag tot mej. Bets Barto, voor wie het onverbiddellijke moment aangebro ken was waarop zij van een welver diende rust mag gaan genieten. Gisteren was het de laatste dag in haar ruim 46-jarige loopbaan bij de firma Den Boer. Mej. Barto kreeg van directie en collega's veel waar derende woorden te horen en ook uit een keur van bloemen, geschen ken en brieven van relaties uit het hele land kon zij opmaken hoezeer haar werk gewaardeerd is. VKI1.LV(i .WALCHEREN' GA MIDDELBURG 31 mei. Golden Dehcioua 75 58. 70 52 60, 65 50. 60 37—39. 2 D 18—20. 3 erof 14. 3 fijn 16. Winston 65 83—84. 60 60— 61 2 D 42—43. 3 grof 32. Aardbeien 1: Elista 76—78 Regina 74—80 Cambridge 69. Gorelia 72—81. Vola 79—80. Aardbei en 42: Gorelia 60—77 DeuLsch Evern 74. Red Gauntlet 62—68 Elista 65—67. Re- glna 55—78. Cambridge 5973. Vola 74 Tomaten A 1 120-131. B 1 122—125. C 1 94—105, CC 1 66. A 2 94—121. B 2 66 -117, C 2 69—89. CC 2 66. Aardappe len: Bintje bonken 59. idem grote 6 Furore^ bonken 5—6 Koopmana blauwe, grote 7. Nieuwe aardappelen: grote 60— e79. drielingen 55—77. kriel 39—51. Groenten: Sla 5—18. Andijvie 22—38 Postelein 3443 Spinazie 9—50. Splta- kool 1645. Boskroten 26—52. Boepeen ,3580. Kaasnljbonen 400407 Kaaprin- ses.senbonen 370—407. Rabarber 427. Radijs 10—18. SnljseldertJ bos 2—10. Snij- selderlj per kistje 99—118. Peterselie per kistje 26—131. Uien 32. Sjalotten 4—9. Waspeen 100—120. Rode kool 32—37. Komkommers groen 76 4346. 61-76 20- 4 4. 51-61 25—34. 41-51 20—30. 36-41 20- 21, krom per kg 3032- Bloemkool: 6 stuks per kist 80—120. 8 stuks per kist 46—71, 10 stuks per kist 23—48. 12 stuks per kist 1622. 15 stuks per kist 1525 Rammenas 16—17. Prei 14—16 Plant- uien 611. Kaasnljbonen krom 305307 Asperges 217421. Vroege aardappelen aanvoeren tn groen ten kisten met 25 kg netto. I mei. Pe* VEILING TERNEUZEN i 1 1 A 7 64—8 B 2 34—71. C 28—Zï. C 2 16—43. afwijken'. 16—30 Per t>o« «rc-tei denj 11—16 Kadljt 1»-25 Peer, kg: Eerstelingen 75—T7 Spinaal- kool 43—48 Savooi»kool 76-30 I 133—137. B ISO. C 7 101 Komk 37 Peulen 703—723 Rabarber X gea A 378. B 2SO-SW B blauw 193. C 134. C blauw 133-144 Aardbeien 71-103 VEILING KAPELLE rndcaU: 3 x april 309. Ged: iprtl li.—. 5 x april 15.10. mld- VISMIJN COLJJNSPLAAT dagral: 7 x r.r,v 12.20. 17 X "pril 15.20. 10 1016 kz exportgarnalen 388—480. 67 kg W l5 5 <'J' 'J bot, 53 kg kabeljauw. 353 kg tong. 369 nov april and- kg paling, 7 kg tarbot. 7 kg griet 34 kg omzet: 5 w spiering. 13 kg geep. 3 kg visiever. 3381 Deltc L I t SO 44—55 54—63 2 65 44—53 60 31—46. 53 30. grof 31—» fijn 1621kroct 15 WlnttOO I 75 79. 1 70 80—90 I 65 I 59. 60 56. 2 60 45. 2 55 26—34. 2 50 26. 75 4L 3 70 56. Kaaaardbclen per dooa van 203 gram Gorelia 1 67-77. 2 5067 Vola 1 69-76 2 50-65 Red Gauntlet 1 64-83. 2 41 08 Kegina 1 «0—73. 2 46—56 Senga Sengnna 2 44 Cambridge Vigour 1 72—73. 2 53—62. EllalS 1 67-75. 2 48-66. AARDAPPELTBRMUNMARKT 29 r 306. 2; kg schol, 70 kg ongesorteerde vis. ADVERTENTIE TAXI CENTRALE ABEE Nieuwe Haven 77—29. Middelburg VEILING VV7.B 31 mcl- Groene krultbeaecn e beien per dooa Red Gauntlc Reglna 2 68. 3 43 Senga Ser 2 78. 2 86. 3 53—57 Perziken 31. 2 21. t 89. 8 s s per 12 6*' 73. 10 i per en Vandaag, zaterdag 1 juni, zal het fan farekorps OKK te Westkapelle een con cert geven op de muziektent. In de pauze van dit concert zal de uitslag van de Rode-Kruisverloting worden be kendgemaakt. Zaterdag 1 juni GOES Prins van Oranje. 