assistent magazijnadministratie 1 M PERSONEEL 4 UJESCDIM administratieve medewerkers medewerksters f LTS-leerlingen ROTTERDAM WERELDHAVEN I. BOOT ZOON NV SCHILDERS officier koninklijke landmacht officier koninklijke luchtmacht KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE - BREDA 15 juli goede timmerman gebr. de witte kantoorkracht EEN JONGEDAME b) verpleegsters met diploma A en B „St-Antonius" 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 1 JUNI |948 vmF 23.000 medewerkers. Nederlands grootste fabrikant en exporteur van zwara kapitaal goederen VMF/Stork- Werkspoor Ter vervulling van enkele vacatures bij' ad ministratieve afdelingen is bij Wescon N.v. plaats voor: en Kandidaten voor deze vacatures, welke lig gen op het terrein van o.m. de salaris administratie, rekeningcontrole, uitgaande rekeningen en facturering van diverse con tracten dienen, afhankelijk van de te ver vullen functie, tenminste te voldoen aan de volgende eisen. Opleiding: HBS, MULO of daarmee gelijk te stellen niveau, praktijkdiploma boekhouden en MBA of daarvoor studerend. Leeftijd 20 tot ca 35 jaar. Ervaring in de administratieve en/of boek houdkundige sector is gewenst De werkzaamheden vinden plaats op kleine afdelingen. Plaatsing als administrateur op één onzer montageprojecten kan worden overwogen. Voor werknemers die buiten Utrecht wonen geldt een forensenregeling. Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelzaken van Wescon N.V., Juliana- parklaan te Utrecht Bij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS SANTPOORT Is plaatsingsmogelijkheid voor enkele HUISHOUDELIJKE HULPEN (V1!.) Vijfdaagse werkweek Salaris f653.03 bruto per maand vanaf 22 jaar Premie AOW wordt door het ziekenhuis betaald 6% vakantietoeslag en 3 weken vakantie per Jaar Vrij reizen naar ouderlijk huis Desgewenst volledige inwoning - voeding geneeskundige behandeling - bewassing op aantrekkelijke voorwaarden De gunstige secundaire overheidsregelingen zijn van toepassing Minimumleeftijd 18 jaar. Het ziekenhuis is even buiten Haarlem gelegen in de onmiddellijke nabijheid van duinen en strand. Uitstekende bus- en treinverbindingen. Voor nadere inlichtingen kunt u onderstaand strookje gebruiken of een afspraak maken (tel. 02560-7941, toestel 120). PROVINCIAAL ZIEKENHUIS SANTPOORT PZC H Mej. Leeftijd - Adres:» Woonplaats r Chemie, de industrie van de toekomst! In september gaan wij weer beginnen met de LEERLINGEN OPLEIDING „BEMETEL" EN „V.E.V." Hiervoor komen in aanmerking werktuigbouw en elektrotechniek die dit jaar hun einddiploma behalen. De groep werktuigbouw zal niet alleen de algemene opleiding krijgen, maar ook in het bijzonder worden geschoold op het gebied van de apparatenbouw in de chemische industrie en in het leggen van pijpleidingen. Deze groep ontvangt eveneens een praktische oplei ding in het lassen. De tweede groep wordt na beëindiging van de V.E.V.- opleiding geplaatst in de schakel- en trafostations of bij gebleken geschiktheid in de afdeling Meet- en Regeltechniek. De praktische opleiding vindt plaats in onze speciaal daarvoor ingerichte leerlingenwerkplaats, terwijl het theoretische gedeelte wordt gevolgd aan een Tech nische School. Wij bieden moderne arbeidsvoorwaarden en verzorgen het vervoer van en naar ons bedrijf. Zij, die geïnteresseerd zijn, verzoeken wij een sollici tatiebrief te schrijven en deze voorzien van een recente pasfoto, met in de linkerbovenhoek van de brief de letters L.W. te zenden aan de Chef Personeelszaken van Hoechst-Vlissingen N.v., Postbus 65, Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. Ook voor U is en blijft er vast werk in deze haven. U kunt zich aanmelden bij de STICHTING SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN ROTTERDAM (S.H.B.) voor havenwerk met een vast dienstverband bij de S.H.B. en haar deelnemers-havenbedrijven. Leeftijd 21 tot 45 jaar. Loon- en arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O. voor de Havenbedrijven te Rotterdam. Inlichtingen: Afdeling Personeelszaken Kantoor S.H.B. - Rotterdam Westzeedijk 401 Tel. 010-256820 - toestel 150. Aannemer van schilderwerken KORTGENE - VLISSINGEN - TERNEUZEN Telefoon 01108-290-403 igt voor haar projecten Valclieren en Zeeuwsch-Vlaanderen voor langlopende werkzaamheden. Ook aan te melden bij onze hoofduitvoerder A. I Schrier. Oranjestraat 19, Vlissingen. Tel. 