19.30 uur: Peter ud hls Rissing Four. KRUISINGEN: Ons Dorpshuis, vanaf 13 i ■oliiteofesUvaL MIDDELBURG Molenwater 9—18 uur: niatuur Walcheren. Stuivertje, 20 uur: discobar. Kantine technische school. Zuidstnge], uur JeugdbiJeenkomst Phllateca. afdeling Middelburg. Veiling: toog-ln gereformeerde jeugd SOUBURG De Zwaan. 20 uur: High way. VLISSINGEN Concertgebouw. 20 uur: The falters en Different ages .Victoria'. 21 uur: Les Idoles. WESTKAPELLE - Muziektent: concert OKK ie kunst HULST - Gemeentehuls. 10—12 uur: tentoonstelling werken Hugo Metten. MIDDELBURG Van Benthem en Jutting. 10-17 uur: tentoonstelling .Het schlldersge- tlacht Schütz" TERNEUZEN - Galerie J 34. 14—17 uur: ten toonstelling werken Ben d'Armagnac en Gerrll Dekker. O's De Wiekslag-: tentoonstelling werken Jan Vegter. IVESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9—18 uur: tentoonstelling werken Ger Lataster. ZAAMSLAG Het Poontje: tentoonstelling "arken Arn Kroonder. BERGEN OP ZOOM - Luxor 18.43 Mootmaar slecht. Roxy. 18.45 en 21 uur: Stiletto-gangsters, 14 Jaar. GOES - Grand. 19 en 21 uur: W donker ls. 18 Jaar. MIDDELBURG - City 30 uur: J twee keer. 14 Jaar OOSTBURG Ledeltheater. 20 u 18 Jaar, TERNEUZEN - "go. 14 Jaar. VLISSINGEN - Alhambra. 19 en 21 Bonnie en Clyde. 18 Jaar uur: tentoonstelling werken Ger Lataster. ZAAMSLAG Het Poontje: tentoonstelling werken Arn Kroonder. BERGEN OP ZOOM - Roxy. 14.30 uur: Re volverhelden van de rode rivier. 14 Jaar. 18.30. 18.45 en 2) uur: Stiletto-gangsters, 14 jaar. Luxor. 14 uur: Wraakiocht der Apachen 16 18.43 en 21 uur: Mooi.... maar .slecht GOES Grand. 15 uur: Murieta. de zwarte wreker. 14 Jaar. 19 en 21 uur: Wacht tot het donker ls, 18 Jaar. MIDDELBURG City. 14.30 en 20 uur: Je leeft maar twee keer. 14 Jaar. OOSTBURG Ledeltheater. 14 uur: Harem holiday, alle leeftijden. 16.30 en 20 uur: Blow up. 18 Jaar. TERNEUZEN Luxor. 14.30 en 20 uur: Dok ter Zjlvago. 14 jaar. VLISSINGEN— Alhambra. 15 uur: De on zichtbare tegenstander. 14 Jaar. 20 uur: Bonnie en Clyde. 18 Jaar- Maandag 3 juni GOES Prins van Oranje. 19.30 uur: The new black and white. KAPELLE 9 uur: pupllientoernool. MIDDELBURG - Molenwater. 9—18 uur. mi niatuur Walcheren. SOUBURG Jeugdhonk .The Pub': Soul discobal. VLISSINGEN - Nolleboa: seml-landdag Le ger des Hells. Concertgebouw. 20 uur: The circulations. .Victoria'. 21 uur: Les Idoles. - Luxor. 20 upr: Dokter Zjl Zondag 2 juni MIDDELBURG - Molenwater. 918 uur: mi niatuur Walcheren SOUBURG - De Zwaan, 's middags fan club, 20 uur: Shoking blue VLISSINGEN - Concertgebouw. 20 uur: The pink floyd en Dragonfly .Victoria-, 21 uur: Les Idoles. HULST - Gemeentehuls, 12—18 uur: ten- toonstelling werken Hugo en Guido Metsers TERNEUZEN - Galerie J 34. 14—17 uur: ten toonstelling werken Ben d'Armagnac en Ger rit Dekker 0!s ,De Wiekslag- Jan Vegter. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte. 14—18 tentoonstelling werken HULST Gemeentehuis. 12—18 uur: ten toonstelling werken Hugo en Guldo Metsers. MIDDELBURG - Rijksarchief Zeeland. Sint- Pteterstraal 38. 9.30—12 30 en 13.30—17.30 uur:| tentoonstelling .IJzeren weg^p langs dam- TERNEUZEN - Galerie J 34. 14—17 uur: tentoonstelling werken Ben d'Armagnac en Gerrlt Dekker OI s .De Wiekslag-: tentoonstelling werken Jan Vegter. WE8TDORPE - Galerie Troutzaerte. 14—18 uur: tentoonstelling werken Ger Lataster. ZAAMSI AG Het Poontje- tentoonstelling werken Arn Kroonder. I De heer Den Boer herinnerde er in een toespraak aan. dat hij juist eindexamen hbs had gedaan toen mej. Barto op 19- jarige leeftijd in 1922 bij de firma Den MIDDELBURG De politie verzoekt °^JT' ,7s1 Ara5' Qwatr Z& ons op het volgende te wijzen: personeelslid, de heer S P. Wille Hotel- en pensionhouders en particulie-assisteren. Mej. Barto startte op ren worden geadviseerd om er bij hun ^5 ^der,J' van waaruit zij promotie het kantoor, toen gevestigd MIDDELBURG De serie orgelconcer ten in de Nieuwe Kerk gedurende liet zomerseizoen üi Middelburg zal dins dag om 8 uur geopend worden door Gnstav Leonhardt. Dit openingsconcert of meer officieel tintje Hoofdadministrateur J. J. Rijkse belicht- Bets Barto begon daar met het Dom- burgs badnieuus, waarvan zH 46 jaar gangen verzorgde en vanaf het eerste nummer had zij 33 jaargangen de super visie over .Metaalbewerking'. en worden geadviseerd om er bij hun gasten met name tijdens het pinkster- weekeinde op aan te dringen him voer- m de Smt-Pieterstraat. tuigen af te sluiten en er geen goederen van waarde in achter te laten. Gedurende het paasweekeinde werd na melijk een vrij groot aantal op de weg geparkeerde auto's opengebroken. Vele goederen werden er uit ontvreemd. Ver schillende van deze wagens behoorden toe aan toeristen uit binnen- en buiten land. Hoewel de dader, een buitenlandse jongeman, enkele dagen later werd ge vat. kon slechts een deel van de vér- miste goederen worden achterhaald. Nu er hoogstwaarschijnlijk tijdens het pink- sterweekeinde weer vele toeristen in Middelburg zullen zijn wil de politie voorkomen dat dergelijke praktijken zich herhalen. ,Je hebt heel wat werk verzet daarnaast ben je voor mij een toever laat geweest bij verenigingsadmini- straties', verklaarde de heer Den Boer. .Tot zeer grote tevredenheid heb je 46 jaar al dat werk verricht. Je hebt nooit een moppèrtje van me gehad', voegde de directeur daar veel betekenend aan toe. Hij liet tot slot zijn woorden vergezeld gaan van een herinnering aan dit afscheid. Mede-directeur W de Pagter wees er op. en zondag 8.30 en 11 gezongen) maan dag (tweede pinksterdag) 8.30 en 11. Op weekdagen, dinsdag-, donderdag- en za terdagmorgen 9. woensdag- en vrijdag avond 19.15. Martinuskerk Souburg: viering van Pinksteren: zaterdagavond 19 en zondag 7.30 en 9.30, maandag f tweede pinksterdag) 9.30, op weekda gen: dinsdag-, donderdag- en vrijdag morgen 8. woensdagavond 19. Katholiek Militair Tehuis. Hellebardierstraat: vie ring van Pinksteren: zondag 9.30 maan dag (tweede pinksterdag) 9.30. St. Jo- sephziekenhuis: viering van Pinksterenl zondag 9, maandag (tweede pinkster-j dag) 9. 2 juni: Middelburg 9, 10.30 en 12. za-l terdag 19. Westkapelle: strandkerk 8.3i en 10. 1 juni 19. vrouwenpolder 8.30 e 45—51. 3 22. afwijkend 42—65 Kroptla I '.6-18. 2 3—14. Per bo»: Selderij 6—12 Peterzelie 7—10 Ram mens» 7—8, Kervel 8-0. Wortelen 86-98. Kroten 41—74 Per kg: Prei afwijkend 17. Spinazie 30—33 Rabarber 9—16 Spitskool 31—52 Peultje* 370—630 Oude aardappelen 5—8. Nieuwe aardappelen grote 135—130. drie lingen 99—121. kriel 93—128. Naber en ds Meyer. Oostkapelle 10 ds Richard, 7 ds Krijger, Rittnem 10 ds Broeder cn ds Brederveld, Serooskerke 10 en 7 ds v. d. Wind, St. Laurens 10 ds Ruys. Veere 10.30 ds W'eenink. Vlis- singen": St. Jacobskerk 9.30 ds Kwast. 