01184-3961. De officier van de Koninklijke landmacht leidt een bijzonder afwisselend bestaan met vele mogelijkheden om zich In uiteenlopende functies te bekwamen. Hij heeft een beroep met een bij uitstek creatief, sportief en leidinggevend karakt» Hij is de wetenschappelijk gevormde specialist en uitvoerend commandant tegelijk. In het dynamische bedrijf van de Koninklijke luchtmacht vormen de vliegers met het personeel van de elektronische en technische diensten, de verkeers- en gevechtsleiding, de geleide wapens, de personeels- en opleidingsafdelingen een hecht team van specialisten. Hierin manager te zijn, is de taak van de veelzijdig ontwikkelde officier van de Koninklijke luchtmacht. De adspirant-officier studeert aan de Koninklijke militaire academie te Breda. Daar volgt hij als cadet naast colleges militaire wetenschappen en algemene vorming de technische, de sociaal-economische of de administratief-economische studierichting. Gymnasiasten, hbs'ers en hte'ere die dit jaar de studie aan de KMA willen beginnen, moeten zich vóór 15 juli aanmelden, ook al is de uitslag van het eindexamen nog niet bekend. INFORMATIESTROOK fan»f L'frrendM m het Hoofd m do ofd»l">9 Poreon«oi»publlc :oit von hol MirMotonovon Ocfonno, Groto Mor Uitrooi «0. Ooo Hoog). Vorzooko mij de brochure Tntichtingan KMA 196«' to ?e*do»* KF 0111 loopt^het dip!, gymneetum/hbe/ht» m 19- to Mnion* Voor het centraal magazijn, ressorterende onder de commer ciële afdeling vragen wij een De taak van genoemde funktionaris zal o.a. bestaan uit het administratief verwerken van de goederenontvangst en uit het coderen van de binnengekomen goederen. Wij denken hierbij aan een jongeman van 22 tot 25 jaar, die na zijn mulo-opleiding enige jaren kantoorervaring heeft opge daan bij voorkeur met bovengenoemde werkzaamheden. Indien u belangstelling hebt, dan vragen wij u uw brief, vermeldende levensloop, opleiding en ervaring, inklusief een recente pasfoto, met op de brief in de linkerbovenhoek de letters Mag., binnen 10 dagen te richten aan de chef van de afdeling personeelszaken, Hoechs-Vlissingen N.V., post bus 65, Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. mn tKM »°os lom a westkapelle Telefoon 01187—37® Eindexamen mulo, typediploma, goed administratief totfdif en enige kantoormarw waaronder het bedienen' van telefoon, 1* vereist. i Gabriëlse NV Langevicle 23-29 middelburg Telefoon 01180-2893-2294 secretaresse assistent. secretaresse receptioniste kantoor. assistente Inlichtingen en inschrijving dagelijks van 10-12, 2-4 en 7-9 TILBURG Bosscheweg 4B8 Telefoon 34232 Met spoed gevraagd! 2 WINKELMEISJES 5-daagse werkweek, goed loon Zacn. Jansenstraat 8 Middelburg, telefoon 4811 ALGEMEENE ZEEUWSCHE VERZEKERINGMAATSCHAPPIJ NV r haar kantoor Ln het bezit van het mulodiploma of een daarmede ge lijk te stellen opleiding en het diploma typen. Sollicitaties te richten aan het hoofdkantoor der maat schappij, Houtkada 11 te Middelburg, afdeling perso neelszaken. Verplegen in "St. Antoniusheeft deze aantrekkelijke achtergrond TEAMGEEST LEEFKLIMAAT ZELFSTANDIGHEID NABIJHEID VAN BREDA Wij krijgen een groter arbeidsveld. Daarom zoeken wij aanvulling van ons team xerplegenden in de volgende functies: a) een hoofdverpleger of hoofdverpleegster als lid van de verplegingsstaf, tevens coördinerend hoofd van enkele afdelingen. Bezit van de diploma's Ziekenverpleging A en B vereist, evenals stafopleiding of de bereidheid om deze te gaan volgen. Aanstelling in de rang van hoofdverplegende A mogelijk. als hoofd of waarnemend hoofd van een afdeling, c) verpleegsters met diploma B voor plaatsing op verschillende afdelingen. Voor A-gediplomeerden bestaat gelegenheid tot studie (1| jaar) voor het diploma B. Etten-Leur is een dynamische gemeente met moderne voorzieningen en goede recreatie mogelijkheden. Breda (maar 10 km van Leur) is een Brabants-gezellig centrum in een mooi natuurgebied. Als dit het woon- en werkklimaat is dat U trekt, bent U van harte Welkom. De directrice van ons ziekenhuis (360 bedden), geeft U graag alle nadere in lichtingen als U dat wenst in een persoonlijk gesprek. Schriftelijke sollicitaties of aanvra gen om 'n onderhoud (ook telefonisch) aan Van Bergenplein 39, tel. (01608) 3155. PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS ETTEN-LEUR (N.Br.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 14