5 as Verseput, Johanneskerk 9 ds Ver- seput, 10.30 en 7 ds v. d. Schoot. Emma- nuëlkerk 9.30 ds v. Melle, 't Anker en Walk-lnn: geen diensten. Vrouwenpol der 10 ds De Boer HA, Westkapelle 9.30 en 2.30 ds Oosthoek. Zoutelande 9 en 10.30 ds v. Teyhingen. 7 ds v. Melle. Pinkstergem. lissingen 2.30 dienst Volle Evang. Gem. Fil. Kapel Vlissin- gen Vrouwestraat) 9.40 dienst, Middel burg 10 dienst, vrijdag 7.30 dienst. Geref. Gem. in Neef. Middelburg 10. 2.30 en 7 leesd., Arnemuiden 9.30. 2 en 6 leesd. Herv. Evang. Westkapelle 9.45 en 2.45 dhr Faassen. Geref. Kerk. Arnemuiden 10 en 2.30 ds Oegema; Domburg 10 drs Helderman. - 7 ds v. d. Bom: Gapinge 10 en 2.30 ds dat mej. Barto haar werk altijd goed Dondorp: Grijpskerke 10 en 2.30 ds Den deed en met grote toewijding. Daarvoor.Hengst: Koudekerke 9.30 en 2.30 ds Els- en voor de prettige verhouding, die er hout; Meliskerke 10 en 2.30 ds Meijer; allijd was. dankte de heer De Pagter.iMiddelburg Oostkerk 9 ds Wessel, Hof- .We zullen je missen. Ik kan het kan-|pieinkerk 9.30 ds Joosse. 2.30 ds Van toor moeilijk zonder jou voorstellen' ver-i Wilgenburg. 5 ds an Til, Getulgenïskerk zekerde hij. j 9.30 ds Van Til. 5 ds Joosse. Plan Zuid De heer De Pagter had voorts bena- *0-1p ds Yfi?1 Wilgenburg, 5 ds Wessel, drukt, dat dit afscheid meer herinne- 9ost" (:n West-Souburg 9.30 ds Meyer, ringen bij hem opriep dan het vertrek interkerkelijke dienst ds Meijer en ds van zovéél voorgangers. Naber; Oostkapelle 9. 10.30 en r ds Hartholt; Serooskerke 10 en 2 30 ds Van ZONDAG 2 JUNI Ned. hen. kerk. Aagtekerke 10 ds. Zoethout, 7 ds Kronenburg, Arnemuiden 10 en 2.30 kand. Vreewijk. Blggekerke 9 en 10.45 ds Van Tuyll, Domburg 10 en 7 ds Duk. Gapinge 2 ds De Boer HA. Grijpskerke 10 ds Krijger. 2.30 ds Ri chard. Kleverskerke 9 ds Weenink, Kou dekerke 9 en 10.45 ds Altena. Melisker ke 10 ds Van Woerden, Middelburg Oostkerk: 10.15 ds Rinkema, Nieuwe Kerk 10 ds Brummelkamp HD, 7 ds v. Embden. Engelse Kerk geen dienst. Koorkerk 10 ds Van Santen. Ontmoe- tingskerk: 10 ds Lingen, 7 ds Brummel kamp, Aula-Zuid 9 ds Van Embden. Nieuw- en St Joosland 9 en 10.30 ds aVn Boven. Oost Souburg 9.30 ds Den Toom, West Souburg 9.30 ds Naber, Geref. kerk: 7 interkerkelijke dienst, ds 11. Domburg recreatieterrein 10. Zoute- ADVERTENTIE) Zoodacdien»! Taxi'*, Mlddrlbort le Ploksterco: GEBR BLANKER TELEFOON MU 2e Pinksteren: TRIO-TAX - TELEFOON 2600 GEBR. BLANKER TELEFOON 2885 .Want wij hebben zoveel langer s: gewerkt', verklaarde de heer De Pagter, er aan toevoegend: .Over een goede maand zitten er voor mij ook 46 jaar op'. Ook hij bood mej. Barto een herinnering krjjgen en zal onder meer bijgewoond worden door vertegenwoordigers van liet provinciaal bestuur en het gemeen tebestuur van Middelburg. Leonhardt heeft te een andere goede zijde van Bets Barto. Namens het kantoor- en technisch per soneel van de firma Den Boer dankte hij haar voor .de moederlijke zorgen' gekregen door zijn onderzoekingen op muziekwetenschappelijk terrein en door zijn opzienbarende interpretaties van de muziek uit de Ifle, 17e en 18e eeuw. Leonhardt wil zieli bij zijn interpreta ties niet beperken tot de weergave van het notenbeeld, maar deze oude muziek tol klinken brengen in de geest an de tjjd, waarin deze ontstond, dat vil zeggen met alle rijkdom van de rij wel nimmer genoteerde versieringen, dynamiek en rytmische verlevendigin- gen. Zyn programma voor dinsdagavond zal op deze oude meesters gebaseerd zijn. Het luidt als volgt 1 Hymne ,A solis ortus card ine' van Miehaël Praetorius; 2 Hexaehordfanta- sie van Jan P. Sweelinek; 3 twee varia ties over .Herr Christ, der einig Gottes- bekendheid zorgen voor melk voor de koffie tijdens de oorlogsjaren, voor bloemen, voor schone handdoeken, voor .seintjes' bij verjaardagen en jubilea enz. Bedrijfslei der A. C. de Vos dankte voor de prettige wijze, waarop hij 23 jaar met mej. Barto samengewerkt heeft. Namens de .mensen vanachter de groene deuren', het technisch perso neel. bood drukkerychef H. M. Ha- rinok een bijzonder gesehenk aan: een extra nummer van Metaalbewerking, waaraan iedereen in het bedrijf mee werkt heeft en waarin mej. Barto haar belevenissen bij het bedrijf kan nalezen. ALTIJD OP TIJD Wouwe; St.-Laurens 10 en 2.30 ds De Craene: Veere 10 en 2.30 ds Streefkerk: Vhssingen 9.30 ds Kornet, 7 ds Groene- veld, huishoudschool Paauwenburg 10 ds Groeneveld, 5 ds Kornet; Vrouwen polder 9 en 10.30 ds Dondorp. 7 ds Don- dorp; Westkapelle 9.30 ds v. d. Bom. 2.30 ds Helderman. Geref. Gemeente. Aagtekerke 9.30, 2 en 7 ds v. Vliet; Meliskerke 9.30, 2.30 en 7 ds Weststrate; Middelburg 9.30. 2 en 6 30 ds Zijderveld; Oostkapelle 10 en 2.30 leesd.; Vlissmgen 9.30. 2.30 en 6.30 leesd.; Westkapelle 9 30. 2 en 6 leesd.: Zoutelande 9.30. 2.30 en 7 leesd. Geref. Kerk (vrijgem.). Middelburg 8.30 ds Wiskerke. 4.30 ds Dekker; Souburg ds v. Dijk; Vrouwenpolder 9.30 en 2.30 ds Tnemstra: Vlissingen 4 30 ds Van Dijk: Zoutelande 10.45 leesd.. 4.30 ge- comb. dienst te Middelburg. Clir. Geref. Kerk. Middelburg 9.30 en 5 ds v. Amstel; Vlissingen 9.30 en 5 ds Mans. Vrijz. Herv. en Remonstr.kr. Middelburg 10 ds Van Santen, Vlissin gen 11 ds v. d. Berg. Evang. Luth. Gemeente. Middelburg 10.30 dr Bakker; Vlissingen 9 ds Bak ker. WEEKENDDIENST ARTSEN' Middelburg J. Z. S. Pel. Bouaaase Kaai lt. telefoon 2585. Vlissingen: saterdag na 9 uui vra: A. H. van Dijk. Koudekerkseweg 53, te lefoon 3459. ic pinkster: (na 8 uur vmi: G de Greef, Badhuisstraat 114. telefoon 2121: 2e pinkster: fna 8 uuri: A. J Mijnlleff. Kotide- kerkseweg 78a. telefoon 2525. Serooskerke. Veere en Oostkapelle: P Bom. Dorpsstraat 2. Oostkapelle. telefoon 01183-276. Westkapelle. Zoutelande en Koudekerke: L. SIoos. Middelburgsestraat 94. Koudekerke. telefoon 0U85-231Domburg.' F G. Vaan drager, Weststraat 7. Domburg, tel. 01188-271.1 heer 340 Tandarts: zaterdag 910 vm. zon- en feest dagen 1112 uur v m: zaterdag en zondag: H A. Reddinglus. Badhuisstraat 11, telefoon 2481: 2e pinkster: G. H van Bergen. Lange Giststraat 37. telefoon 2938. Apotheken: Middelburg: L. Korte Delft 12. tel. 2739; Vlissingen: J. H. M van de Sande. Badhuistraat 2224. tel. 2088. Dierenarts: dr. R M. Barkema. Sprencklaan 5. Middelburg. teL 01180-3118 Chirnrgendienst: ziekenhuis Bethesda. Kou- dekerkseweg 79, tel 2951. Wijkverpleegsters: Middelburg en Nleuwland zuster A. Jasperse. Prinses Marljkeplein 3. iel. 2919. ,Ons Genoegen' bracht bezoek aan .Dockyard' VLISSINGEN Vorige week bracht do koninklijke harmonie ,Or.s Genoegen' uit Vlissingen een tegenbezoek aan d« harmonievereniging .Dockyard' in het tuindorp .Heiplaat'' te Rotterdam. Bij aankomst van de Vlissingse veren ging bij het gebouw .Courzand'. bracht de narmonievereniging .Dockyard' enige pittige marsen ten genore. In zijn welkomstwoord sprak de voor zitter van .Docyard' zijn vreugde er over uit. dat ook de beschermheer van de koninklijke harmonie ,Ons Genoegen', de heer J. W. Hupkes. directeur van de Kon. Mij. .De Schelde' met zijn echtge note aanwezig was. evenals de besrherm- 1--an de narmonievereniging .Doek- yard'. Ir K. van der Pols. directeur van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij .Docyard'. Spreker verheugde zich voorts over do goede samenwerking van de beido scheepswerven en van de respectievelijke verenigingen, die dit tegenbezoek mo gelijk heeft gemaakt. Ook ir K. van der Pols sprak zijn voldoe ning over dit bezoek uit Na enige verpozing werden de beide korpsen tot één groot geheel geformeerd en werd in een gezamenlijke mars een rondgang door het dorp gemaakt op weg naar de Spidoboot voor een rondvaart door de Rotterdamse havens. Gedurende deze tocht werd een brood maaltijd genuttigd en trad ook de boe- Vlisslngen: Groene Kruis (ook voor Sou- renkapel .De Juunzaalers' op. C. J. Radstatoe. Sottegemstraa: Dit optreden oogstte vee! succes btj de 38, tel. 01184- Oranje-Groene Kruis: zuster A. Hubregtse, Leliënlaan 1. lel. 3768. Veere. Vrouwenpolder. Serooskerke. Gapinge. Sint-Laurens. Ooe-Jca- pelte. Aagtekerke en Domburg' ruster Ma gendans. Markt 36. Veere. teL 01181-339 Rotterdamse gastheren. Na de rond vaart gaf de harmonie en het trompet- terskorps .Deltaband' van de koninklijke harmonie .Ons Genoegen' een muzikale show, die ook z^er op prijs werd gesteld door het publiek. Vier wedstrijdmiddagen Spannende 1500 m heren verwacht .Van dit technisch personeel heeft u i a schien de meeste grijze haren overgehou- sohn van Heinrich Scheidemann; 4 den', meende de heer Harinek, wijzend op .soms vervelende zetters' en .drukkers en binders, die altijd extra moeite vroe gen'. .Maar al die jaren heb ik nooit meegemaakt, dat Metaalbewerking niet op tijd was. Al die spanningen zijn terug te brengen tot uw grote liefde voor het bedrijf èn Metaalbewerking', verzekerde de drukkerijchef. die tot slot het door PZC-hoofdredacteur G. A. de Kok in het Praeludium in d van dezelfde compo nist; 5 Toccata eon durezzo e ligature van Jolinnn Kaspnr Kerll; 6 koraalfan- tnsie ,In Dieh bal»' ich gehoffet' van Frans Tunder; 7 praeludium und fuga in b moll van Joh. Seb. Baeh; 8 koraal- oorspel .Liebster Jesu wir sind hier' an dezelfde componist en 9 Fantasia sopra Magnificat, eveneens van Joh. Seb. Baeh. BERGEN OP ZOOM - Roxy. 14.30. 16.30. 18 en 21 uur: Elvls heeft double trouble, al leeftijden Luxor. 14 16. 18 45 en 21 uur .Strijd zonder genade GOES - Grand. 15 uur. Murle'la, de zwarte wrekei. M jaar. 19 en 21 uur: Wacht tol het donker ls. 18 jaar MIDDELBURG - City. 20 uur: Je leeft maai twee keer. 14 Jaar. OOSTBURG - Ledeltheater. 14 en 20 uur: Harem holiday alle leeftijden. 16.30 uur: Blow up. 18 Jaar. TERNEUZEN' - Luxor 14 30 en 20 uur Dok ter Zjlvago. 14 jaai VLISSINGEN - Alhambra 15 uur: De on zichtbare tegenstander. 14 Jaar. 20 uur: Bon nie en Clyde, 18 jaar. VLISSINGEN Zaterdagmiddag krijgt Vlissingen er weer een bootverbinding met België bij. Dan legt namelijk de nieuwe Belgische salonboot Benelux I voor het eerst in de vissershaven van Vlissingen aan. De Benelux I. een schip c. lm voor ol inlickKngcn over (tn rubriek6.*»» OoncKol. p/t PZC-Vliiiinjt», T«l. 01184-5144 - Toestel 43 iden en het verspringen. NIek Flip se AV '56) kan op ae 200 meter voor een verrassing zorgen. Voor de jongens B staat er slecht* |een nummer op het programma; de 1500 VLISSINGEN Vandaag zater-meter steeple ch.-.se De s":jd zal hier dag wordt de eerste aflevering van gaan tussen K-s van DalenlAV '56) Doopsgez. Gemeente. Middelburg 10.30 Zeeuwse atletieUUainpioensehappen en de Zeeland Sport atleten Jan Jansmn mej. dr Bakker; Vlissingen 10 "ds Le- Vlissingen gehouden. De Zeeuwse en Sjaak compte. kampioenschappen zijn verdeeld over ue '.veöstnjacn - ;.rn kwart over Herst. Apost. Zendingsgem. Vlissingen vier wedstrijdmiddagen Op zaterdag twee op le f:-- - :?,n i- - (Bakkersg.10 en 4.30 dienst. |15 juni wordt het tweede gedeelte af-; burgseweg te \;.ss:ngen. Herst. Apost. Zendingskerk. Vlissingen^gewerkt in Terneuzen, op zaterdag 29 Kasteelstr. i 10 en 5 dienst juni zullen in Middelburg een aantal Leger des Heils. Middelburg 10 s.k.. 7 titels worden betwist en op zaterdag openlucht s.k. 7.45 majoor Dijkstra. -4 augustus worden i:i Vlissingen de Vlissingen 10 en 7.30 kapt. Jaspers. laatste nummers afgewerkt. Bethel Pentecostal Temple. Middelburg! Voor vandaag staan er bij de heren zes afaelmg Zout.'Iar.dc var. de NCVB 3 de heer Davidsz, woensdag 7.30 de onderdelen op het programma. De hon- vergaderde in ..Middendorp'onc.er leiding heer Davidsz. Iderd meter zal hoogstwaarschijnlijk van haar presidente, mej. A. Samuëlse, Verg. der Gelovigen. Souburg (Rode- worden gewonnen Joor Kees Kodde - a gebed en_ nvrh'.-Mie over de herr.-i- Kruisgebouw) 10 eredienst, 5 verkondi- NCVB Zoutelande ging van het Woord. Anglicaanse Kerk. Vlissingen-Oost (ka pel zeemanshuis-Scheldepoort) 10 och tendgebed. 7.30 avondgebed. MAANDAG 3 .JUNI 2e PINKSTERDAG Ned. Herv. Kerk. Middelburg; Nieuwe Kerk 10 ds Kronenburg, Vlissingen Jo- Kraaien heeft in het zomeravondvoetbal Middelburg tegen VSV een 3-0 overwin ning behaald evenals Brandweer dat niet 5-2 van Her mid II won. Blauw Wit heeft zyn eerste wedstrijd verloren en wel te gen een niet compleet, doch goed spe- lend Delta Sport (0-2). Combinatie liet £.a?.ne 9 30 ds.Jvwast. geen steek vallen en is nog ongeslagen. Eglise Wallonne. Middelburg 10.30 ds Het won met 5-1 van Sawema. Hermid Cabanis. A met drie dekken, grote bar en luxueuze! versloeg Delta Sport met 5-1. ..er??efn,4 ?r 0 v lounges zal een voornamelijk voor toe- Bij een 3-0 stand voor Blauw Wit kwam M^ddélbSgTods^ risten bedoelde verbinding tussen Gent Brandweer goed terug en wist het ver- Deile io feesd Vlissin^n 9'tn stnd" en Vlissingen gaan onderhouden. De re- achil tot 3-2 terug te brengen. Kraaien ê^eai^ Wtótkanelll g lo lee£?7nu' derq Benelux die in het seizoen drie Lr;,f Sawema veen kans en won de atrridL17??f?ar?g«WestkapeHe 9.30 leesd.. Zou- maal vanuit Gent wil varen, hoopt dat de tocht langs de kanaalwerken en over de Schelde veel toeristen naar Vlissin gen zal brengen. Damcompetitie met 3-0. De stand tot 28 Combinatie Blauw Wit Hernnd I Brandweer Kraaien Delta Spoi l VSV Sawema Hermid II 5 4 0 1 6 3 0 3 5 2 12 4 10 3 I 12- 61 Z J?" S MAANDAG 3 JUNI 16-121 2E PINKSTERDAG o1 Missen als op zondag. 5 10- 9 2 3-12 R-K Kerk in Vlissingen en n 2-lo Diensten 1—8 juni 1968. Parochiekerk 0 5-2u singei; viering van Pinksteren; zater- 4-7dagavond 19 en zondag 8.30. 10.30. 12 (Dynamo). De 400 meter horden zal vaart, kreeg de spreker van de av-nc. d-r een titel opleveren voor Henk Dost heer J v d Ve.de. het werd. Het er- (Delta Sport). De 1500 meter heren zal derwerp was het echtpaar Curie. Op wederom een boeiende strijd kunnen feer boeiende wijze vertelde hij over het worden met Wlm de Grave (Zeeland leven van dit bijzonder begaafde echt- Sport), Cas Mulder (Dynamo). WillyDe vo:ger.de vergadering wordt in Fermont. Piet Vonck en Wies van Hou- sePtember gehouden, te (RKHAV). Cas Mulder, die de laatste weken een opmerkelijke vorm heeft ge- yQn onze adverteerders demonstreerd, is favoriet op deze af- "«uerieeraers stand. Bij kogelstoten en discuswerpen D J I r 1 zal de strijd voornamelijk gaan tussen DfOOQ 6T1 UclXlK6tZci3.K Jan Dieleman RKHAV j en Raus Grootjans (Zeeland Sport). Voor de 4 maal 100 meter is de ploeg van Zeeland Sport, die enkele weken geleden het Zeeuwse record evenaarde, favoriet. MIDDELBURG Bij de dames worden de 200 meter en'vlotte verbouwin» t het verspringen verwerkt. In be.de ge- en Pinksteren werd ult^evoeni s vallen zal de strijd voornamelijk gaan hrood- en banketbakkerij firma A P tussen Ella Deurloo van AV '56 en Jopie Ro-te en Zoon aan de Gravenstraat Stoutjesdijk van Delta Sport. Mary te Middelburg vrijdag wee.- heropend. Moerman (Marathon) is favoriet op 100j De geregelde klant zal niets m°*r van meter meisjes A. Op de 400 meter zal de oude zaak -erugzien: de firma Rot- zij echter ernstig rekening moeten hou- te heeft mer deze verhotrwing een i een bijzonder Uitslagen onderlinge competitie Souburgse Damvereniging; C. M. van AsP. Schunselaar 20. P. C. Al]aartP. de Wolff 20. L. van 1 Het programma voor de week SoelenF. van Dixhoorn 02. P. Schun-juni: dinsdag 7 uur: Brandweer-Sawe-j en~*19. maandag (tweede pinksterdag) selaerJ. de Wolff 20, M. Marijsma. 8 uur: VSV-Hermld I; woensdag 7 10.30 en 12. Op weekdagen; donderdag-, C. A. Nooyens 2-0, F. van Dixhoornuur: Hermid H - Kraaien, s uur Del-, vrijdag- en zaterdagmorgen 9. dinsdag- Zeeland Sport de titel behalen. Schunselaer 02. J. van Eenennaamta Sport - Combinatie; vrijdag 7 uur: woensdag-, donderdag- en vrijdagavond Bij de jongens A is Tobi Visser den met T. Smeenge van Dynamo. De Souburg. 80 meter horden in deze categorie is een strijd tussen Ellie Boers (Marathon) en Mouthaan (Delta Sport) Het kogel stoten kan worden gewonnen door Co- by Lobbezoo van Marathon en bij het der kritiek discuswerpen kan Jopie Meerman van wijl door deze uitbreid.ng th Zeeland Snort He titel hehaten mogelijkheid-, kruiden word-'n pen voor zelfbediening. Ook merkelijk vergrote (door bijtrekking van cn keuken en een gangdeel e een aan de e:sen van deze moderne tijd voldoende zaak gekregen. De in richting van het interieur kan de toets .1. D'Hont 20. P. de WolffM. Ma-1 Hermid I - Brandweer: 8 uur: Blauw 19.15. Èmmanuelkerk PaauwenburgZeeland Sport kanshebber voot de ti- ling van de prodükten r. de w nkel Wit - Combinatie. viering v. Pinksteren: zaterdagavond 19|tels op de 100 meter, de 80 meter hor-! is aandacht besteed. rijs 2—0.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 5